Wytyczne w sprawie postępowania przy udzielaniu zamówień

advertisement
Ożarów Mazowiecki, 13.02.2015 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE ZNAK WIiR.7013.40.6.2014.ŁC
Dotyczy projektu pn.: „Przygotowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie
Ożarów Mazowiecki” w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
powyżej 15 tys. RLM, priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
Zamawiający:
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki
NIP: 118-17-66-202 REGON: 013271269
na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę:
„Wykonanie 3 otworów rozpoznawczo - poszukiwawczych wód podziemnych z utworów
czwartorzędowych, a w przypadku braku możliwości zlokalizowania warstw wodonośnych
w zaproponowanych lokalizacjach w kolejnej czwartej lokalizacji zaproponowanej przez
Wykonawcę i uzgodnionej z Zamawiającym wraz z dokumentacją hydrogeologiczną
i projektowo kosztorysową budowy ujęcia wód podziemnych dla potrzeb zasilenia gminnego
wodociągu eksploatowanego przez Energetykę Ożarów Mazowiecki w zachodniej części
gminy Ożarów Mazowiecki”
1. Opis i zakres przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie 3 otworów rozpoznawczo - poszukiwawczych wód podziemnych z utworów
czwartorzędowych, a w przypadku braku możliwości zlokalizowania warstw wodonośnych w
zaproponowanych lokalizacjach w kolejnej czwartej lokalizacji zaproponowanej przez Wykonawcę
i uzgodnionej z Zamawiającym wraz z dokumentacją hydrogeologiczną i projektowo kosztorysową
budowy ujęcia wód podziemnych dla potrzeb zasilenia gminnego wodociągu eksploatowanego
przez Energetykę Ożarów Mazowiecki w zachodniej części gminy Ożarów Mazowiecki.
Zaproponowane lokalizacje (zaznaczone kolorem niebieskim) przez Zamawiającego stanowią
załączniki graficzne nr 1., nr 2. i nr 3., do przedmiotu zamówienia:
 Załącznik nr 1 - proponowana lokalizacja przy zbiegu ulic Nowowiejskiej i Pruszkowskiej,
 Załącznik nr 2 - proponowana lokalizacja przy zbiegu ulic Nowowiejskiej i Dolnej,
 Załącznik nr 2 - proponowana lokalizacja przy zbiegu ulic Jasnej i Zaborowskiej,
Uwaga!
Po wykonaniu odwiertów wstępnych i badań jakości wody, oraz po uzgodnieniu wybranej
lokalizacji z Zamawiającym, Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełną dokumentację
techniczno – hydrogeologiczną dla potrzeb budowy dwóch nowych studni (ujęć wody).
Zakres prac objętych zamówieniem obejmuje:
I. Wykonanie odwiertu studziennego
1) Przygotowanie projektu robót geologicznych dla otworów badawczych,
2) Roboty geodezyjne,
3) Wykonanie odwiertów otworów badawczych o głębokości 80 m,
4) Wykonanie badań jakości wody w zakresie analizy fizykochemicznej,
bakteriologicznej, WWA oraz zawartości metali ciężkich,
5) Wykonanie operatu geodezyjnego dla potrzeb wykupu gruntu przeznaczonego na
budowę ujęcia wód podziemnych (dla wybranej i uzgodnionej z Zamawiającym
lokalizacji)
6) Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej,
7) Przywrócenie działek na których będą prowadzone prace do stanu poprzedniego
(sprzed rozpoczęcia prac).
Uwaga!
Zamawiający uzyska we własnym zakresie pisemne zgody właścicieli działek na wykonanie
odwiertów wstępnych i prac poszukiwawczych.
II. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ujęcia wody (po uzgodnieniu z
Zamawiającym wybranej lokalizacji)
1) Pozyskanie map do celów projektowych w zakresie niezbędnym do opracowania
dokumentacji,
2) Wykonanie kompleksowego projektu budowlanego i wykonawczego ujęcia wody
Wykonanie wszelkich koniecznych, a nie wymienionych wyżej opracowań,
niezbędnych w celu uzyskania uzgodnień, opinii i pozwoleń,
3) Wykonanie dokumentacji kosztorysowej (kosztorys inwestorski, szczegółowy
przedmiar robót, kosztorys ślepy oraz Zbiorcze Zestawienie Kosztów Zadania),
4) Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
5) Wykonanie instrukcji eksploatacji ujęcia wody,
6) Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia/zgłoszenia na budowę wymaganej
przepisami prawa w tym zakresie.
Opis wymagań zamawiającego w stosunku do Wykonawcy:
 posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia;
 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jedno zamówienie
odpowiadające swoim rodzajem robocie i usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia
tj.:
 co najmniej dwa nowe otwory hydrogeologiczne o głębokości minimum 80m,
 co najmniej jedną dokumentację projektową, na podstawie której zostało
wybudowane lub zmodernizowane ujęcie wody.
 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
 Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.
dysponować minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania i
nadzorowania robotami geologicznymi i wiertniczymi,
O oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadaną wiedzę i doświadczenie oraz
dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:





Zamawiający wymaga żeby Wykonawca po podpisaniu umowy w ciągu 15 dni
przedstawił zamawiającemu do zatwierdzenia koncepcję i harmonogram prowadzenia
prac poszukiwawczych w wybranych lokalizacjach Zamawiający w ciągu 7 dni ma
obowiązek zapoznania się z w/w koncepcją i przekazania uwag, które Wykonawca
zobowiązany jest uwzględnić. Wykonawca w ciągu kolejnych 7 dni od otrzymania od
Zamawiającego uwag wprowadza zmiany i powtórnie składa Zamawiającemu do
Zatwierdzenia.
Zatwierdzenie przez Zamawiającego koncepcji i harmonogramu stanowi dla
Wykonawcy podstawę do wykonania całości przedmiotu zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych warunków
technicznych, opinii i uzgodnień koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę,
Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania proponowanych rozwiązań projektowych
z Zamawiającym oraz eksploatatorem sieci „Energetyką Ożarów Mazowiecki”
Wykonaną dokumentację projektowo-kosztorysową należy dostarczyć Zamawiającemu
oprócz wersji papierowej także w wersji elektronicznej w formacie PDF, a w przypadku
przedmiarów i kosztorysów inwestorskich w formacie Exel lub Word, na nośniku CD
lub DVD, łącznie z przekazaniem na rzecz Zamawiającego praw autorskich
majątkowych do dokumentacji projektowej, bez dodatkowego wynagrodzenia. Osobiste
prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostają własnością projektantów – autorów
dokumentacji
projektowej.
Wykonawca
przekaże
Zamawiającemu
Plan
Zagospodarowania Terenu w formacie DWG.
Zamawiający zaleca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia do wykonania
oględzin terenu w naturze, oraz analizy układu sieci wodociągowej znajdującej się w
rejonie prac objętych zamówieniem, oraz w ciągu 14 dni od podpisania umowy do
przedstawienia Zamawiającemu wszelkich wymagań związanych z wykonaniem
przedmiotu zamówienia.
Uwaga!
Brak dostarczenia pisemnie wszystkich ustaleń technicznych powoduje odstąpienie od
umowy z winy Wykonawcy.
Zamawiający zaleca Wykonawcom przed złożeniem oferty do stawienia się w siedzibie
Energetyki Ożarów Mazowiecki przy ulicy Partyzantów 37 w Ożarowie Mazowieckim
(w godzinach pracy administracji) w celu zapoznania się warunkami technicznymi prac,
analizą możliwości wykonania zamówienia, oraz innymi względami związanymi z
wykonaniem przedmiotu zamówienia. Wizja lokalna będzie ewidencjonowana w w/w
biurze.
 Zamawiający wymaga żeby wykonawca uwzględnił w swojej ofercie wszelkie
konieczne prace które muszą zostać wykonane, bez których nie będzie możliwe
wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia.
 Cena oferty powinna zawierać koszty wszystkich prac objętych przedmiotem
zamówienia oraz wszystkie inne koszty związane z realizacją zamówienia, a także
koszty związane z innymi warunkami stawianymi przez Zamawiającego, wynikającymi
z projektu umowy.
 Zamawiający wymaga żeby wykonanie przedmiotu umowy pozostawało w zgodności z
obowiązującym przepisami, wiedzą techniczną, normami technicznymi, celem, któremu
ma służyć oraz z uwzględnieniem nowych uwarunkowań prawnych, które zaistnieją do
dnia zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

Projekt umowy stanowi załącznik do zapytania ofertowego.
2. Wszelkie koszty związane z wyżej opisanymi zadaniami ponosi Wykonawca.
3. Kryteria oceny ofert:
- cena wykonania – 100 %
4. Wymagane dokumenty:
.............................................................................................................................................................
5. Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim z podaniem ceny wykonania
przedmiotu zamówienia i terminu realizacji przedmiotu zamówienia:
 do 19 czerwca 2015 roku.
6. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Robert Zwoliński
7. Oferty prosimy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kolejowej 2 w Ożarowie
Mazowieckim, parter – Biuro Podawcze
8. Termin składania ofert 20.02.2015 r., godz. 12:00.
Z up. Burmistrza
Naczelnik Inwestycji i Remontów
mgr inż. Robert Zwoliński
Download