MEtODOLOGIA NAuk O ZARZĄDZANIu ZARZĄDZANIE

advertisement
PRZEGLĄD ORGANIZACJI
Metodologia nauk o zarządzaniu
Andrzej Magruk | Kluczowe czynniki kształtujące metodykę
badawczą projektów foresightowych | 3
Agnieszka Bieńkowska, Katarzyna Walecka-Jankowska, Anna Zgrzywa-Ziemak
| Zarządzanie wiedzą i inne metody – efekty współwystępowania | 10
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Adam Jabłoński, Marek Jabłoński | Modele biznesu w cyklu życia
przedsiębiorstwa – wyzwania strategiczne | 17
Marek Dudek | Zwinność produkcji, czyli niskokosztowa elastyczność systemu | 22
Halina Waniak-Michalak, Jan Michalak | Działalność filantropijna
korporacji w świetle teorii legitymizacji | 29
Zarządzanie projektami
Józef Bućko | Karta kompleksowej oceny efektywności
finansowej projektów inwestycyjnych | 35
Technologie informacyjne w zarządzaniu
Jolanta Słoniec | Kierunki rozwoju firm tworzących strony
www w świetle badań empirycznych | 39
Artur Wrzalik | Zastosowanie wybranych rozwiązań informatycznych
w procesie rekrutacji i selekcji personelu | 45
Katarzyna Jasińska | Zarządzanie procesami realizacji projektów
na przykładzie sektora ICT | 50
Business management
Iwona Otola | Relational resources in the creation of a competitive
advantage and improving value added: the theoretical approach | 57
Konferencje | 63
Przegląd Czasopism Zagranicznych
Rola diaspory w kreowaniu globalnych produktów firm
pochodzących z krajów rozwijających | 65
9/2013
|1
PRZEGLĄD ORGANIZACJI NR 9/2013 - Summaries / Streszczenia
Andrzej Magruk
Politechnika Białostocka
KEY FACTORS SHAPING THE FORESIGHT RESEARCH METHODOLOGY
This article presents and characterizes, identified by the author, the most important factors shaping the
foresight research process. The main objective of this article is to set some guidelines for the design of
research methodology. The results are based on literature studies and the author's experience in the
realization of future management projects, especially Technology Foresight “NT FOR Podlaskie 2020
- Regional strategy of nanotechnology”.
KLUCZOWE CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE METODYKĘ BADAWCZĄ PROJEKTÓW
FORESIGHTOWYCH
W artykule zaprezentowano i scharakteryzowano, zidentyfikowane przez autora, najistotniejsze
czynniki kształtujące proces badawczy foresightu. Głównym celem artykułu jest analiza zestawu
wybranych wytycznych odnoszących się do procesu projektowania metodyki badawczej foresightu.
Wyniki badań powstały na podstawie studiów literaturowych oraz doświadczeń autora w realizacji
projektów dotyczących zarządzania przyszłością, w głównej mierze projektu pt. „NT FOR Podlaskie
2020- Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii”.
Keywords: foresight, research methodology, factor, NT FOR Podlaskie 2020
Słowa kluczowe: foresight, metodyka badawcza, czynnik, NT FOR Podlaskie 2020
1
PRZEGLĄD ORGANIZACJI NR 9/2013 - Summaries / Streszczenia
Agnieszka Bieńkowska, Katarzyna Walecka-Jankowska, Anna Zgrzywa-Ziemak
Politechnika Wrocławska
KNOWLEDGE MANAGEMENT AND OTHER METHODS – THE EFFECTS OF THE COOCCURRENCE
The purpose of the article was to present the results of empirical research relating to the knowledge
management impact on the organizational performance in enterprises operating in Poland. Especially,
the organizational effects in the context of co-occurrence of knowledge management with other
management methods/concepts were discussed. In the introduction, from theoretical perspective, the
relationships between the knowledge management and the organizational effects, as well as the impact
of the co-occurrence of management methods on the organizational effects were presented. In the
second part of the article the results of empirical research on the effects of the co-occurrence of
management methods were reported (presented analyses are the part of the studies conducted by
Department of Management Systems and Marketing of the Institute of Organisation and Management
of Wroclaw University of Technology). The paper concludes by discussing the survey findings.
ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I INNE METODY – EFEKTY WSPÓŁWYSTĘPOWANIA
Celem artykułu jest prezentacja wyników badań empirycznych odnoszących się do efektów wdrożenia
zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach funkcjonujących w Polsce, jak również osiągania tych
efektów w kontekście współwystępowania omawianej metody z innymi metodami/koncepcjami
zarządzania. We wstępie, w ujęciu teoretycznym omówiono zarówno zależności między zarządzaniem
wiedzą a efektami w organizacji jak i te dotyczące wpływu na efekty organizacyjne
współwystępowania metod zarządzania. W dalszej części artykułu omówiono wyniki badań
dotyczących efektów współwystępowania zarządzania wiedzą z innymi metodami zarządzania
(stanowiących część badań prowadzonych w Zakładzie Systemów Zarządzania i Marketingu Instytutu
Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej). Ostatnią część artykułu poświęcono
podsumowaniu otrzymanych wyników badań w kontekście doniesień literaturowych.
Keywords: knowledge management, method, co-occurrence
Słowa kluczowe: zarządzanie wiedzą, metoda, współwystępowanie
2
PRZEGLĄD ORGANIZACJI NR 9/2013 - Summaries / Streszczenia
Adam Jabłoński, Marek Jabłoński
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
BUSINESS MODELS IN THE BUSINESS LIFE CYCLE OF ENTERPRISES - STRATEGIC
CHALLENGES
The article descript approach to the impact of the life cycle of the enterprises on business model and
firm's ability to value creation and continuity of the business. The paper is divided into the following
key areas: introduction, business models - strategic challenges, development business models in the
early years of the company, strategic renewal business models and life-cycle management company,
sustainable business models in the management of business continuity, summary. Depending on the
stage of development of the enterprise features of the business model will be different. During
incubation and implementation of a business idea and aggressive growth, there are other solutions than
the mature company. In company with established market position play a key role concepts of
corporate social responsibility and the principles of a sustainable business model. In the initial phase is
the most important innovation and a strong impact and determination to survive the period of
managers greater allocation of capital expenditures negatively affect the earnings.
MODELE BIZNESU W CYKLU ŻYCIA PRZEDSIĘBIORSTWA – WYZWANIA
STRATEGICZNE
Celem artykułu jest przedstawienie problemu wpływu cyklu życia przedsiębiorstwa na model biznesu
w kontekście zdolności przedsiębiorstwa do kreacji wartości i ciągłości jego funkcjonowania. Artykuł
podzielono na następujące kluczowe obszary tematyczne: wprowadzenie, modele biznesu – wyzwania
strategiczne, kształtowanie modeli biznesu w początkowym okresie funkcjonowania przedsiębiorstwa,
odnowa strategiczna modeli biznesu oraz zarządzanie cyklem życia przedsiębiorstwa, modele
zrównoważonego biznesu w zarządzaniu ciągłością funkcjonowania przedsiębiorstw, podsumowanie.
Należy zwrócić uwagę na to, że w zależności od etapu rozwoju przedsiębiorstwa cechy modelu
biznesu będą inne. W fazie inkubacji i wdrażania pomysłu na biznes i agresywnego wzrostu
stosowane są inne rozwiązania niż w przedsiębiorstwie dojrzałym. W przedsiębiorstwie
o ustabilizowanej pozycji rynkowej kluczową rolę odgrywają koncepcje społecznej odpowiedzialności
biznesu oraz zasady modelu zrównoważonego biznesu. W fazie początkowej najważniejsza jest
innowacyjność oraz silna chęć i determinacja menedżerów do przetrwania okresu zwiększonej alokacji
wydatków inwestycyjnych negatywnie wpływających na wynik finansowy.
Keywords: business model, management of enterprise value, life cycle of the company, innovation
Słowa kluczowe: model biznesu, zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, cykl życia
przedsiębiorstwa, innowacje
3
PRZEGLĄD ORGANIZACJI NR 9/2013 - Summaries / Streszczenia
Marek Dudek
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
PRODUCTION AGILITY, I.E. LOW-COST SYSTEM FLEXIBILITY
Production agility means the necessity to simultaneously consider mutually excluding flexibility and
leanness (what is lean cannot be flexible and vice versa). Maximising the value of either of the lean
production determinants very often causes minimising the value of the other, which is why they need
to be comprehensively analysed. The article describes mutual relations between flexibility and
production leanness, and identifies the basic assumptions of organising lean production that will
guarantee the balance of both determinants.
ZWINNOŚĆ PRODUKCJI, CZYLI NISKOKOSZTOWA ELASTYCZNOŚĆ SYSTEMU
Zwinność produkcji oznacza konieczność uwzględnienia jednocześnie wzajemnie się wykluczających
elastyczności i szczupłości (to co jest szczupłe, nie może być elastyczne i na odwrót).
Maksymalizowanie wartości jednego z wyznaczników zwinnej produkcji bardzo często powoduje
minimalizowanie wartości tego drugiego, dlatego też analizować je trzeba kompleksowo. Artykuł
opisuje wzajemne relacje pomiędzy elastycznością i szczupłością produkcji oraz identyfikuje
podstawowe założenia zorganizowania zwinnej produkcji, gwarantującej zrównoważenie obu
wyznaczników.
Keywords: flexibility, lean, agile production
Słowa kluczowe: elastyczność, szczupłość, zwinność produkcji
4
PRZEGLĄD ORGANIZACJI NR 9/2013 - Summaries / Streszczenia
Halina Waniak-Michalak, Jan Michalak
Uniwersytet Łódzki
PHILANTHROPIC ACTIVITY OF CORPORATIONS- MOTIVES, BENEFITS, BARRIERS
IN THE LIGHT OF LEGITIMIZATION THEORY
Globalization, growth of the impact of businesses on the environment and people’s life (as well as
knowledge of the subject) was the reason why companies started to run philanthropic activities. Some
companies use philanthropic activities to legitimize their actions and improve their image in the eyes
of the public. The paper analyzes the results of empirical research in the field of motives, barriers and
benefits from philanthropic activity of companies in Poland and USA presented in the literature. It
shows the scale of philanthropic activity of the companies in Poland and USA. Finally, the article
reports motives of taking philanthropic activities by corporations in Poland and in USA in the light of
a theory of legitimacy. The paper shows that the motives of taking philanthropic activities by
corporations in Poland are similar to motives of organizations in USA. However, for Polish companies
there is a tendency to follow others and take specific actions on the grounds that “others do so” or “we
should do so”.
DZIAŁALNOŚĆ FILANTROPIJNA KORPORACJI W ŚWIETLE TEORII
LEGITYMIZACJI
Globalizacja, wzrost skali oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko (jak również wiedzy na ten
temat) oraz na życie ludzi spowodowały, że podmioty gospodarcze zaczęły podejmować działania
filantropijne w dziedzinie ochrony środowiska, pomocy biednym, dzieciom oraz innym
potrzebującym. Niektóre firmy wykorzystują je do legitymizacji swoich działań i poprawy swojego
wizerunku w oczach społeczeństwa.
W artykule opisano skalę działalności filantropijnej polskich korporacji oraz korporacji
amerykańskich, a także dokonano analizy wyników badań empirycznych prezentowanych
w literaturze w zakresie motywów podejmowania działalności filantropijnej przez korporacje w Polsce
i korporacje amerykańskie. Następnie zostały przedstawione motywy podejmowania działalności
filantropijnej przez korporacje w Polsce i USA w świetle teorii legitymizacji. W artykule wskazano, że
motywy podejmowania działalności filantropijnej przez korporacje w Polsce są podobne do motywów
światowych organizacji, aczkolwiek w odniesieniu do polskich firm można zauważyć tendencję do
naśladownictwa i podejmowania określonych działań z powodu tego, „że inni tak robią” lub „tak
wypada”.
Keywords: corporations, philanthropy, motives, legitimization theory
Słowa kluczowe: korporacje, filantropia, motywy, teoria legitymizacji
5
PRZEGLĄD ORGANIZACJI NR 9/2013 - Summaries / Streszczenia
Józef Bućko
Instytut Technologii Eksploatacji PIB w Radomiu
THE CARD OF THE COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF THE FINANCIAL
EFFICIENCY OF THE INVESTMENT PROJECTS
In this paper the author presents the evaluation tool enabling the comprehensive assessment of the
financial efficiency of the investment projects. The fundamental model, which integrates the separate
discount methods, is the equation of the future value of the invested capital. The scope of detailed
analysis (by one or more perspectives) depends on the individual preferences of the decision maker.
The mathematical description of the tool structure is complemented with a numerical example.
KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY EFEKTYWNOŚCI FINANSOWEJ PROJEKTÓW
INWESTYCYJNYCH
W niniejszym artykule zaprezentowano narzędzie ewaluacyjne pozwalające na kompleksową ocenę
efektywności finansowej projektów inwestycyjnych. Podstawowym modelem, który integruje
wyodrębnione metody dyskontowe, jest równanie wartości przyszłej zainwestowanego kapitału.
Zakres szczegółowych analiz (według jednej lub kilku perspektyw oceny) jest uzależniony od
indywidualnych preferencji decydenta. Opis matematycznej konstrukcji tego narzędzia uzupełnia
przykład liczbowy.
Keywords: efficiency assessment, project management
Słowa kluczowe: ocena efektywności, zarządzanie projektami
6
PRZEGLĄD ORGANIZACJI NR 9/2013 - Summaries / Streszczenia
Jolanta Słoniec
Politechnika Lubelska
DEVELOPMENT TRENDS OF COMPANIES CREATING WEBSITES IN THE LIGHT OF
EMPIRICAL RESEARCH
The digital revolution has introduced a lot of changes, not only in creating marketing tools, but also by
changing concepts of management. IT market in Poland is still developing rapidly, the number of
companies and the market value are increasing. Therefore, it seems advisable to examine in what
direction should be followed by the development of companies creating Web pages. The fullest
answer so questions will market itself, namely the representatives of the companies who are or will be
customers of companies creating Web site. The paper presents the results of studies, on the basis of
which it outlines the guidelines for development of service companies creating Web pages. These
guidelines are in addition to a thorough knowledge of the latest technology in order to carry out Web
pages in a professional way, to supplement the offer of advice on wider marketing, psychology
(consumer behaviour), attention to the plastic side of the site and the resulting services, helping to
create communities around the sites, and the use of social networking sites promotional activities, and
the provision of assistance in the drawing up and building a company marketing strategy.
KIERUNKI ROZWOJU FIRM TWORZĄCYCH STRONY WWW W ŚWIETLE BADAŃ
EMPIRYCZNYCH
Rewolucja cyfrowa wprowadziła wiele zmian, nie tylko tworząc narzędzia marketingowe, ale również
zmieniając koncepcje zarządzania. Rynek IT w Polsce szybko się rozwija, wzrasta liczba firm i sama
wartość rynku. W związku z tym wydaje się celowe zbadanie, w jakim kierunku powinien następować
rozwój firm tworzących strony www. Najpełniejszej odpowiedzi na tak postawione pytanie udzieli
sam rynek, a konkretnie przedstawiciele firm, którzy są lub będą klientami firm tworzących witryny
firmowe. W publikacji przedstawiono rezultaty badań empirycznych w założonym obszarze, na
podstawie których nakreślono kierunki rozwoju firm świadczących usługi kreowania stron www.
Kierunkami tymi są, oprócz gruntownej znajomości najnowszych technologii w celu wykonywania
strony www w sposób profesjonalny, uzupełnienie oferty o porady dotyczące szeroko rozumianego
marketingu, psychologii (zachowania konsumentów), dbałość o plastyczną stronę witryny
i wynikające stąd usługi w tym zakresie, pomoc w tworzeniu społeczności wokół serwisów oraz
o wykorzystanie portali społecznościowych w działaniach promocyjnych firm, oraz udzielanie
pomocy w nakreślaniu i budowaniu strategii marketingowej firmy.
Keywords: website, company that make web sites
Słowa kluczowe: witryna, firma tworząca strony www
7
PRZEGLĄD ORGANIZACJI NR 9/2013 - Summaries / Streszczenia
Artur Wrzalik
Politechnika Częstochowska
THE USE OF SELECTED INFORMATION SOLUTIONS IN THE RECRUITMENT AND
PERSONNEL SELECTION
Suitably selected staff has essential effect on the achievement of strategic goals by business
organizations. The staff who demonstrates appropriate competencies significantly determines the
effectiveness and efficiency of company’s operation. In this aspect, an essential importance has proper
selection of staff for individual positions during the process of recruitment. The paper describes the
possibility to use tools in the process of personnel selection. In this aspect the paper discusses online
recruitment systems and solutions of artificial intelligence implemented in the process of personnel
selection. Application of artificial intelligence in the process of personnel selection allows for the
evaluation of both quantitative and qualitative criteria of selection.
ZASTOSOWANIE WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH W PROCESIE
REKRUTACJI I SELEKCJI PERSONELU
Odpowiednio dobrana kadra pracownicza w sposób znaczący wpływa na osiąganie przez
przedsiębiorstwa strategicznych celów. Cechujący się odpowiednimi kompetencjami personel
determinuje skuteczność działania przedsiębiorstwa, w związku z czym duże znaczenie dla organizacji
gospodarczej ma właściwe przeprowadzenie procesu doboru kadry. W artykule opisano możliwość
zastosowania narzędzi informatycznych w procesie rekrutacji i selekcji pracowników. W tym aspekcie
omówiono internetowe systemy rekrutacyjne oraz rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji
implementowane w procesie doboru personelu. Należy zaznaczyć, że zastosowanie sztucznej
inteligencji w procesie doboru personelu umożliwia przeprowadzenie oceny zarówno ilościowych, jak
i jakościowych kryteriów doboru.
Keywords: recruitment and selection, e-recruitment, fuzzy systems, expert systems
Słowa kluczowe: rekrutacja i selekcja, e-rekrutacja, systemy rozmyte, systemy ekspertowe
8
PRZEGLĄD ORGANIZACJI NR 9/2013 - Summaries / Streszczenia
Katarzyna Jasińska
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
PROCESS MANAGEMENT OF ICT PROJECTS REALIZATION ON THE EXAMPLE OF
THE ICT SECTOR
The purpose of this article is to present a process approach, adapted to the project management on the
example of ICT sector companies. The article indicates the role that realization of projects plays in the
companies and describes background of conflict between process and project approach. Mentioned
considerations allowed to formulate term of process management of projects realization and to present
its practical approach in ICT company.
ZARZĄDZANIE PROCESAMI REALIZACJI PROJEKTÓW NA PRZYKŁADZIE
SEKTORA ICT
W artykule zaprezentowano podejście procesowe, dostosowane do zarządzania projektami na
przykładzie przedsiębiorstw z sektora ICT. Wskazano rolę, jaką realizacja projektów odgrywa
w przedsiębiorstwach, a także omówiono podłoże konfliktu podejścia procesowego i projektowego.
Rozważania pozwoliły na sformułowanie terminu zarządzania procesami realizacji projektów oraz
zaprezentowanie jego praktycznego ujęcia w przedsiębiorstwie ICT.
Keywords: processes, projects, ICT
Słowa kluczowe: procesy, projekty, ICT
9
PRZEGLĄD ORGANIZACJI NR 9/2013 - Summaries / Streszczenia
Iwona Otola
Politechnika Częstochowska
RELATIONAL RESOURCES IN THE CREATION OF A COMPETITIVE ADVANTAGE
AND IMPROVING VALUE ADDED: THE THEORETICAL APPROACH
The aim of this article is to identify the key role of relational resources in the process of generating
added value for companies. The article presents various definitions and typologies of relational
resources and identifies the benefits of the relationship between the companies. Pointed at the types of
interfirms’ relationships in a horizontal view as well as the relations referred to such factors as the
volume of production and number relationships were presented.
ZASOBY RELACYJNE W PROCESIE TWORZENIA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ I
KREOWANIA WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA – UJĘCIE TEORETYCZNE
Celem
artykułu
jest
wskazanie
na
kluczową
rolę
zasobów
relacyjnych
w procesie generowania wartości dodanej dla przedsiębiorstw. W artykule zaprezentowano
różnorodne definicje i typologię zasobów relacyjnych oraz określono korzyści wynikające
z relacji między przedsiębiorstwami. Wskazano także na rodzaje powiązań między przedsiębiorstwami
w ujęciu horyzontalnym oraz zaprezentowano więzi w odniesieniu do takich czynników, jak wielkość
produkcji i liczba relacji.
Keywords: relational resources, business value, competitive advantage
Słowa kluczowe: zasoby relacyjne, wartość przedsiębiorstwa, przewaga konkurencyjna
10
Download