Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia

advertisement
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
www.szpital.ilawa.pl
Iława: Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników wraz z dzierżawą
analizatora do wykonywania elektroforezy białek oraz szybkie testy płytkowe lub
kasetkowe do wykrywania infekcji z podziałem na 2 zadania dla potrzeb Laboratorium
Diagnostycznego Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie - nr
sprawy 27/2015
Numer ogłoszenia: 253656 - 2015; data zamieszczenia: 28.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie , ul.
Gen. Wł. Andersa 3, 14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 6449601, faks 89
6492425.

Adres strony internetowej zamawiającego: szpital.ilawa.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest
dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do wykonywania elektroforezy białek
oraz szybkie testy płytkowe lub kasetkowe do wykrywania infekcji z podziałem na 2 zadania
dla potrzeb Laboratorium Diagnostycznego Powiatowego Szpitala im. Władysława
Biegańskiego w Iławie - nr sprawy 27/2015.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do wykonywania
elektroforezy białek oraz szybkie testy płytkowe lub kasetkowe do wykrywania infekcji z
podziałem na 2 zadania dla potrzeb Laboratorium Diagnostycznego Powiatowego Szpitala im.
Władysława Biegańskiego w Iławie - nr sprawy 27/2015 Zadanie nr 1 Dostawa szybkich
testów płytkowych lub kasetkowych do wykrywania infekcji Zadanie nr 2 Dostawa
odczynników wraz z dzierżawą analizatora do wykonywania elektroforezy białek.
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0, 38.43.40.00-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca złoży
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.
22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca złoży
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.
22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych
III.3.3) Potencjał techniczny
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca złoży
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.
22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca złoży
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.
22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca złoży
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.
22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.
1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o
tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1.Wypełniony formularz ofertowy 2. Wypełniony formularz specyfikacji przedmiotowej
(formularz cenowy)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:


1 - Cena - 95
2 - termin dostawy zamówień cząstkowych - 5
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie
prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
17.1 Strony dopuszczają zmiany treści umowy czasowe lub trwałe w trakcie jej
obowiązywania, w przypadku: 1. zmiana dotyczy nieistotnych postanowień zawartej umowy,
2. podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne zdarzenia lub okoliczności, jak w
szczególności klęski żywiołowe, strajki, zamieszki, konflikty zbrojne, które uniemożliwiają
zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób, w zakresie i w terminie przewidzianym w
ofercie. 3. w wyniku istotnej zmiany stosunków spełnianie świadczenia byłoby połączone z
nadmiernymi trudnościami lub groziłoby, co najmniej jednej ze stron znaczną stratą, a czego
strony nie mogły przewidzieć przy zawarciu umowy - w przypadku istotnej zmiany
stosunków takiej jak znaczny wzrost cen surowców, nośników energii itp. 4.zmiana dotyczy
obniżenia cen jednostkowych poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia - w
przypadku promocji, ogólnej obniżki cen na dany asortyment itp. 5.dotyczy zmian
koniecznych ze względu na zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w
szczególności stawek podatku VAT, stawek celnych - w przypadku zaistnienia takich zmian.
W przypadku zmiany podatku Vat cena brutto pozostaje bez zmian, zmianie ulega cena netto.
6.konieczność wprowadzenia zmiany wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
17.2. Wprowadzenie zmian określonych w ust. 2 wymaga uzasadnienia konieczności zmiany i
porozumienia stron oraz sporządzenia aneksu do umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.szpital.ilawa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy
Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie ul. Gen. Wł. Andersa 3 14-200 Iława Pokój nr
210.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 06.10.2015 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego
w Iławie ul. Gen. Wł. Andersa 3 14-200 Iława Kancelaria.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa szybkich testów płytkowych lub kasetkowych do
wykrywania infekcji.


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Testy
jednoczesnego wykrywania Norowirusa/Rotawirusa/ Adenowirusa w kale oznaczenie
1700 2. Testy do jednoczesnego wykrywania wirusa grypy A + B oznaczenie 300 3.
Testy do wykrywania wirusa RSV oznaczenie 200 4. Testy do wykrywania antygenu
Streptococus z grupy B z pochwy oznaczenie 1000 5. Testy do wykrywania zakażeń
Streptococcus A oznaczenie 300 6. Testy do wykrywania przeciwciał specyficznych w
klasie IgM w zakażeniach EBV ( mononukleoza ) oznaczenie 24 7. Testy do
wykrywania przeciwciał specyficznych w klasie IgG w zakażeniach EBV (
mononukleoza ) oznaczenie 24 8. Testy do wykrywania zakażenia Clostridium
difficile - Toksyna oznaczenie 300 9 Testy do wykrywania zakażenia Clostridium
difficile - GDH oznaczenie 300 10 Testy do wykrywania zakażenia H.Pylori w kale
oznaczenie 200 11. Testy do wykrywania zakażenia H.Pylori w surowicy oznaczenie
300 12. Test do wykrywania p/ciał wklasie IgM/IgG przeciwko antygenowi
Treponema Pallidum oznaczenie 300 13. Testy do wykrywania zakażenia Giardia
Lamblia metoda ELISA z jednym płukaniem. oznaczenie 400 14. Testy do
wykrywania Hb/Hp w kale - czułość 40 ng/ml oznaczenie 800.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0, 38.43.40.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do
wykonywania elektroforezy białek.



1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Żele do
rozdziału elektroforezy białek - 6 frakcji Żel agarozowy umożliwiający rozdział
surowicy natywnej i moczu zagęszczonego na 5 lub 6 frakcji oznaczenie 1800 2.
Surowice kontrolne poziom normalny i patologiczny Surowice kontrolne poziom
normalny i patologiczny Opakowanie jednostkowe 2 ml sztuka 18 3. Pozostałe
odczynniki niezbędne do wykonania oznaczeń na 36 miesięcy oznaczenie 1800 4.
Dzierżawa z wpięciem do sieci analizatora spełniającego wymogi opisane w tabeli
stanowiącej załącznik nr 1 Parametry wymagalne analizatora miesiąc 36.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0, 38.43.40.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.
Download