Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska

advertisement
Informacja dotycząca
adekwatności kapitałowej
HSBC Bank Polska S.A.
stan na 31 grudnia 2014 r.
Spis treści
1.
Wstęp
3
2.
Cele i strategie w zakresie zarządzania ryzykiem
3
3.
Informacje w zakresie funduszy własnych
10
4.
Informacje w zakresie przestrzegania wymogów kapitałowych
14
5.
Ekspozycja na ryzyko kredytowe
15
6.
Informacja w zakresie ryzyka kredytowego kontrahenta
18
7.
Informacja w zakresie ryzyka operacyjnego
18
8.
Bufory kapitałowe
19
9.
Informacje w zakresie ekspozycji na ryzyko stopy procentowej w portfelu bankowym
19
10.
Informacje w zakresie wskaźnika dźwigni finansowej
19
11.
Informacje dotyczące polityki wynagrodzeń
20
12.
Oświadczenie Zarządu
23
1
1. Wstęp
Dokument stanowi realizację Polityki Informacyjnej w zakresie ogłaszania przez HSBC Bank Polska S.A
informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz
zakresu informacji podlegających ogłaszaniu, wynikającej z postanowień Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów
ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych.
O ile nie podano inaczej, wszystkie dane liczbowe w dokumencie zaprezentowano według stanu na
dzień 31 grudnia 2014 roku, w tys. zł, w ujęciu jednostkowym.
W procesie wyliczenia wymogów kapitałowych na dzień 31 grudnia 2014 roku objęto dane dotyczące
jedynie Banku – ze względu na obecną strukturę kapitałową nie zachodzi konieczność szacowania
wymogów kapitałowych w ujęciu skonsolidowanym.
2. Cele i strategie w zakresie zarządzania ryzykiem
Wszelkie działania Banku, w różnym stopniu, dotyczą pomiaru, oceny, akceptacji oraz zarządzania
ryzykiem.
Struktura zarządzania ryzykiem, wprowadzona na wszystkich szczeblach organizacji, zapewnia,
że profil ryzyka Banku pozostaje konserwatywny i zgodny z zaakceptowanym apetytem na ryzyko
oraz strategią Banku.
W oparciu o Strukturę Zarządzania Ryzykiem w Banku funkcjonuje System Zarządzania Ryzykiem,
który jest sformalizowany, przejrzysty oraz scentralizowany.
Strukturę i organizację funkcji zarzadzania ryzykiem przedstawia poniższy wykres
2
Rada Nadzorcza Banku sprawuje ogólny nadzór nad zarządzaniem ryzykiem w Banku oraz określa
politykę w zakresie działalności kredytowej.
Zarząd Banku jest odpowiedzialny za skuteczność działania Systemu Zarządzania Ryzykiem,
w szczególności poprzez zatwierdzanie polityk i procedur regulujących zarządzanie wszystkimi
istotnymi rodzajami ryzyka zidentyfikowanymi przez jednostki odpowiedzialne za zarządzanie
ryzykiem. Ponadto Zarząd Banku wprowadza podział realizowanych w Banku zadań, który zapewnia
niezależność funkcji pomiaru, monitorowania i kontrolowania ryzyka od działalności operacyjnej,
z której wynika podejmowanie ryzyka przez Bank.
Członkowie Zarządu Banku są bezpośrednio odpowiedzialni za zarządzanie poszczególnymi rodzajami
i obszarami ryzyk, stosownie do przypisanego zakresu odpowiedzialności oraz uczestniczą
w posiedzeniach komitetów odpowiedzialnych za zarządzanie poszczególnymi rodzajami ryzyk.
Komitet Zarządzania Ryzykiem oraz Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami (ALCO) ponoszą
odpowiedzialność wykonawczą za bieżący monitoring, ocenę i zarządzanie ryzykiem ze szczególną
uwagą poświęconą polityce ryzyka, apetytowi na ryzyko i przeglądowi znaczących koncentracji
ryzyka.
Menadżerowie wyższego szczebla z poszczególnych linii biznesowych odpowiadają za codzienne
działania związane z zarządzaniem ryzykiem.
Odpowiedzialnością Komitetu Zarządzania Ryzykiem jest:
 Ustalanie kierunków i rozwiązywanie problemów w odniesieniu do polityki oraz zarządzania
ryzykiem;
 Dokonywanie przeglądu wszystkich istotnych ryzyk wpływających na funkcjonowanie Banku
w ujęciu systematycznym, dla zapewnienia adekwatnej kontroli umożliwiającej efektywne
zarządzanie tymi ryzykami oraz dla osiągania zwrotów adekwatnych do ponoszonego ryzyka;
 Rozważanie głównych ekspozycji na ryzyko, obecnych i potencjalnych, wobec gwałtownie
zmieniających się uwarunkowań ekonomicznych i politycznych;
 Dokonywanie przeglądów informacji, które umożliwiają identyfikację specyficznych
i instytucjonalnych ryzyk;
 Sprawowanie nadzoru i monitorowanie zarządzania znaczącymi ryzykami;
 Propagowanie odpowiedniej kultury ryzyka:
o Demonstrowanie etyki i wartości Grupy HSBC;
o Komunikowanie celów i odpowiedzialności;
o Udostępnianie wiedzy i informacji oraz
o Promowanie kompetencji i odpowiedzialności.
Odpowiedzialnością Komitetu ALCO jest:
 Wyznaczanie kierunków strategicznych i taktyczna weryfikacja struktur bilansu oraz zapewnienie
spójności wykonania ze strategią i polityką;
 Koordynacja procesu zarządzania ryzykiem struktury bilansu;
 Zarządzanie procesem ICAAP;
 Zarządzanie ryzykiem płynności i kapitałowym (z uwzględnieniem testów warunków skrajnych);
 Pozyskanie i alokacja funduszy;
 Planowanie z uwzględnieniem prognozowanego kształtowania czynników zewnętrznych oraz
przegląd scenariuszy awaryjnych;
 Ocena potencjalnych strategii cenowych, produktowych oraz rozkładu struktury i terminów
zapadalności/wymagalności składników bilansu;
3

Zapewnienie zgodności z przepisami i wymogami regulacyjnymi.
Proces i procedury dotyczące Zarządzania Ryzkiem
Zarządzanie ryzykiem w Banku realizowane jest na podstawie polityk i procedur dotyczących
identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka, opracowanych w formie pisemnej
i zatwierdzonych przez Zarząd Banku. Procedury te podlegają regularnej weryfikacji w celu ich
dostosowania do zmian profilu ryzyka Banku i otoczenia gospodarczego, w którym Bank działa.
Identyfikacja i pomiar ryzyka związanego z działalnością Banku dostosowane są do profilu, skali
i złożoności ryzyka, a stosowane metody (modele) lub systemy pomiaru ryzyka, w szczególności ich
założenia, są poddawane okresowej ocenie wewnętrznej.
Zasady zarządzania ryzykiem uwzględniają kluczowe ryzyka wymagające szczególnej uwagi, takie jak:
ryzyko kredytowe i kontrahenta, ryzyko koncentracji, ryzyko operacyjne, ryzyko biznesowe, ryzyko
płynności, ryzyko zachowania zgodności, ryzyko rynkowe jak ryzyko stóp procentowych i ryzyko
walutowe.
Ryzyko kredytowe
Ryzyko kredytowe oznacza niepewność odnośnie wywiązania się przez klienta z zawartych umów
z zakresu jego finansowania, czyli spłaty w określonym czasie kapitału i odsetek.
Głównym celem polityki kredytowej realizowanej przez Bank jest wdrażanie ram zarządzania
ryzykiem kredytowym, które umożliwiłoby maksymalizację rentowności działalności kredytowej,
odpowiednio do pożądanego poziomu ryzyka oraz jakości portfela.
Pion Ryzyka Kredytowego zarządza wszystkimi aspektami ryzyka kredytowego dotyczącymi segmentu
bankowości przedsiębiorstw i bankowości detalicznej, a także monitoruje ryzyko operacyjne we
wszystkich departamentach Banku.
Codzienny proces zarządzania ryzykiem w banku obejmuje:
1) Ocenę ekspozycji kredytowych w stosunku do planów i parametrów zdefiniowanych
w zasadach „Apetytu na Ryzyko”.
2) budowanie wysokiego poziomu świadomości ryzyka kredytowego wśród pracowników Banku
oraz pracowników podmiotów współpracujących. Odbywa się to poprzez organizowanie szkoleń i
treningów, oraz stosowanie motywacyjnych systemów wynagradzania skierowanych na
utrzymanie dobrej jakości wniosków kredytowych oraz generowanego portfela kredytowego;
3) tworzenie i aktualizację wewnętrznych procedur i procesów, mając na celu osiąganie założonych
planów w zakresie jakości portfela kredytowego;
4) monitorowanie poziomu ryzyka kredytowego na poziomie poszczególnych produktów
kredytowych Banku, koncentracji sektorowej, koncentracji dużych ekspozycji kredytowych oraz
na poszczególnych pracowników kluczowych z punktu widzenia procesu kredytowego
(pracownicy komórek sprzedaży oraz pracownicy podejmujący decyzje kredytowe);
5) szybkie reagowanie na zagrożenia, które mogą powodować niekontrolowany wzrost ryzyka
kredytowego, oraz bieżące zarządzanie zdarzeniami powodującymi popełnienie lub podejrzenie
popełnienia czynu zabronionego;
6) stosowanie zaawansowanych metod statystycznych i metod eksperckich w procesie oceny ryzyka
4
kredytowego;
7) ocenę zdolności kredytowej w oparciu o rating klienta, rating i rodzaj produktu, okres spłaty oraz
informacje pozyskane z zewnętrznych źródeł takich jak Biuro Informacji Kredytowej czy
wywiadownie gospodarcze;
8) okresową ocenę jakości i wielkości portfela kredytowego, oraz dokonywanie ewentualnych zmian
w procedurach i procesach kredytowych na podstawie uzyskanych wyników oceny oraz zmian
zachodzących na rynku kredytów,
9) okresową ocenę skuteczności działań weryfikacyjnych podejmowanych przez udzieleniem
kredytu i skuteczności działań windykacyjnych, oraz dokonywanie ewentualnych zmian
w procedurach i procesach kredytowych na podstawie uzyskanych wyników oceny oraz zmian
zachodzących na rynku kredytów.
Bank stosuje metodę standardową (zgodnie z przepisami Bazylea II) do oceny ryzyka kredytowego.
Każdy wniosek kredytowy jest oceniany odrębnie na podstawie zdolności kredytowej Kredytobiorcy
(lub innego Dłużnika), proponowanej struktury transakcji (łącznie z oferowanym zabezpieczeniem)
i innych ryzyk towarzyszących transakcji. Nadawany metodą ekspercką rating CRR traktowany jest
wyłącznie jako użyteczne narzędzie służące do porównywania kondycji finansowej Kredytobiorców.
Ryzyko rozliczeniowe
Ryzyko rozliczeniowe pojawia się, gdy Bank wykona nieodwołalną płatność w imieniu klienta
a zarówno środki pokrywające płatność nie wpłynęły jeszcze na rachunek klienta czy środki
pokrywające znajdujące się na rachunku klienta mogą być wypłacone lub wytransferowane przed
obciążeniem kwotą płatności. Ryzyko rozliczeniowe znika, gdy transakcja zostanie całkowicie
rozliczona. W sytuacji, gdy klient nie dokona rozliczenia danej transakcji ryzyko rozliczeniowe
zamienia się w ryzyko kredytowe. Podczas gdy produkty związane z ryzykiem rozliczeniowym są
generalnie uznawane jako obarczone niskim ryzykiem, powinny być one rozważane dla rzetelnych
i godnych zaufania klientów.
Ryzyko rozliczeniowe może mieć formę:
1. Intra-day (jednodniowe): istnieje w ciągu jednego roboczego dnia (włączając jednodniowe
overdrafty)
2. Krótkoterminowe: np związane z tradycyjnym cyklem rozliczeniowym i ryzykiem wymiany
walutowej.
Ryzyko rynkowe
Ryzyko rynkowe jest definiowane jako potencjalne zmiany czynników ryzyka rynkowego, w tym
kursów walut, stóp procentowych powodujących spadek przychodów HSBC Bank Polska S.A lub
wartości portfeli Banku.
Celem zarządzania ryzykiem rynkowym jest zarządzanie ekspozycjami z tytułu ryzyka rynkowego
i sprawowanie nad nimi kontroli w celu optymalizacji zysków i jednocześnie utrzymania profilu
rynkowego zgodnego ze statusem Grupy HSBC jako jednej z największych organizacji bankowofinansowych na świecie.
5
Bank dzieli ryzyko rynkowe na:
1) Ryzyko walutowe
Ze względu na prowadzoną działalność na rynku walutowym Bank narażony jest na ryzyko
utraty części zysku z tytułu zmian kursów walut. W celu ograniczenia negatywnego wpływu
zmian kursów walut i relacji między należnościami a zobowiązaniami walutowymi na wynik
finansowy, Bank dostosowuje działalność do zewnętrznych i wewnętrznych norm
ostrożnościowych. Ryzykiem walutowym Banku zarządza Pion Skarbu zgodnie z
rekomendacjami wynikającymi z prawa bankowego, w ramach limitów i VaR zatwierdzonych
przez Zarząd Banku.
2) Ryzyko stopy procentowej
Ryzyko stopy procentowej wynika z utrzymywania aktywów, pasywów oraz zawierania
transakcji pozabilansowych o różnych terminach przeszacowania, których ekspozycja jest
wrażliwa na zmiany poziomów stóp procentowych.
Ryzyko stopy procentowej jest mierzone przez Bank na trzy sposoby:
1)
wartość punktu bazowego (PVBP),
2)
wartość zagrożoną (“VaR”),
3)
symulacje scenariuszy.
Ryzykiem stopy procentowej na poziomie operacyjnym zarządza w Banku Pion Skarbu
z uwzględnieniem informacji z Pionu Finansów. Komitet ALCO jest odpowiedzialny za właściwy
transfer ryzyka z obszarów bankowych do Pionu Skarbu. Ponadto na swych comiesięcznych
spotkaniach Komitet ALCO dokonuje przeglądu stopnia wykorzystania limitów jak również analizy
scenariuszowej wyniku odsetkowego oraz realizowanych wyników w relacji do ponoszonego ryzyka.
Weryfikacja limitów odbywa się w trybie rocznym
Ryzyko koncentracji
Koncentracja ryzyka kredytowego powstaje, gdy pewna liczba kontrahentów lub zaangażowań
posiada porównywalne cechy ekonomiczne lub gdy tacy kontrahenci są zaangażowani w podobną
działalność lub działają na tych samych obszarach geograficznych lub w takich samych segmentach
branżowych, co powoduje, że zmiany warunków ekonomicznych, politycznych i innych mają
jednakowy wpływ na ich wspólną zdolność do wypełniania zobowiązań umownych lub gdy ryzyka
związane z jednym kontrahentem lub skoncentrowaną grupą kontrahentów tworzą istotną część
portfela.
Bank stosuje szereg mechanizmów kontroli i działań zmierzających do ograniczenia nadmiernej
koncentracji zaangażowań w portfelach Banku w danym sektorze, kraju i grupie klientów. Należą do
nich limity dla portfela i kontrahentów, kontrole zatwierdzeń i przeglądów oraz testy warunków
skrajnych.
Zarządzanie ryzykiem koncentracji koordynuje Pion Ryzyka. Bank skupia się na ryzyku koncentracji
generowanym głównie przez indywidualne duże zaangażowania kredytowe. Bank kalkuluje wymogi
kapitałowe wynikające z ryzyka koncentracji dużych zaangażowań kredytowych i wybranych
sektorów gospodarki:
6


Mechanizm aktywujący zaangażowanie w duże podmioty wiąże się z łącznymi przyznanymi
limitami kredytowymi i stanowi 10% kapitałów.
Zaangażowanie w duże sektory (ponad 30% Portfela Bankowości Korporacyjnej) dotyczy
wybranych sektorów.
Ryzyko płynności i finansowania
Ryzyko płynności i finansowania definiowane jest jako:
 zagrożenie utraty zdolności banku do spieniężenia aktywów w celu wywiązania się
z bieżących zobowiązań;
 zagrożenie utraty zdolności banku do finansowania wzrostu aktywów.
Bank kontynuuje politykę zapewnienia silnej pozycji płynnościowej oraz zarządzania profilami
płynności aktywów, zobowiązań oraz zobowiązań pozabilansowych w sposób zapewniający
bilansowanie przepływów pieniężnych, ocenianych pod kątem różnych scenariuszy warunków
skrajnych w taki sposób, że potencjalne zobowiązania zostają uregulowane w momencie ich
wymagalności.
Ryzykiem płynności na poziomie operacyjnym zarządza w Banku Pion Skarbu,
z uwzględnieniem informacji z Pionu Finansów dotyczących oczekiwanych przepływów pieniężnych
i wykorzystania limitów zatwierdzonych przez Zarząd Banku. Proces zarządzania ryzykiem płynności
nadzoruje Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami.
Bank zarządza ryzykiem poprzez pomiar szeregu wskaźników i ustanawianie odpowiednich limitów
wewnętrznych i regulacyjnych.
Ryzyko operacyjne
Ryzyko operacyjne definiowane jest jako ryzyko wystąpienia straty wynikającej z niedostosowania
lub zawodności procesów wewnętrznych, ludzi i systemów lub ze zdarzeń zewnętrznych, obejmując
również ryzyko prawne. Ryzyko prawne obejmuje, ale nie jest ograniczone do kar sądowych,
nadzorczych jak również wszelkiego rodzaju ugód.
Głównym celem zarządzania ryzykiem operacyjnym jest ograniczenie aktualnie ponoszonych strat
operacyjnych i ochrona Banku przed stratami w przyszłości.
Bank postrzega poniższe obszary jako główne źródła ryzyka operacyjnego:
 awarie systemów – bank używa istotnej ilości systemów w celu wsparcia swojej oferty
kierowanej do klientów,
 błędy ludzkie / procesowe – historia zdarzeń z tytułu ryzyka operacyjnego dowodzi,
że niektóre procesy operacyjne są w dalszym ciągu niedoskonałe lub zawodne z uwagi na
błędy ludzkie,
 oszustwa wewnętrzne – mimo oczekiwania, że zdarzenia z zakresu oszustw wewnętrznych
(które historycznie związane były z działalnością detaliczną) ulegać będą zmniejszeniu
ilościowemu i kwotowemu, bank w dalszym ciągu może oczekiwać materializacji tego rodzaju
ryzyka.
 zlecanie czynności na zewnątrz – skala zlecania czynności na zewnątrz uznawana jest przez
bank za istotną i w związku z tym oczekuje się w tym obszarze materializacji ryzyka.
7
Bank monitoruje i kontroluje profil ryzyka operacyjnego dla każdego obszaru działalności, w oparciu
o wyniki oceny ryzyka z wykorzystaniem Kluczowych Wskaźników Ryzyka, Oceny Ryzyka i Kontroli,
wyjaśnianie incydentów skutkujących stratą i analizę przyczyn występowania incydentów.
W ramach Banku ryzykiem operacyjnym zarządza wyznaczony departament – Departament Ryzyka
Operacyjnego i Kontroli Wewnętrznej, który jest odpowiedzialny za całościowy nadzór i weryfikację
prawidłowego zarządzania ryzykiem operacyjnym przez obszary biznesowe i funkcje w Banku.
Departament raportuje w cyklach miesięcznych poszczególne, zidentyfikowane ryzyka i słabości
kontroli do Komitetu Zarządzania Ryzykiem. Cyklicznie przedstawia też Radzie Nadzorczej informacje
dotyczące efektywności zarządzania ryzykiem operacyjnym.
Za bieżące zarządzanie ryzykiem operacyjnym odpowiada kierownictwo Banku na wszystkich
poziomach organizacyjnych, pod nadzorem właściwych Menadżerów ds. Kontroli Ryzyka
Biznesowego (BRCM).
Nadzór nad procesem zarządzania ryzykiem operacyjnym sprawowany jest przez Komitet Zarządzania
Ryzykiem. Komitet formalnie spotyka się w cyklach miesięcznych i odpowiedzialny jest między innymi
za promowanie świadomości ryzyka oraz proaktywne nim zarządzanie poprzez nadzór oraz
uwzględnianie wymogów Grupy HSBC w lokalnych politykach i procedurach.
Następnym etapem po identyfikacji ryzyka jest ocena jego wpływu na Bank. Dokonuje się jej
uwzględniając dwa aspekty ryzyka: bezwzględny poziom ryzyka i ekspozycję na ryzyko.
Przy pomocy tej metodologii dokumentuje się profile Kluczowych Ryzyk dyskutowanych w czasie
posiedzeń Komitetu Zarządzania Ryzykiem. Następnie sporządza się Ocenę Ryzyka i Kontroli w celu
ograniczenia zidentyfikowanego ryzyka.
Rejestracja i raportowanie ryzyka operacyjnego oraz zdarzeń mogących skutkować stratą
dokonywane są w dedykowanym systemie informatycznym. Wszystkie straty są dokładnie
wyjaśniane, tak aby określić przyczyny ich wystąpienia i zapobiec ich powtórzeniu.
Ponadto w Banku funkcjonuje system przeciwdziałania nadużyciom. Zakłada on centralizację
obowiązków z zakresu prewencji, detekcji i analizy w Departamencie Ryzyka Operacyjnego i Kontroli
Wewnętrznej. System zakłada również ścisłą współpracę jednostek Banku, polegającą na wymianie
informacji, które mogą być przydatne w eliminowaniu zdarzeń mających znamiona oszustwa –
a także ścisła współpracę z lokalnymi organami wymiaru sprawiedliwości. Dodatkowo, Bank poprzez
działania wspomnianej jednostki, realizuje politykę oraz strategię związaną z bezpieczeństwem
informacji a także ryzykiem zachowania ciągłości biznesu. Oba obszary zakładają funkcjonowanie
restrykcyjnych procedur i narzędzi kontrolnych, regularną rewizję procesów a także budowanie
świadomości pracowników Banku.
Ryzyko biznesowe
Ryzyko biznesowe to potencjalny niekorzystny wpływ na zyski i kapitał w wyniku niezrealizowania
przez Bank celów strategicznych, określonych w rocznym planie operacyjnym (ROP), wskutek
nieprzewidzianych zmian w otoczeniu biznesowym i regulacyjnym, narażenia na cykle ekonomiczne
i zmiany technologiczne.
8
Bank zarządza i ogranicza ryzyko biznesowe poprzez planowanie działalności i procesy testowania
warunków skrajnych, aby zapewnić, że model biznesowy Banku i planowane działania mają pokrycie
w odpowiednich zasobach (w szczególności kapitałowych) w otoczeniu komercyjnym, gospodarczym
i ryzyka. Celem zarządzania ryzykiem biznesowym jest zapewnienie, aby potencjalna podatność
planów biznesowych Banku na ryzyko była identyfikowana na wczesnym etapie, aby można było
proaktywnie podjąć działania ograniczające.
Ryzykiem biznesowym zarządzają w pierwszym rzędzie Dyrektorzy linii biznesowych. Zarząd Banku
odpowiada za nadzór nad procesem. ALCO odpowiada także za monitorowanie ryzyka w zakresie
takim, w jakim ryzyko biznesowe negatywnie wpływa na strukturę aktywów/pasywów.
Ryzyko zachowania zgodności
Ryzyko braku zgodności jest zdefiniowane jako potencjalne negatywne konsekwencje braku
zgodności działania Banku z obowiązującymi normami prawa, regulacji wewnętrznych oraz uznanym
kodeksem postępowania. Bank zarządza ryzykiem braku zgodności poprzez jasną strukturę
organizacyjną procesu ustaloną i opisaną w odrębnych regulacjach wewnętrznych. Wpływ
negatywnych zdarzeń ryzyka braku zgodności jest pokryty buforem kapitałowym w ramach Filaru II.
3. Informacje w zakresie funduszy własnych
Fundusze własne Banku składają się z następujących elementów:
1. Kapitał podstawowy Tier I, obejmujący m.in. instrumenty kapitałowe i powiązane ażio
emisyjne, zyski zatrzymane, skumulowane inne całkowite dochody, pozostałe kapitały
zapasowe, fundusze ogólne ryzyka bankowego;
2. Kapitał dodatkowy Tier I, obejmujący m.in. instrumenty kapitałowe, o których mowa w art.
52 Rozporządzenia 575/2013 oraz ażio emisyjne związane z tymi instrumentami;
3. Kapitał Tier II, obejmujący m.in. instrumenty kapitałowe i pożyczki podporządkowane.
Wszystkie wymienione kapitały podlegają korektom z tytułu pomniejszeń oraz mającym
zastosowanie filtrom ostrożnościowym.
Na 31.12.2014 r. na fundusze własne Banku składał się kapitał podstawowy Tier I. Szczegółowe
informacje na temat poszczególnych elementów funduszy własnych Banku na dzień 31 grudnia 2014
roku zaprezentowano poniżej (zgodnie z zapisami Rozporządzenia nr 1423/2013, załącznik nr 6).
Kapitał podstawowy Tier 1: Instrumenty i kapitały rezerwowe
1
2
3
4
Instrumenty kapitałowe i powiązane ażio emisyjne
Zyski zatrzymane
Skumulowane inne całkowite dochody
Fundusze ogólnego ryzyka bankowego
9
Kwota w dniu
ujawnienia (tys.
PLN)
444 297
0
4 730
0
5 Kapitał podstawowy Tier 1 przed korektami regulacyjnymi
Kapitał podstawowy Tier 1: korekty regulacyjne
1 Wartości niematerialne i prawne
Korekty regulacyjne dotyczące niezrealizowanych zysków i start zgodnie
2 z art. 467 i 468;
2a w tym: filtr dla niezrealizowanej straty
2b w tym: filtr dla niezrealizowanego zysku
3 Całkowite korekty regulacyjne w kapitale podstawowym Tier 1
4 Kapitał podstawowy Tier 1
Kapitał dodatkowy Tier 1: Instrumenty
Kapitał dodatkowy Tier 1: korekty regulacyjne
Kapitał Tier II: instrumenty i rezerwy
1 Całkowite korekty regulacyjne w kapitale Tier II
2 Kapitał Tier II
3 Łączny kapitał (kapitał Tier I + Kapitał Tier II)
4 Aktywa ważone ryzykiem
Współczynniki i bufory kapitałowe
Kapitał podstawowy Tier I (wyrażony jako odsetek kwoty ekspozycji na
1 ryzyko)
2 Kapitał Tier I (wyrażony jako odsetek kwoty ekspozycji na ryzyko)
3 Łączy kapitał(wyrażony jako odsetek kwoty ekspozycji na ryzyko)
Wymóg bufora dotyczący kapitału podstawowego Tier I zgodnie z art. 92
ust. 1 lit. A) powiększony o wymogi utrzymania bufora
zabezpieczającego i antycykilcznego, jak również bufor ryzyka
systemowego oaz bufor instytucji o znaczeniu systemowym wyrażony
4 jako odsetek kwoty ekspozycji na ryzyko
4a w tym: wymóg utrzymania bufora zabezpieczającego
4b w tym: wymóg utrzymania bufora antycyklicznego
4c w tym: wymóg utrzymania bufora ryzyka systemowego
w tym: bufor globalnych instytucji o znaczeniu systemowym lub bufor
4d innych instytucji o znaczeniu systemowym
449 027
-4 099
-4 914
-4 960
46
-9 014
440 014
0
0
0
0
0
440 014
2 846 053
15,78
15,46
15,46
0
0
0
0
0
Instrumenty kapitałowe i powiązane ażio emisyjne
W pozycji Instrumenty kapitałowe i powiązane ażio emisyjne uwzględniono kapitał akcyjny, ażio
emisyjne i pozostały kapitał zapasowy na dzień 31 grudnia 2014 roku.
Instrumenty kapitałowe i powiązane ażio emisyjne
Opłacone instrumenty kapitałowe
Ażio
Pozostałe kapitały zapasowe
Razem
w tys. PLN
393 207
19 149
31 940
444 297
10
Instrumenty kapitałowe HSBC Banku Polska S.A. tworzy kapitał akcyjny Banku w kwocie 393 207 mln zł.
zgodnie ze statutem i wpisem do rejestru przedsiębiorców. Akcjonariuszem 100% akcji na dzień 31
grudnia 2014 roku jest HSBC Bank plc. Główne cechy instrumentów kapitałowych przedstawiono
poniżej.
Główne cechy instrumentów kapitałowych
1
2
Emitent
HSBC Bank Polska SA
Unikatowy identyfikator ( np. ISIN)
-
3
Prawo lub prawa właściwe, którym podlega instrument
Polskie
Ujmowanie w kapitale regulacyjnym
-
Zasady przejściowe okreslone w rozporządzeniu CRR
Kapitał podstawowy Tier 1
4
5
6
Zasady przejściowe okreslone w rozporządzeniu CRR po
okresie przejściowym
Kwalifikowalne na poziomie jednostkowym lub
(sub)skonsolidowanym/na poziomie jednostkowym oraz
(sub)skonsolidowanym
Kapitał podstawowy Tier 1
Poziom jednostkowy
Rodzaj instrumentu(rodzaje określone przez każdy system
prawny)
Akcje zwykłe (seria A-I,L-Z) , Art. 28 CRR
Akcje uprzywilejowane (seria J i K), Art. 28 CRR
Kwota uznana w kapitale regulacyjnym (waluta w mln,
według stanu na ostatni dzień sprawozdawczy)
seria A 50 000,00
seria B 600 000,00
seria C 380 000,00
seria D 25 000,00
seria E 7 945 000,00
seria F 6 000 000,00
seria G 4 000 000,00
seria H 5 000 000,00
seria I 6 100 000,00
seria J 6 300 000,00
seria K 10 000 000,00
seria L 12 000 000,00
seria M 10 000 000,00
seria N 15 000 000,00
seria O 30 000 000,00
seria P 14 000 000,00
seria R 10 807 000,00
seria T 110 000 000,00
seria U 25 000 000,00
seria W 100 000 000,00
seria Z 20 000 000,00
9
Wartość nominalna instrumentu
1,00 PLN
9a
Cena emisyjna
W zależności od serii
9b
10
Cena wykupu
Nie dotyczy
Klasyfikacja księgowa
Kapitał własny
7
8
11
Pierwotna data emisji
seria A 16.03.1990
seria B 31.05.1991
seria C 31.05.1991
seria D 20.02.1992
seria E 14.01.1994
seria F 06.10.1997
seria G 30.12.1997
seria H 22.07.1998
seria I 22.07.1998
seria J 11.05.1999
seria K 28.12.1999
seria L 27.10.2000
seria M 11.01.2001
seria N 25.09.2001
seria O 23.01.2003
seria P 18.02.2004
seria R 29.10.2004
seria T 16.05.2006
seria U 10.07.2009
seria W 23.06.2010
seria Z 31.05.2012
Wieczyste czy terminowe
Nie dotyczy
Pierwotny termin zapadalności
Nie dotyczy
14
Opcja wykupu na żądanie emitenta podlegają
wcześniejszemu zatwierdzeniu przez organy nadzoru
Nie dotyczy
15
Termin wykupu opcjonalnego, terminy wykupu
warunkowego oraz kwota wykupu
Nie dotyczy
16
Kolejne terminy wykupu, jeśli dotyczy
Nie dotyczy
11
12
13
Kupony/dywidendy
17
Stała lub zmienna dywidenda/stały lub zmienny kupon
Nie dotyczy
18
Kupon odsetkowy oraz dowolny powiązany wskaźnik
Nie dotyczy
19
Istnienie zapisanych praw do niewypłacenia dywidendy
Nie dotyczy
20a
W pełni uznaniowe, częściowo uznaniowe czy
obowiązkowe (pod względem terminu)
Nie dotyczy
20b
W pełni uznaniowe, częściowo uznaniowe czy
obowiązkowe (pod względem kwoty)
Nie dotyczy
21
Istnienie opcji z oprocentowaniem rosnącym lub innej
zachęty do wykupu
Nie dotyczy
Nieskumulowane czy skumulowane
Nie dotyczy
Zmienne czy niezmienne
Nie dotyczy
Jeżeli zmienne, zdarzenie lub zdarzenia wywołujące
zmianę
Nie dotyczy
25
26
Jeżeli zmienne, w pełni czy częściowo
Nie dotyczy
Jeżeli zmienne wskaźnik konwersji
Nie dotyczy
27
Jeżeli zmienne, zamiana obowiązkowa czy opcjonalna
Nie dotyczy
22
23
24
12
28
29
Jeżeli zmienne, należy określić rodzaj instrumentu, na
który można dokonać zamiany
Jeżeli zmienne, należy określić rodzaj instrumentu, na
który dokonuje się zamiany
Nie dotyczy
Nie dotyczy
30
Odpisy obniżające wartość
Nie dotyczy
31
W przypadku odpisu obniżającego wartość, zdarzenie lub
zdarzenia wywołujące odpis obniżający wartość
Nie dotyczy
32
33
W przypadku odpisu obniżającego wartość, w pełni czy
częściowo
W przypadku odpisu obniżającego wartość, trwale lub
tymczasowo
Nie dotyczy
Nie dotyczy
34
W przypadku tymczasowego odpisu obniżającego wartość,
opis mechanizmu odpisu obniżającego wartość
35
Pozycja w hierarchia podporządkowania w przypadku
likwidacji (należy określić rodzaj instrumentu bezpośrednio Nie dotyczy
uprzywilejowanego w odniesieniu do danego instrumentu)
36
Niezgodne cechy przejściowe
Nie dotyczy
37
Jeżeli tak, należy określić niezgodne cechy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Ażio emisyjne
Ażio emisyjne powstaje z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji Banku powyżej wartości nominalnej
pozostałej po pokryciu kosztów emisji, z przeznaczeniem na pokrycie strat, jakie mogą powstać
w związku z działalnością Banku, pomniejszonemu o kwotę strat pokrytych z funduszu zapasowego.
Pozostały kapitał zapasowy
Pozostały kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z zysku do podziału, według zasad zawartych
w Statucie.
Skumulowane inne całkowite dochody
W pozycji Skumulowane inne całkowite dochody zaprezentowano niezrealizowane zyski i straty
z tytułu instrumentów dłużnych zakwalifikowanych jako dostępne do sprzedaży tj. obligacje rządowe
oraz bony pieniężne znajdujące się w portfelu Banku. Poniżej przedstawiono strukturę
skumulowanych innych całkowitych dochodów Banku na dzień 31 grudnia 2014 roku.
Niezrealizowane zyski i straty
Niezrealizowane zyski
Niezrealizowane straty
Razem
w tys. PLN
4 960
-230
4 730
13
KOREKTY REGULACYJNE
Wartości niematerialne i prawne
Zgodnie z Art. 37 Rozporządzenia CRR, wartości niematerialne uwzględniane są w rachunku kapitału
podstawowego Tier I. Na dzień 31 grudnia 2014 roku uwzględniono kwotę 4 100 tys. zł z tytułu
wartości niematerialnych.
Korekty regulacyjne dotyczące niezrealizowanych zysków i strat
Niezrealizowane zyski i straty na instrumentach dłużnych i kapitałowych dostępnych do sprzedaży są
ujmowane w funduszach własnych zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. oraz w wytycznych przekazanych
przez Komisję Nadzoru Finansowego, tj.:
- niezrealizowane zyski są usuwane z funduszy własnych w 100%,
- niezrealizowane straty są usuwane z funduszy własnych w 20%.
Wartość korekt wyniosła 4 914 tys. zł.
Bank stosuje podejście ostrożnościowe i zakłada, że kapitał krótkoterminowy wynosi zero.
3. Informacje w zakresie przestrzegania wymogów kapitałowych
Kapitał wewnętrzny to szacowana przez Bank wielkość kapitału niezbędna do pokrycia wszystkich
zidentyfikowanych istotnych rodzajów ryzyka występujących w działalności bankowej.
Bank dostosowuje wielkość funduszy własnych do poziomu i rodzaju ryzyka, na jakie jest narażony,
oraz do charakteru, skali i złożoności prowadzonej działalności. W tym celu Bank opracował i wdrożył
proces oceny adekwatności kapitału wewnętrznego – tzw. proces ICAAP (Internal Capital Adequacy
Assessment Process), który służy utrzymaniu funduszy własnych na poziomie adekwatnym do profilu
i poziomu ryzyka działalności Banku.
Ze względu na brak uwzględnienia efektu dywersyfikacji ryzyk w roku 2014 roku kapitał wewnętrzny
Banku szacowany był na poziomie wyższym niż suma wymogów kapitałowych z tytułu
poszczególnych rodzajów ryzyka uwzględnianych w Filarze I. Dodatkowe wartości kapitału
wewnętrznego tzw. Filar II szacowane są z tytułu:
 ryzyko stopy procentowej w portfelu bankowym
 ryzyko dużych zaangażowań kredytowych i wybranych sektorów gospodarki
 inne ryzyka istotne
Łącznie według stanu na koniec 2014 roku wartość kapitału wewnętrznego była równa 241 785tys. zł.
Bank oblicza łączną ekspozycję na ryzyko z tytułu poniższych rodzajów ryzyka:
1. ryzyka kredytowego –metoda standardowa;
2. ryzyka operacyjnego – metoda standardowa;
3. ryzyka rynkowego;
14
4.
5.
6.
a) ryzyka ogólnego stóp procentowych (pozycji) – metoda terminów zapadalności;
b) ryzyka walutowego – metoda podstawowa;
dużych ekspozycji przekraczających limity dużych ekspozycji;
korekty wyceny kredytowej instrumentów pochodnych (CVA –Credit Valuation
Adjustment) – metoda standardowa
ryzyka rozliczenia, ryzyka rozliczenia i dostawy w późniejszym – metoda wyceny
rynkowej.
STRUKTURA REGULACYJNYCH WYMOGÓW KAPITAŁOWYCH NA 31.12.2014
Regulacyjne wymogi kapitałowe
w tys. PLN
1. Ryzyko kredytowe oraz kontrahenta
2. Ryzyko rynkowe:
-ryzyko pozycji
- ryzyko cen towarów
3. Ryzyko walutowe
4. Ryzyko rozliczenia, dostawy
5. Ryzyko operacyjne
6. Ryzyko związane z korektą wyceny kredytowej (CVA)
Całkowity wymóg kapitałowy
Łączny kapitał (kapitał Tier I + kapitał Tier II)
Łączny współczynnik kapitałowy (%)
198 528
665
665
0
0
0
24 931
3 560
227 684
440 014
15,46
WYMÓG KAPITAŁOWY Z TYTUŁU RYZYKA KREDYTOWEGO ORAZ KONTRAHENTA W PODZIALE NA KLASY
EKSPOZYCJI NA 31.12.2014
Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka kredytowego i
kontrahenta według klas ekspozycji
Ekspozycje wobec rządów i banków centralnych
Ekspozycje wobec instytucji
Ekspozycje wobec przedsiębiorstw
Ekspozycje zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach
Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania
Inne pozycje
RAZEM
w tys. PLN
1 031
5495
144 125
44151
1 396
29 130
198 528
Wymóg kapitałowy na ryzyko kredytowe kontrahenta (ujęty w łącznym wymogu kapitałowym z
tytułu ryzyka kredytowego) wyniósł na dzień 31 grudnia 2014 r. 7 296 tys. zł.
4. Ekspozycja na ryzyko kredytowe
Bank kwalifikuje należności zagrożone jako te, które spełniają jedno z dwóch kryteriów:
 należność jest opóźniona w spłacie o więcej niż 90 dni,
 pomimo braku opóźnienia w spłacie lub istnienia opóźnienia mniejszego niż 90 dni analiza
15
dłużnika wskazuje na ryzyko braku terminowej spłaty należności Banku w pełnej wysokości,
bez egzekucji z zabezpieczenia.
Przez wartość ekspozycji w tabelach poniżej należy rozumieć wartość ustaloną zgodnie z wymogami
Rozporządzenia CRR dla potrzeb adekwatności kapitałowej: wartość bilansową (na podstawie
Polskich Standardów Rachunkowości) i wartość ekwiwalentu bilansowego zobowiązań warunkowych
oraz transakcji pozabilansowych (wycenianych według metody wyceny rynkowej).
STRUKTURA GEOGRAFICZNA EKSPOZYCJI WEDŁUG KRAJÓW NA 31.12.2014
Rozkład geograficzny ekspozycji według krajów
w tys. PLN
Polska
4 736 648
Wielka Brytania
233 062
Pozostałe kraje
168 455
Razem
5 138 165
CAŁKOWITA I ŚREDNIA KWOTA EKSPOZYCJI Z TYTUŁU RYZYKA KREDYTOWEGO I KONTRAHENTA WEDŁUG KLAS
EKSPOZYCJ
Typ kontrahenta
Klasa ekspozycji
Wartość
ekspozycji w tys.
PLN
Średnia kwota
ekspozycji w w
tys. PLN*
Rządy i banki centralne
1 920 668
1 571 873
Instytucje
Ekspozycje wobec rządów i banków
centralnych
Ekspozycje wobec instytucji
313 416
249 573
Przedsiębiorstwa
Ekspozycje wobec przedsiębiorstw
2 277 819
2 086 020
Ekspozycje zabezpieczone hipotekami
na nieruchomościach
Ekspozycje, których dotyczy
niewykonanie zobowiązania
Ekspozycje zabezpieczone hipotekami
na nieruchomościach
551 833
554 463
26752
29 383
18 547
19 443
Ekspozycje, których dotyczy
niewykonanie zobowiązania
Inne pozycje
0
211
29 130
18 782
5 138 165
4 529 748
Osoby fizyczne
Pozostałe
Razem
*Średnia kwota ekspozycji została wyliczona jako średnia arytmetyczna wartości ekspozycji przypadającej na
ostatni dzień każdego kwartału kalendarzowego.
16
STRUKTURA EKSPOZYCJI WG OKRESÓW ZAPADALNOŚCI W PODZIALE NA KLASY EKSPOZYCJI
Klasy ekspozycji
Ekspozycje wobec
rządów i banków
centralnych
Ekspozycje wobec
instytucji
Ekspozycje wobec
przedsiębiorstw
Ekspozycje
zabezpieczone
hipotekami na
nieruchomościach
Ekspozycje, których
dotyczy niewykonanie
zobowiązania
Inne pozycje
Razem
Zapadalność ( lata)
do roku
od 1 do 5
w tys. PLN
%
w tys. PLN
1 089 806
powyżej 5
Razem
w tys.
PLN
%
w tys. PLN
%
56,89 815 094
42,55
15 768
0,82
1 920 668
5 909
1,89
98,11
0
0,00
313 416
988 240
43,39 1 093 979
48,03
195 600
8,59
2 277 819
166 014
29,11 383 009
67,15
21 357
3,74
570 380
3 670
13,72 6 182
23,11
16 900
63,17 26 752
0
2 253 639
0,00 29 130
43,90 2 634 901
100,00 0
51,33 249 625
307 507
0,00
4,86
29 130
5 138 165
Na dzień 31.12.2014 r. Bank posiadał ekspozycje z rozpoznana utratą wartości wobec polskich
przedsiębiorstw w wartości 216 403 tys.zł. Szczegóły dotyczące ruchów na rezerwach przedstawiono
poniżej.
Saldo rezerw, bilans otwarcia
Utworzone odpisy
Rozwiązane odpisy
Inne korekty
Saldo rezerw, bilans zamknięcia
85 927
20 377
-17 569
-1 433
87 302
Informacje dotyczące stosowanych technik ograniczania ryzyka kredytowego
Zgodnie z przyjętą polityką Bank stosuje metodę standardową w zakresie redukcji ryzyka
kredytowego zastępując wagę ryzyka kontrahenta wagą ryzyka instrumentu, w pełni lub częściowo
zabezpieczającego ekspozycję, zgodnie z odpowiednimi przepisami KNF.
W metodzie standardowej aktywa zabezpieczone uzyskują wagę ryzyka odpowiednią dla wystawcy
zabezpieczenia - rzeczywista lub nierzeczywista ochrona kredytowa. Metoda uznaje częściowe
17
zabezpieczenie transakcji kredytowej, dla części należności niezabezpieczonych należy przypisać
wagę ryzyka właściwą kredytobiorcy. Nie dopuszcza się niedopasowania terminów rozliczeń.
Rzeczywista ochrona ryzyka kredytowego występuje, gdy Bank posiada prawo do upłynnienia,
dokonania transferu lub przejęcia bądź zatrzymania określonych aktywów lub kwot stanowiących
zabezpieczenie transakcji kredytowej.
Następujące zabezpieczenia stanowią podstawę ochrony ryzyka kredytowego:
 zabezpieczenie finansowe,
 inne rodzaje ochrony kredytowej rzeczywistej.
Nierzeczywista ochrona ryzyka kredytowego występuje, gdy zmniejszenie ekspozycji kredytowej
Banku wynika ze zobowiązania strony trzeciej do zapłacenia należnych kwot. Do technik
nierzeczywistej ochrony kredytowej zalicza się:
 gwarancje i regwarancje,
 kredytowe instrumenty pochodne,
 inne formy ochrony nierzeczywistej (w tym ubezpieczenia).
W metodzie standardowej zabezpieczenie w postaci hipoteki nie stanowi techniki ograniczenia ryzyka
kredytowego, gdyż ten rodzaj zabezpieczenia uwzględniony jest w wyodrębnionym segmencie
ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie.
Informacje z zakresu stosowania zewnętrznych ocen wiarygodności kredytowej
Bank wykorzystuje zewnętrzne ratingi agencji Moody’s, S&P oraz Fitch Group w celu oceny
wiarygodności kredytowej w przypadku następujących klas ekspozycji:
 rządy i banki centralne,
 instytucje,
 przedsiębiorcy,
 pozycje związane z sekurytyzacją,
 krótkoterminowe roszczenia wobec instytucji i przedsiębiorców,
 jednostki samorządu terytorialnego i władz lokalnych,
 wielostronne banki rozwoju.
5. Informacja w zakresie ryzyka kredytowego kontrahenta
Wymóg z tytułu ryzyka kredytowego kontrahenta jest wyliczany na podstawie metody wyceny
rynkowej.
Bank stosuje różne zabezpieczenia ryzyka kredytowego kontrahenta, z którym zawiera transakcje
pochodne. Najczęściej stosowanymi zabezpieczeniami są kaucja, blokada rachunku rozliczeniowego
lub blokada lokaty.
W przypadku limitów na transakcje skarbowe Bank w ramach decyzji kredytowej ustala każdorazowo
wysokość akceptowanego dla klienta negatywnego poziomu zaangażowania (MtM) oraz kwoty
18
minimalnej (MTA) w oparciu o wiedzę ekspercką, standing klienta i zapotrzebowanie na produkty
zabezpieczające ryzyko kursowe. Przekroczenie progów MtM / MTA wg aktualnej wyceny oznacza
konieczność ustanowienia przez klienta kaucji pieniężnej w wymaganej wysokości.
Według stanu na koniec 2014 roku wpływ przyjętych zabezpieczeń był niematerialny z punktu
widzenia całkowitego wymogu kapitałowego.
6. Informacja w zakresie ryzyka operacyjnego
HSBC Bank Polska S.A. przyjmuje standardowe podejście do kalkulacji wymogów kapitałowych
w odniesieniu do ryzyka operacyjnego.
Bank stosując metodę standardową dokonuje podziału całej działalności na następujące linie
biznesowe:
- działalność dealerska,
- bankowość komercyjna,
- bankowość detaliczna,
Podstawowe założenia:
1. Bank wylicza wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka operacyjnego na podstawie pełnego wyniku
rocznego.
2. Bank zakłada, że poziom wymogu kapitałowego nie zmienia się w ciągu roku obrotowego,
chyba, że w okresie poprzedzającym zatwierdzenie sprawozdań finansowych dochodzi do
korekty wyniku.
Na dzień 31 grudnia 2014 r. wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka operacyjnego wyniósł 24 931 tys. zł.
Zbiorcze informacje dotyczące sumy strat brutto z tytułu ryzyka operacyjnego odnotowane w 2014
roku, w podziale na kategorie zdarzeń w ramach rodzaju zdarzenia, przedstawia następująca tabela:
Rodzaj Zdarzenia
Kategoria zdarzenia
Kwota strat brutto (tys
PLN)
Działania Mitygujące
Wykonanie transakcji,
dostawa i zarządzanie
procesami operacyjnymi
Wprowadzanie do
systemu,
wykonywanie,
rozliczanie i obsługa
transakcji
10
Usprawnienie
wewnętrznych procedur
oraz procesów z
uwzględnieniem
poszerzenia zakresu
kontroli
Oszustwa zewnętrzne
Kradzież i oszustwo
30
Zakłócenia działalności banku
i awarie systemów
Nieprawidłowe
działanie
oprogramowania
0,05
Usprawnienie i rewizja
założeń systemu
wczesnego ostrzegania
w obszarze oszustw
kartowych
Usprawnienia
systemowe
19
7. Bufory kapitałowe
W 2014 roku Bank nie był objęty obowiązkiem obliczania buforu antycyklicznego.
8. Informacje w zakresie ekspozycji na ryzyko stopy procentowej w portfelu bankowym
Ryzyko stopy procentowej w portfelu bankowym definiuje się jako ekspozycję produktów Banku
w portfelu bankowym na zmianę rynkowych stóp procentowych.
Portfele niehandlowe (Księga bankowa) zawierają pozycje, które powstają przede wszystkim z
zarządzania stopami procentowymi przyszłego przychodu z aktywów i ich kosztami finansowania,
w wyniku zmian stóp procentowych.
Ryzyko stopy procentowej w portfelu bankowym jest mierzone
a) Wartością bieżącą punktu bazowego (PVBP),
b) Kwotami wartości narażonej na ryzyko („VaR”),
c) Analizą luki umownej
d) Analizą luki zbehawioryzowanej
e) Symulacją dochodu odsetkowego netto (NII) w ramach przynajmniej następujących
scenariuszy:
i.
+/ 100 pb jedna ze zmian
ii.
+/100 pb zmiany jednostajne
iii.
+/ 200 pb jedna ze zmian
iv.
Przewidywane zmiany stóp procentowych
9. Informacje w zakresie wskaźnika dźwigni finansowej
Podział miary ekspozycji całkowitej stosowanej do wyliczenia wskaźnika dźwigni i wartość wskaźnika
dźwigni na 31.12.2014 r. przedstawia poniższa tabela:
EKSPOZYCJA
w tys. PLN
Ekspozycja z tytułu transakcji finansowania papierów
wartościowych
Instrumenty pochodne: wartość rynkowa
Instrumnty pochodne: metoda wyceny narzutu według wartości
rynkowej
Pozycje pozabilansowe podlegające korekcie z tytułu
preferencyjnego traktowania na potrzeby dźwigni finansowej
Innne pozycje pozabilansowe
Inne aktywa
Kapitał
Kapitał Tier I
Korekty regulacyjne
Wskaźnik dźwigni
20
0
63 316,00
106 017,00
183 633,00
243 974,00
4 218 414,00
444 928,00
-4 914,00
Wskaźnik dźwigni za miesiąc grudzień 2014 r.
Wskaźnik dźwigni obliczony jako prosta średnia arytmetyczna
miesięcznych wskaźników dźwigni w ciągu ostatniego kwartału
2014 r.
9,15%
9,35%
W celu uodpornienia Banku na nieoczekiwane negatywne zmiany gospodarki Bank określa
akceptowany poziom wskaźnika dźwigni, którego wartość jest brana pod uwagę przez Komitet
Zarządzania Aktywami i Pasywami Banku przy analizie struktury i potencjalnego przyszłego
zapotrzebowania na kapitał
Ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej
Bank definiuje ryzyko nadmiernej dźwigni jako ryzyko wynikające z podatności Banku na zagrożenia
z powodu dźwigni finansowej lub warunkowej dźwigni finansowej , które może wymagać podjęcia
niezamierzonych działań korygujących plan biznesowy, w tym awaryjnej sprzedaży aktywów
mogących przynieść straty lub spowodować konieczność korekty wyceny pozostałych aktywów. Jest
ono monitorowane poprzez kalkulację i analizę miary ‘leverage rato’ – wskaźnika dźwigni. Za nadzór
i zarządzanie ryzykiem nadmiernej dźwigni odpowiada Komitet Zarządzania Ryzkiem i Komitet ALCO.
10. Informacje dotyczące polityki wynagrodzeń
Bank definiuje następujące stanowiska, jako kierownicze w rozumieniu Uchwały Nr 258/2011 Komisji
Nadzoru Finansowego z dnia 4 października 2011 roku:
1) Członkowie Zarządu
2) Dyrektor Zarządzający Pionem Skarbu
3) Dyrektor Zarządzający Pionem Bankowości Komercyjnej
4) Dyrektor Zarządzający Pionem Technologii i Wsparcia Biznesu
5) Dyrektor Zarządzający Pionem Ryzyka
6) Dyrektor Zarządzający Pionem Finansów
7) Dyrektor Zarządzający Pionem Prawnym i Regulacyjnym
Zmienne składniki wynagrodzenia są ustalane i przyznawane na zasadzie uznaniowej za Okresy Oceny
na podstawie realizacji Zrównoważonych Kart Wyników odnoszących się do odpowiednich okresów
rocznych.
W przypadku stanowisk o których mowa powyżej decyzja w sprawie zmiennych składników
wynagrodzenia należy do Rady Nadzorczej, natomiast w przypadku pozostałych osób zajmujących
stanowiska kierownicze decyzję w sprawie zmiennych składników wynagrodzenia podejmuje Prezes
Zarządu lub Dyrektor Zarządzający Banku (CEO).
Zmienne wynagrodzenie przyznane osobie zajmującej stanowisko kierownicze składa się z:
1) świadczenia pieniężnego – stanowiącego 50% wartości przyznanego zmiennego
wynagrodzenia,
2) Instrumentu Niepieniężnego – stanowiącego 50% wartości przyznanego zmiennego
wynagrodzenia.
21
Instrument Niepieniężny to stworzony na potrzeby realizacji Polityki instrument odpowiadający
akcjom w tym zakresie, że jego wartość ulega zmianie wraz ze zmianą Wskaźników obliczanych dla
kolejnych lat obrotowych.
Instrument Niepieniężny po obliczeniu jego wartości w oparciu o zmienioną wartość Wskaźników
podlega wypłacie w formie pieniężnej.
Bank ustala następujące miary, jako wskaźniki determinujące wartość instrumentu niepieniężnego:
 zysk przed opodatkowaniem (PBT)
 stosunek poziomu kosztów do przychodów (C/I)
 zwrot na Aktywach Ważonych Ryzykiem (RORWA)
Wartość wskaźników obliczana jest na podstawie zaudytowanych sprawozdań finansowych za
kolejne lata obrotowe.
Bank po zakończeniu Okresu Oceny ustala wartość Wskaźników na ostatni dzień Okresu Oceny.
Przed dokonaniem wypłaty z tytułu Instrumentu Niepieniężnego Bank:
1) ustala wartość Wskaźników na koniec ostatniego roku obrotowego,
2) ustala zmianę wyrażoną procentowo dla każdego Wskaźnika
3) ustala średnią arytmetyczną zmiany (wyrażoną w procentach) Wskaźników,
4) oblicza wartość Instrumentu Niepieniężnego podlegającego wypłacie korygując jego
wartość o obliczoną średnią arytmetyczną zmiany Wskaźników.
Oprócz kryteriów ilościowych, determinujących wartość instrumentu niepieniężnego Bank stosuje
także kryteria jakościowe, w szczególności przyznanie zmiennych składników wynagrodzenia jest
warunkowe i uzależnione od niewykrycia po Okresie Oceny zdarzeń
 zakwalifikowanych jako tzw. Znaczne Ryzyko (High Risk) w raportach Zespołu Audytu
Wewnętrznego, Audytu Grupowego Departamentu Zapewnienia Zgodności lub
Departamentu Kontroli Wewnętrznej i Ryzyka Operacyjnego, dotyczących nadzorowanego
obszaru,
 podjęcie decyzji skutkujących nałożeniem na Bank sankcji administracyjno-prawnych,
 podjęcie decyzji lub działań niezgodnych z wewnętrznymi procedurami Banku
wpływającymi negatywnie w znacznym stopniu na profil ryzyka Banku, lub uznanych za
niezgodne ze standardami wartości i zachowania w Grupie HSBC.
W 2014 łączne koszty wynagrodzeń ukształtowały się na poziomie jak poniżej:
Koszty wynagrodzeń 2014
Pion Rynków Globalnych
Pion Bankowości Korporacyjnej i Globalnej
Pion Ryzyka
Pion Finansów
Pion Wsparcia
Pion HR
Pion Prawny
Zarząd Banku
HSBC Bank Polska SA
w tys. PLN
5 250,00
22 430,00
3 959,00
1 228,00
5 699,00
1 029,00
900
5 586,00
46 081,00
22
W 2014 roku łączna kwota zmiennych składników wynagrodzenia osób zajmujących stanowiska
kierownicze w rozumieniu Uchwały Nr 258/2011 wyniosła 2 182 tys. zł w tym:
a) przyznane: 60% kwoty
b) przyznane, których płatność została odroczona: 30% kwoty
c) jeszcze nie przyznana: 40% kwoty
Zbiorcze informacje ilościowe na temat wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska
zostały zaprezentowane poniżej:
I Członkowie Zarządu, osoby podległe bezpośrednio członkowi zarządu bez względu na podstawę ich
zatrudnienia
LP
Informacje dotyczące
Wartość Komentarz
1
Liczba osób
9
2
Wynagrodzenie stałe wypłacone
7 918
Pensja, honoraria, koszty ubezp
Wynagrodzenie zmienne za 2014 r.
3
podlegające zasadom Uchwały
258/2011 KNF, przyznane w 2015 roku
2 182
4
Przyznany składnik nieodroczony, w tym
4.1
Świadczenie pieniężne
1 091
4.2
Instrument Niepieniężny
1 091
Naliczony i jeszcze nie przyznany
5
składnik odroczony (na okres trzech
kolejnych lat)
5.1
Świadczenie pieniężne
436
Kwota uwzględnia okres 20165.2
Instrument Niepieniężny
1 091
19
II Pozostałe osoby zajmujące kluczowe stanowiska
LP
Informacje dotyczące
1
Liczba osób
Wartość
0
Komentarz
11. Oświadczenie Zarządu
Niniejszym Zarząd HSBC Bank Polska S.A. oświadcza, że ustalenia opisane w Ujawnieniach są
adekwatne do stanu faktycznego, a stosowane systemy zarządzania ryzykiem są odpowiednie
z punktu widzenia profilu i strategii Banku.
Michał Mrożek, Prezes Zarządu Banku
John Rendall, Wiceprezes Zarządu Banku
Agata Mroczek, Członek Zarządu Banku
Rafał Dziura, Członek Zarządu Banku
Dariusz Kucharski, Członek Zarządu Banku
23
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards