Articles and books excerpts (available in PDF format from

advertisement
Uniwersytet Warszawski
Wydział Zarządzania
Sylabus
Formularz opisu przedmiotu (formularz sylabusa) – dotyczy studiów I i II stopnia
A. Informacje ogólne (wypełnia koordynator przedmiotu z wyjątkiem pól Kod przedmiotu, Przyporządkowanie do grupy przedmiotów).
Nazwa pola
Nazwa przedmiotu
Jednostka prowadząca
Jednostka, dla której przedmiot
jest oferowany
Kod przedmiotu
Kod ERASMUS
Przyporządkowanie do grupy
przedmiotów
Cykl dydaktyczny, w którym
przedmiot jest realizowany
Skrócony opis przedmiotu
Forma(y)/typ(y) zajęć
Pełny opis przedmiotu
Komentarz
Process management (Zarządzanie procesami)
Wydział Zarządzania, Katedra Teorii Organizacji
Wydział Zarządzania, International Business Program
<nadawany przez administrację według wzoru ustalonego dla UW, pole
wypełnia pełnomocnik ds. wdrażania USOS/koordynator ds. USOS>
(do 20 znaków)
04200 Biznes i technologie
Należy zdefiniować, do jakiej grupy przedmiotów przedmiot należy
(np. minimum programowe dla kierunku x; przedmiot do wolnego wyboru
dla
wszystkich
kierunków;
przedmioty
ogólnouniwersyteckie
humanistyczne; przedmioty obowiązkowe dla I roku studiów I stopnia na
kierunku x itp.) według informacji podanych w polu Rodzaj przedmiotu.
<pole wypełnia pełnomocnik ds. wdrażania USOS/koordynator ds. USOS>
Semestr letni
Kurs oferuje wprowadzenie do podstawowych koncepcji i technik
zarządzania procesami gospodarczymi. Studenci nauczą się identyfikować,
mapować i analizować procesy przy wykorzystaniu narzędzi
komputerowych. Kurs obejmuje końcowy projekt doradczy, prowadzony
zgodnie z rekomendacjami BABOK®, standardu analiz biznesowych
opracowanego przez International Institute of Business Analysis.
Ważne: Każdy uczestnik kursu będzie musiał poświęcić znacząco dużo
czasu w celu opracowania zadań domowych i końcowego projektu
doradczego, dlatego kurs jest przede wszystkim rekomendowany dla
regularnych studentów IBM a nie studentów, uczestniczących w zajęciach
w ramach programów wymiany międzynarodowej.
Wykład połączony z dyskusjami, indywidualnymi i grupowymi pracami,
opartymi
na
studiach
przypadków,
wspieranym
komputerowo
modelowaniem procesów i końcowym projektem doradczym (30 godzin)`
(1) Wprowadzenie do zarządzania procesami gospodarczymi

Historia koncepcji i podejść do zarządzania procesami

Analiza pracy, uproszczenia, automatyzacja i ciągłe doskonalenie

Tradycyjne struktury organizacyjne a orientacja procesowa
(2)




Analiza operacji gosporczych
Model łańcucha wartości (Porter)
Outsourcing
Decyzje make-or-buy i koszty transakcyjne
Organizacja wirtualna
(3)




Operacje wytwórcze i zarządzanie łańcuchem dostaw (1)
Reorder Point System (ROP), Economic Order Quantity (EOQ)
Metoda ABC
MRP iI MRP2
Japońskie techniki zarządzania produkcją: just-in-time (JiT), kanban,
lean management, Total Quality Management (TQM)
(4)




Operacje wytwórcze i zarządzanie łańcuchem dostaw (2)
Inventory-driven costs (IDC) (Callioni)
“Triple-A” supply chain (Lee)
E-procurement
Six Sigma
(5) Dynamika systemów





(6)




Proste zależności w diagramie ości ryby (Ishikawa) a sprzężenia
zwrotne
Modelowanie zgodne z dynamiką systemu (Forrester)
Efekt “bullwhip” i “gra piwna”
Zależności systemowe i konsekwencje dla organizacji
Wykorzystanie oprogramowania Vensim PLE
Procesy a strategia biznesowa
Benchmarking
Analiza wartości
Systemy jakości (TQM, ISO 9001)
Ekologiczne aspekty zarządzania procesami (optymalizacja zużycia
energii, redukcja emisji CO2, ISO 14001 i EMAS)
(7) Business Process Reengineering

Redukcja kosztów, redukcja etatów i automatyzacja a re-inżynieria
procesów (Hammer, Champy)

Doskonalenie przepływów pracy

Wady i ograniczenia BPR
(8)






Praca oparta na wiedzy
Praca oparta na wiedzy i pracownicy wiedzy
Wiedza ukryta (Polanyi)
Kodyfikacja i personalizacja wiedzy
Wyzwania automatyzacji pracy opartej na wiedzy
Niestandardowe czynności i informacje nieustrukturyzowane
Zarządzanie procesami a projektami
(9) Zrównoważona karta wyników i kontrola procesów

Model zrównoważonej karty wyników (Kaplan, Norton)

Relacje między wskaźnikami finansowymi, zorientowanymi na klienta,
procesy i innowacyjność

Key Performance Indicators (KPIs)

Doskonalenie procesów powiązane z redukcją kosztów, lepszym
wykorzystaniem aktywów, skróceniem cyklów cash-to-cash
(10) Automatyzacja procesów gospodarczych i wykorzystanie systemów
informatycznych

Terminologia i symbole stosowane w modelowaniu procesów

Wykorzystanie oprogramowania ARIS Express

Automatyzacja przepływów pracy przez systemy informatyczne
(11) Egzamin pisemny
(12) Techniki analityczne do wykorzystania w projekcie zespołowym

Podstawy analizy biznesowej

Planowanie dla potrzeb analizy – interesariusze, gromadzenie
wymagań i priorytetyzacja

Techniki proponowane przez “The Business Analysis Body of
Knowledge®” (BABOK® by IIBA)
(13) Techniki analityczne do wykorzystania w projekcie zespołowym

Dyskusja praktycznych narzędzi i technik do wykorzystania przez
zespoły w końcowych projektach doradczych
(14) Techniki prezentacyjne do wykorzystania w projekcie zespołowym

Dyskusja praktycznych narzędzi i technik do wykorzystania przez
zespoły przy przygotowywaniu końcowych raportów i prezentacji
Wymagania
wstępne
Wymagania
formalne
Założenia
wstępne
Efekty uczenia się
(15) Końcowe prezentacje zespołowych projektów doradczych
 Zaliczenie kursu „Strategic management”

Wykorzystywanie komputera osobistego z systemem operacyjnym
Microsoft Windows i darmowego oprogramowania Vensim PLE i ARIS
Express
Po ukończeniu kursu, student potrafi:

identyfikować, mapować i analizować procesy gospodarcze wybranej
organizacji,

wykorzystywać schematy i techniki analityczne, w tym: łańcuch
Punkty ECTS
Metody i kryteria oceniania
Sposób zaliczenia
Rodzaj przedmiotu
Sposób realizacji przedmiotu
Język wykładowy
Literatura
Praktyki zawodowe w ramach
przedmiotu
Imię i nazwisko koordynatora
przedmiotu
Prowadzący zajęcia
Uwagi
wartości, decyzje typu make-or-buy, diagram ości ryby, dynamikę
systemów, benchmarking, analizę wartości, reinżyniering procesów
gospodarczych, zrównoważową kartę wyników,

prezentować zasady, korzyści i ograniczenia podejść procesowych, w
tym: Reorder Point System, metoda ABC, MRP, JiT, lean
management, TQM, inventory-driven costs, Triple-A supply chain, Six
Sigma, ISO 9001, ISO 14001, EMAS,

modelować
zależności
systemowe
w
organizacjach
przy
wykorzystaniu oprogramowania Vensim PLE,

modelować procesy gospodarcze w organizacjach przy wykorzystaniu
oprogramowania ARIS Express,

prowadzić analizy biznesowe zgodnie z rekomendacjami “The
Business Analysis Body of Knowledge®” (BABOK® by IIBA),

pracować zespołowo nad rozwiązaniem praktycznych problemów
biznesowych.
2 ECTS
Indywidualne i zespołowe cząstkowe prace zaliczeniowe, towarzyszące
regularnym zajęciom (30%), pisemny egzamin (30%), końcowy projekt
doradczy (40%)
Oceny cząstkowe z prac projektowych i egzamin
Kierunkowy, studia II stopnia, I rok, semestr letni
Przedmiot realizowany w sali dydaktycznej oraz w formie zespołowych
prac projektowych
Język angielski
Literatura obowiązkowa:

Artykuły i fragmenty książek (dostępne w formacie PDF na stronie
internetowej kursu)

BABOK® (“The Business Analysis Body of Knowledge®”), version 2.0
–
wersja
electroniczna
dostępna
pod
adresem:
http://books.google.com/books?id=CFHw8jSEWwkC
dr hab. Krzysztof Klincewicz prof. UW
dr hab. Krzysztof Klincewicz prof. UW
-
Uniwersytet Warszawski
Wydział Zarządzania
Sylabus
Formularz opisu przedmiotu (formularz sylabusa) – dotyczy studiów I i II stopnia
A. Informacje ogólne (wypełnia koordynator przedmiotu z wyjątkiem pól Kod przedmiotu, Przyporządkowanie do grupy przedmiotów).
Nazwa pola
Course title
Faculty/Institute
Programme for which the
course is offered
Course ID
Erasmus code
Course group
Didactic cycle
Type/form of class
Brief course description
Full course description
Process Management
Faculty of Management, Chair of Organization Theory
Faculty of Management, International Business Program
04200 Business and Technology
Summer semester
Lecture involving discussions, individual and team assignments based on
case studies, computer-supported process modeling and final consulting
project (30h)
The course offers an introduction to fundamental concepts and techniques
of business process management. Students will learn to identify, map and
analyse processes using computer tools. The course involves final
consulting project, conducted in line with the recommendations of
BABOK®, business analysis standard by the International Institute of
Business Analysis.
Important: Each course participant will need to allocate significant amounts
of time in order to complete course assignments and the final consulting
project, therefore the course is primarily recommended for full-time IBP
students, not exchange students.
(16) Introduction to business process management

History of process management concepts and approaches

Work analysis, simplification, automation and continuous improvement

Traditional organizational structures versus process orientation
(17) Analysis of business operations

Value chain model (Porter)

Outsourcing

Make-or-buy decisions and transaction costs

Virtual organization
(18) Manufacturing operations and Supply Chain Management (1)

Reorder Point System (ROP) Economic Order Quantity (EOQ)

ABC method

MRP and MRP2

Japanese manufacturing techniques: just-in-time (JiT), kanban, lean
management, Total Quality Management (TQM)
(19) Manufacturing operations and Supply Chain Management (2)

Inventory-driven costs (IDC) (Callioni)

“Triple-A” supply chain (Lee)

E-procurement

Six Sigma
(20) System dynamics

Simple dependencies in fishbone diagram (Ishikawa) versus feedback
loops

System dynamics modeling (Forrester)

Bullwhip effect and “beer game”

Systemic interdependencies and consequences for organizations

Use of software Vensim PLE
(21) Processes and business strategy

Benchmarking



Value analysis
Quality systems (TQM, ISO 9001)
Ecological aspects of process management (optimization of energy
consumption, reduction of CO2 emissions, ISO 14001 and EMAS)
(22) Business Process Reengineering

Cost reductions, downsizing and automation versus re-engineering of
processes (Hammer, Champy)

Workflow improvements

Drawbacks and limitations of BPR
(23) Knowledge work

Knowledge work and knowledge workers

Tacit knowledge (Polanyi)

Codification and personalization of knowledge

Challenges of automating knowledge work

Non-standard activities and unstructured information

Process versus project management
(24) Balanced scorecard and process control

Balanced scorecard model (Kaplan, Norton)

Relations between financial, customer, process and innovation-related
metrics

Key Performance Indicators (KPIs)

Process improvements combined with cost reductions, better asset
utilization, shorter cash-to-cash cycles
(25) Business process automation and use of IT systems

Process modeling terminology and symbols

Use of software ARIS Express

Automation of workflows by IT systems
(26) Written exam
(27) Analytical techniques for team assignments

Business analysis fundamentals

Planning for analysis – stakeholders, requirements elicitation and
prioritization

Techniques proposed by “The Business Analysis Body of
Knowledge®” (BABOK® by IIBA)
(28) Analytical techniques for team assignments

Discussion of practical tools and techniques to be used by teams in
assignment projects
(29) Presentation techniques for team assignments

Discussion of practical tools and techniques to be used by teams while
preparing final reports and presentations
Prerequisites
Formal
prerequisites
other
prerequisites
Learning outcomes
(30) Final presentations of team assignments

Completion of “Strategic management” course

Use of personal computers with Microsoft Windows operating system
and free-of-charge software packages Vensim PLE and ARIS Express

Internet access
Upon the completion of the course, the student will be able to:

identify, map and analyze business processes of a selected
organization,

use analytical frameworks and techniques including value chain,
make-or-buy, fishbone diagram, system dynamics, benchmarking,
value analysis, business process reengineering, balanced scorecard,

present principles, benefits and limitations of process approaches
including Reorder Point System, ABC method, MRP, JiT, lean
management, TQM, inventory-driven costs, Triple-A supply chain, Six
Sigma, ISO 9001, ISO 14001, EMAS,

model systemic interdependencies in organizations using software
Vensim PLE,

model business processes in organizations using software ARIS
Express,

ECTS credits
Assessment methods and criteria
Type of examination
Type of course
Mode of delivery
Language of instruction
Bibliography
Work placement(s)
Course coordinator
Academic teachers
Remarks
conduct business analysis in line with recommendations of “The
Business Analysis Body of Knowledge®” (BABOK® by IIBA),

work in teams on solving practical business problems.
2 ECTS
Individual and team assignments accompanying regular classes (30%),
written exam (30%), final consulting project (40%)
Graded assignments and exam
Specialist, stage II, academic year I, summer semester
Classroom-based lectures and project-based team assignments
English
Compulsory literature:

Articles and books excerpts (available in PDF format from course
website)

BABOK® (“The Business Analysis Body of Knowledge®”), version 2.0
–
electronic
copy
available
at:
http://books.google.com/books?id=CFHw8jSEWwkC
dr hab. Krzysztof Klincewicz, prof. UW
dr hab. Krzysztof Klincewicz, prof. UW
-
Download