Program KAWKA - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i

advertisement
Programy realizowane
przez
WFOŚiGW w Krakowie
w ramach likwidacji niskiej emisji
prezentuje:
Robert Bażela
Kierownik Zespołu Analiz Technicznych
WFOŚiGW w Krakowie
Likwidacja niskiej emisji
PONE
Program dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW
w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „PONE
na terenie województwa małopolskiego”
Program KAWKA – „Likwidacja niskiej emisji wspierająca
wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych
odnawialnych źródeł energii”
KAWKA
2 z 15
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
PONE
3 z 15
Program dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW
w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „PONE
na terenie województwa małopolskiego”
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Program dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW
w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „PONE
na terenie województwa małopolskiego”
•
Czas trwania Programu: lata 2012 – 2017
•
Terminy składania wniosków: na bieżąco
•
Program skierowany do gmin województwa małopolskiego, które posiadają
aktualny gminny program ochrony powietrza wpisujący się w aktualny Program
Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego oraz Program ochrony powietrza
dla województwa małopolskiego: Małopolska 2023 - w zdrowej atmosferze przyjęty
przez Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr XLII/662/13 z dnia
30 września 2013 r.
•
Dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych (rzeczywiste dofinansowanie wyliczane
w oparciu o wskaźniki obowiązujące w Wojewódzkim Funduszu). Na pozostałą część
kosztów kwalifikowanych może być udzielona pożyczka do wartości netto,
a w przypadku, gdy nie ma prawnej możliwości odliczenia VAT do wartości brutto.
4 z 15
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Program dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW
w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „PONE
na terenie województwa małopolskiego”
Cel Programu:
•
Celem Programu jest dofinansowanie zadań realizowanych przez Gminy w ramach
PONE, co w konsekwencji przyczyni się do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń
emitowanych do powietrza w wyniku procesów spalania paliw stałych w budynkach
mieszkalnych.
•
Cel Programu zbieżny jest z priorytetami Funduszu, a w szczególności z Zasadami
finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie
5 z 15
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Program dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW
w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „PONE
na terenie województwa małopolskiego”
Zakres rzeczowy inwestycji objętych dofinasowaniem*
1
2
Montaż kotłowni na gaz lub olej
Demontaż kotłowni,
palenisk opalanych
paliwem stałym o niskiej
sprawności
energetycznej
Montaż kotłowni na węgiel lub biomasę
Podłączenie do sieci ciepłowniczej
Montaż pieca zasilanego prądem elektrycznym
* Fundusz nie udziela pomocy finansowej na zadania zrealizowane przed datą podjęcia decyzji
o ich finansowaniu.
6 z 15
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Program dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW
w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „PONE
na terenie województwa małopolskiego”
Koszty kwalifikowane
montaż kotłów gazowych i olejowych:
•
•
•
•
•
Demontaż starego źródła ciepła.
Zakup i montaż nowego źródła ciepła.
Zakup i montaż niezbędnej armatury: czopuch, pompy wymaganej do prawidłowego
funkcjonowania i obiegu instalacji c.o., zawór trój- / czwór- drogowy, zawory przelotowe
i zwrotne, zespół rurowy, izolacja rurociągów, montaż naczynia zbiorczego, osprzęt
niezbędny do zainstalowania Nowego źródła ciepła, wkład kominowy – tylko
w przypadku kotłów gazowych.
Wewnętrzna instalacja c.o. i c.w.u
Pozostałe koszty konieczne do poniesienia przez Inwestora uznaje się za
niekwalifikowane.
7 z 15
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Program dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW
w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „PONE
na terenie województwa małopolskiego”
Koszty kwalifikowane
montaż kotłów węglowych oraz na biomasę:
•
•
•
•
•
Demontaż starego źródła ciepła.
Zakup i montaż nowego źródła ciepła.
Zakup i montaż niezbędnej armatury: czopuch, pompy wymaganej do prawidłowego
funkcjonowania i obiegu instalacji c.o., zawór trój- / czwór- drogowy, zawory
przelotowe i zwrotne, zespół rurowy, izolacja rurociągów, montaż naczynia
zbiorczego, osprzęt niezbędny do zainstalowania Nowego źródła ciepła, wkład
kominowy – tylko w przypadku kotłów gazowych.
Wewnętrzna instalacja c.o. i c.w.u.
Pozostałe koszty konieczne do poniesienia przez Inwestora uznaje się za
niekwalifikowane.
8 z 15
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Program dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW
w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „PONE
na terenie województwa małopolskiego”
Dodatkowe wymagania
montaż kotłów węglowych oraz na biomasę
W przypadku montażu kotłowni na węgiel lub biomasę muszą być spełnione
następujące warunki:
•
•
•
Brak technicznej możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej.
Nowe kotły powinny posiadać sprawność energetyczną większą bądź równą 87 %,
a stężenie pyłu całkowitego w gazach wylotowych wyznaczone przy 10% O2 odniesione do
spalin suchych, 00 C, 1013 mbar dla obciążenia 100 % mocy nominalnej kotła nie może
osiągać wartości większej niż 40 mg/m3, OGC nie więcej niż 20 mg/m3, co odpowiada
klasie 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 dla wszystkich paliw dopuszczalnych w instrukcji
użytkowania urządzenia.
Kocioł z podajnikiem automatycznym, który posiada dodatkowy ruszt nie kwalifikuje się do
dofinasowania w ramach Programu.
9 z 15
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Program dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW
w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „PONE
na terenie województwa małopolskiego”
Koszty kwalifikowane
podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej:
•
Demontaż starego źródła ciepła.
•
Koszty podłączenia do węzła ciepła wraz z instalacją rozprowadzającą.
•
Wewnętrzna instalacja c.o. i c.w.u.
•
Pozostałe koszty konieczne do poniesienia przez Inwestora uznaje się za
niekwalifikowane.
10 z 15
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Program dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW
w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „PONE
na terenie województwa małopolskiego”
Koszty kwalifikowane
montaż pieca zasilanego prądem elektrycznym:
•
Demontaż starego źródła ciepła.
•
Podłączenie do zewnętrznego źródła energii elektrycznej.
•
Wewnętrzna linia zasilania.
•
Pozostałe koszty konieczne do poniesienia przez Inwestora uznaje się za
niekwalifikowane.
11 z 15
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Program dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW
w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „PONE
na terenie województwa małopolskiego”
Beneficjentami Programu są:
•
Gmina Miejska Kraków
•
Gmina Sucha Beskidzka
•
Gmina Wadowice
•
Gmina Andrychów
•
Gmina Wieprz
•
Gmina Chełmek
•
Gmina Libiąż
•
Gmina Miasto Jordanów
•
Gmina Miasto Nowy Targ
W ramach realizacji Programu Wojewódzki Fundusz przyznał środki w kwocie:
•
17 153 109,98 zł w formie dotacji,
•
20 000 000,00 zł w formie pożyczki.
12 z 15
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Program KAWKA – „Likwidacja niskiej emisji wspierająca
wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych
odnawialnych źródeł energii”
KAWKA
13 z 15
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Program KAWKA – „Likwidacja niskiej emisji wspierająca
wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych
odnawialnych źródeł energii”
Cel Programu:
•
Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza
w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych
i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń poprzez zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM 2,5, PM 10 oraz emisji CO2.
•
Program wspiera realizację postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego
powietrza dla Europy (CAFE).
Terminy składania wniosków:
•
Wnioski należy składać w biurze Wojewódzkiego Funduszu do dnia 30.11.2015 r. do
godz. 15:30.
14 z 15
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Program KAWKA – „Likwidacja niskiej emisji wspierająca
wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych
odnawialnych źródeł energii”
Beneficjenci:
•
Beneficjentami programu wskazanymi przez WFOŚiGW w Krakowie są:
- jednostki samorządu terytorialnego,
- spółki komunalne.
•
Ostateczny odbiorca korzyści: podmioty wskazane w programach ochrony
powietrza, korzystające z dofinansowania, wyłącznie za pośrednictwem
Beneficjenta.
•
Osoby fizyczne (jako ostateczni odbiorcy korzyści) mogą korzystać z dofinasowania
poprzez zgłoszenie się z wnioskiem do gminy, która bierze udział w Programie.
•
Beneficjent programu, przekazując środki finansowe ostatecznemu odbiorcy korzyści,
jest zobowiązany do zapewnienia zgodności pomocy publicznej z zasadami jej
udzielania oraz realizacji innych obowiązków podmiotu udzielającego pomocy.
15 z 15
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Program KAWKA – „Likwidacja niskiej emisji wspierająca
wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych
odnawialnych źródeł energii”
Podstawowe wymogi:
•
Przedsięwzięcie objęte wnioskiem o dofinansowanie jest ujęte w obowiązującym programie ochrony
powietrza opracowanym zgodnie z art. 91 ustawy Prawo ochrony środowiska i Rozporządzeniem
Ministra Środowiska w sprawie programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych.
•
Przedsięwzięcie jest zlokalizowane na obszarze miejscowowści powyżej 5 000 mieszkańców
lub na obszarze miejscowości uzdrowiskowej (ograniczenie ilościowe nie dotyczy miejscowości
o charakterze uzdrowiskowym) na obszarze której, w przynajmniej 2 latach w okresie ostatnich
4 lat, poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie, w ocenie rocznej jakości powietrza
wykonanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, w oparciu o pomiary lub
modelowanie, zidentyfikowano co najmniej jeden obszar, na którym jednocześnie przekroczone
zostały normy jakości powietrza w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24
sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 18.09.2012 r. poz.
1031) w odniesieniu do:
- poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM 10 określonego jako średnia 24-godzinna;
- poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM 10.
16 z 15
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Program KAWKA – „Likwidacja niskiej emisji wspierająca
wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych
odnawialnych źródeł energii”
Podstawowe wymogi cd.:
Na obszarze na którym realizowane jest przedsięwzięcie właściwy organ administracji
samorządowej ustalił horyzont czasowy i harmonogram wprowadzania rozwiązań prawnych
dotyczących:
•
planu działań systemowych służących utrzymaniu poziomu stężeń zanieczyszczeń po
wykonaniu działań objętych wnioskiem o dofinansowanie planu działań systemowych
służących utrzymaniu poziomu stężeń zanieczyszczeń po wykonaniu działań objętych
wnioskiem o dofinansowanie (np. plan działań krótkoterminowych, plan zaopatrzenia
w ciepło lub zatwierdzony plan zagospodarowania terenu zawierający warunki zaopatrzenia
w ciepło)
lub
•
rozwiązań obejmujących ograniczenie stosowania paliw stałych, stosowania wyłącznie źródeł
ciepła opalanych paliwem stałym spełniających wymogi określone Programie oraz
standaryzowanego paliwa wraz z systemem kontroli jego stosowania zgodnie z art. 96 ustawy
Prawo ochrony środowiska.
17 z 15
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Program KAWKA – „Likwidacja niskiej emisji wspierająca
wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych
odnawialnych źródeł energii”
Warunki dofinansowania przedsięwzięć:
Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 90 % jego kosztów
kwalifikowanych, w tym:
•
do 45% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia
udostępnionych przez NFOŚiGW w formie dotacji,
•
do 45% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków
Wojewódzkiego Funduszu w formie dotacji, pożyczki lub dotacjo-pożyczki,
•
Wkład własny Beneficjenta musi
kwalifikowanych przedsięwzięcia.
stanowić
min.
10
ze
%
środków
kosztów
Rzeczywiste dofinansowanie wyliczane jest w oparciu o wskaźniki obowiązujące
w Wojewódzkim Funduszu
18 z 15
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Program KAWKA – „Likwidacja niskiej emisji wspierająca
wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych
odnawialnych źródeł energii”
Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinasowaniem:
1) Przedsięwzięcia mające na celu ograniczanie niskiej emisji związane
z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem układów
wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii, w szczególności:
a) likwidacja lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym tj.:
-
indywidualnych kotłowni,
palenisk węglowych,
kotłowni zasilających kilka budynków,
kotłowni osiedlowych
i podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ich zastąpienie przez
źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (w tym pompy
ciepła oraz paleniska i palniki) spełniające wymagania emisyjne określone przez
właściwy organ.
W przypadku likwidacji palenisk indywidualnych zakres przedsięwzięcia może m.in.
obejmować wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. lub instalacji gazowej.
19 z 15
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Program KAWKA – „Likwidacja niskiej emisji wspierająca
wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych
odnawialnych źródeł energii”
Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinasowaniem:
b) rozbudowa sieci ciepłowniczej w celu podłączenia istniejących obiektów (ogrzewanych
ze źródeł lokalnych przy wykorzystywaniu paliwa stałego) do centralnego źródła ciepła
wraz z podłączeniem obiektu do sieci,
c) zastosowanie kolektorów słonecznych celem obniżenia emisji w lokalnym źródle ciepła
opalanym paliwem stałym bądź celem współpracy ze źródłem ciepła zastępującym
Żźródło ciepła opalane paliwem stałym,
d) zakup aparatury dla kontroli rodzaju stosowanych paliw i pomiaru emisji (dotyczy jeżeli
beneficjentem końcowym jest jednostka samorządu terytorialnego lub instytucja przez
nią wskazana),
20 z 15
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Program KAWKA – „Likwidacja niskiej emisji wspierająca
wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych
odnawialnych źródeł energii”
Warunkiem uzyskania dofinansowania na ww. przedsięwzięcia jest ich realizacja
łącznie z :
-
przeprowadzeniem kampanii edukacyjnej (dotyczy beneficjentów) pokazującej
korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji, oraz/lub informującej
o horyzoncie czasowym wprowadzenia zakazu stosowania paliw stałych lub innych
działań systemowych gwarantujących utrzymanie poziomu stężeń zanieczyszczeń
po wykonaniu działań naprawczych.
-
utworzeniem bazy danych (dotyczy jednostek samorządu terytorialnego lub
instytucji przez nie wskazanych) pozwalającej na inwentaryzację źródeł emisji.
21 z 15
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Program KAWKA – „Likwidacja niskiej emisji wspierająca
wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych
odnawialnych źródeł energii”
W przypadku kotłów opalanych paliwami stałymi muszą one spełniać
następujące warunki:
•
posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5 lub równoważną, wydany przez
właściwą jednostkę certyfikującą. Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą
nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,
•
posiadać nominalną sprawność przemiany energetycznej co najmniej 85% i spełniać
wymagania: klasy 4 lub 5 – dla źródeł opalanych paliwami stałymi oddanych do
użytkowania przed 01.01.2016; klasy 5 – dla źródeł opalanych paliwami stałymi
oddanych do użytkowania po 01.01.2016,
•
powinny być wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów
zgazowujących) i nie może posiadać rusztu awaryjnego ani elementów
umożliwiających jego zamontowanie.
22 z 15
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Program KAWKA – „Likwidacja niskiej emisji wspierająca
wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych
odnawialnych źródeł energii”
Obowiązkowym elementem projektu obejmującego zastosowanie urządzeń grzewczych
na paliwo stałe (węgiel kamienny lub biomasę) powinno być zapewnienie systemu
kontroli eksploatacji tych urządzeń. Minimalny zakres kontroli powinien obejmować:
•
trwałą likwidację starego kotła na paliwo stałe i użytkowanie urządzenia grzewczego
objętego dofinansowaniem jako podstawowego źródła ciepła w budynku,
•
weryfikację nieuprawnionych modyfikacji kotła umożliwiających spalanie odpadów
(np. dorobiony dodatkowy ruszt),
•
warunki składowania opału w celu jego ochrony przed zawilgoceniem,
•
weryfikację faktur zakupu paliwa w zakresie zgodności z parametrami paliwa
dopuszczonymi przez producenta kotła w dokumentacji techniczno-ruchowej
urządzenia, w tym możliwość pobrania i zbadania parametrów próbki paliwa.
23 z 15
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Program KAWKA – „Likwidacja niskiej emisji wspierająca
wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych
odnawialnych źródeł energii”
Koszty kwalifikowane przez NFOŚiGW:
1) koszty kampanii informacyjno – edukacyjnych, opracowań, raportów;
2) koszty przygotowania niezbędnych projektów i dokumentacji (w tym audytów energetycznych,
inwentaryzacji źródeł emisji, opracowania baz danych źródeł emisji);
3) koszt nabycia albo koszt wytworzenia nowych środków trwałych, w tym:
a) budowli i budynków (powinien istnieć bezpośredni związek między nabyciem budynków i budowli,
celami przedsięwzięcia), maszyn i urządzeń,
b) narzędzi, przyrządów i aparatury,
c) infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją, przy czym przez budowę urządzeń
infrastruktury technicznej rozumie się instalacje wewnętrzne w obiektach technologicznych, przyłącza
doprowadzające media do obiektów technologicznych, elementy ogrodzeń i zieleni chroniące obiekty
technologiczne, drogi i place technologiczne, itp.;
4) koszt instalacji i uruchomienia środków trwałych;
5) koszt nabycia materiałów lub robót budowlanych, pod warunkiem że pozostają w bezpośrednim związku
z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem;
6) nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie: patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy
technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i zarządzania;
7) usługi niezbędne do realizacji inwestycji, w tym nadzór i badania potwierdzające osiągnięcie efektu
ekologicznego i jego trwałości.
24 z 15
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Program KAWKA – „Likwidacja niskiej emisji wspierająca
wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych
odnawialnych źródeł energii”
Koszty kwalifikowane przez NFOŚiGW:
•
Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2015 r. do 31.12.2018 r., w którym to
poniesione koszty mogą być uznane za kwalifikowane.
•
Przy określaniu kosztów kwalifikowanych należy uwzględniać warunki udzielania
pomocy publicznej.
•
Podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym, jeżeli beneficjent lub ostateczny
odbiorca korzyści ma możliwość żądania zwrotu lub odliczenia podatku VAT.
25 z 15
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Schemat dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie
w ramach programu KAWKA
(dofinansowaniem nie mogą być objęte prace wykonane przed datą podjęcia przez Fundusz decyzji o ich dofinansowaniu)
WFOŚiGW w Krakowie
Uwagi
forma
%
dofinansowania dofinansowania
L.p.
1
2
3
4
5
do 45%
Montaż nowej kotłowni na gaz wraz
dotacja
kosztów
z instalacją wewnętrzną c.o. i c.w.u.
Zgodnie z Programem dofinansowania
kwalifikowanych
zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie
do 45%
Montaż nowej kotłowni na olej wraz
realizowanych przez Gminę
dotacja
kosztów
Demontaż
z instalacją wewnętrzną c.o. i c.w.u.
w ramach „PONE na terenie
kwalifikowanych
kotłowni,
województwa małopolskiego”
palenisk Montaż nowej kotłowni na węgiel lub biomasę
(możliwe 50% dofinansowanie
opalanych wraz z instalacją wewnętrzną c.o. i c.w.u. klasy
do 45%
pomniejszone o 5%, aby spełnić
1
paliwem
5 wg normy PN-EN 303-5:2012 – tylko
dotacja
kosztów
wymagania Programu KAWKA)
stałym o
w przypadku braku technicznej możliwości
kwalifikowanych
niskiej
podłączenia do sieci ciepłowniczej
wymagany jest aktualny gminny
sprawności
do 45%
program ochrony powietrza
Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz
energetycznej
dotacja
kosztów
z instalacją wewnętrzną c.o. i c.w.u.
kwalifikowanych
dotyczy inwestycji realizowanych
Montaż pieca zasilanego prądem elektrycznym
do 45%
w budynkach mieszkalnych
wraz z podłączeniem do sieci energetycznej
dotacja
kosztów
oraz wewnętrznej linii zasilania.
kwalifikowanych
Zgodnie z "Zasadami…" obowiązującymi
do 40%
w Funduszu (dotyczy przedsięwzięć, które
2 Likwidacja niskiej emisji, budowa odnawialnych źródeł energii
dotacja
kosztów
realizowane są w budynkach oświatowych, domach
pomocy społecznej, strażnicach OSP, budynkach
kwalifikowanych
Zakres prac
administracyjnych i obiektach sportowych)
3
Zadania nieinwestycyjne (w tym na edukację ekologiczną,
utworzenie bazy danych pozwalającej na inwentaryzację
źródeł emisji)
4
Działania wyszczególnione w Programie KAWKA (w tym na
zakup
aparatury do kontroli rodzaju stosowanych paliw i
26
z 15
pomiaru emisji)
dotacja
pożyczka
(z możliwością
częściowego umorzenia
pożyczonego kapitału)
do 40%
Zgodnie z "Zasadami…" obowiązującymi
kosztów
w Funduszu
kwalifikowanych
do 45%
Zgodnie z "Zasadami…" obowiązującymi
kosztów
w Funduszu
kwalifikowanych
Program KAWKA – „Likwidacja niskiej emisji wspierająca
wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych
odnawialnych źródeł energii”
Ważne informacje:
-
Do wyznaczenia efektu ekologicznego należy stosować wskaźniki zawarte w Programie.
W przypadku zastosowania innej metodyki lub w przypadku braku odpowiednich wskaźników
konieczne jest przedstawienie przyjętych założeń i toku obliczeń.
-
W ramach przyznanych środków z programu KAWKA wartość efektu ekologicznego wskazanego
we wniosku nie może ulec zmniejszeniu. W przypadku nieosiągnięcia efektu ekologicznego
określonego w ramach Umowy zawartej pomiędzy WFOŚiGW w Krakowie, a Beneficjentem,
w ramach Programu, Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu całości
udostępnionych mu środków wraz z odsetkami naliczonymi jak od zaległości podatkowych od
następnego dnia po dniu przekazania dofinansowania Beneficjentowi.
-
Mając na uwadze charakter i złożoność zgłaszanych Zadań Wojewódzki Fundusz w Krakowie
informuje, że zmiany w pozycjach harmonogramu rzeczowo-finansowego będą możliwe
w przypadku ich akceptacji przez Zarząd i aneksowaniu umowy (tylko w sytuacji, gdy nie
spowoduje to zmniejszenia efektu ekologicznego).
-
Dotowany musi zapewnić trwałość efektu rzeczowego w okresie 5 lat od dnia zakończenia
realizacji zadania.
27 z 15
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Program KAWKA – „Likwidacja niskiej emisji wspierająca
wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych
odnawialnych źródeł energii”
Obliczanie wielkości emisji przed zmianą ogrzewania:
Niezbędnymi danymi do obliczenia wielkości emisji jest zużycie paliwa na rok oraz jego wartość
opałowa. W poniższym przykładzie podano przeliczenia dla jednego urządzenia, natomiast we
wniosku należy podać sumaryczną wartość dla wszystkich inwestycji.
Przykład:
Roczne zużycie węgla (o wartości opałowej 23 GJ/Mg) w urządzeniu o mocy poniżej 50 kW przed
realizacją zadania wynosi 10 Mg (ton)
Ilość wyprodukowanej energii (ciepła): 10 Mg/rok x 23 GJ/Mg = 230 GJ/rok
Zgodnie ze wskaźnikami podanymi we wniosku (dla źródeł ciepła poniżej 50 kW) wskaźnik emisji dla kotłów starej
generacji wynosi odpowiednio:
miano
Zanieczyszczen
ie
Pył PM 10,
Pył PM 2,5
CO2
Benzo(a)piren
SO2
NOx
g/GJ
g/GJ
kg/GJ
mg/GJ
g/GJ
g/GJ
Wskaźniki emisji
Paliwo stałe
Gaz
Olej
(z wyłączeniem biomasy) ziemny
opałowy
Kotły
Kotły
starej
automatycz
generacji
ne nowej
generacji
225
78
0,5
3
201
70
0,5
3
93,74
93,74
55,82
76,59
270
0,079
no
10
900
450
0,5
140
158
165
50
70
Biomasa drewno
Kotły starej
generacji
480
470
0
121
11
80
Kotły
automatycz
ne nowej
generacji
34
33
0
10
11
91
Wskaźniki emisji zanieczyszczeń służące dla wyznaczenia efektu ekologicznego (Wartości przyjęte zgodnie
z EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook – 2013)
28 z 15
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Przykład:
Emisja pyłu PM 10:
230 GJ/rok x 225 g/GJ =
51750 g/rok = 0,051 Mg/rok
Uwaga !!!
Proszę zwrócić uwagę na
jednostki wskaźników emisji
tj. g/GJ, kg/GJ, mg/GJ. We
wniosku należy podać efekt
ekologiczny w Mg/rok !
Program KAWKA – „Likwidacja niskiej emisji wspierająca
wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych
odnawialnych źródeł energii”
Obliczanie wielkości emisji po modernizacji:
Obliczenia wielkości emisji dla nowych urządzeń należy przeprowadzić analogicznie jak przed
realizacją inwestycji, korzystając z odpowiednich wskaźników podanych we wniosku.
Np. dla źródeł poniżej 50 kW zastosowanie mają wskaźniki ujęte w poniższej tabeli:
miano
Zanieczyszczen
ie
Pył PM 10,
Pył PM 2,5
CO2
Benzo(a)piren
SO2
NOx
g/GJ
g/GJ
kg/GJ
mg/GJ
g/GJ
g/GJ
Wskaźniki emisji
Paliwo stałe
Gaz
Olej
(z wyłączeniem biomasy) ziemny
opałowy
Kotły
Kotły
starej
automatycz
generacji
ne nowej
generacji
225
78
0,5
3
201
70
0,5
3
93,74
93,74
55,82
76,59
270
0,079
no
10
900
450
0,5
140
158
165
50
70
Biomasa drewno
Kotły starej
generacji
480
470
0
121
11
80
Kotły
automatycz
ne nowej
generacji
34
33
0
10
11
91
Wskaźniki emisji zanieczyszczeń służące dla wyznaczenia efektu ekologicznego (Wartości przyjęte zgodnie
z EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook – 2013)
29 z 15
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Program KAWKA – „Likwidacja niskiej emisji wspierająca
wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych
odnawialnych źródeł energii”
Obliczanie wielkości emisji po modernizacji:
Uwagi dodatkowe:
W przypadku likwidacji indywidualnych węglowych źródeł ciepła i podłączania odbiorców do sieci
ciepłowniczych zasilanych ze źródeł powyżej 50 MW efekt redukcji pyłu PM 10, PM 2,5, SOX, NOx
i benzo(a)piranu należy określić jako 100 % dotychczasowej emisji. Dla CO 2 wielkość redukcji
należy wyznaczyć w oparciu o wskaźniki uwzględniając dominujące paliwo jakim jest opalane źródło
zasilające sieć ciepłowniczą.
Wskaźniki emisji
dla źródeł ciepła
powyżej 50 MW
miano
kg/GJ
Węgiel
kamienny
93,74
Węgiel
brunatny
111,19
Gaz
ziemny
55,82
Olej
opałowy
76,59
Biomasa
o
W przypadku likwidacji indywidualnych węglowych źródeł ciepła i zamiany sposobu ogrzewania lub
wytwarzania ciepłej wody użytkowej na źródła elektryczne (piece, grzałki, pompy ciepła,
bojlery, ogrzewacze c.w.u. itp.), efekt redukcji pyłu PM 10, PM 2,5, SOX, NOx i benzo(a)piranu
należy określić jako 100 % dotychczasowej emisji. Dla CO2 wielkość redukcji należy wyznaczyć
w oparciu o wskaźnik 0,831 Mg CO2/MWh uwzględniając obliczeniową ilość energii elektrycznej jaka
będzie zużywana na potrzeby ogrzewania lub produkcji ciepłej wody.
30 z 15
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Przykładowy harmonogram rzeczowo finansowy
(wybrana część harmonogramu)
ZAKRES
RZECZOWY
Lp.
WYSZCZEGÓLNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO
1
1
2
Wymiana 50 szt. palenisk/kotłów węglowych o łącznej mocy 1500 kW
na kotły gazowe w budynkach mieszkalnych
jednostka
miary
ilość
koszty
kwalifiko
wane
3
4
5
nowe źródła
ciepła [szt.]/
moc nowych
źródeł [kW]
nowe źródła
ciepła [szt.]/
moc nowych
źródeł [kW]
2
Wymiana X szt. palenisk/kotłów węglowych o łącznej mocy X kW
na nowoczesne kotły węglowe w budynkach mieszkalnych
3
Zakup i montaż kolektorów słonecznych (celem współpracy
z węglowym źródłem ciepła) w budynkach należących do podmiotów
prywatnych
nowe źródła
ciepła [szt.]/
moc nowych
źródeł [kW]
Wymiana X szt. palenisk/kotłów węglowych o łącznej mocy X kW na
pompy ciepła o łącznej mocy X kW w budynkach należących do
podmiotów prywatnych
Wymiana kotła węglowego o mocy X kW w budynku (oświatowym,
domu
pomocy
społecznej,
strażnicy
OSP,
budynku
administracyjnym lub obiekcie sportowym) należącym do jednostki
samorządu terytorialnego) na kocioł gazowy
nowe źródła
ciepła [szt.]/
moc nowych
źródeł [kW]
4
5
środki WFOŚ
Zakup aparatury do kontroli rodzaju stosowanych paliw i pomiaru
emisji (podać nazwy urządzeń)
Szt.
7
8
Utworzenie bazy danych
Przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej
Szt.
Szt.
środki NFOŚ
dotacja
Pożyczka
Dotacja
6
7
45%
50/1200
Kosztu
Kwalifikowanego
45% KK
45% KK
45% KK
45% KK
(korzystanie
z pożyczki nie jest
obligatoryjne)
45% KK
45% KK
45% KK
nowe źródła
ciepła [szt.]/
moc nowych
źródeł [kW]
6
31 z 15
Wartość ( zł. )
45% KK
1
1
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
40% KK
45% KK
-
45% KK
40% KK
40% KK
45% KK
45% KK
Program KAWKA – „Likwidacja niskiej emisji wspierająca
wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych
odnawialnych źródeł energii”
Wskaźniki osiągnięcia efektu ekologicznego obowiązujące w Funduszu:
•
Dla zadań realizowanych w budynkach mieszkalnych ujętych w Programie
dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez
Gminę w ramach „PONE na terenie województwa małopolskiego” wskaźniki
określone są w Procedurze dofinansowania zadań dla tego Programu
(www.wfos.krakow.pl zakładka środki krajowe/Konkursy i Programy/Programy).
•
Dla pozostałych zadań* obowiązują wskaźniki określone w dokumencie
„Maksymalne jednostkowe koszty osiągnięcia efektu ekologicznego na 2015 rok”
(www.wfos.krakow.pl zakładka środki krajowe/zasady finansowania/2015 r.)
Uwaga !
•
Moc nowej kotłowni musi być niższa od mocy kotłowni likwidowanej co najmniej o 20%.
•
W przypadku kotłowni powyżej 100 kW wymagane są kotły kondensacyjne ze względu na
energooszczędność i sprawność.
* W przypadku zadań związanych z modernizacją kotłowni (pomp ciepła, węzłów cieplnych) Fundusz udziela pomocy
finansowej na zadania, w których moc budowanych kotłowni wynosi minimum 40 kW. Dla kolektorów słonecznych minimalna
moc wynosi 10 kW.
32 z 15
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Program KAWKA – „Likwidacja niskiej emisji wspierająca
wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych
odnawialnych źródeł energii”
Beneficjentami 1 i 2 części Programu KAWKA są:
•
Gmina Miejska Kraków,
•
Miasto Nowy Sącz,
•
Miasto Gorlice,
•
Gmina Miechów
•
Gmina Miasto Oświęcim,
•
Gmina Wadowice,
•
Gmina Andrychów
•
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Nowym Sączu,
•
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie.
W ramach 1 i 2 części Programu KAWKA przyznano środki w kwocie: 138.228.530,30 zł,
w tym:
•
60.971.701,34 zł w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu,
•
764.168,00 zł w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu,
•
76.492.661,00 zł w formie dotacji z Narodowego Funduszu
na inwestycje realizowane w latach 2012-2018. Całkowity koszt kwalifikowany zgłoszonych
inwestycji wynosi 171.795.381,30 zł.
33 z 15
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ
INTERNETOWĄ
www.wfos.krakow.pl
34 z 15
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Finansujemy Ochronę Środowiska
w Małopolsce
Dziękuję za uwagę.
Robert Bażela
Kierownik Zespołu Analiz Technicznych
WFOŚiGW w Krakowie
ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków
tel.: 12 422 94 90 • faks: 12 422 30 46
e-mail: [email protected]
www.wfos.krakow.pl
Download