Client Data Management

advertisement
Client Data Management
Informacje ogólne: Zarządzanie danymi kontaktowymi
klienta
DATA SHEET
W ostatnich latach coraz bardziej widoczne jest przesunięcie
akcentów przez spółki ubezpieczeń majątkowych i osobowych – od
organizacji skoncentrowanej na kanałach dystrybucji lub produktach
do organizacji zorientowanej na klienta. Orientacja na klienta jest
obecnie podstawowym priorytetem dla wielu spółek ubezpieczeń
majątkowych i osobowych. Niestety, niewielu z nich udało się
stworzyć taki ogląd klienta, który pozwoli im zrealizować swoją
wizję. Zamiast tego, dane klienta są zwykle rozproszone po wielu
systemach, w wyniku czego profile klienta są fragmentaryczne,
nie tylko trudne do utrzymania obecnie, ale też szkodliwe dla
perspektyw rozwojowych ubezpieczyciela. Współpraca z klientami
jest często zbyt ogólna i czasochłonna, decyzje biznesowe nie są
poparte właściwą wiedzą pozwalającą na określenie najlepszych
możliwych wyników, działy sprzedaży i marketingu nie są w stanie
wykryć powielania sprzedaży tych samych produktów ani możliwości
sprzedaży produktów dodatkowych, a zarządzanie danymi wymaga
zbyt wiele wysiłku – zabierając czas potrzebny na realizację
priorytetów strategicznych.
NAJWAŻNIEJSZE CECHY
PRODUKTU
• Utrzymuje kompleksowy
obraz klienta we wszystkich
podstawowych procesach
ubezpieczeniowych.
• Zarządza danymi kontaktowymi
klientów w centralnym repozytorium
danych.
• Wykrywa i łączy zduplikowane dane
kontaktowe.
• Śledzi historię zmian danych
kontaktowych.
• Synchronizuje aktualizacje
z aplikacjami InsuranceSuite.
• Kontroluje prawa dostępu poprzez
przyznawanie uprawnień do
aktualizacji danych.
• Wykorzystuje internetowe API do
integracji z różnymi systemami
i portalami zewnętrznymi.
Client Data Management –
podstawowe informacje
Współpracujący z aplikacjami pakietu Guidewire InsuranceSuite™
moduł Guidewire Client Data Management™ oferuje możliwość
efektywnego zarządzania danymi kontaktowymi klienta. Jest to
narzędzie pozwalające uzyskać kompleksowy obraz klienta we
wszystkich aspektach działalności ubezpieczeniowej – szacunków
ryzyka, zarządzania polisami, rozliczeniami i zgłoszonymi szkodami.
Moduł Client Data Management pomaga ubezpieczycielom
poprawić współpracę z klientami i agentami, podejmować
lepsze decyzje biznesowe i wykorzystać pojawiające się możliwości
osiągania przychodów, przy jednoczesnym zmniejszeniu wysiłku
wkładanego w zachowanie integralności danych w różnych
systemach.
Rys. 1: Moduł Client Data Management,
współpracujący z pakietem Guidewire InsuranceSuite,
zmniejsza pracochłonność utrzymywania danych
kontaktowych klientów dla celów wszystkich procesów
szacowania ryzyka, zarządzania polisami i rozliczeniami
oraz obsługi szkód.
DATA SHEET: CLIENT DATA MANAGEMENT
Lepsza współpraca z klientem
W miarę uzyskiwania przez konsumentów natychmiastowego
dostępu do informacji w innych aspektach ich życia, ich
oczekiwania wobec ubezpieczycieli również ewoluują. Moduł
Guidewire Client Data Management, współpracujący z aplikacjami
pakietu InsuranceSuite, pozwala uzyskać pełny obraz klienta,
co umożliwia pracownikom obsługi personalizację współpracy
zgodnie z potrzebami klientów. Dane kontaktowe są szybko
aktualizowane dzięki funkcjom wyszukiwania i automatycznego
uzupełniania danych. Dodatkowo, w celu utrzymania
prawidłowej kontroli danych, poziom uprawnień przyznawanych
poszczególnym użytkownikom determinuje, kto jest uprawniony
do aktualizacji danych kontaktowych i w jakim momencie cyklu
ubezpieczeniowego, podczas gdy przechowywana historia
danych kontaktowych śledzi wprowadzone aktualizacje i zapewnia
wiedzę o poprzednich zmianach tych danych. Moduł Client Data
Management ułatwia spełnianie rosnących oczekiwań konsumentów
poprzez przejście z współpracy ogólnej do spersonalizowanej.
GŁÓWNE ZALETY
• Szybka lokalizacja i aktualizacja
danych kontaktowych w wielu
aplikacjach
• Dopasowanie usług do klienta
• Wykorzystanie możliwości
generowania przychodu
• Zapewnienie aktualności
i prawidłowości danych
kontaktowych dla celów kampanii
promocyjnych
• Zmniejszenia nakładu pracy
i kosztów na utrzymanie
integralności danych
• Korzystanie z elastycznego,
zintegrowanego pakietu
Podejmowanie lepszych decyzji
Podniesienie poziomu obsługi klienta to tylko część drogi do realizacji wizji firmy zorientowanej na klienta.
Ubezpieczyciele muszą również stosować podejście zorientowane na klienta w procesie podejmowania decyzji
biznesowych, zamiast tracić czas na ręczną kompilację danych klienta. Dobrym tego przykładem jest sposób
podejmowania niektórych decyzji w procesie szacowania ryzyka ubezpieczeniowego.
W celu zapoznania się z pełnym profilem ryzyka i podjęcia decyzji, specjaliści ds. szacunków ryzyka przetwarzają
wielką ilość danych. Rozproszenie tych danych w wielu systemach wydłuża czas spędzany na opracowaniu
danych, tym samym skracając dostępny czas na oceny ryzyk i zarządzanie ich portfelami. Dzięki kompleksowemu
spojrzeniu na klienta, zapewnianemu przez moduł Client Data Management, specjaliści ci nie muszą już
nawigować po wielu aplikacjach, by znaleźć polisy klienta, jego rozliczenia czy informacje o zgłaszanych przez
niego szkodach. Zamiast tego, mają dostęp do tych informacji w jednym miejscu, co pozwala im skupić się na
zadaniach o wyższej wartości.
Wykorzystanie możliwości generowania przychodu
Ubezpieczyciele mogą również wykorzystać oferowane przez moduł Client Data Management wsparcie orientacji
na dane klienta w celu wykrycia przypadków powielania sprzedaży produktów i możliwości sprzedaży produktów
dodatkowych. Pracownicy marketingu i sprzedaży nie muszą nawigować po wielu aplikacjach
w celu określenia, w których klientów powinni dalej inwestować; zamiast tego można szybko obejrzeć całość
relacji klienta z ubezpieczycielem, a następnie wykorzystać te dane w celu lepszego zrozumienia klienta.
Dodatkowo, w momencie rozpoczynania kampanii marketingowych kierowanych do tych klientów, zwiększa to
prawdopodobieństwo, że kampanie te dotrą do klienta dzięki aktualnym i poprawnym danym kontaktowym.
Mniejsza pracochłonność utrzymywania integralności danych
Utrzymywanie skonsolidowanych, kompleksowych i przydatnych danych klientów wymaga wiele wysiłku od
zespołów IT, co przy wielości systemów połączonych rozwiązaniami punktowymi generuje niepotrzebne koszty
bezpośrednie i pośrednie. Centralne repozytorium danych modułu Client Data Management przechowuje
2
DATA SHEET: CLIENT DATA MANAGEMENT
pojedynczy rekord klienta, którego aktualizacje są synchronizowane z Guidewire PolicyCenter®, Guidewire
BillingCenter® i z Guidewire ClaimCenter®.
Poszczególni użytkownicy, tacy jak specjaliści ds. rozliczeń, ds. szacowania ryzyka lub agenci, mogą edytować
informacje o klientach w ramach swoich procesów, bez konieczności przechodzenia do innego systemu.
Czyszczenie danych jest również uproszczone poprzez identyfikację potencjalnie zduplikowanych rekordów
i umożliwienie użytkownikom biznesowym scalania lub zastępowania tych rekordów. Skutkiem tego, moduł
Client Data Management nie tylko gwarantuje, że korespondencja jest przesyłana pod właściwy adres, ale
także pozwala zespołom IT skupić się na bardziej strategicznych zadaniach.
Zalety elastycznego pakietu
Podobnie jak wszystkie aplikacje pakietu Guidewire InsuranceSuite, moduł Client Data Management jest
bardzo elastyczny i daje duże możliwości konfiguracji – wszystkie jego elementy, począwszy od układu
ekranów i edycji pól, a skończywszy na przydzielaniu uprawnień użytkownikom, mogą zostać dostosowane do
indywidualnych potrzeb ubezpieczyciela. Moduł Client Data Management pozwala także ubezpieczycielom
integrować dane klientów z innymi aplikacjami, np. do zarządzania relacjami z klientem (CRM) czy do weryfikacji
adresów, lub z rozwiązaniami komputer-telefon (CTI). Ponadto wszelkie zmiany aplikacji są bezpieczne
z punktu widzenia przyszłych aktualizacji. Ponieważ kod źródłowy pozostaje niezmieniony, ubezpieczyciele
mogą nadal korzystać z dostosowanej do swoich potrzeb funkcjonalności w przyszłych wersjach
oprogramowania Guidewire.
Guidewire Software
Guidewire dostarcza spółkom ubezpieczeń majątkowych i osobowych oprogramowanie do indywidualnego
dostosowania do własnych potrzeb w celu odniesienia sukcesu w dobie szybkich zmian w branży. Oferujemy
platformę technologiczną łączącą trzy elementy – przetwarzanie podstawowe, gromadzenie i analizę danych oraz
technologię cyfrową – umożliwiające ubezpieczycielom zwiększanie zaangażowania i podnoszenia kompetencji
swoich klientów i pracowników. Ponad 200 spółek ubezpieczeń majątkowych i osobowych na świecie wybrało
Guidewire. Więcej informacji można uzyskać odwiedzając nasz portal www.guidewire.com/pl i śledząc nas na
Twitterze: @Guidewire_PandC.
© 2016 Guidewire Software, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Guidewire, Guidewire Software, Guidewire PolicyCenter, Guidewire ClaimCenter, Guidewire BilingCenter oraz logo Guidewire są
znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Guidewire Software, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. I-DS-CDM-20160801_PL
3
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards