MSSF - Studia w Warszawie | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

advertisement
Studia podyplomowe
Międzynarodowe Standardy
Sprawozdawczości Finansowej
(MSSF) w praktyce
edycja XVIII
MSSF w praktyce
Studia podyplomowe
„MSSF w praktyce”, edycja XVIII,
zorganizowane zostały wspólnie przez
EY Academy of Business oraz Szkołę
Główną Handlową w Warszawie.
Stwarzają uczestnikom wyjątkową
szansę zdobycia praktycznych
umiejętności w dziedzinie finansów.
Program powstał dzięki połączeniu
doświadczeń dwóch partnerów.
Wykładowcami są profesorowie SGH,
posiadający doświadczenie naukowe.
Zajęcia praktyczne prowadzone są
przez trenerów EY Academy
of Business.
Główne obszary objęte programem
nauczania to:
u
Międzynarodowe standardy
sprawozdawczości finansowej
(MSSF)
- 16 dni (128 godzin)
u
Rachunkowość kosztów i analiza
odchyleń - 2 dni (16 godzin)
u
Finanse przedsiębiorstw i wycena
wartości - 2 dni (16 godzin)
u
Podatki i prawo - 2 dni (16 godzin)
Poprzednie edycje w głównej mierze
organizowane były w formie
zamkniętej; słuchaczami studiów byli
m.in. pracownicy takich firm, jak:
KGHM Polska Miedź S.A., PGE S.A,
Shell Polska, ENERGA S.A., ENEA S.A,
Poczta Polska S.A, TAURON Polska
Energia S.A.
Tryb naboru
Osoby zainteresowane uczestnictwem
w programie prosimy o wypełnienie
podania o przyjęcie na studia
i przesłanie go do biura programu
z innymi dokumentami wymaganymi
przy rejestracji. Rekrutacja
kandydatów na studia jest otwarta
i odbywa się na zasadzie kolejności
zgłoszeń. Wniesienie opłaty za studia
oraz przekazanie kompletu
wymaganych dokumentów jest
równoznaczne z przyjęciem.
Warunki przyjęcia
Egzamin
Warunkiem przyjęcia jest okazanie
przez kandydata dyplomu ukończenia
studiów magisterskich polskiej uczelni
wyższej, dowolnego wydziału lub jego
odpowiednik uczelni zagranicznej,
bądź dyplom ukończenia studiów
wyższego stopnia, np. MBA. Liczba
miejsc na studia jest ograniczona.
Celem egzaminu końcowego będzie
sprawdzenie nabytej przez
uczestników wiedzy i jej zastosowanie
praktyczne w ramach pytań typu test
wyboru. Główny nacisk położony
zostanie na podstawowy przedmiot
studiów, jakim są Międzynarodowe
Standardy Sprawozdawczości
Finansowej (MSSF). Pozostałe
przedmioty traktowane są jako
uzupełniające.
Cena
Opłata za całość studiów wynosi
6500 zł +23% VAT = 7995 PLN
brutto. Cena obejmuje koszt
wykładów i ćwiczeń wraz z zestawem
materiałów szkoleniowych. Płatności
należy dokonać do HSBC Bank Polska,
nr rachunku (PLN): 61 1280 0003
0000 0031 1251 3031, w tytule
płatności należy wpisać: „MSSF ed.
XVIII” oraz imię i nazwisko uczestnika.
Ostateczny termin płatności:
21 października 2016. Jednostki
sektora finansów publicznych
i przedsiębiorstwa - wpłata
jednorazowa, osoby fizyczne możliwość opłaty w dwóch ratach:
I rata w wysokości 3800 zł + 23% VAT
= 4674 zł brutto musi zostać
uregulowana do 21 października ’16,
II rata w wysokości 3000 zł +23% VAT
= 3690 zł brutto, do 27 stycznia ’17.
Materiały
Podczas zajęć studenci otrzymają
materiały szkoleniowe zapewniające
wystarczającą wiedzę do
przygotowania się do egzaminu.
Przez cały czas trwania studiów
możliwy będzie kontakt e-mailowy
z wykładowcami na wypadek
problemów lub pytań związanych
z tematem studiów.
Egzamin składać się będzie z tzw.
sekcji obowiązkowej, w ramach której
przewidziano 25 pytań typu test
wyboru dotyczących bloku MSSF oraz
sekcji, w ramach której studenci
poproszeni zostaną o wybranie pytań
dotyczących dwóch przedmiotów
uzupełniających. Dla każdego
przedmiotu uzupełniającego
przewidziane jest 5 pytań typu test
wyboru - wybranie przedmiotu
oznaczać będzie konieczność
odpowiedzi na wszystkie pytania
w jego zakresie.
W ogólnym rozrachunku studenci
odpowiadać będą na 35 pytań
(dotyczących MSSF + dwa z
wybranych przedmiotów). Ocena
będzie łączna dla całego egzaminu.
Czas trwania egzaminu to 4 godziny
lekcyjne.
Dyplom
Uczestnicy otrzymują państwowe
świadectwo ukończenia studiów
podyplomowych Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie oraz dyplom
EY Academy of Business i SGH.
Dokumenty wymagane
przy rejestracji
u
podanie o przyjęcie na studia
u
ankieta dotycząca źródeł
pozyskiwania informacji o
studiach podyplomowych
prowadzonych przez SGH CV
u
odpis dyplomu ukończenia
szkoły wyższej
u
wypełniony kwestionariusz
osobowy
u
2 fotografie
u
dowód wpłaty czesnego (lub
odpowiedniej jego raty) na
konto programu
u
w przypadku płatności ratami oświadczenie o wpłacie drugiej
raty
u
numer konta lub adres, na który
dokonany zostanie zwrot
wniesionej opłaty, jeśli zajęcia
nie zostaną uruchomione
Organizacja studiów
Dodatkowe informacje i zapisy
Zajęcia trwają pełny rok akademicki (dwa
semestry) od października 2016 do
czerwca 2017 roku. Zapisy przyjmowane
są od maja danego roku.
Sekretarz studiów:
mgr Agata Augustyniak
e-mail: [email protected]
tel. 22 564 97 60
Centrum Programów Międzynarodowych
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ul. Rakowiecka 24; pok. 17a
Zajęcia będą się odbywać średnio raz na
trzy tygodnie, w soboty oraz niedziele (w
godzinach 9:00-17:00) w salach
wykładowych Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie.
Kierownik studiów:
prof. dr hab. Ewa Latoszek,
prof. nadzw. SGH
e-mail: [email protected]
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
Katedra Administracji Publicznej
ul. Wiśniowa 41 pok. 66
Harmonogram
29-30.10.2016
MSSF D1, D2
26-27.11.2016
MSSF D3, D4
17-18.12.2016
MSSF D5, D6
14-15.01.2017
MSSF D7, D8
4-5.02.2017
u
informacja o płatniku faktury
u
oświadczenie dotyczące zgody
na przetwarzanie przez SGH
danych osobowych
Opiekun studiów ze strony
EY Academy of Business:
Aleksandra Trych
e-mail: [email protected]
[email protected]
tel. 22 579 82 13
www.academyofbusiness.pl
MSSF D9, D10
25-26.02.2017
Finanse przedsiębiorstw i wycena wartości
18-19.03.2017
Podatki i prawo
1-2.04.2017
MSSF D11, D12
Wszystkie wymagane dokumenty
można pobrać pod adresem:
22-23.04.2017
MSSF D13, D14
https://ssloferta.sgh.waw.pl/pl/studiapodyplomo
we/miedzynarodowe-standardysprawozdawczoscifinansowej/Strony/Wymagania.aspx
20-21.05.2017
Rachunkowość kosztów i analiza odchyleń
10-11.06.2017
MSSF D15, D16
24.06.2017
Egzamin
Program studiów
MIĘDZYNARODOWE STANDARDY
SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ (MSSF)
W PRAKTYCE
Założenia programowe studiów są zgodne ze specyfiką studiów
podyplomowych. Program obejmuje łącznie 180 godzin zajęć
prowadzonych w formie wykładów i ćwiczeń.
Warunkiem zaliczenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach,
warunkiem ukończenia studiów jest pozytywne złożenie egzaminu
końcowego, będącego podstawą do uzyskania świadectwa
ukończenia studiów, a także dyplomu wydanego przez
EY Academy of Business.
Międzynarodowe Standardy
Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
Dzień 1
Dzień 2
Wprowadzenie do Międzynarodowych
Standardów Sprawozdawczości
Finansowej (MSSF)
Rzeczowe aktywa trwałe
u
Podstawowe informacje dotyczące
historii sprawozdawczości finansowej
i rachunkowości na świecie.
u
Struktura komitetu ds.
Międzynarodowych Standardów,
ostatnie osiągnięcia oraz omówienie
prac Komitetu
ds. Interpretacji Międzynarodowej
Sprawozdawczości Finansowej.
u
Rola Międzynarodowych Standardów
Sprawozdawczości Finansowej
w krajach Unii Europejskiej i Stanach
Zjednoczonych.
u
Proces tworzenia nowych
standardów.
u
Założenia koncepcyjne MSSF ze
szczególnym omówieniem
podstawowych koncepcji
rachunkowych oraz definicji aktywów,
zobowiązań, przychodów, kosztów
i kapitału.
Prezentacja sprawozdań finansowych
u
u
u
Obecny format sprawozdania
finansowego.
Cykl operacyjny właściwy dla danej
działalności, podział na aktywa trwałe
i obrotowe oraz zobowiązania krótkoi długoterminowe.
Wymogi minimalne w zakresie
prezentacji pozycji w sprawozdaniu
z całkowitego dochodu (rachunku
zysków i strat) oraz sprawozdaniu
z sytuacji finansowej (dawniej: bilans);
przykładowe formaty.
u
Zestawienie zmian w kapitale
własnym.
u
Sprawozdawczość śródroczna.
Zapasy
u
Ujęcie początkowe zapasów: cena
nabycia, koszty wytworzenia,
pozostałe koszty ujmowane w wycenie
zapasów.
u
Wartość netto możliwa do uzyskania definicja oraz praktyczne przykłady
wyceny.
u
Metoda cen ewidencyjnych oraz
detaliczna.
u
Różne metody wyceny rozchodu
zapasów: FIFO oraz średnia ważona.
u
u
Ujęcie początkowe rzeczowych
aktywów trwałych: koszty, które
podlegają aktywowaniu w ramach
ujęcia początkowego (cena nabycia,
koszty wytworzenia, koszty związane
z usunięciem aktywa na koniec
ekonomicznego okresu użytkowania).
Definicja kwoty podlegającej
amortyzacji; różne metody
amortyzacji księgowej: liniowa,
malejącego salda, sumy cyfr,
jednostek produkcji.
u
Amortyzacja komponentów.
u
Modele wyceny po wstępnym ujęciu:
kosztu historycznego oraz wartości
przeszacowanej.
u
Ujęcie księgowe przeszacowania oraz
sprzedaży rzeczowych aktywów
trwałych.
u
Zmiany szacunków związanych
z metodą amortyzacji, ekonomicznym
okresem użytkowania oraz wartością
rezydualną środków trwałych.
u
Prezentacja oraz informacja
dodatkowa.
u
Kryteria klasyfikacji nieruchomości
jako inwestycyjne; zasady
reklasyfikacji.
u
Modele wyceny: ceny nabycia oraz
wartości godziwej; warunki
zastosowania modelu wartości
godziwej, odniesienie zamian wartości
godziwej.
Dzień 3
Zasady polityki księgowej, zmiany
szacunków księgowych, błędy księgowe
u
Hierarchia źródeł odniesienia
w procesie wyboru polityki księgowej
jednostki. Obligatoryjne oraz
fakultatywne zmiany polityki.
u
Definicja błędów przeszłych okresów
oraz księgowe ujęcie korekt błędów.
u
Szacunki księgowe oraz ich zmiany.
Zdarzenia po dacie sprawozdawczej
u
Określenie okresu, w którym
występują zdarzenia po zakończeniu
okresu sprawozdawczego.
u
Zdarzenia po zakończeniu okresu
sprawozdawczego wymagające oraz
niewymagające korekty sprawozdania
finansowego - praktyczne przykłady
oraz ich ujęcie.
Koszty finansowania zewnętrznego
(pożyczki, kredyty)
u
Definicja kosztów finansowania
zewnętrznego.
u
Metoda ujęcia kosztów finansowania
zewnętrznego. Omówienie standardu
MSR 23.
u
Podstawowe kategorie przychodów:
ze sprzedaży towarów oraz usług,
odsetek tantiem oraz dywidend.
u
Istotne kwestie związane
z zastosowaniem metody kapitalizacji:
aktywa, dla których koszt finansowy
można kapitalizować, okres
kapitalizacji, stopa kapitalizacji.
u
Warunki rozpoznania przychodów.
u
Wycena w wartości godziwej: ujęcie
przychodów w wartości
zdyskontowanej w przypadku
odległego terminu płatności.
u
Rozpoznawanie przychodów
w transakcjach barterowych.
Dotacje państwowe i ujawnianie
informacji na temat pomocy państwa
u
Dotacje pokrywające koszty oraz
nakłady inwestycyjne.
u
Omówienie dwóch metod księgowych
ujęcia dotacji państwowych
zalecanych przez MSR 20.
u
Ujęcie dotacji pośrednich takich jak
np. preferencyjnego oprocentowania
pożyczek.
u
Nieruchomości inwestycyjne
u
Definicja i ujęcie początkowe
nieruchomości inwestycyjnych.
Uznawanie przychodów
Przewaga treści ekonomicznej nad
formą prawną
u
Najczęściej występujące zagadnienia
wymagające analizy treści
ekonomicznej: transakcje sprzedaży
połączonej
z odkupem, sprzedaż komisowa,
faktoring należności, sekurytyzacja
aktywów.
Międzynarodowe Standardy
Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
Dzień 4
Podstawowe zagadnienia związane
z konsolidacją
u
u
Metody ujęcia inwestycji
w jednostkowym sprawozdaniu
finansowym oraz ich wpływ na
skonsolidowane sprawozdanie
finansowe.
Definicje jednostek zależnych,
stowarzyszonych, współzależnych,
sprawowania kontroli, współkontroli,
wywieranie znaczącego wpływu oraz
inne definicje związane z konsolidacją
spółek.
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji
finansowej oraz dochodów całkowitych
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
Omówienie na przykładach, krok po
kroku, zasad przygotowania
skonsolidowanego sprawozdania
z sytuacji finansowej.
Wartość firmy oraz „zysk
z okazyjnego nabycia”.
Odpisy z tytułu utraty wartości
aktualizujące wartość firmy.
Wycena aktywów i zobowiązań spółki
zależnej zgodnie z ich wartością
godziwą.
Ujęcie udziałów niekontrolujących
w sprawozdaniu z sytuacji finansowej.
Korekty konsolidacyjne dotyczące
między innymi eliminacji:
kapitałów i inwestycji,
wzajemnych rozrachunków
(handlowych, pożyczek itp.),
niezrealizowanego zysku
w transakcjach wewnątrzgrupowych
dotyczących transferu zapasów, oraz
składników środków trwałych (łącznie
z wpływem na amortyzację),
dywidend.
Omówienie na przykładach, krok po
kroku, zasad przygotowania
skonsolidowanego sprawozdania
z całkowitych dochodów.
Eliminacja z punku widzenia
sprawozdania z całkowitych
dochodów transakcji
wewnątrzgrupowych (sprzedaż, koszt
własny, dywidendy).
Wpływ transakcji na wartość udziałów
niekontrolujących
Transakcje ze stronami/podmiotami
powiązanymi
u
u
u
Definicja stron powiązanych oraz
potrzeby ujawnienia informacji
dotyczących transakcji oraz sald ze
stronami powiązanymi.
Rodzaje transakcji podlegających
ujawnieniu oraz omówienie
wymaganej szczegółowości ujawnień.
Ujawnienia dotyczące podmiotów
powiązanych przez skarb państwa.
Dzień 5
Utrata wartości aktywów
u
u
u
u
u
u
u
u
Identyfikacja zewnętrznych oraz
wewnętrznych przesłanek utraty
wartości.
Aktywa, dla których test należy
przeprowadzać niezależnie od
przesłanek.
Model utraty wartości: porównanie
wartości odzyskiwanej oraz
bilansowej.
Określenie wartości odzyskiwanej
oraz użytkowej: metody jej obliczenia
zgodnie z wytycznymi MSR 36.
Prognozy przepływów pieniężnych
oraz szacunki stopy dyskontowej.
Identyfikacja ośrodka
wypracowującego środki pieniężne
(OWŚP); alokacja utraty wartości na
poszczególne aktywa wchodzące
w skład OWŚP.
Odwrócenie odpisu z tytułu utraty
wartości.
Utrata wartości firmy.
Leasing
u
u
u
u
u
u
u
Umowy leasingowe w kontekście
wyższości treści ekonomicznej nad
formą prawną.
Kategorie umów leasingowych oraz
ich wpływ na sprawozdanie finansowe
korzystającego i finansującego.
Omówienie, krok po kroku, zasad
klasyfikacji leasingu finansowego
i operacyjnego. Niezbędne
księgowania.
Metody podziału raty finansowej na
część kapitałową i odsetkową: metoda
sumy cyfr oraz aktuarialna.
Metody ujęcia transakcji leasingu
zwrotnego.
Leasing producenta.
Obowiązkowe ujawnienia w informacji
dodatkowej.
Dzień 6
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
u
u
u
Rola sprawozdania z przepływów
pieniężnych w sprawozdaniu
finansowym oraz metody
przygotowania sprawozdania na
podstawie danych dostępnych ze
sprawozdania z całkowitego dochodu,
sprawozdania z sytuacji finansowej
oraz informacji dodatkowej.
Definicja środków pieniężnych i ich
ekwiwalentów; przykładowe pozycje
wchodzące w ich skład.
Metoda pośrednia i bezpośrednia
tworzenia sprawozdania z przepływów
pieniężnych.
Wartości niematerialne
u
u
u
u
u
u
u
Omówienie definicji.
Warunki ujęcia wartości
niematerialnych: identyfikowalność,
kontrola, przyszłe korzyści
ekonomiczne, wiarygodna wycena.
Wartości niematerialne
identyfikowane w procesie połączeń
jednostek gospodarczych.
Wycena wartości niematerialnych
pozyskanych w transakcji zakupu,
połączenia jednostek gospodarczych
oraz wytworzonych wewnętrznie.
Określony vs. nieokreślony okres
użytkowania wartości
niematerialnych: konsekwencje dla
wyceny na dzień sprawozdawczy.
Zasady ujęcia kosztów prac
badawczych i rozwojowych.
Wartość firmy.
Długoterminowe kontrakty budowlane
u
u
u
u
u
u
Natura przychodów i kosztów
pojawiających się w ramach
kontraktów długoterminowych.
Metody ujęcia przychodów i kosztów
w sprawozdaniu z całkowitych
dochodów: zakończonego kontraktu
oraz stopnia zaawansowania prac.
Praktyczne wskazówki związane
z wyborem metody pomiaru stopnia
zaawansowania prac.
Ujęcie kontraktów przynoszących
straty.
Prezentacja kontraktów
długoterminowych w sprawozdaniu
z sytuacji finansowej.
Wymogi związane z ujawnieniami
i prezentacją informacji w odniesieniu
do kontraktów długoterminowych.
Międzynarodowe Standardy
Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
Dzień 7
Dzień 8
Świadczenia pracownicze
Podatek odroczony
MSSF 11 Wspólne przedsięwzięcia
u
u
u
u
u
u
u
u
Klasyfikacja świadczeń
pracowniczych.
Nagrody jubileuszowe i odprawy
emerytalne.
Rezerwy na niewykorzystane urlopy.
Zarządzanie pracowniczym
funduszem emerytalnym.
Programy określonych składek oraz
programy określonych świadczeń.
Ujęcie zysków i strat aktuarialnych.
Wymogi dotyczące ujawnień
dotyczących świadczeń
pracowniczych w informacji
dodatkowej.
Rezerwy, zobowiązania i aktywa
warunkowe
u
u
u
u
u
u
Definicje rezerw, zobowiązań
warunkowych oraz aktywów
warunkowych.
Zdarzenia obligujące: obowiązek
prawny oraz zwyczajowy.
Rezerwy na przyszłe straty
operacyjne oraz umowy rodzące
obciążenia.
Zasady wyceny: określenie nakładów
wymaganych do wypełnienia
obowiązku, dyskontowanie, zwijanie
dyskonta.
Warunki ujęcia rezerwy na koszty
restrukturyzacji.
Omówienie warunków ujęcia
w sprawozdaniu z sytuacji finansowej
lub w informacji dodatkowej.
Zastosowanie MSSF po raz pierwszy
u
u
u
Zakres podmiotowy MSSF 1 - definicja
jednostek stosujących standardy
międzynarodowe po raz pierwszy.
Zasady związane z przejściem na
MSSF: określenie daty
sprawozdawczej oraz daty przejścia,
zastosowanie zwolnień
obligatoryjnych oraz fakultatywnych,
wpływ wyceny na dzień przejścia na
wartości aktywów, zobowiązań oraz
kapitałów.
Przykładowe korekty wymagane przy
przejściu na MSSF.
u
u
u
u
u
u
Identyfikacja ujemnych oraz
dodatnich różnic przejściowych.
Wartość podatkowa aktywów
i zobowiązań.
Zasady związane z ujęciem oraz
wyceną aktywów oraz rezerw na
podatek odroczony.
Odpisy aktualizujące aktywa z tytułu
odroczonego podatku.
Prezentacja sald z tytułu podatku
odroczonego.
Kwestia odroczonego opodatkowania
w skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym.
u
u
Połączenia jednostek gospodarczych
u
u
Zysk przypadający na jedną akcję
u
u
u
u
u
Metody obliczania podstawowego
oraz rozwodnionego wskaźnika zysku
na akcję.
Wpływ emisji akcji po cenie rynkowej,
podziału akcji, emisji premiowej oraz
praw poboru na średnioważoną liczbę
akcji i dane porównywalne.
Ujęcie potencjalnych akcji zwykłych:
opcji, zamiennych akcji
uprzywilejowanych oraz obligacji
zamiennych na akcje.
Ustalenie kolejności, w jakiej należy
włączać rozwadniające potencjalne
akcje zwykłe do wyliczenia średniej
ważonej ilości akcji.
Zysk z działalności kontynuowanej
przypadający na jedną akcję.
u
u
Dzień 9
u
u
u
u
Zasady dotyczące ujęcia jednostek
stowarzyszonych w sprawozdaniu
jednostkowym i skonsolidowanym.
Omówienie na przykładzie ujęcia
inwestycji metodą praw własności
w sprawozdaniu z sytuacji finansowej
oraz sprawozdaniu z całkowitego
dochodu.
Wyłączenia niezrealizowanych zysków
w ramach transakcji pomiędzy
znaczącym inwestorem i jednostką
stowarzyszoną.
Wartość firmy oraz „zysk
z okazyjnego nabycia”.
Omówienie podstawowych kwestii
uregulowanych w MSSF 10: nowa
definicja kontroli, potencjalne prawa
głosu, kontrola de facto, identyfikacja
mających znaczenie działań, prawa
zabezpieczające, ciągła ocena.
Wybrane kwestie związane
z rozliczeniem połączenia jednostek
gospodarczych: ujęcie wartości
niematerialnych, koszty transakcji,
zapłata warunkowa, wycena udziału
niekontrolującego.
Zasady wyceny aktywów, zobowiązań
oraz zobowiązań warunkowych do
wartości godziwej. Wpływ wyceny na
dzień nabycia do wartości godziwej
aktywów i zobowiązań na
sprawozdanie skonsolidowane korekty związane z doprowadzeniem
do wartości godziwej w latach
późniejszych.
MSSF 12 Ujawnianie informacji
dotyczących udziału w innych
jednostkach
u
Metoda praw własności
Czynniki wpływające na klasyfikację
wspólnych przedsięwzięć: forma
prawna, postanowienia umowne oraz
pozostałe fakty i okoliczności.
Ujęcie księgowe wspólnych operacji
oraz wspólnej działalności.
Przykłady liczbowe ilustrujące
zastosowanie omawianych zasad.
u
Cel oraz zakres ujawnień.
Ujawnienia wymagane dla istotnych
zaangażowań związanych
z jednostkami zależnymi,
stowarzyszonymi oraz wspólnymi
przedsięwzięciami.
Pozostałe ujawnienia.
Międzynarodowe Standardy
Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
Dzień 10
Segmenty operacyjne
u
u
u
u
u
Cel oraz znaczenie sprawozdawczości
finansowej segmentów operacyjnych.
Definicja segmentów operacyjnych
oraz „Głównego Organu
Odpowiedzialnego za Decyzje
Operacyjne”
Segmenty operacyjne
a sprawozdawcze: kryteria brane pod
uwagę przy ocenie charakteru
segmentu.
Transakcje pomiędzy segmentami
sprawozdawczymi.
Informacje oraz ujawnienia wymagane
dla segmentów sprawozdawczych
i jednostki jako całości.
u
u
u
u
Dzień 11
Instrumenty finansowe
u
Aktywa trwałe przeznaczone do
sprzedaży oraz działalność zaniechana
u
u
u
u
u
u
u
Aktywa trwałe przeznaczone do
sprzedaży - warunki klasyfikacji.
Wycena aktywów trwałych
przeznaczonych do sprzedaży na
moment klasyfikacji.
Ujęcie grup do zbycia.
Skutek zmian planów w zakresie
sprzedaży oraz reklasyfikacja
aktywów do środków trwałych.
Omówienie momentu powstania
działalności zaniechanej oraz wymogi
związane z ujawnieniem informacji
zgodnie
z MSSF 5.
Ujęcie działalności zaniechanej
w danych porównywalnych.
Przykładowe ujawnienia dotyczące
działalności zaniechanej oraz aktywów
trwałych przeznaczonych do
sprzedaży.
Skutki zmian kursów wymiany walut
obcych oraz konsolidacja jednostek
zależnych działających za granicą
u
u
u
u
Pojęcia waluty funkcjonalnej oraz
waluty prezentacji; kryteria brane pod
uwagę przy określaniu waluty
funkcjonalnej.
Ujęcie księgowe transakcji w walucie
obcej na dzień powstania, rozliczenia
oraz na koniec okresu
sprawozdawczego.
Ujęcie różnic kursowych.
Przeliczanie wyniku finansowego oraz
sytuacji majątkowej i finansowej
jednostek zależnych działających za
granicą włączonych do
skonsolidowanego sprawozdania
finansowego.
Zasady dotyczące przyjętych kursów
wymiany dla aktywów, zobowiązań,
kapitału, przychodów oraz kosztów.
Ujęcie różnic kursowych
w sprawozdaniu skonsolidowanym:
udział grupy oraz udziałów
niekontrolujących.
Wyłączenia sald i transakcji
z podmiotem zagranicznym.
Przeliczenie wartości firmy.
u
u
u
u
u
u
u
Omówienie różnych kategorii
instrumentów finansowych takich jak:
aktywa finansowe i zobowiązania
finansowe wyceniane do wartości
godziwej przez rachunek zysków
i strat, pożyczki i należności, aktywa
finansowe utrzymywane do terminu
wymagalności, aktywa finansowe
dostępne do sprzedaży oraz pozostałe
zobowiązania.
Rozpoznanie zysków i strat na
wycenie poszczególnych kategorii
instrumentów finansowych.
Wycena aktywów finansowych
i zobowiązań finansowych w oparciu
o skorygowaną cenę nabycia
(zamortyzowany koszt). Wyliczenie
efektywnej stopy procentowej.
Wycena instrumentu o stałym oraz
zmiennym oprocentowaniu
dokonywana na dzień płatności
odsetek.
Klasyfikacja pozycji kapitałowych
i zobowiązaniowych. Złożone
instrumenty finansowe - obligacje
zamienne na akcje.
Zasady tworzenia odpisów
aktualizujących wartość aktywów
finansowych zgodnie z MSR 39.
Utrata wartości aktywów ujmowanych
wg skorygowanej ceny nabycia oraz
dostępnych do sprzedaży.
Instrumenty pochodne,
w szczególności transakcje
terminowe, takie jak kontrakty
forward, futures lub opcje.
Wycena oraz ewidencja walutowych
kontraktów terminowych
klasyfikowanych jako przeznaczone
do obrotu.
Kontrakty zabezpieczające wartość
godziwą i przyszłe przepływy
pieniężne. Definicja i przykłady
u
u
u
zabezpieczeń wartości godziwej oraz
przepływów pieniężnych. Wymogi
formalne stosowania rachunkowości
zabezpieczeń. Określenie pozycji
zabezpieczanej oraz instrumentu
zabezpieczającego. Ewidencja
księgowa.
Instrumenty wbudowane: definicja,
identyfikacja, wydzielanie oraz
ewidencja.
Ujawnienia wymagane przez MSSF 7.
Omówienie obecnego statusu prac
nad standardem MSSF 9.
Dzień 12
Skonsolidowane sprawozdanie
z przepływów pieniężnych
u
u
Omówienie zagadnień dotyczących
przygotowania skonsolidowanego
sprawozdania z przepływów
pieniężnych takich jak inwestycje
w spółki stowarzyszone, dywidendy
wypłacone udziałowcom
niekontrolującym oraz zakup lub
sprzedaż spółki zależnej w ciągu roku.
Przygotowanie skonsolidowanego
sprawozdania z przepływów
pieniężnych metodą pośrednią na
podstawie danych ze
skonsolidowanego sprawozdania
z sytuacji finansowej, sprawozdania
z całkowitego dochodu oraz informacji
dodatkowej.
Zaawansowane techniki konsolidacji
sprawozdań finansowych
u
u
u
u
u
Wpływ kontroli nabywanej etapami na
wyliczenie wartości firmy.
Rozliczenie całkowitego lub
częściowego zbycia jednostek
zależnych: sposób wyliczenia
skonsolidowanego zysku na zbyciu;
ujęcie w sprawozdaniu finansowym
zbycia doprowadzającego do
zmniejszenia udziału do poziomu
jednostki stowarzyszonej lub
inwestycji.
Zmiany udziału w jednostce zależnej
bez utraty kontroli.
Konsolidacja grup kapitałowych,
w których kontrola sprawowana jest
w sposób pośredni - grupy kapitałowe
pionowe lub mieszane.
Reorganizacja grup kapitałowych
i transakcje pod wspólną kontrolą.
Międzynarodowe Standardy
Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
Dzień 13
Dzień 14
Płatności rozliczane w akcjach
Metody i rodzaje analizy finansowej
u
u
u
u
u
Płatności rozliczane w akcjach
w formie kapitałowej oraz
gotówkowej.
Definicje momentu przyznania, okresu
nabywania praw oraz nabycia
uprawnień.
Ujęcie rynkowych oraz innych niż
rynkowe warunków nabycia
uprawnień.
Wpływ modyfikacji, anulowania oraz
anulowania za wypłatą
odszkodowania na rozliczenie
programów rozliczanych
w instrumentach kapitałowych.
Ujęcie transakcji rozliczanych
w akcjach w sytuacji, gdy jednostka
lub strona trzecia mają wybór
w zakresie rozliczenia: kapitałowe lub
gotówkowe.
MSSF 13 Wycena w wartości godziwej
u
u
u
u
u
Definicja wartości godziwej i związane
z nią pojęcia.
Rynek podstawowy oraz najbardziej
korzystny.
Koszty transakcyjne
Maksymalny oraz najlepszy sposób
wykorzystania.
Techniki wyceny.
u
u
u
Ocena firmy przy wykorzystaniu analizy
wskaźnikowej
u
u
u
u
Obszary, nad którymi prowadzone są
obecnie prace przez Radę
Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości.
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki płynności
Wskaźniki efektywności
Wskaźniki struktury kapitału
i wypłacalności
Przykłady anglojęzycznego żargonu
u
CAPEX, OPEX, EBITDA, EBIT, free
cash flow, debt, equity, D/E, ROE,
ROCE: ich znaczenie oraz
zastosowanie.
Ćwiczenia oraz praktyczne przykłady
liczbowe
u
u
Obecny status prac RMSR
u
Analiza trendu (pozioma), pionowa
Analiza wskaźnikowa
Proces analizy finansowej
u
Ocena silnych i słabych stron firmy
przy wykorzystaniu dotychczas
poznanych narzędzi, identyfikacja
obszarów gdzie wprowadzenie działań
korygujących mogłoby doprowadzić
do poprawy sytuacji.
Wpływ istotnych oszacowań, założeń
oraz przyjętej polityki księgowej na
dane prezentowane
w sprawozdaniach finansowych oraz
wskaźniki.
Wskaźniki finansowe firmy a branża,
w której działa.
Dzień 15
Powtórzenie najważniejszych zagadnień
oraz wyjaśnienie wątpliwości w celu
przygotowania do egzaminu końcowego.
Rozwiązywanie zadań typu
egzaminacyjnego.
Dzień 16
Powtórzenie najważniejszych zagadnień
oraz wyjaśnienie wątpliwości w celu
przygotowania do egzaminu końcowego.
Rozwiązywanie zadań typu
egzaminacyjnego.
Rachunkowość kosztów
i analiza odchyleń
Finanse przedsiębiorstw
i wycena wartości
Dzień 1
Dzień 1
u
u
u
u
u
u
Podstawowe zagadnienia dotyczące
rachunkowości kosztów.
Alokacja kosztów i ich rozliczanie
według klucza podziału.
Koszty brane pod uwagę przy wycenie
produktu/usługi.
Rachunek kosztów pełnych
i zmiennych.
Koszty utraconych korzyści.
Metoda rozliczania kosztów w oparciu
o podejmowane działania (Activity
Based Costing).
u
u
u
u
u
Dzień 2
u
u
u
u
u
u
Rozliczanie kosztów procesów.
Metody ustalania cen i ocena
rentowności produktów.
Budżetowanie i kontrola - aspekt
strategiczny i operacyjny.
Cel przygotowywania budżetów, ich
rodzaje i zastosowanie.
Porównanie danych budżetowych
z rzeczywistymi – analiza odchyleń
i identyfikacja powodów ich
powstawania.
Obliczanie odchyleń związanych
między innymi z wolumenem i ceną
sprzedaży, materiałami, robocizną,
ceną zakupu materiałów,
wynagrodzeniami, kosztami
bezpośrednimi i pośrednimi.
u
Analiza progu rentowności – metody
pozwalające na jego obliczenie,
prezentacja graficzna, analiza marży
bezpieczeństwa.
Podejmowanie decyzji w warunkach
niepewności.
Źródła finansowania własne/obce.
Charakterystyka podstawowych
kategorii. Kryteria doboru źródeł
finansowania.
Struktura finansowania i jej wpływ na
ryzyko finansowe. Wpływ poziomu
zadłużenia na średnioważony koszt
kapitału.
Dźwignia finansowa, operacyjna
i relacje pomiędzy nimi zachodzące.
Ryzyko operacyjne i finansowe.
Zarządzanie kapitałem obrotowym
i optymalizacja jego poziomu
w zależności od przyjętych
priorytetów polityki finansowej.
Dzień 2
u
u
u
u
u
u
u
Wartość pieniądza w czasie – procent
prosty i składany, efektywna
a nominalna stopa zwrotu, renta
roczna i dożywotnia, wartość bieżąca
i przyszła przepływów pieniężnych.
Podstawowe techniki oceny
opłacalności projektów
inwestycyjnych. Okres zwrotu,
metoda wartości bieżącej netto
i wewnętrznej stopy zwrotu.
Dochodowe metody wyceny – modele
wyceny oparte o przyszłe strumienie
pieniężne lub generowane zyski
(metoda w oparciu o zdyskontowane
przepływy pieniężne, wypłacaną
dywidendę, wskaźniki giełdowe (stopa
dywidendy i wskaźnik cena/zysk).
Metody wyceny w oparciu o posiadane
aktywa (wartość księgowa,
likwidacyjna, odtworzeniowa).
Inne metody wyceny (np. w oparciu
o ekonomiczną wartość dodaną
„EVA”).
Wycena dłużnych instrumentów
finansowych.
Zastosowanie modelu CAPM do
określenia kosztu kapitału własnego.
Podatki i prawo
Dzień 1
►
Polski system podatkowy na tle
systemów obowiązujących w innych
krajach europejskich.
►
Obciążenia fiskalne polskiego
przedsiębiorcy - analiza
porównawcza.
►
Międzynarodowe rozliczenia
podatkowe realizowane przez polskich
podatników (podatek u źródła,
eksport, WDT).
►
Optymalizacja podatkowa przykładowe schematy, ocena ryzyka.
►
Najważniejsze zmiany do ustawy VAT
wprowadzone ostatnich miesiącach
(wybrane zagadnienia - obowiązek
podatkowy, fakturowanie, odliczenie
VAT).
►
Zmiany dotyczące odliczenia VAT od
samochodów osobowych, paliwa i
dodatkowych wydatków (nowa
derogacja).
►
Gorące tematy podatkowe - koszty
reprezentacji (czy lunch z klientem
jest kosztem), świadczenia
nieodpłatne (czy impreza integracyjna
to przychód dla pracownika),
świadczenia złożone na gruncie VAT
(czy najem i refaktura za energię to
jedna dostawa), dokumentacja cen
transakcyjnych (czy do każdej umowy
trzeba sporządzić dokumentację 9a).
►
Jak przebiega typowa kontrola
podatkowa (elementy i etapy, na co
zwrócić uwagę, jakie uprawnienia ma
podatnik, a jakie kontrolujący).
►
Za co i kiedy może być ukarany
dyrektor finansowy i główna księgowa
(wybrane regulacje KKS), jak się
bronić przed nałożeniem kary.
►
►
Analiza najciekawszych wybranych
orzeczeń NSA, WSA, TSUE oraz
interpretacji podatkowych wydanych
w roku 2014 i 2015.
Sesja pytań, odpowiedzi na zgłoszone
przez uczestników zagadnienia i
pytania.
Dzień 2
Forma czynności prawnych.
u Rodzaje form czynności prawnej,
u Charakter maili oraz faksów,
u Skutki niedochowania właściwej formy
Sposoby zawarcia umowy
u Oferta, przyjęcie oferty, zmiana
oferty, odwołanie oferty,
u Negocjacje, charakter protokołów z
negocjacji,
u Przetarg w rozumieniu Kodeksu
cywilnego,
Przedstawicielstwo i pełnomocnictwo
Zakres pełnomocnictwa,
u Forma pełnomocnictwa,
u Rzekomy pełnomocnik,
u Prokura,
u Reprezentacja spółki w umowach,
u Szczególne ograniczenia w sposobie
reprezentacji spółek.
u
Dodatkowe elementy umowy.
u Warunek,
u Termin,
u Zadatek / zaliczka.
Skutki niewykonania umowy.
u Odsetki,
u Kara umowna,
u Odpowiedzialność odszkodowawcza.
Przedawnienie roszczeń.
skutki przedawnienia,
u zobowiązanie naturalne – pojęcie,
skutki,
u przerwanie i zawieszenie biegu
terminu przedawnienia.
u
Zmiana wierzyciela i dłużnika
przelew wierzytelności,
u zmiana dłużnika.
u
Potrącenie.
Wykładowcy
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz EY Academy of
Business zapewniają wykładowców z wiedzą i doświadczeniem
zawodowym odpowiednim do przeprowadzenia studiów
podyplomowych. Poniżej prezentujemy krótkie notatki
o wybranych wykładowcach.
Wykładowcy
Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie
Prof. dr hab. Anna Karmańska
Dr hab. Waldemar Rogowski
Profesor zwyczajny, Kierownik Katedry
Rachunkowości w Kolegium Zarządzania
i Finansów Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie, członek Zarządu EFAA for
SMEs. Prorektor ds. dydaktyki
i studentów w SGH oraz przewodnicząca
Senackiej Komisji Programowej w SGH
(w latach 2008–2012), przewodnicząca
Komisji Etyki przy Zarządzie Głównym
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,
wiceprzewodnicząca Rady Naukowej
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,
członek Komitetu Audytu przy Ministrze
Sprawiedliwości. Specjalizuje się
w zakresie rachunkowości finansowej,
rachunkowości grup kapitałowych oraz
w rachunkowości zarządczej i rachunku
kosztów przedsiębiorstw i instytucji.
Nagrodzona Indywidualną Nagrodą
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
oraz uhonorowana Medalem Komisji
Edukacji Narodowej oraz Srebrną i Złotą
Odznaką „Zasłużony w Rozwoju
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”.
Wielekroć nagradzana przez rektora
SGH nagrodami najwyższego stopnia za
pracę naukową i pracę organizacyjną.
Dr hab. nauk ekonomicznych
w dyscyplinie finanse, pracownik
naukowy w Instytucie Przedsiębiorstwa
SGH. Absolwent (magisterium) Szkoły
Głównej Handlowej i Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu (studia
podyplomowe z zakresu prawa
handlowego). Wieloletni praktyk
gospodarczy – Dyrektor Departamentów
Ryzyka i Klientów Korporacyjnych
wiodących instytucji finansowych,
obecnie menedżer w Biurze Informacji
Kredytowej. Przez wiele lat Ekspert
Organizacji Narodów Zjednoczonych ds.
Rozwoju Przemysłowego UNIDO.
z ramienia Banku Światowego Recenzent
wycen przedprywatyzacyjnych
w Ministerstwie Skarbu Państwa,
głównie z sektora energetycznego
i kopalni. Autor lub Współautor ponad
100 publikacji z dziedziny finansów.
Specjalizuje się w finansach
przedsiębiorstwa, w tym w szczególności
w rachunku efektywności inwestycji oraz
zarządzaniu ryzykiem. Prowadzi zajęcia
zarówno w ramach studiów
podyplomowych jak i kursów, szkoleń
i warsztatów dla instytucji finansowych
i przedsiębiorstw.
Wykładowcy
EY Academy of Business
Jarosław Olszewski, FCCA,
CFA, CIA
Starszy Menedżer w EY Academy
of Business
Absolwent Akademii Ekonomicznej
w Poznaniu; posiada kwalifikacje
polskiego biegłego rewidenta, ACCA
(Association of Chartered Certified
Accountants), amerykańskiego doradcy
inwestycyjnego (CFA) oraz audytora
wewnętrznego CIA (Certified Internal
Auditor). Od 15 lat zatrudniony w grupie
Ernst & Young. Posiada doświadczenie
jako audytor oraz wykładowca/trener na
szkoleniach z zakresu
Międzynarodowych Standardów
Sprawozdawczości Finansowej (MSSF),
ustawy o rachunkowości, ACCA, CFA,
audytu wewnętrznego oraz finansów dla
niefinansistów. Prowadzi szkolenia
zarówno dla pracowników EY, jak i dla
klientów zewnętrznych. Dyrektor ds.
programowych studiów podyplomowych
w zakresie MSSF realizowanych przez
Ernst & Young wspólnie ze Szkołą
Główną Handlową na zlecenie
kluczowych firm sektora wydobywczego
oraz energetycznego.
Michał Błeszyński, ACCA, CIA
Menedżer w EY Academy of Business
Absolwent wydziału Informatyki
i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.
Jest biegłym rewidentem, posiada
kwalifikacje CIA i ACCA. Przez pięć lat
pracował w dziale audytu Ernst & Young
i zajmował się badaniem sprawozdań
finansowych głównie spółek
produkcyjnych, a także grup
kapitałowych działających na rynku
nieruchomości. Brał również udział
w szkoleniu nowych pracowników działu
audytu w zakresie wykonywania zadań
audytu zewnętrznego. Od kilku lat
pracuje jako trener w EY Academy
of Business, gdzie specjalizuje się
w tematyce MSSF oraz w audycie
wewnętrznym.
Wykładowcy
EY Academy of Business
Łukasz Oleksiuk
Jacek Jędrszczyk
Radca prawny
Licencjonowany doradca podatkowy
Od roku 2001 współpracuje z EY
Academy of Business przy
przygotowaniu kandydatów do egzaminu
ACCA oraz podyplomowych studiów ESF
(we współpracy z Główną Szkołą
Handlową) z zakresu polskiego prawa
handlowego, współautor materiałów
wykorzystywanych na szkoleniu ACCA i
ESF.
Prowadzi szkolenia dotyczące tematyki
podatkowej z zakresu zarówno podatków
pośrednich jak i bezpośrednich.
Od początku 2009 roku realizuje
otwarty program szkoleniowy z zakresu
prawa dla menedżerów, który cieszy się
rosnącą popularnością
Absolwent Akademii Ekonomicznej
w Katowicach. Jest licencjonowanym
doradcą podatkowym, podatkami
zajmuje się od 16 lat.
Swoje doświadczenie zawodowe
zdobywał w międzynarodowych firmach
doradczych takich jak Artur Andersen
czy Ernst& Young gdzie pracował
ostatnio na stanowisku dyrektora
oddziału Katowice-Kraków. Od dwóch lat
prowadzi indywidualna kancelarię
podatkową. Ponadto jest autorem wielu
profesjonalnych publikacji w
Rzeczpospolitej, Monitorze Podatkowym,
Przeglądzie Podatkowym. Jest również
współautorem pierwszego książkowego
komentarza do unijnych regulacji VAT
(Dyrektywa VAT).
Od dwóch lat jako trener współpracuje
z EY Academy of Business prowadząc
szkolenia z tematyki podatkowej.
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards