Refleksje na temat pracy Wykorzystanie oceny zdrowia finansowego

advertisement
Refleksje na temat pracy Wykorzystanie oceny zdrowia finansowego podmiotu do planowania
finansowego autorstwa:
N. Franków, I. Bogaczewicz, M. Rakszewska, A.Pytowska
Reflections on Use the financial health of an organization in financial planning.
written by:
N. Franków, I. Bogaczewicz, M. Rakszewska, A.Pytowska
Streszczenie:
Recenzja ocenia jak autorki zapoznały się podejściem J. Zietlowa do analizy finansów trzech
typów przedsiębiorstw.
Abstract:
Review assesses how the authors learned about the approach J. Zietlow to the analysis of
finance three types of enterprises.
W pracy pt.: „Wykorzystanie oceny zdrowia finansowego podmiotu do planowania
finansowego autorstwa”, której autorkami są N. Franków, I. Bogaczewicz, M. Rakszewska,
A.Pytowska zostało omówione podejście J. Zietlowa do analizy finansowej trzech rodzajów
przedsiębiorstw, a są to: organizacja non profit, instytucja finansowa, a także przedsiębiorstwo
zarobkowe.
Autorki w swojej pracy dogłębnie przeanalizowały wszystkie wskaźniki, o których
jest mowa w artykule J. Zietlowa A Financial Health Index for Achieving Financial
Sustainability. Wszystkie z nich zostały prawidłowo przetłumaczone, a następnie na podstawie
sprawozdań finansowych wybranych podmiotów wyliczone.
Praca jest napisana w sposób przejrzysty i czytelny, dzięki czemu łatwo można ocenić
jej poprawność i spójność. Uważam, że praca jest godna polecenia. W mojej ocenie w 100%
zrealizowano cel jaki został postawiony w pracy.
Bibliografia:
Zietlow J. (2012) A Financial Health Index for Achieving Financial Sustainability. Dostępne
na SSRN: http://ssrn.com/abstract=2049022 (ostatni dostęp: 19.03.2014r.)
Download