Kierunki badań naukowych

advertisement
Wydział Ekonomii
Kierunki badań naukowych






















Międzynarodowe systemy gospodarcze, stosunki ekonomiczne na świecie i w Polsce
Internacjonalizacja, globalizacja, konkurencyjność w skali makroekonomicznej,
koniunktura gospodarcza
Procesy integracyjne w Europie, zagadnienia transformacji rynkowej
Badanie dorobku współczesnej myśli ekonomicznej
Ekonomiczne problemy funkcjonowania i rozwoju współczesnego transportu,
badanie efektywności transportu w warunkach gospodarki globalnej
Organizacja nowoczesnego handlu, e-handel, e-rynki, badania rynkowe, działalność
marketingowa i dystrybucja
Gospodarka oparta na wiedzy oraz społeczeństwo informacyjne
Gospodarka przestrzenna, rozwój lokalny i regionalny
Rozwój miast i przemysłów kreatywnych, rewitalizacja miast i metropolizacja
aglomeracji
Przedsiębiorczość i konkurencyjność przedsiębiorstw, miast oraz regionów
Rynek pracy, tworzenie nowych miejsc pracy, popyt na pracę, badanie sytuacji
różnych grup na rynku pracy
Usługi społeczne, a w tym usługi mieszkaniowe, ubezpieczeniowe, edukacyjne,
zdrowotne, rekreacyjne
Procesy demograficzne, metody ilościowe i jakościowe w rozwiązywaniu problemów
społecznych
Projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych w organizacjach, ICT w
zarządzaniu relacjami z klientami i dostawcami, systemy zarządzania wiedzą, eusługi, e-learning
Zarządzanie ochroną środowiska, zasady programowania zrównoważonego rozwoju
na poziomie przedsiębiorstwa, samorządu gminnego, regionalnego i kraju
Zarządzanie organizacją, zarządzanie organizacją publiczną, przedsiębiorczość i
zarządzanie innowacyjne w sektorze publicznym
Wizerunek organizacji oraz Public Relations
Gospodarowanie kapitałem intelektualnym, kreatywność pracowników
Aplikacje metod statystyczno-matematycznych w obszarze badań związanych z
procesami gospodarczymi, kapitałowymi i ubezpieczeniowymi, badanie ryzyka
ekonomicznego, prognoza zjawisk
Procesy migracyjne a rozwój regionalny
Polityka spójności a rozwój regionów
Zagospodarowanie i rozwój obszarów wiejskich a procesy urbanizacji
Faculty of Economics
Fundamental research




International economic systems and economic relations in Poland and in the word;
Internationalisation, globalisation and competitiveness in macroeconomic scale,
economic situation;
Integration processes in Europe, market transformation;
Research on the theory of modern economics;

















Economic problems of transport development, studies on transport efficiency in the
context of global economy;
E-commerce, e-markets, market research, marketing activity and distribution;
Knowledge-based economy and information society;
Spatial economy – local and regional development;
Smart cities development, revitalisation of towns and cities, metropolisation of
agglomerations;
Entrepreneurship and competitiveness of companies, cities and regions;
Labour market – creation of new jobs, studies on situation of different age groups on
labour market;
Social services, including housing services, insurance services, educational services,
health care services and recreation services;
Demographic processes, quantitative and qualitative methods in solving social
problems;
Design and implementation of management information systems, analytics and
Business Intelligence, knowledge management, e-services, e-learning;
Environmental protection management;
Public relations and image of organization;
Intellectual capital management, innovative business, organizational creativity; \
Organization management – public organisation management, innovation management
in public sector;
Statistical and mathematical methods in economics processes, insurance processes,
research on economic risk, forecasting of economic development
Migration processes in the context of regional development
Cohesion policy and the regional development context
Applied research






Planning and developing on: public services, social services, transport services,
management information systems, decision support systems, e-learning, information
services, health care services, marketing services, ecology and transport services, local
and regional development policy;
Expert opinions and research on economic risk, development of economic processes;
Research opinions on transport development;
Expert opinions on regional development;
Research on labour market, urban space planning
Rural area development in the context of urbanization processes
Wydział Zarządzania
Kierunki badań naukowych







Przemiany w poziomie i strukturze konsumpcji w Polsce i na świecie
Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-ekonomicznych
Transformacja gospodarcza i systemowa
Zarządzanie łańcuchami dostaw
Marketingowe zachowania podmiotów rynkowych i ich strategie funkcjonalne
Zastosowania analizy matematycznej i algebry liniowej w zarządzaniu i ekonomii
Podstawy teoretyczne i metodyczne marketingu i biznesu








Przedsiębiorczość organizacyjna
Estymacja i weryfikacja hipotez statystycznych
Biznes międzynarodowy oraz zarządzanie i marketing międzynarodowy
Zarządzanie przedsiębiorstwem w procesie globalizacji
Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz diagnozowanie i usprawnianie organizacji
Gospodarka turystyczna oraz funkcjonowanie biznesu turystycznego
Nieklasyczne zastosowanie logistyki
Rola instytucji publicznych w procesach gospodarczych
Faculty of Management
Fundamental research















Transformations of consumption structure in Poland and in the world;
Forecasting of social and economic pfenomena;
Economic and system transformations;
Supply chain management;
Market behaviour in business sector;
Application of mathematical analysis and linear algebra in management and
economics;
Theoretical and methodological research on business and marketing;
Organisational entrepreneurship;
Estimation and verification of statistical hypotheses;
International business, management and international marketing;
Business management in the globalisation process;
Human resources management – diagnosis and improvement of the organisation;
Tourism economics, functioning of the tourist business;
Non-standard applications in logistics;
Role of public institutions in economic processes.
Applied research
















Supply chain design;
Logistics system design;
Urban logistics;
Trainings on: effective and efficient public administration management, market
consumer behaviour, marketing research methods to be implemented by private
sector, tourist company management; methods of assessing credit risk;
Analysis of market consumer behaviour;
Research on standard of human’s living;
Monitoring of regional and local labour market;
Analysis of macroeconomic and financial processes;
Analysis of local governments;
Statistical analysis with SPSS package;
Statistical quality control
Financial controlling;
Personal controlling;
Development of quality management system;
Project management;
Human resources management;
Wydział Finansów i Ubezpieczeń
Kierunki badań naukowych



























Stabilność sektora bankowego
Działania restrukturyzacyjne i naprawcze w sektorze bankowym
Innowacje w obrocie płatniczym
Inwestorzy na rynku nieskarbowych dłużnych papierów wartościowych
Strategie podatkowe przedsiębiorstw
Decyzje ubezpieczeniowe podmiotów gospodarczych
Działalność przedsiębiorstw w obliczu kryzysu
Strategie finansowe przedsiębiorstw wobec zmian na rynkach kapitałowych
Polityka dywidend polskich spółek giełdowych
Wartość i wycena małych przedsiębiorstw
Kształtowanie struktury kapitału przedsiębiorstwa w warunkach implementacji
zarządzania ryzykiem; wymiar proceduralny i instrumentalny
Oddziaływanie instytucji interpretacji podatkowych na finanse przedsiębiorstw
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w warunkach implementacji innowacyjnych
mechanizmów finansowych; racjonalność a rachunek efektywności działania
Przekształcenia i restrukturyzacja przedsiębiorstw w sprawozdaniach finansowych
Sprawozdania finansowe małych i średnich podmiotów gospodarczych
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych
Bilansowa wartość przedsiębiorstwa
Polityka rachunkowości i kształtowanie wyników finansowych podmiotów
sprawozdawczych
System rachunku kosztów i metod rachunkowości zarządczej
Ocena efektywności projektów inwestycyjnych, w tym ocena z wykorzystaniem opcji
rzeczowych
Zarządzanie ryzykiem w budowlanych przedsięwzięciach inwestycyjnych
Inwestycje przedsiębiorstw na rynku nieruchomości
Tajemnica pracodawcy, ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
Dylematy legislacji
System kontroli finansowej realizującej politykę fiskalna
Metody ilościowe w zarządzaniu aktywami i ryzykiem
Planowanie, wdrażanie i stosowanie systemów i technologii informatycznych na
potrzeby firm i administracji publicznej
Faculty of Finance and Insurance
Fundamental research







Banking sector stability;
Restructuring and adjustments in banking sector;
Innovations in banking payment system;
Investors in non-treasury debt market;
Business tax strategies; business insurance decisions;
Business and financial management in crisis time;
Financial strategy of business in the context of changes in capital markets;


















Dividend policy of companies listed on Warsaw Stock Exchange value and valuation
of businesses, including MSE;
Business capital structure in implementing risk management systems;
Institutions for tax interpretations and their influence on business finance;
Financial management in the context of implementing innovative financial
mechanisms;
Financial reporting for acquisitions, restructuring business transformations;
Financial statements of SMEs;
Management control in public sector;
Financial reporting; valuating of assets, liabilities and equities;
Accounting policy and earnings management in reporting entities;
Cost accounting systems and management accounting methods;
Capital budgeting, appraisal of investment projects;
Real options in capital budgeting;
Project risk management for businesses operating in construction industry;
Investment property of companies;
Business law, labour law, protection of private and discrete information;
Dilemmas in legislation;
Financial control system for fiscal policy; quantitative methods in asset and risk
management;
Planning, implementing and using ICTs in enterprises and public administration.
Applied research










Valuation of investment projects, in particular in the energy and natural resources
management sector;
Capital market research for building effective investment portfolios;
Expert opinions judicial expertise on finance, accounting, valuation of companies and
real estates;
Design and implementing of cost management systems;
Development and design of accounting policies and earnings management (in
accordance with the Accounting Act and International Financial Reporting Standards);
Auditing of financial accounting software testing compliance with the requirements of
accounting law;
Analysis of the financial situation of companies/enterprises;
Analysis of the financial management of the public sector units;
Development of corporate financial strategies;
Expert opinions and research on ICTs for enterprises and public administration
Wydział Informatyki i Komunikacji
Kierunki badań naukowych

Technologie wiedzy i komunikacji w organizacjach biznesowych i publicznych
o Technologie semantyczne
o Bazy i hurtownie danych
o Systemy business intelligence
o Systemy Ekspertowe
o Programowanie w logice z ograniczeniami
o Inteligentne systemy konwersacyjne





















o Technologie lokalizacji i wydobywania wiedzy
Semantyczne modelowanie organizacji procesowych
Zarządzanie wiedzą w organizacjach
Zarządzanie wiedzą w projektach i w organizacjach zorientowanych na projekty
Modele dojrzałości w organizacjach zorientowanych projakościowo
o Architektury korporacyjne
o Inżynieria ontologii
o Nowe media i technologie społecznościowe w organizacjach
o Modelowanie zachowań organizacji w cyberprzestrzeni
Analiza i modelowanie procesów biznesowych w przedsiębiorstwach
Projektowanie i budowa systemów informatycznych organizacji wspieranych
agentowo
Zastosowanie oprogramowania społecznościowego w zarządzaniu wiedzą w
przedsiębiorstwie
Modele techniczno-społeczne wirtualizacji i udostępniania na żądanie zasobów IT
o Technologia wirtualizacji i przetwarzania w chmurze
o Rozwój organizacji i społeczności wirtualnych
o Zarządzanie i ekonomia przetwarzania w chmurze
Systemy wspomagania decyzji w organizacjach biznesowych i administracji
publicznej
Formalizacja opisu procesów oraz ich analizy z wykorzystaniem aparatu
matematycznego
Wielokryterialne wspomaganie decyzji
Wspomaganie decyzyji w zarządzaniu projektami
Zarządzanie procesami z wykorzystaniem systemów analityki biznesowej
Stochastyczne modelowanie i analiza ryzyka
Wykorzystanie nowych mediów w biznesie
Zastosowanie nowych mediów w marketingu
Marketing relacji na rynkach B2B i B2C
Zdolności sieciowe przedsiębiorstw
Zachowania rynkowe konsumentów i przedsiębiorstw
Komunikacja elektroniczna oraz dziennikarstwo ekonomiczne, zwłaszcza internetowe
Informatyzacja jednostek służby zdrowia
Faculty of Informatics and Communication
Fundamental research

Knowledge and communication technologies in business and public sectors (semantic
technologies, databases and data warehouses, business intelligence systems, expert
systems, intelligent conversation systems, location technologies and knowledge
extraction)


Semantic modelling of organisation
Knowledge management in organizations, knowledge management in projects and
projects oriented organizations, corporate architectures, ontology engineering, new
media and social networking technologies in organisations, modelling of organisation
behaviour in cyber space)
Analysis and modeling of business processes
Decision support systems in business organisations and public administration













Multi-criteria decision support
Decision support in project management (models of technical and social virtualisation
and sharing IT resources (virtualisation technology and cloud computing, development
of virtual organizations, management and economics of cloud computing)
Process management using business intelligence systems
Stochastic modeling and risk analysis
Implementation of new media in business
Implementation of new media in marketing
Relationship marketing for B2B and B2C markets
Network capacity of enterprises
Market behavior of consumers and businesses
E- communication and economic journalism
Implementation of IT solutions in health care sector
Applied research
















Designing knowledge bases for the purposes of legal and administrative decisionsmaking;
Basic and appliance training courses in Constraint Logic Programming-CLP;
Data warehouse design; business data analysis;
Analysis and modelling of business processes;
Training in business process modelling;
Analysis and design of enterprise architecture;
Creating knowledge bases of expert systems;
Supply of expert services in the scope of EU projects’ evaluation;
Making available computer laboratories for common research with practice
Awarding certificates and awards in cooperation with business and social
organisations;
Marketing research on the Business to Business (B2B) and Business to Customer
(B2C) markets;
Marketing Strategy Design;
Customer Relationship Management training courses;
Project Management training courses;
Personal data protection in the economic organizations in accordance with the Polish
Legal Act GIODO;
Identifying of the information technology audit process for the purpose of economic
organisations
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards