Numer sprawy: NT-2/223/163/04/MR

advertisement
1
SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Sprawa nr :
NE-3/223/144/10/MK
Przedmiot postępowania: dostawa, montaż oraz instalacja
kriostatu oraz łaźni wodnej
CPV: 42.94.32.10-3,
42.94.30.00-8.
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony prowadzony w trybie
uproszczonym zgodnie z ustawą „Prawo
zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia
2004 r., (tekst jednolity: Dz. Ustaw z 2010 r.
nr 113, poz. 759 ze zmianami).
Inwestor:
Instytut Chemii Przemysłowej
w Warszawie, ul. Rydygiera 8.
Opracował:
Zatwierdził:
Data:
2
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
I.
Zamawiający:
Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. I. Mościckiego
ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
strona internetowa :www.ichp.pl
e-mail: [email protected] lub [email protected]
tel/fax 0-22 568 22 60
II. Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
III. Opis przedmiotu zamówienia.
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu laboratoryjnego, a mianowicie:
1) kriostat – 1 sztuka,
2) łaźnia wodna – 1 sztuka
o parametrach technicznych i jakościowych opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ wraz
z montażem, instalacją i szkoleniem.
Do w/w aparatury winna być załączona podstawowa dokumentacja techniczna oraz
instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim.
IV.
Opis części zamówienia.
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
V.
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.
VI.
Oferty wariantowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VII. Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia prosimy podać w tygodniach licząc od dnia
podpisania umowy. Zalecany termin dostawy – IV kwartał 2010
VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki
określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj. :
1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy Pzp oraz
zadeklarują zawarcie umowy na warunkach określonych w niniejszej Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie na podstawie dokumentów
wyspecyfikowanych w pkt. IX SIWZ.
3
IX. Informacje dotyczące dokumentów, jakie ma dostarczyć oferent w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1) oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1
oraz w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ),
2) deklaracja zawarcia umowy na warunkach określonych w niniejszej
Specyfikacji (załącznik nr 3 do SIWZ),
3) wypis z właściwego rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej przedstawiające aktualny stan faktyczny i
prawny, datowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
Uwaga:
a) dokumenty wymienione w pkt. 3 muszą być zgodne z wymogami Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty
mogą być składane (Dz. U. nr 226 poz.1817). W szczególności, jeżeli Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zamiast dokumentów
wymienionych powyżej składa ich odpowiedniki wyszczególnione w § 4
Rozporządzenia w tłumaczeniu na język polski zgodnie z § 6 ust. 4 w/w
Rozporządzenia.
b) dostarczenie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jest
dobrowolne.
X. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z oferentami.
1. Każdy oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pytania oferentów muszą być
sformułowane na piśmie i skierowane na adres:
Instytut Chemii Przemysłowej, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa,
faxem: na numer: 0-22 568 22 60 lub na adres e-mail:[email protected]
2. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim oferentom, którzy
pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, a także na stronie
internetowej pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert.
3. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z oferentami.
XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z oferentami
Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami:
Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, Przewodniczący Komisji
Przetargowej mgr Jacek Truskolaski tel. 0-22 568 22 90.
XII. Wymagania dotyczące wadium.
Wadium nie jest wymagane
XIII. Termin związania ofertą.
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania
ofert tj. do dnia 25.11.2010 r.
4
XIV.
Opis przygotowania oferty.
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym; część cenowa
oferty winna zawierać co najmniej:









firmę i adres oferenta,
nazwę i cenę zbiorczą netto oraz brutto oferowanego sprzętu laboratoryjnego
wraz z jego szczegółowym opisem technicznym (wskazane załączenie
katalogów, rysunków technicznych etc.),
nazwy i ceny netto oraz brutto poszczególnych aparatów oraz elementów/
części składowych oferowanej aparatury, o ile mogą występować/ występują
samodzielnie,
termin dostawy,
bazę i sposób dostawy,
warunki płatności zgodnie z wymogami SIWZ/wzoru umowy,
warunki gwarancji oraz serwisowania z uwzględnieniem wymogów
SIWZ/wzoru umowy,
wymagania co do sposobu przygotowania pomieszczenia, w którym aparatura
ma pracować (o ile takie występują),
warunki instalacji, montażu i uruchomienia aparatury oraz czasokres
szkolenia.
Ponadto do oferty cenowej Wykonawca winien załączyć:
- oświadczenie producenta oferowanej aparatury lub dystrybutora, że posiadają na
terenie Polski serwis autoryzowany obejmujący swym zakresem oferowane
urządzenia.
2. Układ oferty musi być zgodny z układem specyfikacji zamawianego sprzętu
(zał. nr 1).
3. Ceny netto i brutto muszą być podane na wszystkie pozycje oferty oraz musi
być wyliczona cena zbiorcza dla całej oferty.
4. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę,
5. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę,
6. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do
reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym,
wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa,
7. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne,
8. Oferta winna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i
załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji,
9. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz
przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami – załącznikami, a w
szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane,
10. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem
osoby podpisującej ofertę,
11. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały,
zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty oraz kolejno
ponumerowane i zaparafowane.
5
XV.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu (zamkniętej kopercie), w
siedzibie Zamawiającego, budynek nr 1 pokój 263 Dział Zamówień Publicznych i
Zaopatrzenia w godz. 900 - 1500 w dni robocze, do dn. 26.10.2010 do godz. 1100.
2. Koperta winna być w sposób wyraźny oznaczona napisem: „Oferta na dostawę
kriostatu/łaźni wodnej - sprawa nr NE-3/223/144/10/MK – NIE OTWIERAĆ przed
godz. 1200 dn. 26.10.2010.” oraz nazwą oferenta.
3. W wypadku wysłania oferty pocztą za termin złożenia przyjmuje się datę
otrzymania oferty, a nie datę stempla pocztowego.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul.
Rydygiera 8, budynek nr 1 pokój nr 262, w dniu 26.10.2010 r. o godz. 1200.
5. Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone oferentom.
XVI.
Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
1. W ofercie należy podać łączną cenę netto realizacji całości przedmiotu
zamówienia oraz cenę brutto obejmującą należny w dniu składania ofert podatek
VAT.
2. Cena zbiorcza oferty winna uwzględniać wszystkie zobowiązania oferenta tj.
obejmować wszystkie koszty i składniki ceny związane z wykonaniem
zamówienia, o których mowa w SIWZ, w tym w szczególności koszty transportu,
ubezpieczenia, wyładunku, montażu, ustawienia w miejscu docelowym oraz
podłączenia do wszystkich niezbędnych mediów, oraz szkolenia pracowników
Zamawiającego.
3. Cena może być tylko jedna i nie może ulegać zmianie przez okres ważności
oferty.
4. Cena zbiorcza oferty netto oraz brutto winna być podana cyfrowo i słownie.
5. Należy wycenić wszystkie pozycje przedmiotu zamówienia.
6. Przedmiot zamówienia określony jest w załączniku nr 1 do SIWZ "Specyfikacja
techniczna".
7. Ceny w walucie, dla celów porównania ofert, będą przeliczane na złote według
kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert w
przedmiotowym postępowaniu.
XVII. Informacje w sprawie możliwości rozliczeń walutowych.
Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczeń w walucie polskiej, dolarach USA,
EURO lub w innej europejskiej walucie wymienialnej powszechnie akceptowanej.
XVIII. Tryb, kryteria oraz sposób oceny ofert.
1. Oferty zostaną otwarte w trybie jawnym przez Komisję Przetargową przy udziale
oferentów.
2. Komisja Przetargowa na posiedzeniu zamkniętym oceni oferty z punktu widzenia
ich poprawności formalnej tj. zgodności z ustawą Pzp i SIWZ oraz stosownie do
6
okoliczności zwróci się z wnioskiem do Kierownika Zamawiającego o
wykluczenie oferentów nie spełniających wymaganych warunków oraz o
odrzucenie ofert na podstawie art.89 ustawy Pzp.
3. Zakwalifikowane do dalszego
następujących kryteriów:
postępowania
a) cena całkowita oferty brutto
oferty
Komisja
-
70 %
oceni
wg
b) ocena techniczno – jakościowa oferowanej aparatury, w tym
zgodność parametrów oferowanej aparatury z wymogami
technicznymi Zamawiającego, traktowana jako warunek minimum,
którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty, oraz parametry
przewyższające w/wym. wymogi, w tym: wysoka jakość wykonania,
niezawodność i funkcjonalność aparatury, nowatorskie rozwiązania
konstrukcyjne, łatwa obsługa, renoma marki 30 %,
4. Każda z ofert będzie oceniana indywidualnie przez Komisję Przetargową w
oparciu o przedstawione powyżej kryteria oraz ich wagi w skali 1 do 10 pkt. w
następujący sposób:
a) cena:
najniższa cena (zbiorcza wartość oferty brutto)
liczba punktów = ---------------------------------------------------------------- x 10 pkt. x 70% x
cena badanej oferty
x liczba członków Komisji Przetargowej
b) ocena techniczna aparatury:
Każdy z członków Komisji przyznaje do 10 pkt. za:
a) parametry przewyższające minimalne wymagania techniczne zawarte w
specyfikacji technicznej,.
b) Pozostałe parametry opisane w pkt. XVIII 3 b
Liczba punktów = suma punktów przyznanych przez członków Komisji x 30 %
O wyborze oferty zadecyduje największa ilość punktów uzyskanych w w/w kryteriach.
XIX.
Informacje dotyczące formalności, jakie powinny zostać dopełnione po
zakończeniu postępowania w celu zawarcia umowy.
Umowa winna zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od daty
poinformowania o wyniku postępowania i nie dłuższym niż upływ terminu związania
ofertą.
XX. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy.
Zamawiający rezygnuje z wymogu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XXI. Istotne warunki i postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy.
1. Umowa będzie sporządzona w języku polskim i zgodnie z prawem polskim.
2. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści
niniejszej Specyfikacji oraz danych zawartych w wybranej ofercie na podstawie
załączonego do SIWZ projektu umowy (załącznik nr 4).
7
3. Zawarte w projekcie umowy warunki nie podlegają negocjacjom.
4. Strony mogą wprowadzić do umowy warunki dodatkowe, o ile będą one zgodne z
SIWZ oraz Prawem zamówień publicznych.
XXII. Środki ochrony prawnej przysługujące oferentom w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia.
Oferentom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy
Prawo zamówień publicznych .
XXIII. Załączniki.
Załączniki do Specyfikacji:
 specyfikacja techniczna – zał. nr 1
 oświadczenie o spełnianiu warunków – zał. nr 2,
 deklaracja zawarcia umowy – zał. nr 3,
 wzór umowy – zał. nr 4.
Załączniki, w szczególności specyfikacja techniczna oraz wzór umowy, stanowią
integralną i nieodłączną część SIWZ.
8
Numer sprawy: NE-3/223/144/10/MK
Załącznik nr 1
Specyfikacja
oraz podstawowe wymogi techniczno-jakościowe
zamawianego sprzętu laboratoryjnego
9
1)KRIOSTAT:
Kriostat z obiegiem zewnętrznym – 1 sztuka
( pl. .inwestycyjny poz.IV.40 - NB-6 S. Tomzik)
===============================
Charakterystyka urządzenia:
 pojemność wanny: 4,5 - 12 litrów;
 wymiary urządzenia łącznie z głowicą termostatu (wys. x szer. x dł.) <mm> nie
większe niż: 650 x 550 x 550, wynikają one z umiejscowienia kriostatu w instalacji;
 zakres temperatury: od (minus) -10˚C do (plus)+100˚C;
 stabilność temperatury: ± 0,05˚C;
 połączenie z komputerem: złącze RS 232
 pompa obiegu zewnętrznego – wydajność co najmniej 9 l/h;
 wyświetlacz: wskazanie temperatury wewnątrz wanny;
 zasilanie: 230V– 50/60Hz;
 wyposażenie: kroćce do podłączenia obiegu zewnętrznego z zestawem końcówek,
pokrywa komory, węże i izolacje do węży (2 m);
 instrukcje obsługi: polski/angielski (łącznie z zestawem komend do interfejsu RS232);
 gwarancja: co najmniej 2 lata.
2)ŁAŹNIA WODNA:
Łaźnia wodna – 1 sztuka
( pl. .inwestycyjny poz.IV.21 - NB-5.1 P. B. Arndt)
===============================
Wymagania techniczne::
- 4-stanowiskowa, cyfrowa z wyświetlaczem LCD
- maksymalna temperatura pracy łaźni: 99˚C
- wykonana ze stali nierdzewnej z ruchomą pokrywą z otworami na
fajerki
- pojemność zbiornika 6,2 l/12,8 l (min/max)
- wymiary zbiornika 329 x 300 x 150 mm
- wymiary łaźni 475 x 300 x 160 mm
- moc 1500 W
10
Numer sprawy: NE-3/223/144/10/MK
Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE
W związku z udziałem naszej firmy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na dostawę kriostatu oraz łaźni wodnej oświadczamy, że
firma nasza spełnia warunki określone w art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. ‘’Prawo zamówień publicznych’’ (tekst jednolity:
Dz. Ustaw z 2010 r. nr 113, poz. 759 ) tzn.:
1. Jest uprawniona do występowania w obrocie prawnym zgodnie
z
wymaganiami ustawowymi.
2. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych w zapytaniu
ofertowym prac i czynności.
3. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
5. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24 ust.1 i 2 Ustawy „Prawo zamówień publicznych” z dn.
29.01.2004 r. ze zmianami.
...............................................................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta)
Data ...................................
11
Numer sprawy: NE-3/223/144/10/MK
Załącznik nr 3
DEKLARACJA ZAWARCIA UMOWY
Niniejszym deklarujemy gotowość zawarcia umowy na dostawę kriostatu /
łaźni wodnej
na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia – sprawa nr NE-3/223/144/10/MK.
.................................................................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta)
Data ...............................
12
Numer sprawy: NE-3/223/144/10/MK
Załącznik nr 4
WZÓR UMOWY
UMOWA Nr NE-3/223/144/10/MK
zawarta w Warszawie w dniu .................. w wyniku przeprowadzonego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z
ustawą z dnia 29 01 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. Ustaw
z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zmianami), pomiędzy:
Instytutem Chemii Przemysłowej im. Prof. I. Mościckiego, z siedzibą w Warszawie,
ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000056011,
reprezentowanym przez:
1. mgr inż. Józefa Menesa - Dyrektora
2. prof. dr hab. Jacka Cybulskiego – Z-cę Dyrektora ds. Naukowo-Badawczych
zwanym dalej „Zamawiającym” lub „IChP”, a
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”,
§ 1 Przedmiot Umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
a) sprzedaży fabrycznie nowych kriostatu/ łaźni wodnej wraz z instrukcją
obsługi w języku polskim lub angielskim, o parametrach technicznych i
jakościowych opisanych w ofercie Wykonawcy z dn. ………….. stanowiącej
załącznik nr 1 do niniejszej Umowy za cenę określoną w § 2 niniejszej
Umowy oraz do dostarczenia w/w. aparatury na własny koszt i ryzyko do
siedziby Zamawiającego jej wydania, zainstalowania i uruchomienia,
b) przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi w/w
aparatury wraz z oprzyrządowaniem w siedzibie Zamawiającego,
c) udzielania bezpłatnych usług gwarancyjnych,
d) zapewnienia serwisu pogwarancyjnego po upływie okresu gwarancyjnego,
przez co najmniej 5 lat.
2. Wykonanie przedmiotu umowy w części wymienionej w ust. 1 pkt a i b
potwierdzone zostanie protokołem odbioru podpisanym przez upoważnionych
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.
§ 2 Wartość Umowy, ceny i warunki dostawy
Cena przedmiotu niniejszej Umowy wynosi łącznie ………… zł, w tym:
- …………………………………………….
- ………………………………………………
- ………………………………………………
Razem franco siedziba Zamawiającego lub DDP siedziba IChP wg Incoterms
2000: …………………………………………………….
13
(słownie: ……………………………………………………………………………………)
W/w. cena obejmuje wszystkie koszty związane z należytym wykonaniem Umowy, w
tym koszty dostawy, ubezpieczenia, montażu, instalacji i podłączenia do niezbędnych
mediów przedmiotowej aparatury z oprzyrządowaniem oraz szkolenia pracowników
Zamawiającego, zgodnie z § 1 ust.1 pkt. b) niniejszej Umowy.
W/w. cena nie obejmuje podatku VAT, który Zamawiający zapłaci zgodnie z
obowiązującymi go przepisami.
§ 3 Warunki realizacji Umowy, kary umowne
1. Wykonawca dostarczy, wyda i zainstaluje w siedzibie Zamawiającego
przedmiotową aparaturę wraz z oprzyrządowaniem w terminie najpóźniej do
……..tygodni od dnia podpisania niniejszej Umowy.
2. O gotowości dostawy przedmiotu Umowy Wykonawca zawiadomi
Zamawiającego na co najmniej 7 dni przed przewidywaną datą dostawy
pisemnie lub faksem na numer 48/22/568-22-60.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia w zakresie obsługi przedmiotowej
aparatury, w siedzibie Zamawiającego wskazanych przez niego pracowników w
terminie do 7 dni roboczych od dnia jej instalacji i uruchomienia.
4. W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, w tym w przeszkoleniu
pracowników, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
0,1 % wartości netto towaru za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż
10 % wartości netto przedmiotu Umowy.
5. Jeśli opóźnienie w wykonaniu Umowy przekroczy 30 dni Zamawiający jest
uprawniony do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy i żądania zapłaty kary
umownej z tytułu niewykonania Umowy w wysokości 10 % wartości przedmiotu
umowy netto.
6. W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania przedmiotu umowy
Zamawiający ma prawo do żądania, oprócz kary umownej, odszkodowania
przewyższającego karę umowną na zasadach ogólnych.
§ 4 Warunki płatności
1. Zapłata należności za dostarczoną przedmiotową aparaturę wraz z
oprzyrządowaniem w wysokości netto………………………………. zł (słownie:
……………………………………………………………………………) powiększona
o podatek VAT nastąpi po dostawie, wydaniu, instalacji, uruchomieniu
aparatury oraz przeszkoleniu pracowników Zamawiającego, co zostanie
potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym o którym mowa w § 1 ust. 2
Umowy, nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiającego faktury VAT.
2. Przez dzień zapłaty rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
3. Płatność j.w. zostanie dokonana na rzecz …………………………………………….
w banku ……………..…………………………………………………………………….
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
4. Strony Umowy oświadczają, że są podatnikami VAT uprawnionymi do
wystawiania i otrzymywania faktur VAT i posiadają niżej podane numery
identyfikacyjne (NIP):
ZAMAWIAJACY:
WYKONAWCA:
525 000 79 39
……………………
14
§ 5 Gwarancja i serwis
1. Wykonawca oświadcza, że dostarczona aparatura będzie funkcjonowała
prawidłowo pod warunkiem używania jej zgodnie z dostarczoną instrukcją
obsługi.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu ….. miesięcznej (co najmniej 12-to
miesięcznej) gwarancji na zakupioną aparaturę.
3. Okres obowiązywania gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu
odbioru przedmiotowej aparatury, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej Umowy.
Po podpisaniu protokołu odbioru Wykonawca wręczy Zamawiającemu dokument
gwarancji stanowiący o zakresie odpowiedzialności z tytułu udzielonej gwarancji
oraz prawach i obowiązkach wynikających z udzielonej gwarancji.
4. Strony ustalają, że wady/usterki powodujące niesprawność przedmiotowej
aparatury w okresie objętym gwarancją zgłaszane będą przez Zamawiającego do
firmy …………… (nazwa i adres firmy) telefonicznie pod nr ……………. i
potwierdzone faxem pod nr …………………………………..
5. W przypadku zmiany siedziby/adresu firmy świadczącej usługi gwarancyjne i
pogwarancyjne, Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia o tym
Zamawiającego i wskazania nowego punktu serwisowego, który będzie świadczył
serwis gwarancyjny na rzecz Zamawiającego, pod rygorem skorzystania przez
Zamawiającego z dowolnego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na koszt
Wykonawcy, bez utraty uprawnień z gwarancji.
6. W okresie obowiązywania gwarancji Sprzedający zobowiązuje się do
dokonywania napraw niezwłocznie i na swój koszt nie później niż w ciągu….. dni
(maksymalnie 14 dni), przy czasie reakcji wynoszącym …. godzin (maksymalnie
48 godz.) od chwili zgłoszenia wady/usterki.
7. Okres obowiązywania gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym
Zamawiający był pozbawiony możliwości pełnego korzystania z aparatury
będącej przedmiotem niniejszej Umowy.
8. Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres min 5 lat po
dacie instalacji przedmiotowej aparatury w siedzibie Zamawiającego.
§ 6 Pozostałe warunki
1. Strony ustalają, iż prawem właściwym dla wykonania niniejszej Umowy będzie
prawo polskie.
2. Przy wykładni użytych w Umowie terminów handlowych Strony stosują
„INCOTERMS 2000”.
3. Załącznik Nr 1 stanowi integralną część Umowy z wyłączeniem warunków
uregulowanych odmiennie niniejszą Umową.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy
kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej Umowy, o ile nie
będą mogły zostać rozwiązane polubownie, podlegają rozstrzygnięciu przez
właściwy dla siedziby Zamawiającego Sąd Gospodarczy.
6. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.
7. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
WYKONAWCA:
ZAMAWIAJĄCY:
Download