program nauczania (format doc)

advertisement
Stanisław Kandulski
Krzysztof Moraczewski
Wiedza o kulturze
Program nauczania dla liceów i techników
Wydawnictwo eMPi2
Poznań 2012
Wydawnictwo eMPi2 s.c.
61-749 Poznań, ul. św. Wojciech 28
tel. 61-851-76-61, fax 853-06-76
www.empi2.pl
[email protected]
2
Spis treści
Wprowadzenie
4
1. Cele edukacyjne
5
1.1. Ogólne cele edukacyjne
5
1.2. Cele wychowawcze
5
1.3. Szczegółowe cele edukacyjne według układu treści nauczania
6
2. Procedury osiągania celów dydaktycznych
16
4. Przewidywane osiągnięcia ucznia
17
5. Ewaluacja
17
Aneks
18
3
Wprowadzenie
Niniejszy program przedmiotu „wiedza o kulturze” opracowany został z uwzględnieniem podstawy
programowej dla tego przedmiotu, opublikowanej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia
23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia
ogólnego w poszczególnych typach szkół (DzU z 2009 r. nr 4 poz. 17) i spełnia wymogi merytoryczne
nią regulowane. Program koresponduje z treścią podręcznika K. Moraczewskiego i St. Kandulskiego
Picasso, krzyżowcy i afrykańscy czarownicy Wydawnictwa eMPi2.
Podręcznik składa się z trzech części poświęconych zagadnieniom z teorii kultury, historii sztuki XX
wieku oraz kulturowym problemom współczesnego świata. O ile jednak podręcznik podzielony został na
trzy części, o tyle program składa się z dwóch. Jest to przykra konsekwencja regulowanego podstawą
programową przydziału godzinowego, braku poszerzonej wersji przedmiotu, przy jednocześnie szerokich
wymaganiach merytorycznych. Problem ten autorzy programu rozwiązują poprzez skupienie się na teorii
kultury oraz historii sztuki XX wieku, przy założeniu, że treści zawarte w tematyce problemowej zostaną
potraktowane jako komentarz do poszczególnych tematów teoretycznych i artystycznych.
Należy pamiętać, że wiedza niezbędna do prowadzenia zajęć z wiedzy o kulturze wykracza poza ramy
podręcznika i treści w nim zawartych. W czasie prowadzenia lekcji szanowni Czytelnicy niejednokrotnie
stwierdzą, że aby sprostać pytaniom uczniów, odpowiedzi będą musiały wykraczać poza treść programu
oraz samego podręcznika. W czasie tworzenia Picassa, krzyżowców i afrykańskich czarowników, to
właśnie ta intuicja kierowała autorami. Niejednokrotnie chcąc uczynić dane zjawisko bardziej
zrozumiałym, autorzy zmuszeni byli do wyjścia poza ramy przedmiotu i tłumaczenia zagadnień z szerszej
perspektywy, obejmującej nadwyżkowe treści (co szczególnie dobrze jest widoczne w omówieniach
części artystycznej).
Nauczyciele chcący w niniejszym skrypcie widzieć coś więcej niż tylko inspirację, mogą spotkać się u
uczniów z brakiem podstawowej wiedzy faktograficznej oraz teoretycznej z zakresu nauk o kulturze i
sztuki. Sugerowanym rozwiązaniem tego problemu jest stopniowe przygotowywanie z wyprzedzeniem
przez uczniów kolejnych zagadnień omawianych na lekcjach. Metoda ta powinna dostarczyć pewnych
intuicji oraz minimum wiedzy, jaka przydać się może w czasie dyskusji czy zadań klasowych.
Osobnym zagadnieniem jest problematyka dzieł artystycznych (film, muzyka, teatr). Nierzadko zdarza się
przecież, że utwór muzyczny trwa ponad czterdzieści minut, film zaś powyżej stu dwudziestu. Być może
dobrym rozwiązaniem byłoby wskazanie ich jako lektur dodatkowych bądź materiałów mogących służyć
uzupełnieniu wiedzy ucznia w czasie pozaszkolnym (znakomita większość klasyki dostępna jest w
otwartych serwisach internetowych; informacje szczegółowe znajdą Państwo w aneksie). Kłopotów pod
tym względem nastręczać mogą zwłaszcza spektakle zespołów alternatywnych, których całościowe
ekranizacje są dziś trudne do zdobycia – wiąże się to z zakupem kopii z archiwów TVP lub Cricot2, czy
też poprzez stosowną współpracę z ośrodkiem Grotcenter.
4
1. Cele edukacyjne
1.1. Ogólne cele edukacyjne
Zaznajomienie ucznia z podstawowymi sposobami rozumienia pojęcia „kultura” w ich
światopoglądowym oraz terytorialnym zróżnicowaniu.
Znajomość podstawowych terminów oraz kategorii funkcjonujących w ramach badań kulturowych.
Rozumienie kwestii interdyscyplinarności nauk o kulturze.
Zapoznanie ucznia z paletą przykładów wskazujących na kulturowe zróżnicowanie świata.
Ukazanie wielokulturowości oraz rozmaitości form recepcji świata.
Zaprezentowanie mediów kultury, relacji wewnątrzkulturowych oraz ich wpływu na kształt społeczeństw.
Wskazanie i uświadomienie roli kultury regionalnej dla rozwoju społeczeństwa.
Znajomość problematyki kulturowej środków masowego przekazu.
Analiza i świadomy odbiór tekstów kultury.
Znajomość, rozróżnianie i świadome obcowanie z mediami kultury.
Umiejętne wykorzystywanie teorii kultury oraz pojęć związanych z refleksją nauk o kulturze oraz historii
sztuki.
Zapoznanie uczniów z głównymi nurtami i przedstawicielami sztuki XX wieku.
Ukazanie funkcji oraz historycznej zmienności sztuki i jej znaczenia.
Zbudowanie świadomości kulturowego i historycznego uwikłania dzieła sztuki.
Przedstawienie sztuki polskiej jako integralnej części sztuki europejskiej.
Znajomość XX-wiecznych dzieł sztuki oraz związków pomiędzy nimi.
1.2. Cele wychowawcze
Przygotowanie do świadomego uczestnictwa w XX-wiecznej kulturze artystycznej.
Wyrobienie poczucia wartości europejskiego dziedzictwa kulturowego.
Uświadomienie stałego miejsca kultury polskiej w ramach kultury europejskiej.
Ukształtowanie postawy otwartej względem sztuki nowoczesnej.
Uświadomienie możliwości harmonijnego współistnienia różnych systemów wartości.
Wyrobienie zdolności do osądu estetycznego.
Wyrobienie postawy krytycznej względem wartościowań konwencjonalnych.
Wykształcenie aktywnej postawy względem kultury.
Uwrażliwienie własnej odpowiedzialności za kształt kultury.
Wykształcenie tolerancji dla odmienności kulturowych.
Wykształcenie postawy krytycznej względem komunikatów kulturowych.
Budowanie wrażliwości i poczucia estetyki ucznia.
5
1.3. Szczegółowe cele edukacyjne według układu treści nauczania
Szczegółowe cele edukacyjne
według układu treści
nauczania
Treści nauczania
Brak tematów przewidzianych do realizacji w klasach o rozszerzonym zakresie
godzinowym przedmiotu wynika z ograniczenia przedmiotu do wersji podstawowej.
Jest to zestaw oparty na pełnej liście
treści nauczania. Poszczególne cele
mogą zostać uszczegółowione przez
odniesienie do odpowiednich punktów
treści nauczania.
PIERWSZY BLOK: Zagadnienia ogólne z wiedzy o kulturze
Lekcja organizacyjna
Uczeń:
– zna historię pojęcia „kultura”,
– potrafi wskazać różne definicje
pojęcia kultura,
– widzi i rozumie różnice
pomiędzy kulturą a cywilizacją,
– potrafi przedstawić naukowe
sposoby klasyfikowania kultury
ze względu na obejmowane
przez nią sfery,
– rozumie znaczenie dorobku
nauk o kulturze w ramach
poznawania odmienności
kulturowych,
– wie, na czym polega
interdyscyplinarność nauk o
kulturze,
– potrafi wymienić nauki
zajmujące się kulturą,
– sprawy organizacyjne,
– historia pojęcia „kultura”,
– definicje kultury: potoczna, historyczna; różnice i podobieństwa,
– rozróżnienie i relacje pomiędzy kulturą a cywilizacją,
– nauki o kulturze a relacja interdyscyplinarności,
– rola obrazów świata w postrzeganiu kultury
Kultura a natura
Uczeń:
– wie i rozumie, na czym polega
doniosłość koncepcji Wilhelma
Diltheya dla specyfiki nauk o
kulturze,
– potrafi zrelacjonować, na czym
polega rozróżnienie pomiędzy
naturalizmem metodologicznym
a antynaturalizmem
metodologicznym,
– wie, na czym polega specyfika
dyfuzjonizmu i ewolucjonizmu
w ramach nauk o kulturze,
– rozumie, na czym polega i jaka
jest różnica pomiędzy
socjalizacją i enkulturacją,
– prezentacja rodowodu nauk humanistycznych,
– relacja między kulturą a naturą; prezentacja teorii Wilhelma
Diltheya i wagi wprowadzonego przez niego podziału nauk na
Geisteswissenschaften i Naturwissenschaften,
– prezentacja tez naturalizmu i antynaturalizmu metodologicznego,
– ukazanie problemu adaptacji teorii ewolucji i dyfuzji w świetle
powyższych rozstrzygnięć,
– nabywanie kompetencji kulturowych (socjalizacja i enkulturacja),
– wskazanie na zależność pomiędzy rozwojem społeczności a jej
solidarności (solidarność mechaniczna, solidarność organiczna),
– ukazanie historycznego wymiaru kultury (długie trwanie, pamięć) i
jej wewnętrznego podziału (ze względu na wiedzę, władzę, klasy).
6
– wie, na czym polega
historyczna relatywność kultury,
– rozumie problem relacji
władza – wiedza oraz
solidarność mechaniczna –
organiczna.
Media kultury
Uczeń:
– potrafi zdefiniować i wymienić
rozmaite media kultury,
– zna z różnych społeczności
przykłady funkcjonowania
mediów kultury,
– wie, na czym polega teoria
Sapira–Whorfa,
– rozumie problem interpretacji i
kontekstualizmu oraz ich
miejsca w ramach nauk o
kulturze,
– potrafi krótko omówić
strukturalistyczną definicję
kultury.
– wprowadzenie koncepcji medium kulturowego i ukazanie jego roli
w procesach kulturowych,
– charakterystyka podstawowych mediów kultury (język, pismo,
obraz, dźwięk, ciało) oraz ich zróżnicowania,
– wprowadzenie teorii Sapira–Whorfa,
– prezentacja teorii tekstów kultury (w tym semiotyki i znaku),
intertekstualności, kontekstualizmu oraz interpretacji
(hermeneutyka),
– kultura jako struktura (strukturalizm).
Uwaga: sugerowane połączenie tematu z treściami podrozdziału
„Nie rodzimy się kobietami, stajemy się nimi!”
– płeć jako medium kultury,
– historia ruchów emancypacyjnych,
– rozróżnienie i specyfika sex – gender, płeć kulturowa,
– społeczne pochodzenie nierówności,
– seksizm, patriarchalizm.
Ideacyjna koncepcja kultury
Uczeń:
– potrafi zdefiniować ideacyjną
teorię kultury i podać związane z
nią pojęcia,
– wie, na czym polega związek
teorii kultury z koncepcjami
Wilhelma Diltheya oraz Ernsta
Cassirera.
– historyczne wprowadzenie do społeczno-regulacyjnej teorii
kultury; związek omawianej teorii z rozróżnieniami wprowadzonymi
przez Wilhelma Diltheya,
– wprowadzenie terminologii składającej się na społecznoregulacyjną teorię kultury: norma, dyrektywa, kompetencja
kulturowa, interpretacja humanistyczna, założenie o racjonalności,
kultura techniczno-użytkowa, kultura symboliczna, wartości i
przekazy światopoglądowe,
– wytłumaczenie pojęcia „ideacyjna koncepcja kultury”, wskazanie
różnic pomiędzy potocznymi i historycznymi formami rozmienia
pojęcia „kultura”,
– związek ustaleń Ernsta Cassirera (symbol, system form
symbolicznych) z koncepcją Jerzego Kmity,
– różnica między kulturą symboliczną a techniczno-użytkową.
Magia – religia – obyczaj – nauka
Uczeń:
– umie zdefiniować i rozpoznać
oznaki myślenia magicznego,
– wie, na czym polega
funkcjonowanie i istota
instytucji społecznych,
– potrafi porównać i zdefiniować
pojęcia magii, religii, nauki i
– magia i jej działanie,
– zasada przyległości, zasada homeopatyczności,
– funkcjonowanie instytucji społecznych, ich rola i definicja
(czarownik, kapłan, ksiądz, szaman itp.),
– rola religii w kształtowaniu społeczności,
– tradycja, funkcje obyczaju i zwyczaju, spuścizna, ludyczność,
– rozróżnienie na światopogląd, filozofia, ideologia.
7
obyczaju, popierając swą
wypowiedź stosownymi
przykładami,
– rozumie rolę tradycji i
obyczaju dla funkcjonowania
społeczeństw.
Procesy cywilizacyjne
Uczeń:
– rozumie problematykę
wewnętrznych i zewnętrznych
relacji kulturowych,
– wie, na czym polegają i jakie
są różnice pomiędzy
relatywizmem etycznym a
poznawczym,
– zna podstawowe teorie i
procesy cywilizacyjne,
– rozumie wpływ rozwoju
społecznego na kulturę z
uwzględnieniem zakresu
regionalnego i narodowego.
– wewnętrzne i zewnętrzne relacje kulturowe: wojna, komunikacja,
wymiana, hybrydyzacja i synkretyzm kulturowy,
– dwa rodzaje relatywizmu: etyczny i poznawczy,
– wprowadzenie i objaśnienie terminów „nowoczesność” oraz
„ponowoczesność”,
– wskazanie problematyki rozwoju oraz teorii postępu społecznego,
– przedstawienie wpływu koncepcji Maksa Webera na ogląd
rozwoju społeczeństw (odczarowanie świata),
– określenie przełomowości rewolucji przemysłowej oraz narodzin
industrializmu,
– wpływ rozwoju społecznego na kulturę z uwzględnieniem zakresu
regionalnego i narodowego.
Uwaga: sugerowane połączenie tematu z treściami podrozdziału
„Kulturowe konsekwencje globalizacji”
– definicja zjawiska globalizacji i przykłady,
– metafora „globalna wioska” i jej krytyka,
– historyczne przykłady działań o charakterze globalizującym,
– informacja, transport, sieć wobec globalizacji,
– władza w dobie globalizacji,
– alterglobalizm, antyglobalizm, zasada zrównoważonego rozwoju –
reakcje na globalizację.
Sprawdzian
DRUGI BLOK: Sztuka XX wieku
Wprowadzenie do zagadnień sztuki XX wieku
Uczeń:
– wie, na czym polega
metaestetyczna rola sztuki,
– wie, czym jest i jaka jest
geneza metasztuki,
– rozumie problem uwikłania
sztuki w problematykę
społeczną,
– wie, na czym polega
autonomiczny charakter sztuki i
jakie są jej funkcje,
– zna malarstwo
postimpresjonistyczne i
narodziny sztuki nowoczesnej:
Georges Seurat, Paul Gauguin,
– strategia metaestetyczna i kategoria meta sztuki,
– społeczna misja sztuki awangardowej,
– podstawowe funkcje sztuki,
– autonomiczny charakter sztuki,
– malarstwo postimpresjonistyzne i narodziny sztuki nowoczesnej:
Georges Seurat, Paul Gauguin, Vincent Van Gogh, Paul Cézanne.
8
Vincent Van Gogh, Paul
Cézanne.
Awangardowe „-izmy” (1)
Uczeń:
– zna podstawowe ruchy
awangardowe oraz ich
reprezentantów,
– rozumie nowatorskie
potraktowanie koloru przez
fowistów,
– wie, na czym polega
polityczne zaangażowanie
ekspresjonistów,
– rozumie rolę i koncepcję
abstrakcji w dziełach Wasyla
Kandinskiego,
– potrafi wskazać i krótko
omówić alternatywne surowce
artystyczne (np. kartony, sznury,
elementy przemysłowe,
organiczne) i ich specyfikę,
– potrafi zreferować rozwój
kubizmu na przykładzie dzieł
Pabla Picassa,
– zna założenia suprematyzmu
oraz surrealizmu i ich
reprezentantów.
– wyzwolenie koloru i gwałtowny zwrot antyakademicki w
malarstwie fowistów,
– kategoria ekspresji oraz artystyczne i polityczne znaczenie działań
ekspresjonistów,
– narodziny malarstwa abstrakcyjnego: Wasyl Kandinsky,
– rola kolażu i technik alternatywnych w sztuce (Kurt Schwitters,
Władimir Tatlin, Aleksander Archipenka),
– rozwój kubizmu: prekubizm, kubizm analityczny i kubizm
syntetyczny,
– surrealism: Salvador Dalí, André Masson, Joan Miró, Yves
Tanguy,
– problem mimetyzmu i abstrakcji: Mikalojus Čiurlionis, František
Kupka, Wasyl Kandinski,
– założenia suprematyzmu Kazimierza Malewicza i ich zmiana w
działaniach El Lissitzkiego.
Awangardowe „-izmy” (2)
Uczeń:
– jest w stanie wykazać
zależności i wzajemne inspiracje
malarstwa i rzeźby
awangardowej,
– wie, na czym polegał przewrót
i manifest futurystów,
– rozumie idee funkcjonalizmu i
konstruktywizmu oraz ich
społeczne pobudki,
– potrafi wskazać przykłady
sztuki kinetycznej i jej
przedstawicieli,
– rozumie znaczenie twórczości
Marcela Duchampa i jego wpływ
na istotę sztuki.
– wpływ malarstwa awangardowego na twórczość rzeźbiarską,
– inspiracje kubistyczne w rzeźbie,
– znaczenie manifestu Filippo Marinettiego i sztuka futurystyczna,
– konstruktywizm: Władimir Tatlin, Naum Gabo, Antoine Pevsner,
Georges Vantongerloo,
– działalność edukacyjna i artystyczna Bauhausu,
– funkcjonalizm w architekturze; narodziny i rozwój stylu
międzynarodowego,
– znaczenie poczynań Lászlá Moholy-Nagya dla narodzin sztuki
kinetycznej,
– holenderska grupa De Stijl i neoplastycyzm: Piet Mondrian,
– sztuka nowoczesna w Stanach Zjednoczonych: Man Ray,
– znaczenie twórczości Marcela Duchampa
Szczyt i schyłek awangardy
Uczeń:
– potrafi wskazać i omówić
społeczne zaangażowanie
– ekspresjonizm abstrakcyjny w malarstwie amerykańskim i
informel w Europie,
– różne odcienie pop-artu i jego kontynuacja u Jeffa Koonsa,
9
twórców awangardowych i
poprzeć swą wypowiedź
przykładami,
– wie, na czym polega związek
ekspresjonizmu abstrakcyjnego
w USA i Europie,
– rozumie specyfikę twórczości
Josepha Beuysa,
– potrafi wskazać teatralne
nawiązania twórców awangardy,
– rozumie nowsze tendencje o
rodowodzie awangardowym:
sztuka ziemi, sztuka ciała, sztuka
wideo i sztuka mediów
– nowsze tendencje o rodowodzie awangardowym: sztuka ziemi,
sztuka ciała, sztuka wideo i sztuka mediów,
– parateatralne formy awangardowe: happening i performance,
– Bridget Riley i rozwój sztuki optycznej,
– realizm (Francis Bacon).
Sztuka wobec społeczeństwa
Uczeń:
– zna powiązania i rozumie
polityczno-ideologiczne
zaangażowanie artystów
względem europejskich reżimów
totalitarnych XX wieku,
– wie, na czym polega specyfika
i estetyka twórczości
postmodernistycznej,
– wskazuje powiązania
postmodernizmu w sztuce i teorii
kultury.
– awangarda wobec bolszewizmu – Aleksander Rodczenko,
– sztuka w służbie III Rzeszy, sztuka zdegenerowana,
– socrealizm,
– podstawowe kategorie związane ze sztuką postmodernistyczną:
intertekstualność, wielokrotne kodowanie – znaczenie Johna Bartha i
Charlesa Jencksa,
– tendencje postmodernistyczne w architekturze.
Awangarda w Polsce
Uczeń:
– zna inspiracje
impresjonistyczne w malarstwie
młodopolskim,
– wymienia polskie grupy i
ruchy awangardowe,
– rozumie formistyczne
zaangażowanie Leona Chwistka
oraz Stanisława Ignacego
Witkiewicza,
– wie, na czym polega specyfika
twórczości Tadeusza Kantora,
– zna neodadaistyczne przykłady
twórczości Władysława Hasiora,
– wie, na czym polega
rozróżnienie pomiędzy sztuką
społecznie zaangażowaną a
sztuką krytyczną.
– inspiracje impresjonistyczne w malarstwie młodopolskim: Leon
Wyczółkowski, Józef Pankiewicz, Władysław Podkowiński i Olga
Boznańska,
– ekspresjonistyczny „Bunt”,
– postulaty formizmu w działalności Leona Chwistka oraz
Stanisława Ignacego Witkiewicza,
– kolorystyczne tendencje kapistów na przykładzie Tadeusza Piotra
Potworowskiego,
– od „Bloku” do grupy „a.r.”
– wpływy polskiej awangardy konstruktywistycznej: Henryk
Berlewi, Karol Hiller,
– kontynuacja osiągnięć polskiej awangardy przez Grupę
Krakowską,
– od teatru do asamblażu,
– działalność artystyczna Tadeusza Kantora,
– neodadaizm Władysława Hasiora,
– polska współczesna sztuka krytyczna: Zbigniew Libera, Katarzyna
Kozyra.
Sprawdzian
10
Sztuka XX wieku – muzyka
Początki muzycznej awangardy
Uczeń:
– zna podstawowe terminy
obowiązujące w muzyce,
– zna historyczne początki
awangardy oraz ruchy, z jakich
się wywodziła,
– rozumie znaczenie twórczości
Claude’a Debussy’ego dla
muzyki XX wieku oraz potrafi
wskazać artystów inspirujących
się jego muzyką,
– wie, na czym polega specyfika
ekspresjonizmu Aleksandra
Skriabina.
– zna utwór Claude’a
Debussy’ego „Preludium do
Popołudnia Fauna”.
– wprowadzenie podstawowych terminów oraz intuicji niezbędnych
dla zrozumienia tematyki muzycznej, m.in. harmonia, rytm,
artykulacja,
– znaczenie twórczości Claude’a Debussy’ego dla muzyki XX
wieku, na podstawie „Preludium do Popołudnia fauna”,
– następcy Debussy’ego: ewolucja barw Maurice Ravela,
kolorystyka Manuela de Falli,
– ekspresjonizm Aleksandra Skriabina.
Rekomendowane nagrania1
 Claude Debussy – „Preludium do Popołudnia fauna”, Cleveland
Orchestra
Szmer i rytm
Uczeń:
– wie, na czym polega twórcza
rola szmeru w muzyce,
– potrafi wskazać i omówić
przykłady twórczości
futurystycznej w muzyce,
– wie, na czym polega
nowatorstwo Edgara Varèse’a,
– rozumie grę tradycji i
nowoczesności w „Pietruszce”
Igora Strawińskiego,
– wie, na czym polega
rewolucyjność „Święta wiosny”
Igora Strawińskiego,
– rozumie rolę polimetrii i
polirytmii w muzyce Igora
Strawińskiego.
– zna utwory: „Święto wiosny”
Igora Strawińskiego i
„Ionisation” Edgara Varèse’a.
– twórcza rola szmeru w muzyce,
– futuryzm w muzyce w wykonaniu Luigi Russolo i Francesco
Pratelli,
– perkusyjne adaptacje nowych idei – Edgar Varèse „Ionisation”,
– Igor Strawiński: tradycja i nowoczesność – comedia dell’arte w
„Pietruszce”,
– „barbarzyński” witalizm – rewolucyjność „Święta wiosny”,
– rola polimetrii i polirytmii w muzyce Igora Strawińskiego.
Rekomendowane nagrania
 Igor Strawiński – „Święto wiosny”, London Symphony Orchestra,
dyr. Claudio Abbado
 Edgar Varèse – „Ionisation”, Chicago Symphony Orchestra, dyr.
Pierre Boulez
Z tradycją w nowoczesność
Uczeń:
– potrafi wytłumaczyć i podać
przykłady twórczej inspiracji
– twórcza rola tradycji na przykładzie Béli Bartóka „Kwartety
smyczkowe”,
– neoklasycystyczny spór z romantyzmem: Igor Strawiński, Siergiej
Wszystkie proponowane nagrania można odnaleźć w różnych wykonaniach w wyszukiwarce serwisu Youtube
(www.youtube.com).
1
11
motywami folklorystycznymi,
– rozumie istotę sporu
neoklasycyzmu z romantyzmem,
– zna utwór Béli Bartóka
„Kwartet smyczkowy No. 4”, I–
II.
Prokofiew, Paul Hindemith, Krzysztof Meyer, Andrzej Paufnik,
Wojciech Kilar),
Rekomendowane nagrania
 Béla Bartók – „Kwartet smyczkowy No. 4”, Emerson String
Quartet
Pozamuzyczne inspiracje kompozytorów
Uczeń:
– rozumie i potrafi opisać
specyfikę utworu „Księżycowy
Pierrot” Arnolda Schönberga,
– potrafi scharakteryzować
nowatorskie elementy opery w
koncepcji Albana Berga,
– wie, czym jest muzyczny
aforyzm i punktualizm,
– rozumie wkład Theodora
Adorno w kształtowanie nowej
muzyki,
– wie, na czym polegał wpływ
totalitaryzmów na rozwój
muzyki,
– potrafi scharakteryzować
specyfikę twórczości wielkiej
trójki awangardy: Pierre’a
Bouleza, Luigi Nono i
Karlheinza Stockhausena.
– powstanie i rozwój niemieckiego ekspresjonizmu muzycznego
oraz dodekafonii: „Księżycowy Pierrot” Arnolda Schönberga,
– nowa postać opery: koncepcja Albana Berga,
– muzyczny aforyzm oraz punktualizm Antona Weberna,
– oddziaływanie „Filozofii nowej muzyki” Theodora Adorno na
twórczość muzyczną i jej koncepcje,
– wpływ totalitaryzmów na rozwój muzyki: narodowy socjalizm
oraz socrealizm,
– formy muzyki dodekafonicznej po II wojnie światowej – serializm:
trójka Pierre’a Bouleza, Luigi Nono i Karlheinza Stockhausena oraz
kompozytorzy amerykańscy.
Rekomendowane nagrania
 Arnold Schönberg – „Księżycowy Pierrot”, Marianne Pousseur
and the Ensemble Musique Oblique, dyr. Philippe Herreweghe
Aleatoryzm i formy otwarte
Uczeń:
– rozumie związek serializmu i
aleatoryzmu,
– wie, na czym polega
rewolucyjność twórczości Johna
Cage’a,
– zna ideę aleatoryzmu
kontrolowanego, potrafi podać
przykłady utworów,
– rozumie ideę sonoryzmu na
przykładzie twórczości
Krzysztofa Pendereckiego,
– potrafi scharakteryzować
muzykę elektroniczną,
– zna utwory: Johna Cage’a
„Music of Changes”, Krzysztofa
Pendereckiego „Tren ofiarom
Hiroszimy”, Karlheinza
Stockhausena „Studium II”.
– powiązanie serializmu oraz aleatoryzmu,
– pionierskość wystąpień Johna Cage’a – „Music of Changes”,
– związki matematyki i muzyki – twórczość Iannisa Xenakisa,
– aleatoryzm kontrolowany w realizacjach Witolda Lutosławskiego,
– sonoryzm w twórczości Krzysztofa Pendereckiego: „Tren ofiarom
Hiroszimy”,
– muzyka elektroniczna,
– Karlheinz Stockhausen – przykład radykalnej awangardy:
„Studium II”.
Rekomendowane nagrania
 John Cage – „Music of Changes”, wyk. Joseph Kubera
 Krzysztof Penderecki – „Tren ofiarom Hiroszimy”, Narodowa
Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, dyr. Krzysztof Penderecki
 Karlheinz Stockhausen – „Studium II” (utwór elektroniczny)
12
Rozmaitość stylów i nawiązań
Uczeń:
– rozumie i potrafi przytoczyć
pozaartystyczne i
pozaeuropejskie inspiracje
twórczości Oliviera Messiaena,
– potrafi wskazać parateatralne
koneksje happeningu
muzycznego w dziełach
Bogusława Schaeffera,
– rozumie przełomowość i
specyfikę utworu Johna Cage’a
4’33” oraz partytur graficznych,
– wskazuje na kulturową rolę i
powiązania postmodernizmu
muzycznego,
– zna utwór Oliviera Messiaena
„Symfonia Turangalila”.
– nawiązania mistyczne i religijne, inspiracje muzyką
pozaeuropejską na przykładzie twórczości Oliviera Messiaena:
„Symfonia Turangalila”,
– parateatralne koneksje happeningu muzycznego w dziełach oraz
Bogusława Schaeffera,
– analiza sensu i definicji dzieła sztuki na podstawie utworu Johna
Cage’a 4’33” oraz partytur graficznych,
– kulturowa rola i powiązania postmodernizmu muzycznego.
Rekomendowane nagrania
 Olivier Messiaen „Symfonia Turangalila”, Yvonne Loriod, Jeanne
Loriod, Bastille Opera Orchestra, dyr. Myung-Whun Chung
Muzyka dziś
Uczeń:
– zna i rozumie idee
spektralizmu,
– zna pochodzenie minimal
music i repetitive music,
– potrafi krótko
scharakteryzować twórczość
kompozytorów polskich.
– sens polistylistyki i intertekstualności,
– zależności harmoniczne spektralizmu,
– minimal music i repetitive music,
– współczesna twórczość kompozytorów polskich.
Jazz
Uczeń:
– referuje społeczne
pochodzenie jazzu i bluesa,
– wie, na czym polegają jazzowe
wariacje oraz improwizacje big
bandów,
– potrafi przedstawić
różnorodność nurtów jazzu
nowoczesnego,
– wskazuje na afrykańskie,
południowoamerykańskie i
indyjskie inspiracje jazzmanów,
– wie, na czym polega
doniosłość twórczości Jerzego
Matuszkiewicza i Leszka
Możdżera,
– zna utwory Milesa Daviesa
„So what” i Johna Zorna
„Khebar”.
– społeczne pochodzenie jazzu i bluesa,
– narodziny dixielandu na przykładzie działalności Scotta Joplina,
– jazzowe wariacje oraz improwizacje big bandów,
– różnorodność jazzu nowoczesnego,
– afrykańskie, południowoamerykańskie i indyjskie inspiracje
jazzmanów,
– Jerzy Matuszkiewicz i Leszek Możdżer wobec wyzwań yassu.
Rekomendowane nagrania
 Miles Davies So what
 John Zorn Khebar
13
Sprawdzian
Kontrkultura i muzyka popularna
Uczeń:
– zna pochodzenie rocka,
– wie, czym była i co
kontestowała kontrkultura,
– potrafi rozróżnić i wskazać na
krytyczną i popularną rolę
muzyki rockowej,
– wie, na czym polega społeczne
zaangażowanie reggae,
– potrafi scharakteryzować
główne subkultury i ich
znaczenie kulturowe,
– wie, na czym polega
polityczno-społeczne
zaangażowanie punk rocka,
– rozumie rolę koncertów w
Woodstock i Jarocinie oraz ich
wpływ na kształtowanie postaw
społecznych,
– wie, na czym polega związek
poezji śpiewanej i rocka.
– jazzowe i bluesowe pochodzenie rocka,
– znaczenie i rola kontrkultury,
– dwa nurty rozwoju muzyki: społeczno-krytyczny oraz popularny,
– udział reggae i Boba Marleya w twórczości kontrkulturowej,
– artystyczne tendencje rocka progresywnego i symfonicznego:
Frank Zappa, Mike Oldfield,
– subkultury wobec zwrotu w muzyce,
– British new wave i lata 80.: Metallica, Iron Maiden, Slayer,
– polityczno-społeczne zaangażowanie punk rocka,
– kulturotwórcza rola koncertów: Woodstock, Jarocin,
– narodziny rocka alternatywnego: The Cure, System of a Down,
– nietypowa para – poezja i rock: Republika, Marek Grechuta, Ewa
Demarczyk, Dezerter.
Uwaga: sugerowane połączenie tematu z treściami podrozdziału
„Problemy z kontrkulturą”
– społeczne zaangażowanie kontrkultury,
– znaczenie terminów: kultura, kontrkultura, kultura alternatywna,
subkultura,
– światopoglądowe uwikłanie subkultur,
– polityczne zaangażowanie punk rocka.
Teatr XX wieku (1)
Uczeń:
– rozumie kontynuacje,
nawiązania i zerwanie teatru XX
wieku z tradycją,
– wie, czym była i na czym
polegała Wielka Reforma teatru,
– rozumie i zna teorię
„Nadmarionety”,
– wie, czym był naturalizm w
realizacjach Konstantego
Stanisławskiego.
– XX wiek wobec tradycji teatralnej,
– Wielka Reforma teatru,
– aktor jako „Nadmarioneta” (Edward Craig),
– naturalizm Konstantego Stanisławskiego.
Teatr XX wieku (2)
Uczeń:
– rozumie ideę teatru
okrucieństwa,
– potrafi zaprezentować główne
ruchy awangardowe w teatrze
XX wieku,
– wie, na czym polegała
artystyczna rywalizacja Jerzego
Grotowskiego z Tadeuszem
Kantorem, potrafi przedstawić
ich kluczowe idee i porównać je,
– tzw. Teatr okrucieństwa (Antonin Artaud),
– awangardowe wyzwania teatralne od Oskara Schlemmera do
Juliusza Osterwy,
– nieustanny spór – znaczenie teatrów Cricot2 i Laboratorium,
– kontrkultura wobec teatru (The Living Theatre, Bread and Puppet
Theater, Pomarańczowa alternatywa).
14
– rozumie, zna i krótko omawia
idee teatrów kontrkulturowych.
Film (1)
Uczeń:
– zna początki kina i wkład braci
Lumiére w jego rozwój,
– rozumie społeczną symbolikę
ekspresjonizmu niemieckiego,
– rozumie przełomowość
twórczości satyrycznej Charlie
Chaplina,
– wie, na czym polegał wkład
Siergieja Eisensteina w rozwój
kinematografii,
– krótko charakteryzuje filmową
poetykę impresjonizmu
francuskiego,
– zna idee i realizacje
surrealistycznych postulatów w
kinie hiszpańskim,
– rozumie charakter społecznej
reakcji włoskiego neorealizmu.
– początki kina (bracia Lumiére),
– społeczne zaangażowanie ekspresjonizmu niemieckiego (Friedrich
Murnau),
– smutne komedie Charliego Chaplina,
– rewolucja oczyma Rosjan (Aleksandr Dowżenko, Siergiej
Eisenstein),
– filmowy impresjonizm Jeana Renoira,
– surrealistyczne adaptacje Luisa Buñuela,
– neorealizm jako konsekwencja faszyzmu (Vittorio De Sica,
Federico Fellini).
Film (2)
Uczeń:
– potrafi wskazać przykłady
filmowego zaangażowania
Michelangela Antonioniego i
Akiry Kurosawy,
– potrafi scharakteryzować
twórczość: Andrieja
Tarkowskiego, Ingmara
Bergmana, Wernera Herzoga,
– rozumie doniosłość twórczości
polskiej szkoły filmowej i kina
moralnego niepokoju,
– zna głównych przedstawicieli
francuskiej Nowej Fali,
– rozumie idee postmodernizmu
w kinie.
– literackie zaangażowanie kina (Michelangelo Antonioni, Akira
Kurosawa),
– wielkie indywidualności kina europejskiego (Andrzej Tarkowski,
Ingmar Bergman, Werner Herzog),
– polska szkoła filmowa oraz tzw. kino moralnego niepokoju,
– rola francuskiej Nowej Fali,
– film amerykański oraz kino nowej przygody,
– postmodernizm (Peter Greenaway, Quentin Tarantino).
Internet
Uczeń:
– wie, czym była ARPA i jakie
były początki Internetu,
– zna genezę powstania Doliny
Krzemowej i potrafi ukazać jej
rolę w kontekście nowych
technologii,
– omawia społeczne i
– ARPA i rozwój sieci,
– rola sieci w wyścigu zbrojeń,
– powstanie Doliny Krzemowej,
– społeczne i ekonomiczne funkcje sieci,
– znaczenie Internetu w procesach globalizacyjnych.
15
ekonomiczne funkcje sieci,
– rozumie wpływ Internetu na
kształtowanie procesów
globalizacyjnych.
30. Sprawdzian
2. Procedury osiągania celów dydaktycznych
Wiedza o kulturze stanowi przedmiot, który ze względu na doświadczenie życiowe uczniów utworzył już
pewien fundament w ich umysłach. Jako aktywni uczestnicy życia społecznego zetknęli się z różnego
rodzaju instytucjami, takimi określeniami, jak „kultura” czy „cywilizacja”. Uczniowie są też świadomi
globalnych uwarunkowań społecznych. Z drugiej strony szkoła rzadko daje możliwość pogłębienia
refleksji nad wspomnianym doświadczeniem, co ostatecznie powoduje powstanie zaledwie intuicji lub
zdroworozsądkowego namysłu wychowanków nad kulturą.
Wobec powyższego, nauczyciele powinni na lekcjach wychodzić od doświadczeń uczniów, konstruować
wnioski i generalizować je do postaci teorii, którą wyjaśniałyby i ilustrowały odpowiednie przykłady.
Inaczej mówiąc, dobrze skonstruowane zajęcia wiedzy o kulturze (zwłaszcza dotyczące ogólnych
zagadnień) powinny zawierać wszystkie cztery wymienione powyżej elementy, pozwalając nie tylko na
zaczepienie się w umysłach uczniów treści przez przywołanie własnych intuicji, ale również przez
rozwinięcie ich w dyskusji i stosowne nakierowanie na teorie i sposoby tłumaczenia świata.
Podstawa programowa przedmiotu koncentruje się jednak nie tylko na teoretycznej refleksji nad kulturą,
ale również na twórczości artystycznej, z którą to uczniowie muszą jak najczęściej obcować,
interpretować oraz w uargumentowany sposób oceniać. Autor chciałby tutaj zwrócić Czytelnikom uwagę
na konieczność osadzenia wypowiedzi uczniowskiej w kontekście historycznym oraz artystycznym, która
nie powinna posiłkować się tylko wewnętrznymi odczuciami. Odpowiedzialne wypowiedzi pojawią się
tylko przy odpowiednim obyciu ucznia ze sztuką i jej rozmaitymi reprezentacjami.
Skuteczną metodą może okazać się ukazywanie dzieł malarskich czy komentarzy muzycznych nie tylko
w ramach wiedzy o kulturze, ale również na lekcjach plastyki, języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie
czy historii. W ramach zajęć uczniów należy w miarę możliwości aktywizować, np. poprzez prasówkę,
lekcje muzealne, czytanie dodatkowych artykułów, obcowanie z oryginalnym dziełem sztuki lub
reprodukcją, udział w projektach lokalnych organizacji pozarządowych itp.
Trudno oczekiwać, żeby po tak ograniczonym czasowo kursie jego uczestnicy dokonywali własnych
badań czy podejmowali przełomowe decyzje. Ważne jest jednak, aby zaszczepić w nich zainteresowanie
tematem, które charakterystyczne jest dla aktywnych społecznie osób, orientujących się w podstawowych
wydarzeniach kulturalnych oraz aktualnych trendach. Skoro bowiem liczba lekcji jest zbyt mała, aby
dogłębnie móc nauczyć przedmiotu, to może lepiej wywołać ciekawość świata, pozwalającą na
indywidualne zgłębianie tematu.
Szczegółowe metody oraz sposoby realizacji celów dydaktycznych zostały omówione w Książce
nauczyciela wiedzy o kulturze napisanej pod kątem publikacji Picasso, krzyżowcy i afrykańscy
czarownicy. Znajdą tam Państwo uwagi poświęcone poszczególnym częściom podręcznika oraz
dodatkowo dział dedykowany nowym technikom stosowanym w pedagogice. Konkretne przykłady tego
typu realizacji Czytelnicy odnaleźć mogą na stronie internetowej Wydawnictwa eMPi2, gdzie zostaną
zamieszczone przykładowe scenariusze lekcji.
16
3. Przewidywane osiągnięcia ucznia
Po ukończeniu kształcenia w zakresie wiedzy o kulturze uczeń powinien:
– rozumieć rolę kultury w kształtowaniu otoczenia jego życia i wiedzieć, jakie nauki zajmują się jej
badaniem,
– znać aparaturę pojęciową i ustalane przez nią podstawowe rozróżnienia w ramach nauk o kulturze,
– orientować się w historii sztuki XX wieku (architektura, sztuki plastyczne, muzyka, film, teatr) i
sprawnie operować stosowanymi w niej podziałami chronologicznymi oraz aparatem pojęciowym,
– umieć charakteryzować poszczególne nurty w sztuce XX wieku oraz wskazywać ich przedstawicieli,
– rozumieć znaczenie wybitnych indywidualności w dziejach sztuki i umieć omawiać ich twórczość,
– dostrzegać konsekwencje i powiązania pomiędzy sztuką, a społeczeństwem,
– rozumieć zależność sztuki od panujących w nich światopoglądów i systemów wartości,
– dostrzegać ciągłość kultury europejskiej i umieć określać w jej ramach miejsce kultury polskiej,
– rozumieć zjawiska awangardowe i być przygotowanym do ich świadomego odbioru,
– świadomie funkcjonować w świecie zdominowanym przez środki masowego przekazu.
Mieć świadomość możliwości harmonijnego funkcjonowania i współistnienia rozmaitych
światopoglądów.
4. Ewaluacja
Podstawą ewaluacji powinna być wiedza merytoryczna wyniesiona z przedmiotu oraz stosownych lektur.
W praktyce jednak ogrom materiału oraz limit czasu sprowadza tak rozumiane przedsięwzięcie do granic
absurdu, uniemożliwiając nie tylko sumienną analizę materiału, ale również odpowiednią ocenę jego
znajomości. Dlatego też autor programu uważa, że podstawą oceny ucznia powinny być w mniejszym
stopniu sprawdziany, a w znacznie większym bieżąca aktywność na zajęciach i poza nimi.
Na dobry stopień powinny składać się:
– aktywność ucznia na zajęciach
– umiejętność wypowiedzi ustnej i pisemnej, argumentacji i analitycznego myślenia
– własne zaangażowanie w aktywność kulturalną (lektura książek, filmów, uczęszczanie do teatru czy
galerii)
– dodatkowe prace zlecane przez nauczyciela (szczególnie w przypadku osób zainteresowanych ocenami
bardzo dobrymi bądź celującymi, np. poprowadzenie części lekcji, zreferowanie zagadnienia itp.)
– wiedza faktograficzna zdobyta na bazie zajęć, podręcznika i materiałów dodatkowych
17
Aneks – materiały audio i wideo
Niniejszy aneks ma za zadanie uzupełniać treści kształcenia artystycznego o stosowne dzieła sztuki. W
wypadku filmu, muzyki oraz teatru wskazane utwory są jednoznacznie dziełami wybitnymi i absolutnie
niezbędnymi (o ile w wypadku dzieł muzycznych poszczególne reprezentacje będę najprawdopodobniej
obce uczniom, o tyle dzieła filmowe dobrane zostały spośród lektur szkolnych; stosunkowo łatwo jest
autorowi zarekomendować dzieła teatralne, natomiast dostępność ich ekranizacji jest znikoma i wymaga
bezpośredniego kontaktu z teatrami, np. pod adresem:
sklep.cricoteka.pl/pl,category_tree,366).
Utwory wyróżnione pogrubioną czcionką zostały przypisane poszczególnym tematom w programie.
W programie celowo nie wymieniamy adresów internetowych poszczególnych dzieł plastycznych,
zastępując każdorazowy przypis internetowy zbiorczym podaniem adresów galerii wirtualnych.
Muzyka
















Claude Debussy – „Preludium do Popołudnia Fauna” – RMF Classic – Mistrzowska
kolekcja – „Claude Debussy Morze. Preludium do Popołudnia Fauna”
Igor Strawiński – „Święto wiosny” – Mistrzowska kolekcja – „RMF Classic Kolekcja –
Strawinski: Ognisty Ptak, Święto Wiosny”
Arnold Schönberg – „Księżycowy Pierrot”
Bela Bartók – „String quartet No. 4”, I–II
Edgar Varese – „Ionisation”
Pierre Boulez – “Le Marteau Sans Maître”
Karlheinz Stockhausen – „Studium II”
Olivier Messiaen – „Symfonia Turangalila”
Krzysztof Penderecki – „Tren ofiarom Hiroszimy”
John Cage – „Music of changes”
Witold Lutosławski – „Symfonia nr 4”
Steve Reich – „Beginning”
Arvo Paärt – „Magnificat”
Miles Davies – „So what”
John Zorn – „Khebar”
John Coltrane – The Best Of John Coltrane - Atlantic/Warner Music, 1993
Film:




Andrzej Wajda Piłat i Inni (ekranizacja Mistrza i Małgorzaty Michaiła Bułhakowa)
Andrzej Wajda Wesele (ekranizacja dzieła Stanisława Wyspiańskiego)
Akira Kurosawa Tron we krwi (ekranizacja Makbeta Williama Shakespeara)
Wojciech Jerzy Has Sanatorium pod klepsydrą (ekranizacja dzieła Bruno Schulza)
18
Download