ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

advertisement
PRZEGLĄD ORGANIZACJI
10/2013
|1
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
Arnold Pabian
Zarządzanie w koncepcji sustainability – ujęcie funkcjonalne
3
Anna Żelazna-Blicharz
Nowe trendy w konsumpcji – odpowiedzialny i zrównoważony konsumeryzm
9
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
Agnieszka Barcik
Rola private enforcement w ochronie konkurencji
13
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Janina Stankiewicz, Hanna Bortnowska
Kultura coachingu w organizacji; potrzeba i proces jej kształtowania
18
Anna Tomaszuk
Przegląd motywatorów stosowanych w podlaskich przedsiębiorstwach budowlanych
24
LOGISTYKA
Grzegorz Ostasz, Andrzej Pacana
Wstępna koncepcja wytycznych zarządzania logistycznego przez jakość
35
FINANSE
Ewa Walińska
Sprawozdanie finansowe a raport biznesowy – głos w dyskusji
40
Dariusz Fatuła
Różnice w koncepcjach zarządzania finansami gospodarstw domowych i przedsiębiorstw
46
Sławomir Wyciślak
Czy to już koniec kryzysu?
51
BUSINESS MANAGEMENT
Beata Ślusarczyk, Robert Golnik
Poland as the Preferred Location for Foreign Shared Service Centers
55
Przegląd Czasopism Zagranicznych
Poziomy koncentracji przywódcy
61
KRONIKA TNOiK
Udział Gdańskiego Oddziału TNOiK w europejskim transferze wiedzy i innowacji
64
PRZEGLĄD ORGANIZACJI NR 10/2013 - Summaries / Streszczenia
Arnold Pabian
Politechnika Częstochowska
MANAGEMENT IN SUSTAINABILITY - FUNCTIONAL ASPECTS
The main goal of the article is to present the concept of planning, organizing, leadership and
controlling based on sustainability and indicate the role of sustainability management in creation of
sustainable
society.
The
paper
explains
the
idea
of
sustainable
management
-
a young and developing area of knowledge which can accelerate the transformation from
a consumer society into a sustainable society. It requires changes in the area of all management
functions such as planning, organizing, leading and controlling. These changes are based on
introducing such forms of activity into the functions so that managers were able to achieve not only
economic, but also environmental and social purposes.
Keywords: sustainable development, sustainable management, sustainable management functions
ZARZĄDZANIE W KONCEPCJI SUSTAINABILITY - UJĘCIE FUNKCJONALNE
Celem
artykułu
jest
przedstawienie
koncepcji
planowania,
organizowania,
przywództwa
i kontroli opartych na zasadach sustainability oraz wskazanie roli zrównoważonego zarządzania
w tworzeniu zrównoważonych społeczeństw. W opracowaniu wyjaśniono istotę zrównoważonego
zarządzania, dopiero kształtującego się obszaru wiedzy, które może znacznie przyśpieszyć
transformację społeczeństw konsumpcyjnych w społeczeństwa zrównoważone. Wymaga to zmian
w obszarze wszystkich funkcji zarządzania, do których zalicza się planowanie, organizowanie,
przywództwo i kontrolę. Zmiany te polegają na wprowadzeniu takich form aktywności do
poszczególnych funkcji, aby zarządzanie przyczyniało się do osiągania nie tylko celów
ekonomicznych, lecz również ekologicznych i społecznych.
Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, zrównoważone zarządzanie, zrównoważone funkcje
zarządzania
1
PRZEGLĄD ORGANIZACJI NR 10/2013 - Summaries / Streszczenia
Anna Żelazna-Blicharz
Politechnika Lubelska
NEW TRENDS IN CONSUMPTION - RESPONSIBLE AND SUSTAINABLE
CONSUMERISM
Sustainable development is an opportunity to improve the quality of life of modern society and future
generations. Sustainable development can not be considered without taking into account a responsible,
sustainable consumption. Consumers who are actively looking for information about products and
consciously taking purchasing decisions, have a significant impact on the attitude of traders and the
way of doing business. The aim of this paper is a characteristic of consumerism known as sustainable,
features of a sustainable consumer and society were defined. The paper contains the results of an
empirical study on consumer behaviour and knowledge of the signs placed on the packaging of
products in the subgroups of women and men. The study found significant differences in recognizing
characters marked on the products in the group of women and men, as well as according to the level of
education and income of the respondents. It turned out that you can distinguish the group of
consumers who pay attention to the producer of goods, and declare knowledge of signs supporting
environmentally-friendly products.
Keywords: sustainable development, responsible consumption, Corporate Social Responsibility
NOWE TRENDY W KONSUMPCJI – ODPOWIEDZIALNY I ZRÓWNOWAŻONY
KONSUMERYZM
Zrównoważony rozwój stanowi szansę na poprawę jakości życia społeczeństwa współczesnego
i przyszłych pokoleń. Nie można rozpatrywać zrównoważonego rozwoju bez uwzględniania
odpowiedzialnej, zrównoważonej konsumpcji. Konsumenci aktywnie poszukujący informacji
o produktach i świadomie podejmujący decyzje zakupowe mają duży wpływ na postawę podmiotów
gospodarczych i sposób prowadzenia działalności. Celem opracowania jest charakterystyka
konsumeryzmu określanego jako zrównoważony. Opisane zostały cechy zrównoważonego
konsumenta i społeczeństwa. W publikacji zawarte są też wyniki badań empirycznych dotyczących
zachowań konsumentów i znajomości oznaczeń zamieszczanych na opakowaniach produktów
w podgrupach kobiet i mężczyzn. Badania wykazały istotne różnice w rozpoznawaniu znaków
umieszczanych na produktach w grupie kobiet i mężczyzn, a także w zależności od wykształcenia
i dochodów respondentów. Okazało się, że można wyróżnić już grupę konsumentów, którzy zwracają
uwagę na to, kto jest wytwórcą dóbr, a także deklarują znajomość oznaczeń potwierdzających
ekologiczny charakter produktów.
Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, odpowiedzialna konsumpcja, społeczna odpowiedzialność
biznesu
2
PRZEGLĄD ORGANIZACJI NR 10/2013 - Summaries / Streszczenia
Agnieszka Barcik
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
THE ROLE OF PRIVATE ENFORCEMENT IN COMPETITION PROTECTION
Private enforcement is an individual entitlement to claim damages due to the breach of competition
rules. The aim of this paper is to analyze the existing obstacles in the procedure for claims for breach
of the competition rules as well as an attempt to identify solutions to the effective and efficient use of
private enforcement. Despite the requirements for the European Union Member States to introduce the
legal framework for this institution entrepreneurs rarely use private enforcement. In this context, the
European Commission's draft directive proposing specific deserves approval. The draft directive is
intended to provide better access to effective compensation mechanisms.
Keywords: private enforcement, compensations, competition
ROLA PRIVATE ENFORCEMENT W OCHRONIE KONKURENCJI
Private
enforcement
jest
indywidualnym
uprawnieniem
odszkodowawczym
podmiotu
poszkodowanego na skutek naruszenia reguł konkurencji. Celem opracowania jest analiza istniejących
przeszkód w dochodzeniu przez przedsiębiorców roszczeń z tytułu naruszenia reguł konkurencji,
a także
próba
wskazania
rozwiązań,
mających
na
celu
efektywne
i skuteczne stosowanie private enforcement. Pomimo istniejącego wymogu ustanowienia przez
państwa członkowskie UE skutecznych ram prawnych, pozwalających na faktyczne korzystanie ze
wspomnianego uprawnienia, poszkodowani przedsiębiorcy rzadko w chwili obecnej korzystają
z instytucji private enforcement. W tym kontekście na aprobatę zasługuje Projekt dyrektywy Komisji
Europejskiej, zawierający propozycje konkretnych rozwiązań, które mają zapewnić wszystkim
poszkodowanym w wyniku naruszenia reguł konkurencji lepszy niż obecnie dostęp do skutecznych
mechanizmów odszkodowawczych.
Słowa kluczowe: private enforcement, odszkodowanie, konkurencja
3
PRZEGLĄD ORGANIZACJI NR 10/2013 - Summaries / Streszczenia
Janina Stankiewicz, Hanna Bortnowska
Uniwersytet Zielonogórski
COACHING CULTURE IN ORGANIZATION. OPPORTUNITIES AND BARRIERS OF ITS
SHAPING
The article discusses the problem of coaching culture and the need of shaping it in the organization.
The aim of the article is to present a proposal of the process of creation coaching culture in the
organization. To achieve that objective, the authors of the article presented different approaches to the
culture from the perspective of management sciences, discussed the specifics of coaching culture, as
well as pointed out some problems associated with the creation of such culture. In addition, there were
presented potential sources of employees’ resistance to change of the dominant type of the culture of
organization which could foster creation of coaching culture.
Keywords: organizational culture, coaching culture
KULTURA COACHINGU W ORGANIZACJI; POTRZEBA I PROCES JEJ
KSZTAŁTOWANIA
W artykule podjęto problem kultury coachingu oraz potrzeby jej kształtowania w organizacji. Celem
artykułu
jest
prezentacja
procesu
kształtowania
kultury
coachingu
w organizacji. Aby go zrealizować, zaprezentowano różne ujęcia kultury z perspektywy nauk
o zarządzaniu, omówiono istotę kultury coachingu w organizacji oraz jej cechy, a także wskazano na
niektóre problemy związane z jej kreowaniem. Ponadto wskazano potencjalne źródła oporów
pracowników wobec zmian dominującego typu kultury w organizacji, które mogą sprzyjać
wykształceniu się kultury coachingowej.
Słowa kluczowe: kultura organizacji, kultura coachingu
4
PRZEGLĄD ORGANIZACJI NR 10/2013 - Summaries / Streszczenia
Anna Tomaszuk
Politechnika Białostocka
REVIEW OF MOTIVATORS USED IN CONSTRUCTION COMPANIES IN PODLASKIE
This paper addresses the issue of motivation in Podlasie construction companies. A study was carried
out by the author in large and medium-sized companies, among middle managers and senior
management. The object of the study was the incentive system, with particular emphasis on motivators
applicable to this group of respondents. The study was related to motivators that are used in Podlaskie
companies and differences in their application due to the characteristics of entities.
Keywords: construction company, motivation system, motivators, manager
PRZEGLĄD MOTYWATORÓW STOSOWANYCH W PODLASKICH
PRZEDSIĘBIORSTWACH BUDOWLANYCH
W artykule poruszono problematykę motywowania w podlaskich przedsiębiorstwach budowlanych.
Autorskie badania przeprowadzono w dużych i średnich firmach, wśród menedżerów średniego
i wyższego
szczebla.
Przedmiotem
badania
był
system
motywacyjny,
ze
szczególnym
uwzględnieniem motywatorów stosowanych w odniesieniu do tej grupy respondentów. Badaniu
poddane zostało występowanie poszczególnych motywatorów w ich stosowaniu ze względu na cechy
badanych przedsiębiorstw.
Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo budowlane, system motywacyjny, motywatory, menedżer
5
PRZEGLĄD ORGANIZACJI NR 10/2013 - Summaries / Streszczenia
Grzegorz Ostasz, Andrzej Pacana
Politechnika Rzeszowska
THE INITIAL CONCEPTION OF THE LOGISTIC MANAGEMENT THROUGH THE
QUALITY RULES
The paper focuses on the analysis of the connections between the logistic management and the quality
management with the usage of the matrix chart. It shows relatively low presence of the quality
management rules concerning personnel in the logistic management rules. Therefore, in order to meet
the needs of the logistic management leaded by the quality conception (ZLPJ), the current logistic
management rules have been modified and the ten logistic management rules managed by the quality
have been proposed.
Keywords: logistic, quality, management, matrix chart
WSTĘPNA KONCEPCJA WYTYCZNYCH ZARZĄDZANIA LOGISTYCZNEGO PRZEZ
JAKOŚĆ
W pracy przeprowadzono analizę powiązań zasad zarządzania logistycznego i zarządzania jakością
z wykorzystaniem diagramu macierzowego. Wykazała ona stosunkowo nikłą obecność zasad
zarządzania jakością dotyczących personelu w zasadach zarządzania logistycznego. Dlatego też na
potrzeby koncepcji zarządzania logistycznego przez jakość (ZLPJ) zmodyfikowano dotychczasowe
zasady zarządzania logistycznego o te zagadnienia i zaproponowano 10 wytycznych zarządzania
logistycznego przez jakość.
Słowa kluczowe: logistyka, jakość, zarządzanie, diagram macierzowy
6
PRZEGLĄD ORGANIZACJI NR 10/2013 - Summaries / Streszczenia
Ewa Walińska
Uniwersytet Łódzki
THE FINANCIAL STATEMENTS AND BUSINESS REPORT - TO THE DISCUSSION
The paper presents issues concerning the financial statements and its place in the concept of integrated
reporting. The economic substance of the financial statements, the stages of its evolution, as well as
current work on the redevelopment of its format and content are presented. The key concepts for
integrated reporting are also indicated. Currently, we can observe intensive work on changes - on one
hand - of the financial statements, and on the other - of business reporting. Very desirable by the users
information about the company's activities is undoubtedly the integration of all information into
a single report, referred to as business report. The article mentioned a proposal of such integration,
allowing, however, the behaviour of the identity of the financial statements, which provides
comprehensive and reliable information about the achievements of the company. A separate part of the
integrated report would be a management report providing data in other sections of information and
different detail than the financial statements.
Keywords: financial statement, business report, disclosure
SPRAWOZDANIE FINANSOWE A RAPORT BIZNESOWY – GŁOS W DYSKUSJI
W
artykule
prezentowane
są
zagadnienia
dotyczące
sprawozdania
finansowego
i jego miejsce w koncepcji zintegrowanego raportowania. Przedstawiono istotę ekonomiczną
sprawozdania finansowego, etapy jego ewolucji, a także aktualne prace nad przebudową jego formatu
i treści. Wskazano także kluczowe kwestie dotyczące zintegrowanego raportowania koncepcje.
Obecnie trwają intensywne prace nad zmianą z jednej strony sprawozdania finansowego, z drugiej
raportów biznesowych. Bardzo pożądana przez użytkowników informacji o działalności
przedsiębiorstwa jest niewątpliwe integracja wszystkich informacji w formie jednego raportu,
określanego mianem raportu biznesowego. W artykule wskazano propozycję takiej integracji,
pozwalającej jednakże na zachowanie tożsamości sprawozdania finansowego, które dostarcza
kompleksowej
i
rzetelnej
informacji
o
dokonaniach
przedsiębiorstwa.
Odrębną
częścią
proponowanego raportu byłoby sprawozdanie zarządu dostarczające danych w innych przekrojach
informacyjnych i o różnej szczegółowości niż sprawozdanie finansowe.
Słowa kluczowe: sprawozdanie finansowe, raport biznesowy, ujawnienia
7
PRZEGLĄD ORGANIZACJI NR 10/2013 - Summaries / Streszczenia
Dariusz Fatuła
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
THE DIFFERENCES IN APPROACHES TO FINANCIAL MANAGEMENT
BETWEEN HOUSEHOLD AND BUSINESS
The article discusses the most important concepts and categories related to household finance.
Similarities and differences in the recognition and interpretation of revenues, costs, profits, savings,
assets, liabilities for households and businesses are shown. Causes and consequences of different
approach to these categories in management, micro and macroeconomics are analyzed.
Keywords: household, financial management
RÓŻNICE W KONCEPCJACH ZARZĄDZANIA FINANSAMI GOSPODARSTW
DOMOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW
Artykuł omawia najważniejsze koncepcje i kategorie związane z finansami gospodarstw domowych.
Podaje podobieństwa i różnice w ujęciu oraz interpretacji przychodów, kosztów, zysków,
oszczędności, aktywów, pasywów dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Wskazane zostały
przyczyny i skutki różnego ujmowania wspomnianych kategorii dla wspólnych zjawisk dotyczących
zarządzania, mikro i makroekonomii.
Słowa kluczowe: gospodarstwo domowe, zarządzanie finansami
8
PRZEGLĄD ORGANIZACJI NR 10/2013 - Summaries / Streszczenia
Sławomir Wyciślak
Uniwersytet Jagielloński
IS THIS THE END OF THE CRISIS?
Direct reasons behind the crisis, the beginning of which dates back to August 2007 year ceased.
However, it seems that the essence of the mechanisms that led to it has not changed. In the respect of
the latter issue, in the paper is highlighted the unequal access to knowledge, and addresses the
volatility occurring within the financial markets. The further analysis is focused on the first and the
second wave of the crisis. Consequences of the crisis for companies were analyzed by the use of three
criterions: the time (immediate and delayed implications), space (geographical variation) and relations
(risk sharing and contagion). The culmination of consideration is to determine the implications of the
crisis. It has been found that they are progressive convergence and slow growth. It was pointed out
that the antidote for such circumstances may be self-steering mechanism, in which a key to the
existence of the absorbers.
Keywords: economic crisis, complexity, enterprise, uncertainty
CZY TO JUŻ KONIEC KRYZYSU?
Bezpośrednie przyczyny kryzysu, którego początek datuje się na sierpień 2007 roku, ustały. Wydaje
się jednak, że istota mechanizmów, które do niego doprowadziły, nie uległa zmianie. W tym
względzie w artykule podkreślono nierównomierny dostęp do wiedzy, odniesiono się również do
zmienności występującej na rynkach finansowych. W dalszym ciągu analiz skupiono się na
identyfikacji przebiegu kryzysu. Zidentyfikowano konsekwencje kryzysu dla przedsiębiorstw ze
względu na czas (natychmiastowe, odroczone), przestrzeń (zmiany geograficzne) i relacje (podział
ryzyka i zarażanie). Zwieńczeniem rozważań jest ustalenie implikacji kryzysu. Stwierdzono, że są to
postępująca konwergencja i spowolniony wzrost. Wskazano, że antidotum na taką sytuację może być
mechanizm samosterowania, w ramach którego za kluczowe przyjmuje się zaistnienie absorberów.
Słowa kluczowe: kryzys ekonomiczny, złożoność, przedsiębiorstwo, niepewność
9
PRZEGLĄD ORGANIZACJI NR 10/2013 - Summaries / Streszczenia
Beata Ślusarczyk, Robert Golnik
Politechnika Częstochowska
POLAND AS THE PREFERRED LOCATION FOR FOREIGN SHARED SERVICE
CENTERS
The paper’s aim is analysis of Polish position as a location for foreign shared service centers, those
usage is the result of searching for alternative sources of savings and quality improvement in an era of
global competition. Poland is significantly different in terms of location attractiveness comparing to
other countries of Central and Eastern Europe. In the paper following considerations were undertaken:
education of Polish workers, labor costs, transport infrastructure or the environment and living
conditions in Poland. Analyzed factors point on the competitive advantage of Poland: Polish workers
are well educated, with relevant work experience, speak foreign languages fluently. Despite of the
professional attractiveness of Polish workers, labor costs are still comparatively lower than in other
countries. Also the transport infrastructure in recent years has significantly improved - that applies in
particular to roads and airports, most commonly used by foreign investors. Economic development
and growth in living standards also promote employment in Poland.
Keywords: globalization, shared services center, process, standardization of processes
POLSKA JAKO PREFEROWANA LOKALIZACJA ZAGRANICZNYCH CENTRÓW
USŁUG WSPÓLNYCH
Artykuł został poświęcony analizie pozycji Polski jako lokalizacji dla zagranicznych centrów usług
wspólnych, których wykorzystanie jest wynikiem szukania alternatywnych źródeł oszczędności oraz
poprawy jakości w dobie globalnej konkurencji. Polska znacząco wyróżnia się pod względem
atrakcyjności lokalizacji na tle innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Rozważaniom poddano
zatem: wykształcenie polskich pracowników, koszty pracy, infrastrukturę transportową czy
środowisko i warunki życia w Polsce. Analizowane czynniki wskazują na konkurencyjną przewagę
Polski: polscy pracownicy są dobrze wykształceni, z odpowiednim doświadczeniem zawodowym,
władają biegle językami obcymi. Pomimo atrakcyjności zawodowej polskich pracowników, koszty
pracy są wciąż porównywalnie niższe niż w innych krajach. Również infrastruktura transportowa
w ostatnich latach uległa znacznej poprawie – dotyczy to w szczególności dróg i lotnisk, z których
najczęściej korzystają zagraniczni inwestorzy. Podejmowaniu zatrudnienia w Polsce sprzyja także
rozwój gospodarczy kraju i wzrost stopy życiowej.
Słowa kluczowe: globalizacja, centrum usług wspólnych, proces, standaryzacja procesów
10
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards