ogłoszenie o zamówieniu

advertisement
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
1. Nazwa i adres zamawiającego :
Zespół Szkół nr 19 Bydgoszcz
Ul. Grzymały-Siedleckiego 11
TELEFON (052) 371-13-26
FAX (052) 371-13-26
adres e-mail: [email protected]
2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
3. Przedmiot zamówienia :
„Remont Sali gimnastycznej wraz z remontem pokrycia dachowego” .
CPV 45400000-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Termin wykonania zamówienia: pożądany 30-09-2012 r.
7. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy :
a/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
c/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia ;
d/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Ocena spełnienia tych warunków nastąpi wg. zasady spełnia / nie spełnia
8. Oświadczenia i dokumenty, które mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu :
a/ oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
b/ odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej;
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, to dla potwierdzenia dokumentu wymaganego w pkt. 8b składa dokument,
wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez wykonawcę.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: wymagany
dokumenty wymagane w pkt. 8a i 8b winien złożyć każdy wykonawca.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do wniosku
załączyć należy pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona notarialne) do
reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników
spółki cywilnej).
Wszystkie dokumenty wymienione w pkt. 8 winny być składane w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
Dokumenty i oświadczenia składające się na wniosek o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do
występowania w imieniu Wykonawcy (uprawnioną zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru
Sądowego lub z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo przez
osobę umocowaną przez osobę uprawnioną), a w przypadku składania wspólnego wniosku przez pełnomocnika Wykonawców składających wniosek wspólny o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
9. Kryteria oceny ofert : cena – 100%
10. Termin składania ofert: 08-08-2012 r. godz. 10.00
11. Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :
Zespół Szkół nr 19 Bydgoszcz
Ul. Grzymały-Siedleckiego 11
sekretariat
Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.
Oferta winna być złożona w kopercie zaadresowanej na adres:
Zespół Szkół nr 19 Bydgoszcz
Ul. Grzymały-Siedleckiego 11
oraz opisana :
„Remont Sali gimnastycznej wraz z remontem pokrycia dachowego”
12. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest do odbioru w Zespole Szkół nr 19 w
Bydgoszczy ul. Adama Grzymały-Siedleckiego 11 w sekretariacie szkoły i będzie
udostępniona na stronie internetowej.
13. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
14. Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej do wyboru najkorzystniejszej
oferty.
Bydgoszcz, 24-07-2012 r.
Download