Farmakologia kliniczna Kod modułu LK.3.E.012 Wy

advertisement
SYLABUS
Część A - Opis przedmiotu kształcenia.
Nazwa
modułu/przedmiotu :
Farmakologia kliniczna
Wydział:
II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym
Kierunek studiów:
Lekarski
Kod modułu
LK.3.E.012
Specjalności:
Poziom studiów:
II (magisterskie)
Rodzaj studiów:
stacjonarne x
Rok studiów:
I
Typ modułu/
przedmiotu:
Rodzaj modułu/
przedmiotu:
obowiązkowy x
Język wykładowy:
polski x
Forma kształcenia
II
x
niestacjonarne x
III x IV
V
Semestr
studiów:
VI
5
6x
x
obcy x
Godziny
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
30
Laboratorium
E-learning
Zajęcia praktyczne
Praktyki zawodowe
Inne
RAZEM 30
Cele kształcenia:
Celem nauczania przedmiotu Farmakologia kliniczna jest nabycie wiedzy o możliwościach terapeutycznych w
odniesieniu do określonych jednostek chorobowych i sytuacji klinicznych.
Podczas zajęć student powinien zdobyć wiedzę na temat właściwego stosowania leków w najczęściej spotykanych
schorzeniach. Dodatkowo zapoznaje się z etiopatogenezą, objawami i elementami diagnostyki wybranych schorzeń.
Ćwiczenia mają na celu powiązanie zachodzących w organizmie procesów patologicznych i ich objawów
możliwościami terapeutycznymi wynikającymi z mechanizmów działania leków. Dzięki temu student powinien
rozumieć zasadność stosowania określonych grup leków w jednostkach chorobowych. Student znając efekty
działania leków, powinien potrafić dobrać odpowiednie dawkowanie, przewidzieć działania niepożądane oraz
wykazywać się znajomością interakcji lekowych w określonej symulowanej sytuacji klinicznej. Student powinien
potrafić zaplanować leczenie chorego zgodnie z obowiązującymi standardami. Szczególny nacisk kładzie się na
postępowanie lecznicze u osób w podeszłym wieku, leczenie bólu, chorób nowotworowych oraz na zagrożenia
związane z polipragmazją i interakcjami między stosowanymi lekami.
Macierz efektów kształcenia dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji zamierzonych
efektów kształcenia oraz formy realizacji zajęć.
1
Numer
efektu
kształcenia
Student, który zaliczy moduł ( przedmiot) wie/umie/potrafi:
Metody weryfikacji
osiągnięcia
zamierzonych
efektów kształceni:
Forma zajęć
dydaktycznych
* wpisz symbol
W01
W02
W03
W04
W05
Wymienia przyczyny i podstawowe objawy najczęstszych
chorób dzieci
Charakteryzuje leki stosowane w leczeniu najczęstszych
chorób dzieci
Oblicza dawki leków dla dzieci
Wymienia objawy niepożądane leków stosowanych w
leczeniu najczęstszych chorób dzieci
Charakteryzuje interakcje zachodzące między lekami
stosowanymi w leczeniu najczęstszych chorób dzieci
Wymienia przeciwwskazania do stosowania leków u dzieci
Wymienia przyczyny i podstawowe objawy najczęstszych
chorób wewnętrznych i ich powikłań
Charakteryzuje leki stosowane w leczeniu najczęstszych
chorób wewnętrznych i ich powikłań
Wymienia objawy niepożądane leków stosowanych w
leczeniu najczęstszych chorób wewnętrznych i ich powikłań
Charakteryzuje interakcje zachodzące między lekami
stosowanymi w leczeniu najczęstszych chorób wewnętrznych
i ich powikłań
Wymienia przeciwwskazania do stosowania leków
Wymienia leki stosowane u kobiet w ciąży
Charakteryzuje odrębności diagnostyczno-terapeutyczne osób
w podeszłym wieku
Charakteryzuje zasady terapii osób w podeszłym wieku
Wymienia stany wymagające korekty dawki leku u osób w
podeszłym wieku
Omawia zagrożenia związane z polipragmazją
Omawia interakcje zachodzące między lekami stosowanymi u
osób w podeszłym wieku
Wymienia przyczyny i podstawowe objawy najczęstszych
chorób układu nerwowego
Charakteryzuje leki stosowane w leczeniu najczęstszych
chorób układu nerwowego
Wymienia objawy niepożądane leków stosowanych w
leczeniu najczęstszych chorób układu nerwowego
Charakteryzuje interakcje zachodzące między lekami
stosowanymi w leczeniu najczęstszych chorób układu
nerwowego
Wymienia przeciwwskazania do stosowania leków
neurologicznych
Wymienia leki stosowane u kobiet w ciąży w leczeniu chorób
układu nerwowego
Wymienia przyczyny i podstawowe objawy najczęstszych
chorób psychicznych
Charakteryzuje leki stosowane w leczeniu najczęstszych
chorób psychicznych
Wymienia objawy niepożądane leków stosowanych w
leczeniu najczęstszych chorób psychicznych
Charakteryzuje interakcje zachodzące między lekami
stosowanymi w leczeniu najczęstszych chorób psychicznych
Wymienia przeciwwskazania do stosowania leków
psychiatrycznych
Wymienia leki stosowane u kobiet w ciąży w leczeniu chorób
psychicznych
Sprawdzian
pisemny
Ć
Sprawdzian
pisemny
Ć
Sprawdzian
pisemny
Ć
Sprawdzian
pisemny
Ć
Sprawdzian
pisemny
Ć
2
W06
W07
W08
W09
U01
U02
Wymienia leki stosowane w leczeniu chorób nowotworowych
Charakteryzuje działania niepożądane leków stosowanych w
leczeniu chorób nowotworowych
Wymienia metody zapobiegania i leczenia działań
niepożądanych leków stosowanych w leczeniu chorób
nowotworowych
Opisuje przeciwwskazania do stosowania leków
cytostatycznych
Rozumie zasady leczenia chorób nowotworowych wg
schematów terapeutycznych
Wymienia leki stosowane w leczeniu bólu ostrego i
przewlekłego
Omawia zasady stosowania leków w leczeniu bólu ostrego i
przewlekłego
Charakteryzuje wskazania do stosowania leków
przeciwbólowych, w tym narkotycznych
Omawia działania niepożądane leków stosowanych w leczeniu
bólu ostrego i przewlekłego
Opisuje drogi podawania leków przeciwbólowych, zwłaszcza
stosowanych w leczeniu bólu przewlekłego
Wymienia i charakteryzuje ko analgetyki
Wymienia wskazania do stosowania terapii monitorowanej
Omawia korzyści wynikające ze stosowania terapii
monitorowanej
Wymienia przyczyny różnic w działaniu leków w organizmie
Wymienia leki, których stosowanie powinno być
monitorowane
Podaje sytuacje kliniczne, w których monitorowanie stężenia
leku ma istotny wpływ na proces leczenia
Definiuje podstawowe pojęcia farmakoekonomiczne
Analizuje działania niepożądane poszczególnych leków
Analizuje interakcje między lekami
Planuje leczenie mając na uwadze działania niepożądane
leków
Planuje leczenie mając na uwadze interakcje pomiędzy lekami
Planuje postępowanie w przypadku wystąpienia działań
niepożądanych leków
Analizuje charakterystyki farmaceutyczne produktów
leczniczych
Wykorzystuje charakterystyki farmaceutyczne produktów
leczniczych do planowania terapii
Odnajduje dane dotyczące wskazań i przeciwwskazań do
stosowania leków
Odnajduje dane dotyczące dawkowania leków
Weryfikuje i poddaje ocenie materiały reklamowe dotyczące
leków skierowane do lekarzy i chorych
Weryfikuje i poddaje ocenie materiały reklamowe dotyczące
leków podawane w środkach masowego przekazu
Analizuje dane dotyczące skuteczności leczenia, zwłaszcza w
odniesieniu do innych leków na podstawie publikacji
wyników badań wieloośrodkowych
K01
Umiejętność pracy zespołowej przy planowaniu terapii
K02
Aktywne poszukiwanie informacji o lekach z wykorzystaniem
dodatkowych pomocy dydaktycznych
K03
Rzetelne przygotowywanie się do ćwiczeń
Sprawdzian
pisemny
Ć
Sprawdzian
pisemny
Ć
Sprawdzian
pisemny
Ć
Sprawdzian
pisemny
Ć
Praca własna
studenta
Ć
Praca własna
studenta
Ć
Karta oceny
studenta
Karta oceny
studenta
Karta oceny
studenta
Ć
Ć
Ć
3
Posiadanie zdolności analitycznego i syntetycznego myślenia
Karta oceny
Ć
w oparciu o zdobytą wiedzę
studenta
Aktywnie dyskutuje na tematy związane z działaniem leków i Karta oceny
Ć
K05
ich zastosowaniem w terapii
studenta
* W- wykład; S- seminarium; Ć- ćwiczenia; L- laboratorium; EL- e-learning; ZP- zajęcia praktyczne;
PZ- praktyka zawodowa;
Proszę oznaczyć krzyżykami w skali 1-3 jak powyższe efekty lokują państwa zajęcia w działach: przekaz wiedzy,
umiejętności czy kształtowanie postaw np.:
K04
Wiedza
+ + +
Umiejętności
+++
Postawy
+
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma nakładu pracy studenta
Obciążenie studenta (h)
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawdzenie, itp.)
1. Godziny kontaktowe
30
2. Czas pracy własnej studenta
30
Sumaryczne obciążenie pracy studenta
60
Punkty ECTS za moduł/przedmiotu
2
Uwagi
Treść zajęć: ( proszę wpisać hasłowo tematykę poszczególnych zajęć, pamiętając, aby przekładała się ona na
zamierzone efekty kształcenia)
Przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego najczęstszych chorób dzieci
Przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego w odniesieniu do najczęstszych chorób
wewnętrznych występujących u osób dorosłych, oraz ich powikłań
Przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego w najczęstszych chorobach układu
nerwowego
Przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego w najczęstszych chorobach psychicznych
Zasady farmakoterapii osób w podeszłym wieku
Zasady farmakoterapii chorób nowotworowych
Leczenie bólu ostrego i przewlekłego
Terapia monitorowana
Elementy farmakoekonomii
Charakterystyka produktu leczniczego
Działania niepożądane leków i interakcje pomiędzy lekami
Literatura podstawowa i uzupełniająca, inne pomoce dydaktyczne:
1.
2.
3.
4.
5.
Aktualne zalecenia Polskich Towarzystw Naukowych
Charakterystyki produktów leczniczych
„Podstawy farmakologii klinicznej” red. K. Orzechowska – Juzwenko
„Farmakologia kliniczna” ( Rang H.P., Dale M.M., Ritter J.M.) redaktor naukowy wyd. M. Wielosz
„Farmakologia. Podstawy farmakoterapii” red. W. Kostowski
Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych (np. laboratorium, rzutnik multimedialny, inne…)
Sala ćwiczeniowa i wykładowa, rzutnik multimedialny, tablica do pisania, plakaty, bazy danych o lekach,
indeksy/wykazy leków
4
Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie z Farmakologii Klinicznej obejmuje 2 sprawdziany (obecność obowiązkowa), które odbędą się na 7 i 14
ćwiczeniu. Podczas każdego sprawdzianu student będzie odpowiadać na 3 zagadnienia (pisemnie).
Zaliczenie z Farmakologii Klinicznej otrzymają studenci, którzy:
1. opuszczą nie więcej niż 1 ćwiczenie
2. uzyskają minimum 5 ocen pozytywnych z 6 zagadnień (przy jednej ocenie niedostatecznej, ocena końcowa nie
może być wyższa niż dostateczny)
3. do zaliczenia poprawkowego będą mogli przystąpić studenci, którzy podczas sprawdzianów otrzymali 2, 3 lub 4
oceny niedostateczne.
Zaliczenie poprawkowe obejmuje całość materiału (4 zagadnienia).
Warunki zaliczenia poprawkowego: minimum 3 oceny pozytywne, ocena końcowa nie może być wyższa niż
dostateczny.
Studenci, którzy nie spełnią w/w kryteriów nie uzyskają zaliczenia z Farmakologii Klinicznej
Nazwa i adres jednostki prowadzącej moduł/przedmiot, kontakt (tel./email)
Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej UM w Lublinie, Tel.81 718 73 22
ul. Ceramiczna 1, 20-150 Lublin
Nazwisko osoby prowadzącej/osób prowadzących zajęcia
Prof. Waldemar Turski, Prof. Ewa Urbańska, Dr hab. Grażyna Ossowska, Dr hab. Tomasz Kocki, Dr
Katarzyna Arent-Piotrowska, Dr Iwona Chmiel-Perzyńska, Dr Grażyna Czechowska, Dr Zofia Danilczuk,
Dr Tomasz Mróz, Dr Halina Szymczyk, Dr Mariusz Świąder, Lek. Izabela Zakrocka,
Podpis Kierownik jednostki prowadzącej zajęcia
…………...………………..
Podpis Dziekana
……………………………….
Data sporządzenia sylabusa……………………………………………
5
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

66+6+6+

2 Cards basiek49

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards