Psychologia zaburzeń

advertisement
Prof. dr hab. Władysław Łosiak
Zakład Psychologii Klinicznej
PSYCHOLOGIA ZABURZEŃ
Program
Wykłady
1. Psychologia zaburzeń jako dział psychologii. Relacja do innych dziedzin Psychologii i
psychiatrii. Zdrowie i choroba, zaburzenia psychiczne, norma i patologia.
2. Szkoły myślenia w psychologii zaburzeń. Podejście psychodynamiczne,
behawioralne, poznawcze, humanistyczne i biologiczne.
3. Charakterystyka najważniejszych biologicznych, psychospołecznych i kulturowych
przyczyn zaburzeń zachowania.
4. Symptomatologia. Charakterystyka i klasyfikacja objawów psychopatologicznych.
5. Zaburzenia zachowania występujące u dzieci i młodzieży. Klasyfikacja, objawy i
terapia.
6. Zaburzenia osobowości. Klasyfikacja, objawy, terapia, mechanizmy wyjaśniające
powstawanie.
7. Schizofrenie. Klasyfikacja, objawy, terapia, mechanizmy wyjaśniające powstawanie.
8. Zaburzenia nastroju. Klasyfikacja, objawy, terapia, mechanizmy wyjaśniające .
9. Zaburzenia lękowe. Klasyfikacja, objawy, terapia, mechanizmy wyjaśniające.
10. Zaburzenia związane ze stresem. Klasyfikacja, objawy, terapia, mechanizmy
wyjaśniające.
11. Zaburzenia somatomorficzne, psychosomatyczne i dysocjacyjne. Klasyfikacja,
objawy, terapia, mechanizmy wyjaśniające.
12. Nadużywanie substancji i uzależnienia. Klasyfikacja, objawy, terapia, mechanizmy
wyjaśniające powstawanie.
13. Zaburzenia wieku podeszłego. Klasyfikacja, objawy, terapia, mechanizmy
wyjaśniające powstawanie.
14. Diagnoza w psychologii kliiniczej i psychiatrii.
Ćwiczenia
1. Zdrowie psychiczne. Psychologiczne modele normy i patologii
2. Modele zaburzeń psychicznych: podejście biologiczne, psychodynamiczne,
behawioralne, behawioralno – poznawcze, egzystencjalne
3. Zaburzenia tożsamości płciowej. Parafilie Przyczyny i objawy dysfunkcji seksualnych
4. Zaburzenia odżywiania
5. Psychopatologia zaburzeń osobowości
6. Schizofrenia i zaburzenia urojeniowe
7. Zaburzenia nastroju – przyczyny i rozpowszechnienie
8. Rodzaje, objawy i przebieg zaburzeń nastroju
9. Zaburzenia lękowe: fobie, zespół paniki, zespół lęku uogólnionego
10. Zaburzenie obsesyjno kompulsyjne
11. Zaburzenia konwersyjne i psychosomatyczne
12. Reakcja na ciężki stres - zaburzenie stresowe pourazowe
13. Uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Alkoholizm.
Lektura podstawowa (obowiązująca do egzaminu);
Carson, R., Butcher, J., Mineka, S. (2003). Psychologia zaburzeń. Gdańsk, GWP.
Lektura uzupełniająca:
Seligman, M., Walker, E., Rosenham, D. (2003). Psychopatologia. Poznań, Zysk i Spółka.
Sęk, H. (2005) Psychologia kliniczna. Tom 1 i 2. Warszawa, PWN.
Warunek zaliczenia przedmiotu:
1. Aktywny udział w ćwiczeniach.
2. Udzielenie minimum 50%+1 prawidłowych odpowiedzi w pisemnym teście
wiadomości (egzamin). Materiał egzaminu – wykłady oraz lektura obowiązkowa.
3. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.
4. Ocena z ćwiczeń (zaliczenie) liczy się przy ustalaniu oceny końcowej z przedmiotu,
wpisywanej do indeksu, według zasady: ocena z ćwiczeń + ocena z egzaminu x2,
suma podzielona przez 3
Download