150018-odpowiedzi-na-pytania-1-pn-24-2015-dop-p

advertisement
UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
Dział zamówień publicznych
Zespół Zamówień Publicznych
Oznaczenie sprawy: PN/24-2015/DOP-p
Lublin, dn. 08.09.2015r.
Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu
strona internetowa Zamawiającego
Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Usługę ubezpieczenia majątku, odpowiedzialności cywilnej i podroży służbowych Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie (oznaczenie sprawy: PN/24-2015/DOP-p).
PYTANIA DO SIWZ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI:
Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.
U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) dalej zwanej ustawą, zawiadamia, iż wpłynęło pytanie do SIWZ w niniejszym
postępowaniu.
W związku z powyższym Zamawiający podaje jego treść, jednocześnie na nie odpowiadając:
Pytanie nr 1.
Prosimy o podanie łącznej wartości najdroższej lokalizacji rozumianej jako: wartość budynków, budowli,
środków trwałych, nakładów, wyposażenia zlokalizowane w jednej strefie pożarowej = jednej lokalizacji. Chodzi o
możliwość określenia PML – czyli w tym wypadku najdroższej lokalizacji zgłoszonej do Ubezpieczenia – pytanie do części
A pkt. I. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że uwagi na różne sposoby obliczania prawdopodobnej maksymalnej szkody
jest jedynie w stanie podać wartość najdroższej lokalizacji, obejmującej wartość budynków, budowli, środków
trwałych, nakładów, wyposażenia i wynosi ona ok. 250 mln zł (dotyczy: wydziału humanistycznego, wydziału
chemii, wydziału fizyki, wydziału prawa i administracji oraz rektoratu znajdujących się przy Pl. M. C. Skłodowskiej).
Pytanie nr 2.
Prosimy o podanie łącznej wartości najdroższej lokalizacji rozumianej jako: wartość sprzętu
elektronicznego stacjonarnego, przenośnego, specjalistycznego w jednej strefie pożarowej = jednej lokalizacji. Chodzi o
możliwość określenia PML – czyli w tym wypadku najdroższej lokalizacji zgłoszonej do Ubezpieczenia – pytanie do części
A pkt. II UBEZPIECZENIE SPRZ ĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dysponuje informacjami o łącznej wartości sprzętu elektronicznego dla
najdroższej lokalizacji. Jednakże Zamawiający wprowadza do zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego
deklarowanego do specjalistycznego (odrębnego) ubezpieczenia limit w kwocie 50 000 000,00 zł na jedno
i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.
Pytanie nr 3.
Prosimy o dodanie do katalogu akceptowalnych wyłączeń (część A pkt. I ) dodatkowego wyłączenia:
Szkody powstałe wskutek zanieczyszczenia biologicznego, chemicznego i nuklearnego.
Odpowiedź: Zamawiający do akceptowalnego katalogu wyłączeń odpowiedzialności wprowadza wyłączenie za
szkody powstałe wskutek zanieczyszczenia biologicznego, chemicznego i nuklearnego. Wyłączenie to zostaje
wprowadzone do nowego punktu 4.23 i otrzymuje brzmienie:
„4.23. szkody powstałe wskutek zanieczyszczenia biologicznego, chemicznego i nuklearnego”
Pytanie nr 4.
DO części A pkt II w SIWZ - UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH
RYZYK nie zamieszczono akceptowalnego katalogu wyłączeń - czy to oznacza, że Zamawiający zaakceptuje katalog
wyłączeń z OWU wybranego Wykonawcy – o ile oczywiście, poszczególne wyłączenia nie będą stały w sprzeczności z
opisanym w SIWZ oczekiwanym minimalnych zakresem ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zaakceptuje katalog wyłączeń z OWU wybranego Wykonawcy, o ile
poszczególne wyłączenia nie będą stały w sprzeczności z opisanym w SIWZ wymaganym zakresem
ubezpieczenia.
Pytanie nr 5.
Prosimy o uzupełnienie katalogu akceptowalnych wyłączeń w części A o: Szkody spowodowane przez
działanie wszelkiego rodzaju wirusy komputerowe oraz Szkody spowodowane przez choroby, epidemie, wirusy i inne
drobnoustroje chorobotwórcze.
Odpowiedź:: Zamawiający do akceptowalnego katalogu wyłączeń odpowiedzialności wprowadza wyłączenie za
szkody spowodowane przez działanie wszelkiego rodzaju wirusów komputerowych oraz za szkody spowodowane
przez choroby, epidemie, wirusy i inne drobnoustroje chorobotwórcze. Wyłączenia to zostają wprowadzone do
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.umcs.lublin.pl
tel/ fax: +48 81 537 57 01 +48 81 537 57 00,
e-mail: [email protected]
NIP: 712-010-36-92
REGON: 000001353
nowego punktu 4.24 i 4.25 i otrzymuje brzmienie:
„4.24. szkody spowodowane przez działanie wszelkiego rodzaju wirusów komputerowych”
„4.25. szkody spowodowane przez choroby, epidemie, wirusy i inne drobnoustroje chorobotwórcze”
Pytanie nr 6.
Prosimy o informacje jakiego ryzyka dotyczy rezerwa wpisana w zestawienie szkodowości w roku 2014 –
czy to jest jedna szkoda, czy kilka, jakie są przyczyny/okoliczności zaistniałych szkód.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podana w roku 2014 rezerwa w wysokości 51 000,00 zł dotyczy:
- 11 000,00 zł, ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, doszło do kradzieży mienia będącego na stanie Zakładu
Zjawisk Międzyfazowych Wydziału Chemii UMCS – kradzież bez włamania (za datę zdarzenia przyjęto dzień
18.12.2014 r.)
- 40 000,00 zł, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, kradzież części aparatury naukowej z
Wydziału Chemii UMCS; kradzież bez włamania (za datę zdarzenia ubezpieczyciel przyjął dzień 17.11.2014 r.)
Pytanie nr 7.
Prosimy o ograniczenie oczekiwanego zakresu ubezpieczenia do ryzyk nazwanych FLEXA dla budynków
przeznaczonych do rozbiórki lub wyburzenia: poz. Nr 78
78
Mieszkania do rozbiórki
ul. Grabowa 8
Odpowiedź: Zamawiający przychyla się do wniosku pytającego i ogranicza zakres ubezpieczenia dla pozycji nr 78.
Mieszkania do rozbiórki, ul. Grabowa 8, znajdującej się w załączniku Nr 1d do SIWZ, Zakładka Nr 1 - do ryzyk
nazwanych FLEXA, bez postanowień dodatkowych obligatoryjnych zawartych w opisie przedmiotu zamówienia
i zaakceptowanych postanowień fakultatywnych.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że we wnioskach ubezpieczeniowych zadeklaruje do ubezpieczenia
wskazane mieszkania w wartości księgowej brutto lub rzeczywistej.
Pytanie nr 8. Czy w mieszkaniach przeznaczonych do rozbiórki odcięte są media, czy obiekt są chroniony / dozorowany
24 h. Na kiedy planowana jest rozbiórka.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w mieszkaniach przeznaczonych do rozbiórki odcięte są media. Obiekt nie
jest dozorowany. Rozbiórka planowana jest w 2017 roku.
Pytanie nr 9. Jakiego rodzaju świadczenia zdrowotne świadczy Zamawiający w placówkach oświatowo –
wychowawczych. Czy lekarze / pielęgniarki obsługujący gabinety lekarskie maja ubezpieczenia zawodowe.
Odpowiedź: Zamawiający nie udziela świadczeń zdrowotnych i nie tego dotyczy rozszerzenie OC zawarte w
punkcie 4.17 SIWZ. W specyfikacji znajduje się wyraźna dyspozycja: gdyby Zamawiającemu została przypisana
jakakolwiek odpowiedzialność w związku z funkcjonowaniem gabinetów lekarskich i pielęgniarskich.
Świadczeniodawcy usług zdrowotnych ponoszą pełną odpowiedzialność w tym zakresie i według wiedzy
Zamawiającego posiadają odpowiednie ubezpieczenie zawodowe. Mógłby się jednak zdarzyć scenariusz
szkodowy przewidujący np., że Zamawiający popełnił błąd wyboru zawierając umowę ze świadczeniodawcą, za co
obarczony zostałby częściową odpowiedzialnością, co ostatecznie wydaje się jednak mało prawdopodobne.
Pytanie nr 10. Prosimy o potwierdzenie, że oczekiwany zakres OC nie będzie dotyczył działalności wymagającej
posiadania polisy obowiązkowej OC zawodowej.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wskazany w SIWZ zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie
dotyczy działalności która determinuje potrzebę posiadania polisy obowiązkowej ubezpieczenia OC / OC
zawodowego.
Pytanie nr 11. Czy na okres Ubezpieczenia planowane są remonty majątku będącego przedmiotem Ubezpieczenia –
jakie, kiedy ?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w 2016 roku planowane są remonty na kwotę około 3 mln zł w obiektach
dydaktycznych i ok. 1,5 mln zł w domach studenckich. W 2017 r. nakłady na remonty przewidujemy w podobnej
wysokości.
Pytanie nr 12. Czy na w 2015-2017 planowane są inwestycje typu rozbudowa, budowa, przebudowa obiektów
istniejących lub nowych.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że inwestycje będą realizowane tylko pod warunkiem pozyskania środków
zewnętrznych. W chwili obecnej Zamawiający nie dysponuje potwierdzoną informacją o możliwości uzyskania
takich środków.
Pytanie nr 13. Czy w chwili obecnej trwają na terenie lokalizacji jakieś inwestycje budowlane, remontowe, modernizacje.
Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność. Kiedy zakończa się prace
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszystkie prace budowlane prowadzone są w obiektach czynnych, nie są
one wyłączone z użytkowania. Wyjątkiem są domy studenckie, gdzie prace remontowe prowadzone są w okresie
wakacyjnym, podczas nieobecności studentów.
2
Pytanie nr 14. Jaka będzie przewidywana wartość wyposażenia budynku ECOTECH po oddaniu go do użytkowania =
w wykazie budynków jest tylko przewidywana wartość budynku - natomiast dane na temat potencjalnej SU wyposażenia (
bez sprzętu EEI ubezpieczanego oddzielnie) pomogą przy wyliczeniu sumy ubezpieczenia najdroższej lokalizacji – która
po zakończeniu prac budowlanych z pewnością będzie ECOTECH.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że proces doposażania budynku ECOTECH jest w ciągłej realizacji. W związku z
czym zamawiający nie jest w stanie podać wartości mienia stanowiącego kompleksowe wyposażenie tego budynku. Na
chwilę obecną zamówione zostało wyposażenie (z wyłączeniem sprzętu elektronicznego) o wartości przeszło 4 600 00,00
zł.
Pytanie nr 15. Czy wszystkie jednostki pływające z wykazu posiadają aktualne dokumenty dopuszczające je do
użytkowania.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wszystkie jednostki pływające wskazane do ubezpieczenia w ramach
niniejszego postępowania posiadają dokumenty dopuszczające je do użytkowania.
Pytania do ubezpieczenia FLOTY POJAZDÓW = W załączniku nr.1a do SIWZ pkt. B Ubezpieczenia Komunikacyjne
prosimy o akceptację proponowanych zmian do następujących punktów:
Pytanie nr 16. 3.3. Suma ubezpieczenia pojazdów mechanicznych ubezpieczanych w zakresie Auto Casco
Pkt. 3.3.3
Prosimy o zgodę na przyjęcie sumy ubezpieczenia dla pojazdów starszych niż 6 miesięcy lecz nie dłuższy niż 12 miesięcy
aktualnej w dniu zgłoszenia do ubezpieczenia i określonej wg katalogów Info Ekspert. Rozliczenie szkody całkowitej, w
której nie będzie pozostałości po szkodzie odbywać się będzie wg tych samych zasad.
W PRZYPADKU GSU suma ubezpieczenia, także będzie tworzona w oparciu o jej aktualną wartość w dniu zgłoszenia do
ubezpieczenia i określoną wg katalogów Info Ekspert.
Odpowiedź: Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i z punktu 3.3.3 wykreśla słowa: „nie niższej
jednak niż 85% ceny fakturowej brutto lub netto” Po wprowadzonej zmianie punkt 3.3.3 otrzymuje następujące
brzmienie:
3.3.3. Suma ubezpieczenia pojazdów, których okres eksploatacji przekroczył 6 miesięcy, lecz nie jest dłuższy
niż 12 miesięcy od daty nabycia przez ubezpieczającego, jako fabrycznie nowego i pojazd wcześniej nie uległ
uszkodzeniu, ustalona będzie w wartości rynkowej określonej wg katalogów „Info Ekspert”
Pytanie nr 17. 2.5. Rozszerzone odpłatne ubezpieczenie Assistance.
Prosimy o zgodę na zastosowanie w powyższym punkcie klauzuli zwrotu kosztów dodatkowych, uzasadnionych
okolicznościami danego zdarzenia i dokumentowych przez klienta w brzmieniu:
”Jeżeli ubezpieczyciel nie będzie mógł zapewnić realizacji świadczeń w pełnym zakresie i limitach podanych w pkt.2.5 w
ramach ubezpieczenia Assistance, ubezpieczający pokryje różnice we własnym zakresie, a ubezpieczyciel ramach
ubezpieczenia AC zwróci mu poniesione na ten cel wydatki, nie więcej niż do zakresów i limitów podanych w pkt.2.5.
Suma AC nie zostanie pomniejszona o koszty poniesione przez klienta”.
Zastosowanie tej klauzuli ma na celu wyeliminowanie ewentualnych rozbieżności pomiędzy oczekiwanymi warunkami i
limitami wskazanymi w SIWZie a warunkami Car Assistance ubezpieczyciela.
Odpowiedź: Zamawiający przychyla się do wniosku pytającego i wprowadza powyższe zapisy do zastosowania w
SIWZ.
Pytanie nr 18. 4. Obligatoryjne zasady likwidacji szkód:
Prosimy o akceptacje poniższego punktu w treści: 4.13. Dla szkód których wartość nie przekracza 3 000,00 zł możliwa
jest tzw. samolikwidacja szkody, po uprzednim uzyskaniu akceptacji ubezpieczyciela i pod warunkiem powiadomienia
ubezpieczyciela po otrzymaniu informacji o zaistnieniu szkody i przy jednoczesnym zabezpieczeniu danych
umożliwiających weryfikację rodzaju i rozmiaru szkody (pisemny protokół z miejsca zdarzenia opisujący przypuszczalne
jego przyczyny oraz rodzaj i rozmiar szkody, a także dokumentację fotograficzną).
Odpowiedź: Zamawiający przychyla się do wniosku pytającego i dokonuje zmiany SIWZ, lit. B. Ubezpieczenia
komunikacyjne, pkt. 4. Obligatoryjne zasady likwidacji szkód, p.pkt. 4.13 nadając mu następujące brzmienie:
„4.13. Dla szkód których wartość nie przekracza 3 000,00 zł możliwa jest tzw. samolikwidacja szkody, po
uprzednim uzyskaniu akceptacji ubezpieczyciela i pod warunkiem powiadomienia ubezpieczyciela po otrzymaniu
informacji o zaistnieniu szkody i przy jednoczesnym zabezpieczeniu danych umożliwiających weryfikację rodzaju i
rozmiaru szkody (pisemny protokół z miejsca zdarzenia opisujący przypuszczalne jego przyczyny oraz rodzaj i
rozmiar szkody, a także dokumentację fotograficzną).”
Pytanie nr 19. W załączniku nr 1b do SIWZ: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - warunki obligatoryjne –
definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza modyfikację
treści klauzul na następujące:
Klauzula likwidacyjna Auto-Casco
Jeśli w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia zadeklarowana przez Ubezpieczającego suma ubezpieczenia jest niższa niż
3
wartość rynkowa pojazdu o więcej niż 15%, odszkodowanie zostaje pomniejszone w takiej proporcji, w jakiej pozostaje
suma ubezpieczenia ustalona według deklaracji Ubezpieczającego do wartości rynkowej pojazdu aktualnej w dniu
zawarcia umowy ubezpieczenia.
Klauzula uznania stanu zabezpieczeń (dotyczy ubezpieczeń komunikacyjnych)
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we
wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel uzna zabezpieczenia antykradzieżowe zamontowane w pojazdach będących własnością lub użytkowanych
przez Klienta w dniu zawarcia umowy i kontynuujących ubezpieczenie AC z innego Zakładu Ubezpieczeniowego , jako
wystarczające do spełnienia wymogu prawidłowego zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą w przypadku ubezpieczenia
pojazdu w ryzyku kradzieżowym (KR) w ramach ubezpieczenia autocasco (AC) . Pozostałe pojazdy włączane na
warunkach umowy do ubezpieczenia AC w trakcie jej trwania muszą spełniać następujące wymogi:
a. samochody osobowe oraz samochody ciężarowe o ładowności do 2 ton, których suma ubezpieczenia nie przekracza
kwoty 100 000 zł - jedno samodzielne zabezpieczenie przed kradzieżą,
b. samochody osobowe oraz samochody ciężarowe o ładowności do 2 ton, których suma ubezpieczenia przekracza kwotę
100 000 zł. a nie przekracza 350 000 zł - dwa różne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe, w tym co najmniej jedno
samodzielne,
c. samochody osobowe, samochody ciężarowe o ład. do 2 ton, których suma ubezpieczenia przekracza kwotę 350 000 zł
– dodatkowo GPS,
d. samochody ciężarowe o ładowności ponad 2 tony oraz ciągniki siodłowe - co najmniej jedno samodzielne
zabezpieczenie przed kradzieżą,
Odpowiedź: Zamawiający nie przychyla się do wniosku pytającego i nie wyraża zgody na zmianę treści Klauzuli
likwidacyjnej Auto-Casco oraz Klauzuli uznania stanu zabezpieczeń (dotyczy ubezpieczeń komunikacyjnych).
II zestaw pytań:
I. Ogólne/Wspólne:
Pytanie nr 20. Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do 16.09.2015r.
Odpowiedź: Zamawiający nie przychyla się do wniosku pytającego i nie wyraża zgody na wydłużenie terminu na
składanie ofert.
Pytanie nr 21. Zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie do Specyfikacji możliwości wypowiedzenia umowy jn.:
Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze
skutkiem na koniec poszczególnego okresu ubezpieczenia/okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel
może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów.
Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniżej określone
sytuacje:
1) gdy wskaźnik szkodowości - rozumiany jako stosunek sumy wypłaconych odszkodowań oraz założonych rezerw na
niewypłacone odszkodowania za pierwsze 9 miesięcy trwania ochrony ubezpieczeniowej do składki należnej za
analogiczny okres - przekroczy 70%,
2) pogorszenie warunków reasekuracyjnych powodująca brak możliwości spełnienia wymogów umowy ubezpieczenia;
3) wyłudzenie lub próba wyłudzenia przez Zamawiającego odszkodowania z umowy ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie
lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym;
4) usiłowanie popełnienia przestępstwa przez Zamawiającego związane z zawarciem lub wykonaniem umowy
ubezpieczenia, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym
orzeczeniem sądowym.
Zajście wypadku ubezpieczeniowego czy wypłata odszkodowania nie może być w żadnym razie uważane za ważny powód
uzasadniający rozwiązanie umowy przez Ubezpieczyciela, w innym niż powyższy trybie.
Składka za kolejne okresy ubezpieczenia/okresy rozliczeniowe w żadnym wypadku nie staje się należna i/lub wymagalna.
Rozwiązanie Umowy wskutek wypowiedzenia nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań powstałych w okresie jej
obowiązywania.
Odpowiedź: Zamawiający nie przychyla się do wniosku pytającego i nie wyraża zgody na wprowadzenie do SIWZ
możliwości wypowiedzenia umowy.
Pytanie nr 22.
Prosimy o wyłączenie z definicji terroryzmu zdarzeń związanych z atakiem biologicznym, chemicznym,
nuklearnym lub cybernetycznym.
Odpowiedź: Klauzula aktów terroryzmu nie obejmuje zdarzeń związanych z atakiem biologicznym, chemicznym,
nuklearnym lub cybernetycznym.
Pytanie nr 23.
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji SIWZ o plan rozmieszczenia obiektów miasteczka akademickiego
ze wskazaniem przeznaczenia poszczególnych budynków.
Odpowiedź: Zamawiający załącza plany rozmieszczenia obiektów miasteczka akademickiego ze wskazaniem
przeznaczenia poszczególnych budynków (Załączniki Nr 1,2,3 i 4 do niniejszych wyjaśnień).
4
Ponadto Zamawiający nadmienia, że Uniwersytet dysponuje innymi lokalizacjami znajdującymi się poza terenem
miasteczka akademickiego.
Pytanie nr 24. Prosimy o informację jaka jest wartość całkowita (wartość budynku + wartość całości pozostałego
mienia) budynków mieszczących: wydział chemii oraz matematyki, fizyki i informatyki.
Odpowiedź: Wykonawca sformułował wniosek w sposób zbyt ogólny. Wskazane przez niego wydziały dysponują
nieruchomościami w różnych lokalizacjach. Jednocześnie Zamawiający informuje, że prowadzi ogólną ewidencję
środków trwałych i nie jest w stanie określić jaka część wyposażenia przypada na wskazane obiekty.
Pytanie nr 25. Prosimy o informację, jaka jest łączna wartość mienia (poza wartością budynku) zgromadzona w nowym
obiekcie Ecotech zlokalizowanego przy ul. Głębokiej 39 w Lublinie.
Odpowiedź: Zamawiający podał w odniesieniu do wskazanego budynku wyłącznie jego sumę ubezpieczenia. Na
chwilę obecną wyposażenie tej nieruchomości nie jest deklarowane do ubezpieczenia. Doposażanie budynku jest
dopiero realizowane, w grudniu br. zostanie zamontowany rezonans magnetyczny o wartości 32 mln. zł, a
przetargi na pozostałe wyposażenie są w toku i jego wartość będzie znana w styczniu 2016r. Częściowa
informacje na ten temat Zamawiający podał w odpowiedzi na pytanie Nr 14.
II. Dotyczy Załącznik nr 1a do SIWZ, część A. – I. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk:
Pytanie nr 26. Czy Zamawiający potwierdza, iż w odniesieniu do napowietrznych linii przesyłowych, linie takie poza
miejscem ubezpieczenia podlegają ochronie ubezpieczeniowej max. do 300 m od granicy lokalizacji (adresu).
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w odniesieniu do napowietrznych linii przesyłowych, linie takie poza
miejscem ubezpieczenia podlegają ochronie ubezpieczeniowej maksymalnie do 100 m od granicy budynku lub
budowli, gdy mówimy o stałych elementach budynków lub budowli oraz maksymalnie do 300 m od granicy
lokalizacji – dla pozostałego mienia.
Pytanie nr 27. Prosimy o wyodrębnienie z zadeklarowanej sumy ubezpieczenia wartości dla poniższego mienia:
- pkt. 2.1.1. – obiekty nie połączone trwale z gruntem, tymczasowe obiekty budowlane, szklarnie, namioty, tunele foliowe
- pkt. 2.1.6.;
- pkt. 2.1.16.;
Odpowiedź:
- pkt. 2.1.1. – obiekty nie połączone trwale z gruntem, tymczasowe obiekty budowlane, szklarnie, namioty, tunele
foliowe – Wykonawca zobligowany jest działać w obrębie podanych sum ubezpieczenia w załączniku nr 1d do
SIWZ
- pkt. 2.1.6.; zawierają się w wartości budynków
- pkt. 2.1.16.; metale szlachetne deklarowane są do ubezpieczenia w systemie PR, ale ich wartość wynosi
36 022,56 zł
Pytanie nr 28. Prosimy o wskazanie przyczyny 5 szkód o najwyższej jednostkowej wartości w odniesieniu do
ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.
Odpowiedź:
W ubezpieczeniu mienia wartość największej szkody to:
40 917,16 zł; przyczyna: mienie ulewny deszcz i burza w nocy spowodowała zalania
17 270,58 zł; przyczyna: kradzież z włamaniem
14 458,82 zł; przyczyna: szkoda wodnokanalizacyjna (zalanie)
14 260,00 zł; przyczyna: przepięcie
10 276,00 zł; przyczyna: kradzież z włamaniem
Pytanie nr 29. W odniesieniu do pkt. 2.4.4. prosimy o dodatkowe informacje jn.:
a) podanie szacowanej całkowitej wartości;
b) jeśli Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia tzw. „białe kruki”, starodruki – prosimy o wskazanie podstawy szacowania
wartości (np. wycena rzeczoznawcy) oraz wykaz takich pozycji (w przypadku znaczącej ich ilości – prosimy o wskazanie
20 jednostkowo najdroższych).
Odpowiedź: W przypadku zbiorów bibliotecznych i księgozbioru oraz materiałów archiwalnych do ochrony
ubezpieczeniowej nie są deklarowane zbiory zabytkowe. Łączna wartość księgozbioru, zbiorów bibliotecznych
i materiałów archiwalnych to około 43 mln zł.
Pytanie nr 30. Czy Zamawiający potwierdza, że zbiory muzealne i dzieła sztuki obejmowane ochroną w ubezpieczeniu
mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku zostały uwzględnione także w sumie ubezpieczenia deklarowanej do
ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w systemie sum stałych/na pierwsze ryzyko.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zbiory muzealne i dzieła sztuki obejmowane ochroną w ubezpieczeniu mienia od
kradzieży z włamaniem i rabunku zostały uwzględnione także w sumie ubezpieczenia deklarowanej do ubezpieczenia
mienia od wszystkich ryzyk w systemie sum stałych/na pierwsze ryzyko.
5
Pytanie nr 31. Wnioskujemy o rozszerzenie katalogu dopuszczalnych wyłączeń odpowiedzialności (pkt. 4.) o:
a) szkody spowodowane przez rażące niedbalstwo reprezentantów Zamawiającego;
b) szkody polegające na skażeniu promieniotwórczym, chemicznym lub biologicznym;
c) prowadzenie eksperymentów;
d) prototypy;
Odpowiedź: Zamawiający przychyla się do wniosku pytającego i włącza do katalogu Akceptowalnych włączeń
odpowiedzialności ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk: szkody polegające na
skażeniu promieniotwórczym, chemicznym lub biologicznym. W pozostałym zakresie nie dokonuje żadnych
zmian. Porównaj odpowiedź na pytanie nr 3.
Pytanie nr 32. Dla pkt. 5.54. (koszty dodatkowe wynikające z zabytkowego charakteru budynku dotkniętego szkodą)
wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 20% wartości szkody nie więcej niż 1.000.000 PLN.
Odpowiedź: Zamawiający nie przychyla się do wniosku pytającego i nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu
odpowiedzialności w Załączniku Nr 1a do SIWZ, A. Pkt.5, p.pkt. 5.54.
Pytanie nr 33. Prosimy o wskazanie lokalizacji (budynek lub kompleks połączonych budynków) o najwyższej łącznej
sumie ubezpieczenia wszystkich rodzajów ubezpieczanego mienia (wartość budynku + pozostałe mienie) i wskazanie
takiej łącznej wartości.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pełną posiadaną wiedzę w zapytywanym zakresie umieścił w odpowiedzi
na pytanie nr 1 i 2.
Pytanie nr 34. W odniesieniu do Klauzuli ubezpieczenia przepięć – zwracamy się z wnioskiem o ograniczenie
odpowiedzialności dla szkód przepięciowych nie związanych z wyładowaniami atmosferycznymi do limitu w wysokości
1.000.000 PLN occ/agg.
Odpowiedź: Zamawiający nie przychyla się do wniosku pytającego i nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu
odpowiedzialności dla szkód przepięciowych niezwiązanych z wyładowaniami atmosferycznymi.
III. Dotyczy Załącznik nr 1a do SIWZ, część A. – I. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego:
Pytanie nr 35. Dla ust. 1 – prosimy o podanie limitu dla kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, w nocy, w niedziele
i święta, koszty przejazdu techników i ekspertów, koszty ekspresowego transportu (w tym frachtu lotniczego).
Odpowiedź: W ramach limitów dla kosztów proporcjonalnych i nieproporcjonalnych.
Pytanie nr 36. Dla ust. 5.6. prosimy o informację jaką zmianę zasad Zamawiający na myśli. Wskazujemy, iż w
przypadku braku możliwości naprawy mienia zgodnie z owu będą obowiązywać postanowienia dotyczące szkody
całkowitej – prosimy o potwierdzenie, iż nie będzie to traktowane jako zmiana zasad wypłaty odszkodowania. Ponadto
prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku nieodtwarzania mienia na podstawie decyzji Ubezpieczającego wypłata
odszkodowania nastąpi wg wartości rzeczywistej.
Odpowiedź: Zapis ma charakter zabezpieczający w odniesieniu do tych ogólnych warunków ubezpieczenia, które
przewidują wypłatę odszkodowania według zasad innych niż podane w SIWZ. Zamawiający potwierdza, że w
przypadku braku możliwości naprawy mienia obowiązywać będą postanowienia dotyczące szkody całkowitej;
jednocześnie Zamawiający potwierdza, że nie będzie to traktowane jako zmiana zasad wypłaty odszkodowania.
Poza tym Zamawiający informuje, że wypłata odszkodowania nigdy nie będzie następowała w wartości
rzeczywistej.
Pytanie nr 37. Dla ust. 5.12 – prosimy o wskazanie sprzętu zamontowanego na zewnątrz. Prosimy o wprowadzenie
limitu w wysokości 200.000 PLN occ/agg.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że sprzęt który ze względy na swój charakter znajduje się na zewnątrz
stanowią min: tablice elektroniczne, tablice interaktywne, aparaty pomiarowe, urządzenia badawcze, sprzęt
służący do transmisji i zapisu głosu, obrazu lub innych informacji / danych, urządzenia stanowiące elementy
monitoringu i klimatyzacji, itd.
Zamawiający nie przychyla się do wniosku i nie wprowadza limitu dla w/w rodzaju mienia.
Pytanie nr 38. Dla ust. 5.13. prosimy o potwierdzenie, że postanowienie dotyczy sprzętu przenośnego.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, ze wskazane w Załączniku Nr 1a do SIWZ, lit. A. Ubezpieczenie sprzętu
elektronicznego, pkt. 5. Warunki szczególne obligatoryjne ppkt. 5.13 dotyczy sprzętu elektronicznego
przenośnego.
Pytanie nr 39. Dla ust. 5.14 prosimy o informację, czy i jaki sprzęt jest przeznaczony do użytku prywatnego.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że sprzęt będący własnością uczelni a użytkowany w celach prywatnych
mogą stanowić: laptopy, tablety, iPady, sprzęt badawczy, telefony komórkowe, rzutniki, projektory, itp.
6
Pytanie nr 40. Dla ust. 5.15 prosimy o wprowadzenie limitu 5 mln PLN na nową lokalizację
Odpowiedź: Zamawiający przychyla się do wniosku pytającego i wprowadza podlimit dla sprzętu przenoszonego
do nowej lokalizacji w wysokości 5 000 000,00 zł (na każdą lokalizację). Dotyczy to sytuacji, gdy przeniesienie nie
jest zgłaszane. Natomiast po zgłoszeniu przeniesienia sprzętu do nowej lokalizacji odpowiedzialność
ubezpieczyciela zachodzi do pełnej sumy ubezpieczenia. W związku z powyższym p.pkt. 5.15 otrzymuje
brzmienie:
„5.15. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w przypadku jego
przeniesienia do innej lokalizacji bez zgłoszenia ubezpieczycielowi, z podlimitem w wysokości 5 000 000,00 zł na
każdą lokalizację. W przypadku zgłoszenia przeniesienia sprzętu do nowej lokalizacji ubezpieczycielowi jego
odpowiedzialność zachodzi do pełnej wartości przeniesionego sprzętu.”
Pytanie nr 41. Dla ust. 5.53 prosimy o podanie wysokości franszyzy czasowej dla kosztów proporcjonalnych.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że franszyza czasowa wynosi 2 dni robocze
Pytanie nr 42. Dla ust. 5.19 prosimy o potwierdzenie, że postanowienia nie dotyczą sytuacji nieodtworzenia mienia.
Odpowiedź: Zamawiający wręcz potwierdza, że postanowienia Klauzuli likwidacyjnej dotyczą także sytuacji gdy
nie dochodzi do otworzenia mienia stanowiąc: (…) Taka sama zasada wypłaty odszkodowania obowiązuje
w przypadku nieodtworzenia przedmiotu ubezpieczenia, przy czym wówczas wysokość odszkodowania
odpowiadać będzie kosztom nabycia lub odtworzenia mienia, nie więcej jednak niż suma ubezpieczenia albo cena
takiej samej lub podobnej rzeczy nowej, w zależności od tego, która z nich jest niższa.”
Pytanie nr 43. Dla ust. 5.22 Prosimy o wyłączenie klauzuli jako niemającej zastosowania do sprzętu elektronicznego.
Odpowiedź: Zmawiający nie przychyla się do wniosku pytającego i nie dokonuje wyłączenia Klauzuli kosztów
przeniesienia mienia i przekwaterowania osób z Załącznika 1b, lit. A. pkt. II. Ubezpieczenie sprzętu
elektronicznego od wszystkich ryzyk.
Pytanie nr 44. Dla ust. 5.33 – prosimy o wprowadzenie limitu 5.000.000 PLN na lokalizację.
Odpowiedź: Zamawiający nie przychyla się do wniosku pytającego i nie wprowadza limitu do treści Klauzuli
miejsc ubezpieczenia.
Pytanie nr 45. Prosimy o podanie adresu Laboratorium Analitycznego oraz opisu konstrukcji i zabezpieczeń tej
lokalizacji.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż Laboratorium Analityczne znajduje się na Wydz. Chemii przy Pl. M. C.
Skłodowskiej 3 (budynek „Dużej Chemii”). Opis konstrukcji oraz zabezpieczeń znajduje się w Załączniku nr 1 d do
SIWZ w Zakładce nr 5 poz. Nr 41. Zamawiający informuje, iż w pomieszczeniach Laboratorium znajdują się
podwójne drzwi, zamki, domofony, a w miejscu użytkowania serwera (wykaz sprzętu elektronicznego, Zał. Nr 1 d
do SIWZ, Zakładka nr 2, poz. 350) zainstalowany jest czujnik ruchu. Ponadto obiekt Wydz. Chemii jest
monitorowany.
Pytanie nr 46. Prosimy o informację czy, jakie i gdzie znajdują się systemy suchego gaszenia stosowane jako
zabezpieczaniu ppoż. sprzętu elektronicznego.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, ze gazowe systemy gaszenia znajdują się w serwerowni Wydz.
Humanistycznego (Budynek „Nowej Humanistyki”) oraz serwerowni wydz. Matematyki, Fizyki i Informatyki.
Pytanie nr 47. Dla ust. 5.40 – prosimy o wyłączenie klauzuli. Jednocześnie prosimy o informację, czy i jakie
testy/rozruch Zamawiający przewiduje przeprowadzić w okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający wyłącza z zakresu ubezpieczenia klauzulę rozruchu próbnego i testów. Tym samym
wykreśleniu podlega punkt 5.40.
IV. Dotyczy Załącznik nr 1a do SIWZ, część A. – III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:
Pytanie nr 48. Dla pkt. 4.6. prosimy o uzupełnienie przez podanie informacji nt. rodzaju wykonywanych eksperymentów,
badań.
Odpowiedź: Zamawiający oświadcza, iż nie dysponuje wykazem prowadzonych na Uniwersytecie badań,
doświadczeń i eksperymentów.
Zamawiający wyjaśnia, że posiada informacje dotyczące tematów badań zamawianych przez podmioty zewnętrzne
i takie informacje poniżej przekazuje:
- na Wydziale Chemii były prowadzone badania izotopów strontu, cezu, ameryku, uranu.
- Wydział Chemii wykonuje badania zlecone dotyczące analizy krwi na obecność określonych substancji.
- na wydziale Biologii i Biotechnologii prowadzone są badania dotyczące substancji antynowotworowych, w
7
których wykorzystywane są tkanki ludzkie oraz badania dotyczące modyfikacji genetycznych.
Nie są prowadzone badania na ludziach.
Pytanie nr 49. Dla pkt. 4.6. prosimy o informację czy podczas badań / eksperymentów wykorzystywane są substancje
niebezpieczne (tj. palne, wybuchowe, żrące) – jakie.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, ze badań wykorzystywane są min. odczynniki chemiczne, gaz ziemny, ciekły
azot, hel.
Pytanie nr 50. Dla pkt. 4.10. wnioskujemy o ograniczenie braku regresu w odniesieniu do pracowników oraz osób
fizycznych wykonujących na rzecz Uniwersytetu prace o charakterze pomocniczym do prowadzonej działalności.
Odpowiedź: Zamawiający nie przychyla się do wniosku pytającego i nie dokonuje żadnych zmian w zapytywanym
zakresie.
Pytanie nr 51. Dla pkt. 4.12. czy Zamawiający potwierdza, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje ryzyka
kradzieży, zaginięcia pojazdu bądź jego wyposażenia, oraz jakichkolwiek szkód wynikających z warunków
atmosferycznych.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że rozszerzenie 4.12 wskazane w Załączniku Nr 1 a do SIWZ, lit. A, pkt. III.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dotycząca szkód w pojazdach pozostawionych na nieodpłatnych
parkingach i miejscach parkingowych (postojowych) prowadzonych przez ubezpieczającego, z włączeniem szkód
wynikających z awarii systemu wjazdu na teren parkingu lub inny będący w posiadaniu ubezpieczającego nie
dotyczy ryzyka kradzieży, zaginięcia pojazdu lub jego wyposażenia oraz szkód wynikających z warunków
atmosferycznych, w związku z wystąpieniem których nie można przypisać odpowiedzialności Ubezpieczonego.
Pytanie nr 52. W ramach pkt. 4.14. wnioskujemy o ustanowienie podlimitu na przeniesienie chorób zakaźnych w
wysokości 500.000 PLN occ/agg.
Odpowiedź: Zamawiający nie przychyla się do wniosku pytającego i nie dokonuje żadnych zmian w zapytywanym
zakresie.
Pytanie nr 53. Dla pkt. 4.16. wnioskujemy o modyfikację limitu na 1.000.000 PLN occ/agg.
Odpowiedź: Zamawiający przychyla się do wniosku pytającego i dokonuje zmiany limitu wskazanego w rozszerzeniu
znajdującym się w ppkt. 4.16 Załącznika Nr 1 a do SIWZ, lit. A, pkt. III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, nadając
mu następujące brzmienie:
„4.16. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez ratowników i instruktorów pływania zatrudnionych
na kąpieliskach i pływalniach (bez względu na podstawę zatrudnienia), z podlimitem 1 000 000,00 zł na jeden i
wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.”
Pytanie nr 54. Dla pkt. 4.17. prosimy o doprecyzowanie poprzez potwierdzenie że ochroną ubezpieczeniową nie jest
obejmowana jakakolwiek działalność medyczna, wyjaśnienie jakie czynności w zakresie działalności gabinetów lekarskich i
pielęgniarskich są wykonywane.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż ochroną ubezpieczeniową nie jest objęta działalność medyczna, gdyż
Zamawiający takiej działalności samodzielnie nie prowadzi, a wynajmuje jedynie pomieszczenia na taką
działalność jednostkom uprawnionym do prowadzenia tego rodzaju działalności.
Pytanie nr 55. Dla pkt. 4.18. prosimy o uzupełnienie Specyfikacji poprzez udzielenie informacji nt. liczby hoteli,
internatów, akademików, pensjonatów, domów studenckich, domów wczasowych prowadzonych przez Zamawiającego
oraz ilości miejsc w poszczególnych obiektach.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż posiada 9 domów studenckich (akademików) z liczbą 2 600 miejsc oraz
Ośrodek Wypoczynkowy w Kazimierzu Dolnym z ilością 30 miejsc.
Pytanie nr 56. Dla pkt. 4.25. prosimy o informację, czy w zakresie utrzymania wymienionego mienia czynności
wykonywane są siłami własnymi Zamawiającego czy też korzysta on z wyspecjalizowanych firm zewnętrznych.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, ze w zakresie utrzymania dróg, chodników, ścieżek, alejek, kładek, schodów,
placów, skwerów, terenów zielonych i innych UMCS na podstawie zawartych umów wspomaga się działaniem firm
zewnętrznych.
Pytanie nr 57. Dla pkt. 4.33. prosimy o uzupełnienie SIWZ poprzez podanie informacji jakiego rodzaju imprezy masowe
podlegające warunkom Rozporządzenia Min. Finansów organizuje Zamawiający – ile tego rodzaju imprez organizowane
jest w ciągu roku, z jaką ilością osób – Rozporządzenie narzuca wartość sumy gwarancyjnej - w związku z tym,
wnioskujemy o rozważenie modyfikacji zapisów SIWZ i w tym zakresie wprowadzenia składania każdorazowo wniosku o
wystawienie aneksu do polisy w której będą zawarte warunki obowiązkowego ubezpieczenia oc z tytułu organizacji
imprezy masowej z zastosowaniem obligatoryjnie narzuconej sumy gwarancyjnej.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że rozszerzenie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej znajdujące się pod
8
punktem 4.33 nie dotyczy imprez masowych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Finansów.
III zestaw pytań:
Pytanie nr 58. W Załączniku nr 1 do SIWZ, pkt 12.2 prosimy o poprawę omyłki pisarskiej:
III rata płatna do 30 kwietnia 2018r na III rata płatna do 30 kwietnia 2017r.
IV rata płatna do 30 czerwca 2018r na IV rata płatna do 30 czerwca 2017r.
Prosimy o dokonanie analogicznej poprawy w załączniku nr 6 - projekcie umowy
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje poprawienia omyłki pisarskiej ujętej w załączniku Nr 1 do SIWZ, pkt. 12.2 oraz
Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy, § 12 Warunki płatności, pkt. 1 ppkt. 1.2 i nadaje tymże punktom następujące
brzmienie:
Załącznik Nr 1 do SIWZ, pkt. 12.2: Drugi roczny okres ubezpieczenia
I rata płatna do 31 października 2016 r.
II rata płatna do 31 stycznia 2017 r.
III rata płatna do 30 kwietnia 2017 r.
IV rata płatna do 30 czerwca 2017 r.
Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy, § 12 Warunki płatności, pkt. 1 ppkt. 1.2. drugi roczny okres ubezpieczenia:
I rata płatna do 31 października 2016 r.
II rata płatna do 31 stycznia 2017 r.
III rata płatna do 30 kwietnia 2017 r.
IV rata płatna do 30 czerwca 2017 r.
Pytanie nr 59. Prosimy o dodanie do listy wyłączeń (pkt 4 załącznika nr 1):
Winy umyślnej albo rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego, chyba, że wypłata odszkodowania odpowiada względom
słuszności.
Odpowiedź: Zamawiający nie przychyla się do wniosku pytającego i nie dokonuje zmiany listy ujętej w pkt. 4.
Akceptowalnych włączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich
ryzyk o w/w zakres.
Pytanie nr 60. Z uwagi na dwuletni okres ochrony i istniejące znaczne prawdopodobieństwo objęcia ochroną w
przyszłości mienia w budowie, prosimy o dodanie do listy wyłączeń (pkt 4 załącznika nr 1):
4.23 mienie (w tym budynki i budowle) będące w trakcie budowy, przebudowy, modernizacji, remontu i wszelkich robót
budowlanych (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane), montażu, instalacji, rozruchu próbnego, testów poprzedzających
uruchomienie przed podpisaniem końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego.
Odpowiedź: Zamawiający nie przychyla się do wniosku pytającego i nie dokonuje zmiany listy ujętej w pkt. 4.
Akceptowalnych wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich
ryzyk o w/w zakres.
Zamawiający, szczególnie w ramach prawa opcji, może występować z wnioskiem o objęcie ochroną – na zasadzie
odrębnych ustaleń z Wykonawcą – inwestycji budowlanych polegających na budowie od podstaw nowych
obiektów.
Natomiast przebudowa, modernizacja, remont, montaż itp. w odniesieniu do mienia istniejącego objęte są ochroną
w ramach niniejszego zamówienia.
Pytanie nr 61. Z uwagi na dwuletni okres ochrony i istniejące prawdopodobieństwo objęcia ochroną w przyszłości
mienia wyłączonego z eksploatacji lub pustostanów, prosimy o dodanie do listy wyłączeń (pkt 4 załącznika nr 1):
4.24 mienie wyłączone z eksploatacji na okres dłuższy niż 60 dni.
Odpowiedź: Dla mienia wyłączonego z eksploatacji obowiązująca jest klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji
i Zamawiający nie dokonuje w powyższym zakresie żadnych zmian w SIWZ.
Natomiast zakres ubezpieczenia nie obejmuje mienia przeznaczonego do rozbiórki – zgodnie z pkt. 4.15
w Załączniku Nr 1a do SIWZ : (…) ochroną ubezpieczeniową nie są objęte „budynki i budowle przeznaczone
do rozbiórki i znajdujące się w nich mienie oraz maszyny, urządzenia, wyposażenie przeznaczone do likwidacji
(lub na złom), chyba że ubezpieczyciel przyjął je do ubezpieczenia i objął ochroną.” Wyjątek od tej zasady
stanowią mieszkania do rozbiórki deklarowane obligatoryjnie do ubezpieczenia w zakresie ryzyk nazwanych,
tzw. FLEXA, bez postanowień dodatkowych obligatoryjnych zawartych w opisie przedmiotu zamówienia
i zaakceptowanych postanowień fakultatywnych.
Pytanie nr 62. Prosimy o dodanie do listy wyłączeń (pkt 4 załącznika nr 1):
4.25 mienie w transporcie drogowym, kolejowym, powietrznym lub wodnym oraz podczas jego załadunku i wyładunku.
Odpowiedź: Zamawiający nie przychyla się do wniosku pytającego i nie dokonuje zmiany listy ujętej w pkt. 4.
Akceptowalnych wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich
ryzyk o w/w zakres.
9
Pytanie nr 63. Prosimy o modyfikację wyłączenia 4.22 do postaci:
4.22 Szkody w programach komputerowych i nośnikach informacji niezależnie od przyczyny szkody, a także szkody w
sprzęcie komputerowym, jeśli ich przyczyną jest działanie niszczącego programu, w szczególności określanych mianem
wirusów, robaków komputerowych, koni trojańskich, bomb logicznych lub innych działających analogicznie.
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje dodatkowych zmian treści SIWZ aniżeli te które już zostały dokonane w
związku z powyższymi odpowiedziami na pytania.
Pytanie nr 64. Prosimy o potwierdzenie, że wśród zgłoszonych do ubezpieczenia budynków i budowli nie ma
pustostanów i obiektów wyłączonych z eksploatacji. Jeśli są, to prosimy o wskazanie które to obiekty, jak są
zabezpieczone i o ograniczenie ochrony do FLEXA.
Odpowiedź: Dla pustostanów/obiektów wyłączonych z eksploatacji obowiązująca jest klauzula wyłączenia ryzyka z
eksploatacji.
Tylko w odniesieniu do mieszkań przeznaczonych do rozbiórki ustala się zakres ubezpieczenia ograniczonych do
tzw. zakresu FLEXA, bez postanowień dodatkowych obligatoryjnych zawartych w opisie przedmiotu zamówienia
i zaakceptowanych postanowień fakultatywnych. Innego mienia przeznaczonego do rozbiórki Zamawiający nie
deklaruje do ubezpieczenia, ani nie będzie deklarował.
Pytanie nr 65. W odniesieniu do zgłaszanych do ubezpieczenia sieci i instalacji elektrycznych – prosimy
o potwierdzenie, że są to instalacje podziemne. Jeśli napowietrzne, to prosimy o podanie długości i/lub wartości takich
sieci.
Odpowiedź: Mogą to być instalacje jednego i drugiego typu, Zamawiający nie posiada wiedzy na temat długości
instalacji. Por odpowiedź na pytanie nr 26.
Pytanie nr 66. Z konstrukcji Załącznika nr 1 może wynikać, że lista wyłączeń określona w punkcie A.I.4 dotyczy tylko
mienia od wszystkich ryzyk (A.I). Z uwagi na doprecyzowanie w kolejnych modułach, że wyłączenia owu Wykonawców nie
mają zastosowania, prosimy o określenie takich list wyłączeń poszczególnych modułów (A.II – sprzęt elektroniczny, A.III –
odpowiedzialność cywilna, A.IV ubezpieczenie podróży służbowych…) lub o zgodę na zastosowanie wyłączeń owu
Wykonawcy.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi w zapytywanym zakresie we wcześniejszych
wyjaśnieniach (pytanie nr 4). Katalog wyłączeń został określony tylko dla mienia od wszystkich ryzyk. W zakresie
pozostałych ubezpieczeń zastosowanie będą miały wyłączenia ogólnych lub szczególnych warunków
ubezpieczenia Wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie, o ile poszczególne wyłączenia nie będą stały
w sprzeczności z opisanym w SIWZ wymaganym zakresem ubezpieczenia.
IV zestaw pytań:
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
Pytanie nr 67. Prosimy o wyjaśnienie: „Przez osoby objęte ubezpieczeniem należy rozumieć ubezpieczającego, którym
jest zamawiającym oraz wszystkie inne osoby, za które ponosi odpowiedzialność.”
Czy intencją zamawiającego jest udzielanie ochrony wszystkim podmiotom z którymi współpracuje, również z
zewnętrznym, niezależnym firmom?
Zwracamy uwagę, że aktualnie zaproponowane zapisy powodują, że ze składki płaconej przez zamawiającego będzie
pokrywane w pełni ryzyko prowadzenia działalności przez innych przedsiębiorców. Aktualne zapisy powodują wzrost
składki i mogą spowodować obciążenie historii szkodowej zamawiającego szkodami innych podmiotów
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że jego intencją było objęcie ochroną ubezpieczeniową zamawiającego oraz
wszystkich pracowników i współpracowników uczelni, za których działanie odpowiada Zamawiający. Ochrona nie
obejmuje zewnętrznych przedsiębiorców lub współpracujących z uczelnią podmiotów, chyba że odpowiedzialność
takowa została szczegółowo wskazana w SIWZ.
Określenie: „wszystkie osoby, za które ponosi odpowiedzialność” jest precyzyjne. To takie osoby, za których
czyny odpowiada Zamawiający na mocy obowiązujących przepisów prawa, statutu, zawartych umów, porozumień
itp.
Ubezpieczenie mienia.
Pytanie nr 68. Prosimy o wykreślenie pkt 5.58 SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający nie przychyla się do wniosku pytającego i nie dokonuje wykreślenia pkt. 5.58 z
Załącznika Nr1a do SIWZ.
Pytanie nr 69. Ubezpieczenie mienia. Prosimy o wyjaśnienie czy suma ubezpieczenia obiektów zabytkowych
uwzględnia wartość zabytkową?
Odpowiedź: Suma ubezpieczenia nie uwzględnia wartości zabytkowej, jednak uwzględnia zwiększone koszty
odbudowy.
10
Pytanie nr 70. Podanie największej lokalizacji (budynek, kompleks budynków) wraz z wykazem wyposażenia. Pomocny
byłyby plan lokalizacji.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że we wcześniejszych wyjaśnieniach udzielił wszelkich informacji jakie
podsiada w zapytywanym zakresie.
Pytanie nr 71. Zmianę limitu odpowiedzialności klauzuli automatycznego pokrycia z 20% sumy ubezpieczenia na 5%
sumy ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający nie przychyla się do wniosku pytającego, jednakże zmienia wysokość limitu
wskazanego w Klauzuli automatycznego pokrycia z 20% sumy ubezpieczenia na 10% sumy ubezpieczenia. W
związku z powyższym klauzula otrzymuje następującą treść:
„Klauzula automatycznego pokrycia – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową, bez konieczności wcześniejszej deklaracji, wzrost
wartości mienia związany z jego nabyciem lub modernizacją. Suma ubezpieczenia ulega podwyższeniu z chwilą przejścia
na ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem mienia. Wartość majątku objętego klauzulą automatycznego
pokrycia nie może przekroczyć 10% łącznej sumy ubezpieczenia, przy czym przy wzroście wartości majątku o 10 mln zł
Ubezpieczyciel nie pobierze dodatkowej składki z tytułu doubezpieczenia mienia objętego niniejszą klauzulą.
W sytuacji, gdy wartość nowo ubezpieczanego mienia przekroczy 10% sumy ubezpieczenia lub 10 mln złotych,
ubezpieczyciel powiadomi o tym fakcie ubezpieczającego. Ubezpieczyciel może żądać dopłaty składki wyłącznie
od nadwyżki ponad wyznaczony limit 10 mln zł.
Składka za doubezpieczenie ponad określony limit będzie naliczana za każdy dzień faktycznej ochrony po zakończeniu
rocznego okresu ubezpieczenia, przy zastosowaniu stawki wynikającej z przedstawionej oferty (nie obowiązuje stosowana
składka minimalna z polisy ubezpieczeniowej), z uwzględnieniem dokonanych w tym czasie likwidacji, sprzedaży i innych
zmniejszeń w stanie środków trwałych (zbilansowanie z przysługującym zwrotem składki za niewykorzystany okres
ubezpieczenia zgodnie z art. 813 §1 K.C).”
Pytanie nr 72. Wykreślenie kl. rażącego niedbalstwa , kl. testów (EEI)
Odpowiedź: Zamawiający wyłącza z zakresu ubezpieczenia klauzulę rozruchu próbnego i testów. Tym samym
wykreśleniu podlega punkt 5.40.
Natomiast Zamawiający nie przychyla się do wniosku pytającego i nie dokonuje wykreślenia z załącznika Nr1a do
SIWZ Klauzuli rażącego niedbalstwa.
V zestaw pytań:
Pytanie nr 73. Wnioskujemy o możliwość zastosowania do umów ubezpieczenia klauzuli wypowiedzenia o treści
poniżej:
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych
we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze
skutkiem na koniec pierwszego okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie
z ważnych powodów. Do ważnych powodów należą wyłącznie:
1.przekroczenie wskaźnika szkodowości, gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych
odszkodowań z tytułu ubezpieczenia danego rodzaju do składki przypisanej z tego samego rodzaju ubezpieczenia, za
pierwsze 8 miesięcy ochrony, przekroczy 30%;
2.niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie
Ubezpieczenia,
3.znaczne pogorszenie finansowych lub pozafinansowych warunków reasekuracyjnych,
4.zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu Klientów lub danej grupy ryzyk
ubezpieczeniowych.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dokonując wyjaśnień na pytanie nr 21, udzielił odpowiedzi w zapytywanym
zakresie.
Pytanie nr 74. Prosimy o informację, w jaki sposób została ustalona wartość odtworzeniowa dla budynków.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przy dokonywaniu oszacowywania wartości odtworzeniowej budynków
pod uwagę brał dwie metody, tj.
- przeliczenie powierzchni użytkowej budynku administracyjnego, publicznego, oświatowego przez wartość
2 900,00 zł za 1m2, w przypadku budynków gospodarczych, garażowych przyjął wskaźnik do przeliczenia w
wysokości 1 000,00 zł, dla budynku warsztatu 1 800,00 zł, dla budynku kotłowni – 1 000,00 zł.
- w pozostałych przypadkach jest to wartość oszacowana w inny sposób przez Zamawiającego.
11
Pytanie nr 75. Prosimy o podanie lokalizacji zbiorów muzealnych oraz jakiego rodzaju jest to mienie.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zbiory muzealne zlokalizowane są m.in. w miejscach takich jak: Dworek
Kościuszków, Administracja Rektoratu, Administracja Wydziału Pedagogiki, Administracja Wydziału Chemii,
Administracja Obiektu Politologii, Wydział Filozofii i Socjologii, Muzeum UMCS, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Pracownia „Muzeum Zoologiczne”.
Zamawiający jednocześnie informuje, że w chwili obecnej nie dysponuje szczegółowym wykazem zbiorów
muzealnych zgromadzonych w muzeum. Ogólnie zbiory możemy podzielić na dwie główne grupy: fotografie oraz
muzealia artystyczno-historyczne. Wśród muzealiów artystyczno-historycznych znajdują się m.in. obrazy, grafiki,
rysunki, medale, puchary, proporczyki, książki, ulotki, druki ulotne, ekslibrisy, togi rektorskie. Najstarsze zbiory
pochodzą z 1945r.
Pytanie nr 76. Prosimy o możliwość wykreślenia z ryzyka kradzieży zwykłej szkód powstałych w mieniu studenckim
oraz określenie limitu na jedną osobę w wysokości 2 000,00 zł.
Odpowiedź: Kradzież zwykła nie obejmuje mienia studenckiego. W pozostałym zakresie Zamawiający nie
dokonuje żadnych zmian.
Pytanie nr 77. Prosimy o podanie informacji jakie mają zastosowanie franszyzy i udziały własne dla poszczególnych
ryzyk.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w wszelkie możliwe do zastosowania franszyzy zostały ujęte w
Załącznikach Nr 1a, b i c do SIWZ.
Pytanie nr 78. Prosimy o możliwość wykreślenie zapisu 5.11 SIWZ tj. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność również
za szkody w odniesieniu do sprzętu, który ze względu na swoją specyfikę wymaga stosowania odpowiednio regulowanych
zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (zgodnie z instrukcją producenta), spowodowane przez uszkodzony system
klimatyzacyjny.
Odpowiedź: Zamawiający nie przychyla się do wniosku pytającego i nie dokonuje wykreślenia zapisu pkt. 5.11 z
Załącznika Nr 1a do SIWZ.
Pytanie nr 79. Prosimy o możliwość wykreślenia z zapisów SIWZ pkt 5.16, tj. Zakres ochrony obejmuje szkody powstałe
wskutek systematycznego zawilgacania, zagrzybienia i zapleśnienia, z limitem w wysokości 25 000,00 zł na jedno i
wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający nie przychyla się do wniosku pytającego i nie dokonuje wykreślenia zapisu pkt. 5.16 z
Załącznika Nr 1a do SIWZ.
Pytanie nr 80. Proszę o potwierdzenie wartości zgłoszonego sprzętu kontrolno-pomiarowego, diagnostycznego,
badawczego, laboratoryjnego, naukowego - 160 468 711,00 zł / Załącznik Nr 1 d, zakładka.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Zawarte w załączniku nr 1 d do SIWZ zsumowania są prawidłowe.
Pytanie nr 81. Wnioskujemy o możliwość wprowadzenia zmiany treści klauzul na brzmienie:
KLAUZULA PRZEPIĘĆ
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że :
1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku przepięcia spowodowane zarówno
wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych.
2) Przez
przepięcie
należy
rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający maksymalne
dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach
elektrycznych.
3) W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia
zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry).
4) Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów
awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje
impulsów napięciowych, itp.) a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia
zewnętrzne.
5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi:
- dla szkód wskutek bezpośredniego uderzenia pioruna w sieć zasilającą lub linię przesyłającą energie elektryczną : do
pełnych sum ubezpieczenia
- dla szkód wskutek innych zewnętrznych i niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn: proponujemy limit 2.000.000,00
PLN.
KLAUZULA PRZECHOWYWANIA MIENIA :
12
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku szkód powstałych w wyniku zalania od podłoża,
ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność także za mienie składowane bezpośrednio na podłodze. Klauzula ma
zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do mienia, którego składowanie na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego
specyfikę lub właściwości.
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ, w tym Klauzuli ubezpieczenia przepięć oraz
Klauzuli przechowywania mienia.
Pytanie nr 82. Prosimy o możliwość usunięcia ze SWIZ klauzuli rozruchu próbnego i testów.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w pytaniach powyżej udzielił już odpowiedzi w zapytywanym zakresie.
Pytanie nr 83. Prosimy o modyfikację klauzuli ubezpieczenia kosztów dodatkowych poprzez wykreślenie pkt 5, tj. koszty
związane z alarmem bombowym, nawet jeśli był fałszywy, w tym w m.in. koszty ewakuacji, koszty poszukiwania, koszty
czyszczenia, z podlimitem 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.
Bądź zmianę wysokości podlimitu do kwoty 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający nie przychyla się do wniosku pytającego, jednakże zmienia wysokość limitu
wskazanego w Klauzuli kosztów dodatkowych w pkt. 5 z 200 000,00 zł na 100 000,00 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia. W związku z powyższym klauzula otrzymuje następującą treść:
„Klauzula ubezpieczenia kosztów dodatkowych – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony
uzgodniły, że: ochrona ubezpieczeniowa obejmuje uzasadnione i udokumentowane przez Ubezpieczającego
/Ubezpieczonego nakłady związane z:
1. zabezpieczeniem przed szkodą ubezpieczonego mienia w razie jego bezpośredniego zagrożenia działaniem
powstałego zdarzenia losowego oraz zmniejszeniem rozmiaru szkody objętej zakresem ubezpieczenia, jeśli środki te były
celowe, chociażby okazały się bezskuteczne;
2. akcją ratowniczą (gaszeniem, rozbiórką, ewakuacją, kosztami akcji ratowniczej, w tym wynagrodzenie Straży Pożarnej
na podstawie otrzymanych i zapłaconych przez Ubezpieczającego /Ubezpieczonego rachunków, itp.), jeżeli ratunek miał
na celu zmniejszenie strat lub niedopuszczenie do ich zwiększenia;
3. dodatkowe koszty pracy, w szczególności godziny nadliczbowe, dodatki za pracę w nocy i w dni wolne od pracy
oraz frachtu lotniczego, z wyjątkiem frachtu ekspresowego, poniesione w związku ze szkodą, za którą ubezpieczyciel
ponosi odpowiedzialność;
4. wszelkie uzasadnione i udokumentowane koszty i opłaty specjalistów (architektów, inżynierów, konserwatorów
zabytków), związane z przygotowaniem wszelkiej dokumentacji, szczególnie projektowej i konstrukcyjnej niezbędnej
do przywrócenia mienia (w tym mienia o charakterze zabytkowym) do stanu sprzed dnia szkody, poniesione
przez ubezpieczającego w związku ze zrealizowaniem się zdarzenia objętego umową ubezpieczenia.
5. koszty związane z alarmem bombowym, nawet jeśli był fałszywy, w tym w m.in. koszty ewakuacji, koszty poszukiwania,
koszty czyszczenia, z podlimitem 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.
Limit odszkodowawczy dla klauzuli, za wyjątkiem ust. 5, wynosi 2 000 000,00 zł ponad sumę ubezpieczenia na jedno
i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.”
Pytanie nr 84.
Prosimy o możliwość wprowadzenia zmian w treści klauzuli automatycznego pokrycia, na poniższą :
Klauzula automatycznego pokrycia – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
1. Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową, bez konieczności wcześniejszej deklaracji, wzrost
wartości mienia związany z jego nabyciem lub modernizacją. Suma ubezpieczenia ulega podwyższeniu z chwilą przejścia
na ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem mienia. Odpowiedzialność TU w stosunku do automatycznie
ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości 50 000 000,00 zł przy czym
przy wzroście wartości majątku o 10 mln zł Ubezpieczyciel nie pobierze dodatkowej składki z tytułu doubezpieczenia
mienia objętego niniejszą klauzulą.
2. W sytuacji, gdy wartość nowo ubezpieczanego mienia przekroczy określony powyżej limit lub 10 mln złotych,
Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 20 dni po
zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia / okresu ubezpieczenia*.
Składka za doubezpieczenie ponad określony limit będzie naliczana za każdy dzień faktycznej ochrony po zakończeniu
rocznego okresu ubezpieczenia, przy zastosowaniu stawki wynikającej z przedstawionej oferty (nie obowiązuje stosowana
składka minimalna z polisy ubezpieczeniowej), z uwzględnieniem dokonanych w tym czasie likwidacji, sprzedaży i innych
zmniejszeń w stanie środków trwałych (zbilansowanie z przysługującym zwrotem składki za niewykorzystany okres
ubezpieczenia zgodnie z art. 813 §1 K.C).
Odpowiedź: Zamawiający informuje, ze w pytaniu nr 71 udzielił już odpowiedzi w zapytywanym zakresie.
VI zestaw pytań:
Pytanie nr 85.
W związku z przygotowywaniem oferty na potrzeby zamówienia poblicznego proszę o rozbicie sum
13
ubezpieczenia na lokalizacje dla środków trwałych z grup III-VIII oraz pozostałych środków trwałych i innego wyposażenia.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ze względu na rozproszeniei środków trwałych wskazanych do
ubezpieczenia w Grupach od III – VIII oraz wielkością lokalizacji nie jest w stanie przedstawić rozbicia sum
ubezpieczenia na poszczególne lokalizacje.
Pytanie nr 86. Proszę o sprecyzowanie zapisów odnośnie odpowiedzialności cywilnej:
Pkt 4.6 odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone wskutek przeprowadzanych (w tym błędnie) doświadczeń,
eksperymentów, prac badawczych – jakiego rodzaju to eksperymenty, czy będą dotyczyły inżynierii genetycznej;
jakiegokolwiek użytkowania materiałów pochodzących całkowicie lub w części z ciała ludzkiego; badań medycznych lub
biologicznych;
Pkt 4.17 odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku funkcjonowaniem gabinetów lekarskich i
pielęgniarskich, jeśli ubezpieczonemu można będzie przypisać w zakresie tym jakąkolwiek odpowiedzialność – jakie to
gabinety, proszę o wyszczególnienie, jakie zabiegi są w nich wykonywane.
Odpowiedź: Zamawiający udzielił już odpowiedzi w zakresie poruszanych kwestii we wcześniejszych pytaniach.
Pytanie nr 87. Proszę o zmianę zapisów SIWZ w rozdziale A. I. Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk:
Pkt. 2.1.1. obiekty budowlane (zgodnie z ustawą Prawo budowlane): budynki i budowle; obiekty podobne pod względem
konstrukcyjnym do budowli; obiekty niepołączone trwale z gruntem; tymczasowe obiekty budowlane (np. stragany, kioski),
szklarnie, namioty, tunele foliowe, bramy, ogrodzenia; Jaka jest wartość tych obiektów? Proszę o wprowadzenie limitu
odszkodowawczego do kwoty 100 000 zł.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wskazane w Załączniku Nr 1a do SIWZ, lit. A. Ubezieczenie mienia od
wszystkich ryzyk, pkt. 2 Przedmiot ubezpieczenia specyfikuje kategorie mienia dla których winna być udzielana
ochrona ubezpieczeniowa. Mienie podlegające pod ochronę ubezpieczeniową zostało enumaratywnie wskazane w
Załączniku Nr 1d do SIWZ, Zakałdka Nr 1 oraz w zakresie ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka.
Pytanie nr 88. Zmiana definicji huraganu, jako wiatru o prędkości min. 17,5 m/s.
Odpowiedź: Zamawiajacy nie przychyla się do wniosku pytającego i nie dokonuje zmian w definicji huraganu
ujętej w SIWZ.
Pytanie nr 89. Akceptowalne wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia. Prosimy o
dodanie zapisów:
Ochroną ubezpieczeniowąnie są objęte:
 pojazdy lądowe podlegające obowiązkowi rejestracji, poruszające się poza terenem zakładu Ubezpieczającego,
 wartości pieniężne, pojazdy mechaniczne, sprzęt audio-wizualny sprzęt elektroniczny, aparaty fotograficzne stanowiące mienie pracowników Ubezpieczającego
 dokumenty, akta, księgi, rysunki, plany, pieczątki, indywidualne programy komputerowe, dane na kartach
perforowanych, taśmach, dyskietkach i innych nośnikach danych,
 karty kredytowe lub płatnicze, weksle, czeki,
 prototypy, modele poglądowe, wzory,
 linie przesyłowe i dystrybucyjne (w tym linie energetyczne, telefoniczne, telegraficzne, światłowodowe i inne).
Wszelkie linie transmisyjne i dystrybucyjne z włączeniem przewodów, kabli, słupów, wież i wszelkiego rodzaju
sprzęt, który może być połączony z tymi instalacjami włączając wszelkiego rodzaju podstacje, znajdujące się w
odległości większej niż 100m od ubezpieczonych budynków i budowli
 grunty (łącznie z systemem melioracji lub kanałów przepustowych), jezdnie, chodniki, drogi, pasy startowe, linie
kolejowe, wały, rowy, zbiorniki wodne, wody powierzchniowe lub podziemne, kanały, platformy wiertnicze,
studnie, rurociągi przesyłowe, kable podziemne, tunele, mosty, doki, nabrzeża, mola, pirsy i inne budowle wodne,
 szkody w materiałach eksploatacyjnych takich jak: smary, paliwa, katalizatory, o ile nie stanowią one środków
obrotowych lub mienia osób trzecich.
 szkody powstałe wskutek wprowadzenia lub konieczności realizacji postanowień stosownego prawa lub
rozporządzenia w odniesieniu do konstrukcji budowli i budynków, prac remontowych, demontażu lub rozbiórki
jakichkolwiek obiektów będących przedmiotem ubezpieczenia.
Odpowiedzialność nie obejmuje szkód powstałych:
 wskutek zalania przez wody morskie w następstwie sztormu, przypływu lub tsunami, przerwania tam i umocnień
nadbrzeży
 wskutek modyfikacji genetycznych,
 wskutek przenikania wód gruntowych, zamarzania lub przemarzania, wskutek zalania środków obrotowych oraz
mienia osób trzecich składowanych w pomieszczeniach podziemnych kondygnacji, jeśli materiały lub produkty nie
były składowane na paletach, półkach lub stelażach na wysokości co najmniej dziesięć centymetrów od poziomu
podłogi,
 w związku z ograniczeniem lub przerwą w dostawie energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody lub innych mediów
14
oraz jakąkolwiek niesprawnością urządzeń klimatyzacyjnych, chłodniczych, grzewczych lub produkcyjnych
wynikającą z przyczyn tkwiących wewnątrz tych przedmiotów lub z błędów w obsłudze
 w wyniku bezpośrednich następstw ciągłej eksploatacji (spowodowane np. normalnym zużyciem, ścieraniem,
starzeniem, kawitacją, erozją, korozją, utlenianiem, rdzą, kamieniem kotłowym),
 wskutek niewłaściwej obsługi, konserwacji, napraw lub przeprowadzonych testów,
 w związku z wybuchem:
a) w komorze spalania silników spalinowych,
b) lamp kineskopowych u Ubezpieczającego, który jest ich producentem,
c) wywołanym przez Ubezpieczającego w celach produkcyjnych lub eksploatacyjnych,
d) powstałym w elementach przełączających lub przełącznikach elektrycznych wskutek występującego w nich
ciśnienia gazów,
 w związku z zakrzepnięciem lub zastygnięciem materiałów przerabianych, transportowanych bądź
przechowywanych w postaci ciekłej w maszynach lub urządzeniach,
 wskutek następstw nie przeprowadzenia zabiegów konserwacyjno- -remontowych wymaganych przez
obowiązujące przepisy lub zalecenia producentów,
 podczas transportu oraz załadunku i rozładunku mienia odbywającego się poza miejscem ubezpieczenia za
wyjątkiem wartości pieniężnych ubezpieczonych na czas transportu oraz mienia pracowniczego,
 wskutek kradzieży, oszustwa, sprzeniewierzenia, defraudacji, szantażu lub wymuszenia, z zastrzeżeniem, że
ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem, rabunku i
dewastacji, pod warunkiem, że w polisie zostały określone dla tych zdarzeń odrębne limity odpowiedzialności,
 ujawnionych podczas inwentaryzacji mienia,
 wskutek utraty, zaniku, manipulacji lub zmianie danych bądź informacji, jeżeli równocześnie nie nastąpiło fizyczne
zniszczenie lub uszkodzenie nośnika danych, na którym były zgromadzone,
 wskutek wirusów komputerowych,
 wskutek zmiany kształtu, wygięcia, wybrzuszenia, odpadnięcia części przedmiotu, przebarwienia, zadrapania lub
zarysowania, jeżeli nie narusza to funkcjonalności przedmiotu,
 wskutek niewłaściwego wykonawstwa lub błędów w projekcie, zastosowania wadliwego materiału, błędów w
konstrukcji, wad ukrytych, technologicznych bądź innych wad materiałowych,
 wskutek prowadzonych prac budowlanych lub montażowych, testów, prób, rozruchu próbnego lub konserwacji
 wskutek osuwania się, osiadania i przemieszczania gruntu w wyniku działalności człowieka,
 wskutek zawalenia, zapadania, wyniesienia, spękania, skurczenia lub ekspansji elementów konstrukcji budynków
lub budowli, chyba że nastąpiły one jako rezultat wcześniejszego zaistnienia ubezpieczonego zdarzenia,
 wskutek wszelkiego rodzaju skażenia lub zanieczyszczenia, chyba że powstały one w ubezpieczonym mieniu
wskutek innego zdarzenia nie wyłączonego z zakresu ubezpieczenia,
 wskutek oddziaływania mikroorganizmów, zwierząt, roślin, pleśni, grzybów, fermentacji, wewnętrznego rozkładu
lub procesów zachodzących wewnątrz ubezpieczonych przedmiotów,
 wskutek stopniowego pogarszania właściwości, stopniowo postępującą deformacją lub odkształcaniem,
wyparowaniem, utratą wagi, działaniem światła, zmianą zapachu, smaku, koloru, struktury, stanu wykończenia,
wilgotności lub temperatury.
Odpowiedź: Zamawiający postanowił nie rozbudowywać katalogu wyłączeń ponad to, co stało się częścią
wcześniejszych odpowiedzi. Zamawiający zauważa, że część wyłączeń wskazanych przez Wykonawcę jest już
ujęta w katalogu.
VII zestaw pytań:
Pytanie nr 90. Część B z SIWZ. Prosimy o odstąpienie od poniższego zapisu:
koszt powrotu do miejsca zamieszkania w RP lub kontynuacji dalszej podróży do miejsca przeznaczenia, w przypadku
unieruchomienia ubezpieczonego pojazdu wskutek awarii, wypadku lub kradzieży pojazdu, zgodnie z wolą
ubezpieczonego/użytkownika – podróż odbywa się pociągiem I lub II klasy, a w przypadku odległości większej niż 1000 km
– samolotem klasy ekonomicznej
i zastąpienie go:
koszt powrotu do miejsca przeznaczenia, w przypadku unieruchomienia ubezpieczonego pojazdu wskutek awarii, wypadku
lub kradzieży pojazdu, zgodnie z OWU TU
Odpowiedź: Zamawiający nie przychyla się do wniosku pytającego i nie wprowadza zmian w zapytywanym
zakresie.
Pytanie nr 91. Część B z SIWZ.. Prosimy o odstąpienie od poniższego zapisu:
Jeżeli ubezpieczyciel nie będzie mógł zapewnić realizacji ww. świadczeń na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii
lub na terenie innych krajów europejskich, ubezpieczający pokryje je we własnym zakresie, a ubezpieczyciel zwróci mu
poniesione na ten cel wydatki, nie więcej jednak niż 3 500,00 zł za pojazd
zastąpienie go:
Jeżeli ubezpieczyciel nie będzie mógł zapewnić realizacji ww. świadczeń na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii
15
lub na terenie innych krajów europejskich, ubezpieczający pokryje je we własnym zakresie, a ubezpieczyciel zwróci mu
poniesione na ten cel wydatki zgodnie z przedstawioną fakturą, nie więcej jednak niż 2 500,00 zł za pojazd
Odpowiedź: Zamawiający przychyla się do wniosku pytającego i dokonuje zmiany zapisu treści SIWZ, Załącznik Nr
1a, lit. B. Ubezpieczenia komunikacyjne, pkt. 2.5. Rozszerzone odpłatne assistance, ppkt. 2.5.3 i nadaje mu
brzmienie:
„2.5.3.Jeżeli ubezpieczyciel nie będzie mógł zapewnić realizacji ww. świadczeń na terytorium Rosji (dotyczy jej
europejskiej części), Białorusi, Ukrainy, Mołdawii lub na terenie innych krajów europejskich, ubezpieczający
pokryje je we własnym zakresie, a ubezpieczyciel zwróci mu poniesione na ten cel wydatki zgodnie z
przedstawioną fakturą/dokumentem potwierdzającym poniesiony wydatek, nie więcej jednak niż 2 500,00 zł za
pojazd.”
Pytanie nr 92. Część B z SIWZ. Prosimy o całkowite odstąpienie od poniższego zapisu:
Przyjęcie podanej klauzuli likwidacyjnej Auto Casco
Ubezpieczyciel przyjmuje, że kierowca pojazdu posiadał upoważnienie – chociażby udzielone ustnie – do jego
prowadzenia (korzystania), jeśli ubezpieczający, ubezpieczony lub użytkownik nie przekaże w tym względzie odmiennej
informacji na etapie zgłoszenia szkody.
Odpowiedź: Zamawiający nie przychyla się do wniosku pytającego i nie dokonuje wykreślenia z Załącznika Nr 1a
do SIWZ Klauzuli likwidacyjnej Auto Casco oraz postanowień punktu 5.9.
Pytanie nr 93. Część B z SWIZ. Prosimy o szczegółową informację dotyczącą szkodowości z ubezpieczeń
komunikacyjnych OC oraz AC z okresu trzech ostatnich lat z informacją o wypłaconych szkodach, utworzonych regresach,
oraz ilości pojazdów ubezpieczonych w poszczególnych latach.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w Załączniku Nr 1 do SIWZ pkt. 30. Przebieg ubezpieczeń umieścił pełną
posiadaną informację na temat przebiegu ubezpieczeń Uczelni z okresu 5 ostatnich lat (Informacja oparta na
zaświadczeniu o przebiegu ubezpieczenie od dotychczasowego Ubezpieczyciela) w tym ubezpieczeń
komunikacyjnych. Ponadto zamawiający informuje, że na przestrzeni 3 ostatnich lat, w ramach ubezpieczeń
komunikacyjnych ochrona udzielana była dla podobnej liczy pojazdów ok: 20.
VIII. zestaw pytań:
Pytanie nr 94. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Prosimy o informację nt. przewidywanych w okresie realizacji
umowy prac budowlanych i montażowych wymagających uprzedniej decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym w
szczególności miejsca, zakresu i wartości takich prac, terminu lub okresu realizacji. Czy każdorazowo wykonawca prac
(zewnętrzny podmiot profesjonalnie trudniący się takimi pracami) posiada polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
z adekwatnym do zagrożeń i potencjalnych strat zakresem ubezpieczenia i wysokością sumy ubezpieczenia. dotyczy –zał.
1 pkt 27.9. str. 6
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pełna posiadaną w tym zakresie wiedzę zamieścił w wyjaśnieniach do
pytań nr 11, 12 oraz 13.
Pytanie nr 95: Prosimy o informacje czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny
pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:
Odpowiedź: Stanowiska pracy spełniają podstawowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
wynikające z ogólnych przepisów bhp, przepisów resortowych oraz zasad bhp.
Pytanie nr 96: Prosimy o szacunkowe podanie wartości sprzętu elektronicznego zlokalizowanego poniżej poziomu gruntu
(zaokrąglenie rządu wielkości do 1 mln zł), dotyczy – zał. 1 pkt 28.2. str. 6.
Zamawiający informuje, że niewielka część sprzętu znajduje się w pomieszczeniach zlokalizowanych poniżej
poziomu terenu. Budynki są zabezpieczone we właściwy sposób przed przenikaniem wód opadowych,
gruntowych itp. np. izolacjami pionowymi, poziomymi, drenażem opaskowym, odprowadzeniem wód opadowych
do kanalizacji deszczowej.
Pytanie nr 97: Prosimy o podanie wartości 3 największych szkód w poszczególnych latach 2010, 2012, 2013, 2014 z
podaniem przyczyny powstania szkody, dotyczy – zał. 1 pkt 30. str. 6 i dalej
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że udzielił już wyjaśnień dotyczących zapytywanego zakresu w
odpowiedziach na wcześniejsze pytania.
Pytanie nr 98: Prosimy o uszczegółowienie podanej rezerwy za 2014 r. dla szkód w trakcie likwidacji) o wartości
51.000 zł: Ilu szkód dotyczy ta rezerwa? Prosimy o podanie specyfikacji szkód: przyczyn i wielkości założonych
poszczególnych rezerw.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że udzielił już wyjaśnień dotyczących zapytywanego zakresu w
odpowiedziach na wcześniejsze pytania.
16
Pytanie nr 99: Jaka jest łączna wartość pojazdów niepodlegających obowiązkowej rejestracji oraz pojazdów
nieubezpieczonych w zakresie ubezpieczenia auto casco, a także sprzętu wodnego? dotyczy – zał. 1 pkt 2.4.9. str.10
Odpowiedź: Około 500 000,00 zł. Zamawiający jednak wymaga ubezpieczenia wyłącznie w zakresie pierwszego
ryzyka, do limitu w kwocie 200 000,00 zł, wyłącznie w miejscu ubezpieczenia.
Pytanie nr 100: Prosimy o doprecyzowanie, co stanowi mienie osób trzecich. dotyczy – zał. 1 pkt 2.4.10. str.10
Odpowiedź: Mienie osób trzecich – rozumiane jest jako mienie niebędące własnością ubezpieczającego,
bez względu na jego przeznaczenie, także mienie pozostawione w szatniach i schowkach.
Pytanie nr 101: Czy istnieją budynki i budowle wyłączone z eksploatacji, które mają być ubezpieczone (wraz ze
znajdującym się w nich mieniem)?
Jeżeli tak, to prosimy o podanie jakich budynków i budowli dotyczy z podaniem ich lokalizacji oraz informację nt. stanu
faktycznego, jakie są plany Zamawiającego (generalny remont) w okresie do dnia 30 września 2017r.
Oraz wnosimy o włączenie zapisu o odpowiedzialności pod warunkiem, iż:
1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
2) teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,
3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu , są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para. Mienie
wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji pozostaje poza zakresem
ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że udzielił już w wyjaśnieniach na wcześniejsze wnioski odpowiedzi
w zapytywanym zakresie.
Pytanie nr 102: Wnosimy o ustalenie franszyzy redukcyjnej na poziomie 0,5% wysokości odszkodowania, nie mniej niż
1.000 zł dla budynków, maszyn i urządzeń w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk, dotyczy – zał. 1 pkt 2.4.10. str.10
Odpowiedź: Zamawiający nie przychyla się do wniosku pytającego i nie dokonuje żadnych zmian SIWZ
w zapytywanym zakresie.
Pytanie nr 103: W podanej Klauzuli kradzieży zwykłej wnioskujemy o zmianę franszyzy z kwotowej na procentową w
wysokości 10% wartości szkody oraz obniżenie limitu do 20.000 zł dotyczy – zał. 1 pkt 5.6.7. str.15.
Odpowiedź: Zamawiający nie przychyla się do wniosku pytającego i nie dokonuje żadnych zmian SIWZ
w zapytywanym zakresie.
Pytanie nr 104: Wnosimy o włączenie do treści podanej Klauzuli robót budowlano-montażowych zapisu
o odpowiedzialności Ubezpieczyciela pod warunkiem, że obszar wykonywanych prac jest wydzielony i oznakowany
zgodnie z obowiązującymi wymogami oraz wyłączenie szkód powstałych :
- na skutek katastrofy budowlanej
- spowodowane montażem elementów wyposażenia lub urządzeń niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy
- w mieniu otaczającym, które są bezpośrednim następstwem niewłaściwego zabezpieczenia i wykonania robót, dotyczy –
zał. 1b str.41.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, ze przychyla się do wniosku pytającego i dokonuje zmiany treści Klauzuli
robót budowano-montażowych nadając jej nowe brzmienie, tj.:
Klauzula robót budowlano – montażowych – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony
uzgodniły, że:
ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk obejmuje także szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych robót
budowlano – montażowych w mieniu będącym:
1) przedmiotem ubezpieczenia – do sum ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia,
2) przedmiotem drobnych robót budowlano – montażowych, do kwoty 1 000 000,00 zł na wszystkie zdarzenia w każdym
okresie ubezpieczenia, w zakresie i na warunkach określonych w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, że:
 prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
 wartość mienia będącego przedmiotem drobnych robót budowlano – montażowych w okresie ubezpieczenia
nie przekroczy łącznie 3 000 000,00 zł, a pojedynczego kontraktu 1 000 000,00 zł
 realizacja drobnych robót budowlano – montażowych nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu
lub konstrukcji dachu,
 prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy w rozumieniu ustawy
z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz. 1409),
 drobne roboty budowlano – montażowe prowadzone są przez lub na zlecenie ubezpieczającego w obiektach
oddanych do użytku/eksploatacji,
 obszar wykonywanych prac jest wydzielony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi wymogami,
Ponadto Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody spowodowane:
17
- montażem elementów wyposażenia lub urządzeń niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy
- w mieniu otaczającym, które są bezpośrednim następstwem niewłaściwego zabezpieczenia i wykonania robót.”
Pytanie nr 105: Odnośnie do podanej Klauzuli robót budowlano-montażowych prosimy o informację jakie prace
przewidywane są w okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na obecnym etapie postępowania nie jest w stanie podać szczegółowej
informacji na temat przewidywanych prac w ramach Klauzuli robót budowlano- montażowych.
Pytanie nr 106: Wnosimy o wyłączenie Klauzuli rozruchu próbnego i testów, dotyczy – zał. 1b str.43.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że udzielił już wyjaśnień dotyczących zapytywanego zakresu w
odpowiedziach na wcześniejsze pytania.
Pytanie nr 107: W związku z włączeniem do zakresu ochrony szkód na skutek aktu terrorystycznego, strajków i
zamieszek wnosimy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności szkód powstałych na skutek:
- skażenia biologicznego, chemicznego lub nuklearnego,
- działań chuligańskich, hackerów komputerowych, zamieszek społecznych, demonstracji, strajków, gróźb i fałszywych
alarmów oraz
- innych aktów nie mających podłoża politycznego, wyznaniowego, ideologicznego, etnicznego lub rasowego, dotyczy –
zał. 1b str.45.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że częściową wiedzę oraz swoje stanowisko w zapytywanym zakresie
przedstawił w odpowiedzi na pytanie nr 22. W pozostałym zakresie Zamawiający nie przychyla się do wniosku
pytającego i nie dokonuje żadnych zmian SIWZ.
Pytanie nr 108: W podanej Klauzuli ubezpieczenia przepięć wnosimy o zapis, iż ochroną ubezpieczeniową objęte
zostają szkody powstałe w wyniku pośrednich wyładowań atmosferycznych (szkody spowodowane gwałtownym wzrostem
napięcia w sieci elektrycznej w wyniku wyładowań atmosferycznych) lub nagłych zmian parametrów prądu elektrycznego
lub wzbudzania się niszczących sił elektromagnetycznych pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia
mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry). Z ochrony
ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub
normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów
napięciowych, itp.), a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia
zewnętrzne, oraz wnioskujemy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 50,- tyś zł na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia dla sprzętu medycznego ubezpieczonego w ramach MZL i 100,- tyś zł na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla pozostałych maszyn i wyposażenia oraz ustanowienie franszyzy redukcyjnej dla
przepięć : 10% wartości szkody nie mniej niż 1.000,- zł, dotyczy – zał. 1b str.46.
Odpowiedź: Zamawiający nie przychyla się do wniosku pytającego i nie dokonuje żadnych zmian SIWZ w
zapytywanym zakresie.
Pytanie nr 109: Wnosimy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności podanej Klauzuli katastrofy budowlanej
Dla obiektów :
- których wiek, w zależności od konstrukcji nośnej, wynosi więcej niż:
a) 50 lat – dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej,
b) 90 lat – dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej
- nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,
- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego obiektu,
- w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie
było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń,
- wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność
posadowienia konstrukcji,
- wyłączonych z eksploatacji,
-w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w
tych obiektach.
dotyczy – zał. 1b str.38
Odpowiedź: Zamawiający nie przychyla się do wniosku pytającego i nie dokonuje żadnych zmian SIWZ w
zapytywanym zakresie.
Pytanie nr 110: Odnośnie do instalacji solarnych prosimy o podanie:
a) łącznej wartości instalacji,
b) gdzie są rozmieszczone,
c) wartość najdroższej lokalizacji,
d) historię szkodową w tych instalacjach za ostatnie 3 lata.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, ze na chwilę obecną nie posiada instalacji solarnych, jednakże nie wyklucza
18
że może je nabyć w trakcie wykonania zamówienia.
II UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK,
Pytanie nr 111. Wnioskujemy o włączenie do zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego Klauzuli Cyber Risk/ IT w
następującej treści: W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe, przez
które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem.
W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub
oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie,
uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy.
Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:
1. szkody w danych i oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie
niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także
powstałe w ich następstwie szkody związane z utrata zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w
działalności,
2. szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub
dostępności do nich, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z
przerwy lub zakłóceń w działalności.
Jednakże – mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem warunków,
zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia - szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są
objęte ochroną.
Odpowiedź: Zamawiający nie przychyla się do wniosku pytającego i nie dokonuje żadnych zmian SIWZ w
zapytywanym zakresie.
Pytanie nr 112: Prosimy o wykreślenie punktu 2.17. dotyczącego przedmiotu ubezpieczenia – inne, niewymienione
powyżej.
Odpowiedź: Zamawiający nie przychyla się do wniosku pytającego i nie dokonuje żadnych zmian SIWZ w
zapytywanym zakresie. Niewymienione w systemie sum stałych mienie lub nieobjęte systemem pierwszego ryzyka
może być obejmowane ochroną w ramach prawa opcji.
III. IUBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
Pytanie nr 113: Prosimy o dodatkowe informacje:
- jakie były główne przyczyny szkód w ubezpieczeniu OC za okres 4 ostatnich lat?
- jaka jest liczba studentów oraz jaka jest liczba pracowników Zamawiającego?
- jakie inwestycje budowlane planuje do realizacji Zamawiający?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że główne przyczyny szkód w ubezpieczeniu OC w okresie ostatnich 4 lat
stanowiły: urazy wskutek upadków, poślizgnięcia, uszkodzenie mienia przez fragment elewacji.
Ponadto Zamawiający informuje, ze obecnie posiada zatrudnionych 3 040 osób, a przewidywana liczba studentów na rok
akademicki 2015/2016 wynosić może nie więcej niż 24 000 osób.
Zamawiający przypomina także, że w zakresie planowanych inwestycji budowalnych wypowiedział się przy wcześniej
udzielanych odpowiedziach na pytania.
IV. UBEZPIECZENIE PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH, W TYM KOSZTÓW LECZENIA, ASSISTANCE, NASTĘPSTW
NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I BAGAŻU
Pytanie nr 114: Prosimy o wykreślenie w pkt. 4. Ubezpieczony frazy: “(ochrona ubezpieczeniowa na mocy zawartej
umowy obowiązuje również w krajach ich pochodzenia, jeśli osoby te nie są objęte w nich ubezpieczeniem zdrowotnym)”.
Odpowiedź: Zamawiający nie przychyla się do wniosku pytającego i nie dokonuje żadnych zmian SIWZ w
zapytywanym zakresie. Zamawiający posiadał w przeszłości taki zakres ubezpieczenia.
Pytanie nr 115: Prosimy o podanie ilości ubezpieczonych osób delegowanych przez Zamawiającego oraz wskazanie
ilości cudzoziemców.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ze względu na bardzo szeroką działalności Uczelni, zamawiający nie jest w
stanie podać konkretnej liczby osób wskazanych do korzystania z ubezpieczenia podróży służbowych.
Zamawiający w SIWZ przedstawił oczekiwaną liczbę osobodni (6 500; ok. 1 100 wyjazdów). Zamawiający jest
jedynie w stanie przekazać informację dotyczącą ilości osób dotychczas korzystających z ubezpieczenia podróży
służbowych, tj.:
- w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 - wyjechało łącznie 989 pracowników i doktorantów UMCS, w tym
zrealizowano 74 wyjazdy osób nie będących Polakami, przy czym jest to 36 osób, które podróżowały wielokrotnie.
- w okresie od 01.01.2015 do 08.09.2015 - zgłoszonych jest 806 wyjazdów pracowników i doktorantów UMCS, w
tym 47 wyjazdów osób nie będących Polakami, przy czym jest to 18 osób, które podróżowały wielokrotnie
19
Pytanie nr 116: Prosimy o doprecyzowanie rodzaju wykonywanych prac przez osoby zgłoszone do ubezpieczenia – czy
pracownicy naukowi, dydaktyczni, administracyjni i menadżerowie uczestniczą wyłącznie np. w sympozjach lub w
konferencjach czy też mogą brać udział w pracach zwiększających ryzyko powstania szkody (np. praca w laboratoriach,
praca w placówkach medycznych).
Odpowiedź: W wyjazdach zagranicznych uczestniczą pracownicy naukowi, dydaktyczni, administracyjni,
administracyjno-techniczni, lektorzy, doktoranci, studenci, władze uczelni itp.
W/w osoby biorą udział w konferencjach, sympozjach, warsztatach naukowych, konsultacjach, kwerendach
bibliotecznych, występach artystycznych, w pracach badawczych w laboratoriach i innych placówkach
naukowych, w pracach archeologicznych i wykopaliskowych, itp.. Zespół Tańca Ludowego wyjeżdża na występy
artystyczne i koncerty, pracownicy Centrum Kultury Fizycznej uczestniczą w obozach sportowych.
Pytanie nr 117: Prosimy o określenie limitu związanego z kosztami zakupu trumny przewozowej,
Odpowiedź: W ramach limitu wynoszącego 40 000 euro Zamawiający ustala limit dla trumny przewozowej w
kwocie 1 500 euro. W związku z tym punkt 9.1.3 otrzymuje brzmienie:
9.1.3. transport zwłok do kraju stałego pobytu, w tym koszt zakupu trumny (podlimit dla trumny przewozowej w
kwocie 1 500 euro)
Pytanie nr 118: Prosimy o doprecyzowanie czy w odniesieniu do kosztów leczenia stomatologicznego Ubezpieczyciel
odpowiadał będzie wyłącznie do dwóch zdarzeń w rocznym okresie ubezpieczenia, natomiast wszelkie inne zdarzenia
związane z leczeniem stomatologicznym ponad określenie limitu do dwóch zdarzeń wyłączone są z zakresu ochrony
ubezpieczeniowej,
Odpowiedź: Zamawiający nie przychyla się do wniosku pytającego. Jednocześnie Zamawiający dla kosztów
leczenia stomatologicznego wprowadza limit w wysokości 250 euro na osobę w ramach jednego i każdego
następnego wyjazdu, z zastrzeżeniem że świadczenie to dotyczy wyłącznie sytuacji nagłych, a ubezpieczony może
skorzystać podczas każdorazowego wyjazdu ze świadczenia maksymalnie dwa razy. Po opisanej zmianie punkt
9.2.3. otrzymuje następujące brzmienie:
„9.2.3 leczenie stomatologiczne w przypadku ostrych stanów zapalnych i bólowych lub gdy było ono niezbędne w
skutek nieszczęśliwego wypadku - limit dla świadczenia wynosi 250 euro na osobę w ramach jednego i każdego
następnego wyjazdu, z zastrzeżeniem że świadczenie to dotyczy wyłącznie sytuacji nagłych, a ubezpieczony może
skorzystać podczas każdorazowego wyjazdu ze świadczenia maksymalnie dwa razy”.
Pytanie nr 119: Prosimy o doprecyzowanie w jakich przypadkach Ubezpieczyciel zobowiązany będzie do realizacji usługi
ratownictwa (czy wyłącznie kiedy będzie zachodziła konieczność poszukiwania Ubezpieczonego czy też niezależnie w
każdym przypadku),
Odpowiedź: Wyłącznie kiedy będzie zachodziła konieczność poszukiwania Ubezpieczonego.
Pytanie nr 120: Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku innych kosztów nie wymienionych w SIWZ, a związanych z
kosztami leczenia i pomocą Assistance (objętych ochroną ubezpieczeniową zgodnie z OWU Wykonawcy w ramach
wariantu standardowego) Zamawiający akceptuje limity odpowiedzialności dla niektórych usług zgodnie z ich wysokością
określoną w OWU Ubezpieczyciela tj.: pomoc prawna – 3.000 EURO*, przedpłata kaucji – 10.000 EURO* i przedpłata
funduszy – 1.000 EURO* (*kwota podlega zwrotowi),
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
IV. UBEZPIECZENIE PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH, W TYM KOSZTÓW LECZENIA, ASSISTANCE, NASTĘPSTW
NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I BAGAŻU
Pytanie nr 121: Prosimy o potwierdzenie, czy ustalenie stałego uszczerbku na zdrowiu odbywać się będzie na podstawie
tabeli stałego uszczerbku stosowanej przez Ubezpieczyciela lub wskazanie tabeli obowiązującej przy ustalaniu stałego
uszczerbku na zdrowiu,
Odpowiedź: Ustalenie stałego uszczerbku na zdrowiu odbywać się będzie na podstawie tabeli stałego uszczerbku
stosowanej przez Ubezpieczyciela.
Pytanie nr 122: Czy w przypadku pracowników przebywających za granicą w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia
Zamawiający zainteresowany jest objęciem ich ochroną ubezpieczeniową od dnia przesłania informacji do
Ubezpieczyciela,
Odpowiedź: Zamawiający nie będzie przed wyjazdami przesyłał informacji ubezpieczycielowi. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia, który mówi wyraźnie o tzw. polisie obrotowej pkt 2.
Forma zawarcia ubezpieczenia: polisa obrotowa, forma bezimienna – lista osób, które brały udział w podróżach
przekazywana będzie według stanu na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, najpóźniej do 10-ego dnia
następnego miesiąca. Składka naliczana z góry za cały roczny okres ochrony ubezpieczeniowej, z rozliczeniem po
zakończeniu 12 miesięcy realizacji zamówienia (zwrot lub dopłata).
Zatem od dnia 01.10.2015 r. zawarta zostanie roczna umowa ubezpieczenia - jedna polisa.
20
Pytanie nr 123: Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający prześle Ubezpieczycielowi wykaz imienny osoby /osób
upoważnionych do otrzymania świadczenia w razie śmierci Ubezpieczonego w przypadku, gdy Ubezpieczony nie będzie
zainteresowany wypłatą świadczenia z tytułu śmierci zgodnie z listą osób wskazaną w SIWZ,
Odpowiedź: Zamawiający nie rozumie treści wniosku Wykonawcy w kwestii śmierci ubezpieczonego, który po
śmierci nie będzie zainteresowany wypłatą świadczenia.
Jeśli chodziłoby o listę upoważnionych do otrzymania świadczenia – regulują to przepisy prawa. Zamawiający
może jednakże podjąć próbę i podejmie ją, celem uzyskania listy osób upoważnionych do otrzymania świadczenia
w przypadku śmierci ubezpieczonego – na wniosek Wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie, bez
gwarancji powodzenia tego przedsięwzięcia.
Pytanie nr 124: Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w zapytaniu ofertowym mają zastosowanie
przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające
odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia
w zapytaniu ofertowym.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie mamy tutaj do czynienia z zapytaniem ofertowym, ale z
postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający zauważa, że katalog wyłączeń został określony tylko dla mienia od wszystkich ryzyk. W zakresie
pozostałych ubezpieczeń zastosowanie będą miały wyłączenia ogólnych lub szczególnych warunków
ubezpieczenia Wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie, o ile poszczególne wyłączenia nie będą stały
w sprzeczności z opisanym w SIWZ wymaganym zakresem ubezpieczenia
V. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE. Załącznik nr 1 do SIWZ: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia –
postanowienia obligatoryjne dotyczące realizacji zamówienia oraz dane do oceny ryzyka.
Pytanie nr 125: Wykonawca akceptuje wystawianie polis na okres krótszy niż 1 rok, z naliczaniem składki co do dnia za
faktyczny okres ochrony, według stawek rocznych zgodnych ze złożoną ofertą, bez stosowania składki minimalnej z polisy.
- prosimy o uzupełnienie zapisem, że w przypadku ubezpieczenia OC okres ochrony nie może być sprzeczny z
zapisami ustawy z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 392 z późn.
zm.).
Odpowiedź: Zamawiający nie doprecyzowuje dodatkowo zapisu, bowiem oczywiste jest, że zastosowanie ma tutaj
przepis prawa określony w ustawie z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych. Reasumując – OC posiadaczy
pojazdów mechanicznych zawierane będzie na okres 12 miesięcy.
Pytanie nr 126: Polisy ubezpieczeniowe wystawiane będą co do zasady na okres roczny lub na okres krótszy –
w zależności od potrzeb zamawiającego (np. doubezpieczenie nowych lub niewymienionych składników mienia), z
okresem obowiązywania zawsze do końca okresu polisowego, a więc do dnia 30.09.2016 r. oraz do dnia 30.09.2017 r.,
chyba że z powodu nieznanych dzisiaj okoliczności okres zakończenia takich polis krótkoterminowych będzie inny.
- prosimy o uzupełnienie zapisem, że w przypadku ubezpieczenia OC okres ochrony nie może być sprzeczny z
zapisami ustawy z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 392 z późn.
zm.).
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że udzielił już wyjaśnień dotyczących zapytywanego zakresu w
odpowiedziach na wcześniejsze pytania. Jednakże przypomina, że OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
zawierane będzie na okres 12 miesięcy.
B. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Ubezpieczenie NNW pasażerów i kierowców pojazdów mechanicznych.
Pytanie nr 127: 2.2.1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia: trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i
pasażerów pojazdów mechanicznych, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo śmierci i powstałe w
związku ruchem lub postojem pojazdów mechanicznych, w szczególności podczas wsiadania i wysiadania, w czasie
przebywania w pojeździe będącym w ruchu i w przypadku zatrzymania i postoju, podczas dokonywania w czasie podróży
koniecznej naprawy, a także podczas załadunku i wyładunku pojazdu. Zakres ubezpieczenia obejmuje również zwrot
udokumentowanych kosztów leczenia powstałych w wyniku zdarzenia w wysokości do 10 % sumy ubezpieczenia.
- prosimy o zmianę zapisu: „Zakres ubezpieczenia obejmuje również zwrot udokumentowanych kosztów leczenia
powstałych w wyniku zdarzenia w wysokości do 10 % sumy ubezpieczenia.” na następujący: „Zakres ubezpieczenia
obejmuje również zwrot udokumentowanych kosztów leczenia (wyłącznie w Polsce) powstałych w wyniku
zdarzenia do wysokości 1 000 zł, pod warunkiem, że poniesione zostały one w okresie nie dłuższym niż dwa lata
od dnia zaistnienia nieszczęśliwego wypadku.”
Odpowiedź: Zamawiający nie przychyla się do wniosku pytającego i nie dokonuje żadnych zmian SIWZ
w zapytywanym zakresie.
21
Pytanie nr 128: 2.3. Ubezpieczenie Auto Casco, 2.3.1. Zakres ubezpieczenia: pełny, w systemie wszystkich ryzyk,
obejmujący uszkodzenie, utratę bądź całkowite lub częściowe zniszczenie ubezpieczonego pojazdu i wyposażenia oraz
utratę elementów pojazdu lub wyposażenia wskutek zdarzeń niezależnych od woli ubezpieczającego/ubezpieczonego lub
osoby upoważnionej do korzystania z pojazdu, w szczególności obejmujący szkody powstałe w pojeździe lub jego
wyposażeniu polegające m.in. na:
- uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu albo wyposażenia w związku z ruchem lub postojem wskutek zderzenia pojazdów,
w tym zderzenia pojazdów posiadanych bądź użytkowanych przez ubezpieczającego/ubezpieczonego, albo zderzenia
z osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu oraz z wewnątrz ubezpieczonego pojazdu,
- prosimy o wykreślenie końcowego zapisu: „oraz z wewnątrz ubezpieczonego pojazdu,”
Odpowiedź do nr 127: Zamawiający nie przychyla się do wniosku pytającego i nie dokonuje żadnych zmian SIWZ
w zapytywanym zakresie.
Pytanie nr 128/1:
- uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu albo wyposażenia wskutek zdarzeń losowych, w szczególności w wyniku
pożaru, wybuchu, powodzi, zatopienia, zassania wody/cieczy przez silnik, uderzenia piorunu, huraganu, opadu
atmosferycznego oraz działania innych sił przyrody, zapadania i usuwania się ziemi, nagłego działania czynnika
termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu, a także pożaru lub wybuchu, którego źródło powstało
wewnątrz pojazdu,
- prosimy o wykreślenie słów „zassania wody/cieczy przez silnik,”
Odpowiedź do nr 127/1: Zamawiający nie przychyla się do wniosku pytającego i nie dokonuje żadnych zmian SIWZ
w zapytywanym zakresie.
Pytanie nr 128/2:
- zniszczeniu lub uszkodzeniu ogumienia, również w sytuacji, gdy uszkodzeniu uległo jedynie ogumienie na skutek
wypadku ubezpieczeniowego objętego zakresem ubezpieczenia, za wyjątkiem uszkodzenia ogumienia przez osoby trzecie
polegającego na celowym przebiciu
– limit odpowiedzialności w wysokości 10 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
- prosimy o wykreślenie całego zapisu
Odpowiedź do nr 127/2: Zamawiający nie przychyla się do wniosku pytającego i nie dokonuje żadnych zmian SIWZ
w zapytywanym zakresie.
Pytanie nr 128/3:
- uszkodzeniu pojazdu powstałym w wyniku samoistnego otwarcia w trakcie jazdy pokrywy silnika lub bagażnika,
- prosimy o wykreślenie całego zapisu
Odpowiedź do nr 127/3: Zamawiający nie przychyla się do wniosku pytającego i nie dokonuje żadnych zmian SIWZ
w zapytywanym zakresie.
Pytanie nr 128/4:
- uszkodzeniu powstałym w ubezpieczonym pojeździe, zwłaszcza w układzie zawieszenia lub układzie jezdnym pojazdu,
wskutek wjechania przez pojazd w nierówności na drodze,
- prosimy o wykreślenie całego zapisu
Odpowiedź do nr 127/4: Odpowiedź: Zamawiający nie przychyla się do wniosku pytającego i nie dokonuje żadnych
zmian SIWZ w zapytywanym zakresie.
Pytanie nr 128/5:
- uszkodzeniach wyrządzonych w pojeździe przez przewożony w nim ładunek, który na skutek działania sił fizycznych,
mechanicznych lub sił przyrody przemieścił się, zerwał z zamocowań lub został zniszczony, pod warunkiem, że ładunek był
prawidłowo zamocowany i zabezpieczony, zgodnie z przeznaczeniem pojazdu i adekwatnie do masy ładunku
- prosimy o wykreślenie całego zapisu
Odpowiedź do nr 127/5: Zamawiający nie przychyla się do wniosku pytającego i nie dokonuje żadnych zmian SIWZ
w zapytywanym zakresie.
Pytanie nr 129: 2.5. Rozszerzone odpłatne ubezpieczenie assistance
2.5.1.2. naprawa pojazdu w miejscu jego unieruchomienia, jeśli jest możliwa (również w związku z użyciem niewłaściwego
paliwa), z limitem odpowiedzialności wynoszącym 2000,00 zł, obejmującym koszt robocizny, z wyłączeniem kosztów
części zamiennych użytych do naprawy
2.5.1.3. holowanie pojazdu w przypadku uszkodzenia, awarii (również w wyniku zatankowania niewłaściwego paliwa,
nawet jeśli pojazd nie został uruchomiony) wypadku lub kolizji do najbliższego warsztatu, z limitem odpowiedzialności
wynoszącym 2 500,00 zł
2.5.1.4. holowanie pojazdu w przypadku braku paliwa do najbliższej stacji lub dostarczenie paliwa w celu umożliwienia
kontynuacji podróży, z limitem odpowiedzialności wynoszącym 1 500,00 zł, z wyłączeniem kosztu paliwa
2.5.1.5. otwarcie ubezpieczonego pojazdu w przypadku zatrzaśnięcia wewnątrz pojazdu kluczyków lub innych urządzeń
22
służących do otwierania pojazdu
2.5.1.6. wymiana koła lub naprawa ogumienia na miejscu zdarzenia
2.5.1.7. pokrycie kosztu parkingu - nie dłużej niż 4 dni, z limitem odpowiedzialności wynoszącym 1 000,00 zł
2.5.1.8. wynajem na terenie RP pojazdu zastępczego po wypadku, po awarii oraz po kradzieży pojazdu – maksymalnie 5
dni roboczych w przypadku kradzieży lub wypadku lub maksymalnie 3 dni roboczych w przypadku awarii
2.5.1.9. organizacja noclegu - pokrycie kosztów rezerwacji oraz zakwaterowania kierowcy i pasażerów pojazdu w hotelu
najwyżej czterogwiazdkowym (transport do hotelu, koszt pokoju) maksymalnie przez okres 4 dób hotelowych, nie dłużej
jednak niż do czasu usunięcia przyczyny unieruchomienia pojazdu
2.5.1.10. koszt powrotu do miejsca zamieszkania w RP lub kontynuacji dalszej podróży do miejsca przeznaczenia, w
przypadku unieruchomienia ubezpieczonego pojazdu wskutek awarii, wypadku lub kradzieży pojazdu, zgodnie z wolą
ubezpieczonego/ użytkownika – podroż odbywa się pociągiem I lub II klasy, a w przypadku odległości większej niż 1 000
km - samolotem w klasie ekonomicznej
- prosimy o wprowadzenie zapisu uzupełniającego: „Koszt każdego zrealizowanego świadczenia wymienionego w
punktach powyżej pomniejsza sumę ubezpieczenia aż do jej całkowitego wyczerpania. Suma ubezpieczenia
wynosi 20 000 zł”
Odpowiedź: Zamawiający nie przychyla się do wniosku pytającego i nie dokonuje żadnych zmian SIWZ w
zapytywanym zakresie – w szczególności Zamawiający nie określa sumy ubezpieczenia.
Pytanie nr 130: 2.5.1.7. pokrycie kosztu parkingu - nie dłużej niż 4 dni, z limitem odpowiedzialności wynoszącym 1 000,00
zł
- prosimy o zmianę zapisu: „nie dłużej niż 4 dni” na: „nie dłużej niż 3 dni”
Odpowiedź: Zamawiający nie przychyla się do wniosku pytającego i nie dokonuje żadnych zmian SIWZ
w zapytywanym zakresie, zauważając że określenie nie dłużej niż 4 dni pozwala spełnić warunek Wykonawcy,
który na podstawie umowy assistance z podmiotem, który świadczy takiego typu usługi dla Wykonawcy może
zapewnić świadczenie w okresie wyłącznie 3 dni. Zatem Wykonawca, który w zakresie assistance gwarantuje
pokrycie kosztów parkingu w okresie 3 dni, spełnia wymagania SIWZ. Przy czym limit w kwocie 1 000,00 zł jest
obligatoryjny i pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 131: 2.5.1.8. wynajem na terenie RP pojazdu zastępczego po wypadku, po awarii oraz po kradzieży pojazdu –
maksymalnie 5 dni roboczych w przypadku kradzieży lub wypadku lub maksymalnie 3 dni roboczych w przypadku awarii
- prosimy o uzupełnienie zapisu o zdanie: „Świadczenie przysługuje maksymalnie dwa razy w okresie
ubezpieczenia”.
Odpowiedź: Zamawiający wprowadza uzupełnienie do punktu 2.5.1.8 w następujący sposób:
2.5.1.8. wynajem na terenie RP pojazdu zastępczego po wypadku, po awarii oraz po kradzieży pojazdu –
maksymalnie 5 dni roboczych w przypadku kradzieży lub wypadku lub maksymalnie 3 dni roboczych w przypadku
awarii - świadczenie przysługuje maksymalnie dwa razy w okresie ubezpieczenia
Pytanie nr 132: 2.5.1.9. organizacja noclegu - pokrycie kosztów rezerwacji oraz zakwaterowania kierowcy i pasażerów
pojazdu w hotelu najwyżej czterogwiazdkowym (transport do hotelu, koszt pokoju) maksymalnie przez okres 4 dób
hotelowych, nie dłużej jednak niż do czasu usunięcia przyczyny unieruchomienia pojazdu
- prosimy o zmianę zapisu: „przez okres 4 dób hotelowych” na: „przez okres 2 dób hotelowych”
Odpowiedź: Zamawiający przychyla się do wniosku pytającego wprowadzając okres 2 dób hotelowych. Zatem
po zmianie, pkt 2.5.1.9 otrzymuje następujące brzmienie
„2.5.1.9 organizacja noclegu - pokrycie kosztów rezerwacji oraz zakwaterowania kierowcy i pasażerów pojazdu
w hotelu najwyżej czterogwiazdkowym (transport do hotelu, koszt pokoju) maksymalnie przez okres 2 dób
hotelowych, nie dłużej jednak niż do czasu usunięcia przyczyny unieruchomienia pojazdu”
Pytanie nr 133: 2.5.3. Jeżeli ubezpieczyciel nie będzie mógł zapewnić realizacji ww. świadczeń na terytorium Rosji,
Białorusi, Ukrainy, Mołdawii lub na terenie innych krajów europejskich, ubezpieczający pokryje je we własnym zakresie, a
ubezpieczyciel zwróci mu poniesione na ten cel wydatki, nie więcej jednak niż 3 500,00 zł za pojazd.
- prosimy o uzupełnienie zapisu dotyczącego Rosji o słowa: „(w jej europejskiej części)”
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że udzielił już wyjaśnień dotyczących zapytywanego zakresu w
odpowiedziach na wcześniejsze pytania.
Pytanie nr 134: 3. Zasady zawierania umów
3.1. Warunki, składki i stawki taryfowe
3.1.7. Ubezpieczyciel akceptuje wystawianie polis na okres krótszy niż 1 rok, z naliczaniem składki co do dnia za faktyczny
okres ochrony, według stawek rocznych zgodnych ze złożoną ofertą, bez stosowania składki minimalnej z polisy.
- prosimy o uzupełnienie zapisem, że w przypadku ubezpieczenia OC okres ochrony nie może być sprzeczny z
zapisami ustawy z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 392 z późn.
zm.).
Odpowiedź: Zamawiający przychyla się do wniosku pytającego i dokonuje zmiany treści SIWZ w Załączniku Nr 1a, lit. B.
23
Ubezpieczenia komunikacyjne, pkt. 3. Zasady zawierania umów, ppkt. 3.1.7 nadając mu brzmienie:
„3.1.7. Ubezpieczyciel akceptuje wystawianie polis na okres krótszy niż 1 rok, z naliczaniem składki co do dnia za
faktyczny okres ochrony, według stawek rocznych zgodnych ze złożoną ofertą, bez stosowania składki minimalnej
z polisy. W przypadku ubezpieczenia OC komunikacyjnego okres ochrony będzie zgodny z zapisami ustawy z
dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim
Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 392 z późn. zm.).”
Pytanie nr 135: 4. Obligatoryjne zasady likwidacji szkód:
4.2. W wypadku szkody komunikacyjnej dokonanie przez ubezpieczyciela lub na jego zlecenie oględzin pojazdu w ciągu 3
dni roboczych od dnia skutecznego zgłoszenia szkody oraz przedstawienie kalkulacji kosztów naprawy w ciągu 2 dni
roboczych od dnia dokonania oględzin. W razie nie dokonania przez Ubezpieczyciela lub na jego zlecenie oględzin w tym
terminie, ubezpieczony ma prawo sam przekazać pojazd do warsztatu naprawczego, a ubezpieczycielowi dostarcza
zdjęcia uszkodzonego pojazdu oraz kosztorys naprawy. Maksymalny termin akceptacji przez ubezpieczyciela kosztorysu,
bez której warsztat nie może rozpocząć naprawy, wynosi 3 dni od jego skutecznego dostarczenia ubezpieczycielowi; po
upływie tego terminu przyjmuje się akcept milczący. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie na podstawie faktur lub
kosztorysu.
- prosimy o przeniesienie punktu do klauzul dodatkowych i innych postanowień szczególnych fakultatywnych
Odpowiedź: Zamawiający nie przychyla się do wniosku pytającego i nie dokonuje żadnych zmian SIWZ w
zapytywanym zakresie.
Pytanie nr 136: 4.7. Przy ustalaniu kwoty odszkodowania nie będą stosowane potrącenia z tytułu zużycia części
zakwalifikowanych do naprawy, w tym nadwozia i kabiny pojazdu (zniesienie amortyzacji części zamiennych i urealnienia
części – do kalkulacji naprawy będą przyjmowane ceny części nowych, zalecanych przez producenta danego typu
pojazdu). Kalkulację naprawy każdorazowo będzie przedstawiał ubezpieczony na podstawie wyceny serwisowej.
- prosimy o zmianę zapisu na następujący:
„4.7. Przy ustalaniu kwoty odszkodowania nie będą stosowane potrącenia z tytułu zużycia części zakwalifikowanych do
naprawy, w tym nadwozia i kabiny pojazdu (zniesienie amortyzacji części zamiennych i urealnienia części – do kalkulacji
naprawy będą przyjmowane ceny części nowych, zalecanych przez producenta danego typu pojazdu).
Przy ustalaniu wysokości odszkodowania za szkody w ogumieniu, akumulatorze, elementach ciernych układu
hamulcowego (klocki, szczęki, tarcze, bębny), elementach ciernych układu sprzęgła (tarcza, docisk), elementach układu
wydechowego (tłumiki, katalizatory i rury łączące te elementy) uwzględnia się indywidualne zużycie eksploatacyjne –
stosownie do stanu tych elementów. Kalkulację naprawy każdorazowo będzie przedstawiał Ubezpieczony na podstawie
wyceny serwisowej.”
Odpowiedź: Zamawiający nie przychyla się do wniosku pytającego i nie dokonuje żadnych zmian SIWZ w
zapytywanym zakresie.
Pytanie nr 137: 4.11. Odszkodowanie wypłacane jest z podatkiem VAT, także w przypadku kosztorysowego
wyliczenia wysokości odszkodowania.
- stoi to w sprzeczności z punktami od 3.3.1. do 3.3.4., które mówią o ustalaniu sumy ubezpieczenia brutto lub
netto; w przypadku ubezpieczenia wg sumy netto odszkodowanie nie może być wypłacone wg sumy brutto prosimy o doprecyzowanie zapisu pkt. 4.11;
Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje treść pkt. 4.11 Załącznik Nr 1a do SIWZ, lit. B Ubezpieczenia
komunikacyjne, nadając mu następujące brzmienie:
„4.11. Odszkodowanie wypłacane jest z podatkiem VAT, także w przypadku kosztorysowego wyliczenia wysokości
odszkodowania – dotyczy sytuacji gdy przyjęta do ubezpieczenia AC wartość pojazdu podana była w kwocie
brutto. W przypadku wskazania do ubezpieczenia AC wartości netto odszkodowanie wypłacane jest bez podatku
VAT.”
Pytanie nr 138: 4.13. Dla szkód których wartość nie przekracza 3 000,00 zł możliwa jest tzw. samolikwidacja szkody, pod
warunkiem powiadomienia ubezpieczyciela po otrzymaniu informacji o zaistnieniu szkody i przy jednoczesnym
zabezpieczeniu danych umożliwiających weryfikację rodzaju i rozmiaru szkody (pisemny protokół z miejsca zdarzenia
opisujący przypuszczalne jego przyczyny oraz rodzaj i rozmiar szkody, a także dokumentację fotograficzną).
- prosimy o przeniesienie punktu do klauzul dodatkowych i innych postanowień szczególnych fakultatywnych
Odpowiedź: Zamawiający nie przychyla się do wniosku pytającego i nie dokonuje żadnych zmian SIWZ w
zapytywanym zakresie.
Pytanie nr 139: 4.14. Wypłacone odszkodowania, w odniesieniu do których ubezpieczycielowi przysługuje prawo regresu
do sprawcy szkody nie powiększają szkodowości. Szkody, co do których ubezpieczyciel nie zgłosił regresu do
ubezpieczyciela sprawcy szkody w terminie 30 dni od daty wypłaty odszkodowania, nie będą uwzględniane w przebiegu
ubezpieczeń ubezpieczającego. Do czasu wpłynięcia tego regresu, a więc przez okres 30 dni, szkodowość obciąża
ubezpieczającego.
- prosimy o przeniesienie punktu do klauzul dodatkowych i innych postanowień szczególnych fakultatywnych
Odpowiedź: Zamawiający nie przychyla się do wniosku pytającego i nie dokonuje żadnych zmian SIWZ w
24
zapytywanym zakresie.
Pytanie nr 140: Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne:
6.3. Przyjęcie odpowiedzialności za szkody z ubezpieczenia auto casco powstałe podczas kierowania pojazdem w stanie
nietrzeźwości albo po spożyciu alkoholu, lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub
środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii
- prosimy o wykreślenie punktu
Odpowiedź: Zamawiający nie przychyla się do wniosku pytającego i nie dokonuje żadnych zmian SIWZ w
zapytywanym zakresie.
Pytanie nr 141. 6.5. Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia pojazdu niezabezpieczonego
- prosimy o wykreślenie punktu
Odpowiedź: Zamawiający nie przychyla się do wniosku pytającego i nie dokonuje żadnych zmian SIWZ w
zapytywanym zakresie.
Udzielone odpowiedzi i wprowadzone zmiany SIWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
25
Download