strategia rozwoju turystyki w regionie leszczyńskim

advertisement
PROGRAM ROZWOJU
TURYSTYKI W REGIONIE
LESZCZYŃSKIM
Alina Zajadacz
Joanna Śniadek
Opracowanie na zlecenie Organizacji Turystycznej
Leszno – Region
Leszno 2007
PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI W REGIONIE LESZCZYŃSKIM
Spis treści …………………………………………………………………………………
str.
2
Wstęp …………………………………………………………………………………….. 4
A. CZĘŚĆ ANALITYCZNA - DIAGNOZA
1. Położenie i zakres przestrzenny Regionu Leszczyńskiego …………………………
2.Walory turystyczne Regionu Leszczyńskiego ……………………………………….
2.1. Przyrodnicze walory turystyczne ………………………………………………….
2.1.1. Rezerwaty przyrody ………………………………………………………………..
2.1.2. Przemęcki Park Krajobrazowy …………………………………………………….
2.1.3. Obszary chronionego krajobrazu i Natura 2000 …………………………………...
2.1.4. Pomniki przyrody oraz zabytkowe parki …………………………………………..
2.2. Kulturowe walory turystyczne …………………………………………………….
2.2.1. Historia Regionu …………………………………………………………………...
2.2.2. Dziedzictwo materialne ……………………………………………………………
2.2.2.1. Gmina Leszno …………………………………………………………………...
2.2.2.2. Gmina Rydzyna …………………………………………………………………
2.2.2.3. Gmina Krzemieniewo ……………………………………………………………
2.2.2.4. Gmina Osieczna …………………………………………………………………
2.2.2.5. Gmina Lipno …………………………………………………………………….
2.2.2.6. Gmina Święciechowa …………………………………………………………...
2.2.2.7. Gmina Włoszakowice ……………………………………………………………
2.2.2.8. Gmina Wijewo ………………………………………………………………….
2.2.2.9. Gmina Przemęt ………………………………………………………………….
2.2.3. Dziedzictwo duchowe ……………………………………………………………..
2.2.3.1. Legendy ………………………………………………………………………….
2.2.3.2. „Duch miejsca”, znane osoby ……………………………………………………
2.2.3.3. Kultura ludowa …………………………………………………………………..
2.2.3.4. Miejsca kultu religijnego ………………………………………………………...
2.2.4. Współczesne życie kulturalne ……………………………………………………...
2.2.5. Walory zdrowotne ………………………………………………………………….
2.2.6. Walory sportowe …………………………………………………………………...
2.3. Przyrodniczo-kulturowe walory turystyczne (na szlakach) ……………………...
3.3.1. Szlaki piesze ……………………………………………………………………….
3.3.2. Szlaki tematyczne ………………………………………………………………….
3.3.2.1 Szlaki tematyczne piesze ………………………………………………………...
3.3.2.2. Szlaki tematyczne pieszo – rowerowe …………………………………………...
3.3.2.3. Szlaki tematyczne rowerowe …………………………………………………….
3.3.2.4. Szlaki tematyczne dla zmotoryzowanych ……………………………………….
3.3.3. Szlaki kajakowe ……………………………………………………………………
2.4. Ocena atrakcyjności turystycznej Regionu Leszczyńskiego ……………………..
3. Infrastruktura materialna dla rozwoju gospodarki turystycznej w Regionie
Leszczyńskim …………………………………………………………………………….
3.1. Baza noclegowa ……………………………………………………………………...
3.2. Baza żywieniowa …………………………………………………………………….
3.3. Dostępność komunikacyjna i transport ………………………………………………
3.4. Biura podróży ………………………………………………………………………..
3.5. Informacja turystyczna ………………………………………………………………
8
11
11
11
13
14
16
18
19
26
26
27
29
31
33
34
35
36
36
37
37
42
43
45
45
46
46
50
50
50
50
55
59
60
66
66
79
80
82
83
85
2
3.6. Obiekty sportowo-rekreacyjne ……………………………………………………….
3.7. Obiekty i urządzenia kulturalno-rozrywkowe ……………………………………….
4. Uwarunkowania rozwoju turystyki w Regionie Leszczyńskim ……………………
4.1. Uwarunkowania przyrodnicze …………………………………………………….
4.1.1. Lokalizacja, geneza i charakter rzeźby terenu ……………………………………..
4.1.2.Wody powierzchniowe ……………………………………………………………..
4.1.3. Gleby ………………………………………………………………………………
4.1.4. Klimat ……………………………………………………………………………...
4.1.5. Szata roślinna i świat zwierzęcy …………………………………………………...
4.1.6. Formy ochrony przyrody …………………………………………………………..
4.1.7. Stan środowiska przyrodniczego …………………………………………………..
4.1.7.1. Jakość wód ……………………………………………………………………….
4.1.7.2. Jakość powietrza atmosferycznego ………………………………………………
4.1.7.3. Hałas ……………………………………………………………………………..
4.1.7.4. Odpady …………………………………………………………………………..
4.2. Uwarunkowania społeczno – ekonomiczne i organizacyjne rozwoju turystyki ...
5. Ruch turystyczny na terenie Regionu Leszczyńskiego ……………………………..
5.1. Struktura ruchu turystycznego ……………………………………………………….
5.1.1. Krajowy ruch turystyczny ………………………………………………………….
5.1.2. Zagraniczny przyjazdowy ruch turystyczny ……………………………………….
6. Rynki konkurencyjne dla Regionu Leszczyńskiego ………………………………..
7. Analiza SWOT ………………………………………………………………………..
B. CZĘŚĆ STRATEGICZNA
8. Wizja, misja i cele strategiczne rozwoju turystyki w Regionie Leszczyńskim ……
9. Koncepcja markowych produktów turystycznych Regionu wraz z określeniem
działań dla ich rozwoju ………………………………………………………………….
9.1. Kajakowy Szlak Konwaliowy ………………...……………………………………..
9.2. Żużel ………………………………………………………………………………….
9.3. Pod Niebem Leszna …….……………………………………………………………
9.4. Konferencje w Regionie Leszczyńskim ……………………………………………...
9.5. Leszczyńskie Smaki ………………………………………………………………….
9.6. Leszczyńskie po Królewsku …………………………………………………………
9.7. Piękno Ukryte w Drewnie ……………………………………………………………
9.8. W Krainie Ptasiego Śpiewu ………………………………………………………….
9.9. Leszczyńskie Rowerostrady …………………………………………………………
9.10. Szlak Konny Króla Stanisława ……………………………………………………..
10. Wsparcie rozwoju produktów turystycznych Regionu Leszczyńskiego …………
10.1. Źródła finansowania rozwoju produktów turystycznych Regionu Leszczyńskiego ..
10.2. Monitoring prowadzonych działań …………………………………………………
Zakończenie ……………………………………………………………………………...
Literatura ………………………………………………………………………………..
Spis tabel …………………………………………………………………………………
Spis rycin ………………………………………………………………………………...
Aneks ……………………………………………………………………………………..
85
86
87
91
91
91
92
94
94
95
97
103
103
105
106
106
107
112
114
114
119
121
123
126
131
133
136
138
139
140
142
148
150
154
156
159
158
160
162
163
165
166
168
3
WSTĘP
Turystyka jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin życia społecznego i
gospodarczego współczesnej cywilizacji. Europejska i światowa gospodarka turystyczna
odnotowują stały, dynamiczny rozwój pomimo wielu niekorzystnych zjawisk, takich jak
wzrost cen ropy naftowej, czy akty międzynarodowego terroryzmu, a globalne wpływy z
turystyki międzynarodowej wciąż rosną, osiągając w roku 2005 wartość 680 miliardów USD.
Systematycznie zwiększa się udział szeroko rozumianej gospodarki turystycznej w
światowym produkcie brutto, obecnie wynosi on około 8%, a według szacunków WTTC do
roku 2014 osiągnie wartość prawie 11%. Gospodarka turystyczna jest potężnym pracodawcą
– na całym świecie w turystyce pracuje ponad 220 mln osób, co stanowi ponad 8% ogółu
miejsc pracy. Także w Polsce, turystyka staje się jedną z ważniejszych dziedzin
gospodarczych, stale zwiększając swój udział w produkcie krajowym brutto i zatrudniając
coraz większa liczbę osób. W 2005 roku Polskę odwiedziło prawie 65 mln cudzoziemców (w
tym ponad 15 mln turystów), a wpływy dewizowe z tego tytułu wyniosły 6 230 mln USD.
Szeroko pojęta gospodarka turystyczna wygenerowała 7,6% PKB oraz stworzyła prawie 8%
miejsc pracy w gospodarce narodowej. Turystyka, dzięki swojej interdyscyplinarności
wpływa na rozmaite dziedziny życia – gospodarkę, społeczeństwo, środowisko, kulturę,
integrując przedsiębiorców, samorządy lokalne, instytucje, grupy społeczne; turystyka rozwija
się lokalnie, a oddziaływuje ponadregionalnie. Dla wielu społeczności, regionów czy krajów
już od dawna jest ona źródłem dobrobytu, instrumentem skutecznej walki z bezrobociem,
motorem napędowym przedsiębiorczości oraz koniunktury w innych, współdziałających z
branżą turystyczną sektorach np. w handlu, transporcie, przemyśle, rolnictwie, albowiem w
wyniku rozwoju turystyki powstają efekty mnożnikowe, spowodowane napływem pieniądza z
zewnątrz do regionu. Szczególnym wyzwaniem związanym z rozwojem turystyki, a
wynikającym z jej specyfiki jako działalności horyzontalnej – międzysektorowej jest jednak
konieczność zapewnienia wielostronnej, systematycznej współpracy instytucji (szczególnie
władz samorządowych i podległych im jednostek) oraz podmiotów gospodarczych
(partenariat publiczno-prywatny).
Region Leszczyński z racji posiadanych walorów krajobrazowych, przyrodniczych i
kulturowych oraz niezwykle korzystnego położenia stwarza szerokie możliwości dla rozwoju
turystyki i rekreacji na swoim obszarze. Harmonijne wykorzystanie walorów naturalnych i
antropogenicznych oraz optymalne zagospodarowanie Regionu w synergii z racjonalną
polityką turystyczną władz samorządowych może nawet uczynić turystykę siłą napędową
4
jego dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego, a tym samym służyć podniesieniu poziomu
życia mieszkańców. Warunkiem niezbędnym dla uzyskania pożądanych rezultatów jest
prowadzenie działań zgodnie z opracowaną i społecznie zaakceptowaną strategią rozwoju
turystyki. Podstawowym celem strategii będzie wskazanie takich produktów i działań, które
zaspokajają potrzeby turystów, służą wzmocnieniu regionalnej gospodarki, przynoszą
korzyści lokalnemu środowisku społecznemu i przyrodniczemu. Dzięki niej możliwe będzie
skupienie uwagi na priorytetach, koordynowanie działań tych, którzy w ten rozwój są i/lub
powinni być zaangażowani, ukazanie wagi zagadnień i korzyści związanych z rozwojem
gospodarki turystycznej w Regionie, a także dostarczenie argumentów w procesie
pozyskiwania źródeł finansowania projektów.
Realizacja założonych w strategii celów powinna zapewnić:

polepszenie wizerunku Regionu jako miejsca atrakcyjnego turystycznie i rekreacyjnie

zwiększenia konkurencyjności Regionu oraz kształtowania jego pozytywnego
wizerunku, jako obszaru bezpiecznego oraz atrakcyjnego także pod względem
kulturowym i gospodarczym

zwiększenie liczby turystów przyjeżdżających do Regionu

wzbogacenie oferty usługowej Regionu i podniesienie poziomu jej jakości

zmniejszenie negatywnego wpływu turystyki na środowisko naturalne i społeczne

rozwój współpracy publiczno-prywatnej w zakresie turystyki.
Proponowane w ramach Strategii działania będą także sprzyjać:

rozwojowi miejscowego handlu, usług, rolnictwa, rzemiosła i drobnego przemysłu.

zwiększeniu świadomości turystycznej mieszkańców Regionu (zwłaszcza dzieci i
młodzieży), wraz z kształtowaniem właściwych postaw wobec turystyki, rekreacji,
środowiska przyrodniczego, dziedzictwa kulturowego Regionu

pobudzaniu
przedsiębiorczości
mieszkańców
Regionu
i
zwiększeniu
ich
zaangażowania w jego sprawy, w tym wskazanie możliwości aktywizacji środowiska
wiejskiego i uzyskiwania dochodów z działalności pozarolniczej (agroturystyka,
gastronomia),

propagowaniu idei Europy Obywateli i państwa Obywatelskiego.
Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie potencjału turystycznego Regionu
Leszczyńskiego oraz wskazanie możliwości wykorzystania go dla rozwoju turystyki na tym
obszarze wraz z koncepcją regionalnych produktów turystycznych. Zakres przestrzenny
opracowania stanowi umowny Region Leszczyński, wyznaczony jako obszar dziesięciu
5
jednostek terytorialnych, stowarzyszonych w Organizacji Turystycznej Leszno – Region, tj.:
Miasto Leszno, Powiat Leszczyński, Miasto i Gmina Rydzyna, Miasto i Gmina Osieczna,
Gmina Krzemieniewo, Gmina Lipno, Gmina Święciechowa, Gmina Wijewo, Gmina
Włoszakowice oraz Gmina Przemęt. Zakres czasowy opracowania obejmuje lata od 2000 (w
części diagnostycznej) do 2013 (w części strategicznej). W pracy wykorzystano dostępne
publikacje książkowe (zwłaszcza z zakresu krajoznawstwa), opracowania statystyczne (GUS,
Instytut Turystyki), materiały niepublikowane, dokumenty urzędowe oraz wyniki badań
własnych, przeprowadzonych na obszarze Regionu.
Dla potrzeb niniejszego opracowania posłużono się ogólną metodą badawczą, jaką jest
metoda indukcji, polegająca na formułowaniu ocen i wniosków na podstawie szczegółowej
analizy zjawisk. Przeprowadzona analiza dotyczyła w szczególności zasobów Regionu ( w
tym walorów turystycznych, regionalnej infrastruktury turystycznej i towarzyszącej,
determinant rozwoju turystyki w Regionie), ruchu turystycznego w Regionie oraz otoczenia
marketingowego Regionu ( w tym tendencji i trendów w turystyce krajowej i zagranicznej,
czynników
ekonomicznych,
społecznych,
kulturowych,
technicznych,
prawnych
i
demograficznych). Dla potrzeb opracowania przeprowadzono zarówno analizę elementarną,
jak
i
analizę
przyczynową
(funkcjonalną),
natomiast
zastosowanymi
metodami
szczegółowymi były: metoda opisowa, metody statystyczne, metody wnioskowania, metody
prognozowania. Opracowanie strategii rozwoju turystyki w Regionie wymagało także
wykorzystania metod budowania założeń strategicznych, tj. metody aktywnego planowania
strategicznego oraz metody analizy eksperckiej. Techniki badawcze wykorzystywane w
badaniach to przede wszystkim: obserwacja, wywiad bezpośredni oraz techniki ankietowe.
Badania ankietowe objęły trzy grupy respondentów, tj. przedstawicieli władz wszystkich
samorządów terytorialnych Regionu Leszczyńskiego, gestorów usług turystycznych
prowadzących
działalność
gospodarczą
w
Regionie
oraz
turystów
krajowych
przyjeżdżających na teren Regionu1.
ZAŁOŻENIA DO STRATEGII
1. okres planowania: lata 2007 – 2013
2. Strategia jest opracowywana i konsultowana z przedstawicielami wszystkich gmin –
członków Organizacji
Turystycznej
Leszno-Region
(miasto
Leszno, Powiat
Badania ankietowe turystów zrealizowane zostały przez Centrum Badań Stosowanych ULTEX ANKIETER
Sp. z oo w Poznaniu, na zlecenie Urzędu Miasta w Lesznie. Badania przeprowadzono na losowo dobranej grupie
796 osób w okresie czerwiec – sierpień 2006.
1
6
Leszczyński, Miasto i Gmina Rydzyna, Miasto i Gmina Osieczna, Gminy:
Krzemieniewo, Lipno, Święciechowa, Wijewo, Włoszakowice oraz Przemęt) oraz
członków wspierających (Muzeum Okręgowe w Lesznie, Centrum Konferencji i
Rekreacji „Akwawit” SA, Zamek w Rydzynie, WODR w Lesznie, PWSZ w Lesznie)
3. decyzje zawarte w Strategii będą służyły zrównoważonemu rozwojowi turystyki na
obszarze działania Organizacji
4. Strategia jest zbieżna ze Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku
2020 i Strategią rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim oraz priorytetami i
zadaniami
przyjętymi
w
innych,
oficjalnych
dokumentach
związanych
z
zagospodarowaniem i rozwojem społeczno-gospodarczym powiatu leszczyńskiego
oraz jego poszczególnych gmin (członków Organizacji) i miasta Leszna, w tym z
Planem rozwoju lokalnego powiatu leszczyńskiego do roku 2013, Strategią rozwoju
Miasta Leszna oraz Strategią Rozwoju Gminy Przemęt na lata 2004-2011
5. realizacją Strategii będą kierowały władze Organizacji przy współpracy władz
samorządowych stowarzyszonych gmin oraz przedstawicieli członków wspierających
6. Strategia będzie narzędziem integrowania i koordynowania działań rozwojowych
podejmowanych przez stowarzyszone gminy, jak również działań podejmowanych
przez podmioty gospodarki turystycznej w Regionie
7. Strategia będzie służyła pozyskiwaniu środków zewnętrznych oraz tworzeniu
warunków do inwestowania w turystykę w Regionie
8. dodatkowym zadaniem Strategii będzie ułatwienie kolejnym władzom samorządowym
prowadzenia optymalnej polityki turystycznej i kontynuowania rozpoczętych działań.
7
A. CZĘŚĆ ANALITYCZNA
DIAGNOZA
Pierwszym etapem procesu formułowania strategii rozwoju turystyki dla każdego regionu
jest diagnoza stanu istniejącego, która powinna obejmować następujące zagadnienia:

położenie geograficzne

walory turystyczne: naturalne oraz antropogeniczne (aktualnie istniejące oraz te
zasoby, które potencjalnie mogłyby być walorami (atrakcjami) turystycznymi)

infrastrukturę materialną (turystyczną i towarzyszącą)

potencjał społeczno-demograficzny

potencjał gospodarczy

sytuację finansową

inne elementy, istotne dla rozwoju turystyki np. dotychczasowe działania
promocyjne regionu, organizacje i stowarzyszenia turystyczne, partenariaty
krajowe i międzynarodowe, wielkość i struktura ruchu turystycznego na terenie
regionu2.
1. POŁOŻENIE I ZAKRES PRZESTRZENNY REGIONU LESZCZYŃSKIEGO
Region Leszczyński jest umownym regionem, wyznaczonym przestrzennie jako
obszar dziesięciu jednostek terytorialnych, których samorządy zadeklarowały członkostwo w
Organizacji Turystycznej Leszno-Region. Jednostki te, to: Miasto Leszno, Powiat
Leszczyński, Miasto i Gmina Rydzyna, Miasto i Gmina Osieczna, Gmina Krzemieniewo,
Gmina Włoszakowice, Gmina Lipno, Gmina Święciechowa, Gmina Wijewo oraz Gmina
Przemęt3. Prawie wszystkie z wymienionych jednostek terytorialnie stanowią obszar powiatu
leszczyńskiego, tylko gmina wiejska Przemęt wchodzi w skład powiatu wolsztyńskiego.
Zgodnie z reformą administracyjną kraju (1998) miasto Leszno oraz okalające je gminy, a
także cały powiat wolsztyński włączone zostały w skład województwa wielkopolskiego
Potencjał społeczno-demograficzny, gospodarczy oraz sytuacja finansowa (przychody i wydatki budżetowe)
jednostek terytorialnych wchodzących w skład Regionu Leszczyńskiego zostały szczegółowo
scharakteryzowane w dokumentach takich jak: Strategia rozwoju miasta Leszna, Plan rozwoju lokalnego
powiatu leszczyńskiego do roku 2013 oraz Strategia rozwoju gminy Przemęt na lata 2004-2011, dlatego też w
niniejszym opracowaniu zagadnienia te nie zostały uwzględnione.
3
Organizacja Turystyczna Leszno-Region została powołana do życia w dniu 2 sierpnia 2002 roku.
2
8
(Leszno jako powiat grodzki oraz siedem gmin jako powiat ziemski). Wśród powiatów
ziemskich Wielkopolski, powiat leszczyński zajmuje 16 miejsce pod względem powierzchni
wynoszącej 804,7km2 i 30 miejsce pod względem liczby ludności wynoszącej 49.850
mieszkańców. Powiat obejmuje siedem jednostek administracyjnych: 2 gminy miejskowiejskie z miastami: Osieczna i Rydzyna oraz 5 gmin wiejskich: Krzemieniewo, Lipno,
Święciechowa, Wijewo i Włoszakowice. Miasto Leszno jest najmniejszym powiatem
grodzkim Wielkopolski pod względem powierzchni (31,9km2), jak i pod względem liczby
ludności (63.634). Łącznie powierzchnia Regionu Leszczyńskiego wynosi 1060,9km2 i jest
zamieszkana przez prawie 127 tysięcy osób (tabela 1).
Tab.1.Powierzchnia, ludność i gęstość zaludnienia jednostek terytorialnych Regionu Leszczyńskiego.
Jednostka
Powierzchnia
km2
31,9
804
Leszno miasto
Powiat leszczyński,
w tym:
Osieczna
Rydzyna
Krzemieniewo
Lipno
Święciechowa
Wijewo
Włoszakowice
Powiat wolsztyński
gmina Przemęt
Liczba
ludności
63456
49850
Średnia gęstość
zaludnienia
69
61
Rodzaj jednostki
Powiat grodzki
Powiat ziemski
129
136
113
103
135
61
127
8582
7917
8518
5698
7106
3468
8561
66
58
75
54
52
56
66
Gmina miejsko-wiejska
Gmina miejsko-wiejska
Gmina wiejska
Gmina wiejska
Gmina wiejska
Gmina wiejska
Gmina wiejska
225
13597
60
Gmina wiejska
Źródło: dane GUS.
Region Leszczyński graniczy od południa z powiatem rawickim i góreckim (woj.
dolnośląskie), od zachodu z powiatem wschowskim (woj. lubuskie) i wolsztyńskim, od
północy z kościańskim i od wschodu z powiatem gostyńskim. Położenie Regionu w
relatywnie niedużej odległości od wielkich aglomeracji miejskich: poznańskiej (około 80km)
i wrocławskiej (około 100km) oraz na przecięciu ważnych szlaków komunikacyjnych
drogowych oraz kolejowych należy uznać za czynnik istotnie sprzyjający rozwojowi
turystyki.
Zgodnie z regionalizacją fizyczno - geograficzną, Region Leszczyński usytuowany jest na
styku
dwóch
wielkich
podprowincji:
Niziny
Środkowopolskiej
oraz
Pojezierzy
Południowobałtyckich, na terenie regionu Nizina Południowowielkopolska, w skład której
wchodzi mezoregion Wysoczyzna Leszczyńska oraz regionu Pojezierze Wielkopolskie,
obejmującego mezoregiony: Pojezierze Sławskie i Krzywińskie4.
4
J.Kondracki, Geografia fizyczna Polski, PWN, Warszawa 1988, s. 250-253
9
PR ZEMĘT
W ŁO SZAKO WICE
LIPNO
OSIECZ NA
WI JEWO
LESZNO
KR ZEMIENI EWO
ŚWIĘCIECH OWA
RYD ZYNA
Ryc.1. Obszar objęty działalnością organizacji turystycznej Leszno Region na tle podziału administracyjnego
Wielkopolski.
Źródło: opracowanie własne.
10
2. WALORY TURYSTYCZNE REGIONU LESZCZYŃSKIEGO
Walory turystyczne stanowią wszystko to, co leży w sferze bezpośredniego
zainteresowania turysty i w większości przypadków decyduje o wyborze miejsca spędzania
czasu wolnego poza obszarem zamieszkania i codziennej penetracji. Ze względu na genezę
wśród walorów turystycznych wyróżniamy przyrodnicze i kulturowe (antropogeniczne).
Natomiast biorąc pod uwagę sposób wykorzystania walorów, ich funkcje, dzielimy je na
walory wypoczynkowe, krajoznawcze oraz specjalistyczne. Walory turystyczne rozpatrywane
są także pod kątem charakteru (wymiaru) miejsca, stosowana jest wówczas klasyfikacja na
walory miejsca (site) i walory wydarzeń (event). Analiza walorów turystycznych badanego
obszaru została przeprowadzona w oparciu o kryterium genezy, ponieważ ta klasyfikacja w
największym stopniu spełnia zasadę rozłączności wydzielanych grup obiektów, czy ich cech.
2.1. Przyrodnicze walory turystyczne
Do głównych walorów przyrodniczych Regionu należą liczne, malownicze jeziora
Pojezierza Sławskiego i Krzywińskiego, urozmaicona rzeźba terenu w strefie pojezierzy, duże
kompleksy leśne w jego północno-zachodniej części oraz czyste powietrze. Wiele obszarów i
obiektów, ze względu na unikalne walory przyrodnicze i krajobrazowe objętych zostało
ochroną prawną w formie rezerwatów, parku krajobrazowego, obszarów chronionego
krajobrazu, obszarów Natura 2000 oraz pomników przyrody. Atutem jest także możliwość
wędkowania, polowania oraz obserwacji ptactwa wodnego.
2.1.1. Rezerwaty przyrody
W Regionie powołano pięć rezerwatów, dwa kolejne zostały zaprojektowane.
Rezerwat florystyczny Dolinka (gmina Lipno, Goniembice, powierzchnia 1,77 ha) jest
najliczniejszym stanowiskiem pełnika europejskiego z dotychczas objętych ochroną w
Wielkopolsce. Ponadto występują w nim jaskry, kuklik, ostrożen i kaczeńce.
Rezerwat Ostoja Żółwia Błotnego położony jest w Leśnictwie Drzeczkowo (gmina
Osieczna) i zajmuje powierzchnię 4,32 ha (w tym powierzchni leśnej 3,45 ha). Rezerwat
utworzony został w celu zachowania jednego z bardzo nielicznych w Polsce stanowisk żółwia
błotnego (Emys orbicularis). Ze względu na charakter rezerwat nie jest udostępniony do
zwiedzania.
Rezerwat Wyspa Konwaliowa (powierzchnia 20,15 ha) położony jest na wyspie
znajdującej się na plosie Radomierskim Jeziora Przemęckiego Północnego (gmina Przemęt).
11
Na zalesionej wyspie, w drzewostanie dominują dęby bezszypułkowe w wieku około 150 lat,
miejscami z domieszką sosny. Występują tu roślinny rzadkie i chronione, w tym także łanowo
konwalia majowa w formie zwanej różową, ponadto kokoryczka wonna, lilia złotogłów i
buławik czerwony. Na wyspie gnieździ się i występuje wiele ciekawych gatunków ptaków:
kania czarna i kania rdzawa, czapla siwa, kilka gatunków dzięciołów (np. czarny i zielony),
szpak i gołąb siniak. Rezerwat, ze względu na ochronę ptactwa jest zamknięty dla ruchu
turystycznego.
Rezerwat Torfowisko nad Jeziorem Świętym (obejmuje powierzchnię 7,59 ha),
znajduje się w kompleksie leśnym po zachodniej stronie Jeziora Przemęckiego Środkowego
(gmina Przemęt). Obejmuje niewielki zbiornik wodny – Jezioro Święte o powierzchni około 1
ha, otoczony jest piaszczystymi wałami wydm porośniętych borem sosnowym. Rezerwat
stanowi
torfowisko
przejściowe
z
charakterystyczną
najciekawszych roślin rosnących w rezerwacie należą:
dla
niego
roślinnością.
Do
rosiczka okrągłolistna, żurawina
błotna, bobrek trójlistkowy, bagnica torfowa oraz tojeść bukietowa. Jest on objęty ochroną
ścisłą – co wyklucza użytkowanie turystyczne.
Rezerwat Jezioro Trzebidzkie obejmuje powierzchnię 90,71 ha, położony jest w
granicach gminy Przemęt. Ogólna powierzchnia gruntów leśnych wynosi 8,88 ha (wody – 30
ha, łąki – 0,65 ha, nieużytki (trzcinowisko) – 51,18 ha). Celem ochrony jest zachowanie ze
względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych zeutrofizowanego zbiornika
wodnego z roślinnością wodną i szuwarową, stanowiącego ostoję oraz miejsca lęgowe
ptaków,
a
także
zachowanie
środowiska
żyznej
buczyny
pomorskiej.
Gnieżdżą się tu gęsi gęgawy, łabędzie nieme, kaczki krzyżówki, głowienki i czernice, licznie
występują łyski.
Osobliwością Regionu są także dwa zaprojektowane rezerwy przyrody.
Zbiornik Wonieść (Gmina Osieczna) – rezerwat ornitologiczny o powierzchni 919
ha, usytuowany w rynnie polodowcowej jezior tworzących zbiornik Wonieść. Na obszarze
tym żerują i bytują 232 gatunki ptaków, z tego 128 gatunków lęgowych. Z zagrożonych
wyginięciem występują tutaj m. in: gągoł, żuraw zielonka oraz rybitwa zwyczajna.
Kwaśna Dąbrowa w Lasach Włoszakowickich (Gmina Włoszakowice) – rezerwat
leśny o powierzchni 190 ha (a wraz z otuliną około 630 ha), chroniący unikatową kwaśną
dąbrowę, zharmonizowaną z siedliskiem na dużej powierzchni. Gatunkiem dominującym w
drzewostanie jest dąb bezszypułkowy. Runo jest ubogie w gatunki, co jest cechą
charakterystyczną dla kwaśnych dąbrów. Przeważa w nim borówka czarna z towarzyszącymi
płatami trzcinnika leśnego.
12
2.1.2. Przemęcki Park Krajobrazowy
Silny magnes przyciągający turystów do regionu stanowi Przemęcki Park
Krajobrazowy. Został on utworzony w celu ochrony jednego z najciekawszych fragmentów
pojeziernego krajobrazu Wielkopolski, o wysokim stopniu naturalności i bogactwie form
rzeźby polodowcowej. Charakterystyczne elementy krajobrazu Parku tworzą niezbyt wysokie
wzgórza moreny czołowej, falista morena denna oraz rozległe obniżenia i rynny, zajęte przez
jeziora i torfowiska (w większości przekształcone w łąki). Wyższe wzniesienia sięgające 120
m n.p.m., znajdują się w południowo – wschodniej części Parku, mają one swoje nazwy, jak
np. Góry Karpaty.
Park położony jest w dorzeczu Obry, której skanalizowana odnoga, zwana
Południowym Kanałem Obry, płynie wzdłuż jego północnej granicy. Ciekawy jest
współczesny układ sieci hydrograficznej, na który składają się szerokie, płaskie rynny
jeziorne. Na terenie Parku znajdują się 24 większe jeziora. Największą powierzchnię
obejmuje Jezioro Przemęckie, złożone z kilku połączonych akwenów, czasami uznawanych
za odrębne jeziora: Błotnickie, Przemęckie, Radomierskie, Górskie i Osłonińskie. Do
większych jezior należy także Dominickie i Wieleńskie z Jeziorem Trzytoniowym. Akweny
wodne powiązane są ze sobą systemem rowów i cieków, co stwarza doskonałe warunku dla
kajakarstwa. Jeziora położone są malowniczo wśród wzgórz morenowych, w otulinie pól, łąk,
lasów i torfowisk. Dzięki dostępności linii brzegowej i leśnemu otoczeniu jeziora:
Dominickie,
Wieleńskie,
Osłonińskie,
Górskie,
Olejnickie
oraz
Radomierskie
są
wykorzystywane do celów rekreacyjnych. Większość pozostałych jezior to zbiorniki mniejsze
o na ogół bagnistych i niedostępnych brzegach, otoczonych torfowiskami i łąkami5.
Lasy zajmują ponad 40% powierzchni Parku. Dominują wśród nich sosnowe bory
świeże oraz bory mieszane dogodne dla wszystkich form wypoczynku. Na terenie Parku
występują ciekawe gatunki roślin chronionych. Zróżnicowana jest także fauna, zwłaszcza
awifauna, licząca 198 gatunków ptaków lęgowych. W granicach Parku wyodrębniono dwa
rezerwaty przyrody: krajobrazowy – Wyspa Konwaliowa oraz torfowiskowy – Torfowisko
nad Jeziorem Świętym.
W pobliżu leśniczówki Krzyżowiec wytyczono rowerową ścieżkę dydaktyczną o
długości 12 km. Dwie ścieżki przyrodniczo-leśne (8 i 5 km) rozpoczynają się przy
parkingu w Olejnicy (gmina Przemęt). Główną miejscowością wypoczynkową Parku, a
5
G. Rąkowski (red.), Parki krajobrazowe w Polsce. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa, 2002, s. 205
13
zarazem Regionu Leszczyńskiego jest Boszkowo (gmina Włoszakowice). W Boszkowie
rozpoczyna się „Szlak Konwaliowy”. Prowadzi on przez kilkanaście jezior, jego długość
wynosi ponad 40 km. Popularna wersja szlaku biegnie od Boszkowa przez Olejnicę do
Boszkowa. Jest to szlak stosunkowo krótki, ale ze względu na wyjątkowe walory
krajoznawcze oraz wypoczynkowe, zaliczany jest do grupy najpiękniejszych tras kajakowych
w Polsce (por. rozdz. 3.3.3). Widokowo można go z pewnością porównać do niektórych
fragmentów Kanału Augustowskiego, a nawet Czarnej Hańczy.
Na terenie Parku występują wszystkie ważniejsze gatunki zwierząt łownych: jelenie,
sarny leśne i polne, dziki, lisy, zające, bażanty oraz kuropatwy. Powołanie Parku nie zmieniło
w zasadniczy sposób gospodarki łowieckiej, prowadzonej na podstawie odpowiednich
przepisów o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim.
2.1.3. Obszary chronionego krajobrazu i Natura 2000
Terenem dogodnym dla wypoczynku pobytowego są obszary chronionego krajobrazu (por.
tabela 27).

Przemęcko-Wschowski i kompleks leśny Włoszakowice

Krzywińsko-Osiecki wraz z zadrzewieniami gen. Dez. Chłapowskiego i Kompleksem
Leśnym Osieczna

Kompleks leśny Śmigiel-Święciechowa.
Obszary Natura 20006 są przedmiotem zainteresowania przede wszystkim miłośników
awifauny. Obszar Natura 2000 - Zachodnie Pojezierze Krzywińskie wchodzi w skład m.in.
gmin: Krzemieniewo i Osieczna. Obejmuje ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(Dyrektywa Siedliskowa), w tym siedliska priorytetowe:

śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary (Glauco-Puccinietalia część - zbiorowiska
śródlądowe)

starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion,
Potamion

naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne

nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis

zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
6
http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/proste.php
14

ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia
sepium)

niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum
nigricantis)

górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk

grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae,
Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe).
Na obszarze tym występują liczne, ważne dla Europy gatunki zwierząt (Dyrektywa
Siedliskowa i Dyrektywa Ptasia), w tym gatunki priorytetowe (łącznie 19). W strefie tej
ochroną prawną jest objęty także obszar Krzywińsko-Osiecki (obszar chronionego
krajobrazu). Ochroną objęty jest Zbiornik Wonieść – wchodzący częściowo w skład gminy
Osieczna. Jest to zbiornik wodny powstały w wąskiej dolinie Wonieści, na obszarze zajętym
dawniej przez pięć jezior. Obszary przyległe stanowią mozaikę lasów, pól uprawnych i łąk.
Prowadzona jest tu intensywna gospodarka rolna. Podmokłe lasy i trzcinowiska zostały
zniszczone, kiedy dolina została zatopiona przy wypełnianiu zbiornika.
Drugi Obszar Natura 2000 - Wielki Łęg Obrzański (powierzchnia całkowita 23352
ha) stanowi obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia) wchodzi w skład m.in.
gminy Przemęt. Obszar leży na wysokości od 61 do 77 m n.p.m. Obejmuje on najszerszą
część doliny Środkowej Obry. Rzeka płynie tutaj trzema korytami, które przecinają teren
ostoi ze wschodu na zachód. Dolina jest pocięta siecią kanałów i rowów. Teren pokryty jest
mozaiką łąk, bagien, lasów zalewowych oraz lasów mieszanych porastających piaski
polodowcowych wyniesień. Miejscami bardzo dobrze zachowały się łęgi jesionowo-olszowe starodrzew z licznymi pomnikowymi okazami jesionów i dębów szypułkowych oraz rozległe
połacie łąk, zarówno ekstensywnie użytkowane, jak i zarastające. Spotyka się tu także cenne
rośliny chronione. Obszar jest ostoją ptaków o randze europejskiej. Występuje tu co najmniej
17 gatunków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej. Szczególne znaczenie mają populacje
gatunków takich jak: błotniak zbożowy, kania czarna i kania ruda, bocian biały oraz pustułka.
Lasy zajmują 21% obszaru, siedliska łąkowe i zaroślowe - 54%, siedliska rolnicze - 25%. Z
wyjątkiem obszarów zabagnionych, teren jest intensywnie uprawiany, głównie w formie
użytków zielonych. Do istniejących form ochrony przyrody na tym obszarze należy także
Pojezierze Przemęcko-Wschowskie (obszar chronionego krajobrazu).
15
Ważne w skali Europy, występujące na tym obszarze, typy siedlisk przyrodniczych
(Dyrektywa Siedliskowa), w tym siedliska priorytetowe to:

ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)

zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)

ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia
sepium)

niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum
albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe).
Na terenie tym występują także liczne, ważne dla Europy gatunki zwierząt (Dyrektywa
Siedliskowa i Dyrektywa Ptasia), w tym gatunki priorytetowe (łącznie 17). Obszar ostoi
cechują specyficzne walory przyrodnicze, co sprzyja rozwojowi ekoturystyki, której amatorzy
odwiedzać mogą: Przemęcki Park Krajobrazowy (21450 ha) oraz Obszar Chronionego
Krajobrazu Pojezierze Przemęcko-Wschowskie. Spotyka się tu również licznie występujące
pomniki przyrody (głównie Quercus robur).
2.1.4. Pomniki przyrody i zabytkowe parki
Do najciekawszych spośród pomników przyrody (por. tabela 28) w Regionie należą w
gminie:

Leszno: trzy lipy drobnolistne przy kościele p.w. Św. Jana i dąb szypułkowy na Placu
Metziga;

Osieczna: dwa dęby szypułkowe i wierzba krucha w parku w Jeziorkach oraz platan
klonolistny w parku w Witosławiu;

Rydzyna: aleja lipowa w parku w Rydzynie, dąb szypułkowy koło leśniczówki Nowy
Świat oraz cis pospolity w parku w Jabłonnej;

Krzemieniewo: 4 głazy narzutowe im. A. Mickiewicza i 10 dębów szypułkowych w parku
w Luboni oraz lipa drobnolistna w parku w Pawłowicach;

Lipno: dąb szypułkowy w pobliżu leśniczówki w Smyczynie;

Przemęt: głaz narzutowy w Nowej Wsi, cis pospolity, składający się z 13 pni w parku w
Popowie Starym, lipa drobnolistna w parku w Buczu oraz jesion wyniosły z kwitnącym
bluszczem w Przemęcie koło kościoła;
16

Święciechowa: 11 lip drobnolistnych przy kościele w Święciechowie, aleje z Trzebin do
Długich Starych (94 drzew), klon pospolity w parku wiejskim w Święciechowe i sosna
czarna w parku w Gołanicach;

Wijewo: dąb i wiąz szypułkowy w parku w Wijewie.

Włoszakowice: 3 lipy drobnolistne przy kościele we Włoszakowicach, platan klonolistny w
parku we Włoszakowicach oraz lipa drobnolistna w parku w Zbarzewie.
Malownicze
parki
zabytkowe,
dworskie
i
pałacowe,
występują
w
wielu
miejscowościach Regionu (tabela 2).
Tab.2.Wybrane parki zabytkowe Regionu Leszczyńskiego.
Gmina
Krzemieniewo
Krzemieniewo
Lipno
Osieczna
Przemęt
Rydzyna
Święciechowa
Włoszakowice
Miejscowość
Brylewo
Garzyn
Lubonia
Mierzejewo
Pawłowice
Górka Duchowna
Żakowo
Drzeczkowo
Jeziorki
Kąkolewo
Osieczna
Barchlin
Bucz
Siekowo
Jabłonna
Rydzyna
Gołanice
Krzycko Małe
Trzebiny
Boguszyn
Krzycko Wielkie
Włoszakowice
Zbarzewo
Rodzaj parku
dworski
pałacowy
dworski
dworski
pałacowy
pałacowy
dworski
pałacowy
dworski
pałacowy
pałacowy
dworski
dworski
pałacowy
pałacowy
pałacowy
dworski
dworski
pałacowy
dworski
dworski
pałacowy
dworski
Powierzchnia w
[ha]
3,70
1,97
7,95
3,95
11,97
5,87
4,04
7,60
5,40
2,60
2,15
1,60
3,80
16,29
4,23
6,94
2,98
1,55
3,44
5,60
3,86
15,68
4,74
Wiek powstania
XIX
XIX
XVIII
XIX
XVIII
XIX
XIX
XVIII
XIX
XIX
XVIII
XIX
XX
XIX
XIX
XVIII
XIX
XIX
XVIII
XIX
XVIII
XVIII
XIX
Źródło: opracowanie własne w oparciu o: G. Lorek., S. Kuźniak., M. Dobroń., J. Karg, J. Schubert,W.
Wilk, Przewodnik przyrodniczy po Ziemi Leszczyńskiej. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Urzędu wojewódzkiego w Lesznie, Leszno, 1998
Jeziora Regionu zarówno w strefie Pojezierza Sławskiego, jak i Krzywińskiego są
bardzo atrakcyjne dla wędkarstwa. Popularne łowiska stanowi około 30 jezior. Występują w
nich m. in. takie gatunki jak: leszcz, płoć, lin, krąp, wzdręga, sandacz, węgorz, ukleja oraz
szczupak7.
7
www.leszno-region.pl/?redir=it/lowiska.htm
17
2.2. Kulturowe walory turystyczne
Region leszczyński posiada unikalne walory kulturowe. Należą do nich piękne
zabytkowe budowle - dzieła wybitnych europejskich architektów, jakich jak: Jan Catenazzi,
Józef Szymon Belloti, Pompeo Ferrari. Zamek w Rydzynie i historyczne założenia tej
miejscowości uznane są za perłę polskiego baroku. Ratusz w Lesznie o klasycystycznobarokowej formie jest wymieniany wśród najpiękniejszych w Polsce. W Regionie tym
znajduje się także monumentalny zespół pałacowy w Pawłowicach oraz oryginalny w formie
zamek Sułkowskich we Włoszakowicach i także należący do tej rodziny pałac w Lesznie.
Ponadto liczne dworki, mniejsze zamki oraz pałace otoczone zazwyczaj zabytkowymi
parkami tworzą niepowtarzalne dziedzictwo materialne południowo-zachodniej części
Wielkopolski. Osobliwością są także wiatraki - koźlaki w Osiecznej, Lesznie i Rydzynie. Z
zamierzchłą historią osadnictwa wiążą się liczne podania i legendy, „duch miejsca”- lokalny
koloryt tworzony przez miejscowe społeczności, w tym jednostki wybitne, takie jak: Jan
Amos Komeński, Jan Jonson, przedstawiciele rodu Leszczyńskich i Sułkowskich, Anna
Memorata, Karol Kurpiński, Stanisław Grochowiak, czy Alfred Smoczyk.
Leszno jako jedno z nielicznych miast w kraju dało Polsce króla (Stanisław
Leszczyński), a Francji królową (Maria Leszczyńska). Ślady działalności rodu Leszczyńskich,
ich mecenatu odnajdujemy nie tylko w Regionie, ale także w Lotaryngii, w Dolinie Loary - w
najokazalszym z tamtejszych zamków – Chambord.
Historia Regionu jest doskonałym przykładem, jak tolerancyjność i współpraca
między odmiennymi grupami społecznymi, religijnymi, narodowymi może zaowocować
rozwojem gospodarczym i dobrobytem.
Współcześnie, oprócz walorów historycznych, o atutach Regionu, w tym szczególnie
Leszna decydują także nowoczesne ośrodki sportowe (m.in. AKWAWIT, Stadion im. A.
Smoczyka, Lotnisko Szybowcowe – największe w Europie), które stanową bazę do licznych
mistrzostw, zawodów, imprez. W Lesznie, jako jedynym mieście w Polsce odbywały się
trzykrotnie Światowe Mistrzostwa w Szybownictwie, do tradycji należą niezwykle
malownicze zawody balonowe. Powszechnie znany jest także KS Unia Leszno z drużyną
żużlową „leszczyńskie byki”.
18
2.2.1. Historia Regionu8,9,10
Najstarsze ślady penetracji człowieka w okolicach Leszna sięgają wczesnych stadiów
późnego glacjału i związane są z łowcami reniferów, którzy koczowali na tych ziemiach,
pokrytych wówczas tundrą11. Ślady osadnictwa (wióry łuskane) pochodzą z epoki kamienia
(10000-1400 p.n.e.)12.
Tab.3. Ślady osadnictwa w Regionie Leszczyńskim.
Lokalizacja:
miejscowość/gmina
Leszno
Zaborowo/Leszno
Strzyżewice/Leszno
Dąbcze/Rydzyna
Kłoda/Rydzyna
Kałowo/Krzywiń
Bielawy/Krzemieniewo
Osieczna
Kleszczewo/Osieczna
Święciechowa
Włoszakowice
Grotniki/ Włoszakowice
Ujazdowo/ Włoszakowice
Dłużyna/Włoszakowice
Zborówiec/Wijewo
Leszno
Tworzanki/Rydzyna
Moraczewo/Rydzyna
Drzeczkowo/Osieczna
Świerczyna/Osieczna
Ziemnice/Osieczna
Miąskowo/Osieczna
Górka/Osieczna
Kąty/Osieczna
Gołanice/Święciechowa
Grotniki/Włoszakowice
Bukówiec/Włoszakowice
Ujazdowo/Włoszakowice
Dłużyna/Włoszakowice
Leszno
Zaborowo/Leszno
Strzyżewice/ Leszno
Znaleziska
Epoka kamienia i początki epoki brązu
neolit - kultura pucharów lejkowatych; neolit - kultura ceramiki sznurowej;
pierwszy okres epoki brązu
neolit - kultura pucharów lejkowatych, pierwszy okres epoki brązu, drugi okres
epoki brązu
neolit - kultura ceramiki sznurowej
mezolit, neolit, - kultura pucharów lejkowatych
neolit - kultura pucharów lejkowatych
mezolit
neolit – kultura ceramiki wstęgowej
drugi okres epoki brązu
drugi okres epoki brązu
mezolit
neolit - kultura pucharów lejkowatych, neolit - kultura ceramiki sznurowej,
pierwszy okres epoki brązu
mezolit, neolit - kultura pucharów lejkowatych, neolit - kultura ceramiki
sznurowej
neolit - kultura ceramiki wstęgowej
mezolit
mezolit, neolit - kultura ceramiki sznurowej, drugi okres epoki brązu
kultura łużycka
IV okres epoki brązu, V okres epoki brązu
V okres epoki brązu
epoka żelaza - Hallstatt
V okres epoki brązu
epoka żelaza – kultura grobów podkloszowych
epoka żelaza - Hallstatt
IV okres epoki brązu
epoka żelaza - Hallstatt
epoka żelaza - Hallstatt , epoka żelaza – kultura pomorska
V okres epoki brązu
IV okres epoki brązu, V okres epoki brązu
epoka żelaza – kultura pomorska
IV okres epoki brązu
epoka żelaza - Hallstatt
Koniec epoki wspólnoty pierwotnej
osadnictwo z epoki wspólnoty pierwotnej
osadnictwo z epoki wspólnoty pierwotnej
osadnictwo z epoki wspólnoty pierwotnej
w oparciu o: J. Topolski (red.), Historia Leszna. Wyd. Urząd Miasta Leszna, 1997
w oparciu o: A. Piwoń (red.), Kalendarium miasta Leszna. Wyd. Urząd Miasta Leszna, 1996
10
w oparciu o: J. Deresiewicz, Ziemia Leszczyńska. PWN, Warszawa 1966
11
A.Wędzicki, w J. Topolski (red.), Historia Leszna. Wyd. Urząd Miasta Leszna, 1997
12
A. Piwoń (red.), Kalendarium miasta Leszna. Wyd. Urząd Miasta Leszna, 1996
8
9
19
Rydzyna
Lubonia/Krzemieniewo
Krzemieniewo
Górzno/Krzemieniewo
Belęcin/Krzemieniewo
Gronówko/Lipno
Żakowo/Lipno
Smyczyna/Lipno
Kąkolewo/Osieczna
Łoniewo/Osieczna
Grodzisko/Osieczna
Osieczna
Wojnowice/Osieczna
Miąsowo/Osieczna
Górka/Osieczna
Drzeczkowo/Osieczna
Zaborówiec/Wijewo
Grotniki/Włoszakowice
osadnictwo z okresu wczesnośredniowiecznego
osadnictwo z okresu wczesnośredniowiecznego
osadnictwo z okresu wczesnośredniowiecznego
osadnictwo z okresu wczesnośredniowiecznego
osadnictwo z okresu wczesnośredniowiecznego
osadnictwo z epoki wspólnoty pierwotnej
osadnictwo z okresu wczesnośredniowiecznego
osadnictwo z epoki wspólnoty pierwotnej
osadnictwo z epoki wspólnoty pierwotnej
osadnictwo z epoki wspólnoty pierwotnej
osadnictwo z epoki wspólnoty pierwotnej i okresu wczesnośredniowiecznego
osadnictwo z epoki wspólnoty pierwotnej
osadnictwo z okresu wczesnośredniowiecznego
osadnictwo z epoki wspólnoty pierwotnej
osadnictwo z epoki wspólnoty pierwotnej
osadnictwo z okresu wczesnośredniowiecznego
osadnictwo z epoki wspólnoty pierwotnej
cmentarzyska szkieletowe
Źródło: zestawienie własne, w oparciu o: J. Deresiewicz, Ziemia Leszczyńska. PWN, Warszawa 1966
Najstarsza zachowana wzmianka o Lesznie (wsi nazywanej wówczas Leszczno)
pochodzi z 1393 roku. Pierwotna nazwa oznaczała teren porośnięty leszczyną. Przypuszcza się,
iż wieś powstała już w XIII wieku, kiedy na skutek zmian klimatycznych następowała migracja
ludności z niżej położonych terenów zalewowych.
W końcu XIV wieku wieś Leszno stanowiła siedzibę jednowioskowej parafii. Z tego
czasu pochodzi pierwsza informacja o niewielkim, ceglanym kościele św. Mikołaja. Prawdopodobnie już wówczas istniała obronna siedziba właścicieli Leszna. Jego mieszkańcami, obok
Wielkopolan, byli przybysze z pobliskiego Śląska i z Łużyc. Po 1516 roku osiedli nieliczni
jeszcze protestanccy bracia czescy z Czech. W końcu XIV wieku wieś była w zarządzaniu
m.in. Stefana z Karmina koło Śmigla, herbu Wieniawa, protoplasty Leszczyńskich. Po 1520
roku Leszno odziedziczył Rafał IV Leszczyński, dzięki jego staraniom Leszno otrzymało
prawa miejskie (1547 r.), a także przywilej tranzytowego handlu ze Śląskiem oraz prawo do
produkcji sukna. Handel i sukiennictwo przez trzy kolejne stulecia stanowiły podstawę
rozwoju gospodarczego miasta.
W okresie reformacji miasto było schronieniem emigrantów z Czech. Wyznanie braci
czeskich zaczęło dominować w Lesznie po 1565 roku, kiedy miasto przejął Rafał V,
dworzanin króla Zygmunta Starego. Po przyjęciu religii braci czeskich stał się ich głównym
protektorem i obrońcą w Polsce.
Andrzej Leszczyński, syn Rafała V (uczeń Galileusza), był rektorem miejscowej szkoły
na wzór gimnazjum w Strasburgu. Jego syn, Rafał VII podniósł ją do rangi gimnazjum
akademickiego, położono w ten sposób podwaliny pod rozwój leszczyńskiego szkolnictwa.
20
Gwałtowny przyrost ludności Leszna miał miejsce w okresie wojny trzydziestoletniej,
kiedy po zajęciu Czech i Śląska przez Habsburgów, wyznawcy różnych odmian protestantyzmu
masowo opuszczali swe dotychczasowe siedziby. W 1628 roku przybyła do Leszna z Moraw i
Czech grupa około 1500 braci czeskich, którym przewodził duchowny Jednoty, znany pedagog
Jan Amos Komeński. Przez kilka kolejnych lat napływali uchodźcy z miast śląskich. Szacuje
się, iż przybyło wówczas do Leszna około 2000 luteran.
W 100 lat po lokacji, Leszno urosło do rangi drugiego po Poznaniu miasta w
Wielkopolsce. Podstawą gospodarki był handel, sukiennictwo, młynarstwo oraz produkcja
prochu. Postawy tolerancji oraz wspólny interes materialny, zarówno mieszczan różnych
narodowości i wyznań (luteranie, bracia czescy, kalwini, katolicy, Żydzi) jak i właścicieli
miasta owocowały jego harmonijnym i ekonomicznych rozwojem.
W 1639 roku Leszno opasano nowymi obwałowaniami i fosami. Ukształtowane one
zostały w oparciu o nowatorskie w tym czasie rozwiązania holenderskie. Do obwałowań
przylegały od wschodu rozległe tereny cmentarne. Miasto otaczały liczne wiatraki.
W pierwszej połowie XVI wieku Leszno stało się ważnym ośrodkiem życia
intelektualnego. Międzynarodowym uznaniem cieszyły się prace pedagogiczne Jana Amosa
Komeńskiego oraz działalność naukowa Jana Jonstona. Obaj związani byli z miejscowym
gimnazjum, które za rektoratu Komeńskiego zasłynęło z niezwykle wysokiego poziomu
nauczania. Do elity intelektualnej ówczesnego Leszna należeli też uznani poeci: Anna
Memorata, jedyna w ówczesnej Polsce kobieta publikująca wiersze i pastor kościoła
luterańskiego Jan Hermann oraz znakomity matematyk i kartograf Maciej Głoskowski. Jan
Dekan, radny miejski i wicerektor gimnazjum wsławił się tłumaczeniem „Archelii albo nauki o
strzelbie", obszernego podręcznika artylerii.
Miasto łączące pomyślność gospodarczą z osiągnięciami na polu edukacji i nauki było w
ówczesnej Polsce zjawiskiem rzadkim. „Złoty okres" rozwoju Leszna zakończył się w czasie
najazdu wojsk szwedzkich na Polskę. W drugim roku wojny, 28 kwietnia 1656 roku miasto
zostało spalone z powodu odmowy otwarcia bram i zbrojnego przeciwstawienia się wojskom
Rzeczypospolitej przez załogę szwedzką wspomaganą przez braci czeskich. Łączyli oni ze
zwycięstwami Szwedów nadzieję na powrót do swej ojczyzny. Po wojnie odbudowano ratusz,
dwa zbory protestanckie oraz synagogę, jedynie kościół św. Mikołaja, formalnie odzyskany
przez katolików z rąk braci czeskich pozostawał w ruinie. Na jego miejscu Bogusław II i
Rafał Leszczyńscy po 1680 r. ufundowali świątynię, która do dzisiaj, jest jednym z
najpiękniejszych kościołów barokowych Wielkopolski.
21
W pobliskiej Rydzynie Rafał Leszczyński wzniósł monumentalny zamek, rodową
siedzibę Leszczyńskich. Dzięki artystycznemu mecenatowi Leszno i okolice stały się terenem
działalności najwybitniejszych wówczas architektów w Polsce, Jana Catenazziego, Józefa
Szymona Bellotiego, Pompeo Ferrariego. Bezpowrotną stratę stanowiło zahamowanie
tradycji intelektualnych, które przynosiły Lesznu zasłużoną sławę.
Ostatnim męskim potomkiem rodu Leszczyńskich, był Stanisław Leszczyński - król
Polski (od 1704 do 1709 i od 1733 do 1736 roku), który po interwencji cara Rosji Piotra
Wielkiego utracił panowanie. W 1707 r. roku jego miasto zostało spalone przez carskie
wojska.
Stanisław Leszczyński opuścił Polskę. Leszno i jego wielkopolskie dobra zostały
oddane pod administrację saską. Miasto szybko odbudowano. Jego ustabilizowanego życia nie
zakłóciły wydarzenia związane z ponownym powołaniem Stanisława Leszczyńskiego na tron
Polski w 1733 roku. Po interwencji Rosji polska korona przypadła synowi Augusta Mocnego,
Augustowi III. Stanisław Leszczyński otrzymał w dożywocie księstwo Lotaryngii i Baru, gdzie
zasłynął jako władca dobroczynny, mecenas uczonych i artystów. Był rezydentem (1724 –
1733) renesansowego zamku Chambord – największego i najbardziej zabytkowego z zamków
w dolinie Loary13 (zamek ten stanowił rezydencję władców Francji: Ludwika XIII i Ludwika
IV). Jego córka Maria w 1725 roku poślubiła króla Francji Ludwika XV. Legenda głosi, iż
zwykła była używać wyłącznie obuwia słanego do Wersalu przez szewców z Leszna.
Stanisław Leszczyński w 1738 roku sprzedał dobra rodowe oraz dobra posażne swej
żony Katarzyny z Opalińskich hrabiemu Aleksandrowi Józefowi Sułkowskiemu, generałowi
wojsk i ministrowi w rządzie saskim. Zakupione ziemie obejmowały kilkanaście tysięcy
hektarów, osiem miast i ponad trzydzieści wsi. W Lesznie mieściła się centralna
administracja dóbr zwana hrabstwem leszczyńskim.
W orientacji gospodarczej miasta nie nastąpiły istotne zmiany. Śląsk nadal był
odbiorcą mąki i produktów rolnych, zaś ziemie Rzeczypospolitej i Rosja stanowiły chłonny
rynek zbytu dla produkcji sukienniczej. W czasach saskich Leszno znalazło się na szlaku
handlowym łączącym Drezno i Warszawę.
Aleksander Józef Sułkowski przyczynił się do rozwoju gospodarczego miasta.
(sukiennictwo, młynarstwo, handel zbożem). Jego syn, Antoni Sułkowski spowodował
zadłużenie miasta. Nieumiejętne gospodarowanie wywołało konflikty społeczne. Ponadto
pożary (1767 i 1790 r.) wpłynęły na upadek miasta.
13
J. Warszyńska (red.), Geografia turystyczna świata, cz. I, Wyd. Naukowe PWN, 2000, s.55
22
Po drugim rozbiorze Polski, w 1792 roku Leszno wraz z całą Wielkopolską zostało
przyłączone do Prus. Wysokie cła na towary przewożone do ziem należących do zaboru
rosyjskiego zahamowały, a następnie przyniosły upadek sukiennictwa.
Okresu stagnacji gospodarczej nie przełamała przynależność Leszna do Księstwa
Warszawskiego, ustanowionego w 1807 roku w następstwie traktatu pokojowego pomiędzy
Napoleonem i carem Aleksandrem I. Przemarsze wojsk napoleońskich szlakiem warszawskodrezdeńskim wyniszczały miasto. W lutym 1813 roku zostało ono zajęte przez wojska rosyjskie,
postępujące za wojskami Napoleona ciągnącymi w odwrocie spod Moskwy. Ich pobyt
przedłużały walki o twierdzę w Głogowie, Leszno pełniło wówczas rolę zaplecza
aprowizacyjnego i sanitarnego.
Po traktacie wersalskim w 1815 roku Wielkopolska znalazła się ponownie pod
panowaniem pruskim, w granicach Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Kontakty gospodarcze z
podległym Rosji Królestwem Polskim nadal były utrudnione. Wielu leszczyńskich
sukienników przeniosło się m.in. do Łodzi. Współtworzyli tam ośrodek przemysłu
włókienniczego, rozwijający się w oparciu o rynki wschodnie. Wzrosła natomiast
intensywność eksportu na zachód. Wielkopolska przekształciła się w obszar rolniczy, stała się
spichlerzem dla Prus.
W 1833 r. Leszno otrzymało nowy statut, zaś Antoni Paweł Sułkowski w zamian za
odszkodowanie pieniężne zrzekł się prawa własności. Po niemal trzech stuleciach Leszno
przestało być miastem prywatnym. Trudności gospodarcze Leszna XVIII/XIX wieku pociągnęły
za sobą upadek miejscowego szkolnictwa. Korzystna zmiana nastąpiła dopiero w 1821 roku,
kiedy po połączeniu gimnazjów wyznaniowych, kalwińskiego i luterańskiego, utworzono
państwowe Gimnazjum Królewsko-Pruskie.
W pierwszej połowie XIX wieku Leszno stało się drugim po Poznaniu ośrodkiem
wydawniczym w Wielkopolsce, szeroko znanym z publikacji w języku polskim. Powstawały
one dzięki współpracy przybyłego z Głogowa w 1832 roku księgarza i typografa Ernesta
Günthera. Największy rozgłos uzyskał wydawany w latach 1834-1849 „Przyjaciel Ludu", pierwszy
polski tygodnik regularnie zamieszczający ilustracje. W 1850 roku Leszno zamieszkałe było przez
4767 ewangelików, 2205 katolików, 2478 Żydów. Po upadku sukiennictwa wiodącym przemysłem
stało się garbarstwo.
Do ożywienia gospodarczego miasta i regionu przyczyniło się otwarcie w 1835 roku
szosy z Poznania przez Leszno do Wrocławia oraz linii lejowej z Poznania do Wrocławia (18561857), a następnie kilku linii lokalnych. W końcu XIX wieku Leszno zyskało rangę drugiego po
Poznaniu węzła kolejowego. W 1865 roku uruchomiono miejską gazownię, w 1872 roku powstał
23
duży młyn parowy, w 1879 roku rozpoczął działalność zakład oczyszczania spirytusu późniejszy „Akwawit". W 1899 roku Leszno otrzymało wodociąg, rozpoczęła się kanalizacja
budynków mieszkalnych. W 1908 roku uruchomiono miejską elektrownię. Miasto w 1887 roku
zostało podniesione do rangi miasta powiatowego, uprzednio należało do powiatu wschowskiego.
W powiecie leszczyńskim znalazły się Rydzyna, Osieczna i Święciechowa.
W okresie od 1871 r. do I wojny światowej nastąpiła rozbudowa miasta. Z tego czasu
pochodzi większość zabudowy centrum oraz stylowe wille na jego ówczesnych obrzeżach.
Potrzeba nowych przestrzeni spowodowała, iż w 1875 r. zlikwidowano ostatnią z bram
miejskich oraz pozostałości fos i obwałowań. Na ich miejscu powstały szerokie trakty
spacerowe i komunikacyjne nazwane promenadami.
Od lat 70. XIX wieku silnie wzmagał się nacisk germanizacyjny wobec ludności
polskiej. Ludność miejscowa walczyła o język i poszanowanie prawa do polskości.
Pielęgnowanie tradycji niepodległościowych postawiły sobie za główny cel liczne
towarzystwa polskie, jak Towarzystwo Przemysłowców, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół",
Towarzystwo Czytelni Ludowych, towarzystwa śpiewacze i sportowe.
W czasie Powstania Wielkopolskigo (1918 r.) Leszno nie zostało objęte walkami,
gdyż ludność polska stanowiła tu wówczas mniejszość zaś miasto było siedzibą silnego
garnizonu wojskowego. Grupę polskich działaczy narodowościowych prewencyjnie
internowano. Wielu leszczynian wzięło jednak udział w walkach toczących się w okolicach
miasta. Leszno powróciło do granic Odrodzonej Polski po traktacie wersalskim z 1919 roku.
W dniu 17 stycznia 1920 roku wkroczyły na leszczyński rynek pierwsze polskie oddziały
wojskowe. Dzień później nastąpiło uroczyste przejęcie Leszna przez władze polskie.
Za czasów II Rzeczpospolitej Leszno było stolicą powiatu, który na odcinku 70 km.
graniczył z Niemcami. Miasto dzieliło od granicy państwowej zaledwie 7 km. Następowała
jego szybka repolonizacja. W 1923 roku parafia ewangelicko unijna św. Krzyża liczyła 1800
wiernych, zaś parafię ewangelicko reformowaną św. Jana tworzyło 500 osób. W lipcu 1928 r.
Leszno posiadało 18317 mieszkańców, z czego 94% stanowili Polacy, 5% ludność
narodowości niemieckiej oraz 0,9% Żydzi. Pomimo ogólnego kryzysu gospodarczego,
sytuacja ekonomiczna Leszna była stosunkowo dobra. Największym zakładem przemysłowym
był młyn parowy spółki akcyjnej Schneider-Zimmer. W rękach przemysłowców polskich
znajdowały się zakłady „Akwawit" oraz Fabryka Pomp, założone w końcu XIX wieku. Do
nowo utworzonych należała fabryka cukierków spółki akcyjnej „Kanold" uruchomiona w
1926 r., spółka „Linum" produkująca len oraz zatrudniająca ponad dwieście osób fabryka papy
i przerobu surowców wtórnych.
24
Przygraniczne Leszno było siedzibą dużego garnizonu wojskowego, tworzonego przez
17 Pułk Ułanów Wielkopolskich im. Króla Bolesława Chrobrego i 55 Poznański Pułk Piechoty.
O znaczeniu miasta świadczą wizyty ówczesnych dostojników państwowych. W 1925 roku
przebywał w Lesznie prezydent Stanisław Wojciechowski. Dwukrotnie odwiedzał je prezydent
Ignacy Mościcki. W l928 roku nadano godność obywatela honorowego Leszna marszałkowi
Józefowi Piłsudskiemu, który przebywał w Lesznie w grudniu 1921 r. W maju 1939 roku
defiladę żołnierzy przyjmował naczelny wódz, marszałek Edward Rydz Śmigły.
W okresie dwudziestolecia międzywojennego Leszno kontynuowało rolę centrum
edukacyjnego i kulturalnego dla południowo zachodniej Wielkopolski. Przez trzy sezony
miasto posiadało stały teatr zawodowy, organizowano koncerty orkiestr wojskowych
leszczyńskich pułków. Życiu kulturalnemu i społecznemu Leszna przewodzili nauczyciele
gimnazjalni (zakładano organizacje społeczne, publikowano artykuły w miejscowej prasie).
Po wybuchu II wojny światowej, w październiku 1939 roku miasto, noszące niemiecką
nazwę Lissa, zostało włączone do kręgu Kraju Warty. Eksterminacja ludności polskiej
rozpoczęła się od masowych aresztowań osób znaczących w mieście i regionie. Dwudziestu
pośród uwięzionych zostało rozstrzelanych w dniu 21 października 1939 roku. Wykonywane w
okolicznych lasach egzekucje więźniów trwały przez cały okres okupacji hitlerowskiej. Wielu
leszczynian trafiło do obozów koncentracyjnych, wielu zostało zamordowanych w poznańskim
Forcie VII. Liczne ofiary pochłonęły obozy pracy przymusowej, organizowane w Lesznie (w
rejonie północnego krańca ulicy Narutowicza) i w okolicy miasta dla Polaków i Żydów. W
Gronowie istniał obóz pracy dla jeńców wojennych z Norwegii i Europy Zachodniej. Już w
1939 roku rozpoczęły się wysiedlenia ludności polskiej do Generalnego Gubernatorstwa. Do
1943 roku w Lesznie i okolicy osiedliło się ponad 4 tysiące osób narodowości niemieckiej.
Hitlerowskie zbrodnie i prześladowania wzmagały czynny opór grup konspiracyjnych,
organizowanych przez byłych żołnierzy zawodowych i nauczycieli oraz działaczy harcerskich.
Najliczniej reprezentowane były ugrupowania działające w strukturach Armii Krajowej. Jak w
całej okupowanej Polsce, znaczna część leszczyńskiej młodzieży była objęta tajnym nauczaniem
szkolnym. W okresie okupacji żadna ze szkół średnich nie była dostępna dla Polaków. Nauczanie w szkołach podstawowych odbywało się w bardzo ograniczonym zakresie. Życie religijne
miało podziemny charakter.
Miasto zostało wyzwolone 31 stycznia 1945 roku i stało się ponownie miastem
powiatowym w województwie poznańskim. Pełniło rolę lokalnego ośrodka przemysłu,
handlu i szkolnictwa. Znacząca zmiana w życiu miasta nastąpiła w 1975 roku, kiedy w wyniku
25
reformy administracyjnej stało się ono stolicą województwa leszczyńskiego. Centralne
Dożynki zorganizowane w Lesznie w 1977 roku przyczyniły się do licznych, korzystnych
dla miasta inwestycji. Jednocześnie utrwaliły zasłużony obraz miasta gospodarnego i dobrze
zorganizowanego. Po reformie administracyjnej Polski w 1999 roku województwo leszczyńskie
włączono w skład Wielkopolskiego. Współcześnie Leszno jest miastem powiatowym, znaczącym
ośrodkiem gospodarczym i oświatowym Wielkopolski14.
2.2.2. Dziedzictwo materialne 15,16
2.2.2.1. Gmina Leszno
Do najcenniejszych zabytków Leszna należy barokowo-klasycystyczny ratusz w
staromiejskim rynku, zaliczany do najpiękniejszych w Polsce. Jego budowę rozpoczęto w
1637 r. Był on dwukrotnie palony i odbudowywany. W obecnym kształcie jest dziełem
włoskiego architekta Pompeo Ferrariego. Cennym walorem jest także zespół barokowych,
bogato zdobionych kamieniczek Starego Miasta z XVII i XVIII w. Na uwagę zasługuje
zwłaszcza dom pod nr 16 zdobiony rzeźbą łabędzia. Natomiast kamienica z podcieniami pod
nr 29 uznawana jest za najstarszy budynek w mieście. W centrum miasta, przy Pl. Kościuszki,
zachował się w doskonałym stanie, piękny barokowy pałac - dawna siedziba Sułkowskich
(właścicieli Leszna). Pałac ten wznosi się prawdopodobnie na miejscu lokacji pierwszej
rezydencji rodu Leszczyńskich. Istniał już w XV w. Zniszczony w 1656 roku został
odbudowany w początkach XVIII w. pod kierunkiem Pompeo Ferrariego. Kolejną
przebudowę przeszedł na zlecenie księcia A. Sułkowskiego w latach 1750-60 pod kierunkiem
Karola M. Frantza. Obecnie mieści się w nim siedziba delegatury Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego.
Przykładem kunsztownej sztuki barokowej jest kościół farny p.w. św. Mikołaja.
Poprzednią budowlę, która wznosiła się na tym miejscu zniszczył pożar w 1656 r. W 1682 r.
rozpoczęto budowę obecnego kościoła według projektu J. Catenazziego. Świątynia ta przez
ponad sto lat była kościołem przybyłych tu braci czeskich. Posiada bogatą w sztukaterię
kopułę, dziesięć bocznych ołtarzy oraz pięknie zdobioną ambonę.
Nieco młodszą i równie piękną świątynią jest kościół p.w. św. Krzyża – dawny zbór
luterański wzniesiony, podobnie jak ratusz, według projektu Pompeo Ferrariego w latach
1711-20. Przy świątyni, w lapidarium – miejscu rzadko już dziś spotykanym – zgromadzone
14
w oparciu o: Z. Moliński, Przewodnik po Lesznie i okolicach. Wyd. Urząd Masta Leszna, 1999
op. cit.
16
w oparciu o: B. Kucharski, B. Zgodziński, Leszno i okolice. Przewodnik, Wyd. Poznańskie, Poznań, 1990
15
26
są płyty nagrobne z dawnego cmentarza kalwińskiego. Najstarsze z nich pochodzą z roku
1620. Barokowy budynek pastorówki z I połowy XVIII w. zajmuje obecnie Muzeum
Okręgowe, w którym prezentowane są wystawy stałe i czasowe. Placówka posiada cenne
zbiory związane z dziejami miasta Leszna i ziemią leszczyńską, a ponadto ciekawy dział
etnograficzny, unikalny w skali świata zbiór portretów trumiennych z XVIII w. oraz
wspaniałą kolekcję malarstwa polskiego o tematyce wiejskiej. W odnowionej synagodze
mieści się dział judaistyczny muzeum.
Cennym zabytkiem jest również kościół p.w. Św. Jana Chrzciciela – dawny zbór
braci czeskich. Zbudowano go w latach 1652-54, odbudowano po pożarze w latach 1714-16.
Jest to budowla w stylu późnogotyckim z barokowym wystrojem wnętrza. Wieża kościoła jest
kwadratowa, nakryta hełmem baniastym z latarnią. W jego murach znajduje się pięć płyt
nagrobnych z XVII i XVIII w. Ciekawostką jest umieszczony na przyporze zegar słoneczny z
1613 r.
Na peryferiach miasta, przy ul. Strumykowej zachowały się dwa wiatraki koźlaki.
Jeden pochodzi z 1705 r., druki datowany jest na połowę XVIII w.
2.2.2.2. Gmina Rydzyna
Miasto Rydzyna założone zostało na początku XV wieku przez rycerza Jana z
Czerniny Rydzyńskiego ze śląskiego rodu Wierzbnów. Własność Rydzyńskich i ich
spadkobierców, po 1680 roku została wykupiona przez Leszczyńskich, którzy przenieśli do
Rydzyny swą rodową rezydencję. Miastem - rezydencją była Rydzyna również za
Sułkowskich, od 1738 roku do pierwszej połowy XIX wieku jako ich miasto prywatne, do
1909 roku jako siedziba rodowej rezydencji. Po II rozbiorze Polski w 1793 roku Rydzyna
znalazła się w granicach zaboru pruskiego. W latach 1807-1815 należała do Księstwa
Warszawskiego. Ponownie w granice państwa polskiego włączona została od 1920 roku, na
mocy postanowień traktatu wersalskiego. W okresie międzywojennym gmina Rydzyna
bezpośrednio graniczyła z Niemcami.
Współcześnie, z uwagi na liczne zabytki oraz zachowany układ przestrzenny z
drugiej połowy XVIII wieku miasto nazywane jest „perłą polskiego baroku". Do
najokazalszych obiektów zabytkowych należy Zamek Leszczyńskich i Sułkowskich
wzniesiony w latach około 1685-1695 na murach zamku gotyckiego z początku XV wieku
(dzieło stołecznego architekta Józefa Szymona Belottiego). Fasada zachodnia przebudowana została około 1700 roku przez Pompeo Ferrariego. W rezydencji tej wychował się i
spędził młodość król Stanisław Leszczyński. Zamek czasowo był w posiadaniu Augusta II
27
Mocnego, króla Polski i Saksonii. Po zakupie Rydzyny przez Aleksandra Józefa
Sułkowskiego, architekt Karol Marcin Frantz zmienił kształt dachów i wystrój elewacji
zewnętrznych oraz dobudował od północy nową klatkę schodową. Po wygaśnięciu
rydzyńskiej linii książąt Sułkowskich, w 1909 roku Zamek i dobra rydzyńskiej Ordynacji
Sułkowskich przejął skarb państwa pruskiego. W okresie pierwszej wojny światowej
mieścił się w nim niemiecki obóz jeniecki dla Rosjan i Francuzów. W latach 1928-1939
był on siedzibą męskiego internatowego Gimnazjum i Liceum im. Sułkowskich, szeroko
znanego
dzięki
wysokiemu
poziomowi
nauczania
i
nowatorskim
metodom
wychowawczym. Podczas drugiej wojny światowej Zamek mieścił szkołę „hitlerjugend".
W
końcu
stycznia 1945 roku został spalony. W latach 1970-1989 budowlę
zrekonstruowało Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP). Za
odbudowę i pieczołowitą rekonstrukcję wystroju wnętrz reprezentacyjnych Zamek w
Rydzynie otrzymał w 1994 roku międzynarodowe wyróżnienie Europa Nostra. Obecnie
mieści centrum konferencyjne z ogólnodostępnym hotelem, restauracją i zespołem sal
konferencyjnych. Zamek dostępny jest do zwiedzania po uprzednim uzgodnieniu. Otacza go
fosa i zadbany park.
Park przyzamkowy założony został około 1820 roku na miejscu ozdobnego ogrodu
francuskiego z XVII wieku. Z formy pierwotnej zachował się układ dwuczęściowy z fosą
poprzeczną. Basen ozdobny w parku zrekonstruowano po 1970 roku. Pośród drzewostanu
występują m.in. pomnikowe dęby, czarne sosny i buk czerwonolistny. Osobliwość stanowi
także bluszcz kwitnący.
Dawne oficyny to dwa zespoły budynków z drugiej połowy XVIII wieku półkoliście
zamykające dziedziniec honorowy. Położone są symetrycznie po obu stronach dawnego
dojazdu do Zamku. Pierwotnie mieściły m.in. ujeżdżalnie, stajnie i wozownie oraz salę
redutową. Obecnie mieści się w nich siedziba szkoły dla dzieci o specjalnych potrzebach
edukacyjnych. Przed oficynami rosną pomnikowe okazy platana klonolistnego i czarnej
sosny. Na wschód od oficyn zachowały się relikty Pomarańczarni (mieścił się tam znany teatr
dworski Sułkowskich). Przetrwał także rzadko spotykany w zespołach pałacowych pawilon
strzelnicy dworskiej z 1773 roku. Odbudowany staraniem SIMP mieści letnią kawiarnię.
Użytkownikiem przyległego terenu strzelnicy jest rydzyńskie Bractwo Kurkowe.
Rynek miejski ma zachowane rozplanowanie z czasu lokacji miasta. Pierwotna
zabudowa spłonęła w 1707 roku. Najstarsze budynki pochodzą z pierwszej połowy XVIII
wieku. Ratusz odbudowany został w 1761 roku przez K.M. Frantza z fundacji Aleksandra
Józefa Sułkowskigo. Z tego samego okresu pochodzi figura Trójcy Świętej z tzw. słupem
28
morowym, upamiętniającym epidemię dżumy z 1709 roku. Z rynku roztacza się widok na
fasadę zachodnią Zamku. Perspektywę ku północy zamyka bryła kościoła poewangelickiego,
adaptowanego współcześnie na salę koncertową.
Kościół św. Stanisława zbudowany został w 1751 roku przez K. M. Frantza z fundacji
Aleksandra Józefa Sułkowskiego. Prezentuje wybitne dzieło architektury późnego baroku,
powstałe pod wpływem twórczości czeskich architektów Dientzenhoferów. Zachowany
został oryginalny wystrój wnętrza. Ołtarze w nawie ufundowane zostały przez księży
pijarów, na przełomie XVIII/XIX wieku prowadzących w Rydzynie znaną szkołę średnią. W
obejściu za głównym ołtarzem znajduje się cenna płyta nagrobna Jana z Czerniny, wykonana
po 1423 roku. Pod prezbiterium mieści się krypta grobowa rydzyńskiej linii książąt
Sułkowskich. W kościele złożono 12 trumien, m.in. gen. Antoniego Pawła Sułkowskiego,
znanego uczestnika wojen napoleońskich i jego żony Ewy z Kickich, ilustratorki „Śpiewów
Historycznych" J.U. Niemcewicza.
W Dąbczu do zabytkowych należy kościół parafialny św. Katarzyny Aleksandryjskiej z
1668 roku. Stanowi on najlepiej zachowany w regionie leszczyńskim kościół o konstrukcji
szkieletowej (wiązania ciesielskie wypełniono gliną i cegłą). Zachowane jest także oryginalne
wyposażenie wnętrza.
Jabłonna, wieś położona na terenie historycznego Śląska, w czasach średniowiecza
należała do opactwa cystersów w Lubiążu. Przed 1939 rokiem położona była na granicy z
Niemcami. Zachowany jest w niej dom polskiej straży granicznej. Na murze kościoła znajdują
się cenne płyty nagrobne z XVII wieku z wizerunkami rodziny von Stosch w strojach z
epoki. Pałac z 1901 roku z zabudowaniami folwarcznymi, otoczony jest parkiem
krajobrazowym z cennymi okazami drzew, m.in. cisów.
W Kaczkowie zachowany jest Kościół drewniany z 1729 roku. Ponadto dwór
neobarokowy i zabudowania folwarczne z drugiej połowy XIX wieku oraz cmentarz
poewangelicki.
W Przybiniu – Tworzanicach zobaczyć można zabytkowe zespoły pałacowofolwarczne.
2.2.2.3. Gmina Krzemieniewo
Pawłowice to duża wieś położona 13 km na wschód od Leszna, przy drodze do
Ponieca. Wzmiankowana była już w 1310 r. W pocz. XV w. należała do Jana z Czerniny. Od
1693 do 1939 r. stanowiła własność rodu Mielżyńskich. Obecnie mieści się w niej Siedziba
Zootechnicznego Zakładu Doświadczalnego i Krajowego Centrum Hybrydyzacji Trzody
29
Chlewnej, prowadzącego eksperymenty i badania mające na celu uzyskanie nowych odmian
drogą krzyżowania osobników różnych ras.
Głównym walorem Pawłowic jest przepiękny zespół pałacowy wzniesiony w latach
1779-83, w stylu klasycystycznym. Inicjatorem jego budowy był Maksymilian Mielżyński,
pisarz wielki koronny, a projekt wykonał Karol Gotthard Langhans. Twórcami elementów
rzeźbiarskich byli rzemieślnicy z Rydzyny, Leszna i Rawicza, pracujący pod kierunkiem
rzeźbiarza
Bohma.
Budowla
jest
trzykondygnacyjna,
trzynastoosiowa,
połączona
ćwierćkolistymi galeriami z dwiema analogicznymi oficynami. Od frontu wznoszą się cztery
wysokie kolumny jońskie zwieńczone attyką, na której umieszczono cztery alegoryczne
posągi kobiece. Korpus pałacu, galerie, oficyny i domki odźwiernych wytyczają wielki
dziedziniec z klombem zieleni i szpalerami kwiatowymi. Wnętrza zaprojektował architekt
królewski Jan Christian Kamsetzer. Wystrojem wyróżnia się sala balowa. Wzdłuż ścian
ustawiono 24 marmurowe kolumny o kapitelach korynckich, wspierających belkowanie
otaczające całą salę. W centrum ulokowano rozetę. Okna znajdują się w głębokich wnękach,
wystroju dopełniają: kryształowe lustra na ścianach, trzy wiszące świeczniki kryształowe z
końca XVIII w., bogata dekoracja stiukowa oraz inkrustowana posadzka. Bogatą dekorację
ma także salon zielony z wiszącym kryształowym świecznikiem i białym marmurowym
kominkiem. Salon jedwabny ma ściany wyłożone jedwabną, haftowaną tkaniną, meble w
stylu Ludwika XVI, dekoracyjne lustra, świeczniki z brązu i kominek. Salon okrągły —
wyróżnia się dekoracją stiukową oraz posadzką z mahoniu i klonu. W hallu podziwiać można
rzeźby dłuta Władysława Marcinkowskiego, z około 1900 r. Wokół pałacu roztacza się park o
powierzchni 12 ha z lat 1783 - 85, z okazami lip, topoli, dębów, wiązów i grabów.
W Pawłowicach wznosi się Kościół z 1597 r. Był on kilkakrotnie restaurowany. Jest
to budowla salowa z kwadratową wieżą i kartuszem z datą 1772. W ołtarzu głównym
umieszczono obraz „Matka Boska z Dzieciątkiem”.
W miejscowości Drobnin znajduje się pałac z pierwszej połowy XIX wieku
otoczony parkiem krajobrazowym oraz kościół parafialny z 1936 roku, projektowany przez
Franciszka Morawskiego. W latach 1902-1939 właścicielami Drobnina byli Stanisław i Stefan
Ponikiewscy, wybitni rolnicy i działacze gospodarczy w Wielkopolsce. Do rodziny
Ponikiewskich należała również wieś Brylewo. Zachowały się tam okazały dwór z drugiej
połowy XIX wieku, zabudowania gospodarcze oraz park krajobrazowy.
W Garzynie zachowany jest zespół dworski z pałacem z 1907 roku, jego
użytkownikiem jest Ośrodek Hodowli Zarodowej Sp. z o.o. Górzno.
30
W Górznie, w pałacu z 1912 roku otoczonym rozległym parkiem, mieści się
sanatorium dziecięce MSW. Ponadto zobaczyć tu można dwór z drugiej połowy XIX wieku z
parkiem i zabudowaniami gospodarczymi oraz m.in. budynek dawnej mączkarni.
W miejscowości Lubonia jest dwór z przełomu XVIII/XIX wieku z dobudowaną
kaplicą neogotycką. W tym samym stylu są utrzymane zabudowania gospodarcze.
W Oporowie istnieje dwór z końca XVIII wieku, rozbudowany 1902 roku przez
architekta Rogera Sławskiego, otoczony parkiem. Ponadto wznosi się kościół parafialny o
konstrukcji szkieletowej z 1640 roku z wieżą z początku XIX wieku. Przy kościele
zachowały się liczne nagrobki zasłużonej dla Wielkopolski rodziny Morawskich,
właścicieli Luboni i Oporowa (m.in nagrobek gen. Franciszka Morawskiego, znanego poety
oraz kaplica grobowa Ponikiewskich).
2.2.2.4. Gmina Osieczna
Osieczna to miasto położone 10 km na północny wschód od Leszna, przy drodze do
Śremu. Od południa graniczy z rozległym Jeziorem Łoniewskim. Zalążkiem miejscowości
była dawna osada na szlaku z Krzywinia do Święciechowy. Prawa miejskie nadane zostały
osadzie około 1370 roku przez Wojsława Borka z Gryżyny. Następnie była w posiadaniu
Górków, Czarnkowskich, Przyjemskich, Opalińskich, Mycielskich oraz Skoroszewskich.
Majętność i pałac do 1939 roku należały do niemieckiej rodziny Heydebrandtów.
Kościół parafialny pod wezwaniem Św. Trójcy wzniesiony został w 1540 roku
z fundacji rodziny Górków. Staraniem Mikołaja Skoraszewskiego przebudowano go w stylu
barokowym w 1777 roku (informuje o tym tablica na zewnętrznym murze prezbiterium). W
ołtarzu głównym przedstawiono adorację Trójcy Świętej. W tej części kościoła zachowane jest
późnogotyckie sklepienie gwiaździste. W kaplicy południowej znajdują się epitafia
Przyjemskich, Jana Olbrachta i jego żony Anny Konstancji z Grudzińskich. Zachowały się
także wykonane z czarnego marmuru, malowane na blasze portrety trumienne.
Zabytkiem jest również barokowa brama, z datą 1904 i monogramem „XRL", który
odnosi się do proboszcza Romana Leszczyńskiego. Nad wejściem zamieszczono herby
fundatora kościoła i jego żony. W kruchcie znajdują się tablice informujące o dziejach
dzwonów kościelnych z ich autentycznymi fragmentami oraz o odbudowie kościoła po
pożarze z 1859 roku. Wschodnia część placu kościelnego przylega do ulicy która
doprowadza do zespołu klasztornego franciszkanów. Klasztor prowadzi nowicjat zakonny,
jest Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej.
31
Reformaci (gałąź zakonu franciszkańskiego, powstała w 1532, w Polsce od 1622)
sprowadzeni zostali do Osiecznej w 1622 roku przez Adama Olbrachta Przyjemskiego,
właściciela Osiecznej i Miejskiej Górki, założyciela miasta Rawicza. Kościół klasztorny
p.w. św. Walentego został wzniesiony w latach 1729-1733 przez Pompeo Ferrariego. Pod
szczytem fasady zachodniej znajduje się kartusz z herbami fundatorów: po lewej „Dołęga"
Józefa Mycielskiego, obok „Nałęcz" Karoliny z Małachowskich, jego żony. Cenne
rokokowe wyposażenie wnętrza, wykonane jest w drewnie dębowym. Brązowo-biała
kolorystyka nawiązuje do tradycji kultywowanej w zakonach franciszkańskich. W
ołtarzu głównym znajduje się rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego, dzieło Antoniego
Schultza z Rawicza, autora wystroju kościoła. Powyżej widnieje tarcza zegarowa
ukazująca godzinę śmierci Ukrzyżowanego. W ołtarzach bocznych, przylegających do
prezbiterium zawieszono obrazy malowane przez Franciszka Smuglewicza. W ołtarzu po
lewej stronie widoczny jest wizerunek św. Anny z Marią, stanowiący zasłonę dla
otoczonego kultem obrazu Matki Boskiej Osieckiej. Obraz przedstawia pełną niepokoju
Madonnę ze spokojnie śpiącym Jezusem. Sugestywna wymowa obrazu opiera się na
psychologicznym
skontrastowaniu
obu
postaci.
Wizerunek
Madonny
Osieckiej
namalowany został w XVI wieku w oparciu o wzory włoskie. Koronowano go w 1979
roku. Kościół franciszkanów w Osiecznej zaliczony został do sanktuariów papieskich.
Przy furcie klasztornej znajdują się dwa cenne freski z drugiej połowy XVIII wieku, ze
scenami z życia św. Franciszka (konserwowane w 1986 roku). Przy północnym krańcu
dziedzińca,
za
cmentarzykiem
klasztornym
jest
ciekawa
współczesna
rzeźba
przedstawiająca „Kazanie św. Franciszka do ptaków”.
Zamek usytuowany jest w zachodniej części miasteczka, przy ujściu rzeczki Zgnilec
(potocznie zwanej Samicą) do Jeziora Łoniewskiego. Mieści się tutaj dziecięcy ośrodek sanatoryjny. Na murze od północy widzimy tablice z inskrypcjami. Najstarsza (sprzed
1598 r.) upamiętnia przebudowę pierwotnego zamku obronnego przez Andrzeja
Czarnkowskiego, kasztelana nakielskiego (monogram „AC CN"). Tablica pod szczytem
podaje datę zakończeniu tej przebudowy. Poniżej tablica upamiętniająca odbudowę
zamku po pożarze z 1665 roku, prowadzoną przez Jana z Bnina Opalińskiego, zięcia J.O.
Przyjemskiego. Widnieje również tablica z herbem Heydebrandtów z około 1908
roku. Nad wejściem, w narożu dziedzińca wewnętrznego, zachował się manierystyczny
portal z około 1600 roku z bogatą dekoracją rzeźbiarską. Powyżej kartusz z herbem
Nałęcz i monogramem „AC" Andrzeja Czarnkowskiego. Na elewacji południowej
dziedzińca, na wysokości pierwszego piętra, zamieszczono kartusze upamiętniające
32
Mikołaja Skoraszewskiego i jego żonę Teresę z Goetzendorfów Grabowskich. Część
najstarszą zamku stanowią jego skrzydła północne i zachodnie. Ozdobione neoromańską
wieżą skrzydło od strony jeziora posiada wystrój z przełomu XIX/XX w. Na wykuszu
widoczne są herby rodziny Heydebrandtów, obok data 1900 r. Herby te powtórzone zostały w
umieszczonym poniżej oknie witrażowym.
Nieopodal miasta, na wzgórzu przy szosie do Leszna, znajdują się trzy zabytkowe
wiatraki. Najstarszy pochodzi z 1729 r., sąsiednie są nieco młodsze, zostały zbudowane w 1761 r. i
1763 r.17 Po drugiej stronie ulicy znajduje się niewielki pomnik z napisem upamiętniającym
„bitwę pod wiatrakami" z okresu Powstania Wielkopolskiego. W dniu 11 stycznia 1919 roku
odziały powstańcze z Osiecznej, Krzywinia i Śmigla stoczyły tutaj zwycięską potyczkę z
załogą pruskiego garnizonu z Leszna. Nieopodal, do stacji paliw przylega teren cmentarza
poewangelickiego. Zachował się także grobowiec rodzinny Heydebrandtów z płytami
nagrobnymi z lat 1895-1924.
2.2.2.5. Gmina Lipno
W miejscowości Klonówiec zachował się dwór z połowy XVIII wieku przebudowany
w 1914 roku przez rodzinę Cioromskich, ponadto park krajobrazowy oraz zabudowania folwarczne.
Mórkowo to wieś lokowana przy średniowiecznym szlaku z Poznania do Głogowa. W
nawie późnogotyckiego kościoła parafialnego zachowało się piękne sklepienie gwiaździste wsparte
na dwu filarach. Można obejrzeć także renesansowe nagrobki dawnych właścicieli wsi. Od
wschodu rozciąga się teren podworski z pałacem z końca XIX wieku. Od 1980 roku kościół jest
siedzibą Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.
Radomicko także lokowane było na szlaku z Poznania do Głogowa, w XIII wieku nadane
zostało benedyktynom z Lubinia. Obecny kościół wzniesiono w połowie XIX wieku. Wnętrze jest
barokowe. Na murze zewnętrznym mieści się tablica żałobna z XIX wieku upamiętniająca
proboszcza Marcina Włodarskiego, zasłużonego obrońcę polskości w okresie Kulturkampfu.
Wilkowice to kolejna wieś lokowana przy szlaku z Poznania do Głogowa. Kościół
parafialny pochodzi z XVI wieku. Na murze zewnętrznym widoczne są późnorenesansowe
płyty nagrobne. Natomiast kościół poewangelicki zbudowany został na początku XX wieku.
17
Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, delegatura w Lesznie
33
2.2.2.6. Gmina Święciechowa
Święciechowa to wieś gminna położona 6 km na zachód od Leszna. Jest jedną z
najstarszych osad w rejonie Leszna. Powstała zapewne w XI wieku jako wieś targowa przy
trakcie z Poznania do Głogowa. Prawa miejskie uzyskała na przełomie XIII/XIV wieku.
Stanowiła wówczas własność klasztoru benedyktynów w Lubiniu, do dóbr klasztornych
należała do 1710 roku. Miasto było w XVI i XVIII wieku znaczącym ośrodkiem
płóciennictwa. Kilkakrotnie zniszczone pożarami, po upadku rzemiosł w okresie zaborów
stopniowo przybierało charakter rolniczy. Pomimo protestów, prawa miejskie Święciechowa
utraciła w 1934 roku. Zachowany jest dawny układ przestrzenny. Rynek wytyczony został
w 1333 roku w zachodniej części ówczesnego placu targowego. Pomnik Powstańców
Wielkopolskich stanowi rekonstrukcję oryginału z 1920 roku. Kościół parafialny p.w. św.
Jakuba ufundowany był w XIII wieku przez benedyktynów Lubińskich. Część wieżowa
kościoła z gotyckim portalem pochodzi z połowy XV wieku (zwieńczenie wieży z końca
XVIII wieku). Nawa i barokowe prezbiterium jest z XVIII wieku. Z pierwotnego wystroju
przetrwały m.in. ostrołukowe, ślepe okna od północy i fragment oszkarpowania w narożu.
Wnętrze zachowało bogaty wystrój barokowy. Ołtarz główny pochodzi z 1798 roku. W
polu centralnym znajduje się obraz Matki Boskiej Szkaplerznej, natomiast w nastawie
wizerunek patrona świątyni. W części nawowej ulokowano 12 ołtarzy bocznych z obrazami,
rzeźbami figuralnymi, na antepediach sceny z życia świętych. We wnętrzu i na murach
zewnętrznych kościoła znajdują się interesujące epitafia z okresu od XVII do początku
XIX wieku.
W Trzebinach, w dawnym pałacu Gurowskich (z XVII wieku, przebudowanym w XIX
wieku, restaurowanym w latach 80. XX wieku) mieści się Wielkopolski Ośrodek Studiów i
Ochrony Środowiska Kulturowego. Ekspozycja stała ciekawie obrazuje pradzieje regionu
leszczyńskiego. W jednej z sal oglądać można cenny zespół XVII-wiecznych polichromii na
deskach, odkryty w trakcie remontu pałacu w Osieku koło Kościana w 1987 roku. Do pałacu
przylega 5 ha park z okazami drzew i krzewów, ozdobiony rzeźbami ogrodowymi.
We wsi Długie Stare znajduje się zabytkowy kościół parafialny z zachowanymi
partiami murów z XV wieku. Przed kościołem jest okazały nagrobek rodziny Nieżychowskich
z wizerunkami zmarłych, kartuszami herbowymi, rzeźbami figuralnymi i obszerną, wierszowaną inskrypcją.
W położonym nad jeziorem Krzycku Małym wzniesiono w 1912 r.
neogotycki
kościół p.w. Matki Boskiej Śnieżnej. Jego wystrój częściowo pochodzi z XVIII wieku. Przy
34
kościele umieszczono zabytkowe nagrobki. Na murze przy kościele znajdują się także trzy
figury przydrożne z XVIII i XIX wieku. W Krzycku Małym urodził się arcybiskup
gnieźnieński i znany poeta Andrzej Krzycki (1482-1537).
2.2.2.7. Gmina Włoszakowice
Włoszakowice w XIV wieku należały do rodu Junoszów, następnie do BorkówGryżyńskich. Od XV wieku były w posiadaniu rodu Opalińskich. W XVII wieku właścicielem
Włoszakowic był Krzysztof Opaliński, wybitny przedstawiciel linii sierakowskiej tego rodu,
znany też z tego, iż w czasie „potopu" poddał Wielkopolskę Szwedom. Dobra włoszakowickie
przeszły w posiadanie Leszczyńskich w wianie Katarzyny Opalińskiej, poślubionej w 1696
roku przez Stanisława Leszczyńskiego. W 1738 roku zostały zakupione przez Aleksandra
Józefa Sułkowskiego. Jego najmłodszy syn Franciszek, założyciel linii bielskiej książąt
Sułkowskich, sprzedał Włoszakowice w 1782 roku księciu Karolowi Schöneich, który trzy lata
później odsprzedał je księciu Karolowi Köthen von Anhalt. Pałac i dobra włoszakowickie
pozostawały własnością książąt askańskich do 1919 roku. W okresie II Rzeczypospolitej
stanowiły własność państwową.
Pałac Sułkowskich to obecnie siedziba Urzędu Gminy. Zbudowany został w 1752 roku
przez Karola Marcina Frantza dla Aleksandra Józefa Sułkowskiego na miejscu rezydencji
Opalińskich. Rozplanowany na planie trójkąta (trianon), początkowo służył jako pałac
myśliwski. Trójkątny kształt pałacu Sułkowskich wiązany jest z przynależnością fundatora
do loży masońskiej. Nad wejściem głównym kuty w piaskowcu kartusz herbowy
Sułkowskich. W przyziemiu ozdobna „grota" z dekoracją sztukatorską naśladującą ścianę
skalną, roślinność i fragmenty architektury. W trójkątnym salonie na pierwszym piętrze (sala
posiedzeń Rady Gminnej) oglądać można portret Karola Kurpińskiego. Pałac poprzedzają
budynki dawnych oficyn z XVIII wieku, później przebudowane. W oficynie od południa, od
1873 roku mieściła się kaplica protestancka.
Kościół parafialny pod wezwaniem Świętej Trójcy Zbudowany został w latach
1640-1643 z fundacji Krzysztofa Opalińskiego przez (prawdopodobnie) Krzysztofa
Bonadurę starszego. Nad wejściem głównym widoczny jest kartusz herbowy książąt
Sułkowskich. Ołtarz główny jest dziełem wybitnego krakowskiego rzeźbiarza Sebastiana
Sali. W polu głównym Adoracja Trójcy Świętej przez świętych Wojciecha i Stanisława.
Ołtarze boczne i bogate wyposażenie wnętrza pochodzą z XVII i XVIII wieku. Na murze
zewnętrznym tablica poświęcona Karolowi Kurpińskiemu. Przy kościele rosną pomnikowe
okazy lip drobnolistnych. Przed szkołą podstawową ustawiono pomnik Karola Kurpińskiego
35
z 1975 roku, dzieło ludowego rzeźbiarza Leona Dudka. Na miejscu domu rodzinnego
kompozytora widnieje pamiątkowa tablica.
Karol Kurpiński (ur. 6 marca 1785 - zm. 18 września 1857) to znany polski
kompozytor i dyrygent. Urodził się we Włoszakowicach, w rodzinie organisty. Tworzył w
Warszawie, gdzie był m.in. dyrygentem i dyrektorem sceny operowej Teatru Narodowego,
nauczycielem Szkoły Muzyki i Sztuki Dramatu. Skomponował liczne opery o tematyce
polskiej, wykorzystując melodie i tańce ludowe. Napisał wiele utworów instrumentalnych i
pieśni, w tym Warszawiankę. Choć żył w okresie romantyzmu, w jego utworach wyraźne są
wpływy klasyków wiedeńskich. W oficynie pałacu działa izba pamięci poświęcona m.in.
jego twórczości.
W położonym na terenie gminy Włoszakowice Krzycku Wielkim zachował się dwór
alkierzowy z połowy XVIII wieku.
Przybyszewo to wieś wzmiankowana w 1445 roku jako własność Przybyszewskich,
Wilkowskich, Mycielskich. Majątek ziemski był od 1859 roku w posiadaniu właścicieli
narodowości niemieckiej. Istniejący pałac wzniesiono około 1910 roku dla Hugona
Lehmanna. Współcześnie poddany on został renowacji i adaptacji na ośrodek
konferencyjno-hotelowy, należący do Wyższej Szkoły Marketingu i Zarządzania w Lesznie.
Przy pałacu mieści się niewielki park krajobrazowy oraz zespół zabudowań folwarcznych.
2.2.2.8. Gmina Wijewo
Przez Wijewo i teren sąsiedniej gminy Przemęt przebiega wielkopolski odcinek
międzynarodowego szlaku cystersów. Ponadto w kościele w Wieleniu (1742 r.) zachował się
rzeźbiony wizerunek Matki Boskiej z dzieciątkiem „Ucieczki Grzeszników" (XV wiek).
2.2.2.9. Gmina Przemęt
Przemęt to wieś wzmiankowana w 1210 r. jako gród. Od 1244 r. do rozbiorów była
ona siedzibą kasztelani. Natomiast od XIII w. do 1796 r. posiadała prawa miejskie. W 1408 r.
Władysław Jagiełło nadał gród i okoliczne włości zakonowi cystersów z pobliskiego
Kaszczoru. W XVI w. miał tutaj miejsce bunt chłopów przeciwko wyzyskowi cystersów. W
okresie okupacji w 1943 r. w Przemęcie działał obóz pracy.
Współcześnie zachowany jest barokowy kościół p.w. św. Jana, zbudowany w latach
1651 - 90 według projektu architekta włoskiego J. Catenazziego. Po pożarze w 1742 r.
36
odbudowany został w latach 1758 - 59. Budowla jest trzynawowa, bazylikowa, po bokach
znajdują się dwie wieże nakryte ażurowymi hełmami z latarniami, zwieńczonymi krzyżami
opackimi. We wnętrzu podziwiać można barokową polichromię z końca XVII w., odnowioną
w XIX w. i w 1956 r. W prezbiterium mieści się iluzjonistyczna kopuła z latarnią. Okazały
barokowy ołtarz główny pochodzi z 4 ćw. XVII w., z bogatą dekoracją rzeźbiarską i obrazem
Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny z 1834 r. Ołtarze boczne w stylu barokowym z
rzeźbami i obrazem Matka Boska Pocieszenia powstały w XVII w. W nawach bocznych
znajdują się ołtarze rokokowe z ok. 1770 - 80 r. Wyróżniają się przepiękne i misternie
rzeźbione stalle, tron opacki, konfesjonały, ławki oraz ambona wykonane z czarnego dębu.
Wszystko to jest dziełem zakonników. Po klasztorze z początku XVII w. pozostał krużganek,
ciągnący się wzdłuż ściany kościoła. Wiszą tutaj trzy barokowe obrazy z XVIII w. Barokowy
budynek poklasztorny z XVII w. został później przebudowany. Ponadto na osiedlu o nazwie
Przedmieście wznosi się stary, pierwotnie gotycki kościół cmentarny p.w. św. św. Piotra i
Pawła, po przebudowie w XVII-XVIII w. ma cechy budowli późnorenesansowej.
Wyposażenie wnętrza jest rokokowe. Z fundacji cystersów pochodzi również późnobarokowy
kościół św. Wojciecha w Kaszczorze. Na cmentarzu przykościelnym zachowały się nagrobki z
początku XIX wieku.
2.2.3. Dziedzictwo duchowe
2.2.3.1. Legendy18,19
Założenie miasta Leszna związane jest z podaniem ludowym o rycerzu Wieniawie. W
dawnych czasach rycerz ten, wraz z orszakiem Królowej Dąbrówki, zdążającej z Czech do
Polski, przybył do położonej wśród lasów, małej osady nazywanej Leszczyną. Okolice osady
pustoszył wówczas olbrzymi żubr, którego nie można było pokonać ani oszczepem, ani też
strzałą. Dąbrówka słysząc o tym poleciła swym zbrojnym zastępom oswobodzić od tej plagi
Leszczynę. Podjął się tego sam Wieniawa, który, by dać dowód swej odwagi i męstwa, wyruszył
w poszukiwaniu żubra bez zbroi i broni. Ukryty za dębem w stosownej chwili chwycił żubra za
rogi i powaliwszy na ziemię złamał mu kręgi. W dowód uznania siły rycerza, władczyni
przydzieliła do herbu Wieniawy łeb żubra z pierścieniem u nozdrzy. Symbole męstwa rycerza
Wieniawy są widoczne w herbie miasta Leszna, także nazwa Wieniawa widnieje na
w oparciu o: B. Świderski Ilustrowany opis Leszna i Ziemi Leszczyńskiej. Nakład Księgarni A. Krajewicza,
Leszno, 1928, s. 203 – 207
19
w oparciu o: E. Frankiewicz: Osieczna Zapis historyczny. Bezpłatny dodatek książkowy „Głosu”. Drukiem
Drukarni Leszczyńskiej, Leszno 1939, s.98-111
18
37
współczesnej mapie miasta w odniesieniu do nowoczesnego osiedla mieszkaniowego oraz domu
handlowego w centrum, natomiast określenie „leszczyńskie byki” kojarzone jest ze znaną w
kraju drużyną żużlową.
Według innego podania okolica, gdzie znajduje się dzisiejsze miasto Leszno była
bagnista i bogata w dziką zwierzynę. Żył tam także straszny byk, który niepokoił mieszkańców
tej ziemi. Mieczysław I, aby uwolnić okolice od potwora ogłosił, że ten, który go pokona
otrzyma w posiadanie tę ziemię. Czynu tego, wymagającego wielkiej siły i odwagi dokonał
Persten – rycerz przybyły z Czech razem z Dąbrówką. Chwycił on byka żywcem i
przeciągnąwszy mu przez nozdrza żelazny pierścień, przyprowadził go przed króla i tam w
obecności zgromadzonych uciął mu głowę toporem, przez co przeszedł w posiadanie tej ziemi.
W herbie miasta Leszna widnieje głowa byka z pierścieniem w nozdrzach i topór. Przypuszcza
się, iż te rekwizyty były powodem powstania podania.
Znana legenda związana jest ze skarbem Jeziora Osieckiego (Łoniewskiego) i
pochodzeniem nazwy Osieczna. Według podania osadę Wojnowo założył rycerz pospolicie
zwany Wojną, który miał swoje włości na pograniczu marchii brandenburskiej. Gród obronny
położony w pięknej okolicy nad jeziorem nazwano od miana rycerza Wojnowem. Osada
rozrastała się pod rządami dobrego i zapobiegliwego gospodarza. Rycerz Wojna
doświadczony w grabieżach i napadach obmyślił sposób na zabezpieczenie swoich skarbów.
Zaplanował budowę tajemnego przejścia pod jeziorem. O pomoc poprosił O.O.
Benedyktynów z Lubinia. Ojciec Romuald miał sprowadzić potrzebnych do wykonani robót
ludzi. Od wnętrza grodu poczęto wykopywać ganek pod wodą wiodący, który dla
bezpieczeństwa umocniono dębowymi blochami i kamieniami. Po skończeniu tunelu obcy
górnicy, którzy nawet mowy miejscowej nie rozumieli i tajemnicy nie mogli wyjawić, szybko
opuścili osadę. Mieszkańcy i dworzanie domyślali się ich roboty, ale gdzie i dokąd ganek
wiedzie, nikt odgadnąć nie potrafił.
Za czasów wojny husyckiej, na początku XV w. Husyci byli i w Wielkopolsce, a
wieść o skarbie Wojny, stokrotnie, jak to bywa w ustach ludu powiększona, do nich doszła.
Wojnowem władał wówczas wnuk dzielnego Wojny Wojnar, który ni siłą, ni wprawą
rycerską dziadowi nie dorównywał. Zdawał sobie sprawę ze słabych sił w stosunku do wroga.
Małżonka doradziła mu, aby donieść o zagrożeniu jej bratu Bożywojowi w Kąkolewie. Na
posłańca, na ochotnika zgłosił się młody koniuszy. Zwinny i silny przebył strumień w bród,
ale złapali go Husyci. Pomimo tortur nie wyjawił, jaka jest siła wojska grodu Wojnara. Zawisł
na sośnie przy drodze. Zobaczył go żebrak, który szedł z Leszna do Wojnowa. Widząc też
wojska Husytów starzec ten, czym prędzej, doniósł o wszystkim staroście w Kąkolewie
38
Bożywojowi. Zaczęto przygotowywać się do rozprawy z rabusiami. W czasie tym zawitał do
Kąkolewa śpiewak, który okazał się być starym lirykiem rycerza Wojny. Prosił on usilnie o
spotkanie z Bożywojem. Rozmawiając z nim wyjawił mu tajemnicę związaną z przejściem
pod jeziorem, którą poznał od Wojny. Jako ulubiony śpiewak Wojny towarzyszył mu w
ostatnich dniach życia. Rycerz ujęty jego śpiewem wyjawił mu, dokąd prowadzi tajemne
przejście pod wodami jeziora, zaklinając, by nikomu o tym nie mówił. Ale w obliczu
zagrożenia starzec postanowił tajemnicę wyjawić. Nazajutrz wróg oblegał Wojnowo z trzech
stron. Husyci wtargnęli do miasta i już ich wódz miał ogłosić zwycięstwo, gdy nagle tłum
rycerzy wyrósł jakby spod ziemi. Pomoc przyszła spod jeziora. Odsiecz, odsiecz nam
przybyła! Wołali radośnie rycerze. Uratowani mieszkańcy Wojnowa dziękowali Bożywojowi
za ocalenie. Szczęśliwy Wojnar, osadę od dziada jego Wojnowem zwaną, na pamiątkę takiej
niespodziewanej i cudownej odsieczy nazwał „Odsieczną”. A na pomiątkę Wojnowa
najbliższe sioło Wojnowicami mianowano. Odsieczna z biegiem lat rozwinęła się i
przekształciła w miasto, a jej nazwa zmieniona została na Osieczną. Pod tą nazwą miasto
istnieje do dziś.
W okolicach Osiecznej, w lasach łoniewskich, jak podaje inna legenda związana także
ze skarbem, pod najwyższą na Uroczu górą znajduje się wielki skarb, ukryty podczas dawnych
wojen przez Twardowskiego. Do niego z Osiecznej można było dojść w dawnych czasach tylko
podziemnym korytarzem od strony zamku. Po śmierci czarodzieja zapomniano o tym dojściu.
Ale zły duch mistrza w postaci czerwonego koguta, czuwający nad górą bogactw, oznajmił
mieszkańcom Osiecznej, iż pomoże mim skarb odnaleźć, jeżeli trzykrotnie udadzą się ku
wyzwoleniu jego duszy, procesją na msze świętą z kościoła farnego do zamku w Osiecznej, nie
zapominając niczego, coby było potrzebne do tego obrządku. Lecz, gdy osieczanie procesje
urządzali, zawsze brak było jakiegoś niezbędnego przedmiotu (mszału, świętego obrazu, nożyc
do przycinania knotów świec). Twardowski, skutkiem niedbalstwa mieszczan, uniesiony
gniewem, w postaci diabła, otoczony bracią z piekieł, wśród grzmotów i piorunów, zatopił
krużganek, by na zawsze odciąć Osieczną od skarbów, które im dotychczas tak łatwo były
dostępne. Odtąd w lasach łoniewskich podczas wichrów i grzmotów zły duch czarodzieja w
postaci strzelca upiora odbywa nocami swe harce diabelskie. Rybacy na jeziorze podczas swych
wypraw nocnych często słyszą odgłosy trąbek, ujadanie ogarów oraz huk diabelskich strzelb
myśliwskich. To ponoć Twardowski na ognistym rumaku bez łba i ogona, spłynąwszy z czarnej
chmury, hula ze swa czeredą w Wydorze i pilnuje skarbów ukrytych, by z rana zniknąć w
głębokim jarze, tak zwanym „Skoku diabelskim”.
39
Legenda głosi, iż na małej wysepce, w środku jeziora Łoniewskiego w Osiecznej stał
niegdyś kościółek, który zapadł się w jeziorze. Podczas wielkiej nawałnicy zatonęła za
dawnych lat w pobliżu tej wysepki, w falach wzburzonego jeziora, łódź z dwoma bezbożnymi
mieszkańcami Osiecznej. Odtąd często o północy ukazuje się na jeziorze pusta łódź, z której
dochodzą jęki zatopionych mężczyzn – topielców wśród grania organów i bicia dzwonów w
głębinach jeziora.
Kolejne podanie znane w Osiecznej związane jest z zamkiem i Białą Damą. Na
początku XIX w. ksiądz Rogaliński zażegnał pokutującego w zamku, ducha niewiernej żony
pana zamku, która - nieobecnego z powodu wyprawy na wojnę w celu obrony ojczyzny męża
– zdradzała z lekarzem pochodzącym z Włoch.
W pobliżu Włoszakowic wypływa źródełko, nad którym wznosi się dziś marmurowa
kapliczka. Jest to źródło św. Jadwigi. Woda ze źródła jest używana przeciw chorobom oczu.
Według podania królowa Jadwiga odbywała w towarzystwie kilku kobiet pielgrzymkę z okazji
odpustu do Charbielina w ziemi Śmigielskiej. W czasie wędrówki zemdlała jedna z
towarzyszących jej kobiet, a ponieważ w pobliżu nie było wody, wyżłobiła ta święta Pani w
piasku piętą zagłębienie, z którego niebawem trysnęła woda, dotąd z tego miejsca wypływająca.
Inna legenda związana jest z królem Władysławem Jagiełłą, który w 1410 r. prowadził
hufce polskie na Krzyżaków pod Grunwald. Rycerze z powodu dużego upału znaleźli się w
bardzo ciężkim położeniu, gdyż nie mieli ani kropli wody do picia. Wówczas zaczęli modlić się
do swojej świętej królowej i nagle ujrzeli tryskające źródełko. Stąd pochodzi nazwa źródła do
dziś dnia używana.
We Włoszakowicach zamek owiany jest tajemnicą związaną z wolnomularstwem,
czyli masonerią.
Natomiast na północ od Włoszakowic jest góra zwana Winnicą, z którą związana jest
legenda o śmiałym pastuszku. Za dawnych czasów, znajdowała się tu pokryta porostami
głęboka otchłań, przypominająca studnię. Pasąca swą trzodę swawolna wiejska młodzież
spuściła pewnego razu za pomocą rzemieni na dno otchłani chłopca matołka, który na jej dnie
ujrzał w kryształowej wodzie cudnej urody dziewczynę, szyjąca białą sukienkę. Przerażona
niespodziewanym gościem dziewczyna, chcąc pozbyć się natręta, napełniwszy mu czapkę
błyszczącymi dukatami, pozwoliła bezkarnie opuścić czarodziejką siedzibę. Niebawem
chłopiec znalazł się ze swym skarbem wśród towarzyszy. Widząc tyle złota zapragnęli oni
również łatwym sposobem dojść do posiadania skarbów, w studni ukrytych. Lecz o dziwo,
skoro tylko pierwszy śmiałek zapuścił się w ciemną otchłań góry, zapadły się wśród
grzmotów jej ściany, grzebiąc na zawsze nieszczęsną ofiarę chciwości.
40
W Krzycku (gmina Święciechowa), w miejscu jeziora wznosiło się dawnymi czasy duże
miasto, którego mieszkańcy byli nadzwyczaj bezbożni, za co Pan Bóg wielce ich ukarał.
Prawdziwy potop, przypominający powódź zniszczył i zatopił im miasto. Jeszcze dziś na dnie
jeziora dobry pływak zauważyć może szczątki zatopionej osady. Pewnego razu przy
wydobywaniu sieci rybacy poczuli nadzwyczajny ciężar. Złorzecząc pracy ujrzeli nagle w sieci
wielkich rozmiarów dzwon, dawniej już zatopiony, który dzwoniąc osunął się na dno jeziora.
Jeszcze po dziś dzień wśród wichrów i burz słychać podziemny odgłos dzwonów zatopionego
miasta.
Ciekawa jest także legenda o tajemniczym pojawianiu się rok rocznie w pewnym dniu o
północy Białej Damy w zamku w Rydzynie. Jej portret znajdował się w jednej z jego komnat.
W zamierzchłych czasach dwór rydzyński zamieszkiwali potężni magnaci. Żądni zabaw i
światowych uciech, spraszali oni z daleka najpiękniejsze damy, by móc urządzać hulaszcze i
rozpustne biesiady. Jedna z kobiet szczególnie czarowała wszystkich swoja urodą. Przybyła ona
z dalekich stron i nie znała obyczajów w zamku rydzyńskim. Z początku szanowano ją i
obsypywano hołdami. Pozwolono jej spokojnie pędzić życie z dala od wesołości i zabaw. Lecz
zły i gorszący przykład oraz namowy z czasem zrobiły swoje. Dama powoli zaczęła zbaczać z
drogi cnoty, by w końcu stać się jedną z najwystępniejszych rozpustnic. Zawiedziona w końcu w
miłości, otruła z zemsty jednego ze swych wielbicieli-kochanków, za co ją spotkała okrutna kara.
Zamurowano ją żywcem w podziemiach zamku. W przeddzień wykonania egzekucji,
spowiadając się księdzu w kaplicy zamkowej, zataiła świadomie, prawie w obliczu śmierci,
jeden z najcięższych swych grzechów. Odtąd rok rocznie w dzień jej zgonu ukazuje się o
północy w kaplicy zamkowej ksiądz w komży i doprawia Mszę św., a niewiasta w bieli, klęcząc
u stóp ołtarza modli się żarliwie. Po Mszy, zbliża się Biała Dama do księdza, by mu wyjawić
swój grzech śmiertelny i prosić o rozgrzeszenie. Lecz spowiednik, patrząc w jej piękne oblicze
wskazuje na dwa blade celebrujące chłopięta i mówi grobowym głosem „nie czas jeszcze
dziecko moje”. Biała Dama znika powoli, by modląc się i wzdychając w ciemnych krużgankach
i komnatach niepokoić do rana mieszkańców zamku. Podanie doczekało się opracowania
wierszem przez B. Karpińskiego. W innej wersji podania mowa jest bezpośrednio o zbrodni
dzieciobójstwa (Biała Dama bezskutecznie błaga o rozgrzeszenie).
W Przemęckim Parku Krajobrazowym osobliwością jest rezerwat „Wyspa
konwaliowa”, na której konwalie mają oprócz koloru białego nitki pręcikowe zabarwione na
różowo. Według podania barwa ta ma pochodzić od partyzantów Krzysztofa Legockiego, z
41
okresu „potopu” szwedzkiego, którzy tu, w niedostępnym miejscu leczyli swoje rany. Ich
krew miała zabarwić pręciki kwiatów20.
3.2.3.2. „Duch miejsca”, znane osoby
Trudna do uchwycenia, ale wyraźnie odczuwalna atmosfera danego miejsca, jego specyficzny
koloryt decydują często o sile jego przyciągania. W przypadku Regionu Leszczyńskiego, a w
szczególności Leszna o unikalnym genius loci decyduje historia, którą tworzyli i tworzą
ludzie różnych religii i narodowości, potrafiący współpracować dla wspólnego dobra (tabela
4). Cechą, która wyraźnie rysuje się w historii miasta i której kontynuacja jest widoczna
współcześnie jest nastawnie na rozwój intelektualny. Dbałość o szkolnictwo wyróżniała
Leszno spośród siedemnastowiecznych miast nie tylko Wielkopolski, ale i Polski. To tutaj
rozwinęła się nowatorska szkoła nauczania J. A. Komeńskiego. Na uznanie zasługuje dbałość
za czasów Bogusława Leszczyńskiego o kształcenie dziewcząt, co było w XVII w.
rzadkością. Przejawem równouprawnienia jest także twórczość Anny Memoraty jedynej
kobiety w ówczesnej Polsce publikującej wiersze.
Kolejną cechą jest tolerancyjność, umiejętność nie tylko współistnienia, ale także
współdziałania grup różnych religii, co było ewenementem w siedemnastowiecznej Europie.
W Lesznie żyły w tym okresie obok siebie gminy braci czeskich (niemiecka, czeska i polska),
gmina luterańska, gmina żydowska oraz katolicy. „Należy podkreślić, iż owo zróżnicowanie
nie przeszkadzało we wspólnym zajmowaniu się sprawami miejskimi oraz we wspólnym
prowadzeniu gospodarki”21. Współpraca ta, a także znamienna dla protestantyzmu
pracowitość i oszczędność owocowały rozwojem gospodarczym miasta, budową wielu
okazałych obiektów stanowiących współcześnie dziedzictwo materialne Regionu. O uroku
miejsca decyduje „namacalność” historii, niezmieniony układ urbanistyczny Leszna,
widoczne na starych litografiach i w obecnej panoramie miasta te same wieże ratusza i
kościołów. Optymalny jest układ przestrzenny miasta, zaplanowany na „miarę człowieka”.
Kontynuacja spuścizny duchowej sprawia, iż współcześnie miasto wymieniane jest w
przewodnikach turystycznych wśród najpiękniejszych w Wielkopolsce. Rozwój szkolnictwa
wyższego powoduje, iż Leszno jest miastem ludzi młodych, promujących hasło, które
przyjęło się już jako logo „Leszno- tu chce się żyć!”
20
21
W. Łęcki (red.), Wielkopolska. Nasz kraina. Wyd. Kurpisz, Poznań, 2004
J. Topolski (red.) Historia Leszna. Wyd. Urząd Miasta Leszna, 1997
42
Tab.4. Znane osoby związane z Regionem Leszczyńskim.
Miejscowość/
gmina
Leszno
Postać
Charakterystyka
Przedstawiciele rodu Lszczyńskich, szczególnie:
Bogusław I Leszczyński (1614-1659)
Stanisław Leszczyński (1677-1766)
Maria Leszczyńska (1703-1768)
Przedstawiciele rodu Sułkowskich, szczególnie:
Aleksander Józef Sułkowski (1695-1762)
Jan Amos Komeński (1592-1670)
Jan Jonson of Crageburn (1603-1675)
Jan Popliński (1796-1839)
Anna Memorata (1612 -)
Dr Jan Metzig (1804-1868)
Dr Bronisław Świderski (1873-1941)
Nicefor Pierzyński (1881-1940)
Ksiądz Teodor Korcz (1903-1981)
Roman Maciejewski (1910-1998)
Alfred Smoczyk (1927-1950)
Osieczna
Stanisław Grochowiak (1934-1976)
Ksiądz Paweł Steinmetz
Ksiądz Edward Paweł Frankiewicz (1905-1990)
Górka
Duchowna/Lipno
Edmund Bojanowski (1814-1871)
Włoszakowice
Karol Kurpiński (1785-1857)
Lubonia/
Krzemieniewo
Adam Mickiewicz
Jeden z najwybitniejszych właścicieli
Leszna
Król Polski, książe Lotaryngii
Królowa Francji, żona Ludwika XV
Jeden z najwybitniejszych właścicieli
Leszna
światowej sławy pedagog
lekarz i uczony
polonista, redaktor „Przyjaciela Ludu”
poetka, jedyna kobieta w ówczesnej
Polsce publikująca wiersze
lekarz i filantrop, obrońca Polaków w
czasie zaboru pruskiego
lekarz, działacz narodowościowy i
społeczny
dyrektor i profesor gimnazjum im.
Komeńskiego
proboszcz parafii św. Mikołaja
kompozytor
żużlowiec, zawodnik Leszczyńskiego
Klubu Motorowego
poeta i dramaturg
Działacz religijny i społeczny,
organizator i uczestnik Powstania
Wielkopolskiego,
Filozof i historyk sztuki, przełożony
klasztoru osieckiego
Beatyfikowany, twórca ochronek
wiejskich i zgromadzenia Sióstr
Służebniczek
Kompozytor, dyrektor Warszawskiej
Opery Narodowej
poeta, gościł w 1831 r.
Źródło: opracowanie własne, w oparciu o: Z. Moliński: Przewodnik po Lesznie i okolicach. Wyd.
Urząd Miasta Leszna, Leszno 1999
2.2.3.3. Kultura ludowa
W Pawłowicach (gmina Krzemieniewo) – ludność przez długi czas wyróżniała się
wyglądem i żyła w poczuciu swojej odrębności. Także w Bukówcu Górnym (gmina
Włoszakowice) mieszkańcy różnili
się charakterem
od ludności
wsi
sąsiednich.
Prawdopodobnie byli przybyszami, sprowadzonymi do wyrębu lasów w dawnych czasach, z
dalekich stron. W tych dwóch miejscowościach najlepiej zachowały się stroje ludowe i dawne
zwyczaje, które w innych wsiach już dawno zaginęły22.
22
S. Chmielowski, w: J. Deresiewicz J., Ziemia Leszczyńska. PWN, Warszawa, 1966
43
Pierwsza wzmianka o wsi Bukówiec Górny23 pochodzi z 1210 roku, wiadome jest
jednak, że osada istniała tu już wiele lat wcześniej. Zachowane od końca XVI wieku księgi
parafialne wskazują na wielowiekowe tradycje chłopskich rodów. Bukówiec Górny znany był
z patriotyzmu. Przez cały okres zaboru pruskiego nie zdarzył się ani jeden przypadek
osadnictwa niemieckiego, mieszkańcy wsi wzięli też liczny udział w Powstaniu
Wielkopolskim. Pewna hermetyczność społeczności bukówieckiej w okresie zaboru miała
duży wpływ na zachowanie się starych zwyczajów, obrzędów, strojów, tańca i śpiewu oraz
tradycyjnego
muzykowania
na
dudach
i
skrzypcach
podwiązanych.
W
okresie
międzywojennym w Bukówcu działało 14 organizacji społecznych i zespołów artystycznych.
Obecnie działają tu: Zespół Regionalny, Kapela Dudziarska „Manugi”, Zespół Śpiewaczy
przy Klubie Złotej Jesieni, Zespół Śpiewaczy przy Kole Gospodyń Wiejskich, kabaret
„Dziura” (propagujący gwarę wielkopolską) oraz zespoły szkolne: Szkolny Zespół
Regionalny, Zespół Gimnastyki Akrobatycznej „Sokolik” i Zespół Muzyczno-Teatralny.
Bukówieckie organizacje (Towarzystwo Gimnastczne „Sokół”, Ochotnicza Straż Pożarna,
Kółko Rolnicze) oraz Urząd Gminy i GOK Włoszakowice przygotowują co roku liczne
imprezy, najbardziej znane to: Ogólnopolski Bieg „Sokoła”, Konkurs w Powożeniu
Zaprzęgami im. J. Lipowego, Konkurs Kapel Dudziarskich im. Braci Ratajczaków,
Międzywojewódzki Sejmik Teatrów Wiejskich, Dożynki Wiejskie, Jarmark Rolniczy
połączony z Powiatową Wystawą Koni Hodowlanych. Miejscowa Szkoła organizuje ponadto
Konkurs „Mówimy Gwarą”. W Bukówcu wciąż żywe są, rzadko gdzie indziej zachowane,
zwyczaje i obrzędy: „chodzynie z nowym lotkiem”, „lotanie z klekotami”, „gwiozdory i
gwiozdki”. Tu wciąż można zjeść żytni chleb wypieczony w domowym chlebowym piecu i
powidła smażone w „koprowych” kotłach. Będąc w Bukówcu warto zobaczyć Izbę
Regionalną (chałupę z XIX wieku z autentycznym wyposażeniem) oraz pracownię ludowego
rzeźbiarza Jerzego Sowijaka (autora między innymi licznych monumentalnych drewnianych
rzeźb o tematyce obyczajowej i sakralnej).
23
http://pl.wikipedia.org/wiki/Buk%C3%B3wiec_G%C3%B3rny
44
2.2.3.4. Miejsca kultu religijnego
Górka Duchowna w gminie Lipno (nazywana niegdyś Lubińską, do połowy XIX wieku
pod zarządem benedyktynów z Lubinia) stanowi miejsce kultu religijnego i turystyki
pielgrzymkowej. W kościele parafialnym znajduje się Sanktuarium Matki Boskiej Pocieszenia,
czczonej tu od XV wieku. W kaplicy bocznej jest otaczany kultem obraz Matki Boskiej z
Dzieciątkiem, kopia obrazu pochodzi z XVII wieku. Srebrna sukienka wykonana została w 1965
roku w miejsce rokokowej, skradzionej rok wcześniej. Uroczystości odpustowe odbywają się na
przełomie sierpnia i września. W kruchcie znajdują się tablice upamiętniające wybitnych kapłanów
głoszących w tym kościele kazania. Celem licznych pielgrzymek jest także Wieleń (gmina
Wijewo), a w nim kościół wieleński - Sanktuarium Maryjne. Także znanym ośrodkiem kultu jest
Osieczna i Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej, które mieści się w klasztorze Franciszkanów.
2.2.4. Współczesne życie kulturalne
W Regionie Leszczyńskim organizowanych jest co roku kilkadziesiąt imprez o charakterze
kulturalnym, rozrywkowym, sportowym i rekreacyjnym. W 2004 roku, w samym Lesznie
odbyło się 65 imprez, a rok później liczba ta wynosiła już 98. Dominują wśród nich zawody
sportowe i rajdy o randze ogólnopolskiej (34 imprezy krajowe w 2004 r., 46 – w 2005 r.). Do
wydarzeń o największym zasięgu – międzynarodowym należą zawody sportowe (tabela 5).
Tab.5. Imprezy o randze międzynarodowej w Lesznie.
Lp.
1.
2.
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Rodzaj imprezy
Międzynarodowe Zawody w Pływaniu Synchronicznym „AKWAWIT CUP' 2004
Konne Zawody Międzynarodowe CSI-C
IX Turniej Kręglarski im. St. Krzymińskiego i B. Nowackiego dzieci, młodzieży i juniorów
XXIX Międzynarodowe Szybowcowe Mistrzostwa Polski w kl. Otwartej
XIX Międzynarodowe Szybowcowe Mistrzostwa Polski kobiet w klasie Standard i Club
54 Memoriał im. A. Smoczyka
II Międzynarodowy Turniej Tenisa Ziemnego
49 Międzynarodowe Szybowcowe Mistrzostwa Polski w klasie Standard
Puchar Świata we Florecie K i M do 20 lat
EUROLIGA mężczyzn w kręglach - seniorzy
Konne Zawody Międzynarodowe CSI-I
XIII Turniej Szachowy „Dni Leszna”
Międzynarodowy Tenisowy Turniej Amatorów
Speedrowerowe Mistrzostwa Europu Drużyn Klubowych (Klubowy Puchar Europy)
Mistrzostwa Świata w wędkarstwie rzutowym
Wyścig Kolarski Tur de Pologne
Puchar Świata we Florecie K i M do lat 20
Konne Zawody Międzynarodowe
rok
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
Źródło: dane Informacji Turystycznej, Leszno 2006.
45
W Lesznie, co roku odbywają się „Dni Leszna”. Jest to tydzień bogaty w wydarzenia
kulturalne, sportowe, rozrywkowe. Wiele z nich ma miejsce w atrakcyjnej scenerii
leszczyńskiej starówki. Turyści mogą skorzystać z usług przewodnickich młodych
leszczynian, którzy na zasadzie wolontariatu oprowadzają po ciekawych zakątkach swojego
miasta. Leszczyński Rynek to także miejsce Międzynarodowych Dni Muzyki i Folkloru,
odbywających się we wrześniu oraz Festiwalu Sztuki Ulicznej „Szlifowanie Bruku”
(czerwiec), Lata z Folklorem (sierpień) i grudniowego koncertu kolęd. Do stałych wydarzeń
należą ogólnopolski Turniej Recytatorski Twórczości Stanisława Grochowiaka oraz
Juwenalia organizowane wspólnie przez leszczyńskie szkoły wyższe. Ponadto do wydarzeń
kulturalnych o charakterze cyklicznym w Lesznie, Krzywiniu, Osiecznej, Rydzynie,
Święciechowie oraz Włoszakowicach należą koncerty, konkursy i festiwale. Pozostałe
imprezy kulturalno-rozrywkowe, które należą do stałych, szczególnie na obszarach wiejskich
to dożynki, festyny gminne, odpusty oraz występy zespołów folklorystycznych. W Przemęcie
organizowane są także plenery malarskie.
2.2.5. Walory zdrowotne
Walory zdrowotne wiązane są z funkcjonowaniem specjalistycznych ośrodków opieki
zdrowotnej w Osiecznej oraz Górznie. Sanatorium dla dzieci i młodzieży w Osiecznej zajmuje się
leczeniem i rehabilitacją dzieci z następującymi schorzeniami: cukrzyca insulinozależna, otyłość,
wady postawy, schorzenia reumatologiczne oraz rehabilitacją dzieci po urazach narządów ruchu.
W Górznie, w gminie Krzemieniewo funkcjonuje Szpital Rehabilitacyjno-Profilaktyczny
MSWiA dla Dzieci i Młodzieży. Profil leczenia obejmuje takie schorzenia jak: astma oraz schorzenia
układu oddechowego, wady postawy, zaburzenia przemiany materii (wraz z cukrzycą), stany
pourazowe i inne schorzenia narządu ruchu oraz porażenia mózgowe.
2.2.6. Walory sportowe
Leszno posiada bogatą bazę sportową, jak również sportowe tradycje. Do głównych
ośrodków sportowych w tym mieście należą: Kompleks AKWAWIT, Lotnisko (największe
lotnisko szybowcowe w Europie), Stadion im. A. Smoczyka, Tor Speedrowerowy,
Pływalnia odkryta, Kręgielnia, Hala Trapez, Hala Sportowa "Trzynastka", Sala Szermiercza,
Sala Ćwicznia, Korty tenisowe Akwawit, Siłownie i fitness kluby oraz Środowiskowa
Pływalnia Edukacyjna. Do obiektów o randze ponadregionalnej należą: Pływalna Akwawit,
lotnisko i Centralna Szkoła Szybowcowa oraz Stadion im. A. Smoczka (charakterystyka
obiektów, patrz pkt. 3.6.).
46
Ze Stadionem im. A. Smoczka związany jest znany wśród kibiców, szczególnie
sportów motorowych Klub Sportowy Unia Leszno, w skład którego wchodzą sekcja
brydżowa, sekcja speedrowerowa oraz najbardziej popularna sekcja żużlowa (leszczyńskie
byki). KS Unia Leszno założony został w 1938 roku. Na dobre rozwinął swoją działalność w
latach powojennych. Legendą leszczyńskiego sportu żużlowego jest Alfred Smoczyk,
najlepszy polski zawodnik końca lat 40. XX w.
Leszczyński Klub Motorowy (LKM)24 powołano 8 maja 1938 r. z inicjatywy S.
Ciesielskiego. Jego pierwszym prezesem został I. Dolata. Głównym celem działalności
klubu było propagowanie sportu motorowego oraz organizacja imprez sportowych i
wycieczek. Pierwszą imprezą klubową była wspólna wycieczka motorowa na Wyspę
Konwaliową na Jeziorze Przemęckim (24 maja 1938 r.). Natomiast pierwsze zawody na
stadionie Sokoła odbyły się 18 września 1938. W zawodach startowało 30 zawodników.
Wybuch II wojny światowej pozbawił członków klubu motocykli i możliwości działania. Po
wojnie LKM reaktywował swą działalność 2 maja 1946 roku. Prezesem klubu został L.
Fabiańczyk. 23 czerwca 1946 roku klub zorganizował I Rajd Motocyklowy. Jego uczestnicy
otrzymali mosiężne, pamiątkowe plakietki. Zorganizowano zawody na różnych trasach.
ścigano się głównie na motorach niemieckich. W 1946 roku zaczęto ścigać się na torze
żużlowym, jednak na normalnych motocyklach, tylko czasami specjalnie przygotowanych.
Od roku 1948 LKM zaczął się specjalizować w wyścigach na torach żużlowych. To wtedy
pierwszy raz rozegrano rozgrywki o Drużynowe Mistrzostwo Polski. Leszczyńska drużyna
zajęła drugie miejsce i tym samym uzyskała prawo do startu w I lidze. Na zakończenie
sezonu reprezentacja Polski spotkała się z Czechosłowacją. Polacy startujący na
motocyklach Martin-Japp zwyciężyli. Bohaterem spotkania był Alfred Smoczyk, który
wygrał wszystkie swoje biegi i uzyskał najlepszy czas dnia. Klub leszczyński stał się
bezkonkurencyjny. W 1949 roku rozegrano pierwsze indywidualne i drużynowe
mistrzostwa Polski na żużlu. Mistrzem drużynowym została UNIA LESZNO, a
indywidualnym A. Smoczyk (23.X.49 r.). Nową nazwę klubu przyjęto 28 lipca 1949 r. w
związku z powołaniem Zrzeszeń Sportowych. LKM przypadło zrzeszenie "Unia" i tak już
pozostało. Lata 1949-54 to pasmo zwycięstw reprezentacji Unii Leszno, która przez 6 lat
24
http://www.unia.leszno.pl/zuzel/index.php?action=statystyki
47
zdobywała zaszczytny tytuł drużynowego mistrza Polski na żużlu. Alfred Smoczyk, Józef
Olejniczak, Marian Kuśnierek, Stanisław Glapiak i Zdzisław Smoczyk należeli wówczas do
najlepszych żużlowców w kraju. W latach 1953-60 stadion leszczyński podlegał
modernizacji dzięki projektom T. Rozpendowskiego, L. Sternala, T. Schmidta oraz J.
Olejniczaka. Po latach sukcesów, w latach 1955-58 nadeszły pierwsze porażki. Przybywało
rywali. W tragicznych wypadkach zginęli: Franciszek Kutrowski (1953) i Stanisław
Kowalski (1955) - wielka nadzieja Unii. W roku 1956 Unia została po raz pierwszy
zdegradowana do II ligi. Przez 7 sezonów (1958-1964) zespół dobrze radził sobie z
krajowymi rywalami, zajmując trzecie, szóste i czwarte miejsce w rozgrywkach I ligi. W
latach 1963-1965 pogorszyła się atmosfera, co było spowodowane szczupłością środków
finansowych. To spowodowało, że w 1965 r. pojawiła się realna groźba zawieszenia
działalności sekcji żużlowej. W 1968 r. Unia na skutek awantur kibiców na meczu z Polonią
Bydgoszcz otrzymała półroczny zakaz organizowania meczów żużlowych w Lesznie. W
związku z zamknięciem toru w 1968 roku nie odbył się XVIII Memoriał im. A. Smoczyka.
W roku 1970 drużyna Unii przystąpiła do rozgrywek I ligii tylko z 7 zawodnikami. Jesienią
tego roku prezesem klubu został M. Grys. Rok 1976 rozpoczął nowy okres sukcesów
historii klubu. W rozgrywkach o Drużynowe Mistrzostwo Polski drużyna zajęła III miejsce
a Z. Dobrucki zdobył tytuł indywidualnego Mistrza Polski. Od września 1976 roku funkcję
kierownika drużyny przejął J. Nowicki. Rok 1977 to kolejna modernizacja stadionu im.
Alfreda Smoczyka, związana z Centralnymi Dożynkami w Lesznie. W 1984 roku Unia
zdobyła Drużynowe Mistrzostwo Polski. Najlepszymi zawodnikami byli: R. Jankowski, Z.
Kasprzak i M. Okoniewski. W tym samym roku na leszczyńskim torze odbyły się finały
Drużynowych Mistrzostw świata z udziałem zespołów: Danii, Anglii, USA i Polski. Odtąd
organizuje się tu imprezy o światowym znaczeniu. Rok 1987 to powrót Unii na pierwsze
miejsce w tabeli i kolejny złoty medal dla zespołu, którego zawodnicy nie przegrali w 1987
roku żadnego meczu. Unia została mistrzem również roku 1989. W roku 1991 w wyniku
problemów finansowych w klubie, jak również kontuzji zawodników Unia spadła do II ligii.
W sezonie 1993 w składzie Unii jeździli zawodnicy zagraniczni: G. Hancock, Z. Tesar i R.
Matousek. Drużyna zajęła VII miejsce w lidze. 28 listopada 1994 roku członkowie
powierzyli funkcję prezesa klubu R. Sokołowskiemu, z którym łączono nadzieję, na
poprawę sytuacji. W 1995 roku zabłysło dla zawodników, członków i kibiców światło
nadziei. Zarząd klubu pozyskał bogatych sponsorów, spłacono poważną część długu. Roku
1997 był dla klubu pod wieloma względami bardzo łaskawy. Zwiększyły się w sposób
znaczący dochody, co pozwoliło na prawidłową działalność. Drużyna prowadzona przez B.
48
Ossowskiego i B. Jądera zajęła 5 miejsce w I lidze żużlowej. Mistrzostwo Polski Juniorów
zdobyli: A. Skórnicki, D. Baliński i A. Szymański. W Pucharze Polski leszczyńskie "Byki"
zajęły II miejsce. W półwieczu istnienia ligi żużlowej Unię zaliczono do pierwszej czwórki
drużyn w rankingu najlepszych.
Alfred Smoczyk25 (ur. 11 października 1928 w Kościanie, zm. 26 września 1950) jest
legendą nie tylko leszczyńskiego, ale i polskiego żużla. Był zawodnikiem LKM Unia
Leszno oraz CWKS Warszawa, indywidualnym Mistrzem Polski na żużlu w 1949. Zginął
tragicznie w wypadku motocyklowym na szosie Gostyń-Leszno. Od 1951 w Lesznie
odbywa się turniej żużlowy - Memoriał Alfreda Smoczyka. Jest to turniej żużlowy
poświęcony pamięci tragicznie zmarłego żużlowca. Zawody organizowane są przez Unię
Leszno od 1951. Od początku zawody rozgrywane był według różnych systemów
biegowych. Obecnie zawodnicy ścigają się według dwudziestobiegówki.
Tab. 6. Osiągnięcia drużyny KS Unia Leszno.
ROZGRYWKI
Drużynowe Mistrzostwa Polski
Młodzieżowe Drużynowe
Mistrzostwa Polski
Złote medale
Srebrne medale
Brązowe medale
Suma
Lata
Suma
Lata
Suma
Lata
1949, 1950, 1951,
1958, 1962, 1975,
1952, 1953, 1954,
1948, 1977,
11
5
7
1976, 1981, 1985,
1979, 1980, 1987,
1982, 1983, 2002
1986
1988, 1989
3
Indywidualne Mistrzostwa Polski 9
Młodzieżowe Indywidualne
Mistrzostwa Polski
6
Mistrzostwa Polski Par
Klubowych
6
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski
3
Par Klubowych
Łączny dorobek medalowy wraz
z osiągnięciami poprzedników 83
1978, 1979, 2001
3
1949, 1950, 1963,
1976, 1978, 1980, 5
1981, 1988, 1990
1967, 1968, 1969,
5
1972, 1979, 1983
1980, 1984, 1987,
6
1988, 1989, 2003
1996, 1997, 2005
złotych: 38
1
1983, 1985, 2006 2
1996, 1997
1955, 1962,
5
1987, 1988, 1996
1961, 1982, 1987,
1988, 1996
1967, 1968,
5
1980, 1991, 2004
1978, 1982,
1985, 1991,
1994, 1999
1978, 1979, 1985,
1996, 2001
2004
1986
srebrnych: 25
1
brązowych: 20
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Unia‗Leszno (20.10.2006)
25
http://pl.wikipedia.org/wiki/Memoria%C5%82_Alfreda_Smoczyka
49
2.3. Przyrodniczo-kulturowe walory turystyczne (na szlakach)
2.3.1. Szlaki piesze
W Regionie Leszczyńskim oznakowano kilka turystycznych szlaków pieszych.
Najbardziej długodystansowymi są szlaki:

niebieski (136 km): Czempiń – Kościan – Osieczna – Poniec – Rawicz – Jutrosin –
Kobylin;

niebieski (134 km): Kaszczor – Włoszakowice – Leszno – Rydzyna – Góra –
Wąsosz.
Przez Leszno prowadzą ponadto szlaki: żółty (69 km) dalej przez Gostyń do Łowęcic oraz
zielony (60 km) do Krobi i Smolic. W części północno - wschodniej Regionu przebiega szlak
czarny (12 km) z Błotnicy przez Przemęt do Olejnicy oraz żółty na trasie: Włoszakowice –
Charbielin – Boszkowo (22 km). Natomiast w części zachodniej został wyznaczony szlak
czarny na odcinku: Śmigiel – Dębiec – Krzywiń (32 km). Ponadto wytyczono szlaki
turystyczne tematyczne: piesze, rowerowe , pieszo-rowerowe, jak i dla motoryzowanych.
2.3.2. Szlaki tematyczne
Przez Region przebiega dwadzieścia osiem turystycznych tras tematycznych.
Dziedzictwo kulturowe przybliżają szlaki prowadzące po Lesznie (dwie trasy piesze) oraz
cztery szlaki dla zmotoryzowanych o zasięgu regionalnym. Ponadto przygotowano pięć
szlaków prezentujących osobliwe walory przyrodnicze regionu oraz siedemnaście tras
rowerowych.
2.3.2.1 Szlaki tematyczne piesze
„Leszno - miasto wielu religii”26 – to trasa po najstarszych historycznie częściach miasta
związanych z jego religijną przeszłością. Na szlaku można podziwiać kościoły:

św. Mikołaja – katolicki, użytkowany na przełomie XVI i XVII w. przez braci
czeskich, w obecnej formie kościół należy do piękniejszych budowli barokowych w
Wielkopolsce;

św. Jana – dawny zbór wybudowany przez braci czeskich;

św. Krzyża – pierwotnie zbór luterański, dzieło Pompeo Ferrariego;

synagogę – największą w Wielkopolsce (obecnie odrestaurowana, jako część Muzeum
Okręgowego w Lesznie pełni funkcję ekspozycyjno-kulturalną).
K. Szymańska, M. Maćkowiak, Mapa turystyczna Leszno Region (1:85 000), wyd. Pietruska & Mierkiewicz,
Poznań, 2005
26
50
Ślady obecności protestantów w Lesznie odnaleźć można w lapidarium, gromadzącym
nagrobki z nieistniejących już cmentarzy. Żydów upamiętniają licznie zgromadzone macewy
na terenie dawnego kirkutu. Świadectwo bogactwa duchowego i intelektualnego społeczności
wyznaniowych dawnego Leszna eksponowane jest w zbiorach leszczyńskiego muzeum.
Prezentuje ono m.in. portrety najwybitniejszych mieszkańców Leszna (np. J. A.
Komeńskiego, J. Jonsona), ich dziedzictwo piśmiennicze oraz cenne naczynia liturgiczne i
unikatowy w skali międzynarodowej zespół portretów trumiennych szlachty wyznania
kalwińskiego pochodzący ze zboru św. Jana.
„Leszno – miasto prywatne Leszczyńskich i Sułkowskich”27 – szlak ten wiedzie
śladami dawnych właścicieli. Linię rodu Leszczyńskich związanych od początku z istnieniem
miasta zakończył król Stanisław Leszczyński. W 1738 r. przebywający w Lotaryngii władca
sprzedał Leszno i pozostałe dobra byłemu ministrowi saskiemu, Aleksandrowi Józefowi
Sułkowskiemu. Efekt gospodarowania właścicieli o wysokich aspiracjach jest widoczny w
układzie urbanistycznym Leszna i okazałych budowlach. Na szlaku znajdują się:

barokowo-klasycystyczny ratusz – zaliczany do najpiękniejszych w Polsce – siedziba
władz;

pałac Sułkowski – XVIII wieczna rezydencja, dzieło Pompeo Ferrariego, wcześniej w
tym miejscu znajdowała się budowla zamku Leszczyńskich;

kościół farny św. Mikołaja z nagrobkami przedstawicieli rodu Leszczyńskich: Rafała
(ojca króla) i Bogusława (biskupa) – zaliczane do najpiękniejszych pomników
nagrobnych w Polsce, zaprojektowane prawdopodobnie przez Józefa Szymona
Belottiego;

Muzeum Okręgowe – eksponujące drzewo genealogiczne rodu Leszczyńskich oraz
okazałe wizerunki przedstawicieli rodziny: Stanisława Leszczyńskiego, Marii
Leszczyńskiej (żony Ludwika XV, króla Francji). Ponadto można się zapoznać z
dokumentami świadczącymi o wkładzie tego rodu w powstanie i rozwój miasta –
przywileje i statury dla cechów, a także potwierdzenie przywilejów dla Leszna nadane
przez Króla Jana III Sobieskiego.
„Ziemia pięknie rzeźbiona” – na szlaku można podziwiać urozmaicone ukształtowanie
terenu, typowe dla krajobrazu młodoglacjalnego. Tan malowniczy krajobraz
27
z licznymi
Op.cit.
51
wzniesieniami i jeziorami jest efektem działalności lądolodu. O jego atrakcyjności decydują
także tereny leśne o zróżnicowanym składzie gatunkowym drzewostanu.
Długość trasy to około 16,5 km. Szlak prowadzi do takich miejsc jak: Leszno
(Grzybowo) – Trzebania – Stanisławówka – Jaworowy Jar – Jezioro Łoniweskie – Osieczna –
Trzebania – Góra św. Jadwigi – Sandr Leszczyński – Grzybowo.
Przemierzając szlak możemy podziwiać zróżnicowaną rzeźbę terenu powstałą w czasie
ostatniego
zlodowacenia
nazywanego
północnobałtyckim,
bałtyckim
lub
wisły.
Zlodowacenie to zaczęło się około 20 tys. lat temu, wkroczeniem lądolodu na ziemie Polskie,
a skończyło jego ustąpieniem około 13,5 tys. lat temu. Miało miejsce w epoce nazywanej
plejstocenem lub epoką lodowcową, która trwała od 1,87 mln lat do 10,25 tys. lat temu.
Lądolód przesuwał się z północy Europy ku południu. Przyczyną28 formowania się i
rozrastania na terenie Skandynawii czaszy lądolodu z centrum położonym w północnej części
Zatoki Botnickiej były postępujące spadki średniej rocznej temperatury oraz wzrost sum
rocznych opadów w postaci stałej. Lądolód objął swoim zasięgiem północną część Polski. Na
podstawie datowania metodą
14
C można przyjąć, że odległość od pola tworzenia do linii
maksymalnego swego zasięgu lądolód pokonał w ciągu 2000 lat. Linia ta przebiega w Polsce
na osi: Sokółka – Nidzica – Płock – Konin – Leszno - Zielona Góra. Masa lodu zatrzymała
się na północ od Leszna, stąd pochodzi nazwa fazy zlodowacenia – faza leszczyńska i dalej
zaczęła ustępować, wytapiając się, ku północy, pozostawiając po sobie formy akumulacyjne
w postaci widocznych w terenie pagórków, wałów, wzniesień (moreny, sandry, drumliny,
ozy), jak i erozyjne: zagłębienia wypełnione wodami, czyli jeziora rynnowe, wytopiskowe
oraz jary lub misy.
W krajobrazie okolic Leszna linia maksymalnego zasięgu ostatniego zlodowacenia jest
doskonale widoczna. Tereny położone na północ od miasta o zróżnicowanej rzeźbie, z
licznymi jeziorami, jarami wyraźnie kontrastują z obszarami zlokalizowanymi na południe,
pozbawionymi jezior, o charakterystycznym, płaskim, monotonnym ukształtowaniu.

Jaworowy Jar – jest ciekawym przykładem zmian dokonanych w powierzchni terenu
przez wody pochodzące z wytopionego lądolodu. Planuje się objęcie go ochroną w
formie rezerwatu „Jaworowy Jar koło Osiecznej”. Prezentuje on także znaczne walory
florystyczne. Na jego terenie występuje ponad 140 gatunków roślin naczyniowych.
Jest miejscem gniazdowania wielu gatunków ptaków. Siedliska leśne są zróżnicowane
J.E. Mojski, Ewolucja Środowiska w plejstocenie. [W]: Geografia Polski środowisko przyrodnicze. (red.) L.
Starkel, PWN, Warszawa, s. 92-93
28
52
– stwierdzono tu 5 różnych zespołów leśnych. Osobliwością jest także występowanie
chronionego gatunku grzyba o nazwie sromotnik bezwstydny.

Góra św. Jadwigi (wysokość 150 m n.p.m.) to najwyższe wzniesienie w tej okolicy,
doskonały punkt widokowy na cała rynnę polodowcową, którą spływające kiedyś
wody nanosiły piaski tworzące Sandr Leszczyński.
„W krainie ptasiego śpiewu”29 to szlak przebiegający przez Pojezierze Leszczyńskie.
Charakterystyczne dla tego obszaru jest występowanie długich rynien polodowcowych
wypełnionych najczęściej wodami – tworzącymi jeziora rynnowe. Jedną z najdłuższych
rynien wypełniają wody pięciu jezior ciągnących się od Osiecznej w kierunku Kościana. W
latach 1978-82 powstał na tym terenie Zbiornik „Wonieść” długości blisko 13 km i
powierzchni 780 ha. Jego główną funkcją jest retencja wody dla potrzeb rolnictwa i ochrona
przeciwpowodziowa. Otoczenie zbiornika stanowią różne typy siedliskowe lasów oraz łąki i
pola. Wody i sąsiedztwo akwenu jest bardzo ważnym miejscem dla ptaków. Do tej pory na
tym terenie stwierdzono występowanie ponad 250 gatunków ptaków, spośród których aż 140
się na nim gnieździ. Tak duże zróżnicowanie gatunkowe i występowanie przedstawicieli
rzadkich gatunków powodują, że teren zbiornika został uznany za ostoję ptaków o randze
europejskiej, objęty jest ochroną jako obszar Natura 2000.
Długość trasy: 10 km. Szlak zaczyna się w Wojnowicach i dalej pozwala dojść do Jez.
Witosławskiego, Jez. Wojnowickiego, Stawów w Glińcu i z powrotem do Wojnowic.

Jez. Witosławskie jest otoczone gęstymi zaroślami wierzb. Można w nich spotkać
ślady bobrów. Na jeziorze znajdują się dwie niewielkie wyspy, porośnięte drzewami,
na których czasami przesiadują kormorany czarne lub czaple siwe. Wiosną i latem
można tu zobaczyć drapieżnego błotnika stawowego.

Ambona myśliwska jest dobrym punktem widokowym na nie użytkowany, silnie
zarośnięty staw rybny. Oprócz mew śmieszek gnieździ się tu bardzo wiele innych
ptaków wodno-błotnych. Na niewielkiej jeszcze niezarośniętej tafli wody pływają gęsi
gęgawy z młodymi. Wśród trzcin często słychać także trzciniaka. Na wierzbach,
wokół jeziora spotkać można gniazda remiza. W trzcinowisku gnieżdżą się także
żurawie.

Kanał łączący Jez. Witosławskie z Jez. Wojnowickim jest miejscem, w którym
kwitną latem grzybienie białe i grążele żółte.
29
G. Lorek, Mapa turystyczna Leszno Region (1:85 000), wyd. Piertuska &Mierkiewicz, Poznań, 2005
53

W otoczeniu Jez. Wojnowickiego spotkać można wiele gatunków ptaków: kilka
gatunków sikor, żerujące na pniach drzew kowaliki i dzięcioły, ponadto sójki oraz
kruki.

Stawy w Zglińcu (należą do Gospodarstwa Rybackiego Skarbu Państwa w Osiecznej)
są miejscem występowania wielu ciekawych gatunków ptaków wodno – błotnych. Na
uwagę zasługuje kilka gatunków lęgowych kaczek, kolonie mew śmieszek i rybitw
rzecznych. Na stawach przez cały rok możemy spotkać polujące orły bieliki, których
para od lat gnieździ się w rejonie zbiornika. Na groblach stawów można spotkać
polującego zaskrońca, który świetnie pływa, polując na żaby.
„Tam gdzie rosną rosiczki” – szlak wiedzie przez jeden z najciekawszych fragmentów
krajobrazu polodowcowego w Wielkopolsce, chroniony jako Przemęcki Park Krajobrazowy.
W Parku znajduje się ponad 20 jezior. Największe z nich - Jezioro Dominickie o powierzchni
344 ha, położone jest w centralnej części Parku. Jeziora Przemęckie, których poszczególne
części noszą odrębne nazwy, mają łączną powierzchnię 652 ha i tworzą długą rynnę o przebiegu
południkowym. Większość jezior położona jest wśród łąk i torfowisk oraz częściowo otoczona
jest lasami.
Długość trasy: 9 km. Przebieg trasy: Włoszakowice - Olejnica - leśna ścieżka dydaktyczna
biegnąca brzegami j e z i o r
Olejnickiego i Radomierskiego (długość 7,5 km), w
najciekawszych jej miejscach zlokalizowano
11
stanowisk
z dużymi tablicami
informacyjnymi i wiele małych tablic opisujących gatunki drzew i krzewów.

Stanowisko pierwsze przedstawia jeden ze sposobów przebudowy jednolitego
drzewostanu sosnowego na bór mieszany poprzez zastosowanie tzw. rębni gniazdowej.

Stanowisko nr 2 prezentuje skupisko żywotnika olbrzymiego, drzewa pochodzącego z
Ameryki Północnej, a sprowadzonego do Polski około 1870 roku. Skupisko żywotnika
koło Olejnicy należy do nielicznych w Polsce.

Stanowisko trzecie to tzw. remiza, czyli ogrodzona powierzchnia, na której sadzi się np.
gatunki nektarodajne oraz rozwiesza się skrzynki lęgowe dla ptaków owadożernych.

Stanowisko nr 4 znajduje się nad Jeziorem Radomierskim, skąd roztacza się widok na
objętą ochroną rezerwatową „Wyspę Konwaliową". Niedaleko, na śródleśnej polanie
zbudowano drewniany wigwam, gdzie można odpocząć przy ognisku (po uprzednim
zgłoszeniu tego w leśnictwie Perkowo lub w siedzibie nadleśnictwa).

Stanowisko nr 5 przedstawia podsadzenie produkcyjne sadzonkami buka w wyłączonym
sosnowym drzewostanie nasiennym.
54

Stanowisko nr 6 stanowi wyłączony sosnowy drzewostan nasienny.

Stanowisko nr 7 to plantacja choinkowa.

Stanowisko nr 8 przedstawia uprawę leśną o powierzchni ponad 3 ha. Głównym
gatunkiem jest tutaj sosna, a dodatkowymi są brzoza i modrzew.

Na stanowisku nr 9 poznajemy metody prognozowania wystąpień szkodliwych owadów i
metod ich zwalczania. Leśną drogą dochodzimy do rezerwatu „Torfowisko nad Jeziorem
Świętym".

Stanowisko nr 10. Jest to rezerwat ścisły, dlatego wstęp do niego jest wzbroniony. Można
się poruszać wyłącznie ścieżką wokół torfowiska, a na jego brzegu znajduje się pomost
widokowy z tablicami informacyjnymi, pozwalającymi na zapoznanie się z interesującą
roślinnością. Na jeziorze w gęstej, kilkucentymetrowej warstwie torfowców rośnie jedna z
najciekawszych roślin rezerwatu - owadożerna rosiczka okrqgłolistna. W mszarze
otaczającym jeziorko występują również inne rzadkie rośliny. Niewielki rezerwat jest
bardzo malowniczy, a szczególnie efektownie wygląda tafla jeziorka, nad którego
powierzchnią wystają okazałe, bo o kilkucentymetrowej średnicy, kwiaty grążela
żółtego i grzybieni białych o dużych pływających liściach.

Ostatnim przystankiem wycieczki jest wysoka dostrzegalnia przeciwpożarowa.
2.3.2.2. Szlaki rowerowe
Region Leszczyński ma dobrze rozwiniętą sieć szlaków rowerowych. Przez Leszno
przebiega międzynarodowy szlak Euro Velo nr 9, jeden z dwunastu szlaków tworzących
sieć europejskich szlaków rowerowych Euro Velo, łączących najatrakcyjniejsze miasta i
regiony turystyczne. Trasa nr 9 wiedzie po historycznym szlaku bursztynowym i biegnie z
Puli (Chorwacja) do Gdańska. Na obszarze Wielkopolski przebiega przez Rawicz – Poniec –
Leszno – Racot – Turew – Poznań – Gniezno.
Region przecina także Ziemiański Szlak Rowerowy, który stanowi Element
Wielkopolskiego Systemu Szlaków Rowerowych. Trasa jest zróżnicowana pod względem
stopnia trudności. Długość szlaku to 245,4 km. Wiedzie on przez takie miejscowości jak:
Mosina – Krosno – Drużyna – Pecna – Iłówiec – Czempiń – Słonin. Za Słoninem:

wariant zachodni przebiega przez: Słonin– Racot – Kościan – Nacław – Nielęgowo –
Wonieść –Jezierzyce – Adamowo – Popowo Wonieskie – Kopanin – Drzeczkowo –
Osieczna –Trzebania – lasy Kąkolewo – Leszno Grzybowo – Nadleśnictwo Karczma
Borowa – Nowy Świat –Dąbcze – Rydzyna – Kłoda – Miechcin – Janiszewo – Poniec
55
– Sowiny – Kawcze –Zakrzewo – Żołędnica – Łaszczyn – Rawicz – Sarnowa –
Karolinki – Niemarzyn –Chojno – Golejewko – Pakosław;

wariant wschodni: Słonin – Gorzyce – Stary Gołębin – Turew – Kopaszewo –
Krzywiń – Wyganowo – Lubiń – Bieżyń – Mościszki – Cichowo – Łagowo –
Dalabuszki – Kunowo – Skowronki – Ostrowo – Bogusławki – Głogówko k/Gostynia
– Grabonóg – Bodzewo -Ziółkowo – Domachowo – Ludwinowo - Gębice – Pępowo –
Sroki – Czeluścin – Rębiechów – Kobylin – Stary Kobylin – Smolice – Ochłoda –
Pawłowo – Jutrosin – Szymonki – Dubin – Borek – Osiek – Pakosław.
Warto zobaczyć w Regionie Leszczyńskim:

Bieżyń – Krzywińska Kolej Drezynowa

klasztory w Lubiniu i Osiecznej

zamek w Rydzynie.
We wschodniej części Regionu Leszczyńskiego oznakowano 17 tematycznych tras
rowerowych (łącznie ponad 361 km długości). Przecinają one teren pięciu gmin (tabela 7).
Przebieg szlaków przedstawiono na mapie30. Trwają prace nad oznakowaniem tras
rowerowych w zachodniej części Regionu.
Tab.7. Tematyczne szlaki rowerowe Regionu Leszczyńskiego.
Nazwa
1. Szlakiem parków dworskich
Długość
[km]
23,0
Przebieg
Mierzejewo – Krzemieniewo – Brylewo – Hersztupowo –
Bojanice - Górzno
Główne walory: malowniczy krajobraz leśno-rolniczy; Brylewo – wieś znana z najstarszej w Polsce hodowli
owiec (data rejestracji 1919 r.) znajduje się w niej dwór z XIX w z zachowanym parkiem dworskim oraz
osobliwość w postaci lodowni (jedna z 1890 r.); w Bojanicach zachował się stary folwark oraz rozległy park
niegdyś przydworski, w którym są dwie ceglano – gipsowe kapliczki; w Górznie – pałac z 1912 r.,
dwukondygnacyjny, z trójkondygnacyjnym ryzalitem w środku, otoczony parkiem. Bardzo dobrze zachował się
do dziś wystrój wnętrz. W sezonie letnim można się zatrzymać na kąpiel w jeziorze.
2. Szlakiem ziemiańskich siedzib
18,2
Oporowo – Robczysko – Pawłowice - Górzno
Główne walory: lasy lubońskie; Oporowo: kościół parafialny z 1640 r. zbudowany z muru pruskiego oraz
dwór s Pol. XVIII w. zbudowany dla rodziny Morawskich; Pawłowice: pałac rodu Mielżyńskich zb. w 1783 r.
orz kościół parafialny z 1772 r.; Jez. Górnickie, w jego okolicy, w rejonie grodziska średniowiecznego tzw.
„zamczyska” imponujący jest okazałych rozmiarów bluszcz porastający drzewo. W pobliżu jeziora położony
jest neoklasycystyczny pałac – obecnie zajęty przez Szpital Rehabilitacyjno-Profilaktyczny MSWiA dla Dzieci
i Młodzieży.
3. Szlakiem wiatraków
42,0
Poniec – Lubonia – Kociugi –Garzyn – Górzno – Świerczyna
– Wojnowice – Osieczna – Nowa Wieś – Dąbcze - Rydzyna
Główne walory: malowniczy krajobraz pól, jezior i lasów; Poniec : kościół gotycki z I poł. XV w., eklektyczny
ratusz z 1843 r., domy szachulcowe z poł. XVIII i XIX w.; Lubonia: dwór z dwuspadowym dachem z końca
XVIII w. U właściciela wsi Z. Morawskiego przebywał w 1831 r. A. Mickiewicz, co upamiętnia tablica na
ścianie frontowej dworu, w parku ławka z kamieni narzutowych zwana ławka A. Mickiewicza; Górzno: pałac z
1912 r., i jezioro Górznickie z plażą; przy drodze w kierunku Świerczyny pozostałość wiatraka z XVIII w.
30
Leszno Region Mapa rowerowa (1: 55 000). Wyd. Pietruska & Mierkiewicz, Poznań, 2005
56
własność ostatniego żyjącego w tej okolicy młynarza; Świerczyna: kościółek, którego początki sięgają X w.,
według podania powstał w miejscu, gdzie zatrzymał się św. Wojciech; Osieczna: zamek, późnogotycki kościół
parafialny, barkowy kościół klasztorny i wiatraki, pochodzące z XVIII w.; Dąbcze: pozostałość po dawnym
wiatraku, kościół parafialny z 1666 r. kryty gontem; Rydzyna: wiatrak koźlak, jeden z najpiękniejszych tego
typu obiektów w Polsce, znajduje się w nim Muzeum Rolnictwa i Młynarstwa. Unikalna jest także starówka i
zamek.
4. Od pałacu do zamku
32,0
Rokosowo – Oporowo – Mierzejewo – Pawłowice –
Kąkolewo – Karczma Borowa – Grzybowo - Osieczna
Główne walory: Rokosowo: neogotycki pałac, zbudowany w latach 1846-54 dla J. Mycielskiego, stoi na
miejscu renesansowego, murowanego dworu, otaczająca go z trzech stron fosa jest pozostałością dawnego
założenia. Naprzeciwko pałacu znajduje się zespól zabudowań folwarcznych z gorzelnią, a wokół park
krajobrazowy (pow. 3,2 ha); Pawłowice: pałac rodu Mielżyńskich z 1783 r., kościół parafialny z 1772 r.;
Osieczna: zamek (z XV w.), późnogotycki kościół parafialny, barkowy kościół klasztorny i wiatraki,
pochodzące z XVIII w. oraz jezioro.
5. Szlakiem królewskim
19,0
Krzemieniewo – Drobnin – Garzyn – Grodzisko – Boniewo
– Osieczna
Główne walory: Drobnin: neoromański kościół z 1936 r., klasycystyczny dwór z końca XVIII w., otoczony
parkiem; Garzyn: pałac z XIX w.; po drodze widać rynnę jeziora Grodzisko i panoramę Osiecznej; Łoniewo:
tutaj wiódł szlak, którym król Bolesław chrobry wiódł Ottona III, pokazując mu bogactwo natury oraz
zasobność ludu zamieszkującego te ziemie. Przy jeziorze zachowały się pozostałości po grodziski, w który
podjęto uczta królewskich gości; Osieczna: zamek (z XV w.), późnogotycki kościół parafialny, barkowy
kościół klasztorny i wiatraki, pochodzące z XVIII w. oraz jezioro.
6. Przez jaworowy jar
10,5
Goniembice – Osieczna - Grodzisko
Główne walory: malowniczy krajobraz wzgórz morenowych, zróżnicowane kompleksy leśne, pola, oraz
jezioro Grodziskie; Stanisławówka: planowane jest powołanie rezerwatu florystycznego „Jaworowy jar” (11
ha, 5 zespołów leśnych, 142 gatunki roślin).
7. Do Sanktuarium Maryjnego
17,5
Osieczna – Drzeczkowo – Sulejewo – Górka Duchowna –
Żakowo – Koronowo – Wolkowo - Osieczna
Główne walory: Osieczna: zamek (z XV w.), późnogotycki kościół parafialny, barkowy kościół klasztorny i
wiatraki, pochodzące z XVIII w. oraz jezioro; Drzeczkowo: w lesie znajduje się rezerwat żółwia błotnego, co
świadczy o dobrej jakości środowiska przyrodniczego. Ponadto można zobaczyć późnobarokowy dwór z XVIII,
otoczony parkiem oraz drugi dwór z XIX w. w stylu gotyku romantycznego, także budynek kuźni z 1845 r. oraz
kościół o konstrukcji szkieletowej wypełnionej cegłą, z XV w.; Górka Duchowna – cel pielgrzymek,
sanktuarium w skali Wielkopolski. Ze wzgórzem, które dało nazwę miejscowości związana jest legenda. Mieli
zostać na nim pochowani wojowie i rycerze polegli w bitwie podczas najazdu czeskiego księcia Brzetysława na
Wielkopolskę, po śmierci Mieszka II – drugiego króla Polski. Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z
1258 r. Warto zobaczyć kościół p.w. Matki Boskiej Pocieszenia i Anioła Archanioła, sprzed 1610 r. Świątynia
pierwotnie późnogotycka rozbudowana została w XVIII w. Od co najmniej 1410 r. znajduje się w niej łaskami
słynący obraz Matki boskiej Pocieszenia. Przywieziony został przez Benedyktynów z Lubinia i pozostał tam na
stałe. W południowej części wsi znajduje się zabytkowy dwór z 1873 r.
8. Dla krótkodystansowców
7,2
Świerczyna – Miąsowo - Krzywiń
Główne walory: Świerczyna: kościół św. Łukasza z 2 poł. XVII w. oraz dwór z XIX w.; Krzywiń: posiada
prawa miejskie od 1257 r., w XIII w. był tu gród kasztelański. Można zwiedzić Kościół św. Mikołaja z 1450 r.,
dzwonnica z XVIII w. oraz dwa wiatraki z 1670 i 1698 r.
9. Wzdłuż lasów i jezior
7,2
Osieczna – Witosław - Zgliniec
Główne walory: lasy i jeziora: Rzeczkowskie, Witosławskie, Wojnowickie, Jezierzyckie i Wonieść; Witosław:
w eklektycznym pałacu Opitzów otoczonym parkiem działa Ośrodek Apifitoterapii (wykorzystuje w celach
leczniczych substancje pochodzące od pszczół oraz zioła).
10. Osiecka Pętla Crossowa
43,0
Kąkolewo – Frankowo – Świerczyna – Ziemnice –
Wojnowice – Popowo – Drzeczkowo – Wolkowo –
Wyciążkowo - Kąkolewo
Główne walory: trudna trasa po urozmaiconym terenie (wzgórza morenowe) przypominającym krajobrazy
podgórskie, ostre zakręty dostarczają dodatkowych emocji.
11. Wśród leśnej przyrody
17,2
Leszno (Zaborowo) – Rydzyna – Tarnowa Łąka
Główne walory: lasy, cisza, mikroklimat leśny; można spotkać Orła Bielika Rydzyna: Zamek Sułkowskich
otoczony parkiem, unikalny układ urbanistyczny starówki, nazywany perłą baroku
12. Rydzyńska „Eska”
24,0
Robczysko – Dąbcze – Rydzyna – Moraczewo – Rojęczyn –
Jabłonna – Czernina (Zamek)
Główne walory: Dąbcze: pozostałość po dawnym wiatraku, kościół parafialny z 1666 r. kryty gontem;
Rydzyna: Zamek Sułkowskich otoczony parkiem z jednym z największych w Wielkopolsce zbiorowisk
57
bluszczu kwitnącego, unikalny układ urbanistyczny starówki, nazywany perłą baroku, wiatrak koźlak, jeden z
najpiękniejszych tego typu obiektów w Polsce, znajduje się w nim Muzeum Rolnictwa i Młynarstwa;
Moraczewo: zabytkowa figura NMP; Jabłonna: odtworzony, uporządkowany cmentarz poewangelicki,
zabudowania gospodarcze i dworek rodziny Von Stoschów, w parku okazy cisów objęte ochroną; Czernina:
ruiny późnorenesansowego zamku obronnego, otoczone pozostałościami fosy i wałów obronnych, kościół
gotycki z końca XV w z wierzą z XVII w., na tynku klasycystyczny ratusz z ok. 1800 r. wzniesiony na miejscu
poprzedniej budowli z XVI/XVII w., obok dąb – pomnik przyrody.
13. Szlak zamkowy
15,6
Rydzyna (Zamek) – Moraczewo – Kaczkowo – Tarnowa
Łąka – Czernina (Zamek)
Główne walory: Rydzyna: Zamek – jedna z najwspanialszych rezydencji magnackich w Wielkopolsce,
zbudowany dla Rafała Leszczyńskiego w latach 1685-1695. Był rezydencją króla Polski Stanisława
Leszczyńskiego, następnie w posiadaniu Sułkowskich, otoczony parkiem z jednym z największych w
Wielkopolsce zbiorowisk bluszczu kwitnącego, unikalny układ urbanistyczny starówki, nazywany perłą baroku;
Moraczewo: zabytkowa figura NMP; na trasie Tarnowa Łąka – Czernina dawna granica Państwa Polskiego
istniejąca do wybuchu II wojny światowej; Czernina: ruiny późnorenesansowego zamku obronnego, otoczone
pozostałościami fosy i wałów obronnych, kościół gotycki z końca XV w z wierzą z XVII w., na tynku
klasycystyczny ratusz z ok. 1800 r. wzniesiony na miejscu poprzedniej budowli z XVI/XVII w., obok dąb –
pomnik przyrody.
14. Przez lasy, łąki i pola
13,5
Karczma Borowa (Polana) – Dąbcze – Rydzyna – Tworzanki
- Robczysko
Główne walory: malowniczy krajobraz rolno-leśny, Dąbcze: pozostałość po dawnym wiatraku, kościół
parafialny z 1666 r. kryty gontem; Zamek – jedna z najwspanialszych rezydencji magnackich w Wielkopolsce,
zbudowany dla Rafała Leszczyńskiego w latach 1685-1695. Był rezydencją króla Polski Stanisława
Leszczyńskiego, następnie w posiadaniu Sułkowskich, otoczony parkiem z jednym z największych w
Wielkopolsce zbiorowisk bluszczu kwitnącego, unikalny układ urbanistyczny starówki, nazywany perłą baroku,
Przy drodze stoi wiatrak koźlak, jeden z najpiękniejszych tego typu obiektów w Polsce, znajduje się w nim
Muzeum Rolnictwa i Młynarstwa; Robczyska: popiersie A. Mickiewicza w parku miejskim
15. Dookoła Leszna
25
Karczma Borowa – ul. Kameruńska – Miernicza – Topolowa
– Sosnowa – Górowska – Andersa – Złotnicza –
Szybowników – Kosmonautów – Święciechowska –
Działyńskich – Chłapowskiego – Kossaka – Styki Spółdzielcza – Wilkowiska – Gronowska - Osiecka
Główne walory: Leśna ścieżka dydaktyczna i ścieżka zdrowia w Nadleśnictwie Karczma Borowa; Lotnisko
Centralnej Szkoły Szybowcowej – największe tego typu w Europie, trzykrotnie rozgrywano na nim
Szybowcowe Mistrzostwa świata, w : 1958, 1968, 2003 r.; panorama Leszna.
16. Wśród pól do Lipna
25
Leszno – Święciechowa – Wilkowice – Mórkowo - Lipno
Główne walory: urozmaicony krajobraz leśno – rolniczy; Leszno – Zakład Usług Rekreacyjnych Akwawit
(pływalna, korty tenisowe, gabinety odnowy biologicznej); Święciechowa: w 1000 r. wiodła tędy droga Ottona
III udającego się na spotkanie z Bolesławem Chrobrym w Gnieźnie. Jest to najstarsza osada w okolicach
Leszna, posiadająca prawa miejskie już w 1333 (aż do 1934 r.). w XVII w. był to znany ośrodek płóciennictwa i
młynarstwa; Leszno (Gronowo): budynki magazynów – w okresie okupacji hitlerowskiej był tu obóz jeniecki
żołnierzy alianckich, widoczne są jeszcze resztki ogrodzenia z tych czasów.
17. W stronę Bukowego Jaru
23
Leszno (Gronowo) – Wilkowice – Mórkowo – Leśniczówka
Błotkowo – Radomicko – Targowisko – Górka Duchowna Goniembice
Główne walory: Leszno (Gronowo): budynki magazynów – w okresie okupacji hitlerowskiej był tu obóz
jeniecki żołnierzy alianckich, widoczne są jeszcze resztki ogrodzenia z tych czasów; Górka Duchowna – cel
pielgrzymek, sanktuarium w skali Wielkopolski. Ze wzgórzem, które dało nazwę miejscowości związana jest
legenda. Mieli zostać na nim pochowani wojowie i rycerze polegli w bitwie podczas najazdu czeskiego księcia
Brzetysława na Wielkopolskę, po śmierci Mieszka II – drugiego króla Polski. Pierwsza wzmianka o
miejscowości pochodzi z 1258 r. Warto zobaczyć kościół p.w. Matki Boskiej Pocieszenia i Anioła Archanioła,
sprzed 1610 r. Świątynia pierwotnie późnogotycka rozbudowana została w XVIII w. Od co najmniej 1410 r.
znajduje się w niej łaskami słynący obraz Matki Boskiej Pocieszenia. Przywieziony został przez Benedyktynów
z Lubinia i pozostał tam na stałe. W południowej części wsi znajduje się zabytkowy dwór z 1873 r.
Źródło: Leszno Region Mapa rowerowa (1: 55 000). Wyd. Pietruska & Mierkiewicz, Poznań, 2005
58
2.3.2.3. Szlaki tematyczne pieszo – rowerowe
„Życie lasu z bliska” to ścieżka o długości ścieżki: 9,5 km, czas przejścia: 3-4 h (krótsza
trasa: 5,3 km lub 2,6 km). Przebieg szlaku jest następujący: Leszno (Nadleśnictwo Karczma
Borowa) przy budynku nadleśnictwa rozpoczyna się: ścieżka sprawnościowa (2,5 km) z 11
stanowiskami do ćwiczeń oraz leśna ścieżka dydaktyczna (9,5 km, z możliwością skrócenia
trasy do 5,3 km lub 2,6 km) - pozwala ona w formie aktywnego wypoczynku zapoznać się z
fragmentem krajobrazu Wielkopolski, a zwłaszcza z działaniami leśników zmierzającymi do
zachowania i ochrony zasobów leśnych. Przedstawia także zasady gospodarki leśnej w
powiązaniu z ochroną środowiska. Na trasie ścieżki dydaktycznej zlokalizowano 13 stanowisk
opisowych oraz omówiono kilkanaście gatunków drzew i krzewów. Dodatkowo urządzono
4 miejsca wypoczynku wyposażone w ławy i stoły.

Pierwszy przystanek zlokalizowano przy plantacji świerka z przeznaczeniem na
drzewka choinkowe.

Stanowisko drugie znajduje się przy buku będącym pomnikiem przyrody. Okazałe
drzewo ma obwód około 4 m.

Na
stanowisku
trzecim
zaprezentowano
kilkudziesięcioletni
drzewostan
modrzewia europejskiego.

Stanowisko czwarte to okazja do zapoznania się z gatunkami drzew
sprowadzonymi z Ameryki Północnej: dębem czerwonym i daglezją zieloną.

Kolejne stanowisko to drzewostan nasienny dębu bezszypułkowego.

Stanowisko szóste wyjaśnia, w jaki sposób leśnicy orientują się w lesie - dzięki
specjalnemu systemowi oddziałów i pododdziałów.

Stanowisko siódme prezentuje paśnik dla zwierząt leśnych.

Stanowisko ósme to kilka hektarów dawnego pogorzeliska, które obecnie jest już
zalesione.

Stanowisko 9 znajduje się przy okazałej szkółce leśnej, gdzie z zebranych
wcześniej nasion „produkuje się” młode sadzonki drzew, które posłużą później do
zalesień. Dużym problemem w jednolitych drzewostanach są masowe gradacje
owadów mogących bardzo je uszkadzać.

Jednym ze sposobów walki z owadami są specjalne pułapki prezentowane na
stanowisku 10.

Stanowisko 11 prezentuje uprawę leśną założoną w 1996 roku, a rosnące tutaj
młode drzewa są chronione ogrodzeniem. Tablica informacyjna wyjaśnia też zasady
ich pielęgnacji.
59

Na
stanowisku
12
przedstawiono
różne
rodzaje
skrzynek
lęgowych
wywieszanych w celu stworzenia miejsc do zakładania gniazd ptakom
gnieżdżącym się w dziuplach, które odżywiając się głównie owadami i ich
larwami pomagają w ten sposób kontrolować ich liczebność.

Ostatnie, 13-te stanowisko prezentuje naturalne odnowienia dębu. Docieramy w
ten sposób z powrotem do początku ścieżki skąd możemy wrócić do miasta.
2.3.2.4. Szlaki tematyczne dla zmotoryzowanych31
„Najpiękniejsze rezydencje” – szlak o długości 160 km, prowadzi do pięciu rezydencji
w okolicach Leszna, powstałych w różnych okresach i stylach. Trasa ma charakter pętli,
wiedze z Leszna przez Rydzynę – Rokosowo – Pawłowice – Racot – Włoszakowice do
Leszna.

W Rydzynie mieści się najpiękniejszy w Wielkopolsce barokowy zamek wzniesiony
w latach ok. 1685-95 dla wojewody Rafała Leszczyńskiego według projektu architekta
królewskiego Szymona Belottiego. Przy budowie wykorzystano fragmenty murów
średniowiecznego założenia. Na kształt architektoniczny zamku mieli wpływ tacy
artyści jak: Pompeo Ferrari, Karol Marcin Frantz i prawdopodobnie Dominik Merlini.
W
rezydencji
tej
dzieciństwo
i
młodość
spędził
późniejszy
król
Polski Stanisław Leszczyński.

Pałac w Rokosowie zachował styl gotyku romantycznego. Zbudowany został według
projektu Augusta Stülera dla Józefa Mycielskiego. Prace ukończono w 1847 r.
Charakter budowli nawiązuje do klimatu średniowiecza, obecnego w utworach poetów
romantycznych, takich jak Mickiewicz czy Byron.

Klasycystyczny zespół pałacowy w Pawłowicach powstał dla Maksymiliana
Mielżyńskiego w latach 1779-1783 według projektu Karola Gottharda Langhansa,
twórcy m.in. Berlińskiej Bramy Brandenburskiej. Szczególnie okazała jest sala balowa
na piętrze, zdobiona 24 wolno stojącymi kolumnami.

Klasycystyczny zespół pałacowy w Racocie, wzniesiony dla Antoniego Barnaby
Jabłonowskiego w latach 1780-85, ukończony i zamieszkały w 1791 r. Jego
projektantem był prawdopodobnie Dominik Merlini – twórca warszawskich łazienek.
31
M. Gniazdowska, Mapa turystyczna Leszno Region (1:85 000), wyd. Piertuska & Mierkiewicz, Poznań, 2005
60
W pałacu za czasów Jabłonowskiego gościł Tadeusz Kościuszko i książę Józef
Poniatowski. Od 1919 r. pałac pełni funkcję jednej z rezydencji prezydenta RP.

Późnobarokowy pałac myśliwski we Włoszakowicach o oryginalnym założeniu
architektonicznym na palnie trójkąta równobocznego o wklęsłych narożnikach.
(prawdopodobnie kształt ten nawiązuje do symbolu wolnomularstwa – kielni) został
wzniesiony około 1749-52 dla księcia Aleksandra Józefa Sułkowskiego. „Sala
terrena” w przyziemiu była prawdopodobnie miejscem spotkań masonerii. A. J.
Sułkowski był jednym z pierwszych polskich masonów.
„W kręgu barokowych klasztorów” – szlak o długości 110 km pozwala poznać budowle
sakralne powstałe w okresie kontrreformacji, kiedy sztuka była dla kościoła katolickiego
także środkiem, aby olśnić, przekonać i pouczyć wiernych. Trasa prowadzi do
najpiękniejszych w Wielkopolsce klasztorów, które łączy styl barokowy. Ma charakter pętli,
wiedzie z Leszna przez Siciny - Wschowę – Przemęt – Osieczną – Lubiń – Gostyń do Leszna.

Kościół parafialny pocysterski, p.w. św. Marcina w Sicinach. Zbudowany został w
XVIII w. według projektu Marcina Franta w stylu barkowym. Obok kościoła budynek
dawnego pałacu opackiego. Wieś od czasów średniowiecza należała do cystersów z
Lubiąża.

Kościół pobernardyński p.w. św. Józefa we Wschowie. Barokowy, zbudowany w
latach 1629-1640 i 1750-1768. We wnętrzu na szczególną uwagę zasługuje
polichromia poświęcona Trójcy Św. i św. Józefowi. We Wschowie znajduje się także
lapidarium z przepięknymi płytami nagrobnymi na terenie cmentarza ewangelickiego.
Jest to najstarsze w Polsce takie założenie ulokowane za murami miasta.

Kościół pocysterski w Przemęcie, obecnie parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela.
Zbudowany w latach 1651-1690 i 1758-1759. przy budowie brali udział architekci
Jerzy i Jan Catenazzi. We wnętrzu znajdują się m.in. bogato rzeźbione stalle, tron
opacki, konfesjonały i ławki z bogata dekoracją rzeźbiarską wykonane z czarnego
dębu.

Kościół późnobarokowy, poreformacki p.w. św. Walentego w Osiecznej. Zbudowany
w latach 1729-1733 i 1784-1787 z fundacji Jana z Bnina Opalińskiego, według
projektu Pompeo Ferrariego. Rokokowe wyposażenie (ołtarze, ambona, konfesjonały)
wykonał w latach 1784-1787 Antoni Schulz z Rawicza.

Kościół klasztorny oo. Benedyktynów p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w
Lubiniu jest jednym z najstarszych klasztorów na terenie Wielkopolski. Pierwotnie
romański, rozbudowany w gotyku, przekształcony został w baroku w I połowie XVIII
61
w. We wnętrzu zwraca uwagę iluzjonistyczna polichromia z przedstawieniami o treści
biblijnej i alegorycznej oraz barokowe stalle. Warto także obejrzeć romańsko-gotycki
kościół p.w. św. Leonarda.

Jeden z najpiękniejszych w Polsce, barokowy kościół i klasztor został zbudowany w
Gostyniu w latach 1675 – 1728 dla Kongregacji Oratorium św. Filipa Nereusza.
Ufundowany został przez Adama Konarzewskiego i jego żonę Zofię z Opalińskich,
synowa Teofilę z Leszczyńskich i wnuczkę Weronikę z Konarzewskich Mycelską.
Kościół wzorowany był na weneckiej świątyni Santa Maria della Salute. Przy budowie
pracowali Jerzy i Jan Catenazzi. Czaszę kopuły wzniósł Pompeo Ferrari. We wnętrzu
na uwagę zasługuje m.in. obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem malowany na desce, z
umieszczonym tle widokiem Gostynia i kościółkiem na Świętej Górze z 1540 r. W
czaszy kopuły freski Jerzego Wilhelma Neunhertza z 1746 r. przedstawiające sceny z
życia św. Filipa Nereusza. W kościele odbywają się koncerty muzyki sakralnej. W
Gostyniu warto obejrzeć także gotycki kościół p.w. św. Małgorzaty.
„Piękno ukryte w drewnie” – szlak o długości 150 km, prezentuje ciekawe budowle
drewniane i szachulcowe. Prowadzi z Leszna przez Śmigiel – Bronikowo – Niechłód –
Rydzynę – Kaczkowo – Zakrzewo – Poniec – Oporowo – Osieczną do Leszna.

Kościół filialny p.w. św. Wita w Śmiglu ma konstrukcję szkieletową wypełniona
kamieniem i cegłą. Zbudowany został w 1769 r. W jego wnętrzu znajduje się
późnogotycki ołtarz główny, tryptyk z 1506 r. w obramowaniu z 1645 r. w polu
głównym ołtarza przedstawiono Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, a po
bokach Nawiedzenie, Hołd Trzech Króli, Zwiastowanie i Borze Narodzenie.

Kościół parafialny p.w. św. Franciszka z Asyżu w Bronikowie to budowla drewniana
o konstrukcji zrębowej, z unikalnymi w tym regionie ostatkami. Wybudowany w 1739
r. z drewna modrzewiowego. Wewnątrz barokowe ołtarze i obrazy z drugiej połowy
XVII w.

Kościół filialny p.w. Wszystkich Świętych w Niechłodzie jest drewniany, o
konstrukcji zrębowej. Wewnątrz znajduje się pozorne sklepienie kolebkowe.,
elementy wyposażenia: obrazy i krucyfiksy są barokowe.

Wiatrak Józef w Rydzynie. Znajduje się w nim Muzeum Rolnictwa i Młynarstwa.
Przy wiatraku organizowane są plenerowe imprezy rekreacyjne i festyny. Niegdyś
wokół Rydzyny wznosiło się około 30 takich drewnianych budowli.

Kościół parafialny p.w. św. Marcina w Kaczkowie, wzniesiony został w 1674 r.
staraniem rodziny Lessem – Stoschów jako budowla drewniana. W 1817 r.
62
wymieniono drewno na konstrukcje szkieletową, wypełniona cegłą. Podczas II wojny
światowej był to jedyny dostępny dla Polaków kościół katolicki w promieniu 30 km.

Kościół parafialny p.w. św. Klemensa w Zakrzewie to drewniana świątynia o
konstrukcji zrębowej, wzniesiona około 1610 r. z dobudowaną w 1647 r. murowana
kaplicą Pocieszenia Najświętszej Panny Marii i zakrystią. Najpiękniejszym elementem
kościoła jest obejmująca całe wnętrze barokowa polichromia z 1730 r.

Dom podcieniowy nr 31 w Poniecu. Niezwykle rzadko zachowany w miastach dom o
konstrukcji szkieletowej, wypełnionej cegłą. Podcień wsparty jest na czterech
słupkach z zastrzałami.

Kościół parafialny p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w
Oporowie to świątynia o konstrukcji szkieletowej zbudowana w 1640 r. z fundacji
Stanisława z Bnina Śmigielskiego, gruntownie restaurowany w 1870 r. Na uwagę
zasługuje bogate, barokowe wyposażenie wnętrza składające się z ołtarzy oraz
wiszącego świecznika.

Drewniane wiatraki w Osiecznej znajdują się na wzgórzu, przy drodze do Leszna.
Pochodzą one z XVIII wieku: 1761 r., 1763 r. oraz najstarszy z 1729 r.32
„W krainie dworów i pałaców” – szlak o długości 90 km, który prezentuje najciekawsze
rezydencje w południowo-zachodniej części Wielkopolski. Trasa wiedzie z Leszna przez
Garzyn – Drobnin – Górzno – Osieczną – Drzeczkowo – Trzebiny – Przybyszewo do Leszna.

Pałac w Garzynie zbudowany w 1907 r., w ogólnej koncepcji nawiązuje do
renesansowej willi włoskiej. Do piętrowego korpusu przylega czterokondygnacyjna
wieża na planie sześcioboku. Podwyższony podjazd pod główne wejście zamknięty
jest trzema arkadami.

Dwór w Drobninie, wzniesiony w 1852 r. przez ówczesnego właściciela majątku,
Władysława Rychłowskiego. W 1912 r. kolejny właściciel, Stefan Ponikiewski
(wybitny działacz społeczny i poseł na sejm w 1920 r.) radykalnie rozbudował
siedzibę. Powstał wówczas dwór flankowany piętrowymi ryzalitami i ozdobiony
okazałym portykiem kolumnowym.

Pałac w Górznie o formach klasycyzujących, zbudowany w 1912 r. dla Kurta
Müllera.

Zamek Borków w Osiecznej pochodzący z XV w., wielokrotnie przebudowywany
stracił swój pierwotny charakter. Najważniejszymi, mającymi wpływ na charakter
32
Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, delegatura w Lesznie
63
architektoniczny były prace z lat 1598-1601, 1605 i ostatnia z 1890-1908. Obecnie
zamek składa się z trzech nieregularnych skrzydeł zgrupowanych wokół otwartego
dziedzińca. W manierystycznym portalu widoczny jest herb Nałęcz i litery A(Andrzej)
C(zarnkowski). W ścianę skrzydła wschodniego wmurowane są kamienne tablice: z
XVI w. z herbem Nałęcz i literami AC, tablice z napisem upamiętniającym
zakończenie odbudowy zamku przez Andrzeja Czarnkowskiego z datą 1601, tablica
marmurowa z łacińskim napisem odnoszącym się do odbudowy za Jana Opalińskiego
w 1665 r. Według podania z zamku prowadzi sklepiony podziemny korytarz pod
jeziorem na jego druga stronę (por. legendy o Osiecznej rozdz. 3.2.3.1). Na początku
XIX w. ksiądz Rogaliński zażegnał pokutującego w zamku, ducha niewiernej żony
pana zamku, która - nieobecnego z powodu wyprawy na wojnę w celu obrony
ojczyzny męża – zdradzała z lekarzem pochodzącym z Włoch.

Dwór w Drzeczkowie to okazały, neogotycki budynek. Został zbudowany w połowie
XIX w. prawdopodobnie dla Józefa Objezierskiego. W Drzeczkowie, w kościele
parafialnym warto także zobaczyć obraz z polowy XV w. przedstawiający Matkę
Boską z Dzieciątkiem, adorowaną przez Rafała Leszczyńskiego, kasztelana
przemęckiego i jego rodzinę. To najstarsze przedstawienie członków tego rodu.

Pałac w Trzebinach zbudowany został w latach 1680-1690 dla zamożnej rodziny
Gurowskich, być może według projektu włoskiego architekta Jana Catenazziego. W
1860 r. rezydencję gruntownie przebudowano, tworząc wewnętrzny dziedziniec. Pałac
zbudowany na planie czteroboku flankują cztery niskie wieże. W pałacu można
oglądać ekspozycje archeologiczną.

Pałac elektyczny w Przybyszewie powstał około 1910 r. z fundacji Hugona
Lehmanna. Jego ozdobą jest wieża w osi elewacji, poprzedzona arkadowym
portykiem.
„Milczący świadkowie” to trasa dla zainteresowanych pomnikami przyrody w
Regionie Leszczyńskim. Można ją pokonywać także rowerem. Spośród kilkuset
pomników przyrody znajdujących się na Ziemi Leszczyńskiej zaproponowano
odwiedzenie kilkudziesięciu najciekawszych.
Miasto Leszno

Trzy lipy drobnolistne przy kościele p.w. św. Jana, ul Chrobrego o obwodzie 250,
300, 310 cm i wysokości 16-17 m.
64

Dąb szypułkowy na placu dr. Metziga o obwodzie 320 cm i wysokości 22 metry,
liczy około 350 lat.
Gmina Osieczna

Platan klonolistny w parku w Witosławiu o obwodzie 560 cm i wysokości 20 m.
Gmina Rydzyna

Aleja lipowa w parku w Rydzynie składająca się z 59 drzew o obwodach od 80 do
540 cm.

Dąb szypułkowy koło leśniczówki Nowy Świat o obwodzie 340 cm i wysokości 20 m.

Cis pospolity w parku w Jabłonnej o obwodzie 320 cm i wysokości 13 m.
Gmina Krzemieniewo

4 głazy narzutowe ułożone w kształcie ławki im. Adama Mickiewicza w parku w
Luboni o obwodach od 400 do 550 cm i wysokości od 135 do 175 cm.

10 dębów szypułkowych w parku w Luboni o obwodach od 300 do 500 cm
i wysokości 22 m.

Lipa drobnolistna w parku w Pawłowicach o obwodzie 310 cm i wysokości 18 m.
Gmina Lipno

Dąb szypułkowy w pobliżu leśniczówki w Smyczynie o obwodzie 320 cm i wys. 20 m.
Gmina Przemęt

Jesion wyniosły z kwitnącym bluszczem w Przemęcie koło kościoła, obwód 510
cm, wys. 26 m.
Gmina Święciechowa

11 lip drobnolistnych przy kościele w Święciechowie, obwody od 150 cm do 360 cm,
wysokość 20 m.

Aleja z Trzebin do Długich Starych składająca się z 94 drzew: lip, dębów, jesionów
i kasztanowców. Obwody od 160 cm do 550 cm.
Gmina Włoszakowice

Platan klonolistny w parku we Włoszakowicach. Obwód 920 cm, wysokości 25 m
Największe drzewo Ziemi Leszczyńskiej.
65
2.3.3. Szlaki kajakowe
Najbardziej znanym szlakiem kajakowym w Regionie jest Szlak Konwaliowy
przebiegający przez jeziora i kanały w Przemęckim Parku Krajobrazowym.
Kajakarstwo można uprawiać także na Rowie Polskim, który przepływa na południe od
Leszna oraz na Pojezierzu Krzywińskim, gdzie także oznakowano trasy turystyczne (tabela
8).
Tab.8. Główne szlaki kajakowe w Regionie Leszczyńskim.
Szlak Konwaliowy (Przemęcki Park Krajobrazowy)
Szlak zlokalizowany jest na północny-wschód od Leszna i obejmuje 24 polodowcowe
jeziora Przemęckiego Parku Krajobrazowego. Proponujemy go zacząć i zakończyć na
największym jeziorze regionu - Jez. Dominickim.
Długość szlaku
Szlak ma długość ok. 42 km. Na jego przepłynięcie potrzeba od 4 do 5 dni.
Charakterystyka szlaku Szlak konwaliowy uważany jest za najpiękniejszy w regionie. Przebiega on
rynnowymi jeziorami polodowcowymi. Kanały i rowy charakteryzują się powolnym
prądem. Na trasie nie ma wielu przeszkód wymagających wysiadania z kajaka. Na
przeważającej części szlaku woda jest bardzo czysta. Znajduje się tu dużo miejsc do
kąpieli i wiele miejsc biwakowych.
Lokalizacja szlaku
Rydzyna – Nowa Wioska (Rów Polski)
Szlak zlokalizowany jest na Rowie Polskim, który przepływa na południe od Leszna.
Proponujemy go zacząć w Alei Kasztanowej, nieopodal zamku w Rydzynie. Koniec
szlaku znajduje się w Nowej Wiosce.
Długość szlaku
Szlak ten zaliczamy do krótkich - ok. 30 km. Czas efektywnego płynięcia wynosi ok.
4 godzin. Sugerujemy jednak przeznaczenie całego dnia, w celu dokładnego poznania
walorów przyrodniczych.
Charakterystyka szlaku Szlak bardzo łatwy o prądzie powolnym i nurcie bez zaburzeń. Znajduje się na nim
mała ilość przeszkód wymagających wysiadania z kajaka. Przepływa przez teren
ciekawy pod względem przyrodniczym i krajoznawczym.
Lokalizacja szlaku
Osieczna - Bonikowo
Szlak przebiega w kierunku północnym przez jeziora i kanały zlokalizowane na
północ od Leszna. Proponujemy go zacząć na jez. Łoniewskim, które położone jest
najbliżej Leszna. Koniec szlaku znajduje się we wsi Bonikowo położonej nad kanałem
Mosińskim.
Długość szlaku
Szlak ma długość ok. 32 km. Na jego pokonanie zaleca się przeznaczenie 2 dni.
Charakterystyka szlaku Szlak bardzo łatwy o prądzie powolnym i nurcie bez zaburzeń. Jest jednak dość
uciążliwy ze względu na dużą ilość przeszkód, zmuszających do wysiadania z kajaka.
Teren jest ciekawy pod względem widokowym i krajoznawczym.
Lokalizacja szlaku
Źródło: http://www.leszno-region.pl/?redir=it/szlaki_kajakowe.htm (27.10.2006)
2.4. Ocena atrakcyjności turystycznej Regionu Leszczyńskiego
Atrakcyjność turystyczna to siła, z jaką dane miejsce, obiekt lub zjawisko przyciąga
odwiedzających lub potencjalnych odwiedzających. Obok istniejących obiektywnie
warunków środowiskowych (przyrodniczych, społeczno-kulturowych i ekonomicznych), dużą
rolę w jej ocenie odgrywa subiektywny czynnik psychologiczny – z zatem ma ona charakter
66
względny.33 Decyduje o niej zarówno ranga walorów turystycznych, dostępność
komunikacyjna, jak i zdolność obsługowa urządzeń turystycznych. 34,35 Szczególne znaczenie
w kreowaniu atrakcyjności odgrywa system informacji turystycznej.
Analiza walorów turystycznych Regionu wykazała, iż do głównych osobliwości, które
mogą stanowić rdzeń atrakcyjności turystycznej w skali międzynarodowej należą:

walory sportowe Leszna: lotnisko szybowcowe, stadion im. A. Smoczka, kompleks
sportowo-rekreacyjny Akwawit, imprezy organizowane na bazie tych obiektów;

centra konferencyjne, kongresowe: Pałac w Rydzynie i w Pawłowicach;

wybitne postaci: Jan Amos Komeński, król Polski Stanisław Leszczyński;

szlaki tematyczne międzynarodowe: szlak cystersów (obejmujący znaczną część
Europy), szlak baroku, szlak bursztynowy, trasa rowerowa Euro Velo nr 9 oraz szlaki
kajakowe, w tym szczególnie Kajakowy Szlak Konwaliowy.
Atrakcyjność turystyczną Regionu Leszczyńskiego rozpatrzono także w skali: krajowej,
regionalnej oraz lokalnej (na tle subregionów turystycznych Wielkopolski).
W skali kraju ocenę stopnia atrakcyjności turystycznej przeprowadzono pod kątem
możliwości rozwoju dwóch głównych form turystyki: wypoczynkowej i krajoznawczej
(tabela 9).
Tab.9. Atrakcyjność jednostek terytorialnych Regionu Leszczyńskiego dla turystyki wypoczynkowej (w
skali kraju).
Jednostka
terytorialna
Atrakcyjność
wypoczynkowa
Leszno
Krzemieniewo
Lipno
Osieczna
Rydzyna
Święciechowa
Wijewo
Włoszakowice
Przemęt
b. mała
średnia
b. mała
b. mała
średnia
średnia
średnia
Udział
lasów
w
pow.
gminy
[%]
Udział
walorów
wypoczynko
wych w pow.
gminy [%]
Pow.
walorów
wypocz.
I
kategorii
[km2]
Pow.
walorów
wypocz.
II
kategorii
[km2]
Pow.
walorów
wypocz.
III
kategorii
[km2]
Dominujący rodzaj
walorów
wypoczynkowych
7,6
12,8
20,3
22,8
24,4
32,6
16,3
36,5
26,1
0,0
0,0
19,4
69,8
29,4
22,2
65,6
70,9
22,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
10,0
30,0
0,0
0,0
80,0
0,0
0,0
0,0
20,0
30,0
20,0
las
jeziora
las
jezioro, las
jezioro
jeziora, las
jeziora, las
Źródło: Bank danych gmina. Instytut Turystyki (www.intur.com.pl/)
A. Zajadacz, Potencjał turystyczny miast na przykładzie wybranych miast Sudetów Zachodnich. Wyd.
Naukowe Bogucki, Poznań, 2004, s. 74
34
O. Rogalewski, Podstawy gospodarki przestrzennej w turystyce. SGPiS „Ruch turystyczny” – Monografie, z.
13
35
J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, albo jak organizować poznawanie świata?,
Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łodź, 2002, s. 52
33
67
Tab. 9. Atrakcyjność jednostek terytorialnych Regionu Leszczyńskiego dla turystyki
wypoczynkowej (w skali kraju) c.d.
Jednostka
terytorialna
Jeziora I kat. nazwa
i pow. jeziora
w [ha]
Jeziora II kat.
nazwa
i pow. jeziora
w [ha]
Leszno
Krzemieniewo
Lipno
Osieczna
-
-
Rydzyna
Święciechowa
-
-
Wijewo
-
-
Dominickie
343 ha
Lgińskie
68 ha
Przemęckie
Środkowe 182 ha;
Przemęckie
Północne 243 ha;
Dominickie 343 ha
-
Włoszakowice
Przemęt
Dominujący rodzaj
wypoczynku
Główne miejscowości
wypoczynkowe
leśny
wodny (łącznie z
żeglarstwem), w formie
wycieczek pieszych
leśny
leśny, wodny w
ograniczonym zakresie form
(bez możliwości uprawiania
żeglarstwa), zimowy (bez
narciarstwa zjazdowego), w
formie wycieczek pieszych
wodny (łącznie z
żeglarstwem) w formie
wycieczek pieszych
leśny, wodny (łącznie z
żeglarstwem), w formie
wycieczek pieszych
leśny, wodny (łącznie z
żeglarstwem), w formie
wycieczek pieszych
Osieczna
-
-
Boszkowo,
Brenno,
Włoszakowice
Wieleń Zaobrzański,
Olejnica
Źródło: Bank danych gmina. Instytut Turystyki (www.intur.com.pl/.)
Krzemieniewo
Lipno
Rynek z ratuszem
barokowym
z XVII w. o bogatym
wyposażeniu; kościół
św. Jana z XVII w.;
kościół św. Krzyża,
barokowy
z XVII w.; pałac
Sułkowskich,
barokowy z XVIII
w.; Centralna Szkoła
Szybowcowa
-
0,0
-
średnia
-
-
Pawłowice-pałac
klasycystyczny z
końca XVIII w.;
park, kościół MB
Śnieżnej z XVIII w.
0,0
-
mała
-
-
-
46,0
44,7
Obiekty
o dużej
atrakcyjności
krajoznawczej
-
Obiekty
o bardzo dużej
atrakcyjności
krajoznawczej
duża
Miejscowości o
bardzo dużej
atrakcyjności
krajoznawczej
Pow. o szczególnych
walorach
[%] pow. gminy
Leszno
Atrakcyjność
krajoznawcza
Jednostka
terytorialna
Pow. o szczególnych
walorach
przyrodniczych
Tab. 10. Atrakcyjność jednostek terytorialnych Regionu Leszczyńskiego dla turystyki
krajoznawczej (w skali kraju).
68
Osieczna
średnia
Rydzyna
bardzo
duża
Święciechowa
Wijewo
Włoszakowice
Przemęt
-
-
Osieczna-kościół
klasztorny z XVIII
w.; rynek z
kamieniczkami z
XIX w.; zamek z XV
w., przebudowany
98,41
76,3
Rydzyna –
pałac
Sulkowskic
h, barkowy
z XVIIXVIII w. i
park; rynek
z ratuszem
i
barkowymi
kamieniczk
ami z
XVIII w.;
kościół
parafialny z
XVIII w.
-
-
66,0
48,5
średnia
średnia
-
-
-
32,5
59,4
80,1
24,1
97,4
63,1
średnia
-
-
209,0
92,9
Włoszakowice-pałac
myśliwski, barkowy
z XVIII w.,
przebudowany;
kościół renesansowobarkowy
z XVII w.
Przemęt- kościół
barokowy z XVII w.,
pocysterski,
pozostałości
klasztoru
Źródło: Bank danych gmina. Instytut Turystyki (www.intur.com.pl/)
W klasyfikacji gmin polskich pod względem atrakcyjności turystycznej 36 atrakcyjność
gmin Regionu oceniono:
1. dla turystyki wypoczynkowej jako:

średnią, w przypadku takich gmin jak: Osieczna, Wijewo, Włoszakowice i Przemęt

bardzo małą: Lipno, Rydzyna, Święciechowa
2. dla turystyki krajoznawczej jako:

bardzo dużą: Rydzyna

dużą: miasto Leszno

średnią: Krzemieniewo, Osieczna, Święciechowa, Włoszakowice, Przemęt

małą: Lipno.
Natomiast w rankingu atrakcyjności inwestycyjnej miast (niewojewódzkich) Polski37
Leszno i powiat leszczyński zakwalifikowano do klasy B – jako bardzo atrakcyjne. Do grupy
36
Bank danych gmina. Instytut Turystyki: www.intur.com.pl/
69
tej zaliczono obok leszczyńskiego także powiat: Gdynia, Kalisz, Legnica, Konin oraz Płock.
Natomiast do atrakcyjniejszych (klasy A) zakwalifikowano jedynie dwa powiaty takie jak
Bielsko Biała i Sopot. Ranking ten wykazuje bardzo wysoką pozycję Regionu pod względem
potencjału inwestycyjnego na tle kraju.
W skali regionalnej ocenie poddano atrakcyjność rekreacyjną jezior Regionu
Leszczyńskiego. Została ona przedstawiona na tle całej strefy polskich pojezierzy. Wyniki
oceny wykazały, iż Pojezierze Leszczyńskie, w kład którego wchodzą występujące na
badanym obszarze pojezierza: Sławskie i Krzywińskie, w porównaniu z innymi, należy do
mało atrakcyjnych38.
Jeziora znajdują się w szerokich, płaskich rynnach o użytkowaniu łąkowym, są płytkie
(średnia głębokość wynosi ok. 3 m), silnie eutroficzne, zanieczyszczone biologicznie i
chemicznie (szczególnie nawozami i środkami ochrony roślin). Z przeprowadzonych badań
terenowych wynika, iż strefy brzegowe jezior są w większości nieatrakcyjne zarówno pod
względem plażowania – wąskie, podmokłe, zalesione półki abrazyjne – jak i nieatrakcyjne dla
kąpieli (dno płaskie, ale piaszczysto-muliste), wody zanieczyszczone oraz szerokie strefy
zarastania. Jeziora i ich strefy brzeżne są natomiast atrakcyjne dla wędkarstwa (liczne
płycizny, punktowo dobra dostępność tafli jeziornej), a kompleksy jeziorno-leśne stanowią
korzystny i
atrakcyjny cel spacerów. Większość
z tych jezior układa się w
kilkudziesięciokilometrowe ciągi, łącząc się kanałami z Obrą i Wartą, co umożliwia wygodne
kajakowanie, a jeziora Wieleńskie i Dominickie są dużą atrakcją dla żeglarstwa.
W proponowanym39 modelu zagospodarowania rekreacyjnego badanego obszaru
„słabość”
oferty
środowiska
przyrodniczego
pokonuje
się
poprzez
kształtowanie
wielofunkcyjnych kompleksów i ośrodków (dywersyfikację oferty turystycznej) 40. Powinny
być rozwijane ośrodki specjalizujące się obsłudze wybranych form turystyki (np. centra
ekoturystyki, agroturystyki, wędkarstwa, turystyki etnicznej), których oferta byłaby
uzupełniona o działalność ośrodków wielofunkcyjnych w strefie wypoczynku pobytowego
nad J. Dominickim, J. Radomierskim, Olejnickim, obsługujących także turystykę pieszą i
kajakową. Specjalizacja kompleksów rekreacyjnych, równomierne ich rozmieszczenie i duże
W. Dziemanowicz, Ranking atrakcyjności inwestycyjnej miast Polskich – refleksje po czterech edycjach
badań. W: Prace i Studia Geograficzne. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu
Warszawskiego, t. 35. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2005, s. 109-128
38
D. Sołowiej, Weryfikacja ocen integralnych atrakcyjności środowiska przyrodniczego człowieka w wybranych
systemach rekreacyjnych. Wyd. Naukowe UAM, Poznań, 1992, s. 136
39
D. Sołowiej, op.cit. s. 136
37
70
wzajemne oddalenie zapewniają komfort „odczucia” przestrzeni oraz zapobiegają degradacji
środowiska przyrodniczego.
Bardziej szczegółowo rozpatrzono atrakcyjność turystyczną tych jezior Regionu, które z
największą siłą „przyciągają” turystów, tj. położonych w obrębie Pojezierza Sławskiego.
Wybrane jeziora ocenione zostały na tle obszaru młodoglacjalnego Polski PółnocnoZachodniej (tabela 11)41. Stopień ich atrakcyjności, na tle 60 akwenów zlokalizowanych w
badanej strefie, określono jako:

bardzo słabo atrakcyjne – jeziora: Lincjusz, Zapowiednik, Białe Miałkie, Brzeźne

bardzo atrakcyjne – jezioro Dominickie.
Tab.11. Przydatność wybranych jezior Regionu Leszczyńskiego dla programów rekreacyjnych.
Nazwa jeziora
1
Zapowiednik
Lincjusz
Dominickie
0
0
1
Zapowiednik
Lincjusz
Dominickie
0
0
1
Numery programów* i ocena**
2
3
4
5
6
7
A – pobrzeże wodne + toń (akwen)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
B – pobrzeże lądowe
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
Suma punktów
8
9
0
0
1
1
1
1
1
1
9
1
1
1
0
0
1
2
2
6
Pobrzeże wodne + ton (akwen)*: 1 – pływanie, 2 – nurkowanie, 3 – kajakarstwo, 4 – żeglarstwo, 5 –
windsurfing, 6 – żeglarstwo lodowe, 7 – narty wodne, 8- sport motorowodny, 9 – wędkarstwo;
Pobrzeże lądowe*: 1 – kąpiele słoneczne, 2 – brodzenie w wodnie (dzieci i starsi niepływający), 3 –
spacery, 4 – gry i zabawy, 5 – gry sportowe, 6 – łucznictwo, 7- „ścieżki zdrowia”, 8 – wędkarstwo
brzegowe, 9 – biwakowanie; ** 0 – nieprzydatny, 1 - przydatny
Źródło: T. Dedio, Atrakcyjność jezior obszaru młodoglacjalnego dla rekreacji (na przykładzie jezior
Polski Północno-Zachodniej). [W]: Przegląd Geograficzny t. LXI, z.1-2, 1989, s. 77-95
Wybrane Jeziora Pojezierza Sławskiego, położone na obszarze Przemęckiego Parku
Krajobrazowego zostały poddane także ocenie w skali lokalnej, ze względu na możliwości
rozwoju sportów wodnych42. Opracowaną typologię przydatności turystycznej zbiorników
wodnych oparto na czterech porównywalnych miarach charakteryzujących walory
turystyczno-rekreacyjne i użytkowe akwenu43. Do miar tych zaliczono wielkość jezior,
średnią głębokość, stopień rozwinięcia linii brzegowej oraz stopień wydłużenia jeziora44.
T. Dedio, Atrakcyjność jezior obszaru młodoglacjalnego dla rekreacji (na przykładzie jezior Polski PółnocnoZachodniej). [W]: Przegląd Geograficzny t. LXI, z.1-2, 1989, s. 77-95
42
T. Półkownik, Ocena przydatności jezior Przemęckiego Parku Krajobrazowego dla rozwoju sportów
wodnych. Praca dyplomowa pod kier. A. Zajadacz. Materiały archiwalne PWSZ w Lesznie, 2004
43
W. Deja, Przydatność rekreacyjna strefy brzegowej jezior Polski. Wyd. Naukowe Bogucki, Poznań, 2001
44
por. op. cit.
41
71
Zapowiednik
Wielkie
Trzebidzkie
Przemęckie Zachodnie
Przemęckie Środkowe
Przemęckie Północne
Maszynek
Małe
Lincjusz
Lgińsko
Krzywce
Brzeźnie
3
Breńskie
6
Dominickie
9
Białe-Miałkie
liczba punktów
12
0
Jeziora bardzo atrakcyjne
Jeziora średnio atrakcyjne
Jeziora atrakcyjne
Jeziora mało atrakcyjne
Ryc.2. Ocena atrakcyjności jezior Przemęckiego Parku Krajobrazowego.
Źródło: T. Pułkownik, Ocena przydatności jezior Przemęckiego Parku Krajobrazowego dla rozwoju
sportów wodnych. Praca dyplomowa pod kier. A. Zajadacz. Materiały archiwalne PWSZ w Lesznie,
2004
W ocenie stopienia atrakcyjności rekreacyjnej jezior, uwzględniono także subiektywne
opinie 100 losowo wybranych turystów przebywających na terenie Przemęckiego Parku
Krajobrazowego w sezonie letnim 2003 r. (rycina 3, rycina 4).
30%
respondentów
25%
20%
29%
15%
10%
23%
17%
15%
5%
3%
0%
kajakarstwo
sport bojerowy
windsurfing
1%
4%
pływanie
sporty motorowodne
żeglarstwo
14%
9%
sport płetwonurkowy
wędkarstwo
żadne
Ryc. 3. Rodzaje uprawianych sportów wodnych w Przemęckim Parku Krajobrazowym
Źródło: badania ankietowe (n=100 osób), T. Pułkownik, Ocena przydatności jezior Przemęckiego
Parku Krajobrazowego dla rozwoju sportów wodnych. Praca dyplomowa pod kier. A. Zajadacz.
Materiały archiwalne PWSZ w Lesznie, 2004
72
40%
respondentów
35%
bardzo zła
zła
dość dobra
dobra
bardzo dobra
30%
25%
40%
20%
15%
34%
10%
5%
0%
13%
9%
4%
Ryc. 4. Ocena infrastruktury umożliwiającej uprawianie sportów wodnych w PPK.
Źródło: badania ankietowe (n=100 osób), T. Pułkownik, Ocena przydatności jezior Przemęckiego
Parku Krajobrazowego dla rozwoju sportów wodnych. Praca dyplomowa pod kier. A. Zajadacz.
Materiały archiwalne PWSZ w Lesznie, 2004
Respondenci ocenili infrastrukturę umożliwiającą uprawianie sportów wodnych na
poziomie dość dobrym i dobrym. Najwyżej oceniona została infrastruktura w miejscowości
Boszkowo – Letnisko, najgorzej w miejscowości Lgiń. Najwięcej odpowiedzi „dobra” i
„bardzo dobra” udzieliły osoby uprawiające pływanie. Natomiast najwięcej odpowiedzi „zła”
i „bardzo zła” wskazali kajakarze. Turyści w odniesieniu do infrastruktury turystycznej,
najczęściej zgłaszali takie uwagi jak:
1) zbyt wysokie ceny w wypożyczalniach sprzętu wodnego,
2) mała liczba wypożyczalni sprzętu wodnego,
3) zły stan urządzeń udostępnianych w wypożyczalniach sprzętu wodnego,
4) brak oznakowania kajakowych szlaków wodnych,
5) złe zagospodarowanie i duże utrudnienia w pokonywaniu szlaków wodnych,
6) brak przechowalni większego sprzętu wodnego.
Atrakcyjność
turystyczną
Regionu
Leszczyńskiego,
rozpatrzono
także
na
tle
Wielkopolski45, uznając go za jeden z subregionów turystycznych tego województwa. Za
najpopularniejsze zasoby subregionu leszczyńskiego uznano:

szlaki rowerowe - Wielkopolski Szlak Ziemiański, Bursztynowy Szlak;

szlaki konne;
45
M. Poślednik, U. Pużanowska, Zasoby turystyczne subregionów – wyniki prac warsztatowych, w:
Wielkopolska Gościnna. Rozwój turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce, red. U. Pużanowska, R.
Romanowski, Instytut Rozwoju Inicjatyw Europejskich Sp. z o.o., Poznań 2004, s. 75-88
73

szlaki piesze;

szlaki kajakowe - Szlak Konwaliowy;

obiekty sportowe: I liga baseball - Miejska Górka - kompleks sportowy, stadion
baseballowy;

korty tenisowe we wsiach;

zawody konne;

strzelnice;

tereny łowieckie, wędkarskie - łowiska komercyjne;

Pojezierze Krzywińskie i Przemęckie, (najczystsze jezioro Dominickie z piaszczystą
plażą);

klimat do sprzedaży - brak uciążliwego przemysłu, czyste środowisko;

źródło Bernarda z Wąbrzeźna na terenie gminy Krzywiń;

obiekty sakralne: Św. Idziego w Krobi, Czerwonej Wsi, Rąbiniu, Lubiniu, Zakrzewie;

klasztor: Miejska Górka, Św. Góra koło Gostynia, Kobylinie, Lubiniu;

pałacyki, pałace, dworki, zespoły parkowo - pałacowe;

kultura biskupiańska, chazacka;

architektura wiejska - wiatraki Osieczna, Wijewo - występują powszechnie, folwarki,
stadniny;

figury przydrożne;

nauka jazdy, zawody konne, także powożenie;

sporty ekstremalne - baloniarstwo, szybownictwo, motolotniarstwo, lotnisko - Leszno,

nauka gwary wielkopolskiej.
Tab.12. Ocena atrakcyjności turystycznej subregionu leszczyńskiego.
Ocena atrakcyjności zasobów przyrodniczych
Ocena atrakcyjności zasobów
Ocena możliwości wejścia w
skład produktu turystycznego
Góry, skałki
2
2
Jeziora
4
4
Rzeki
4
4
Bagna
2
2
Krajobraz, punkty widokowe
4
5
Powietrze i klimat
5
5
Funkcje balneologiczne (źródła)
4
5
Ocena atrakcyjności infrastruktury turystycznej i dostępnych urządzeń
Szlaki rowerowe
5
5
Szlaki konne
5
5
Szlaki kajakowe
4
4
Obiekty sportowe
4
4
Zabytki architektury
4
4
Zabytki sakralne
4
4
Zasoby przyrodnicze
74
Zabytki sztuki ogrodowej
3
Muzea i miejsca historyczne
4
Zabytki przyrody
4
Zabytki przemysłowe
3
Transport i komunikacja
4
Sklepy, banki
4
Poczta
3
Restauracje
4
Wypożyczalnie sprzętu
3
Ocena atrakcyjności oferty przedsiębiorstw turystycznych
Dom w gospodarstwie rolnym
4
Noclegi i samodzielne wyżywienie
4
Przyczepy campingowe
3
Namioty/szałasy
3
Schroniska
3
Praca w gospodarstwie rolnym
4
Jeździectwo
5
Sporty wodne
4
Imprezy kulturalne
4
Zdobywanie nowych umiejętności
4
Ocena atrakcyjności dostępności komunikacyjnej i wizerunku
Drogi dojazdowe/oznaczenia
3
Bliskość lotniska
2
Możliwość rezerwacji
3
Promocja regionalna
3
Promocja krajowa
3
Promocja zagraniczna
3
Postrzeganie terenu
4
Postrzeganie gospodarzy
4
Postrzeganie usługodawców
5
Bezpieczeństwo
5
4
4
4
3
3
4
3
4
3
5
5
3
3
3
5
5
4
4
4
3
2
3
3
3
3
4
4
5
5
1 – ocena najniższa, 5 – ocena najwyższa
Źródło: M. Poślednik, U. Pużanowska, Zasoby turystyczne subregionów – wyniki prac warsztatowych,
w: Wielkopolska Gościnna. Rozwój turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce, red. U.
Pużanowska, R. Romanowski, Instytut Rozwoju Inicjatyw Europejskich Sp. z o.o., Poznań 2004, s.7588
W opinii respondentów badań ankietowych przeprowadzonych w wybranych
miejscowościach Regionu, najwyżej ocenianymi cechami decydującymi o jego atrakcyjności
turystycznej są zieleń, ogólna estetyka i czystość Regionu. Z kolei elementami, które
negatywnie wpływają na postrzeganie atrakcyjności turystycznej Ziemi Leszczyńskiej jest
stan dróg oraz dostępność wydawnictw turystycznych (mapy, przewodniki, foldery) (tabela
13, rycina 6).
75
Tab.13. Atrakcyjność turystyczna Regionu Leszczyńskiego w opinii odwiedzających.
Cechy wpływające na atrakcyjność
Regionu
1. Estetyka regionu
2. Zieleń w regionie
3. Możliwość atrakcyjnego spędzania
czasu wolnego
4. Stan dróg w regionie
5. Warunki transportu indywidualnego
w miejscowości
6. Możliwość zakupu wydawnictw
turystycznych
7. Bezpieczeństwo w miejscowości
8. Możliwość wypożyczenia sprzętu
turystycznego
9. Jakość obsługi turystycznej
10. Czystość miejscowości
11. Stan środowiska naturalnego
Bardzo
dobrze
20,9
37,4
Rozkład procentowy
Raczej
Trudno
Raczej
dobrze
powiedzieć
źle
67,2
8,8
2,9
53,8
7,1
1,5
Średnia
Bardzo
źle
0,1
0,1
4,06
4,27
15,7
48,7
24,6
9,9
1,0
3,68
1,0
19,7
16,8
39,1
23,4
2,36
2,5
41,0
24,7
21,6
10,2
3,04
2,0
18,8
45,3
19,2
14,7
2,74
11,2
54,9
23,8
8,1
2,0
3,65
16,5
59,6
18,7
4,3
0,9
3,87
6,2
12,6
16,7
50,1
64,8
58,6
35,7
12,5
18,4
5,0
9,0
5,3
3,1
1,1
0,8
3,51
3,79
3,85
Źródło: badania ankietowe Turystyka w Regionie Leszczyńskim, Centrum Badań Stosowanych ULTEX
ANKIETER Sp. z oo na zlecenie Urzędu Miasta w Lesznie, Leszno 2006.
4,50
4,27
4,06
4,00
3,87
3,85
3,79
3,68
3,65
3,51
3,50
3,04
2,74
3,00
2,36
2,50
2,00
Stan dróg w
regionie
Możliwość
zakupu
wydawnictw
Warunki
transportu
indywidualnego
Jakość obsługi
turystycznej
Bezpieczeństwo
w miejscowości
Możliwość
atrakcyjnego
spędzania
Czystość
miejscowości
Stan środowiska
naturalnego
Możliwość
wypożyczenia
sprzętu
Zieleń w
regionie
1,00
Estetyka regionu
1,50
Ryc.5. Średnia ocena wybranych aspektów atrakcyjności turystycznej Regionu Leszczyńskiego w opinii
odwiedzających.
Źródło: badania ankietowe Turystyka w Regionie Leszczyńskim, Centrum Badań Stosowanych
ULTEX ANKIETER Sp. z oo., na zlecenie Urzędu Miasta w Lesznie, Leszno 2006.
Podsumowując można stwierdzić, iż o atrakcyjności turystycznej Regionu
Leszczyńskiego w skali kraju decydują w głównej mierze walory krajoznawcze, w mniejszym
wypoczynkowe. Do bardzo atrakcyjnych i atrakcyjnych centrów turystyki krajoznawczej o
randze krajowej zalicza się Rydzynę oraz Leszno. Natomiast walory wypoczynkowe
dominują w północnej części regionu. Ich ranga w skali kraju oceniana jest jako średnia.
76
Atrakcyjność strefy młodoglacjalnej wynika z widocznej w krajobrazie mozaiki
komponentów przyrodniczych: urozmaiconej rzeźby terenu, dużej lesistości, licznych jezior
rynnowych. Jeziora odgrywają znaczącą rolę w kształtowaniu estetyki krajobrazu, ponadto są
bardzo atrakcyjne dla uprawiania wędkarstwa, a ze względu na przepływowy charakter –
kajakarstwa (w tym szczególnie Szlak Konwaliowy). Natomiast dla rozwoju turystyki
wypoczynkowej związanej z plażowaniem i kąpielami, jak i sportów wodnych jedynie Jezioro
Dominickie można uznać za bardzo atrakcyjne.
Natomiast w skali Wielkopolski Region Leszczyński zaliczany jest do obszarów
najatrakcyjniejszych turystycznie, które posiadają w miarę jednorodne, wysokiej klasy walory
zarówno dla potrzeb wypoczynku, jak i krajoznawstwa46.
Elementy zagospodarowania turystycznego, które decydują o sile przyciągania
Regionu w skali międzynarodowej, to przede wszystkim infrastruktura sportowa Leszna:
największe lotnisko szybowcowe w Europie (doskonała baza dla szybownictwa i
baloniarstwa), Stadion im. A. Smoczka (znany z zawodów żużlowych) oraz Akwawit
(pierwszy Aquapark w Polsce) z kompleksem o szerokiej ofercie sportowo-rekreacyjnej.
Bardzo atrakcyjnym obiektem noclegowym i konferencyjnym jest funkcjonujący na Zamku w
Rydzynie hotel należący do międzynarodowego stowarzyszenia hoteli zamkowych European
Castle Hotels & Restaurants oraz monumentalny pałac w Pawłowicach. Ponadto o
atrakcyjności regionu decyduje bogaty system szlaków turystycznych pieszych, rowerowych,
kajakowych i dla zmotoryzowanych, z których wiele przedstawiono w formie tras
tematycznych. Dodatkowym atutem jest liczba i oferta gospodarstw agroturystycznych.
Mocną stroną regionu jest jego położenie w stosunku do dużych aglomeracji:
Poznania i Wrocławia oraz granicy z Republiką Federalną Niemiec. Biorąc pod uwagę
dogodne połączenia drogami kołowymi, jak i klejowe, Region ma wysoki potencjał dla
rozwoju turystyki, w tym także turystyki weekendowej.
Atrakcyjność turystyczną można kreować, bazując na walorach turystycznych,
wprowadzając odpowiednie zagospodarowanie, wykorzystując dogodne położenie w
stosunku do potencjalnego rynku. Istotną rolę w tym procesie odgrywa odpowiednia
promocja i informacja turystyczna. W przypadku Regionu Leszczyńskiego należy w
większym stopniu zadbać o promowanie atrakcji bazując na osobliwych, unikalnych i
bezkonkurencyjnych cechach (tabela 14). Do wartych większego wyeksponowania atrakcji
należą:
Strategia rozwoju turystyki w województwie Wielkopolskim. Diagnoza. Instytut Turystyki, Warszawa, 2006,
s. 5
46
77

historia i posiadłości króla Polski Stanisława Leszczyńskiego,

historia zlodowacenia (faza leszczyńska)

szlaki kajakowe, w tym szczególnie Konwaliowy Szlak Kajakowy.
Tab. 14. Proponowane hasła reklamowe promujące wizerunek Regionu Leszczyńskiego.
KRÓLEWSKIE MIEJSCE – To TWOJE
ŻYCIE JAK KRÓLEWSKA PODRÓŻ
MIEJSCE
Stanisław LeszczyŃski
Przyjedź i zobacz rodowe posiadłości
króla Stanisława Leszczyńskiego
Lwów –
Leszno - Chambord
LESZNO REGION - ZAPRASZA
PARK GLACJALNY „EPOKA LODOWCOWA L”
LESZCZYŃSKIE PO KRÓLEWSKU
Źródło: opracowanie własne.
Ponadto należy rozpowszechniać i utrwalać wizerunek Leszna i regionu, jako
prężnego ośrodka sportowego, specjalizującego się w sporcie lotniczym i motocyklowym
oraz aquaterapii. Atrakcje turystyczne można także tworzyć. Dużą szansą dla rozwoju
turystyki wypoczynkowej byłoby wzbogacenie oferty pojezierzy o działalność parku
edukacyjno-rozrywkowego o zbliżonym charakterze do Parków Jurajskich. Widoczna w
krajobrazie Regionu Leszczyńskiego granica ostatniego zlodowacenia jest doskonałym
miejscem na urządzenie Parku Glacjalnego, gdzie na otwartej przestrzeni można by poznawać
procesy glacjalne łącząc dydaktykę z potrzebami ludycznymi.
78
3.
INFRASTRUKTURA
MATERIALNA
DLA
ROZWOJU
TURYSTYKI
W
REGIONIE LESZCZYŃSKIM
W procesie kreowania produktu turystycznego oraz jego udostępniania nabywcom turystom, niezwykle istotne znaczenie posiada infrastruktura materialno-techniczna,
znajdująca się na terenie danego obszaru. Jej wielkość, struktura i jakość determinuje
rozmiary ruchu turystycznego w regionie, a także sposób i wielkość zaspokojenia potrzeb
mieszkańców tego obszaru w zakresie aktywnego spędzania czasu wolnego.
Obiekty i urządzenia, z których korzystają turyści są – ze względu na spełnianie przez nie
funkcje – określane jako obiekty i urządzenia turystyczne oraz obiekty i urządzenia
paraturystyczne.
Do obiektów i urządzeń turystycznych zaliczane są te, których podstawową funkcją
jest zaspokajanie potrzeb turystów. Jest to ta część infrastruktury materialnej danego terenu,
która stworzona została wyłącznie dla potrzeb obsługi ruchu turystycznego; stanowią ją
elementy uprzednio nieistniejące, które powstały dopiero w związku z nadaniem danemu
obszarowi charakteru turystycznego.
W oparciu o powszechnie akceptowane definicje i klasyfikacje przyjmuje się, iż do
infrastruktury turystycznej należy zaliczać:
- obiekty noclegowe
- obiekty gastronomiczne
- obiekty i urządzenia komunikacyjne (z wyłączeniem usług komunikacji miejskiej i taxi)
- obiekty i urządzenia służące organizacji i obsłudze ruchu turystycznego (szczególnie: biura
podróży i informację turystyczną, wypożyczalnie sprzętu turystycznego, szlaki turystyki
kwalifikowanej, jednostki świadczące usługi przewodnickie, itp.).
Z kolei, te obiekty i urządzenia, których głównym zadaniem jest obsługa całego
społeczeństwa, a turyści korzystają z nich tylko jako jedna z grup użytkowników, określane są
mianem infrastruktury paraturystycznej (towarzyszącej). Podstawowe znaczenie bazy
paraturystycznej polega między innymi na tworzeniu z bazą turystyczną kompleksowej oferty
usługowej. Do infrastruktury towarzyszącej zaliczyć należy przede wszystkim:
- obiekty i urządzenia kulturalno-rozrywkowe
- obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne
- handel detaliczny
- łączność i telekomunikację
- komunikację miejską
79
- usługi bankowe
- służbę zdrowia
- usługi rzemieślnicze
- usługi komunalne
- środki masowego przekazu
- bezpieczeństwo publiczne.
3.1. Baza noclegowa
Bazę noclegową uważa się za podstawowy element zagospodarowania turystycznego
danego obszaru, a jej wielkość i struktura uznawane są za główne wskaźniki jego zdolności
recepcyjnych. Podstawowym zadaniem bazy noclegowej jest umożliwienie turystom
przebywanie poza miejscem stałego zamieszkania dłużej niż jeden dzień, a więc tym samym
warunkuje ona silnie rozwój turystyki w regionie (turystyka = przyjazdy na dłużej niż jedną
dobę), a nie ma niejako wpływu na rozmiary ruchu przyjazdowego jednodniowego. Baza
noclegowa spełnia także ważne funkcje ekonomiczne i społeczne na danym obszarze, w tym
przede wszystkim służy zaspokojeniu potrzeb turystów związanych z noclegiem, stwarza
warunki wykorzystania przez uczestników ruchu turystycznego (turystów i jednodniowych
odwiedzających) obiektów i urządzeń komplementarnych (żywieniowych, rekreacyjnych,
kulturalnych, handlowych itp.), zlokalizowanych w obrębie lub w pobliżu obiektu
noclegowego. Liczba i standard obiektów noclegowych podnosi atrakcyjność turystyczną
regionu, a ich rozwój i funkcjonowanie tworzy nowe miejsca pracy (w samych obiektach
hotelarskich, jak i w bazie towarzyszącej).
Baza noclegowa „Regionu Leszczyńskiego” szacowana jest na przeszło 3,5 tys. miejsc
noclegowych, zlokalizowanych w 97 obiektach (tabela 15).
W regionie najwięcej jest obiektów typu „ośrodek wypoczynkowy” (dom wczasowy, ośrodek
szkoleniowy), jak również pól biwakowych. Mniej jest kempingów i pensjonatów. W regionie
brak jest hoteli wysokiej klasy, istniejące obiekty to hotele 3 i 2-gwiazdkowe. Największą
bazą noclegową, wyrażoną liczbą obiektów noclegowych dysponują gminy: Wijewo,
Osieczna i Przemęt.
80
Tabela 15. Baza noclegowa Regionu Leszczyńskiego (stan na dzień 31.12.2005).
Rodzaj obiektu
Hotele
Motele
Pensjonaty
Kempingi
Schroniska młodzieżowe
Pola biwakowe
Pokoje gościnne
Domy wczasowe, kolonijne
Ośrodki szkoleniowe,
wypoczynkowe, domy
wczasowe
Zespoły domków
turystycznych
Ośrodki wypoczynku
sobotnio-niedzielnego
Inne
Liczb miejsc noclegowych
(w tym całoroczne)
Lesz
2
2
3
Krz
3
Li
Ry
1
Św
2
1
1
1
1
2
Prze
1
1
4
1
3
280
Wło
Wij
1
1
1
1
Os
1
16
47
1
485
(72)
1
2
3
1
1
1
4
1
6
4
19
10
Razem
9
3
5
7
4
16
9
1
30
8
11
1
1
1
102
167
(147)
740
(0)
1850
(394)
1289
(0)
Źródło: badania ankietowe.
Warto zaznaczyć, iż kilka spośród obiektów noclegowych regionu to zabytkowe pałace i
dwory, cieszące się sporym zainteresowaniem ze strony turystów oraz organizatorów
konferencji i szkoleń. Na szczególną uwagę zasługuje hotel Zamek w Rydzynie, Pałac w
Przybyszewie, Pałac w Pawłowicach oraz Pałac w Witosławiu.
W
strukturze bazy noclegowej
Regionu
Leszczyńskiego istotne
znaczenie
przypisywane jest także kwaterom i gospodarstwom agroturystycznym (tabela 16).
Tabela 16. Baza agroturystyczna Regionu Leszczyńskiego (stan na dzień 31.12.2005).
Gmina
Leszno
Krzemieniewo
Lipno
Osieczna
Rydzyna
Święciechowa
Wijewo
Włoszakowice
Przemęt
Liczba gospodarstw
1
4
1
1
7 + 2 pola namiotowe
5
8
Liczba miejsc noclegowych
15
34
10
5
76 (350 miejsc na polach namiotowych)
48
65
Źródło: badania ankietowe.
Rozmiary bazy agroturystycznej na terenie regionu ustalane są szacunkowo, albowiem brak
jest pełnej sprawozdawczości w tym zakresie. Gospodarstwa skupione są głównie w gminach
81
Osieczna, Wijewo, Włoszakowice oraz Przemęt, a zatem na obszarach najbardziej
atrakcyjnych przyrodniczo (jeziora, Przemęcki Park Krajobrazowy).
Opinia turystów o bazie noclegowej Regionu jest pozytywna, turyści najwyżej oceniali
czystość obiektów, bezpieczeństwo gości, obsługę w obiekcie, warunki cenowe oraz
gastronomię hotelową. Z kolei najwięcej negatywnych ocen dotyczyło jakości organizowania
spotkań biznesowych i konferencji (rycina 6).
4,50
3,95
3,94
4,00
3,93
3,88
3,87
3,69
3,58
3,29
3,50
3,12
2,95
3,00
2,65
2,50
2,00
Usługi
konferencyjne
Organizowanie
spotkań biznes.
Informacja
turystyczna w
obiekcie
Usługi
rekreacyjne,
sportowe
Usługi
gastronomiczne
Obsługa gości w
obiekcie
Bezpieczeństwo
gości
Warunki cenowe
obiektu
Usługi
noclegowe
Czystość
obiektu
1,00
Usługi kulturalno
– rozrywkowe
1,50
Ryc.6. Ocena jakości usług oferowanych w wykorzystywanym obiekcie noclegowym (skala 1 do 5).
Źródło: badania ankietowe Turystyka w Regionie Leszczyńskim, Centrum Badań Stosowanych ULTEX
ANKIETER Sp. z oo na zlecenie Urzędu Miasta w Lesznie, Leszno 2006.
3.2. Baza żywieniowa
Podstawowa rola urządzeń żywieniowych w turystyce sprowadza się do zapewnienia
uczestnikom ruchu turystycznego wyżywienia w miejscu ich czasowego pobytu. Wyróżnia się
trzy podstawowe rodzaje urządzeń żywieniowych:
- zakłady gastronomiczne typu podstawowego (restauracje, jadłodajnie)
- zakłady gastronomiczne typu uzupełniającego (bary, kawiarnie, piwiarnie, pizzerie itp.)
- punkty gastronomiczne tzw. „mała gastronomia” (smażalnie, lodziarnie itp.).
Zaspokojenie potrzeb turystów może nastąpić za pośrednictwem dwóch rodzajów usługowej
działalności gastronomicznej:
- działalności placówek żywienia zbiorowego w systemie tzw. pensjonatowym, gdzie turysta
najczęściej opłaca pobyt wraz z wyżywieniem i gdzie w zasadzie nie ma możliwości
swobodnego wyboru potraw (ośrodki wczasowe, pensjonaty, kwatery agroturystyczne),
82
- działalności placówek gastronomicznych w systemie tzw. ogólnodostępnym, gdzie
konsument ma swobodny wybór dań (restauracje, bary, kawiarnie, punkty gastronomiczne).
Wielkość bazy gastronomicznej „Regionu Leszczyńskiego” szacowana jest na około 200
obiektów (w tym mała gastronomia) (tabela 17).
Tabela 17. Baza gastronomiczna Regionu Leszczyńskiego (stan na dzień 31.12.2005).
Rodzaj obiektu
Restauracje
Kawiarnie
Bary, puby
Lokale rozrywkowe
Mała gastronomia
Inne
Łączna liczba miejsc
konsumpcyjnych
Lesz
18
12
57
5
11
x?
Krz
2
x?
2
320
Li
1
3
1
108
Os
4
1
1
1
10
Ry
2
Św
4
Wij
2
1
x?
1
1
6
1600
140
1650
3
1
4
1
350
Wło
1
1
4
x?
310
Prze
2
1
11
2
8
1
x?
Źródło: badania ankietowe.
x? – istnieją, ale brak dokładnych danych na temat ich liczby
W strukturze bazy gastronomicznej regionu najwięcej jest punktów gastronomicznych,
najmniej kawiarni. Dla właściwego zaspokojenia potrzeb turystów odwiedzających region,
największe znaczenie posiada baza żywieniowa zlokalizowana w punktach koncentracji ruchu
turystycznego. W Regionie Leszczyńskim takimi miejscami są obszary o wysokiej
atrakcyjności turystycznej: miasto Leszno oraz gminy Osieczna, Włoszakowice, Wijewo,
Przemęt. Znaczna liczba obiektów i miejsc konsumpcyjnych odnotowywana jest także w
gminie Święciechowa.
3.3. Dostępność komunikacyjna i transport
Rozproszenie w przestrzeni walorów turystycznych oraz powiązanych z nimi
obiektów i urządzeń infrastruktury powoduje, że wykorzystanie ich przez turystów zależy od
możliwości łatwego i szybkiego dotarcia do atrakcyjnych miejsc. Na potrzeby strategii ważne
jest scharakteryzowanie dostępności komunikacyjnej Regionu Leszczyńskiego, rozumianej
jako łatwość dotarcia do niego z innych regionów Polski oraz wyposażenia regionu w sieć
urządzeń transportowych, umożliwiających turystom poruszanie się w jego obrębie. Niemniej
istotne znaczenie posiadają urządzenia dodatkowe, stanowiące
wyposażenie sieci
komunikacyjnych, takie jak: parkingi, stacje paliw, stacje obsługi technicznej pojazdów,
stacje pomocy drogowej, firmy wynajmujące samochody osobowe czy autokary.
Dla dostępności regionu największe znaczenie posiada komunikacja lądowa, przede
wszystkim samochodowa, a następnie kolejowa. Przez powiat leszczyński prowadzi droga
krajowa nr 5 (Poznań – Wrocław), międzynarodowa trasa E-261 (Świecko – Jakuszyce), nr 12
(Głogów-Jarocin) oraz 324 (Szlichtyngowa - Ostrów Wlkp.). Stan dróg gminnych i lokalnych
83
w regionie jest dość dobry, większość z nich posiada nawierzchnię twardą i ulepszoną, a ich
gęstość przewyższa średnią krajową. Dość ważnym szlakiem drogowym jest droga nr 432
łącząca Leszno z Osieczną, którą przebiega główny ruch weekendowy – wypoczynkowy.
Uzupełnieniem sieci drogowej są parkingi, stacje benzynowe oraz warsztaty samochodowe
(tabela 18).
Tabela 18. Urządzenia komplementarne infrastruktury drogowej Regionu Leszczyńskiego.
Rodzaj urządzenia
Parkingi strzeżone
Parkingi niestrzeżone
Parkingi leśne
Stacje benzynowe
Warsztaty
Lesz
12
21
1
11
6
Krz
3
13
Li
1
4
4
14
Os
Ry
Św
Wij
4
1
4
5
4
4
2
4
3
9
3
10
3
2
6
Wło
Prz
4
4
9
3
1
5
37
Źródło: badania ankietowe.
Ważną rolę w regionie odgrywa komunikacja autobusowa obsługiwana przez PKS.
Połączenia ze „stolicą” powiatu - Lesznem posiadają wszystkie gminy. Część posiada także
bezpośrednie połączenia autobusowe z Poznaniem i Wrocławiem, Gostyniem, Ostrowem
Wlkp. Międzynarodowe linie autokarowe, obsługiwane zarówno przez PKS, jak i innych
przewoźników, łączą Leszno m.in. z takimi miastami, jak: Londyn, Norymberga, Baureuth,
Heilbronn, Heidelberg, Mannheim, Karlsruhe, Pforzheim, Stuttgart.
Transport kolejowy posiada równie istotne znaczenie w obsłudze ruchu turystycznego,
szczególnie turystyki młodzieżowej (szkolnej, studenckiej). Największym kolejowym węzłem
komunikacyjnym jest miasto Leszno, z którego rozchodzą się połączenia w pięciu
kierunkach: Poznań, Wrocław, Ostrów Wielkopolski, Wolsztyn i Głogów. Pociągi docierają
do gmin: Lipno, Rydzyna, Włoszakowic oraz do miejscowości Wilkowice w gminie
Święciechowa. Do Leszna można dojechać pociągiem z Bratysławy, Budapesztu, Ełku,
Gdyni, Jeleniej Góry, Kołobrzegu, Szczecina, Poznania, Warszawy, Wrocławia, Szczecina,
Przemyśla, Krakowa. Wiele z tych połączeń jest obsługiwanych przez pociągi Intercity, co
sprawia, że dotarcie do regionu jest szybkie i wygodne. Pewien problem stwarzają dworce - z
kiepską infrastrukturą usługową oraz brakami w zakresie toalet, czystości
czy
bezpieczeństwa.
W wielu gminach funkcjonują firmy oferujące wynajem autokarów: Lipno, Osieczna,
Włoszakowice, Przemęt.
W chwili obecnej coraz większego znaczenia nabiera komunikacja lotnicza (szybki rozwój
siatki połączeń, linie lotnicze typu low cost, itp.). Najbliższe lotnisko pasażerskie znajduje się
84
w Poznaniu (lotnisko Ławica 80km, 1,5h jazdy samochodem) oraz we Wrocławiu (lotnisko
Strachowice 100km, 2h jazdy samochodem). W Lesznie funkcjonuje aeroklub, dysponujący
własnym lotniskiem, ale jest ono przystosowane wyłącznie do przyjmowania małych
samolotów, mogących lądować na trawie (np. taxi powietrzne).
3.4. Biura podróży
Biura podróży są podmiotami gospodarczymi zajmującymi się organizacją i obsługą
ruchu turystycznego (krajowego i zagranicznego, wyjazdowego i przyjazdowego) oraz
pośrednictwem turystycznym jako jedynym bądź głównym przedmiotem swej działalności.
Działalność ta może rozciągać się od współudziału w urzeczywistnianiu podróży (np.
informacja, pośrednictwo wizowe, sprzedaż biletów lotniczych), poprzez sprzedawanie
gotowych imprez zorganizowanych przez inne biura (działalność agencyjna i pośrednictwo
turystyczne), aż do organizowania i sprzedawania własnych imprez (działalność
touroperatorska).
Tylko w jednej gminie powiatu leszczyńskiego – Święciechowej - funkcjonują biura podróży
(aż 2). Zasadniczo biura podróży zlokalizowane są w Lesznie, gdzie funkcjonuje 10 biur
podróży, w tym 7 touroperatorów (organizatorów turystyki) i 3 agentów turystycznych. W
ofercie biur działających na terenie regionu występuje przede wszystkim turystyka
wyjazdowa. Brak jest gotowych ofert dla turystyki przyjazdowej (weekendowej, pobytowej,
szkolnej, rodzinnej, itp.).
3.5. Informacja turystyczna
Niezwykle istotną rolę w organizacji i obsłudze ruchu turystycznego odgrywają usługi
informacji turystycznej. W regionie, Centrum Informacji Turystycznej funkcjonuje w Lesznie
(ul.Słowiańska 24). Jest to na terenie powiatu jedyna placówka, która rzeczywiście zajmuje
się obsługą turystyki przyjazdowej (jak wcześniej wspomniano, działające w Lesznie biura
podróży specjalizują się w turystyce wyjazdowej). Niezwykle istotnym wkładem
leszczyńskiej „it” w rozwój turystyki w powiecie jest opracowywanie programów zwiedzania
Leszna i okolic. Poszczególne warianty tych programów proponują zwiedzanie miasta i
okolic w czasie od 1 do 7 dniowego pobytu w regionie. Niestety, na dzień dzisiejszy w
regionie
brak
jest
licencjonowanych
przewodników
turystycznych,
posiadających
uprawnienia państwowe do oprowadzania grup turystycznych.
Informacja turystyczna to także obecność w powiecie tablic informacyjnych,
wskazujących drogę do zabytków, atrakcji, prezentujących walory turystyczne. Na terenie
85
Regionu Leszczyńskiego liczba tablic informacyjnych jest niewystarczająca. Szczególnie
brakuje takich drogowskazów przy głównych drogach krajowych. Stwarzałyby one szansę
„zatrzymania” turystów tranzytowych w regionie poprzez zachęcenie ich do zjazdu z głównej
drogi i zwiedzenia zabytkowego kościoła, pałacu, skorzystania z usług gastronomicznych, itp.
W „dobie internetu” niezwykle istotną rolę w rozpowszechnianiu informacji o gminach
odgrywają witryny internetowe, zawierające podstrony turystyczne. Na stronach takich
powinny być prezentowane informacje dla turystów pragnących przyjechać na teren regionu,
a więc szczególnie możliwości skorzystania z noclegów (lista obiektów wraz z adresami),
wyżywienia, atrakcyjnego spędzenia czasu (zwiedzanie, rekreacja, sport). Najlepiej, jeśli
adres strony jest nazwą gminy, zawiera linki do poszczególnych obiektów, daje możliwość
np. zamówienia folderu itp. Wszystkie jednostki Regionu posiadają swoje strony internetowe,
a adresy stron są nazwami gmin: www.leszno.pl, www.krzemieniewo.pl, www.lipno.pl,
www.osieczna.pl,
www.świeciechowa.pl,
www.rydzyna.pl,
www.wijewo.pl,
www.wloszakowice.pl, www.przemet.pl).
3.6. Obiekty sportowo-rekreacyjne
Z racji posiadanych walorów, Region Leszczyński jest niezwykle atrakcyjny dla
uprawiania rozmaitych form rekreacji ruchowej i sportu. W regionie istnieją idealne warunki
dla jazdy konnej, pływania, żeglarstwa, kajakarstwa, windsurfingu, wędkarstwa, kolarstwa
itp.
Baza sportowo-rekreacyjna nie jest mocną stroną regionu. Większość z boisk stanowi
własność szkół i nie zawsze możliwe jest ich wykorzystywanie przez osoby z zewnątrz
(turystów). Niewystarczająca jest liczba „lubianych” przez turystów urządzeń, takich jak:
korty tenisowe, baseny otwarte i kryte, lodowiska, wypożyczalnie rowerów (tabela 19).
Tab. 19. Obiekty sportowo-rekreacyjne Regionu Leszczyńskiego (stan na dzień 31.12.2005).
Rodzaj urządzenia
Stadion
Boisko do piłki nożnej
Boisko do piłki koszykowej
Boisko do piłki siatkowej
Boisko do piłki ręcznej
Boisko wielofunkcyjne
Hala sportowo-widowiskowa
Sala gimnastyczna (także
przyszkolna)
Basen otwarty
Basen kryty
Przystań żeglarska
Przystań kajakowa
Lesz
1
3
15
10
25
14
1
20
Krz
1
Św
Wij
Wło
3
2
2
2
1
3
2
2
2
2
1
2
2
3
Ry
1
4
2
2
2
2
Li
Os
4
3
2
2
1
1
1
4
1
1
2
2
1
Prz
2
5
5
2
1
2
5
1
1
1
1
1
2
2
2
86
Siłownia
Tory motocrossowe
Tory łucznicze
Kręgielnie
Strzelnice
Kąpieliska (w tym strzeżone)
Korty tenisowe
Ścieżki zdrowia
Szlaki turystyczne piesze na
terenie gminy
Szlaki rowerowe
Szlaki konne
Szlaki wodne
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Kluby sportowe
Wypożyczalnia sprzętu
sportowego
2
2
1
1
1
1
6?
1
3
1
6
1
2
1
2
2
1
1
7 (3)
1
20
1
2
1
1
2
3 (1)
1
2
1
3
15
1
1
1
1
1
3
1
4
4
1
1
1
4
są
1
5
1
3
1
2
2
4
12
11
6
Źródło: badania ankietowe.
Przez najbardziej atrakcyjne tereny Regionu Leszczyńskiego poprowadzone zostały
szlaki turystyczne piesze, rowerowe oraz szlaki wodne, w tym cieszący się największą
popularnością, szlak kajakowy o nazwie „Szlak Konwaliowy”, jak również szlak RydzynaNowa Wioska oraz Osieczna-Bonikowo. Trzeba podkreślić, że możliwości rozwoju
(zaprojektowania, wykonania, oznakowania) różnego rodzaju szlaków na terenie regionu są
bardzo duże. Pewien problem stanowi relatywnie niewystarczające zagospodarowanie tych
szlaków oraz to, że są mało „widoczne” (brak tablic informacyjnych kierujących na szlak,
opisujących go, brak materiałów pisemnych - folderów)47.
3.7. Obiekty i urządzenia kulturalno-rozrywkowe
Obiekty i urządzenia kulturalno-rozrywkowe stanowią niezwykle istotne uzupełnienie
oferty bazy turystycznej, z tego względu, iż bardzo często one same lub świadczone przez nie
usługi mogą być czynnikiem generującym ruch turystyczny lub przyciągającym znaczną
część jego uczestników. Głównymi reprezentantami tego sektora są przed wszystkim teatry,
opery,
filharmonie,
galerie,
kina,
domy
kultury.
Obiekty
kulturalno-rozrywkowe
funkcjonujące na terenie Regionu Leszczyńskiego nie mają aż tak dużego znaczenia w skali
krajowej czy wojewódzkiej, ale w skali lokalnej stanowią istotny element infrastruktury,
umożliwiający turystom, jak i mieszkańcom atrakcyjne zagospodarowanie czasu wolnego
(tabela 20). Kształtują one także wizerunek powiatu i poszczególnych „stolic” gmin jako
ośrodków życia kulturalnego.
47
szerzej Szlak Konwaliowy i inne szlaki Regionu omówione zostały w rozdziale 2, pkt. 2.8.
87
Tab.20. Obiekty i urządzenia kulturalno-rozrywkowe Regionu Leszczyńskiego (stan na dzień
31.12.2005).
Rodzaj
Muzeum
Kino
Teatr
Dyskoteka
Dom kultury
Galeria
Inne
Lesz
1
1
1
5
5
2
1
Krz
Li
Os
2
1
1
1
Ry
2
Św
2
1
1
1
Wij
4
Wło
Prz
2
1
5
Źródło: badania ankietowe.
Kształtowaniu takiego wizerunku sprzyjają także organizowane w powiecie imprezy
kulturalno-rozrywkowo-rekreacyjne, adresowane zarówno do mieszkańców regionu, jak i
turystów. W tym zakresie są one często ważnym generatorem ruchu turystycznego
(przynajmniej jednodniowego) (tabela 21)48.
Tab. 21. Imprezy kulturalno-rozrywkowo-rekreacyjne w Regionie Leszczyńskim.
Rodzaj imprezy
Lesz
Krz
Li
Os
Ry
Św
Wij Wło
Prz
Dożynki gminne
C
C
C
C
C
C
Festyn gminny
C
S
C
S
C
C
C
Odpust
C
C
C
C
C
C
Koncert (np. miejscowego
C (2)
C
S
C
C
C
C
S
chóru, orkiestry)
Występ (np. zespołu
C (3)
S
S
S
C
S
folklorystycznego)
Plener malarski
C
S
Przegląd filmowy
S
Inna (jaka)
C (15) C
C
C
(6)
Szacunkowa liczba
??
1tys. ??
1tys.
2tys. 2tys. 3tys. 4tys. 16tys.
odwiedzających spoza gminy
Źródło: badania ankietowe.
Legenda:
C – impreza o charakterze cyklicznym, S – impreza organizowana sporadycznie lub jednorazowo.
Pozostałe obiekty i urządzenia paraturystyczne, w tym szczególnie handel detaliczny i usługi
rzemieślnicze, służba zdrowia, usługi finansowe (banki bankomaty), telekomunikacja i
łączność stanowią równie ważny element zagospodarowania regionu, sprzyjający
zaspokojeniu potrzeb turystów w miejscu ich czasowego pobytu (tabela 22).
48
atrakcje kulturalne zostały szerzej scharakteryzowane w punkcie 2.
88
Tab.22. Pozostałe obiekty i urządzenia usługowe Regionu Leszczyńskiego (stan na dzień
31.12.2005).
Rodzaj
Sklepy detaliczne
Urzędy pocztowe
Banki, oddziały
Bankomaty
Przychodnie zdrowia
Szpitale
Apteki
Bazary, targowiska
Usługi rzemieślnicze
(fryzjerskie, szewskie,
krawieckie, itp.) łącznie
Inne
Lesz
1123
10
15
7
21
1
24
3
x?
Krz
46
2
3
Li
32
2
2
Os
37
2
2
2
1
2
2
26
8
4
1
3
1
10
1
Ry
55
1
1
1
1
Św
25
2
1
Wij
16
1
1
1
1
Wło
33
1
1
1
1
1
1
10
1
1
1
5
3
1
-
150
Prz
157
3
3
1
4
4
1
12
2
Źródło: badania ankietowe.
Osoby odwiedzające Region Leszczyński, spośród usług oferowanych w miejscowościach
regionu najwyżej oceniają usługi gastronomiczne oraz bezpieczeństwo i porządek publiczny,
a najniżej usługi transportowe i bankowo-finansowe (dostępność placówek bankowych,
bankomatów) (rycina 7).
4,00
3,78
3,67
3,61
3,59
3,52
3,27
3,50
3,07
2,84
3,00
2,34
2,50
2,00
Usługi bankowo
– finansowe
Usługi
transportowe
Usługi informacji
turystycznej
Warunki cenowe
w miejscowości
Usługi handlowe
Usługi sportowo
– rekreacyjne
Bezpieczeństwo
w miejscowości
Usługi
gastronomiczne
poza obiektem
noclegowym
1,00
Usługi kulturalno
– rozrywkowe
1,50
Ryc.7. Opinia przyjezdnych na temat jakości usług oferowanych w miejscowościach Regionu
Leszczyńskiego (skala 1 do 5).
Źródło: badania ankietowe Turystyka w Regionie Leszczyńskim, Centrum Badań Stosowanych ULTEX
ANKIETER Sp. z oo na zlecenie Urzędu Miasta w Lesznie, Leszno 2006.
Analiza wyrażanych przez respondentów opinii dokonana w poszczególnych kategoriach
społeczno-demograficznych badanych osób pozwala stwierdzić, iż bardziej krytyczne oceny
wyrażały osoby z wykształceniem wyższym i mieszkające w dużych miastach.
Miejscowościami Regionu, które otrzymały najniższe oceny w wymienionych na rycinie 8
89
kategoriach było Górzno oraz Gołanice. Najwyższe oceny otrzymało miasto Leszno oraz
Rydzyna. Porównując aktualny pobyt z wcześniejszymi doświadczeniami, osoby przyjezdne
wyrażały opinię, iż najbardziej poprawiła się jakość usług gastronomicznych, handlowych,
sportowo-rekreacyjnych, kulturalno-rozrywkowych oraz wzrosło poczucie bezpieczeństwa.
Respondenci nie zauważyli zmian w usługach informacji turystycznej, transporcie, ani w
poziomie cen. Uznali natomiast, iż usługi bankowo0finansowe uległy pogorszeniu.
90
4. UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI W REGIONIE LESZCZYŃSKIM
Rozwój turystyki na danym obszarze determinowany jest wieloma czynnikami,
zarówno o charakterze lokalnym, jak i szerszym - ogólnokrajowym, czy ogólnospołecznym.
W skali lokalnej (mikro), do najważniejszych należą czynniki przyrodnicze (zasoby naturalne
i ich jakość), społeczno-ekonomiczne (potencjał społeczny i gospodarczy regionu) oraz
organizacyjne (sprawność funkcjonowania regionu oraz podmiotów i instytucji). Spośród
czynników makro, istotne znaczenie posiadają regulacje prawne, czynniki ekonomiczne
(m.in. poziom rozwoju gospodarczego kraju, dochody ludności, poziom życia ludności),
czynniki społeczno-kulturowe (m.in. trendy i tendencje w popycie turystycznym, poziom
wykształcenia społeczeństwa, system kształcenia kadr dla potrzeb turystyki). Rozpoznanie
kierunków oddziaływania wymienionych czynników (oddziaływanie pozytywne, obojętne,
negatywne) jest jednym z niezbędnych działań planowania strategicznego rozwoju turystyki
w regionie.
4.1. Uwarunkowania przyrodnicze
Zasoby przyrodnicze należą do podstawowych składowych potencjału turystycznego
Regionu. W ich analizie należy uwzględnić zarówno charakter, zróżnicowanie jak i stan
środowiska przyrodniczego. Oddzielnego rozpatrzenia wymagają obszary przyrodniczo
cenne, prawnie chronione (formy ochrony przyrody) zarówno ze względu na ich atrakcyjność
turystyczną, jak i ograniczenia dla rozwoju turystyki, wynikające z priorytetowych funkcji
ochronnych.
4.1.1. Lokalizacja, geneza i charakter rzeźby terenu
Region leszczyński leży w obrębie dwóch jednostek fizycznogeograficznych49:
a) Pojezierza Leszczyńskiego obejmującego takie mezoregiony jak:

Pojezierze Sławskie

Pojezierze Krzywińskie
b) Niziny
Południowowielkopolskiej,
do
której
należy
mezoregion
Wysoczyzny
Leszczyńskiej.
Pojezierze
Sławskie
obejmuje
zachodnią
częścią
makroregionu
Pojezierza
Leszczyńskiego, związanego z maksymalnym zasięgiem leszczyńskiej fazy zlodowacenia
wiślańskiego. Granicę oddzielającą Pojezierze Sławskie od Krzywińskiego stanowi obniżenie,
49
J. Kondracki, Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne, PWN, Warszawa, 1994, s.102-103
91
którym płynie dopływ Obry Samica. Charakterystyczna dla tego obszaru jest rzeźba
młodoglacjalna. Wzgórza kemowe osiągające wysokość ponad 100 m n.p.m. wyznaczają
granicę zasięgu zlodowacenia wiślańskiego w postaci wygiętego na południe łuku i kończą
się na północ od Wschowy. Na tym obszarze występuje kilkanaście jezior, do największych
należą takie jak: Sławskie, Przemęckie z Osłonińskim i Wieleńskim, Dominickie, Białe oraz
Trzebidzkie. Jeziora te mają przeważnie charakter przepływowy. Przez jezioro Sławskie
przepływa Obrzyca, uchodząca do Odry. O zróżnicowaniu krajobrazu decyduje także duży
udział lasów w użytkowaniu terenu.
Pojezierze Krzywińskie zlokalizowane jest na wschód od Pojezierza Sławskiego a
dzielące je obniżenie wykorzystują nie tylko wody Samicy, ale także droga kołowa i linia
kolejowa relacji Poznań-Wrocław. Ukształtowanie terenu jest także genetycznie związane z
leszczyńską fazą zlodowacenia wiślańskiego. Charakterystyczne są formy akumulacyjne:
moreny i kemy, których maksymalna wysokość sięga 150 m n.p.m., natomiast wysokość
względna do 50 m (pomiędzy Lesznem a Osieczną). Do największych jezior na tym obszarze
należą: Dolskie Wielkie, Grzymisławskie, Łoniewskie (koło Osiecznej), Wonieść, Zbęchy
oraz Cichowo. Jeziora rynnowe, urozmaicona rzeźba terenu oraz lasy porastające wzgórza
tworzą malowniczą mozaikę w krajobrazie, szczególnie atrakcyjnym w okolicach Osiecznej.
Wysoczyzna Leszczyńska zlokalizowana jest pomiędzy Pojezierzami Sławskim a
Krzywińskim na północy a Pradoliną Głogowską na południu. Ukształtowanie trenu w
granicach Regionu Leszczyńskiego jest mało urozmaicone, jedynie na przedpolu pojezierzy
występują niewielkie pola sandrowe. Ponadto brak jezior i niewielki udział lasów decydują o
monotonii krajobrazu.
4.1.2. Wody powierzchniowe
Sieć rzeczna Regionu Leszczyńskiego jest uboga. Do głównych cieków należą: Samica,
Krzycki Rów, Kopanica, Rów Śląski oraz Rów Polski. Natomiast istotnym elementem
składowym wód powierzchniowych są jeziora w strefie pojezierzy: Sławskiego i
Krzywińskiego (tabela 23).
92
Tab.23. Największe jeziora w Regionie Leszczyńskim.
Gmina
Przemęt
Włoszakowice
Święciechowa
Wijewo
Osieczna
Nazwa jeziora
Powierzchnia [ha]
Pojezierze Sławskie
Przemęckie Północne
243,4
(Błotnickie,
Przemęckie,
Radomierskie
Olejnickie)
Przemęckie Środkowe
182,4
(Osłonińsko-Górskie)
Przemęckie Zachodnie
220,5
(Wieleńskie,
Trzytonowe)
Boszkowskie - Wielkie
51,2
Małe (Buckie)
17,5
Trzebidzkie
26,8
Dominickie
343,9
Zapowiednik
24,1
Krzywce
11,8
Krzywce
11,8
Lgińskie (Lgiń Duży)
68,6
Breńskie
38,1
Białe - Miałkie
104,4
Lincjusz
37,5
Brzeźne
43,2
Pojezierze Krzywińskie
Łoniewskie
102,0
Drzeczkowskie
38,3
Wojnowickie
57,1
Witosławskie
51,5
Ziemnickie
22,5
Góreckie
12,5
Seweryńskie
10,0
Świerczyńskie
60,0
Świerczyńskie Małe
39,6
Grodzisko
16,0
Górznickie
24,5
Głębokość max [m]
5,0
3,0
5,6
2,2
1,4
1,7
17,1
2,7
3,4
3,4
19,9
4,4
10,2
2,9
4,5
5,4
4,3
2,3
3,1
5,8
2,2
7,7
1,3
3,5
5,7
5,6
Źródło: Mapa powiat leszczyński 1:75 000, 2000 r.; Stan czystości wód w zlewni Kościańskiego
Kanału Obry, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, Delegatura w Lesznie.
Biblioteka Monitoringu Środowiska, Leszno 2002; Stan czystości wód w zlewni Południowego Kanału
Obry, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, Delegatura w Lesznie. Biblioteka
Monitoringu Środowiska, Leszno 2001
Na Pojezierzu Krzywińskim w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Osieczna występuje
Jezioro Łoniewskie. Jest to jezioro przepływowe w zlewni Samicy Osieckiej. Należy do
rybackiego typu jezior linowo-szczupakowych: jezior płytkich, mulistych i silnie
zarośniętych, na jeziorze prowadzona jest gospodarka rybacka. Stan czystości wód zaliczany
jest do pozaklasowych (nieprzydatne do plażowania i kąpieli)50.
Raport o stanie środowiska w województwie wielkopolskim w 2002 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Poznaniu
50
93
4.1.3.Gleby
W Regionie dominują gleby brunatne właściwe, bielicowe bądź czarne ziemie właściwe,
wytworzone z piasków gliniastych mocnych na glinie lub gliny, zaliczane do kompleksów
pszennych: bardzo dobrego, dobrego, oraz kompleksu pszenno żytniego. Uzupełnieniem są na
obszarach wysoczyznowych gleby bielicowe i brunatne wytworzone z piasków gliniastych
lekkich lub piasków słabogliniastych na glinie, w przewadze klasy IV a, IV b, kompleksów
żytnich bardzo dobrego i dobrego. Gleby najsłabsze, napiaskowe (klasa VI i VI z) to
kompleks żytnio-łubinowy, stanowiący grunty nieprzydatne do użytkowania rolniczego.
Słabe gleby kompleksów żytnich: słabego i bardzo słabego koncentrują się głównie na
obszarze młodej rzeźby glacjalnej w północno - zachodniej części Regionu Leszczyńskiego.
Dna dolin i zagłębień zajmują użytki zielone, dla których podłożem są zwłaszcza w
przypadku dużych form terenu, mady rzeczne, gleby torfowe oraz mułowo-torfowe,
murszowe i murszowo-mineralne51.
Ze względu na występowanie gleb o małym stopniu żyzności w strefie młodoglacjalnej
(pojezierzy) uzasadnione jest promowanie w tej części Regionu turystyki wiejskiej i
agroturystyki, jako działalności wspomagającej gospodarstwa rolne.
4.1.4. Klimat
Region Leszczyński ma klimat umiarkowany o przewadze wpływów oceanicznych
związanych z globalną cyrkulacją mas powietrza napływającego znad północnego Atlantyku i
basenu M. Śródziemnego52. Obszar ten według regionalizacji klimatycznej W. Okołowicza53
należy do regionu Śląsko-Wielkopolskiego. Amplitudy temperatur są mniejsze od
przeciętnych w Polsce. Wiosny i lata wczesne i ciepłe, zimy łagodne z nietrwałą szatą śnieżną
(ok. 60-67 dni). Średnia roczna temperatura powietrza dochodzi do ok. 80C. Najzimniejszym
miesiącem jest styczeń (średnia temperatura w granicach -3 do -3,50C ), najcieplejszym lipiec
(ok. 17,5 do 180C). Długość okresu wegetacyjnego wynosi ok. 220 dni. Charakterystyczna dla
tego terenu jest dość duża liczba dni pochmurnych (ok. 120 do 145 w roku) a jednocześnie
jedne z najmniejszych w Polsce opady (suma roczna ok. 500 – 550 mm). Najwyższe sumy
występują w miesiącach letnich (lipiec-sierpień), najniższe zimą (od stycznia do marca).
A. Rybczyński (red.), Województwo leszczyńskie. Informacja o stanie środowiska. Wydział Ochrony
Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie, 1993, s. 14
51
A. Rybczyński (red.), Województwo leszczyńskie. Informacja o stanie środowiska. Wydział Ochrony
Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie, 1993, s. 14
53
Regiony klimatyczne Polski według W. Okołowicza. Geoprojekt, Warszawa, 1982
52
94
Dominująca część (ok. 60-70%) opadów przypada na okres wegetacyjny. Przeważają wiatry
zachodnie i północno-zachodnie latem oraz zachodnie i południowo-zachodnie.
Dane gromadzone na posterunku meteorologicznym w Lesznie –Strzyżewice w latach 1971200054, wykazują wartości podstawowych cech klimatu:
4.1. średnia roczna suma opadów
550 mm
4.2. średnia roczna temperatura powietrza
+8,30C
4.3. długość okresu wegetacyjnego
około 220 dni
4.4. zaleganie pokrywy śnieżnej
około 40 dni
4.5. liczba dni z przymrozkami
około 40 dni.
Region ten według A. Wosia55 wyróżnia się dość znaczną frekwencją dni z pogodą
przymrozkową pochmurną, których średnio w roku notuje się prawie 22. wśród nich zwykle
14 jest bez opadu, a 8 z opadem. Spóźnione przymrozki występują w pierwszej połowie maja,
a nawet w czerwcu. Wczesne przymrozki mogą wystąpić już we wrześniu.
Cechą zdecydowanie wyróżniającą Pojezierze Sławskie i Krzywińskie w skali kraju jest długi
sezon rekreacyjny letni56. Pojezierze Wielkopolskie, w skład którego wchodzą wymienione
pojezierza cechuje najdłuższy w kraju sezon kąpielowy (Jez. Sławskie i Dominickie - 102
dni). Natomiast sezon rekreacyjny zimowy związany z występowaniem pokrywy śnieżnej
należy do najkrótszych. Długość okresu o warunkach dogodnych dla uprawiana narciarstwa
to zaledwie 10 dni w skali roku, średni czas zalegania pokrywy lodowej to ok. 20 dni w roku.
4.1.5. Szata roślinna i świat zwierzęcy57
W Regionie Leszczyńskim dominującymi zespołami roślinnymi są agrocenozy, wśród
których występują, malowniczo zaznaczające się w krajobrazie zadrzewienia śródpolne.
Większe kompleksy leśne zlokalizowane są w części północno-zachodniej regionu, w gminie
Włoszakowice, Przemęt oraz między Lesznem a Osieczną. Dominują bory, w tym bór świeży
i bór mieszany świeży. Gatunkiem najczęściej spotykanym w tych drzewostanach jest sosna
zwyczajna. Ponadto występuje brzoza brodawkowata i dęby. W warstwie podszytu pojawia
się jarzębina i czasami jałowce. W warstwie runa leśnego rośnie borówka czarna, przeniec
Atlas Woj. Wielkopolskiego, 2004, za: Plan Urządzania Lasu Nadleśnictwa Karczma Borowa (na okres
01.01.2005 do 31.12.2014). Program Ochrony Przyrody. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w
Warszawie, Oddział w Poznaniu, Poznań, 2005, s. 37
55
A. Woś A., Klimat Polski. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 1999, s. 198
56
T. Lijewski, B. Mikułowski, J. Wyrzykowski, Geografia turystyki Polski. PWE, Warszawa, 1998, s. 60
54
w oparciu o: G. Lorek, S. Kuźniak, M. Dobroń, J. Karg, J. Schubert, W. Wilk, Przewodnik przyrodniczy po
Ziemi Leszczyńskiej. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu wojewódzkiego w Lesznie, Leszno,
1998
57
95
gajowy, mchy oraz wrzos pospolity. Pozostałą część lasów stanowią lasy mieszane o różnym
stopniu wilgotności. Najmniejszą powierzchnię zajmują zbiorowiska o wilgotnym typie
siedliska: olsy i lasy łęgowe. Najmniejsza powierzchnię zajmują zbiorowiska o wilgotnym
typie siedliska: olsy i lasy łęgowe.
Popularne w Regionie bory świeże to siedliska korzystne dla lokalizacji sanatoriów i
szpitali, jednak o małej chłonności rekreacyjnej: 4-8 os./ha. Natomiast bory mieszane
dogodne są dla wszystkich form wypoczynku, optymalne dla lokalizacji domków
działkowych, sanatoriów, domów wypoczynkowych itp. Jest to typ zbiorowiska uniwersalny
pod względem bioterapeutycznym i urządzeniowo-rekreacyjnym o znacznej chłonności
rekreacyjnej (10 os./ha).58
Tab.24. Typy siedlisk leśnych na obszarze Nadleśnictwa Karczma Borowa
Typ siedliskowy lasu
Bór świeży (Bśw)
Bór mieszany świeży (BMśw)
Bór mieszany wilgotny (Bmw)
Las mieszany świeży (LMśw)
Las mieszany wilgotny (LMw)
Las świeży (Lśw)
Las wilgotny (Lw)
Ols (Ol)
Ols jesionowy (OlJ)
Razem
Powierzchnia w ha
1 700,76
4 079,88
233,54
931,19
801,85
1 048,64
1 043,47
282,02
645,58
11 767,47
[%]
14,4
34,7
2,0
16,4
6,8
8,9
8,9
2,4
5,5
100,0
Źródło: Plan urządzania lasu Nadleśnictwa Karczma Borowa (na okres 01.01.2005-31.12.2014).
Program ochrony przyrody. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu,
Zbiorowiska łąkowe występują głównie na glebach z niedoborem składników
mineralnych, o zmiennej wilgotności. Na glebach torfowych tworzą się zbiorowiska turzyc.
Najrzadziej spotykane są łąki na podmokłych glebach mineralnych z dominującym sitem.
Rzadkim elementem w krajobrazie są torfowiska - bardzo wilgotne zbiorowiska roślinne
związane z mchami torfowcami. Jednym z najlepiej zachowanych jest torfowisko
przejściowe, które otacza niewielkie Jezioro Święte w Przemęckim Parku Krajobrazowym.
Elementem wzbogacającym krajobraz są zabytkowe parki dworskie. Większość z nich
pochodzi z pierwszej połowy XIX w. Do najciekawszych należą parki w Pawłowicach i
Rydzynie.
W jeziorach i rzekach występuje 35 gatunków ryb, m.in. takie jak: sielawa, sieja,
szczupak, karaś, lin, karp, krąp, leszcz, kiełb, tołpyga biała i pstra, ukleja, płoć, wzdręga,
piskorz, sum, węgorz, miętus, ciernik, sandacz oraz okoń.
58
A. Krzymowska-Kostrowicka, Geoekologia turystyki i wypoczynku. Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa, 1997, s. 185
96
Bardzo bogato jest reprezentowana awifauna regionu. Występuje tu wiele gatunków
rzadkich, min. bocian czarny, czapla siwa, kolonie kormoranów czarnych i żurawia. W
regionie leszczyńskim można spotkać także ptaki drapieżne: kanię rdzawą i czarną,
trzmielojady i orła bielika. Ptaki wodno – błotne są reprezentowane m.in. przez perkozy, gęsi
gęgawe, gągoły, bąki i bączki, brodźce krwawodziobe, rycyki i kuliki wielkie. Lęgowiska
mają ptaki wróblowate: m.in. wąsatka i remiz. Doliny rzeczne i pojezierza są miejscem
odpoczynku i żerowania dla ptaków w czasie przelotów. Pojawiają się wówczas gatunki
rzadko spotykane nawet w skali kraju.
Do ssaków, które są przedmiotem zainteresowania myśliwych należą: dzik, sarna,
jeleń, daniel, zające i dzikie króliki. Rzadko pojawia się łoś. Ponadto występują lisy, tchórze
zwyczajne, łasice, gronostaje, 2 gatunki kun, borsuki oraz jenot. Nad niektórymi jeziorami
można obserwować wydry. W regionie występują także nietoperze, bobry, jerze oraz krety59.
4.1.6. Formy ochrony przyrody i stopień ich udostępniania dla turystyki
Cele, zasady i formy ochrony przyrody żywej i nieożywionej oraz krajobrazu określają
postanowienia zawarte w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody60.
Formami ochrony przyrody są (Art. 6.1.):
1) parki narodowe;
2) rezerwaty przyrody;
3) parki krajobrazowe;
4) obszary chronionego krajobrazu;
5) obszary Natura 2000;
6) pomniki przyrody;
7) stanowiska dokumentacyjne;
8) użytki ekologiczne;
9) zespoły przyrodniczo-krajobrazowe;
10) ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.
W myśl Ustawy obszary cenne przyrodniczo obejmowane są różnymi stopniami i
rodzajami ochrony, takimi jak:
1. ochrona częściowa - ochronę gatunków roślin, zwierząt i grzybów dopuszczającą
możliwość redukcji liczebności populacji oraz pozyskiwania osobników tych gatunków lub
59
60
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie, Oddział w Poznaniu, Poznań, 2005, s. 48
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.)
97
ich części;
2. ochrona czynna - stosowanie, w razie potrzeby, zabiegów ochronnych w celu
przywrócenia naturalnego stanu ekosystemów i składników przyrody lub zachowania siedlisk
przyrodniczych
oraz
siedlisk
roślin,
zwierząt
lub
grzybów;
3. ochrona ex situ - ochronę gatunków roślin, zwierząt i grzybów poza miejscem ich
naturalnego występowania oraz ochronę skał, skamieniałości i minerałów w miejscach ich
przechowywania;
4. ochrona in situ - ochronę gatunków roślin, zwierząt i grzybów, a także elementów
przyrody
nieożywionej,
w
miejscach
ich
naturalnego
występowania;
5. ochrona krajobrazowa - zachowanie cech charakterystycznych danego krajobrazu;
6. ochrona ścisła - całkowite i trwałe zaniechanie bezpośredniej ingerencji człowieka w stan
ekosystemów, tworów i składników przyrody oraz w przebieg
W Regionie Leszczyńskim występują takie formy ochrony przyrody jak: rezerwaty
przyrody, park krajobrazowy, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki
przyrody oraz ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.
Rezerwaty przyrody. Na obszarze Regionu Leszczyńskiego występuje pięć
rezerwatów przyrody: faunistyczne, florystyczny, torfowiskowy oraz krajobrazowy.
Tab.25. Rezerwaty przyrody – istniejące
Gmina
Nazwa
Pow.
Stopień
[ha]
ochrony
Lipno
Dolinka
1,77
częściowa
Osieczna
Przemęt
Przemęt
Przemęt
Ostoja
żółwia
błotnego
Wyspa
Konwaliowa
Torfowisko
nad Jeziorem
Świętym
Jezioro
Trzebidzkie
Rodzaj
rezerwatu
florystyczny
4,32
częściowa
faunistyczny
20,14
częściowa
krajobrazowy
7,59
ścisła
torfowiskowy
90,71
częściowa
faunistyczny
(ornitologiczny)
Przedmiot ochrony
Stanowisko pełnika
europejskiego
Stanowisko żółwia
błotnego
Rok
utworz.
1974
1974
Świetlista dąbrowa z
łanami konwalii majowej
Torfowisko przejściowe z
rzadkimi gatunkami roślin
1957
Zbiornik wodny z ostoja
ptactwa wodnego, siedlisko
żyznej buczyny
pomorskiej.
2000
1959
Źródło: Dane z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Oddział Środowiska i Rolnictwa, delegatura
w Lesznie, 2006
Do rezerwatów projektowanych należą Zbiornik Wonieść (gmina Osieczna) i
Kwaśna Dąbrowa w Lasach Włoszakowickich (gmina Włoszakowice).
Rezerwaty przyrody udostępnianie są tylko dla turystyki mającej na celu poznanie
występujących w danym rezerwacie unikatowych walorów przyrodniczych, osobliwości
98
krajobrazowych (z wyjątkiem rezerwatów ścisłych, przeznaczonych w całości do celów
naukowych, badawczych i prewencyjnych). Dozwolony jest ruch turystyczny wyłącznie w
obrębie wyznaczonych szlaków i stref. Infrastruktura turystyczna i paraturystyczna powinna
być ograniczona do minimum (wskazane są tablice informacyjne, szlaki przyrodnicze)61.
Parki Krajobrazowe. W północno – zachodniej części Regionu Leszczyńskiego
występuje Przemęcki Park Krajobrazowy (powołany 25.11.1991). Park stanowi obszar o
pow. 21 450 ha, z czego:

9.100 ha na terenie gminy Przemęt,

3.000 ha na terenie gminy Wijewo,

7.350 ha na terenie gminy Włoszakowice,

2.000 ha na terenie miasta i gminy Wschowa
W skład Parku wchodzą: lasy (8 330 ha), grunty orne (11 058 ha), użytki zielone (274 ha),
wody (1 480 ha), pozostałe tereny (drogi, obszary zabudowane, cieki) zajmują powierzchnię
308 ha. Strefę otuliny Parku stanowi obszar chronionego krajobrazu Przemęcko - Wschowski
i kompleks leśny Włoszakowice.
Park jest wpisany w Wielkoprzestrzenny System Obszarów Chronionych w Polsce.
Głównymi elementami Systemu w południowo – zachodniej Wielkopolsce są: Wielkopolski
Park Narodowy i Agroekologiczny Park Krajobrazowy im. Dezyderego Chłapowskiego.
Połączone są one korytarzami ekologicznymi o randze obszarów chronionego krajobrazu,
takimi jak Dolina Środkowej Obry, kompleks leśny Śmigiel – Święciechowa i kompleks
leśno – jeziorny Osieczna – Krzywiń.
Jedną z głównych funkcji istnienia parku krajobrazowego jest udostępnianie go do
różnych form turystyki i wypoczynku, np. w celach rekreacyjnych, zdrowotnych,
edukacyjnych, przyrodniczych, specjalistycznych itd. Teren nie powinien być przesycony
elementami
antropogenicznymi
musi
być
całkowicie
pozbawiony
obiektów
wielkokubaturowych. Stopień zagospodarowania turystycznego jest zróżnicowany ze
względu na wielkość parku i rodzaj strefy62.
Proponuje się wyznaczenie stref:

użytkowania ekstensywnego (w najcenniejszych przyrodniczo enklawach),

użytkowania skoncentrowanego (na terenach o dużej chłonności rekreacyjnej)

osadnictwa wypoczynkowego.
61
D. Zaręba, Ekoturystyka .Wyzwania i nadzieje. PWN, Warszawa, 2000
62
Op.cit.
99
Możliwości i ograniczenia rozwoju turystyki na terenie Przemęckiego Parku
Krajobrazowego zostały określone w Obwieszczeniu Dyrektora Wydziału Ochrony
Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie z dnia 13.05.1996 r. (Dziennik Urzędowy
Województwa Leszczyńskiego nr 22, poz. 89). Przyjęto, iż na terenie Parku wprowadza się
następujące ograniczenia i zakazy (mające znaczenie dla turystycznego zagospodarowania i
użytkowania):
1. ograniczenie zmian stosunków wodnych i regulacji cieków
2. zakaz wykonywania prac ziemnych naruszających w sposób trwały rzeźbę terenu
3. ograniczenie budowy i rozbudowy obiektów dla potrzeb turystyki i wypoczynku
o charakterze pobytowym do czasu uregulowania gospodarki wodościekowej;
4. zakaz używania łodzi motorowych (zakaz nie dotyczy łodzi należących do
gospodarstw rybackich, organów bezpieczeństwa i porządku publicznego)
5. zakaz używania motolotni
6. ograniczenie likwidowania zadrzewień i zakrzewień śródpolnych, przywodnych,
przydrożnych (za wyjątkiem wykonywania zabiegów pielęgnacyjno-sanitarnych oraz
usuwania drzew i krzewów zagrażających bezpieczeństwu ludzi, mienia i ruchowi
drogowemu)
7. zakaz niszczenia gleby, obszarów zabagnionych i zatorfionych oraz eksploatacji torfu.
Przyjęte zakazy obowiązują na terenie Parku oraz poza jego granicami na terenie
miejscowości, które tylko częściowo wchodzą w skład Parku, a w pozostałej części znajdują
się na terenie otuliny.
Tab. 26. Najważniejsze ograniczenia i nakazy w Przemęckim Parku Krajobrazowym.
Wyszczególnienie
Zakaz
Nakaz
Treść
- lokalizacji dużych ferm hodowlanych
- niszczenia gleby i pobierania kopalin na skalę przemysłową
- budowy dużych zakładów przemysłowych
- używania łodzi motorowych
- wycinania roślinności brzegowej w okresie letnim
- zagrodzenia strefy przybrzeżnej jeziora
- harmonizowania budownictwa z krajobrazem
- przestrzegania ładu przestrzennego, zwalczania i likwidacji samowoli budowlanych
- ograniczenia stosowania nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin
- prowadzenia melioracji wodnych, aby nie powodować szkód w ekosystemach
- poprawy czystości wód
- zalesienia nieużytków
Źródło: Rozporządzenie nr 115a/91 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 25 listopada 1991 r. w sprawie
powołania Przemęckiego Parku Krajobrazowego, za K. Zimniewicz K., 2005: Zarządzanie polskimi
parkami krajobrazowymi. Próba diagnozy. AE w Poznaniu, 2005
Obszary chronionego krajobrazu. Cechy obszarów chronionego krajobrazu w granicach
Regiony Leszczyńskiego zestawiono w tabeli 27.
100
Tab. 27. Obszary chronionego krajobrazu w granicach Regionu Leszczyńskiego.
Gmina
Nazwa
OCHK
Pow.
[ha]
całk.
34.300
Przemęt
Włoszakowice
Wijewo
Święciechowa
PrzemęckoWschowski
i kompleks
leśny
Włoszakowice
Lipno,
Święciechowa
Włoszakowice
Kompleks leśny
ŚmigielŚwięciechowa
9.025
Lipno
Osieczna
Krzemieniewo
Rydzyna
Święciechowa
KrzywińskoOsiecki wraz z
zadrzewieniami
gen. Dez.
Chłapowskiego
i Kompleksem
Leśnym
Osieczna
71.425
Rok
utworz.
Opis
Akt prawny
Obszar tworzy kompleks leśny
Włoszakowice wraz z grupą jezior
rynnowych Poj. Sławskiego
i otaczającymi je wzniesieniami,
rozległymi kompleksami leśnołąkowymi.
Cechuje
go
różnorodność biotopów
i ekosystemów, co stwarza dogodne
warunki do bytowania
i migracji wielu gatunków roślin
i zwierząt dziko żyjących a także
możliwość wykorzystania jego
naturalnych walorów dla turystyki
i wypoczynku
Obejmuje dolinę Samicy wraz z
otaczającymi ją drzewostanami
leśnymi. Część obszaru w rejonie
Błotkowa i Smyczyny, gdzie czysta
rzeka płynie licznymi meandrami
pośród łąk i lasów stanowi bardzo
cenne wartości przyrodnicze
i krajobrazowe.
Rozp. Nr 82/92
Wojewody
Leszczyńskiego
z dnia 1 sierpnia
1992 r. w
sprawie
wyznaczenia
obszarów
chronionego
krajobrazu na
terenie woj.
leszczyńskiego
1992
Rozp. Nr 82/92
Wojewody
Leszczyńskiego
z dnia 1 sierpnia
1992 r. w
sprawie
wyznaczenia
obszarów
chronionego
krajobrazu na
terenie woj.
leszczyńskiego
Rozp. Nr 82/92
Wojewody
Leszczyńskiego
z dnia 1 sierpnia
1992 r. w
sprawie
wyznaczenia
obszarów
chronionego
krajobrazu na
terenie woj.
leszczyńskiego
1992
Obejmuje Poj. Krzywińskie i Poj.
Dolskie oraz dol. Rowu Polskiego,
Rowu Śląskiego i Kanału Obry. W
skład tego rozległego obszaru
wchodzą
liczne
jeziora,
urozmaicona rzeźba terenu oraz
doliny zajęte przez łąki. Wysoka
lesistość obszaru, bogactwo form
rzeźby polodowcowej, pasowe
zadrzewienia śródpolne, stanowią o
jego
dużej
atrakcyjności
krajobrazowej.
1992
Źródło: Dane z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Oddział Środowiska i Rolnictwa, delegatura
w Lesznie, 2006
W obrębie obszarów chronionego krajobrazu dozwolone są wszelkie formy penetracji
turystycznej, zarówno małej, jak i dużej skali. Gospodarka turystyczna na tym terenie nie
ulega poważniejszym ograniczeniom, pod warunkiem, że jest prowadzona w sposób
zrównoważony i nie zagraża równowadze środowiska (zabronione jest m.in. fizyczne i
chemiczne zanieczyszczanie terenu oraz lokalizacja uciążliwego przemysłu).
Sieć obszarów Natura 2000 obejmuje: obszary specjalnej ochrony ptaków oraz
specjalne obszary ochrony siedlisk. Obszar Natura 2000 może obejmować także część lub
101
całość terenów i obiektów objętych formami ochrony przyrody. W Regionie Leszczyńskim
występują dwa obszary Natura 2000.
Zachodnie Pojezierze Krzywińskie (pow. całkowita 4776,2 ha) specjalny obszar
ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa), wchodzi w skład m.in. gmin: Krzemieniewo i
Osieczna. Wielki Łęg Obrzański (powierzchnia całkowita 23352 ha) stanowi obszar
specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia) stanowi część m.in. gminy Przemęt.
Planowane przedsięwzięcia, które nie są bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura
2000, a mogą na nie znacząco oddziaływać, wymagają przeprowadzenia postępowania w
sprawie oceny oddziaływania na środowisko, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. Preferowaną formą turystyki powinna być
ekoturystyka. Ograniczenie ruchu turystycznego do wypraw florystycznych i faunistycznych
(obserwacje awifauny). Infrastruktura turystyczna powinna być ograniczona do minimum. W
celu udostępniania walorów turystycznych obszaru stosowanie wież widokowych zamiast
szlaków przecinających ostoje ptactwa.
Pomniki przyrody. Do najczęściej występujących w Reginie pomników przyrody
należą pojedyncze okazy drzew oraz aleje.
Tab. 28. Pomniki przyrody.
Gmina
Krzemieniewo
Leszno
Lipno
Osieczna
Przemęt
Święciechowa
Rydzyna
Wijewo
Włoszakowice
liczba
12
5
4
1
45
44
25
1
52
2
37
1
8
27
rodzaj
drzewa
głazy narzutowe
drzewa
park miejski
drzewa
drzewa
drzewa
głaz narzutowy
drzewa
aleje drzew
drzewa
aleja drzew
drzewa
drzewa
Źródło: Dane z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Oddział Środowiska i Rolnictwa, delegatura
w Lesznie, 2006
102
4.1.7. Stan środowiska Przyrodniczego
Do komponentów środowiska przyrodniczego, które w bezpośredni sposób oddziałują
na zdrowie i samopoczucie oraz możliwość rekreacji człowieka należą: wody i powietrze
atmosferyczne. Istotne znaczenia dla komfortu wypoczynku ma natężenie hałasu. Natomiast o
walorach krajobrazowych decyduje m.in. właściwa gospodarka odpadami.
4.1.7.1. Jakość wód
Stan jakości wód oceniano w 2004 r. w skali 5 –stopniowej:
klasa I wody bardzo dobrej jakości
klasa II wody o dobrej jakości
klasa III wody zadowalającej jakości
klasa IV wody o niezadowalającej jakości
klasa V wody o złej jakości.
Badania zanieczyszczenia wód podziemnych prowadzone w 2004 r. na terenie miasta
Leszna wykazały, iż wody wgłębne na głębokości stropu warstwy wodonośnej 30,3 m poniżej
poziomu terenu należały do IV klasy, czyli do wód o niezadowalającej jakości. Wskaźnikami
w zakresie stężeń odpowiadających wodzie o niezadowalającej jakości były amoniak i żelazo
(tabela 29).
Stan czystości wód w rzece Rów Polski (prawostronny dopływ Baryczy), którego
stare koryto daje początek Kopanicy określono jako zły. Wszystkie wskaźniki
dyskwalifikowały wody do klasy V. Dopływy Południowego Kanału Obry Samica
Leszczyńska oraz Młynówka Kaszczorska prowadziły wody III lasy czystości (Samica) i IV
klasy (Młynówka). W Samicy Osieckiej stwierdzono wody o złej jakości (V klasa). Wody
Kanału Obrzańskiego i Kanału Obrzańskiego Środkowego odpowiadały IV klasie (jakość
niezadowalająca).
Oceniając warunki bytowania ryb stwierdzono, iż nie ma dogodnych dla
występowania łososiowatych. Natomiast występowanie ryb karpiowatych jest możliwe w:
Rowie Polskim z dopływami a także w Południowym Kanale Obry z dopływami takimi jak:
Samica Leszczyńska, Kanał Przemęcki (Boszkowski), z jeziorami: Dominickim, Krzywce,
Wielkim, Trzebidzkim, Małym Boszkowskim, Przemęckim Małym i Przemęckim
Północnym, także w Młynówce Kaszczorskiej z jeziorami: Zapowiednik, Brzeźne, Lincjusz,
Białe - Miałkie, Breńskie, Przemęckie i Przemęckie Zachodnie.
103
Tab. 29. Ocena jakości wód podziemnych Regionu Leszczyńskiego w punktach badawczych sieci
regionalnej Wielkopolskiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w 2004 r.
Lokalizacja
(gmina)
Poziom
Głęb.
otworu
Miąższość
izolacji
Zagospodarowanie
terenu
Klasa
wód
Kaszczor
(Przemęt)
Brenno
(Wijewo)
Boszkowo
(Włoszakowice)
Tr
144,0
65,3
NU
III
Q
33,0
3,4
BZ
II
BZ
IV
Włoszakowice
Lipno
Q
Tr
28,5
144,3
16,8
93,5
ZW
ZW
II
IV
Leszno
(Akwawit)
Leszno
(Strzyżewice)
Q
58,5
45,0
ZM
V
Tr
134,0
70,0
LS
IV
Wskaźniki w zakresie
stężeń odpowiadających
wodzie o niezadowalającej
i złej jakości
IV
źródło
Q
V
NO3
NH4,
PO4,HCO3
Hg
NH4,
PO4,HCO3
OWO
Stratygrafia: Q - czwartorzęd, Tr – trzeciorzęd
Głębokość otworu: głębokość całkowita otworu w metrach poniżej poziomu terenu
Zagospodarowanie terenu w odległości do 100 m od otworu: NU – nieużytek trwały, BZ – brak
zabudowy, ZW – zabudowa wiejska, LS – las
Wskaźniki: OWO – ogólny węgiel organiczny, NO3 – azotany, NH4 – amoniak, PO4 – fosforany,
HCO3 – wodorowęglany, Hg – rtęć
Klasy wód: II wody dobrej jakości, III wody zadowalającej jakości, IV wody niezadowalającej kości,
V wody złej jakości
Źródło: Raport o stanie środowiska w województwie wielkopolskim w 2004 r. Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Poznaniu, 2005
Stan czystości wód w jeziorach o powierzchni powyżej 5 ha, objętych badaniami w
zlewni Kanału Wonieść z Samicą Osiecką przedstawia tabela 30.
Tab. 30. Jeziora Regionu Leszczyńskiego w zlewni Kanału Wonieść z Samicą Osiecką.
gmina
Osieczna
powierzchnia
[ha]
Objętość
[tys. m3]
Podatność na
degradację
Rok
badań
102,0
2192,3
poza kategorią
2001
non
III
57,1
51,5
38,3
1849,2
962,7
816,6
poza kategorią
poza kategorią
poza kategorią
2001
2001
2001
non
non
non
III
I
III
Nazwa jeziora
Łoniewskie
Zbiornik Wonieść
Wojnowickie
Witosławskie
Drzeczkowskie
Klasa czystości *
ze względu na wskaźniki
fizycznobakteriolochemiczne
giczne
* wg obowiązującego w 2001 r. podziału na trzy klasy czystości
Źródło: Stan czystości wód w zlewni Kościańskiego Kanału Obry, Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Poznaniu, Delegatura w Lesznie. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Leszno, 2002
104
Tab. 31. Jeziora Regionu Leszczyńskiego w zlewni Południowego Kanału Obry.
Nazwa jeziora
powierzchnia
[ha]
Objętość
[tys. m3]
Podatność na
degradację
Rok
badań
343,9
51,2
22230,0
641,0
II
poza kategorią
1997
1997
243,4
4280,0
poza kategorią
2000
non
II
104,4
38,1
68,6
2 024,7
825,2
4 778,3
poza kategorią
poza kategorią
II
2000
2000
1997
III
III
II
II
II
III
220,2
7 055,5
III
2000
non
II
182,4
2 858,0
III
2000
non
II
Dominickie
Wielkie
(Boszkowskie
Wielkie)
Przemęckie
Północne
(Błotnickie,
Przemęckie,
Radomierskie,
Olejnickie)
Białe - Miałkie
Breńskie
Lgińskie (Lgiń
Duży)
Przemęckie
Zachodnie
(Wieleńskie,
Trzytonowe)
Przemęckie
Środkowe
(OsłonińskoGórskie)
Klasa czystości *
ze względu na wskaźniki
fizycznobakteriolochemiczne
giczne
II
II
III
III
* wg obowiązującego w 2001 r. podziału na trzy klasy czystości
Źródło: Stan czystości wód w zlewni Południowego Kanału Obry, Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Poznaniu, Delegatura w Lesznie. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Leszno, 2001
4.1.7.2. Jakość powietrza atmosferycznego
Stopień zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego z uwzględnieniem kryteriów
ustanowionych w celu ochrony zdrowia i roślin zarówno w Lesznie, powiecie leszczyńskim,
jak i powiecie wolsztyńskim, do którego należy gmina Przemęt, spełnia normy klasy A.
Oznacza to, iż nie zostały na tym terenie przekroczone dopuszczalne wartości zanieczyszczeń.
Tab.32. Depozycja zanieczyszczeń na powierzchni ziemi w punktach pomiarowych na terenie powiatu
leszczyńskiego.
posterunek
powiat
Leszno
Świerczyna
Leszno
Leszno
Odczyn
pH
5,95
6,08
SO4
1333
1365
NO3
621,5
645,8
PO4
4,76
4,64
Depozycja [mg/m2]
P
N
7,14
452,4
8,27
437,0
Cu
2,43
2,38
Pb
1,78
1,94
Zn
26,01
25,36
Źródło: Raport o stanie środowiska w województwie wielkopolskim w 2004 r. Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Poznaniu, 2005
Tab.33. Rozkład średnioroczny stężeń dwutlenku siarki i dwutlenku azotu w powietrzu.
Stanowisko
Henrykowo
ul. Kościelna
powiat
Leszczyński, ziemski
Leszno, grodzki
SO2
µg/m3
14,82
4,46
NO2
µg/m3
23,37
26,10
Źródło: Raport o stanie środowiska w województwie wielkopolskim w 2004 r. Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Poznaniu, 2005
105
Tab.34. Stężenie średnioroczne zanieczyszczeń powietrza w 2004 r. (wg WSSE i WIOŚ).
miejscowość
adres
Leszno
Leszno
Leszno
Krótka
Okrężna
Paderewskiego
obsługujący
WSSE
WIOŚ
WIOŚ
SO2
5,4
1,4
1,5
NO2
µg/m3
27,4
14,2
12,2
Pył zawieszony
40,8
24,1
31,1 (W)
(W) pomiar pyłu zawieszonego metoda węglową
Źródło: Raport o stanie środowiska w województwie wielkopolskim w 2004 r. Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Poznaniu, 2005
4.1.7.3. Hałas
Pomiar natężenia hałasu był prowadzony dla miast: Leszna i Osiecznej. Głównym
źródłem hałasu jest ruch samochodowy. W Lesznie ruch ten jest szczególnie związany z trasą
nr 5 (Poznań-Wrocław), przy której stwierdzono przekroczenie poziomu progowego
szczególnej uciążliwości hałasu (w budynkach mieszkalnych). Pomiary prowadzone przy ul.
17 stycznia wykazały, iż równoważny poziom hałasu w ciągu dnia wynosi średnio 76 dB.
Natężenie ruchu pojazdowego przy tej ulicy wynosiło ogółem 659 pojazdów na godzinę, w
tym ok. 45 pojazdy należały do ciężkich. Odnotowany hałas nieznacznie przekroczył
dopuszczalną normę, która dla terenów zabudowy mieszkaniowej, w ciągu dnia wynosi 75
dB. W Osiecznej badano natężenie hałasu w sąsiedztwie Autostrady A2. Równoważny
poziom hałasu w ciągu dnia wynosił 53,8 dB, a w nocy 52,2, dB, wartości te nie przekraczają
dopuszczalnych norm63.
4.1.7.4. Odpady
Zarówno powiat leszczyński jak i wolsztyński nie należą w skali województwa
wielkopolskiego do produkujących wielkie ilości odpadów. Czynne składowiska odpadów
funkcjonowały w gminach: Krzemieniewo (w Krzemieniewie), Osieczna (w Trzebani),
Rydzyna (w Moraczewie), Wijewie (w Brennie) oraz w gminie Przemęt.
Raport o stanie środowiska woj. wielkopolskiego, 2004 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w
Poznaniu, Poznań 2005
63
106
Tab. 35. Bilans odpadów (Mg) w 2004 r.
obszar
powiat
leszczyński
(bez Leszna)
miasto Leszno
powiat
wolsztyński
miasto Leszno
powiat
leszczyński
(bez Leszna)
miasto Leszno
powiat
wolsztyński
wytworzone
magazynowane
odpady
poddane
odzyskowi
9430,846
626,028
38043
34160,103
486,874
120,264
38043
5,104
413,533
153,693
62,79,692
unieszkodliwiane
poza
składowaniem
612,724
unieszkodliwiane
przez
składowanie
2063,260
29619,241
207864,525
1542,593
626,458
6778,557
5778,497
486,874
29619,241
Odpady niebezpieczne
9,428
3,170
1542,593
6778,557
0,724
0,000
67,493
18,205
8,550
0,000
8,119
26,825
335,021
228,974
Źródło: Raport o stanie środowiska w województwie wielkopolskim w 2004 r. Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Poznaniu, Poznań 2005
4.2. Uwarunkowania społeczno – ekonomiczne i organizacyjne rozwoju turystyki
Dla potrzeb strategii rozwoju każdego obszaru i w każdej dziedzinie niezbędne jest
dokonanie analizy potencjału społeczno-demograficznego i ekonomicznego w celu ustalenia,
czy region jest wystarczająco przygotowany do udźwignięcia kosztów związanych z daną
działalnością. Sfera usług, w tym turystyka jest sektorem opartym przede wszystkim na
własności
prywatnej
(inwestycjach
dokonywanych
przez
poszczególne
podmioty
gospodarcze), ale kolosalne znaczenie mają takie ogólne zasoby czy cechy regionu jak: siła
robocza (dostępność wykwalifikowanych kadr), przedsiębiorczość regionalnych podmiotów
gospodarczych i ich rentowność, wielkość nakładów, jakie budżety samorządowe mogą
przeznaczyć na stworzenie dogodnych warunków dla podejmowania działalności turystycznej
(np. na inwestycje w zakresie infrastruktury technicznej, system ulg i zwolnień z podatków i
opłat lokalnych, fundusze pomocowe własne, rządowe, unijne, uruchamianie i prowadzenie
lokalnych „inkubatorów przedsiębiorczości”), ceny kredytów, sprawność organizacyjna władz
samorządowych, itp. Podstawowymi wskaźnikami potencjału regionalnego są:

dochody i wydatki budżetów lokalnych ogółem

dochody i wydatki budżetów lokalnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca

liczba podmiotów gospodarczych w regionie

liczba osób prowadzących działalność gospodarczą, w tym np. w sektorze hotelarskogastronomicznym

nakłady inwestycyjne, w tym na hotelarstwo i gastronomię.
107
Wartości tych wskaźników uzyskane przez powiat leszczyński dają obraz regionu, w którym
„stolica regionu” – miasto Leszno dysponuje sporym potencjałem gospodarczym, natomiast
obszary okalające bardzo wyraźnie pozostają w tyle i za swoim centrum, a także za innymi,
wielkopolskimi powiatami. Opinię tę potwierdzają także wyniki badań Centrum Badań
Regionalnych64. O potencjale społeczno-gospodarczym regionu, a zwłaszcza o
przedsiębiorczości i dynamice rozwoju świadczy także wielkość bezrobocia – w tym zakresie
Region Leszczyński prezentuje się korzystnie na tle województwa i innych wielkopolskich
powiatów. Stopa bezrobocia w Wielkopolsce wyniosła na koniec roku 2005 14,6%, w
powiecie leszczyńskim 13,4%, w powiecie wolsztyńskim 10,6%, a w mieście Leszno 11% 65
Tab.36. Wybrane wskaźniki potencjału rozwojowego Leszna i gmin Regionu Leszczyńskiego (stan na
dzień 31.12.2005).
Cecha
Lesz
Krz
Li
Os
Ry
Św
Wij
Wło
Prz
Ludność
63456
8518
5698
8582
7917
7106
3468
8561
13597
Powierzchnia
31,9
113,4
103,4
128,7
135,5
134,9
61,4
127,1
225,3
(w km2)
Stopa
bezrobocia
Stopa bezrobocia
Stopa bezrobocia w powiecie leszczyńskim ziemskim 13,4%
11,0
w pow. wolszt.
(w%)
Podmioty
10,6%
8525
593
586
758
724
583
321
1034
1196
2.773,29
1523,06
2.013,32
1.669,81
1.867,13
1.719,20
1.849,88
1.957,90
1.921,88
2.530,34
1516,65
2.097,07
1.637,99
1.853,42
1.916,58
1.730,50
1.908,52
2.172,48
3.145.709
379.788
468.118
534.782
740.646
595.937
303.218
666.287
606.604
2.687.952
1.543.199
109,412
42.404
175.522
134.860
45.333
162.955
246.522
zarejestrowane
w bazie
REGON
Dochody na
mieszkańca (w
zł)
Wydatki na
mieszkańca (w
zł)
Wydatki na
kulturę i
ochronę
dziedzictwa
Wydatki na
kulturę fizyczną
i sport
Źródło: dane GUS.
64
www.cbr.org.pl
zjawisko bezrobotności charakteryzować można za pomocą dwóch wskaźników: stopy bezrobocia oraz
wskaźnika bezrobocia. Stopa bezrobocia to stosunek liczby bezrobotnych do liczby ludności aktywnej
zawodowo na danym obszarze, natomiast wskaźnik bezrobocia to stosunek liczby bezrobotnych do liczby
ludności zamieszkującej dany obszar. Stopa bezrobocia obliczana jest w skali kraju, województw i powiatów,
dla gmin wskaźnik ten nie jest obliczany.
65
108
O przedsiębiorczości i aktywności regionów i miejscowości mogą świadczyć miejsca
zajmowane w rankingach, konstruowanych w oparciu o wybrane wskaźniki. Najbardziej
miarodajne rankingi były opracowywane przez Centrum Badań Regionalnych (ostatni w roku
2004). Od kilku lat Związek Powiatów Polskich opracowuje ranking powiatów i gmin,
biorący przede wszystkim pod uwagę zagadnienia wdrażania nowoczesnych technologii,
rozwój społeczeństwa informacyjnego, komunikację samorządów z mieszkańcami, aktywność
gospodarczą i społeczną66. W rankingu tym powiat leszczyński zajmuje aktualnie 184 miejsce
(290 punktów, lider - powiat oleśnicki 4024 pkt.), a powiat wolsztyński 102 miejsce (887
punktów). Miasto Leszno uplasowało się na 42 pozycji (255 punktów, lider miasto Słupsk –
2634). Spośród gmin Regionu wysokie miejsce w rankingu gmin zajmuje Przemęt – 14
pozycja z 2243 punktami (lider - Polanica Zdrój 3931 pkt). W opinii władz samorządowych
jednostek terytorialnych Regionu Leszczyńskiego, gminy nie otrzymują wsparcia ze strony
władz wyższego szczebla w zakresie rozwoju turystyki na ich terenie (wyjątek gmina
Osieczna). Głównym problemem, z którym borykają się jednostki samorządowe jest
niedostatek środków finansowych przeznaczonych na rozwój turystyki i rekreacji. Ważnym
działaniem organizacyjnym, istotnie służącym rozwojowi turystyki (w tym agroturystyki) jest
współpraca regionalna (międzygminna) oraz wsparcie udzielane osobom chcącym podjąć się
działalności agroturystycznej (głównie doradztwo) (tabela 37).
Dla potrzeb rozwoju turystyki w Regionie oraz obsługi ruchu turystycznego niezwykle ważne
znaczenie posiada dostępność wykwalifikowanych kadr. W Regionie Leszczyńskim jest to
czynnik pozytywnie wpływający na rozwój turystyki, albowiem na potrzeby obsługi ruchu
turystycznego kształcone są kadry w dwóch uczelniach (licencjat): w Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej w Lesznie (kierunek Turystyka i Rekreacja) oraz w Wyższej Szkole
Marketingu i Zarządzania (specjalności: Hotelarstwo i gastronomia, Zarządzanie ośrodkami
hodowli i rekreacji konnej).
Jak już wcześniej wspomniano, szczegółowe informacje i wskaźniki dotyczące
sytuacji społeczno-gospodarczej jednostek wchodzących w skład Regionu Leszczyńskiego
dostępne są w dokumentach strategicznych takich jak: Strategia rozwoju miasta Leszna, Plan
rozwoju lokalnego powiatu leszczyńskiego do roku 2013 oraz Strategia rozwoju gminy
Przemęt na lata 2004-2011, dlatego też w niniejszym opracowaniu zagadnienia te zostały
tylko krótko zasygnalizowane.
66
Por. www.zpp.pl
109
Tab.37. Zagadnienia organizacyjne rozwoju turystyki w Lesznie i Regionie.
Zagadnienia
organizacyjne
turystyki w gminach
Czy gmina otrzymuje
pomoc ze strony adm.
państwowej w zakresie
rozwoju turystyki
Charakter tej pomocy
Czy władze gminy
pomagają
agrokwaterodawcom w
uruchomieniu
działalności
Charakter tej pomocy
Czy gmina współpracuje
z innymi jednostkami
terytorialnymi
Charakter tej
współpracy
Czy w urzędzie są
zatrudnieni specjaliści z
zakresu turystyki
Główne bariery rozwoju
gospodarki turystycznej
w gminie
Lesz
Krz
Li
Os
Ry
Św
Wij
Wło
Prz
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Nie
Doradztwo
Tak
Nie
Tak
Tak
-
Nie
O, M
Tak
P, O
Tak
Nie
O
Tak
Nie
O
Tak
O
Tak
-
Tak
Tur.
-
Tur.,
Kult.
-
Ochr.
środ.
-
-
Tur.
Tak
Tur.,
Gosp.,
Kult.,
Ośw.,
Sport
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
E
E
E
E
E
E
E
O-P
E
O-P
Ekol
E
Ekol.
Gosp.
komun.
Źródło: badania ankietowe.
Legenda:
- brak odpowiedzi na pytanie postawione w ankiecie
charakter pomocy udzielanej agrokwaterodawcom: P-prawna, O-organizacyjna, M – w zakresie
marketingu i promocji
bariery: E-ekonomiczna, Ekol.-ekologiczna, Gosp.komun. – inwestycje gospodarki komunalnej, O - P
– organizacyjno-prawna
Przedstawiciele władz samorządowych uważają, iż optymalny model współpracy gmin z
administracją państwową w zakresie rozwoju gospodarki turystycznej powinien polegać na
dofinansowywaniu
rozbudowy
infrastruktury
turystycznej
i
towarzyszącej
oraz
opracowywaniu programów rozwoju turystyki.
110
Tab.38. Zagadnienia finansowe rozwoju turystyki w Regionie Leszczyńskim.
Zagadnienia
finansowe
turystyki w
gminach
Czy gmina
posiada środki
na inwestycje
turystyczne
Czy gmina
uzyskuje
dochody z
turystyki
Czy gmina
ponosi wydatki
na turystykę
Czy gmina
korzystała
kiedykolwiek z
funduszy UE
Jakie byłyby
niezbędne
środki dla
rozwoju
turystyki w
gminie w latach
2004-2010 w
zł.
Czy w gminie
dokonywane są
aktualnie
inwestycje w
sektorze usług
turystycznorekreacyjnych
Jakie
inwestycje
turystyczne
byłyby
potrzebne
Jakie
inwestycje
rekreacyjne
byłyby
potrzebne w
gminie
Czy jest
zainteresowanie
ze strony
lokalnego
kapitału
Czy jest
zainteresowanie
ze strony
zewnętrznego
kapitału
Jak gmina
zachęca
inwestorów
Lesz
Krz
Li
Os
Ry
Św
Wij
Wło
Prz
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
??
Nie
Tak
Tak
??
Tak
Tak
??
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
??
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Tak
Nie
3mln
-
1mln
-
5mln
1,5mln
-
-
3mln
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Schronisko
Szlaki
Kwatery
Żadne
Szlaki kwatery
agrotur.
Szlaki
piesze,
rowerowe
Szlaki
Szlaki
Hotel schr.
Biuro
podróży
Szlaki
Lodowisko
Wypożyczalnia
Kręgielnia
Sala gim.
Ośr. jazdy
konnej
Sala gim.
korty
wypożyczalnie
sprzętu
Boisko
sportowe
Sala gim.
Ośr. jazdy
Konnej
Basen
boisko
siłownia
Wypoż.
sprzętu
Hala
Boisko
Korty
Ścieżki
Zdrowia
Siłownia
Wypoż.
sprzętu
??
Tak
??
??
Hala
Sala
Baseny
Boiska
Korty
Lodowisko
ośr. jazdy
konnej
Nie
??
Tak
-
Nie
??
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
-
Nie
Ulgi
podatkowe
Ułatwienia w
zakupie
gruntów
Ułatwienia
w zakupie
gruntów
nieruchom.
Nie stosuje
Nie
stosuje
Ulgi
podatkowe
Ułatwienia
w zakupie
gruntów
nieruchom.
Ułatwienia
w zakupie
gruntów
nieruchom.
-
Nie
stosuje
Pola
Namiot.
Źródło: badania ankietowe.
Legenda: ?? – brak odpowiedzi na pytanie postawione w ankiecie
111
5. RUCH TURYSTYCZNY W REGIONIE LESZCZYŃSKIM
Dla potrzeb określenia perspektyw rozwoju turystyki w Regionie Leszczyńskim
zasadnicze znaczenie posiada analiza popytu na dobra i usługi turystyczne tego obszaru ze
strony turystów krajowych i zagranicznych, którego pośrednią miara jest wielkość i struktura
przyjazdów turystów.
Trzeba wyraźnie podkreślić, iż w chwili obecnej brak jest dokładnych i w miarę
wiarygodnych informacji na temat skali (liczby osób przyjeżdżających) krajowego i
zagranicznego ruchu turystycznego w Lesznie i powiecie. Jedynie dane GUS dotyczące bazy
noclegowej oraz jej wykorzystania pozwalają na określenie liczby turystów krajowych i
zagranicznych korzystających z tejże bazy, ale również te dane nie są kompletne, zważywszy
na fakt, iż nie wszystkie obiekty przesyłają sprawozdania do urzędów statystycznych.
Pewnych informacji dostarczają wyniki badań prowadzonych przez Instytut Turystyki w
Warszawie, ale opracowywane one są w skali całego kraju lub województwa. Istotnych
informacji na temat struktury ruchu turystycznego w Regionie dostarczają badania ankietowe
przeprowadzone latem 2006 roku specjalnie dla potrzeb niniejszego dokumentu67.
Analiza wielkości notowanego przyjazdowego ruchu turystycznego na obszar Regionu
Leszczyńskiego w latach 1999-2005 pozwala zauważyć, iż od roku 1999 ogólna liczba
turystów przyjeżdżających do regionu i spędzających przynajmniej jedną noc w obiektach
noclegowych stale maleje. W Regionie największy ruch turystyczny odnotowano w roku
1999 (i to tylko od stycznia do września), natomiast najmniej turystów skorzystało z oferty
hotelarskiej miasta Leszna w roku 2005, a Regionu w roku 2004. Z kolei, w odniesieniu do
zagranicznej turystyki przyjazdowej, najlepszy dla Leszna okazał się rok 2005, a dla Regionu
(bez Leszna) rok 2004.
67
Centrum Badań Stosowanych ULTEX
112
Tab. 39. Korzystający z noclegów (w tym turyści zagraniczni) w obiektach turystycznych Polski,
Wielkopolski, miasta Leszna i Regionu Leszczyńskiego (bez Leszna) w tys. osób.
Turyści
ROK
1999*
2000
2001
2002
2003
2004
Wielkopolska
Miasto
Region Leszczyński (bez
Leszno
miasta Leszna)
Turyści ogółem
13.099,5
927,9
16,6
61
w tym zagraniczni
2.574,1
194,9
1,9
1,9
Turyści ogółem
14.627,8
894,6
27,3
55
w tym zagraniczni
3.122,0
227,9
3,1
1,85
Turyści ogółem
14.304,9
1.141,7
24,1
49,7
w tym zagraniczni
3.157,9
228,4
9,7
2,1
Turyści ogółem
14.244,5
1.095,5
20,9
47,3
w tym zagraniczni
3.150,1
219,2
2,3
1,8
Turyści ogółem
14.644,3
1.162,2
21,6
43
w tym zagraniczni
3.331,9
252,6
2,7
2,54
Turyści ogółem
11.811,6
1.482,1
22,2
44,3
3934,9
267,5
3,4
2,7
16.597,202
1.226,6
20,6
46,2
4.310,4
267,1
3,5
2,5
w tym zagraniczni
2005
Polska
Turyści ogółem
w tym zagraniczni
* od stycznia do września 1999
Źródło: GUS oraz Instytut Turystyki w Warszawie.
tys.osób
80
70
60
50
turyści krajowi
40
turyści zagraniczni
30
20
10
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Ryc. 8. Liczba korzystających z noclegów w Regionie Leszczyńskim (bez miasta Leszna) w latach
1995-2005 (w tys. osób).
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS i Instytutu Turystyki w Warszawie.
113
tys.osób
30
25
20
15
turyści krajow i
turyści zagraniczni
10
5
0
1995 1996 1997 1998 1999* 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Ryc. 9. Liczba korzystających z noclegów obiektach miasta Leszna w latach 1995-2005 (w tys. osób).
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS i Instytutu Turystyki w Warszawie.
5.1. Struktura ruchu turystycznego
Analizując strukturę ruchu turystycznego w Wielkopolsce (według danych Instytutu
Turystyki) należy zauważyć, iż dominującym klientem jest turysta krajowy - stanowi on
przeszło 70% ogólnej liczby przyjeżdżających. Biorąc pod uwagę strukturę korzystających z
noclegów w Wielkopolsce, turysta krajowy stanowi tutaj około 80% klienteli, a w powiecie
leszczyńskim przeszło 90%. Porównując te dane z informacjami uzyskanymi od
przedstawicieli branży turystycznej Regionu, potwierdza się fakt, iż turysta krajowy jest
dominującym gościem regionu i to właśnie na nim należy przede wszystkim skupić uwagę
(przeszło 70% gestorów szacuje, iż goście z zagranicy stanowią mniej niż ¼ ich klientów).
5.1.1. Krajowy ruch turystyczny
Aktywność turystyczna Polaków wykazuje tendencję spadkową zarówno w zakresie
podróży krótkookresowych, jak i długookresowych; w porównaniu z rokiem ubiegłym spadek
wynosi około10% liczby podróżujących (a w porównaniu z rokiem 1999-go przeszło 30% w
przypadku podróży krótkookresowych). Konsekwencją takiego stanu jest spadek przyjazdów
do Wielkopolski, co pozwala domniemywać, iż dotyczy on także regionu leszczyńskiego. Na
wykresie prezentującym liczbę turystów korzystających z noclegów w Wielkopolsce w latach
1999-2004 zauważyć można tendencję wzrostową, co jednak nie zaprzecza obserwowanemu
zjawisku spadku przyjazdów turystów krajowych do Regionu (zmniejsza się liczba osób
przyjeżdżających do Wielkopolski, ale wśród tych, którzy przyjeżdżają, liczniejsi stają się
114
turyści korzystający z bazy noclegowej, a z całą pewnością maleje liczba osób np. nocujących
u rodziny czy znajomych).
Cele podróży długookresowych to przede wszystkim typowa turystyka, natomiast
krótkookresowych – odwiedziny krewnych lub znajomych. Rozmieszczenie podróży
długookresowych jest w miarę równomierne, wśród podróży krótkookresowych znacząco
dominują wyjazdy do miast.
Cele podróży długookresowych to przede wszystkim typowa turystyka, natomiast
krótkookresowych – odwiedziny krewnych lub znajomych. Rozmieszczenie podróży
długookresowych jest w miarę równomierne, wśród podróży krótkookresowych znacząco
dominują wyjazdy do miast.
Turyści krajowi przyjeżdżający do Regionu Leszczyńskiego to przede wszystkim mieszkańcy
województwa dolnośląskiego (w tym głównie Wrocławia) oraz Wielkopolski (w tym
znaczny udział mieszkańców aglomeracji poznańskiej). Dość licznie reprezentowani
(zauważalni) są także mieszkańcy Warszawy (rycina 10).
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
cała Polska
Poznań +
Wielkopolska
Wrocław + Dolny
Śląsk
Warszawa
Ryc. 10. Miejsca zamieszkania turystów przyjeżdżających do Regionu Leszczyńskiego.
Źródło: badania ankietowe.
Wyniki badań ankietowych wśród przyjezdnych wskazują, iż większość turystów (56%)
przyjeżdża do Regionu Leszczyńskiego na jeden dzień bez noclegu, a więc zgodnie z
terminologią World Tourism Organisation osoby te należy nazywać jednodniowymi
odwiedzającymi. Jednocześnie, znaczący odsetek osób (prawie 19%) pozostaje w Regionie na
dłużej niż tydzień (rycina 11).
115
60
56,0
50
40
30
18,8
20
11,8
9,2
10
4,2
0
Na jeden dzień bez
noclegu
Na dw a dni (z
jednym noclegiem)
Na 3 – 4 dni (w
środku tygodnia)
Na w eekend
Dłużej
Ryc. 11. Czas pobytu odwiedzających w Regionie Leszczyńskim.
Źródło: badania ankietowe Turystyka w Regionie Leszczyńskim, Centrum Badań Stosowanych ULTEX
ANKIETER Sp. z oo na zlecenie Urzędu Miasta w Lesznie, Leszno 2006.
Cele przyjazdów turystycznych do regionu rozpoznawane są jako turystyczne, w tym
wypoczynek (prawie 80% wskazań), zwiedzanie (10,3%), sport i rekreacja (20%), a w dalszej
kolejności jako odwiedziny znajomych i krewnych (10,4%), sprawy służbowe, interesy oraz
szkolenia i konferencje oraz zakupy. A zatem, Region jest przede wszystkim ośrodkiem
turystycznym, a w dalszej kolejności biznesowym. Warto jednak zauważyć, iż badania
ankietowe wśród osób przyjeżdżających do Regionu przeprowadzone były w miesiącach
lipiec-sierpień, co niewątpliwie zaważyło na właśnie takich wynikach badań. Region
Leszczyński cechuje znaczna sezonowość ruchu turystycznego, po miesiącach wakacyjnych
przyjazdy w celach wypoczynkowych zamierają, wzrasta natomiast liczba osób
przyjeżdżających w celach służbowych oraz konferencyjnych.
Turyści przyjeżdżają do regionu przede wszystkim własnym samochodem osobowym (prawie
90% wskazań).
Dominującą grupą klientów są pracujące osoby dorosłe, liczne są także rodziny z dziećmi. ¼
gestorów gości w swoich obiektach wszystkie typy klientów (osoby dorosłe, rodziny z
dziećmi, emerytów i rencistów, młodzież szkolną). Przyjazdy zorganizowane (biuro podróży,
zakład pracy, itp.) stanowią zaledwie nieco ponad 1%.
Warto zauważyć, iż większość respondentów przyjeżdża do Regionu już po raz kolejny – taką
odpowiedź deklaruje prawie 70% osób. Osoby, które przyjechały do Regionu po raz pierwszy
stanowiły 1/3 liczby badanych (rycina 12.). Można zatem przypuszczać, iż pojawił się efekt
116
lojalności, wynikający bądź to z zadowolenia z otrzymywanych w Regionie usług, bądź to z
korzystnego względem miejsca zamieszkania położenia Regionu.
41,9
45
40
31,6
35
30
25
20
15
9,9
8,2
Jestem tutaj drugi raz
Jestem tutaj trzeci
raz
10
8,4
5
0
Jestem tutaj
pierw szy raz
Jestem tutaj czw arty
Byłem w tej
raz
miejscow ości ponad
cztery razy
Ryc. 12. Deklarowana liczba przyjazdów do Regionu Leszczyńskiego.
Źródło: badania ankietowe Turystyka w Regionie Leszczyńskim, Centrum Badań Stosowanych ULTEX
ANKIETER Sp. z oo na zlecenie Urzędu Miasta w Lesznie, Leszno 2006.
Osoby przyjeżdżające latem do Regionu Leszczyńskiego korzystają przede wszystkim z
obiektów i urządzeń wypoczynkowo-rekreacyjnych – plaż i kąpielisk (67%), sprzętu
pływającego (22%), rowerów (10%). Około 22% respondentów zagospodarowuje swój czas
korzystając z oferty pubów i kawiarni. W imprezach kulturalnych organizowanych w
Regionie bierze udział nieco ponad 8% respondentów, prawie 5% zwiedza zabytki i muzea
(rycina 13).
80
70
67,0
53,8
60
50
7,3
5,7
4,9
4,5
3,3
2,1
1,4
Jazda konna
Gry zespołowe
Jazda na
rowerze
Czytanie
książek
Pływanie
kajakiem, łódką
Spędzanie
czasu w
Pływanie
Leżenie na
plaży
0
8,2
Zbieranie
owoców
10,2
Żagle
10,3
10
Oglądanie TV
16,2
Zwiedzanie
obiektów
18,6
W innym celu
22,0
20
Uczestnictwo
w imprezach
30
Wędkowanie
40
Ryc. 13. Sposób spędzania czasu podczas wakacyjnego pobytu w Regionie Leszczyńskim.
Źródło: badania ankietowe Turystyka w Regionie Leszczyńskim, Centrum Badań Stosowanych ULTEX
ANKIETER Sp. z oo na zlecenie Urzędu Miasta w Lesznie, Leszno 2006.
117
Obiekty noclegowe wykorzystywane przez turystów podczas pobytu letniego w Regionie
Leszczyńskim, to przede wszystkim kempingi i pola biwakowe (30,2%), ośrodki wczasowe
(17,1%) i prywatne kwatery (10,5%). Znaczny odsetek osób nocuje u rodziny i znajomych
(19,9%) lub we własnym domku letniskowym (8%). Z hoteli, moteli i pensjonatów korzysta
prawie 8% turystów. Wyniki badań ankietowych wskazują, iż bardzo niewielki odsetek osób
korzysta z kwater agroturystycznych – zaledwie 0,3% (rycina 14).
25
20,2
19,9
20
17,1
15
10,5
10,0
0,9
0,9
0,3
Schronisko
młodzieżowe
Agroturystyka
2,3
Z innego
3,1
Dom
wycieczkowy
3,1
Hotel
We własnym
domku
wczasowym
Camping
Kwatera
prywatna
Ośrodek
wypoczynkowy
/ wczasowy
U rodziny,
znajomych
Pole biwakowe
0
Pensjonat
3,7
5
Motel
8,0
10
Ryc.14. Obiekty noclegowe wykorzystywane przez turystów przyjeżdżających do Regionu
Leszczyńskiego.
Źródło: badania ankietowe Turystyka w Regionie Leszczyńskim, Centrum Badań Stosowanych ULTEX
ANKIETER Sp. z oo na zlecenie Urzędu Miasta w Lesznie, Leszno 2006.
W zakresie usług gastronomicznych, odwiedzający najchętniej korzystają z oferty
żywieniowej barów oraz punktów gastronomicznych (odpowiednio 60% oraz nieco poniżej
50% wskazań). Znaczna część osób żywi się we własnym zakresie (41%) lub u rodziny i
znajomych (13%). Z usług restauracji oraz stołówek w domach wczasowych korzysta 6%
badanych.
Wśród obiektów sportowo-rekreacyjnych, z których korzystają osoby przyjeżdżające latem do
Regionu Leszczyńskiego, największą popularnością cieszą się plaże i kąpieliska (76,5%
wskazań), wypożyczalnie sprzętu sportowego (36,6%) oraz boiska. Oferta kulturalnorozrywkowa, z której najczęściej korzystają respondenci, to dyskoteka (35.3%). Niewielki
odsetek osób korzysta z muzeów (niecałe 4%) czy domów kultury (2,4%).
118
Należy przyjąć, iż wydatki turystów przyjeżdżających do Regionu Leszczyńskiego kształtują
się na średnim poziomie około 56 zł na dzień dla pobytów dłuższych niż 4 dni oraz 79 zł dla
pobytów krótszych niż 4 dni68.
5.1.2. Zagraniczny przyjazdowy ruch turystyczny
W roku 2004 do Polski przyjechało 64,6 mln turystów zagranicznych, z czego na teren
Wielkopolski 1,6 mln i byli to głównie Niemcy oraz obywatele innych krajów „starej” UE.
Dane GUS dotyczące cudzoziemców korzystających z bazy noclegowej w Wielkopolsce
wykazują, że prawie 50% ogółu turystów zagranicznych stanowią Niemcy, na dalszym
miejscu są Holendrzy i Francuzi. Potwierdzają to także wyniki badań przeprowadzonych w
Regionie. Turyści zagraniczni przyjeżdżają do Polski głównie w celach służbowych (25%),
ale równie ważne są cele turystyczne (22%) oraz odwiedziny (20%). Jak już wcześniej
wspomniano, turyści zagraniczni stanowią niewielki odsetek klientów korzystających z usług
branży turystycznej Regionu Leszczyńskiego, świadczą o tym zarówno dane GUS (por. tab. i
ryc.), jak i wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród gestorów usług w Regionie
(rycina 15).
turyści zagraniczni
stanow ią około
jednej trzeciej
klientów
8%
turyści zagraniczni
stanow ią ponad
połow ę klientów
5%
w ogóle nie m ają
gości zagranicznych
15%
turyści zagraniczni
stanow ią m niej niż
jedną czw artą
klientów
72%
Ryc.15. Turyści zagraniczni w strukturze klientów podmiotów gospodarki turystycznej w Regionie
Leszczyńskim.
Źródło: badania ankietowe.
68
por. Instytut Turystyki www.intur.com.pl
119
W grupie turystów zagranicznych, przyjeżdżających na teren Regionu Leszczyńskiego
dominują turyści z Niemiec (80% ogółu klientów zagranicznych). O połowę mniej liczni są
turyści z Holandii (nieco ponad 40%).. Przyjezdni z pozostałych krajów europejskich oraz z
USA mają minimalny udział w grupie klientów zagranicznych (rycina 16).
USA
Chorwacja
Czechy
Dania
Japonia
Białoruś
Belgia
Szwecja
Austria
Ukraina
Wielka
Brytania
Francja
Holandia
Niemcy
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Ryc. 16. Kraje pochodzenia zagranicznych klientów podmiotów turystycznych Regionu
Leszczyńskiego.
Źródło: badania ankietowe.
Według badań Instytutu Turystyki, średnie wydatki turystów niemieckich na 1 osobę na dzien
pobytu w Polsce kształtowały się w roku 2005 na poziomie 36 USD, w tym prawie 40%
stanowią wydatki na zakwaterowanie, około 20% na wyżywienie, a tylko 5% na usługi
rekreacyjne.
120
6. RYNKI KONKURENCYJNE DLA REGIONU LESZCZYŃSKIEGO
Konkurencja to proces, w którym uczestnicy rynku, dążąc do realizacji swych
interesów, próbują przedstawić oferty korzystniejsze od innych ze względu na cenę, jakość,
warunki dostawy i inne cechy, wpływające na decyzję zawarcia transakcji. W przypadku
rynków turystycznych zachodzi ona szczególnie intensywnie wtedy, gdy dysponują one
zbliżonymi walorami turystycznymi, podobną dostępnością komunikacyjną w stosunku do
istniejących bądź potencjalnych obszarów źródłowych ruchu turystycznego oraz podobnymi
uwarunkowaniami ekonomicznymi wpływającymi na ceny pobytu w tych regionach.
Najbliższym,
konkurencyjnym
obszarem
w
stosunku
do
miejscowości
wypoczynkowych Regionu jest część Pojezierza Sławskiego położona poza granicami
Regionu Leszczyńskiego, w tym szczególnie takie miejscowości jak: Sława, Lubiatów,
Józefów, Radzyń z zagospodarowaniem letniskowym nad Jez. Sławskim. O dużej
atrakcyjności tego terenu decydują walory przyrodnicze: liczne jeziora, tereny leśne,
rezerwaty przyrody69 oraz dogodne położenie w stosunku do aglomeracji Wrocławia i granicy
z Republiką Federalną Niemiec. Odwiedzający tę część Pojezierza Sławskiego turyści
pochodzą głównie z miast południowo – zachodniej Polski, w tym szczególnie: Wrocławia
(24%) i Zielonej Góry (17%), Nowej Soli (ok. 10%) oraz Wałbrzycha (7%). Ponadto w 20%
są to mieszkańcy Legnicko-Głogowskiego Zagłębia Miedziowego, przede wszystkim
Głogowa (14%) i Polkowic (6%)70.
W skali Wielkopolski pod względem walorów kulturowych do konkurencyjnych
należą takie powiaty jak gnieźnieński, kaliski, słupca (gminy Lądek, Zagorów, Słupca),
pleszewski (gminy Gołuchów i Dobrzyca) oraz powiat Jarocin (gmina Śmiełów)71.
Natomiast podobne walory przyrodnicze oraz położenie w odniesieniu do aglomeracji
Poznania sprawia, iż konkurencyjnymi regionami w stosunku do Pojezierza Leszczyńskiego i
Przemęckiego Parku Krajobrazowego są Pojezierze Poznańskie oraz Łagowskie. W tym
szczególnie wydzielone w ich obrębie parki krajobrazowe: Łagowski, Pszczewski,
Sierakowski oraz Puszcza Zielonka.
Szereg
czynników
takich,
jak:
uwarunkowania
historyczne,
dostępność
komunikacyjna i bliskość granicy z Republiką Federalną Nieniec oraz atuty środowiska
przyrodniczego, decyduje o dużej atrakcyjności turystycznej Pojezierza Łagowskiego dla
J. Latosińska, B. Włodarczyk, Potencjał turystyczny Pojezierza Sławskiego. Turyzm 14/1, Łódź, 2004, s. 7587
70
Op. cit.
71
Strategia rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim. Diagnoza. Instytut Turystyki, Warszawa, s. 21
69
121
obywateli Niemiec. Region ten należy uznać za głównego rywala, rozpatrując możliwości
rozwoju zagranicznej turystyki pobytowej i wypoczynkowej na obszarze Leszno Region.
Pod względem liczby korzystających z bazy noclegowej powiat leszczyński plasuje się
na wysokiej pozycji w Wielkopolsce. Po stolicy regionu – Poznaniu, gdzie w 2005 r.
odnotowano 434,0 tys. korzystających z bazy noclegowej i powiecie poznańskim (108,0 tys.)
ustępuje jedynie takim obszarom jak:

gmina Ślesin (powiat koniński – 142,1 tys.)

powiat gnieźnieński (64,4, tys.)

powiat pilski (52,0 tys.).
W powiecie leszczyńskim w 2005 roku odnotowano 40,3 tys. korzystających z
noclegów, w tym w gminie Włoszakowice 18,3 tys72.
Największe natężenie ruchu turystycznego pobytowego ma miejsce w strefie
pojeziernej Regionu Leszczyńskiego. Podstawą wzmocnienia jej bezkonkurencyjności na tle
turystycznych regionów pojezierzy centralno-zachodniej części Polski, jest dbałość o warunki
higieniczno-sanitarne obszaru, w tym szczególnie o jakość wód oraz wysoki standard
obiektów i usług turystycznych.
72
Op. cit.
122
7. Analiza SWOT
Analiza SWOT jest narzędziem służącym rozpoznaniu i ocenie silnych i słabych stron
Regionu oraz możliwości oraz zagrożeń generowanych przez jego otoczenie. Pod pojęciem
mocnych stron należy rozumieć te zasoby Regionu, które pozytywnie wpływają na rozwój
turystyki, natomiast pod pojęciem słabych stron te, które ten rozwój utrudniają. Możliwości i
zagrożenia to czynniki i zjawiska zewnętrzne (których źródła leżą poza Regionem),
odziaływujące korzystnie (szanse) lub negatywnie (zagrożenia) na rozwój turystyczny
Regionu.
Tab.40. Analiza SWOT dla rozwoju turystyki w Regionie Leszczyńskim.
MOCNE STRONY
korzystne położenie (sąsiedztwo dużych dwóch
Pkt.
SŁABE STRONY
Pkt.
+5
brak turystycznego wizerunku Regionu
-5
+4
monotonny krajobraz Wysoczyzny
-1
dużych aglomeracji: wrocławskiej i
poznańskiej
walory krajobrazowe – urozmaicony,
atrakcyjny krajobraz młodoglacjalny strefy
Leszczyńskiej
pojezierzy
liczne jeziora
+5
mała lesistość
-3
Szlak Konwaliowy
+4
brak turystycznych tablic informacyjnych,
-2
wskazujących dojazd/ dojście do atrakcji
oraz ważniejszych instytucji
korzystny klimat (najdłuższy w kraju sezon
+3
krótki sezon rekreacyjny zimowy
-2
+5
pogarszający się stan wód
-5
kąpielowy jez. Dominickie 102 dni)
dobry stan środowiska naturalnego (powietrze,
właściwy klimat akustyczny i gospodarka
powierzchniowych (widoczny niekorzystny
odpadami)
wpływ rolnictwa i tzw. drugich domów)
duża atrakcyjność walorów przyrodniczych
+5
niska estetyka historycznej części miasta
-4
+5
zły stan infrastruktury drogowej, zwłaszcza
-3
oraz występowanie wielu form ochrony
przyrody (Przemęcki Park Krajobrazowy,
rezerwaty, obszar Natura 2000)
dobra dostępność komunikacyjna
dróg międzygminnych
(samochodowa i kolejowa)
dostępność wykwalifikowanych kadr dla
+4
turystyki i rekreacji (kierunek turystyka i
niewystarczające zagospodarowanie
-4
turystyczne i rekreacyjne regionu
rekreacja w PWSZ)
działalność lokalnej organizacji turystycznej
+4
niska świadomość społeczeństwa co do
-1
pozytywnej roli turystyki w rozwoju
123
regionu
tradycje Leszna w zakresie sportów lotniczych i
+5
motocyklowych
małe możliwości atrakcyjnego
-3
zagospodarowania czasu wolnego w
Regionie (brak kina w Lesznie)
lotnisko sportowe
+4
symbol Regionu – wiatraki często w złym i
-3
bardzo złym stanie
brak przemysłu uciążliwego dla środowiska
+5
niewystarczająca promocja Regionu oraz
-5
jego oferty (turystycznej, sportowej,
kulturalnej) na głównych rynkach
docelowych: Wrocław i Dolny Śląsk,
Poznań
działalność i dobra lokalizacja centrum
+3
informacji turystycznej w Regionie (Leszno)
dobry poziom bezpieczeństwa publicznego
brak licencjonowanych przewodników
-1
turystycznych w Regionie
+4
kiepski stan i wygląd dworca PKP i PKS w
-3
stolicy Regionu – Lesznie
imprezy o znaczeniu ponadregionalnym –
+5
krajowym, a nawet międzynarodowym
słabe wykorzystanie bazy noclegowej w
-4
Regionie (poza Lesznem)
(zawody żużlowe, balonowe, szybowcowe)
duża liczba gospodarstw agroturystycznych
+5
brak szerokiej, różnorodnej oferty spędzania
-3
czasu w gospodarstwach
wysoki poziom atrakcyjności inwestycyjnej w
+3
zaniedbane judaica
-2
+5
brak profesjonalnych produktów
-5
mieście Leszno
stałe uczestnictwo w najważniejszych
imprezach targowych: Tour Salon, ITB
użyteczne i dość atrakcyjne witryny
turystycznych
+3
brak wypożyczalni rowerów
-1
atrakcyjne logo turystyczne
+2
niedostatek szlaków konnych
-2
RAZEM
+88
RAZEM
-62
internetowe gmin i pozostałych członków
Organizacji
SZANSE
rozwój turystyki weekendowej
ZAGROŻENIA
Pkt.
+5
konkurencja ze strony regionów o podobnej
Pkt.
-5
ofercie
wzrost zainteresowania nowymi formami
+5
wypoczynku (ekoturystyka, agroturystyka,
zmniejszające się rozmiary turystyki
-5
krajowej
obserwacja przyrody)
wzrost poziomu wykształcenia ludności
+3
coraz większa polaryzacja dochodów
-2
Polaków ze zwiększaniem się liczby osób o
niskich i bardzo niskich dochodach
124
wzrost zapotrzebowania na zdrową,
+3
ekologiczną żywność
partenariaty z zagranicznymi gminami
marginalizacja powiatu leszczyńskiego na
-4
mapie Wielkopolski
+5
drenaż wykwalifikowanych kadr z Regionu
-5
+5
brak zainteresowania kapitału zewnętrznego
-4
sprzyjające promocji Regionu na rynkach
zagranicznych
bliskość wielkich aglomeracji (Wrocław i
Poznań) – głównych rynków emisyjnych dla
inwestowaniem w turystykę w Regionie
Regionu Leszczyńskiego
fundusze strukturalne przeznaczone na rozwój
+5
regionów, w tym m.in. na rozwój i
brak wsparcia ze strony władz
-4
wojewódzkich i centralnych
modernizację infrastruktury transportowej,
technicznej, ochronę dziedzictwa kulturowego,
poprawę stanu środowiska, aktywizację
mieszkańców, itp.
RAZEM
+31
RAZEM
-29
Źródło: opracowanie własne.
Zestawienie mocnych i słabych stron Regionu wykazuje zdecydowaną przewagę atutów
Regionu nad jego słabościami (22 punkty) potwierdzając tym samym zasadność rozwoju
funkcji turystycznej. Bilans szans i zagrożeń wykazuje, iż również otoczenie Regionu raczej
sprzyja rozwojowi turystyki na jego obszarze, aczkolwiek przewaga czynników
oddziaływujących pozytywnie (szans) nie jest duża (2 punkty).
125
B. CZĘŚĆ STRATEGICZNA
8. WIZJA, MISJA I CELE STRATEGICZNE ROZWOJU TURYSTYKI W REGIONIE
LESZCZYŃSKIM
Jednym z kluczowych elementów służących budowie długofalowej strategii rozwoju
turystyki w układach przestrzennych jest wizja regionu. Definiuje ona najbardziej zasadnicze
dążenia, formułuje zrozumiały, możliwy do osiągnięcia obraz przyszłości danego obszaru,
bez określania ram czasowych. Wizja jest marzeniem, do którego się dąży.
WIZJA REGIONU LESZCZYŃSKIEGO
REGION LESZCZYŃSKI jest jednym z najlepiej rozwiniętych
turystycznie regionów Wielkopolski, a turystyka jest istotną
dziedziną gospodarki regionu, generującą nowe miejsca pracy oraz
wspierającą rozwój handlu, transportu, rolnictwa, rzemiosła i innych
branż.
REGION LESZCZYŃSKI jest regionem o rozpoznawalnej marce,
zarówno w Wielkopolsce, całym kraju, jak i na wybranych rynkach
zagranicznych. Filarami turystycznej marki Regionu są oryginalne
produkty w obszarze turystyki aktywnej, rekreacyjnej i sportowej,
turystyki na terenach wiejskich, turystyki kulturowej, konferencyjnej
i tranzytowej.
REGION LESZCZYŃSKI jest regionem postrzeganym przez
mieszkańców, turystów krajowych i zagranicznych jako atrakcyjne
i bezpieczne miejsce do życia i spędzania czasu wolnego.
Z wizji wynika misja. Stwierdzenie misji to wyrażenie stanu, jaki chce się osiągnąć w
przyjętej perspektywie czasowej, służące budowaniu wspólnych wartości, ukierunkowaniu i
126
zintegrowaniu indywidualnych działań dla osiągnięcia założonych celów. Misja turystyczna,
w pełni zsynchronizowana z ogólną misją regionu, określa ideę i pożądany kierunek rozwoju
funkcji turystycznej regionu. Misja musi być wyraźnie sformułowana w kategorii służenia
społeczeństwu, powinna koncentrować się na wybranych, najważniejszych celach, powinna
być zwięzła, a jednocześnie czytelna i mobilizująca do działania. Misja przyjmowana jest na
czas realizacji strategii.
MISJA TURYSTYCZNA REGIONU LESZCZYŃSKIEGO
DO ROKU 2013
ZRÓWNOWAŻONY
ROZWÓJ TURYSTYKI,
PROWADZĄCY DO
UMOCNIENIA
GOSPODARKI I
SPOŁECZNOŚCI REGIONU
ORAZ WZROSTU JEGO
KONKURENCYJNOŚCI
ATRAKCYJNA OFERTA
TURYSTYCZNOREKREACYJNA I WYSOKA
JAKOŚĆ USŁUG,
POWODUJĄCA
ZWIĘKSZENIE
ROZMIARÓW
PRZYJAZDOWEGO RUCHU
TURYSTYCZNEGO,
EFEKTYWNIEJSZE
WYKORZYSTANIE BAZY
TURYSTYCZNEJ ORAZ
WZROST DOCHODÓW Z
TURYSTYKI
REGION
LESZCZYŃSKI –
TU CHCE SIĘ BYWAĆ
CELE STRATEGICZNE DO ROKU 2013
Zasadniczym, ogólnym celem strategicznym każdego regionu jest przede wszystkim
zapewnienie optymalnego poziomu życia swoim mieszkańcom. Realizacja tego celu wiąże się
z wyborem właściwych kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego, a jednym z nich może
być turystyka. Region Leszczyński z racji posiadanych zasobów może realizować ten
pierwszorzędowy cel poprzez rozwój funkcji turystycznej.
Nadrzędnym
celem przyjętym
w Strategii
rozwoju turystyki
w Regionie
Leszczyńskim jest zwiększenie liczby turystów przyjeżdżających do Regionu oraz
zwiększenie ich wydatków na dobra i usługi oferowane w Regionie, uzyskane nie poprzez
wzrost cen, ale poprzez zwiększenie zakresu, atrakcyjności i jakości oferty. Korzyści z tym
127
związane mogą być zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie, obserwowane w krótszej lub
dłuższej perspektywie czasowej. Zwiększony ruch turystyczny na terenie Regionu to większy
popyt na dobra i usługi turystyczne i towarzyszące, czego rezultatem będzie między innymi:
- wzrost przychodów regionalnej gospodarki turystycznej
- wzrost przychodów pozostałych branż (np. handlu, rzemiosła, transportu publicznego –
efekty mnożnikowe)
- aktywizacja zawodowa ludności oraz powstanie nowych miejsc pracy (sezonowych lub
całorocznych), zarówno w branży turystycznej, jak i w innych
- wzrost dochodów ludności zatrudnionej w podmiotach gospodarki turystycznej
- wzrost dochodów ludności zatrudnionej w innych branżach
- pobudzenie inwestycji w gospodarce turystycznej oraz branżach współpracujących
- wzrost dochodów budżetów lokalnych.
Cel ten może być osiągnięty tylko i wyłącznie poprzez realizację celów strategicznych,
ustalonych na podstawie kompleksowej diagnozy aktualnego stanu rozwoju turystyki w
Regionie. Cele te można sformułować jako: zwiększenie konkurencyjności turystycznej
Regionu, wykreowanie wizerunku Regionu jako miejsca, gdzie można atrakcyjnie i aktywnie
spędzić czas wolny, rozwój sieciowych produktów turystycznych Regionu i nadanie im cech
produktu markowego oraz podniesienie jakości i poziomu życia mieszkańców Regionu
poprzez turystykę i rekreację.
CELE STRATEGICZNE DLA ROZWOJU TURYSTYKI W REGIONIE
LESZCZYŃSKIM DO 2013 ROKU
PODNIESIENIE
WYKREOWANIE
KONKURENCYJNOŚCI
TURYSTYCZNEJ
REGIONU
LESZCZYŃSKIEGO
WIZERUNKU
REGIONU JAKO
OBSZARU
ATRAKCYJNEGO
TURYSTYCZNIE
STWORZENIE
MARKOWYCH
PRODUKTÓW
TURYSTYCZNYCH
PODNIESIENIE
JAKOŚCI I POZIOMU
ŻYCIA
MIESZKAŃCÓW
REGIONU POPRZEZ
TURYSTYKĘ I
REKREACJĘ
128
Cel strategiczny 1. Podniesienie konkurencyjności turystycznej Regionu Leszczyńskiego.
Realizacja tego celu przyczyni się do wzmocnienia pozycji Regionu na „turystycznej mapie”
Wielkopolski i całego kraju. Osiągnięciu celu strategicznego służyć będą cele operacyjne,
określone jako:
1.1.
Poszerzenie oferty turystycznej regionu
1.2.
Wydłużenie sezonu turystycznego w regionie
1.3.
Podniesienie jakości usług oferowanych w regionie
1.4.
Doskonalenie kadr turystycznych
Cel strategiczny 2. Wykreowanie wizerunku regionu jako obszaru atrakcyjnego
turystycznie.
Region Leszczyński postrzegany jest przede wszystkim jako region rolniczo-przemysłowy,
dlatego niezbędne jest podjęcie działań służących budowie jego turystycznego wizerunku,
niezbędnego dla wzbudzenia zainteresowania wybranych rynków docelowych. Dla realizacji
celu strategicznego, ustalono cele operacyjne takie jak:
2.1.
Promocja regionu na rynkach docelowych
2.2.
Wizualizacja turystyczna Regionu
Cel strategiczny 3. Wykreowanie markowych produktów turystycznych Regionu.
Produkt turystyczny regionu to kompleksowa i spójna oferta atrakcji i usług oferowanych na
jego obszarze, służąca zaspokojeniu różnorodnych potrzeb segmentów docelowych.
Wyróżnieniu się Regionu Leszczyńskiego na tle innych regionów województwa i całego kraju
oraz pozycjonowaniu jego oferty na rynkach docelowych służyć będzie wdrożenie koncepcji
tworzenia markowych produktów turystycznych. Cel strategiczny zostanie zrealizowany
poprzez cele operacyjne takie, jak:
3.1. Stworzenie platformy dla współpracy gestorów usług, samorządów oraz innych
podmiotów zaangażowanych w rozwój produktów turystycznych Regionu
3.2. Stworzenie regionalnych i lokalnych sieciowych produktów turystycznych
3.3. Opracowanie i wdrożenie programu wizualizacji produktów turystycznych Regionu
3.4. Budowanie świadomości produktów turystycznych Regionu na rynkach docelowych.
129
Cel strategiczny 4. Podniesienie jakości i poziomu życia mieszkańców regionu poprzez
turystykę i rekreację.
Rozwój funkcji turystycznej Regionu służyć powinien podniesieniu jakości i poziomu życia
mieszkańców.
Realizacja
celu
polegać
będzie
na
pobudzeniu
przedsiębiorczości
mieszkańców, ich aktywizacji zawodowej oraz uzyskiwaniu dochodów z tytułu bezpośredniej
lub pośredniej obsługi turystów, jak również na zwiększeniu aktywności rekreacyjnej
mieszkańców, służącej poczuciu zadowolenia i satysfakcji z życia w Regionie Leszczyńskim.
Cele operacyjne niezbędne dla realizacji celu strategicznego, to:
4.1.Podniesienie poziomu aktywności rekreacyjnej mieszkańców
4.2.Stworzenie warunków aktywizacji zawodowej mieszkańców w usługach turystycznych.
Sformułowane cele strategiczne oraz operacyjne zrealizowane zostaną poprzez określone
działania (zadania) podejmowane dla rozwoju wytypowanych na podstawie diagnozy form
turystyki, dla rozwoju których Region Leszczyński posiada szczególnie cenne, oryginalne i
atrakcyjne zasoby.
130
9. KONCEPCJA ROZWOJU MARKOWYCH PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH
REGIONU LESZCZYŃSKIEGO WRAZ Z OKREŚLENIEM DZIAŁAŃ DLA ICH
ROZWOJU
Współczesny konsument, podejmując decyzje zakupowe zwraca coraz większą uwagę
na markę, zakładając, iż jest ona gwarantem określonych cech produktu – użyteczności,
wysokiej jakości, bezpieczeństwa, jak również niesie ze sobą pewne dodatkowe wartości może być źródłem prestiżu, podkreślać przynależność do danej grupy społecznej,
preferowany styl życia, zamożność, dlatego też, spośród zaoferowanych mu produktów,
chętniej wybiera te, które ocenia jako markowe. Nadawanie produktom marki jest zatem
koniecznością w warunkach silnej konkurencji i przewagi podaży nad popytem. Również
rozwój turystyczny regionów wymaga tworzenia produktów markowych, czyli takich, które
mogą sprostać krajowej czy międzynarodowej konkurencji, a jednocześnie zagwarantować
lokalnym społecznościom i podmiotom gospodarczym dochody wyższe niż przeciętne.
Region Leszczyński posiada wystarczający potencjał, aby wykreować produkty markowe w
ramach takich form turystyki, jak: turystyka aktywna i specjalistyczna, turystyka na terenach
wiejskich, turystyka kulturowa, turystyka konferencyjna, turystyka tranzytowa.
Regionalnymi turystycznymi produktami markowymi mogą stać się:

oryginalne, charakterystyczne dla Regionu imprezy turystyczne (np. pobyty
weekendowe, wakacyjne)

regionalne szlaki i trasy turystyczne

obiekty (zabytki, obiekty współczesne)

wydarzenia regionalne (kulturalne, sportowe, rozrywkowe)

pamiątki i inne wyroby (np. lokalnego rzemiosła).
Podkreślić należy, iż produkt turystyczny spełniający warunki produktu markowego, to:

produkt profesjonalnie opracowany i przygotowany, kompletny (np. pod względem
wchodzących w jego skład dóbr i usług)

produkt oznakowany i rozpoznawalny (kojarzony z Regionem)

produkt o wysokiej jakości

produkt oryginalny (tylko tutaj można go nabyć).
131
Położenie Regionu oraz przestrzenne rozmieszczenie jego walorów sprawiają, iż dla potrzeb
kreowania i rozwoju produktu turystycznego wskazane jest wyróżnienie dwóch stref
turystycznych:

strefy A. obejmującej swoim zasięgiem Pojezierza Sławskie i Krzywińskie

strefy B. obejmującej Wysoczyznę Leszczyńską
Strefa A: Pojezierza Sławskie i Krzywińskie
Obszar o dużej atrakcyjności środowiska przyrodniczego dla potrzeb turystyki i
wypoczynku ze względu na zróżnicowanie walorów krajobrazowych (urozmaicona rzeźba
terenu, liczne jeziora w otulinie leśno-rolniczej), jak też występowanie osobliwości
przyrodniczych objętych formami ochrony prawnej (park krajobrazowy, rezerwaty, pomniki
przyrody, obszary Natura 2000). Rozwój turystyki na tym terenie wymaga respektowania
zasad turystyki zrównoważonej, definiowanej jako: każda forma rozwoju turystycznego,
zarządzania i aktywności turystycznej, która podtrzymuje ekologiczną, społeczną i
ekonomiczną integralność terenów, a także zachowuje dla przyszłych pokoleń w nie
zmienionym stanie zasoby naturalne i kulturowe tych obszarów. (Zaręba 2000). Podstawę tej
koncepcji stanowi osiągnięcie harmonii między potrzebami: turystów, środowiska
naturalnego i lokalnych społeczności. Zasoby Strefy A w połączeniu z aktualnymi
tendencjami popytu na rynkach turystycznych wskazują, iż cele strategiczne zrealizowane
mogą być poprzez rozwój takich form turystyki, jak:
A 1 turystyka aktywna, wypoczynkowa nad wodą
A 2 turystyka krajoznawcza
A 3 turystyka na terenach wiejskich - agroturystyka
A 4 turystyka na terenach wiejskich - ekoturystyka
A5 turystyka zdrowotna, turystyka leczniczo-przyrodnicza
A6 turystyka alternatywna.
Strefa B: Wysoczyzna Leszczyńska
Obszar atrakcyjny pod względem walorów kulturowych i zagospodarowania sportoworekreacyjnego, a także tradycji związanych z rozwojem turystyki aktywnej. Dla tej części
Regionu szczególnie zalecany jest rozwój turystyki sportowej i rekreacyjnej, turystyki
miejskiej i kulturowej, turystyki konferencyjnej, turystyki tranzytowej.
W oparciu o istniejącą w tej strefie bazę sportowo-rekreacyjną należy rozwijać:
B1 Turystykę sportową (sporty rekreacyjne)
132
B2 Szkolenia z zakresu turystyki kwalifikowanej (nurkowanie, wspinaczka skałkowa,
motokrosy)
B3 Turystykę militarną
Wykorzystując istniejące w strefie B walory kulturowe proponuje się rozwijać:
B4 Turystykę konferencyjną
B5 Turystykę krajoznawczą w miastach
B6 Turystykę zakupową
B7 Turystykę zdrowotną
B6 Turystykę kulinarną
B7 Turystykę rozrywkową
B8 Turystykę tranzytową
Przeprowadzona diagnoza zasobów Regionu Leszczyńskiego oraz założone cele strategiczne
pozwalają stwierdzić, iż największe możliwości wykorzystania potencjału regionalnego oraz
zrealizowania założonych celów stwarza kreacja 10 produktów turystycznych:
1. KAJAKOWY SZLAK KONWALIOWY
2. POD NIEBEM LESZNA
3. ŻUŻEL
4. KONFERENCJE W REGIONIE LESZCZYŃSKIM
5. LESZCZYŃSKIE SMAKI
6. LESZCZYŃSKIE PO KRÓLEWSKU
7. PIĘKNO UKRYTE W DREWNIE
8. W KRAINIE PTASIEGO ŚPIEWU
9. LESZCZYŃSKIE ROWEROSTRADY
10. SZLAK KONNY KRÓLA STANISŁAWA
9.1. „KAJAKOWY SZLAK KONWALIOWY”
Produkt oparty na wykorzystaniu walorów i atrakcyjności środowiska wodnego
(jeziora Regionu Leszczyńskiego) i terenów nadwodnych, wykreowany dla potrzeb
uprawiania takich form turystyki aktywnej, wypoczynkowej i rekreacji, jak:
 kajakarstwo
 żeglarstwo
 windsurfing
133
 wędkarstwo
 plażowanie i kąpiele.
Wymienione formy turystyki aktywnej i wypoczynkowej powinny być organizowane jako
krótkie wycieczki na teren Regionu (przyjazdy jednodniowe, weekendowe) oraz jako pobyty
wakacyjne (tygodniowe i dłuższe).
Kanwą dla „Kajakowego Szlaku Konwaliowego” są wyjątkowe walory krajoznawcze i
wypoczynkowe Przemęckiego Parku Krajobrazowego. Nazwa szlaku i produktu pochodzi od
Wyspy Konwaliowej na Jeziorze Radomierskim. Szlak przebiega następującą trasą: Przemęt Jezioro Przemęckie Małe - Jezioro Błotnickie - Jezioro Przemęckie Duże - Wyspa
Konwaliowa - Jezioro Oleśnickie - Jezioro Górskie - Jezioro Osłonińskie - Jezioro Wieleńskie
- Jezioro Trzytoniowe - Jezioro Breńskie - Jezioro Białe - Jezioro Miałkie - Jezioro Lincjusz
- Jezioro Brzeźnie - Jezioro Zapowiednik - (droga lądowa ok. 2 km.) - Jezioro Dominickie Jezioro Wielkie - Jezioro Małe - Jezioro Boszkowskie - Kanał Błotnicki - Jezioro Błotnickie
- Jezioro Przemęckie Małe - Przemęt.
Kajakowy Szlak Konwaliowy wymaga pilnego opracowania i wdrożenia szeregu
działań, których rezultatem powinien być zagospodarowany, oznakowany i żeglowny na
całym swoim przebiegu szlak, wyposażony w infrastrukturę turystyczną i towarzyszącą wraz
z szeroką ofertą usługową (noclegi, gastronomia, punkty informacyjne, sieć wypożyczalni,
miejsca biwakowe z toaletami, przystanie z serwisem, transport sprzętu, instruktorzy,
przewodnicy). Produkt ten powinien być przygotowany nie tylko z myślą o turystach –
kajakarzach, dodatkową wersją produktu mogą być spływy sterowanymi tratwami, a także
szlak rowerowy i pieszy. Symbolem produktu (logo) powinien zostać charakterystyczny dla
regionu kwiat konwalii. Komunikacja z rynkami docelowymi (mieszkańcy aglomeracji
wrocławskiej, poznańskiej, kajakarze) musi zostać zapewniona przez witrynę internetową
szlaku, środki masowego przekazu oraz wydawnicze materiały reklamowe.
W chwili obecnej Szlak nie jest żeglowny na całej trasie, konieczne jest przenoszenie
kajaków na kilku odcinkach (Jezioro Moszynek – Jezioro Krzywce – Jezioro Dominickie),
poważnym problemem jest także niski poziom wód w kanałach łączących jeziora oraz silne
zarastanie szlaku (jezior, kanałów). Infrastruktura noclegowa i gastronomiczna oraz
towarzysząca najlepiej jest rozwinięta w nad Jeziorem Dominickim (Boszkowo) oraz
Jeziorem Wieleńskim.
134
Tab.41. Działania dla rozwoju markowego produktu turystycznego KAJAKOWY SZLAK
KONWALIOWY w ramach turystyki aktywnej i wypoczynkowej nad wodą.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
DZIAŁANIE
zapewnienie żeglowności Szlaku poprzez
podniesienie poziomu wód lub pogłębienie
kanałów
stworzenie tzw. małej infrastruktury (miejsca
biwakowe, piknikowe)
utworzenie punktów informacyjnych o Szlaku
(z materiałami, ulotkami)
oznakowanie Szlaku (tablice informacyjne,
znaki na szlaku), potrzebne zwłaszcza „od
strony wody”
powołanie do życia jednostki zajmującej się
organizacją i/ lub koordynacją imprez na
Szlaku (spływów)
organizowanie cyklicznych i okazjonalnych
imprez na Szlaku (np.na otwarcie sezonu,
kwitnienie konwalii
REALIZACJA
WSPARCIE
(organizacyjne/
merytoryczne/
finansowe)
Zarząd Melioracji i Urząd Marszałkowski
Urządzeń Wodnych w Starostwo Powiatowe w
Lesznie
Lesznie
władze samorządowe
OT Leszno-Region
nadleśnictwa
OT Leszno-Region
Władze samorządowe
Centrum IT
OT Leszno-Region
Władze samorządowe
prywatni gestorzy
OT Leszno-Region
powołany w tym celu
organizator, prywatni
gestorzy
OT Leszno-Region
Prywatni gestorzy
zakup kilkuosobowych tratw (łodzi) do
organizacji spływów dla „nie-kajakarzy”
przygotowanie instruktorów i przewodników
jednostki prowadzące
na Szlaku
tego typu szkolenia
opracowanie materiałów dla turystów OT Leszno-Region
kajakarzy (mapy, informatory odporne na
zamoczenie)
połączenie istniejących wypożyczalni w sieć
prywatni gestorzy
zapewnienie transportu kajaków i turystów
prywatni gestorzy
opracowanie i rozpowszechnienie logo Szlaku OT Leszno-Region
promocja Szlaku
OT Leszno-Region
produkcja i dystrybucja gadżetów związanych prywatni
ze Szlakiem
przedsiębiorcy
DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE
rozbudowa i modernizacja infrastruktury
władze samorządowe
socjalnej kąpielisk i plaż (zwłaszcza
infrastruktura sanitarna)
budowa przy kąpieliskach parkingów dla
władze samorządowe
samochodów i rowerów (stojaki na rowery)
rozbudowa i modernizacja bazy noclegowej i
prywatni gestorzy
gastronomicznej zlokalizowanej w rejonach
jezior
budowa przystani wodnych oraz miejsc do
władze samorządowe
wodowania łodzi i żaglówek
lub prywatni
inwestorzy
uruchomienie wypożyczalni sprzętu do
prywatni gestorzy
sportów wodnych w rejonach, gdzie ich brak
organizowanie imprez wodnych (np.
OT Leszno-Region
„spływów na byle czym”) (imprezy o
Centrum IT
charakterze cyklicznym i okazjonalnym)
Gestorzy usług
organizowanie regat (żeglarskich,
OT Leszno-Region
OT Leszno-Region
Władze samorządowe
Władze samorządowe
Centrum IT
OT Leszno-Region
OT Leszno-Region
OT Leszno-Region
władze samorządowe
OT Leszno-Region
władze samorządowe
Sponsorzy
władze samorządowe
Sponsorzy
135
22.
23.
24.
25.
windsurfingowych) o charakterze cyklicznym
lub okazjonalnym
współpraca z PZW okręg Leszno w zakresie
rozwoju turystyki wędkarskiej
przygotowanie i oznakowanie miejsc do
wędkowania i odpowiedniej infrastruktury z
tym związanej (ławki, stoły, śmietniki, toalety,
wędzarnie, miejsca do czyszczenia ryb, itp.)
opracowanie folderów – informatorów o
łowiskach, zasadach i przepisach, okresach
ochronnych, bazie noclegowej dla wędkarzy
oraz imprezach wędkarskich
rozwijanie pobytów wędkarskich w oparciu o
gospodarstwa agroturystyczne
Centrum IT
Gestorzy usług
OT Leszno-Region
PZW o. Leszno
OT Leszno-Region
PZW
władze samorządowe
OT Leszno-Region
PZW o. Leszno
agrokwaterodawcy
OT Leszno-Region
Źródło: opracowanie własne.
9.2. ŻUŻEL
Sport może być - a w wielu miastach w kraju i na świecie już jest - potężnym
generatorem ruchu turystycznego pod takim jednakże warunkiem, iż organizowane imprezy
sportowe są wysokiej rangi (ekstraklasa, mistrzostwa Europy, mistrzostwa świata) oraz
posiadają odpowiednią oprawę marketingową.
Leszno i Region posiadają długoletnie tradycje sportowe, przed wszystkim w zakresie
sportów lotniczych, motocyklowych (żużel) oraz sportów wodnych (kompleks Akwawitu był
pierwszym w Wielkopolsce i jednym z pierwszych w kraju aquaparków). Mogą być one
jednymi z kluczowych produktów turystycznych Regionu, albowiem w powszechnej opinii
Leszno to miasto szybowców, żużla i Akwawitu. W ramach turystyki sportowej, na
szczególną uwagę zasługuje więc:
 żużel, speedway (zawody i kibicowanie - stadion A. Smoczyka)
 aeroturystyka (szkolenia i loty: szybowcami, samolotami, motolotniami i
balonami, skoki spadochronowe, modelarstwo)
 sporty i rekreacja wodna (oparta na obiekcie CKiR Akwawit SA)
 rajdy samochodowe, rowerowe, biegi na orientację, maratony (imprezy dla
profesjonalistów i imprezy o charakterze masowym - amatorskie, kibicowanie)
 turystyka militarna - sporty militarne (w oparciu o dawne poligony
organizacja zawodów paramilitarnych, zlotów miłośników militariów,
paintball, quady)
W Regionie Leszczyńskim największe szanse na pełnienie funkcji „generatora przyjazdów”
posiadają dwie dyscypliny sportu: żużel oraz sporty powietrzne (produkt scharakteryzowany
w punkcie 9.3).
136
Wykreowanie i rozwój markowego produktu opartego na sporcie wymaga podjęcia szeregu
działań organizacyjnych oraz marketingowych, w tym szczególnie:

zapewnienia wysokiego poziomu widowiska sportowego (wysoka ranga zawodów –
ekstraklasa w przypadku żużla oraz zawody typu mistrzostwa świata lub mistrzostwa
Europy w przypadku szybownictwa lub baloniarstwa)

zapewnienie oprawy medialnej widowisk sportowych (obecność mediów, zainteresowanie
reklamodawców)

pozyskania sponsorów

zapewnienia atrakcyjnej oprawy widowisk sportowych (rozrywka, rekreacja, gastronomia)

zapewnienia obecności „gwiazd” sportu, telewizji na widowiskach sportowych

szerokiej promocji wydarzenia sportowego.
Podstawową bazą dla wykreowania produktu markowego ŻUŻEL jest klub sportowy
Unia Leszno Sportowa Spółka Akcyjna. Zasoby Klubu (zawodnicy, trenerzy, infrastruktura)
oraz działalność (zawody, imprezy, osiągnięcia zawodników) stanowić będą poziom
rzeczywisty tego produktu. Poziom poszerzony obejmie dodatkowe atrakcje i usługi
świadczone amatorom żużla i emocji z nim związanych.
Tab.42. Działania dla rozwoju markowego produktu turystycznego ŻUŻEL w ramach turystyki
sportowej.
Lp.
DZIAŁANIE
REALIZACJA
WSPARCIE
(organizacyjne/
merytoryczne/
finansowe)
1.
pełne, marketingowe wykorzystanie
KS Unia Leszno
OT Leszno-Region
przyznanych Unii Leszno praw do organizacji sponsorzy
Władze
samorządowe
imprez w ramach Indywidualnych Mistrzostw prywatni gestorzy
(miasto,
powiat,
Świata Grand Prix i Drużynowego Pucharu
województwo)
Świata SWC (2007-2009), w tym:
 przeprowadzenie kampanii
promocyjnej na głównych rynkach
docelowych
 zapewnienie obecności wiodących
mediów
 pozyskanie sponsorów
 zapewnienie atrakcyjnej oprawy
zawodów
2.
uatrakcyjnienie kibicom widowisk sportowych KS Unia Leszno
OT Leszno-Region
(autografy, zdjęcia z zawodnikami,
sponsorzy
Władze samorządowe
przejażdżki motocyklem żużlowym, występy
taneczne, loterie, pokazy kaskaderskie)
3.
uatrakcyjnienie kibicom pobytu w regonie i
KS Unia Leszno
Władze samorządowe
przedłużenie go poprzez organizację imprez
OT Leszno-Region
towarzyszących (koncerty, konkursy, pokazy
prywatni gestorzy i
137
4.
5.
sztucznych ogni, parady sportowców, itp.)
zapewnienie (produkcja) pamiątek
regionalnych - gadżetów sportowych dla żużla
(czapki, koszulki, szaliki, trąbki, naklejki, itp.)
Opracowanie ofert dla organizatorów
turystyki motywacyjnej, wykorzystujących
zasoby Unii Leszno (przejażdżki na motorach,
popisy kaskaderskie, itp.)
sponsorzy
prywatni
przedsiębiorcy
KS Unia Leszno
OT Leszno-Region
Centrum IT
KS Unia Leszno
Źródło: opracowanie własne.
9.3. „POD NIEBEM LESZNA”
Produkt oparty na długoletnich tradycjach Leszna w szybownictwie i baloniarstwie.
Bazą dla produktu są zasoby i działalność Centralnej Szkoły Szybowcowej oraz Aeroklubu
Leszczyńskiego.
Tabela 43. Działania dla rozwoju markowego produktu turystycznego POD NIEBEM LESZNA w
ramach turystyki sportowej.
Lp.
DZIAŁANIE
REALIZACJA
WSPARCIE
(organizacyjne/
merytoryczne/
finansowe)
1.
pozyskanie dla Leszna organizacji imprez
CSS Leszno
Wsparcie lobbingowe ze
lotniczych o randze międzynarodowej
strony włodarzy miasta i
(mistrzostwa świata, mistrzostwa Europy)
regionu
2.
organizacja i promocja rozmaitych imprez
CSS Leszno
lotniczych (pokazy i zawody szybowcowe,
OT Leszno-Region
baloniarskie, spadochroniarskie, zawody
modeli latających, itp.)
3.
zapewnienie podczas imprez aktywnego
CSS
udziału w sportach lotniczych turystom: loty
turystyczne szybowcem, loty turystyczne
balonem, skoki spadochronowe w tandemie,
itp.
4.
zapewnienie profesjonalnej oprawy imprez CSS Leszno
oraz usług towarzyszących (rozrywka, OT Leszno-Region
gastronomia, transport na lotnisko, media, prywatni gestorzy
sponsorzy).
5.
zapewnienie szerokiej promocji imprez OT Leszno-Region
Władze samorządowe
lotniczych
Centrum IT
6.
przygotowanie
(produkcja)
pamiątek prywatni
OT Leszno-Region
regionalnych - gadżetów nawiązujących do przedsiębiorcy
sportów lotniczych (np. czapki-pilotki,
zabawki, breloczki - samolociki, szybowce).
7.
opracowanie ofert z zakresu turystyki KS Unia Leszno
motywacyjnej z wykorzystaniem potencjału CSS Leszno
Aeroklubu
OT Leszno-Region
Centrum IT
Źródło: opracowanie własne
138
9.4. KONFERENCJE W REGIONIE LESZCZYŃSKIM
Ta specyficzna forma turystyki biznesowej jest jedną z najdynamiczniej rozwijających
się form turystyki na świecie. Region Leszczyński dysponuje kilkoma znaczącymi ośrodkami
konferencyjnymi, są to: Centrum Konferencji i Rekreacji „Akwawit”, Zamek w Rydzynie,
pałac w Pawłowicach, Centralna Szkoła Szybowcowa (hotel Gliding) oraz hotel „Ach to tu”.
Akwawit, jako centrum konferencyjne, posiada już swoją markę i ceniony jest z uwagi na
dobrą bazę (hotel, restauracje, sale wielofunkcyjne) oraz zaplecze rekreacyjne i lecznicze
(fizykoterapia, masaże, itp.). Akwawit jako jedyny gestor usług konferencyjnych włączony
jest
w
system
promocji
obiektów
konferencyjnych
„Konferencje
w
Polsce”
(www.meetingspoland.pl).
Zamek w Rydzynie (stanowiący własność Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Mechaników Polskich) także jest znanym i cenionym ośrodkiem konferencyjnym, z uwagi na
przepiękne wnętrza i otoczenie zamkowe, jak i dobrą jakość usług. Podobny pod względem
charakteru zabytkowy obiekt – pałac w Pawłowicach - stanowiący własność Instytutu
Zootechniki w Krakowie, aby mógł stać się ośrodkiem konferencyjnym, musiałby zostać
poddany znaczącej modernizacji. W stanie aktualnym, ani część hotelowa, ani
gastronomiczna czy park nie mogą być polecane organizatorom konferencji. Warto byłoby
przekonać właściciela obiektu do podjęcia działań służących jego pełnej restauracji i
zagospodarowania na potrzeby takich imprez, albowiem obiekt (część pałacowa – hotelowa)
jest w niewielkim stopniu wykorzystywana i głownie na potrzeby mniejszych imprez (przyjęć
okolicznościowych, wesel).
Hotel Gliding i hotel Ach to tu stanowią również doskonałą bazę konferencyjno-szkoleniową,
zwłaszcza uwagi na możliwość zapewnienia gościom dodatkowych atrakcji na pobliskim
lotnisku Aeroklubu Leszczyńskiego (pokazy, przeloty).
139
Tab.44. Działania dla rozwoju markowego produktu turystycznego KONFERENCJE W REGIONIE
LESZCZYŃSKIM w ramach turystyki biznesowej.
Lp.
DZIAŁANIE
REALIZACJA
WSPARCIE
(organizacyjne/
merytoryczne/
finansowe)
1.
włączenie oferty Regionu w system promocji
Hotel Akwawit
OT Leszno-Region
konferencji w Polsce prowadzony przez
Pałac Pawłowice
Convention Bureau Poland oraz Convention
Zamek w Rydzynie
Bureau Poznań oraz Stowarzyszenie
Konferencje i Kongresy w Polsce
2.
poszerzenie oferty konferencyjnej w Regionie OT Leszno-Region
Leszczyńskim, szczególnie poprzez
Centrum IT
opracowanie atrakcyjnej koncepcji usług
prywatni gestorzy
towarzyszących konferencjom i szkoleniom
(rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych,
rozrywkowych) dopisać o pozostałych
produktach
3
modernizacja, renowacja zespołu pałacowoIZZ ZD Pawłowice
OT Leszno-Region
parkowego w Pawłowicach
władze samorządowe
EFRR
4
marketing bezpośredni usług
Hotel Akwawit
OT Leszno-Region
konferencyjnych, w tym m.in. opracowanie i
Zamek w Rydzynie
wysyłka informatorów dla organizatorów
Pałac Pawłowice
konferencji i szkoleń
CSS i hotel Gliding
Hotel Ach to tu
sponsorzy
Źródło: opracowanie własne
9.5. LESZCZYŃSKIE SMAKI
Produkt oparty na atrakcjach tradycyjnej polskiej wsi, z jej architekturą, zwyczajami,
rzemiosłem, oferujący pobyty na wsi (w bazie noclegowej zlokalizowanej na wsi), w tym w
gospodarstwach rolnych, uczestnictwo w wiejskich zajęciach, imprezach folklorystycznych i
obrzędach, a także możliwość spróbowania i nabycia produktów wytwarzanych w
gospodarstwie. Region Leszczyński jest typowym regionem rolniczym, z zachowanymi
tradycyjnymi układami wiejskimi, gospodarstwami i walorami mogącymi stanowić atrakcję
dla mieszkańców aglomeracji miejskich, szczególnie rodzin z dziećmi, dzieci i młodzieży
szkolnej i osób starszych.
Wykreowanie i dalszy rozwój markowego produktu agroturystycznego Regionu
Leszczyńskiego wymaga przede wszystkim współpracy agrokwaterodawców (w zakresie
stworzenia produktu sieciowego), rozszerzenia oferty gospodarstw, podniesienia jakości usług
dla turystów oraz promocji.
140
Tab.45. Działania dla rozwoju markowego produktu turystycznego LESZCZYŃSKIE SMAKI w ramach
turystyki na terenach wiejskich.
Lp.
DZIAŁANIE
REALIZACJA
WSPARCIE
(organizacyjne/
merytoryczne/
finansowe)
1.
zorganizowanie kursów dla
OT Leszno-Region
PWSZ w Lesznie
agrokwaterodawców w zakresie tworzenia
władze samorządowe
produktu turystycznego, podnoszenia jakości
usług, itp.
2.
zorganizowanie dla agrokwaterodawców
OT Leszno-Region
warsztatów, służących podtrzymaniu
Stowarzyszenia
tradycyjnych zajęć wiejskich (np. warsztaty
agroturystyczne
wikliniarskie, tkackie, bukieciarskie,
hafciarskie, koronkarskie, kulinarne,
kowalskie, garncarskie)
3.
zabezpieczenie obecności turystycznych
Centrum IT
wydawnictw promocyjnych w gospodarstwach
agroturystycznych (zwłaszcza bezpłatnych)
4.
specjalizowanie gospodarstw
agrokwaterodawcy
OT Leszno-Region
agroturystycznych z uwzględnieniem
kryterium lokalizacji i oferowanych usług (np.
gospodarstwa nad jeziorami dysponujące
sprzętem wodnym, wędkarskim, gospodarstwa
hodowlane z różnorodnością zwierząt
gospodarskich), czy wręcz organizowanie
gospodarstw pokazowych (młyny, serowarnie,
kuźnie)
5.
opracowanie pakietów pobytów
grupa partnerska
OT Leszno-Region
(jednodniowych, weekendowych, urlopowych) agrokwaterodawców
w gospodarstwach agroturystycznych Regionu Centrum IT
Leszczyńskiego (nocleg, wyżywienie,
program pobytu) dla różnych segmentów
rynku (rodziny z dziećmi, wycieczki szkolne,
seniorzy).
6.
standaryzacja jakości usług gospodarstw
agrokwaterodawcy
OT Leszno-Region
agroturystycznych poprzez skategoryzowanie
gospodarstwa w oparciu o regulacje Polskiej
Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa
Gościnne”.
6.
nadawanie charakteru atrakcji turystycznych
OT Leszno-Region
władze samorządowe
niektórym tradycyjnym zajęciom rolniczym
agrokwaterodawcy i sponsorzy
np. żniwa, dożynki, wykopki, miodobranie,
inni gestorzy
kwitnienie jabłoni (uczestnictwo w życiu
codziennym rolników).
7.
rozwijanie alternatyw uprawowych i
prywatni inwestorzy
Ośrodek
Doradztwa
hodowlanych jako podstaw produktu
agrokwaterodawcy
Rolniczego
turystycznego np. winorośl, zioła, hodowla
OT Leszno-Region
strusi, i in.
8.
promowanie potraw kuchni regionalnej,
agrokwaterodawcy
OT Leszno-Region
poprzez zachęcanie agrokwaterodawców do
gestorzy usług
przygotowywania takich potraw
gastronomicznych
9.
promocja Święta Dyni w Krzycku Małym
Gosp. Agroturystyczne
M.Beczkiewicz
141
10.
zorganizowanie imprez (cyklicznych lub
okazjonalnych) promujących leszczyńską wieś
(Noc Kupały, Leszczyńskie Dożynki,
Szukanie Leszczynowych Orzechów, itp.)
11. podtrzymywanie i rozwijanie tradycji
jarmarków ludowych, odpustów, dożynek,
12. zorganizowanie punktów sprzedaży pamiątek
regionalnych
13. wydłużanie sezonu turystycznego w
gospodarstwach agroturystycznych poprzez
promowanie turystyki „trzeciego wieku”
opartej na pobytach w gospodarstwach
(nawiązanie współpracy w tym zakresie z
organizacjami „seniorskimi” np. z klubami
seniora)
Źródło: opracowanie własne.
OT LESZNO-Region
OT Leszno-Region
agrokwaterodawcy
gestorzy usług
sponsorzy
OT Leszno-Region
sponsorzy
prywatni inwestorzy
agrokwaterodawcy
władze samorządowe
OT Leszno-Region
OT Leszno-Region
Produkt turystyczny LESZCZYŃSKIE SMAKI doskonale współgra z produktem W
KRAINIE PTASIEGO ŚPIEWU (omówiony w punkcie 9.8) :
9.6. „LESZCZYŃSKIE PO KRÓLEWSKU”
Podstawę tworzenia produktu stanowią walory turystyczne Leszna w tym wytyczone
piesze szlaki tematyczne takie jak:

„Leszno prywatne miasto Leszczyńskich i Sułkowskich”

„Leszno miasto wielu religii”
oraz rezydencje i pałace zlokalizowane na szlaku samochodowym: „Najpiekniejsze
rezydencje”. Leszno może pełnić funkcję doskonałej bazy pobytowej i wypadowej dla
wypraw bazujących na „królewskich” atrakcjach i „królewskiej” infrastrukturze w
Regionie. Uwarunkowania tworzenia zróżnicowanego produktu turystycznego stanowią:

walory kulturowe Leszna:
o historia
o dobrze zachowane dziedzictwo materialne w postaci zabytków, zbiorów
muzealnych
o działalność wybitnych postaci
o charakter społeczności miejskiej: tradycje otwartości i tolerancyjności wobec
przedstawicieli różnych narodowości i religii

walory sportowe Leszna:
142
o doskonale rozwinięta baza dla rozwoju aeroturystyki
o Aquapark Akwawit o znanej w kraju marce
o tradycje żużlowe (stadion im. A. Smoczka, drużyna żużlowa „leszczyńskie
byki”).

dobra dostępność komunikacyjna miasta - drogowa i kolejowa (położenie przy trasie
tranzytowej Poznań - Wrocław, bliskie położenie w stosunku do granicy z RFN).
Atutem jest także rozwijające się w Lesznie szkolnictwo wyższe, w tym kształcące na
kierunku Turystyka i Rekreacja specjalistów z zakresu organizacji i obsługi ruchu
turystycznego.
Do mankamentów utrudniających rozwój turystyki w Lesznie należą takie czynniki
jak:

brak wizerunku miasta jako ośrodka turystycznego (jaki mają np. takie miasta jak
Kazimierz Dolny nad Wisłą, czy Łańcut)

uboga oferta kulturalna (brak teatru, kina, cyklicznych koncertów, wystaw, festiwali)

mała liczba obiektów gastronomicznych łączących degustację ze sztuką (w postaci np.
wystaw malarstwa, fotografii, rzeźby, dzieł regionalnych artystów, wieczorków
literackich, poetyckich, muzyki na żywo itp.)

mała liczba obiektów gastronomicznych o sprecyzowanym profilu np. winiarni,
herbaciarni, z tradycyjną kuchnią regionalną (np. w stylu „królewskie biesiady”).
Rozwój turystyki samochodowej stymuluje bardzo dobra dostępność komunikacyjna
miejscowości Regionu (gęsta sieć dróg dla ruchu samochodowego), ponadto położenie
Leszna przy trasie E 261 [5]. Samochód, a następnie autokar należą do najczęściej
wykorzystywanych środków transportu przez turystów w Europie. Wyznaczone w Regionie i
przestawione na mapie turystycznej trasy dla turystyki samochodowej sprzyjają rozwojowi:
krajoznawstwa, jak również stanowią uzupełnienie oferty wypoczynkowej Regionu.
Lokalizacja Leszna przy trasie tranzytowej Poznań - Wrocław stwarza bardzo dogodne
warunki do tworzenia bazy postojowo-wypoczynkowej dla kierowców. Odpowiednia
informacja turystyczna, promocja miejsc i tras urządzonych z uwzględnieniem potrzeb
turystów zmotoryzowanych powinna znaleźć się przy wjeździe do Leszna zarówno z kierunku
północnego jak i południowego, jako zachęta to zatrzymania się w Regionie. Atutem turystyki
samochodowej jest mniejsza wrażliwość na sezonowość wynikającą z warunków
atmosferycznych – co daje perspektywy pozyskiwania środków finansowych z rozwoju tej
formy turystyki w skali całego roku. Mankamentem natomiast jest duży udział ruchu
samochodowego w emisji hałasu oraz zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.
143
Produkt „Leszczyńskie po królewsku” obejmuje propozycję pobytu (zwiedzanie, udział w
wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych, sportowych) w Lesznie oraz zwiedzanie okolic
miasta na trasie szlaku samochodowego „Najpiękniejsze rezydencje” z uwzględnieniem także
zamku w Osiecznej i kościoła w Drzeczkowie. Łączna długość szlaku to ok. 170 km. Przebieg
trasy jest następujący: Leszno - Rydzyna – Rokosowo – Pawłowice – Osieczna – Racot –
Włoszakowice – Leszno.
Szlak wymaga oznakowania zarówno w terenie, jaki i na mapach turystycznych.
Informacje w postaci tabliczek - drogowskazów z nazwą i logo szlaku powinny znaleźć się
przy „witaczach” wszystkich miast znajdujących się na trasie, ponadto przy drogach dojazdu
do zamków i rezydencji. Bilbordy z informacją o szlaku powinny stać się stałym elementem
wystroju stacji benzynowych Regionu. Na stacjach tych należy także rozpowszechnić
sprzedaż map turystycznych z opisem tras samochodowych. Ważnym elementem
zagospodarowania trasy są parkingi, którym powinny towarzyszyć toalety i kontenery na
śmieci, ponadto zadaszone stoły i ławy umożliwiające odpoczynek. W urządzonym miejscu
postojowym przy każdej rezydencji powinna być zamieszczona tablica informująca o historii,
walorach obiektu oraz możliwościach zwiedzania (godz. otwarcia, telefon kontaktowy). Przy
trasie E5 i E12 wskazane jest uruchomienie większej liczby punktów gastronomicznych
dostosowanych do potrzeb kierowców (w stylu Mac Drive) oferujących „królewskie”
potrawy. Do promocji szlaku w skali krajowej jak i międzynarodowej należy wykorzystać
imprezy masowe takie jak np. rajdy starych samochodów, motocykli, plenerowe
przedstawienia teatralne, spektakle „światło i dźwięk” w otoczeniu rezydencji, cykliczne
imprezy kulturalne o randze międzynarodowej (np. „Dni Baroku” na Zamku w Rydzynie).
Tab.46. Działania dla rozwoju markowego produktu turystycznego LESZCZYŃSKIE PO
KRÓLEWSKU w ramach turystyki miejskiej i samochodowej.
Lp.
DZIAŁANIE
1
2
3
4
Opracowanie graficzne logo produktu (z
motywem korony)
Oznakowanie szlaków w postaci
drogowskazów z nazwą i logo szlaku
Umieszczenie logo z hasłem „Leszczyńskie
po królewsku” przy „witaczach” i
„żegnaczach” oraz przy dworcu kolejowym
Umieszczenie informacji o królu
Stanisławie Leszczyńskim i rodzie
Leszczyńskich na rynku oraz przy ul.
Słowiańskiej w atrakcyjnej artystyczno-
REALIZACJA
WSPARCIE
(organizacyjne/
merytoryczne/
finansowe)
OT Leszno-Region
OT Leszno-Region
Władze samorządowe
Sponsorzy
OT Leszno-Region
OT Leszno-Region
Władze samorządowe
Sponsorzy
144
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
graficznej formie (np. pamiątkowa tablica,
ornament przedstawiajacy drzewo
genealogiczne rodu Leszczyńskich na
fasadzie jednej z kamienic, płytki w
chodniku z informacjami o
przedstawicielach rodu Leszczyńskich,
figura króla przechadzającego się po
mieście, siedząca na ławce Maria
Leszczyńska itp.)
Umieszczenie tablicy informującej o lokacji
i historii miasta w Parku Kościuszki
Zamieszczenie przy dworcu kolejowym i na
Palcu Metziga planu miasta z dokładnymi
informacjami o atrakcjach, trasach
turystycznych, bazie noclegowej, obiektach
sportowych, siedzibie Informacji
Turystycznej (adres, tel., adres www)
Zamontowanie na rynku urządzenia
pozwalającego ma odsłuchanie informacji o
historii miasta, jego walorach, także w
niemieckiej i angielskiej wersji językowej
Wprowadzenie w wystroju lokali
gastronomicznych działających przy rynku i
deptakach od niego odbiegających
„królewskich cech” w nazewnictwie dań,
napojów, wystroju wnętrz, np. portrety
przedstawicieli rodu Leszczyńskich,
stylowe reprodukcje barokowych obrazów
Konkursy na królewskie dania
Zachęcanie do większej specjalizacji lokali
gastronomicznych, uruchomienia np.
herbaciarni, winiarni, „królewskiego
gościńca” czy „gospody Braci Czeskich”
Zachęcanie właścicieli sklepów
jubilerskich, z ekskluzywnym obuwiem i
elegancką odzieżą do eksponowania w
nazwie, szyldzie sklepu, czy jego wystroju
postaci Marii Leszczyńskiej – królowej
Francji
Przygotowanie dla krajowych biur podróży
oferty włączenia Leszna do tras wycieczek
do Francji, w tym szczególnie popularnego
szlaku „Zamki nad Loarą”
Przygotowanie oferty trasy historycznodydaktycznej dla szkół (lekcja historii w
terenie) z elementami sportu i rekreacji
(basen) – pobyt dwudniowy
Rozszerzenie oferty kulturalnej miasta w
postaci imprez masowych, festiwali,
koncertów, teatrów ulicznych o randze
międzynarodowej
Eksponowanie „królewskiego” wątku w
organizowanych imprezach np.
przedstawienia na rynku o tematyce
OT Leszno-Region
OT Leszno-Region
Władze samorządowe
Sponsorzy
Władze samorządowe
Sponsorzy
OT Leszno-Region
Władze samorządowe
Sponsorzy
Gestorzy usług
OT Leszno-Region
OT Leszno-Region
OT Leszno-Region
media
media
OT Leszno-Region
media
Centrum IT
Centrum IT
Muzeum
PWSZ
OT Leszno-Region
Centrum IT
Władze samorządowe
Sponsorzy
OT Leszno-Region
Centrum IT
Władze samorządowe
Sponsorzy
145
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
związanej z historią życia Stanisława
Leszczyńskiego i jego córki Marii
Organizacja cyklicznej, markowej dla
Regionu imprezy (o randze
międzynarodowej) „Leszczyńskie po
królewsku” obejmującej szereg
zróżnicowanych imprez, festiwali,
zawodów itp. - prezentujących bogactwo
walorów kulturowych, sportowych,
przyrodniczych Regionu , połączonych ze
sprzedażą „królewskich” pamiątek np.
ekskluzywnej porcelany, targiem antyków
Fundowanie „królewskich” nagród w
zawodach, teleturniejach, rajdach np.
pucharu Króla Stanisława
Nadanie salom wykładowym miejscowych
uczelni wyższych nazw związanych z
przedstawicielami rodu Leszczyńskich,
zamieszczenie przy salach tabliczek
przestawiających rys biograficzny postaci
Wydanie turystycznego planu miasta z
opisem krajoznawczym tras tematycznych
Wydanie albumu pt. „Leszczyńskie po
królewsku”
Kampania reklamowa: bilbordy, spoty
reklamowe, artykuły w prasie turystycznej
(np. „National Geographic”, „Podróże”,
dodatki weekendowe do popularnych
dzienników)
Dbałość o estetykę miasta
Umieszczenie przy szlakach drogowskazów
kierujących do bazy noclegowej, na
parkingi z restauracją, prysznicem
Kampania bilbordowa na stacjach
benzynowych w Regionie, Wielkopolsce i
Dolnym Śląsku, szczególnie: we Wrocławiu
i Poznaniu oraz przy trasach nr 5 i 12.
Opracowanie mapy z tematycznymi
szlakami samochodowymi wraz z
krajoznawczym opisem tras
Sprzedaż map ze szlakami samochodowymi
Regionu na stacjach benzynowych
Urządzenie przy drogach dojazdowych do
rezydencji parkingów z toaletami i
kontenerami na śmieci oraz miejscami do
odpoczynku – drewniane stoły i ławy pod
zadaszeniem
Umieszczenie w miejscach odpoczynku, jak
również przy zamkach, rezydencjach tablic
przedstawiających mapę sieci szlaków
turystycznych w Regionie z
wyeksponowaniem tras samochodowych,
informacje krajoznawcze o obiekcie i
OT Leszno-Region
Centrum IT
Gestorzy usług
Władze samorządowe
Sponsorzy
media
sponsorzy
OT Leszno-Region
PWSZ
Wyższa Szkoła
Marketingu i
Zarządzania
Wyższa Szkoła
Humanistyczna
OT Leszno-Region
OT Leszno-Region
OT Leszno-Region
Władze samorządowe
OT Leszno-Region
Gestorzy usług
OT Leszno-Region
OT Leszno-Region
Właściciele stacji
Władze samorządowe
OT Leszno-Region
Centrum IT
Władze samorządowe
Gestorzy usług
146
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
regionie, dotyczące możliwości ich
zwiedzania, wykaz bazy noclegowej,
kontakt z punktem Informacji Turystycznej
w Lesznie, adresy www.
Promocja szlaku poprzez imprezy masowe
OT Leszno-Region
typu rajdy starych samochodów, zloty
Centrum IT
miłośników motocykli
Organizacja masowych imprez
OT Leszno-Region
kulturalnych, rozrywkowych w otoczeniu
Centrum IT
zamków, rezydencji takich jak
Gestorzy usług
przedstawienia teatralne, spektakle „światło
i dźwięk” o tematyce związanej z
legendami, historią obiektu, (np. motyw
białej Damy na Zamku w Rydzynie,
Osiecznej) z udziałem miejscowych
aktorów (przygotowanie spektakli w ramach
działalności szkolnych kół teatralnych, czy
sekcji teatralnej zrzeszającej miłośników
regionalnej historii w Domu Kultury w
Lesznie).
Organizacja plenerowych seansów
Prywatny
kinowych dla zmotoryzowanych, w sezonie przedsiębiorca
letnim we Włoszakowicach
Produkcja pamiątkowych gadżetów dla
Prywatni
zmotoryzowanych: breloczki; smycze na
przedsiębiorcy
klucze, czapki, proporczyki, ramki do tablic
rejestracyjnych, naklejki, zapach do
samochodu z logo szlaku
Uruchomienie większej liczby punków
Prywatni
gastronomicznych dla zmotoryzowanych
przedsiębiorcy
przy trasie nr 5 i 12 (w stylu Mac Drive)
Dbałość o stan higieniczno sanitarny
Władze samorządowe
środowiska przyrodniczego w otoczeniu
tras samochodowych (wprowadzanie
ekranów akustycznych, w tym także w
postaci nasadzeń pasów zieleni)
Propagowanie informacji o szlaku poprzez
OT Leszno-Region
mapy, foldery, przewodniki turystyczne,
strony internetowe.
Konkurs kulinarny na „markowe”
OT Leszno-Region
królewskie potrawy, promocja tych potraw
w obiektach gastronomicznych na szlaku
DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE
Opracowanie logo walorów sportowych
OT Leszno-Region
Leszna
Organizacja imprez sportowych o randze
Kluby sportowe
ponadregionalnej
Gestorzy usług
OT Leszno-REgion
Propagowanie mody na sporty ekstremalne
Media
– aeroturystykę, nurkowanie
Poszerzenie oferty Akwawitu o wczasy CR Akwawit
rekreacyjne (np. turnusy odchudzające,
zdrowotne – basen + gabinety odnowy
biologicznej)
Media
Sponsorzy
Gestorzy usług
Władze samorządowe
sponsorzy
media
Władze samorządowe
sponsorzy
147
Współpraca między gestorami bazy
sportowej w celu tworzenia wspólnej oferty
zarówno imprez, jak i obozów sportowych
(dla
kadry
sportowej
krajowej
i
zagranicznej)
44 Dbałość o stan bazy sportowej (renowacja i
rozwój)
45 Produkcja gadżetów dla kibiców: plakaty,
szaliki, zapalniczki, kufle do piwa, koszulki,
czapki itp. z logo sportowym Leszna
46 Promocja imprez sportowych, możliwości
uprawiania sportów ekstremalnych takich
jak: baloniarstwo, szybownictwo, skoki
spadochronowe, speedway
47 Rozszerzenie oferty sportowej o modne
sporty i zabawy takie jak np. quady,
paintball, bungee, survival, zorbing, nornic
walking z ukierunkowaniem na młodzież i
imprezy integracyjne dla firm
48 Oznakowanie szlaków samochodowych w
postaci drogowskazów z nazwą szlaku,
wskazujących lokalizację głównych atrakcji
turystycznych oraz bazy noclegowej
49 Kampania bilbordowa na stacjach
benzynowych promująca turystykę
samochodową w Regionie
50 Aktualizacja map, przewodników dla
turystów zmotoryzowanych
51 Uzupełnienie zagospodarowania
turystycznego o elementy odpowiadające
potrzebom kierowców: parkingi (także
leśne) z toaletami, miejscami do
wypoczynku
52 Dbałość o czystość w miejscach
postojowych toalety, kontenery na śmieci
53 Promocja
walorów
szlaków
samochodowych z ukierunkowaniem na
grupy
miłośników
walorów
tras
tematycznych (architektury drewnianej;
wielkopolskich pałaców, dworków)
54 Propagowanie tras samochodowych wśród
pasjonatów motoryzacji poprzez bilbordy,
spoty reklamowe, atrakcyjne zdjęcia, filmy
na stronach internetowych Regionu
Źródło: opracowanie własne
43
Gestorzy usług
Gestorzy usług
Gestorzy usług
OT Leszno-Region
Kluby sportowe
Media
Prywatni
przedsiębiorcy
OT Leszno-Region
OT Leszno-Region
OT Leszno-Region
Władze samorządowe
Gestorzy usług
Władze samorządowe
OT Leszno-Region
OT Leszno-Region
Media
kluby
9.7. „PIĘKNO UKRYTE W DREWNIE”
Produkt obejmuje propozycję zwiedzania obiektów architektury drewnianej w Lesznie
i na trasie tematycznego szlaku samochodowego pt. „Piękno ukryte w drewnie”. Wśród
zabytkowych budowli drewnianych, do szczególnie osobliwych, kojarzonych z Regionem
148
należą wiatraki (w Lesznie, Rydzynie i Osiecznej). Długość trasy samochodowej wynosi ok.
150 km. Szlak zaczyna sie w Lesznie i dalej prowadzi przez: Śmigiel – Bronikowo –
Niechłód – Rydzynę – Kaczkowo – Zakrzewo – Poniec – Oporowo – Osieczną do Leszna.
Trasa jest przedstawiona (łącznie z opisem) na aktualnej mapie turystycznej Regionu. Jej
przebieg wymaga natomiast wyraźnego oznakowania w postacji drogowskazów w terenie.
Oferta skierowana jest szczególnie do miłośników historii i architektury. Może stanowić także
uzupełnienie, w skali całego roku, dla wielu form turystyki i wypoczynku w Regionie. Do
wzrostu popularności trasy powinno przyczynić się organizowanie imprez o charakterze
kulturalno – rozrywkowym np. w otoczniu wiatraków (pikniki, festyny, przedstawienia,
zabawy dla dzieci itp.). Funkcjonowanie turystycznych szlaków samochodowych wymaga
odpowiedniej infrastruktury i informacji przygotowanej z myślą o kierowcach - na stacjach
benzynowych, parkingach, w formie drogowskazów (por. rozdz. 9.6.)
Tab.47. Działania dla rozwoju markowego produktu turystycznego PIĘKNO UKRYTE W DREWNIE
w ramach turystyki samochodowej.
Lp.
WSPARCIE
DZIAŁANIE
REALIZACJA
(organizacyjne/
merytoryczne/
finansowe)
1 Opracowanie graficzne logo szlaku
OT Leszno-Region
2 Oznakowanie szlaku samochodowego w
OT Leszno-Region
postaci drogowskazów z nazwą szlaku,
wskazujących lokalizację głównych atrakcji
turystycznych oraz bazy noclegowej
3 Kampania bilbordowa na stacjach
OT Leszno-Region
benzynowych promująca turystykę
samochodową w Regionie
4 Aktualizacja map, przewodników dla
OT Leszno-Region
turystów zmotoryzowanych
5 Uzupełnienie zagospodarowania
Władze samorządowe
turystycznego o elementy odpowiadające
Gestorzy usług
potrzebom kierowców: parkingi (także
leśne) z toaletami, miejscami do
wypoczynku
6 Dbałość o czystość w miejscach
Władze samorządowe
postojowych toalety, kontenery na śmieci
7 Promocja
walorów
szlaków OT Leszno-Region
samochodowych z ukierunkowaniem na
grupy
miłośników
walorów
tras
tematycznych
8 Dbałość o stan środowiska przyrodniczego Władze samorządowe
w otoczeniu tras i parkingów (ekrany Nadleśnictwo
akustyczne, nasadzenia pasów zieleni –
stanowiących barierę dla hałasu i
filtrujących zanieczyszczenia powietrza)
9 Propagowanie tras samochodowych wśród
OT Leszno-Region
pasjonatów motoryzacji poprzez bilbordy,
Media
149
spoty reklamowe, atrakcyjne zdjęcia, filmy
na stronach internetowych Regionu
10 Organizacja imprez kulturalnych,
rozrywkowych „ożywiających” otoczenie
obiektów, np. pikniki, festyny przy
wiatrakach jako impreza cykliczna ze
zmianą miejsca lokalizacji (Leszno Rydzyna – Osieczna) połączonych ze
sprzedżą pieczywa, wyrobów cukierniczych
i inych produktow bazyjących na
zmielonym zbożu
Źródło: opracowanie własne
kluby
OT Leszno-Region
Władze samorządowe
Gestorzy usług
9.8. „W KRAINIE PTASIEGO ŚPIEWU”
Bazą dla tworzenia produktu turystycznego jest sieć pieszych szlaków turystycznych, w
tym tras tematycznych. Ich charakter sprzyja rozwojowi turystyki:

krajoznawczej

kulturowej

ekoturystyki (florystycznej i faunistycznej)

wypoczynkowej

aktywnej (nordic walking, jogging, narciarstwo biegowe).
Wytyczone w Regionie szlaki piesze są dostępne w ciągu całego roku, umożliwiają
organizację jedno- lub kilkudniowych wypraw. Stanowią także ofertę uzupełniającą dla
dłuższych pobytów turystycznych w regionie (związanych np. z turystyką wiejską lub
wypoczynkową nad wodą).
Produkt turystyczny „W krainie ptasiego śpiewu” obejmuje, oprócz wyznaczonej
trasy tematycznej o identycznej nazwie, sieć pieszych szlaków turystycznych Regionu, w
tym o charakterze tematycznym. Szlaki piesze przecinają teren pojezierzy, bogaty pod
względem walorów przyrodniczych. System pieszych szlaków tematycznych stanowią takie
trasy jak:
(1) „Pieszy Szlak Konwaliowy” (z trasą „Tam gdzie rosną rosiczki”)
(2) „W krainie ptasiego śpiewu”
(3) „Ziemia pęeknie rzeźbiona”
(4) „Życie lasu z bliska”
(5) „Milczący świadkowie”
Szali tematyczne (2), (3), (4) i (5) zostały przedstawione i opisane na aktualnej mapie
turystycznej Regionu. Natomiast „Pieszy szlak konwaliowy” jest propozycją połączenia w
150
formie kolejnej trasy tematycznej odcinka szlaku niebieskiego z trasą „Tam gdzie rosną
rosiczki”. Proponowany przebieg obejmuje odcinek szlaku niebieskiego na dystansie:
Boszkowo (Letnisko) – Górsko – Olejnica (9,5 km) i dalej pieszą trasę tematyczną „Tam
gdzie rosną rosiczki” (7,5 km) urządzoną w formie ścieżki dydaktycznej. Szlak o łącznej
długości 17 km, przebiega przez obszar Przemęckiego Parku Krajobrazowego. Trasa jest
bardzo urozmaicona pod względem walorów przyrodniczych, co stwarza możliwości
szerokiego jej wykorzystania zarówno przez zwolenników turystyki wypoczynkowej, jak i
aktywnej. Stanowi także dogodny odcinek do prezentacji treści dydaktycznych (oznakowania
w formie ścieżki dydaktycznej). Ponadto w Górsku można zatrzymać się na pobyt lub
zwiedzić oryginalną „Zagrodę u rzeźbiarza” z galerią rzeźbionych ptaków. Na kanale
łączącym jeziora Górskie i Oleśnickie zaczyna się i kończy leśna ścieżka dydaktyczna, biegnąca
nad brzegami j e z i o r Olejnickiego i Radomierskiego (długość 7, 5 km). Na trasie
ścieżki zlokalizowano 11 stanowisk dydaktycznych z tablicami informacyjnymi i wiele
małych tablic opisujących gatunki drzew i krzewów. Punkt widokowy umożliwia obserwację
Wyspy Konwaliowej.
Szlak wymaga czytelnego i estetycznego (z nawiązaniem do logo – konwalii)
oznakowania, uwzględnienia na mapach, w folderach, przewodnikach turystycznych, stronach
internetowych Regionu Leszczyńskiego. Konieczne jest także uzupełnienie infrastruktury
turystycznej o zadaszone miejsca postojowe, zbudowane z materiałów lokalnego pochodzenia
(drewno), dyskretnie wkomponowane w krajobraz. W punktach tych powinny być zamieszczone
tablice informacyjne, które w sposób przystępny i atrakcyjny graficznie przybliżą genezę i walory
otaczającego krajobrazu, zasady zachowania na terenach cennych przyrodniczo oraz cel (sens)
ochrony przyrody.
Wyeksponowania wymaga konwalia w postaci np.

nasadzeń wokół miejsc postojowych,

roślinności ozdobnej w obiektach noclegowych, gastronomicznych,

pamiątek, w które mogą zaopatrzyć się turyści (konwalie w koszach wiklinowych; suche
kompozycje kwiatowe; konwalie w ozdobnych woreczkach – zapach do szafy; konwaliowe
wody toaletowe; koszulki, plecaki z motywem konwalii itp.)
Proponowanym logo dla Pieszego Szlaku Konwaliowego jest kwiat konwalii na tle konturów
plecaka. Zarówno początek(Boszkowo), jak i koniec (Olejnica) szlaku nawiązuje do dobrze
rozwiniętej infrastruktury noclegowej i komunikacyjnej.
151
Tab.48. Działania dla rozwoju markowego produktu turystycznego W KRAINIE PTASIEGO ŚPIEWU
w ramach turystyki pieszej.
Lp.
WSPARCIE
DZIAŁANIE
REALIZACJA
(organizacyjne/
merytoryczne/
finansowe)
1 Opracowanie graficzne logo dla pieszych
OT Leszno-Region
szlaków turystycznych
2 Oznakowanie szlaków z wprowadzeniem
OT Leszno-Region Władze samorządowe
oprócz standardowego znaku (paska z kolorem)
także nazwy tematycznej i logo szlaku
3 Urządzenie miejsc postojowych, stanowiących Władze
OT Leszno-Region
jednocześnie punkty informacyjne i widokowe samorządowe
umiejętnie wkomponowanych w naturalną
scenerię
4 Budowa pomostu widokowego,
Władze
umożliwiającego komfortowe podziwianie
samorządowe
krajobrazu Wyspy Konwaliowej
5 Przygotowanie tablic informacyjnych
OT Leszno-Region Władze samorządowe
(atrakcyjnych pod względem treści, jak i
Sponsorzy – prywatni
formy graficznej) z uwzględnieniem
gestorzy
elementów humoru, zabawy
6 Organizacja imprez cyklicznych, festynów np.
OT Leszno-Region Władze samorządowe
„Dni kwitnących konwalii”, „Ptasie koncerty”
Centrum IT
Sponsorzy – prywatni
gestorzy
7 Dbałość o stan czystości na szlaku (kosze na
Władze
śmieci, akcje sprzątania śmieci, uświadamianie samorządowe
turystom zasad zachowania na „łonie natury”
8 Propagowanie informacji o szlakach poprzez
OT Leszno-Region Władze samorządowe
mapy, foldery, przewodniki turystyczne, strony Centrum IT
Sponsorzy – prywatni
internetowe
gestorzy
9
Wydanie broszury przedstawiającej
OT Leszno-Region Władze samorządowe
szczegółowo przebieg szlaków i ich atrakcje.
Sponsorzy – prywatni
gestorzy
10 Eksponowanie osobliwości przyrodniczej
Władze
Media
regionu poprzez: nasadzenia konwalii w
samorządowe
otoczeniu obiektów turystycznych, zachęcanie
ludności miejscowej do wprowadzania
konwalii jako roślinności ozdobnej w
ogrodach, kwietnikach
11 Produkcja oryginalnych pamiątek związanych
Prywatni
OT Leszno-Region
ze szlakami (sprzedaż sadzonek konwalii w
przedsiębiorcy
atrakcyjnych opakowaniach, hafciarstwo,
koronkarstwo z motywem konwalii, zapach
konwaliowy, saszetki z zasuszoną konwalią
jako zapach do szafy, konwalia w malarstwie
itp.)
12 Szkolenie przewodników po szlakach, które
Instytucja
Władze samorządowe
mogą pełnić rolę ścieżek dydaktycznych
edukacyjna
zwiedzanych pod kierunkiem instruktora
13 Podnoszenie jakości usług gospodarstw
Gospodarstwa
OT Leszno-Region
agroturystycznych, stanowiących podstawę
agroturystyczne
Stowarzyszenia
bazy noclegowej na szlaku
agrokwaterodawców
DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE
152
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23.
24.
25.
26.
27.
Weryfikacja przebiegu szlaków pieszych w
oparciu o wyniki ich inwentaryzacji (20042006). Rezygnacja z odcinków mało
atrakcyjnych i nieuczęszczanych.
Odnowienie oznakowania szlaków w terenie
OT Leszno-Region
Wydanie mapy, przewodnika turystycznego
obejmujących wszystkie szalki turystyczne
regionu (także tematyczne)
Stworzenie
tzw.
małej
infrastruktury:
zadaszonych miejsc postojowych, punktów
widokowych, placów zabaw, piknikowych
Dbałość o czystość szlaków (w miejscach
postojowych toalety, kosze na śmieci),
organizowanie akcji sprzątania szlaków
Promocja walorów szlaków pieszych z
ukierunkowaniem na grupy miłośników
walorów tras tematycznych.
Tworzenie gospodarstw agroturystycznych
OT Leszno-Region
Dostosowanie szlaków pieszych w sezonie
zimowym, przy odpowiedniej miąższości
pokrywy śnieżnej do potrzeb narciarstwa
biegowego.
Propagowanie mody na aktywny wypoczynek
(biegi, nordic walking, narciarstwo biegowe)
poprzez bilbordy, spoty reklamowe, atrakcyjne
zdjęcia, filmy na stronach internetowych
Regionu
wytyczenie ścieżek dydaktycznych dla dzieci i
młodzieży szkolnej (oznakowanie, ustawienie
tablic informacyjnych o roślinach i
zwierzętach)
opracowanie folderów z opisem ścieżek, fauny
i flory
Władze
samorządowe
podejmowanie wszelkich działań związanych z
ochroną środowiska naturalnego
współpraca z przedszkolami i szkołami w
zakresie aktywnego uczestnictwa dzieci i
młodzieży w ekoturystyce i kształtowaniu ich
świadomości ekologicznej (tworzenie ofert z
zakresu tzw.„zielonych szkół”)
stworzenie ośrodków edukacji ekologicznej i
wiosek etnograficznych (np. Bukówiec Górny)
zorganizowanie usług przewodnickich i
instruktorskich z zakresu ekoturystyki
Źródło: opracowanie własne.
28.
OT Leszno-Region
Władze samorządowe
PWSZ w Lesznie
Władze samorządowe
Władze
samorządowe
Władze
samorządowe
OT Leszno-Region
Kluby i
stowarzyszenia
rolnicy
OT Leszno-Region
OT Leszno-Region
OT Leszno-Region
ODR-y
Media
Władze samorządowe
Instytucje oświatowe i
kulturalne
(szkoły,
domy kultury)
Koło Naukowe przy
Instytucie
Turystyki
PWSZ
Koło Naukowe przy
Instytucie
Turystyki
PWSZ
władze
instytucje i programy
samorządowe
proekologiczne
OT Leszno-Region Koło Naukowe przy
przedszkola i szkoły Instytucie
Turystyki
Centrum IT
PWSZ
OT Leszno-Region
władze
samorządowe
Nadleśnictwo
OT Leszno-Region
Centrum IT
OT Leszno-Region
instytucje i fundacje
ekologiczne
PWSZ
153
9.9. „LESZCZYŃSKIE ROWEROSTRADY”
Rozwojowi turystyki rowerowej w Regionie sprzyja dobrze rozwinięta sieć szlaków
rowerowych, wchodzących także w skład systemu szlaków długodystansowych takich jak
Euro Velo 9 i Ziemiański Szlak Rowerowy. Trasy mają zróżnicowany charakter zarówno pod
względem walorów, jak i stopnia trudności (od łatwych - rekreacyjnych, po crossowe).
Sprzyjają rozwojowi turystyki:

krajoznawczej

ekologicznej

familijnej

aktywnej (wyczynowej).
Sieć szlaków rowerowych umożliwia organizację wypoczynku weekendowego, jak i wypraw
dłuższych, kilkudniowych w skali całego roku. W przypadku tras długodystansowych o
zasięgu ponadregionalnym odpowiednia infrastruktura dla rowerzystów oraz promocja
walorów turystycznych powinna zachęcać do odpoczynku (z noclegiem) właśnie w Regionie
Leszczyńskim.
Markowy produkt turystyczny „Rowerostrady” obejmuje cały system szlaków
rowerowych Regionu, w tym wyznaczone w jego wschodniej części trasy tematyczne (łącznie
17). Przy tym, jako szczególnie warte promocji, należy podkreślić walory „Ziemiańskiego
Szlaku Rowerowego”, które na odcinku przebiegającym przez Region należy reklamować „po
królewsku”. Szlak ten biegnie we wschodniej części regionu na linii północ – południe.
Prowadzi on przez takie miejscowości jak: Adamowo – Popowo Wonieskie – Kopanin –
Drzeczkowo – Osieczna – Trzebania – las Kąkolewo – Leszno Grzybowo – Nadleśnictwo
Karczma Borowa – Nowy Świat – Dąbsze – Rydzyna i dalej w kierunku Ponieca. Długość
trasy w Regionie wynosi 34 km.
Szlak jest przedstawiony na aktualnej turystycznej mapie rowerowej Regionu
Leszczyńskiego. Wymaga jednak wyraźnego oznakowania w terenie. Przy wjeździe do
Osiecznej, Leszna i Rydzyny należy zamieścić przy trasie tabliczki informujące o głównych
atrakcjach turystycznych tych miast, zachęcające do postoju, zwiedzania i zatrzymania się na
nocleg. Oznakowanie powinno zawierać poza znakiem standardowym dla tras rowerowych
także logo nawiązujące do nazwy z motywem korony. Infrastruktura turystyczna na trasie
wymaga uzupełnienia o elementy typowe dla turystyki rowerowej: system współpracujących
ze sobą wypożyczalni rowerów, z serwisem i punktem usługowym napraw w głównych
miastach na trasie takich jak Osieczna i Leszno, ponadto miejsca postojowe ze stojakami dla
rowerów, tablicami z mapami przedstawiającymi sieć szlaków rowerowych w Regionie.
154
Niezbędna jest promocja szlaku, także poprzez wykorzystanie tradycyjnych imprez
rekreacyjnych takich jak leszczyńskie rowerowe majówki.
Tab.49. Działania dla rozwoju markowego produktu turystycznego ROWEROSTRADY w ramach
turystyki rowerowej.
Lp.
WSPARCIE
DZIAŁANIE
REALIZACJA
(organizacyjne/
merytoryczne/
finansowe)
1 Opracowanie graficzne logo produktu
OT Leszno-Region
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Oznakowanie szlaków z wprowadzeniem
oprócz standardowego znaku także logo,
nazwy tematycznej szlaku
Urządzenie miejsc postojowych dla
rowerzystów, stanowiących jednocześnie
punkty informacyjne i widokowe umiejętnie
wkomponowanych w naturalną scenerię
Zamieszczenie przy trasie tabliczek –
drogowskazów kierujących do głównych
atrakcji turystycznych Regionu, również do
bazy noclegowej, zachęcających do
korzystania z różnych wariantów tras
Umieszczenie w punktach węzłowych
szlaków pieszych i rowerowych tablic
przedstawiających mapę sieci szlaków
turystycznych w Regionie, informacje
krajoznawcze, wykaz bazy noclegowej,
kontakt z punktem Informacji Turystycznej
w Lesznie
Organizacja imprez rowerowych
skierowanych do różnych grup turystów,
np: „familijnych” – majówki z piknikiem,
„wyczynowców” - zawody, crossy kolarskie
Dbałość o stan czystości na szlakach (kosze
na śmieci, akcje sprzątania śmieci,
uświadamianie turystom zasad zachowania
na „łonie natury”
Propagowanie informacji o szlakach
poprzez mapy, foldery, przewodniki
turystyczne, strony internetowe.
Uruchomienie wypożyczalni rowerów, z
punktem usługowym napraw (Osieczna,
Leszno)
Połączenie istniejących na Szlaku
Ziemiańskim wypożyczalni rowerów w sieć
Produkcja pamiątkowych gadżetów dla
rowerzystów (np. kaski, bidony, koszulki
naklejki z logo szlaku)
Tworzenie bazy noclegowej przy trasach
rowerowych w postaci gospodarstw
agroturystycznych
Dbałość o komfort i bezpieczeństwo jazdy:
OT Leszno-Region
Władze samorządowe
Władze samorządowe
Prywatni
przedsiębiorcy
OT Leszno-Region
OT Leszno-Region
Władze samorządowe
Sponsorzy – gestorzy
usług
OT Leszno-Region
Centrum IT
Władze samorządowe
Sponsorzy – gestorzy
usług
OT Leszno-Region
Centrum IT
Gestorzy usług
Władze samorządowe
Sponsorzy
Media
Władze samorządowe
OT Leszno-Region
Centrum IT
Władze samorządowe
Sponsorzy – gestorzy
usług, media
Prywatni
przedsiębiorcy
Prywatni
przedsiębiorcy
Prywatni
przedsiębiorcy
OT Leszno-Region
Prywatni
przedsiębiorcy, rolnicy
Władze samorządowe
155
budowa szykan, barierek w miejscach
krzyżowania się trasy rowerowej z drogą o
dużym natężeniu ruchu pojazdów lub
ciągiem spacerowym, unikanie prowadzenia
tras rowerowych drogą wykorzystywaną
także przez szlak pieszy.
DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE
14 Aktualizacja map, przewodników
OT Leszno-Region
rowerowych
15 Stworzenie infrastruktury odpowiadającej Władze samorządowe
potrzebom rowerzystów: zadaszonych Sponsorzy – gestorzy
miejsc postojowych, punktów widokowych, usług
placów zabaw, piknikowych ze stojakami
dla rowerów, toaletami.
16 Promocja walorów szlaków rowerowych z OT Leszno-Region
ukierunkowaniem na grupy miłośników
walorów tras tematycznych.
17 Propagowanie mody na aktywny
OT Leszno-Region
wypoczynek: poprzez bilbordy, spoty
reklamowe, atrakcyjne zdjęcia, filmy na
stronach internetowych Regionu
Źródło: opracowanie własne
OT Leszno-Region
Media
Władze samorządowe
Media
9.10. „SZLAK KONNY KRÓLA STANISŁAWA”
Produkt oparty na atrakcyjnych walorach naturalnych oraz kulturowych Regionu
Leszczyńskiego, połączonych w szlak z wykorzystaniem „królewskiej” infrastruktury:
pałaców i dworów, stadnin i ośrodków jeździeckich. W Regionie Leszczyńskim funkcjonuje
kilka stadnin i ośrodków jeździeckich (w Wyższej Szkole Marketingu i Zarządzania, Ranczo
Karina i Jolka w Lesznie), przy gospodarstwach agroturystycznych (m.in. w Jeziorkach,
„Czajkówka”). Ponadto w bliskim sąsiedztwie, w Racocie i Golejewku działają stadniny o
uznane renomie. W Lesznie od kilku lat organizowane są międzynarodowe i krajowe zawody
konne (na bazie Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu).
Turystyka konna stwarza możliwości rozwoju:

w powiązaniu z walorami kulturowymi Regionu turystyki elitarnej (oferta skierowana
do turystów zamożnych, zainteresowanych zarówno jazda konną jak i dziedzictwem
historycznym)

turystyki zdrowotnej (ośrodki hipoterapii)

turystyki sportowej (obozy konne, kursy instruktorskie)

turystyki myśliwskiej

turystyki krajoznawczej (zwiedzanie na szlakach konnych)

turystyki wypoczynkowej (przejażdżki bryczkami, kuligi, powożenie zaprzęgami w
połączeniu z imprezami plenerowymi: ogniska, pikniki itp.).
156
Za markowy produkt turystyczny z zakresu turystyki konnej przyjęto Szlak Konny Króla
Stanisława. Proponowane logo to podkowa z motywem korony. Oferta skierowana jest do
turystów zamożnych, krajowych jak i zagranicznych, w tym także polonii – koneserów
polskiej historii i tradycji. Szlak powinien prowadzić drogami gruntowymi do zamków i
pałaców w Rydzynie, Pawłowicach, Osiecznej, Włoszakowicach, Lesznie. Bazę pobytową
może stanowić stadnina w Lesznie i Jeziorkach. Istotna jest wysoka jakość usług związanych
z zakwaterowaniem, gastronomią (regionalne, staropolskie potrawy, wina, miody pitne,
imprezy plenerowe z pieczeniem dziczyzny) oraz pamiątkami (ekskluzywne wyroby
skórzane, futrzarskie, srebro, kryształy, porcelana). Ważna jest odpowiednia oferta kulturalna:
imprezy plenerowe i kameralne o tematyce historycznej (turnieje rycerskie, zawody bractwa
kurkowego, polowania, inscenizacje motywów z życia króla Stanisława Leszczyńskiego itp.).
Szlak wymaga estetycznego (zgodnego ze stylem epoki patrona szlaku) oznakowania w
terenie oraz przedstawienia na mapie turystycznej Regionu. Ze względu na duży stopień
agresywności turystyki konnej w stosunku do środowiska przyrodniczego, przebieg szlaku
należy uzgodnić z zarządem Nadleśnictw (Karczma Borowa, Włoszakowice, Kościan).
Tabela 50. Działania dla rozwoju markowego produktu turystycznego SZLAK KONNY KRÓLA
STANISŁAWA w ramach turystyki konnej.
Lp.
DZIAŁANIE
REALIZACJA
WSPARCIE
(organizacyjne/
merytoryczne/
finansowe)
1
Opracowanie logo szlaku (podkowa z motywem
OT Leszno-Region
korony)
2
Wytyczenie szlaku konnego, wiodącego przez
OT Leszno-Region Właściciele stadnin
atrakcyjne tereny i stadniny Regionu (zalecane
oddzielenie tras konnych od ruchu pieszego i
rowerowego)
3
Przygotowanie kompleksowej oferty pobytu dla
Gestorzy usług
Centrum IT
turystów klasy „de lux” (koneserów staropolskiej
historii) z bazą noclegową w rezydencjach i
pałacach
4
Opracowanie mapy i folderu dla wyznaczonego
OT Leszno-Region Sponsorzy - właściciele
szlaku, dostosowanych do użytku przez jeźdźców
stadnin
(łatwe do posługiwania się podczas jazdy,
zabezpieczone przed zniszczeniem, zamoczeniem,
itp.)
5
Wzbogacenie oferty usług podstawowych i
prywatni gestorzy
OT Leszno-Region
komplementarnych w otoczeniu szlaku oraz
usług
zorganizowanie współpracy pomiędzy podmiotami
świadczącymi usługi przy szlaku (czyli między
stadninami, gospodarstwami agroturystycznymi,
gastronomią, pozostałymi placówkami
usługowymi, aby jeździec miał gdzie zatrzymać się
na posiłek, przenocować, skorzystać z toalety,
157
napoić konia, czy naprawić naderwany popręg, itp.,
należy zaznaczyć te miejsca na mapie)
6
Zorganizowanie miejsc odpoczynku na szlaku
władze
(zadaszenia, ławki, kosze na śmieci)
samorządowe
7
Organizowanie regionalnych, krajowych i
OT Leszno-Region
międzynarodowych imprez konnych, pozyskiwanie
dla regionu „ważnych” imprez sportów
jeździeckich
8
Kultywowanie tradycji bractwa kurkowego
9
Organizacja imprez o tle historycznym:
OT Leszno-Region
turnieje kusznicze, rycerskie, zawody strzeleckie,
Gestorzy usług
zawody bractwa kurkowego, plenerowe
przedstawienia teatralne związane z historią
miejscowych zamków i pałaców
10 Wprowadzenie w menu restauracji dań
restauratorzy
regionalnych, staropolskich, o „królewskich”
nazwach
11 Sprzedaż ekskluzywnych, stylowych pamiątek np.
Prywatni
podkowa z logo szlaku, album „Leszczyńskie po
przedsiębiorcy
królewsku”, skórzane sakwy, wyroby futrzarskie,
Centrum IT
skórzane, drewniane, ze szkła, kryształu, srebra,
porcelany
12 Dbałość o estetykę szlaku, eliminacja elementów
Władze
szpecących, ograniczenie natrętnej presji tablic
samorządowe
informacyjnych. Dostosowanie grafiki
oznakowania do stylu epoki Króla Stanisława
DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE
13 Przygotowanie oferty „wczasy w siodle”
Gestorzy usług
skierowanej na rynki zagraniczne (Niemcy,
Holandia, polonia) i krajowe
14 Organizacja cyklicznych zawodów konnych o
OT Leszno-Region
randze międzynarodowej (o puchar Króla
Gestorzy usług
Stanisława)
15 Przygotowanie oferty na sezon zimowy: kuligi,
Gestorzy usług
powożenie zaprzęgami
16 Przygotowanie kompleksowej oferty łączącej jazdę Gestorzy usług
konną z myślistwem (na bazie leśniczówek,
gospodarstw agroturystycznych)
17 Organizacja imprez: zawody kowali, przejażdżki
OT Leszno-Region
bryczkami, festiwale piosenki biesiadnej w
Gestorzy usług
połączeniu z degustacją regionalnych potraw
18 Specjalizacja ośrodków konnych w turystyce
Gestorzy usług
zdrowotnej (hipoterapia, dogoterapia), nawiązanie
współpracy z ośrodkami rehabilitacji osób
niepełnosprawnych
19 Prowadzenie obozów sportowych, kursów
Gestorzy usług
instruktorów jazdy konnej, nauki powożenia
zaprzęgami itp. (oferta dla szkół, Uczelni AWF,
szkół filmowych, teatralnych)
Źródło: opracowanie własne
OT Leszno-Region
Władze samorządowe,
wojewódzkie
Władze samorządowe
Sponsorzy
media
OT Leszno-Region
Centrum IT
Władze samorządowe
Centrum IT
Centrum IT
Władze samorządowe
media
OT Leszno-Region
Centrum IT
158
10.
WSPARCIE
ROZWOJU
PRODUKTÓW
TURYSTYCZNYCH
REGIONU
LESZCZYŃSKIEGO.
Z uwagi na stosunkowo duże rozdrobnienie podmiotów działających w gospodarce
turystycznej Regionu (bardzo duży odsetek mikro i małych przedsiębiorstw), częstokroć
sezonowy charakter działalności, jak i krótką historię ich działalności rynkowej, rozwój
branży, a tym samym rozwój turystyczny Regionu istotnie zależy od wsparcia udzielanego
branży przez instytucje publiczne i władze samorządowe. Szczególne znaczenie
przypisywane jest tutaj kwestii wsparcia:






finansowego (stwarzanie możliwości skorzystania z zewnętrznych źródeł
finansowania, wprowadzanie ulg i zwolnień podatkowych)
infrastrukturalnego (np. inwestycje w zakresie poprawy stanu infrastruktury drogowej,
uzbrajanie terenów pod inwestycje, rewitalizacja/ restauracja obiektów zabytkowych,
estetyzacja ulic i budynków – remonty elewacji, rozwój terenów zielonych)
organizacyjno-prawnego (plany zagospodarowania, strategie, integracja branży i
koordynacja podejmowanych działań, stworzenie systemu fachowego doradztwa,
tworzenie zachęt inwestycyjnych - ofert)
w zakresie promocji (organizowanie kampanii promocyjnych obejmujących swym
zasięgiem wszystkie podmioty regionalnej gospodarki turystycznej)
w zakresie zabezpieczenia bezpieczeństwa i porządku publicznego
w zakresie kształcenia kadr dla potrzeb branży.
Zadania w tym zakresie muszą być realizowane przez:




władze samorządowe (wsparcie organizacyjno-prawne, finansowe-ulgi, zwolnienia,
doradztwo np. w zakresie pozyskiwania funduszy strukturalnych)
Organizację Turystyczną Leszno-Region (strategie, koncepcje, promocja,
wydawnictwa, platforma współpracy branży z władzami i innymi instytucjami,
doradztwo turystyczne)
Centrum Informacji Turystycznej (informacja, promocja)
instytucje publiczne (policja, regionalne instytucje edukacyjne – szkoły średnie i
wyższe).
10.1. Źródła finansowania rozwoju produktów turystycznych Regionu Leszczyńskiego
Finanse są jedną z podstawowych barier utrudniających rozwój turystyki w polskich
regionach. Samorządy lokalne w ramach swoich budżetów są w stanie przeznaczyć
relatywnie bardzo niewielkie środki finansowe na rozwój turystyki i rekreacji na swoim
terenie. Organizacja Turystyczna Leszno-Region, zgodnie ze statutem, może finansować
159
swoją działalność ze składek członkowskich (gminy: 0,80zł/ 1 mieszkańca/ rok, powiat:
0,20zł/ 1 mieszkańca/ rok), darowizn, dotacji, subwencji, funduszy pomocowych,
dobrowolnych wpłat oraz własnej działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży towarów i
usług turystycznych oraz promocyjnych. Szeroki zakres sygnalizowanych w Strategii działań
wymagać będzie znacznych środków finansowych, kluczową sprawą będzie zatem ich
aktywne pozyskiwanie. Szczególną uwagę należy zwrócić na możliwość pozyskania dotacji i
funduszy przeznaczonych na rozwój regionalny, w tym na wzrost konkurencyjności
regionów, rozwój przedsiębiorczości, ochronę środowiska, budowę i modernizację
infrastruktury technicznej (możliwość finansowania określonych przedsięwzięć stwarzają
m.in. programy: Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007-2013, Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego, Regionalne Programy Operacyjne, Norweski Mechanizm Finansowy,
Szwajcarski Mechanizm Finansowy, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, programy uruchamiane przez Ministerstwo Gospodarki).
Dokumentem
określającym
możliwości
finansowania
działań
z
funduszy
strukturalnych UE jest Narodowa Strategia Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy
Odniesienia) na lata 2007-2013. Cele strategiczne NSS będą realizowane za pomocą
Programów Operacyjnych (PO), zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) zarządzanych przez Zarządy poszczególnych
Województw i projektów współfinansowanych ze strony instrumentów strukturalnych, tj.:
–
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – EFRR i FS
–
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – EFRR
–
Program Operacyjny Kapitał Ludzki – EFS
–
16 Regionalnych Programów Operacyjnych – EFRR (w tym Wielkopolski Regionalny
Program Operacyjny)
–
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej – EFRR
–
Program Operacyjny Pomoc Techniczna – EFRR
–
Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej – EFRR
Łączna suma środków zaangażowanych w realizację NSS w latach 2007-2013 wyniesie około
85,56 mld euro. Z tytułu realizacji NSS średniorocznie (do roku 2015) będzie wydatkowe
około 9,5 mld euro, co odpowiada około 5% produktu krajowego brutto. Z tej sumy:
–
67,3 mld euro będzie pochodziło z budżetu UE,
–
11,86 mld euro z krajowych środków publicznych (w tym ok. 5,93 mld euro z budżetu
państwa),
–
ok. 6,4 mld euro zostanie zaangażowanych ze strony podmiotów prywatnych.
160
Łączna suma środków włączona w realizację działań rozwojowych, których głównym
elementem będzie NSS, wyniesie łącznie ponad 107,9 mld euro, w tym 85,4 mld środków
UE73.
Wsparcie projektów służących rozwojowi turystyki uzyskać będzie można w ramach:

Programu
Operacyjnego
Innowacyjna
Gospodarka,
4 Cel
szczegółowy:
Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku
międzynarodowym,
6
Oś
priorytetowa:
Polska
gospodarka
na
rynku
międzynarodowym. W ramach 6 osi priorytetowej wspierane będą działania takie jak:
przedsięwzięcia niezbędne z punktu widzenia promocji walorów turystycznych Polski,
w tym tworzenie innowacyjnych produktów i usług turystycznych, tworzenie systemu
informacji turystycznej, inwestycje w zakresie produktów turystycznych.

Wielkopolskiego
Regionalnego
Programu
Konkurencyjność
przedsiębiorstw
oraz
4.
Operacyjnego,
Restrukturyzacja
priorytety:
i
1.
wzmocnienie
potencjałów terytorialnych.
10.2. Monitoring prowadzonych działań
Wszystkie prowadzone zgodnie ze Strategią działania należy monitorować pod kątem
ich skuteczności (realizacji założonych celów i zadań). Wymagać to będzie prowadzenia
stałych, cyklicznych badań przyjazdowego ruchu turystycznego do Regionu oraz regionalnej
gospodarki turystycznej, w tym szczególnie istotne będą:
w zakresie realizacji celu strategicznego „Wykreowanie wizerunku Regionu jako
obszaru atrakcyjnego turystycznie”:

kontrola prezentacji oferty Regionu (dostępność i sposób prezentacji materiałów
promocyjnych w wytypowanych miejscach),

badania rynków docelowych w zakresie świadomości Regionu i jego oferty,
rozpoznawalności logo, kojarzenia z turystyką i wypoczynkiem (wywiady, badania
ankietowe),

liczba „wejść” na stronę internetową (pomiar statystyczny na stronie),
w zakresie realizacji celu strategicznego „Podniesienie jakości usług oferowanych w
Regionie”:
73
www.funduszestrukturalne.gov.pl
161

stały pomiar satysfakcji klientów przez gestorów usług (liczba reklamacji, liczba
pochwał i rekomendacji),

cykliczne badania opinii turystów na temat jakości usług (wywiady, badania
ankietowe),
w zakresie realizacji celu strategicznego „Stworzenie Markowych Produktów
Turystycznych”:

badania wielkości i struktury ruchu turystycznego w Regionie

badania frekwencji w podmiotach gospodarki turystycznej i towarzyszącej w Regionie

badania gestorów usług w zakresie liczby i rodzaju świadczonych usług (wywiady,
badania ankietowe),

badania poziomu satysfakcji nabywców z rozmiarów oferty (wywiady, badania
ankietowe),
w zakresie realizacji celu strategicznego „Wzrost aktywności rekreacyjnej mieszkańców
Regionu”

badania ilościowe (np. czy wzrosła liczba korzystających z obiektów i urządzeń
sportowo-rekreacyjnych – sprawozdawczość obiektów i gestorów)

badania jakościowe (np. czy zmienił się styl życia z biernego na aktywny pod
względem ruchowym, badanie poziomu zadowolenia z jakości życia w Regionie,
badania zdrowotności mieszkańców Regionu, wywiady, badania ankietowe).
Optymalnie zorganizowany system monitoringu prowadzonych działań wymagać będzie
współdziałania wszystkich podmiotów i jednostek zaangażowanych w rozwój turystyki na
terenie Regionu (w tym szczególnie branży turystycznej, władz samorządowych,
stowarzyszeń, instytucji kulturalnych i oświatowych). Szczególna rola w zakresie wspierania
Organizacji Turystycznej Leszno-Region i jej działań przypisana być powinna Centrum
Informacji Turystycznej w Lesznie, a także Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w
Lesznie, która kształci kadry na kierunku Turystyka i rekreacja oraz prowadzi badania
naukowe w zakresie turystyki.
162
ZAKOŃCZENIE
Atrakcyjność turystyczna Regionu Leszczyńskiego, zwłaszcza w zakresie turystyki
wypoczynkowej i rekreacyjnej jest niepodważalna i znajduje swoje potwierdzenie zarówno w
przeprowadzonych na potrzeby strategii badaniach, jak i w istniejącym ruchu turystycznym
na terenie Regionu. Tym niemniej, potencjał ten jest zaledwie w niewielkim stopniu
wykorzystywany z uwagi na istniejące niedostatki w zakresie oferty, infrastruktury
turystycznej i towarzyszącej, poziomu jakości oraz działań promocyjnych. Wdrożenie
sygnalizowanych w Strategii działań powinno sprzyjać przeprowadzeniu niezbędnych zmian i
poprawie tych kluczowych składników produktu turystycznego. Warunkiem niezbędnym jest
przekonanie wszystkich współtworzących produkt turystyczny o konieczności ścisłej
współpracy i zaakceptowania wiodącej roli Organizacji Turystycznej Leszno-Region w
zakresie planowania, koordynowania i kontrolowania rozwoju turystyki w Regionie.
163
LITERATURA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Dedio T. (1989): Atrakcyjność jezior obszaru młodoglacjalnego dla rekreacji (na przykładzie
jezior Polski Północno-Zachodniej). [W]: Przegląd Geograficzny t. LXI, z.1-2, s. 77-95
Deja W. 2001: Przydatność rekreacyjna strefy brzegowej jezior Polski. Wyd. Naukowe
Bogucki, Poznań
Deresiewicz J. (1966): Ziemia Leszczyńska. PWN, Warszawa
Kondracki J. (1994): Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne. PWN, Warszawa
Dziemianowicz W. (2005): Ranking atrakcyjności inwestycyjnej miast Polski – refleksje po
czterech edycjach badań. [W]: Prace i Studia Geograficzne, t. 35. Wydział Geografii i Studiów
Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Frankiewicz E., Osieczna Zapis historyczny. Bezpłatny dodatek książkowy „Głosu”. Drukiem
Drukarni Leszczyńskiej, Leszno 1939, s.98-111
Gniazdowska M., (2005): Mapa turystyczna Leszno Region (1:85 000), wyd. Piertuska &
Mierkiewicz, Poznań
Katalog zabytków sztuki w Polsce. T.V woj. Poznańskie, powiat wolsztyński z. 28, 1970;
powiat leszczyński z. 12,1975;
Kondracki J. (1994): Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne. PWN, Warszawa
Krzymowska-Kostrowicka A. (1997): Geoekologia turystyki i wypoczynku. Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa
Kucharski B., Zgodziński B. (1990): Leszno i okolice. Przewodnik. Wyd. Poznańskie, Poznań
Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J. (1998): Geografia turystyki Polski. PWE,
Warszawa
Latosińska J., Włodarczyk B. (2004): Potencjał turystyczny Pojezierza Sławskiego. Turyzm
14/1, Łódź
Lorek G., Kuźniak S. 1998: Przewodnik przyrodniczy po Ziemi Leszczyńskiej. Wydział
rolnictwa i Ochrony Środowiska Urząd Wojewódzki w Lesznie
Lorek G. (2005): Mapa turystyczna Leszno Region (1:85 000), wyd. Piertuska Mierkiewicz,
Poznań,
Lorek G., Kuźniak S., Dobroń M., Karg J., Schubert J., Wilk W. (1998): Przewodnik
przyrodniczy po Ziemi Leszczyńskiej. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu
wojewódzkiego w Lesznie, Leszno
Łęcki W. (red.) (2004): Wielkopolska. Nasza kraina. Wyd. Kurpisz, Poznań
Majątki wielkopolskie, powiat leszczyński T. IV 1996
Moliński Z. (1999): Przewodnik po Lesznie i okolicach. Wyd. Urząd Masta Leszna
Piwoń A. (red.) (1996): Kalendarium miasta Leszna. Wyd. Urząd Miasta Leszna
Poślednik M., Pużanowska U. (2004): Zasoby turystyczne subregionów – wyniki prac
warsztatowych. [W]: Wielkopolska Gościnna. Rozwój turystyki na obszarach wiejskich w
Wielkopolsce, Poznań
Pułkownik T. 2004: Przemęcki Park Krajobrazowy. Ocena możliwości rozwoju sportów
wodnych. Praca licencjacka pod kierunkiem A Zajadacz. Materiały archiwalne PWSZ, Leszno
Rąkowski G. (red.), 2002: Parki krajobrazowe w Polsce. Instytut Ochrony Środowiska,
Warszawa
Regiony klimatyczne Polski (1982) według W. Okołowicza. Geoprojekt, Warszawa
Rybczyński A. red. (1993): Województwo leszczyńskie. Informacja o stanie środowiska.
Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie
Sołowiej D. (1992): Weryfikacja ocen integralnych atrakcyjności środowiska przyrodniczego
człowieka w wybranych systemach rekreacyjnych. Wyd. Naukowe UAM, Poznań
Szymańska K., Maćkowiak M. (2005): Mapa turystyczna Leszno Region (1:85 000), wyd.
Piertuska & Mierkiewicz, Poznań
Świderski B., Ilustrowany opis Leszna i Ziemi Leszczyńskiej. Nakład Księgarni A. Krajewicza,
Leszno, 1928, s. 203 – 207
Topolski J. (red.) (1997): Historia Leszna. Wyd. Urząd Miasta Leszna
Warszyńska J. (red.), 2000: Geografia turystyczna świata, cz. I, Wyd. Naukowe PWN
Woś A. (1999): Klimat Polski. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
164
32.
33.
Zaręba D. 2000: Ekoturystyka .Wyzwania i nadzieje. PWN, Warszawa
Zimniewicz K., 2005: Zarządzanie polskimi parkami krajobrazowymi. Próba diagnozy. AE w
Poznaniu
DOKUMENTY, RAPORTY, INFORMATORY, AKTY PRAWNE
1.
Informacja o stanie środowiska. Województwo leszczyńskie, 1993. Wydział Ochrony
Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie
2.
Materiały Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, delegatura w Lesznie
3.
Obwieszczenie Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie z
dnia 13.05.1996 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Leszczyńskiego nr 22, poz. 89).
4.
Plan rozwoju lokalnego powiatu leszczyńskiego do roku 2013, Starostwo Powiatowe w Lesznie
5.
Plan urządzania lasu Nadleśnictwa Karczma Borowa (na okres 01.01.2005-31.12.2014).
Program ochrony przyrody. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu, Biuro
Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie, Oddział w Poznaniu
6.
Raport o stanie środowiska w województwie wielkopolskim w 2002 r. Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Poznaniu
7.
Raport o stanie środowiska w województwie wielkopolskim w 2004 r. Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Poznaniu
8.
Rozporządzenie nr 115a/91 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 25 listopada 1991 r. w sprawie
powołania Przemęckiego Parku Krajobrazowego, za K. Zieniewicz, 2005
9.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.)
10. Stan czystości wód w zlewni Kościańskiego Kanału Obry. Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Poznaniu, Delegatura w Lesznie. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Leszno,
2002;
11. Stan czystości wód w zlewni Południowego Kanału Obry, Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Poznaniu, Delegatura w Lesznie. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Leszno,
2001
12. Strategia rozwoju gminy Przemęt na lata 2004-2011, Urząd Gminy Przemęt
13. Strategia rozwoju miasta Leszna, Urząd Miasta w Lesznie
14. Strategia rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim. Diagnoza. Instytut Turystyki,
Warszawa, wrzesień 2006 (projekt)
MAPY
1.
2.
3.
4.
Atlas Środowiska Geograficznego Polski. Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i
Przestrzennego Zagospodarowania, Warszawa, 1994
Powiat Leszno (1: 75 000), Informacja Turystyczna, Leszno, 2000
Leszno Region. Mapa turystyczna (1: 85 000), wyd. Piertuska & Mierkiewicz, Poznań, 2005
Leszno Region. Mapa rowerowa (1: 55 000), wyd. Piertuska & Mierkiewicz, Poznań, 2005
STRONY INTERNETOWE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
www.intur.com.pl
www.leszno-region.pl
www.zpp.pl
http://www.unia.leszno.pl
http://natura2000.mos.gov.pl
http://pl.wikipedia.org
165
Spis tabel
Tab.1.Powierzchnia, ludność i gęstość zaludnienia jednostek terytorialnych Regionu
Leszczyńskiego
Tab.2.Wybrane parki zabytkowe Regionu Leszczyńskiego
Tab.3. Ślady osadnictwa w Regionie Leszczyńskim.
Tab.4. Znane osoby związane z Regionem Leszczyńskim.
Tab.5. Imprezy o randze międzynarodowej w Lesznie.
Tab. 6. Osiągnięcia drużyny KS Unia Leszno.
Tab.7. Tematyczne szlaki rowerowe Regionu Leszczyńskiego.
Tab.8. Główne szlaki kajakowe w Regionie Leszczyńskim.
Tab.9. Atrakcyjność jednostek terytorialnych Regionu Leszczyńskiego dla turystyki
wypoczynkowej (w skali kraju).
Tab. 10. Atrakcyjność jednostek terytorialnych Regionu Leszczyńskiego dla turystyki
krajoznawczej (w skali kraju).
Tab.11. Przydatność wybranych jezior Regionu Leszczyńskiego dla programów rekreacyjnych.
Tab.12. Ocena atrakcyjności turystycznej subregionu leszczyńskiego.
Tab.13. Atrakcyjność turystyczna Regionu Leszczyńskiego w opinii odwiedzających.
Tab. 14. Proponowane hasła reklamowe promujące wizerunek Regionu Leszczyńskiego.
Tabela 15. Baza noclegowa Regionu Leszczyńskiego (stan na dzień 31.12.2005).
Tabela 16. Baza agroturystyczna Regionu Leszczyńskiego (stan na dzień 31.12.2005).
Tabela 17. Baza gastronomiczna Regionu Leszczyńskiego (stan na dzień 31.12.2005).
Tabela 18. Urządzenia komplementarne infrastruktury drogowej Regionu Leszczyńskiego.
Tab. 19. Obiekty sportowo-rekreacyjne Regionu Leszczyńskiego (stan na dzień 31.12.2005).
Tab.20. Obiekty i urządzenia kulturalno-rozrywkowe Regionu Leszczyńskiego (stan na dzień
31.12.2005).
Tab. 21. Imprezy kulturalno-rozrywkowo-rekreacyjne w Regionie Leszczyńskim.
Tab.22. Pozostałe obiekty i urządzenia usługowe Regionu Leszczyńskiego (stan na dzień
31.12.2005).
Tab.23. Największe jeziora w Regionie Leszczyńskim.
Tab.24. Typy siedlisk leśnych na obszarze Nadleśnictwa Karczma Borowa
Tab.25. Rezerwaty przyrody – istniejące
Tab. 26. Najważniejsze ograniczenia i nakazy w Przemęckim Parku Krajobrazowym.
Tab. 27. Obszary chronionego krajobrazu w granicach Regionu Leszczyńskiego.
Tab. 28. Pomniki przyrody.
Tab. 29. Ocena jakości wód podziemnych Regionu Leszczyńskiego w punktach badawczych
sieci regionalnej Wielkopolskiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w 2004 r.
Tab. 30. Jeziora Regionu Leszczyńskiego w zlewni Kanału Wonieść z Samicą Osiecką.
Tab. 31. Jeziora Regionu Leszczyńskiego w zlewni Południowego Kanału Obry.
Tab.32. Depozycja zanieczyszczeń na powierzchni ziemi w punktach pomiarowych na terenie
powiatu leszczyńskiego.
Tab.33. Rozkład średnioroczny stężeń dwutlenku siarki i dwutlenku azotu w powietrzu.
Tab.34. Stężenie średnioroczne zanieczyszczeń powietrza w 2004 r. (wg WSSE i WIOŚ).
Tab. 35. Bilans odpadów (Mg) w 2004 r.
Tab.36. Wybrane wskaźniki potencjału rozwojowego Leszna i gmin Regionu Leszczyńskiego
(stan na dzień 31.12.2005).
Tab.37. Zagadnienia organizacyjne rozwoju turystyki w Lesznie i Regionie.
Tab.38. Zagadnienia finansowe rozwoju turystyki w Regionie Leszczyńskim.
Tab. 39. Korzystający z noclegów (w tym turyści zagraniczni) w obiektach turystycznych
Polski, Wielkopolski, miasta Leszna i Regionu Leszczyńskiego (bez Leszna) w tys. osób.
Tab.40. Analiza SWOT dla rozwoju turystyki w Regionie Leszczyńskim.
Tab.41. Działania dla rozwoju markowego produktu turystycznego KAJAKOWY SZLAK
KONWALIOWY w ramach turystyki wodnej aktywnej i wypoczynkowej nad wodą.
str.
9
17
19
43
45
49
56
66
67
68
71
74
76
78
81
81
83
84
86
88
88
89
93
96
98
100
101
102
104
104
105
105
105
106
107
108
110
111
113
123
135
166
Tab.42. Działania dla rozwoju markowego produktu turystycznego ŻUŻEL w ramach turystyki
sportowej.
Tab.43. Działania dla rozwoju markowego produktu turystycznego POD NIEBEM LESZNA w
ramach turystyki sportowej.
Tab.44. Działania dla rozwoju markowego produktu turystycznego KONFERENCJE W
REGIONIE LESZCZYŃSKIM w ramach turystyki biznesowej.
Tab.45. Działania dla rozwoju markowego produktu turystycznego LESZCZYŃSKIE SMAKI
w ramach turystyki na terenach wiejskich.
Tab.46. Działania dla rozwoju markowego produktu turystycznego LESZCZYŃSKIE PO
KRÓLEWSKU w ramach turystyki miejskiej i samochodowej.
Tab.47. Działania dla rozwoju markowego produktu turystycznego PIĘKNO UKRYTE W
DREWNIE w ramach turystyki samochodowej.
Tab.48. Działania dla rozwoju markowego produktu turystycznego W KRAINIE PTASIEGO
ŚPIEWU w ramach turystyki pieszej.
Tab.49. Działania dla rozwoju markowego produktu turystycznego LESZCZYŃSKIE
ROEWROSTRADY w ramach turystyki rowerowej.
Tab. 50. Działania dla rozwoju markowego produktu turystycznego SZLAK KONNY KRÓLA
STANISŁAWA w ramach turystyki konnej.
Spis rycin
Ryc.1. Obszar objęty działalnością organizacji turystycznej Leszno Region na tle podziału
administracyjnego Wielkopolski.
Ryc.2. Ocena atrakcyjności jezior Przemęckiego Parku Krajobrazowego.
Ryc. 3. Rodzaje uprawianych sportów wodnych w Przemęckim Parku Krajobrazowym
Ryc. 4. Ocena infrastruktury umożliwiającej uprawianie sportów wodnych w PPK.
Ryc.5. Średnia ocena wybranych aspektów atrakcyjności turystycznej Regionu Leszczyńskiego
w opinii odwiedzających.
Ryc.6. Ocena jakości usług oferowanych w wykorzystywanym obiekcie noclegowym (skala 1
do 5).
Ryc.7. Opinia przyjezdnych na temat jakości usług oferowanych w miejscowościach Regionu
Leszczyńskiego (skala 1 do 5).
Ryc. 8. Liczba korzystających z noclegów w Regionie Leszczyńskim (bez miasta Leszna) w
latach 1995-2005 (w tys. osób).
Ryc. 9. Liczba korzystających z noclegów obiektach miasta Leszna w latach 1995-2005 (w tys.
osób).
Ryc. 10. Miejsca zamieszkania turystów przyjeżdżających do Regionu Leszczyńskiego.
Ryc. 11. Czas pobytu odwiedzających w Regionie Leszczyńskim.
Ryc. 12. Deklarowana liczba przyjazdów do Regionu Leszczyńskiego.
Ryc. 13. Sposób spędzania czasu podczas wakacyjnego pobytu w Regionie Leszczyńskim.
Ryc.14. Obiekty noclegowe wykorzystywane przez turystów przyjeżdżających do Regionu
Leszczyńskiego.
Ryc.15. Turyści zagraniczni w strukturze klientów podmiotów gospodarki turystycznej w
Regionie Leszczyńskim.
Ryc. 16. Kraje pochodzenia zagranicznych klientów podmiotów turystycznych Regionu
Leszczyńskiego.
137
138
140
141
144
149
152
155
157
str.
10
72
72
73
76
82
89
113
114
115
116
117
117
118
119
120
167
ANEKS
Bukowiec
Kaszczor*
*Wieleń
Zaobrzański
Przemęt*
Gmina
Tab. Obiekty zabytkowe w Regionie Leszczyńskim
Zamki/pałace
Dwory
Zabytkowe parki
Kościoły
Kapliczki/pomniki
Kościół par p.w. Św. Jana
Chrzciciela (bud. 1651-90, . barok.)
i dawny klasztor Cystersów (1604
r.); 1742 – zniszczone pożarem,
odbudowane, restauracja kościół
1883-6. Po 1914 częściowa
rozbiórka klasztoru (zachowany
krużganek klasztorny, budynek
poklasztorny – barokowy)
kościół fil. p.w. śś Piotra i Pawła,
proboszcz wzm. 1281 r. Obecny zb.
w poł. XVII w., wzniesiony na
miejscu starszego (z XIw.);
Kościół fil św. Andrzeja wzm. 1422,
obecny wzn. w pocz. XIX w.
Kościół (XVIII w.)
Krużganek zakonny z
kaplicą i ołtarzykiem
późnorenesansowym z
pocz. XVII w.
Kościół XVIII w. Klasztor
Cystersów
Figura Św. Jana
Nepomucena
(barok. XVIII w.)
Kościół wzm. 1404 r., obecny
wzniesiony w 1825 r. pozbawiony
cech stylowych
Inne
Budynek poklasztorny
barokowy z pocz. XVII w.
Figura Św. Jana.
Nepomucena (XVIII w.
późnobarok.)
Na cmentarzu
przykościelnym nagrobki
empirowe (XIX w.)
Brama kościelna z I poł.
XIX w.
Dąbcze
Kościół fil. proboszcz wzm. 1391
r.Obecny zbudowany 1666-68 r.
Górka
Duchowna
Goniembice
Gołanice
Drzeczkowo
Dłużyna
Długie Stare
Kościół, parafia wzm. 1421 r.
Obecny wzniesiony w XV w.
rozbudowany w 1769 r.
Założenia dworskie;
2 dwory: stary dwór,
późnobarokowy z 4 ćw.
XVIII w., przebudowany
w XIX w.; nowy dwór
zb. ok. poł. XIX w. w
stylu gotyku
romantycznego
zb. w pocz. XIX w.,
murowany
Park krajobrazowy
z okazami starych
drzew (graby)
Figura św. Jana
Nepomucena,
przydrożna z piaskowca
(1742)
Na cmentarzu kościelnym
nagrobki z piaskowca (I
poł. XVIII w.)
Kościół drewniany wzniesiony ok.
1660 r. Obecny murowany,
zbudowany 1841 r.
Plebania (1843 r.)
Kościół fil. pierwotny wzm 1425 r.
Obecny zbud. 1775 r.
Brama późnobarok. ok.
1775 r., murowana;
Dawna kuźnia zb. 1845,
neogotycka
Kościół, 1419 wzm. proboszcz;
obecny zbudowany w 1782 r.,
późnobarokowy
Kościół, 1395 wzm. proboszcz.
Obecny murowany wzn. w 1815 r.,
bez określonych cech stylowych
Kościół, w 1610 r. wzn. kościół
murowany, po pożarze w 1691 r.
odnowiony. Ołtarz główny
późnobarokowy
169
Jabłonna
Kościół wzm. 1376 r. Obecny z
przełomu XVIII i XIX w.,
murowany, bezstylowy.
Jezierzyce
Kościelne
Kościół, proboszcz wzm. 1466.
Obecny zbud. w 1806 r., drewniany
Kaczkowo
Parafia zał. w XIII lub XIV w. 1674
r. wzniesiono nowy kościół,
drewniany
Krzycko
Wielkie
Krzycko Małe
Kąkolewo
Parafia wzm. 1426. Nowy kościół
murowany zbud. w 1501 r,
odnawiany 1600 i 1719, gruntownie
przebudowany 1790-97. Barokowoklasycystyczny z wykorzystaniem
murów późnogotyckich, otoczony
murem z bramą późnobarokową z 2
poł. XVIII w.
Kościół wzm. 1418r. Obecny
murowany, neogotycki, wzniesiony
w 1892 r. Na cmentarzu kościelnym
płyty, nagrobne: barokowa ok. poł.
XVIII w., rokokowa 2 poł. XVIII w.
Figury przydrożne
(obecnie na murze
cmentarnym): Św.
Floriana, barokowa
XVIII w., Św.
Wawrzyńca 1. poł. XIX
w., Św. Jana
Nepomucena nawpół
ludowa, z piaskowca
Dwór zbud. ok. poł.
XVIII w. Gruntownie
odnowiony ok. 1960 r.,
barokowy, adaptowany
na ośrodek zdrowia
170
Lasocice
Proboszcz wzm. 1333 r. Obecny
kościół zbudowany 1930 r.
murowany, bezstylowy
171
Leszno
Dawny pałac w
2.poł XVI w. lub
pocz. XVII w.
budowa nowej
rezydencji
Leszczyńskich
zapewne na miejscu
obecnej. Zniszczona
pożarem, odbud.
XVII/XVIII w. przez
R. Leszczyńskiego
lub jego syna króla
Stanisława.
Barokowy,
murowany z cegły
Kościół par. pod wezw. Św.
Mikołaja. Proboszcz wzm. 1410 r.
Obecny kościół budowany od ok.
1682 lub 1687 do 1695, barokowy;
Dawny zbór Braci Czeskich pod
wezw. Św. Jana. Zwany także
reformowanym lub kalwińskim.
Zbud. 1652-4. Odbudowany 1658,
1714-16. Od 1945 r. katolicki.
Zewnątrz o charakterze
późnogotyckim, wystrój barokowy,
murowany.
Dawny Zbór Luterański p.w. Św.
Krzyża wzn. 1635 r. Budowa
obecnego od 1711 -30. Barokowy,
murowany z cegły. Mur i
lapidarium – cmentarz
przykościelny z ok. pocz. XVIII w.,
otoczony murem ceglanym, płyty i
pomniki nagrobne piaskowcowe.
Dawne gimnazjum-szkoła
elementarna Braci
Czeskich założ. 1555.
Obecny budynek zbud. ok.
1712 r., wielokrotnie
przebudowywany,
barokowy;
Dawny dom Dzwonnika
zbud. w XVIII w., przy
cmentarzu kościelnym od
pd;
Dawna pastorówka –
obecnie muzeum okręgowe
budynek barokowy z 1.poł.
XVIII w.
Dawna Synagoga zbud.
1626, wielokrotnie
przebudowywana,
restaurowana, niemal
całkowicie zatraciła cechy
zabytkowe. Obecnie dział
judaistyczny muzeum
okręgowego;
Pozostałości fortyfikacji
ziemnych wzn. 1636-9,
zniesione 2. poł. XIX w.,
po obu stronach ul.
Narutowicza;
Ratusz zbud. 1637-9,
odbudowany w obecnej
postaci 1707-8, barokowy,
murowany z cegły;
Dawny szpital p.w. Św.
Jerzego, zbud. 1688,
przebudowany, barokowy
(ul. Szkolna 21);
Dawny Hotel Polski zb. ok.
1820-30, cechy
późnoklasycystyczne (ul.
B. Chrobrego nr 3)
Dawna poczta zbud. XVIII
w., gruntownie
przebudowana (ul. B.
Chrobrego 13/14);
Domy. Rynek wzn. w XVII
i XVIII w., przebudowane
przeważnie w XIX i XX
w., murowne z cegły,
otynkowane. Fasady często
o cechach barkowych,
172
Lubonia
Dwór zb. XVIII/XIX w.,
murowany z cegły,
kaplica o cechach
neogotyckich.
Mórkowo
Proboszcz wzm. 1405. Obecny
kościół zb. 2.poł XVI w.,
późnogotycki, z zewnątrz
zniekształcony dobudową wieży i
przeróbkami neogotyckimi.
Niechłód
Proboszcz wzm. 1426. Obecny
kościół zb. w XVIII w. wewnątrz
elementy barokowe.
Osieczna
Oporowo
Dwór zb. ok. 1800 r.,
rozbudowany ok. 1900 r.
o skromnych cechach
klasycyzmu z
dobudowanymi
skrzydłami
późnobarkowymi
74
Zamek murowane
fortalicjom zb. w
XV w. W 1655
zniszczony pożarem,
odbudowany.
Gruntowna
rozbudowa ok. 1890
r. pozbawiła do w
dużej mierze
wartości
zabytkowych.
Użytkowany jako
sanatorium dla
dzieci, nad J.
Łoniewskim
Parafia istniała przed 1310 r. kościół
drewniany z XVI w.. Obecny zb.
1640 r., restaurowany. Ołtarz
główny późnobarokowy. Na
cmentarzu kościelnym kaplica
grobowa, murowana z 1839 r.
Kościół p.w. Św. Trójcy wzm. 1397.
Obecny zb. w1540 r. późnogotycki,
zbarokizowany;
Brama w murze otaczającym
kościół, późnobarokowa ok. 1777 r.;
Kościół i klasztor reformatów, ok.
1630 r. pierwsze budynki
drewniane. Obecny z 1729-33,
późnobarokowy, wyposażenie
wnętrza jednolite, rokokowe;
Klasztor o skromnych cechach
barokowych, w zrębie z 1680-2,
przebudowany i odnowiony,
remontowany z zatarciem
niektórych cech zabytkowych
Wiatraki na wzniesieniu,
przy drodze do Leszna.
Drewniane koźlaki.
Pochodzą one z XVIII
wieku: 1761 r., 1763 r. oraz
najstarszy z 1729 r.74
Upamiętnione są stoczoną
na tym wzgórzu bitwą w
Powstaniu Wielkopolskim
Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, delegatura w Lesznie, 2006
173
Pawłowice
Park założony
częściowo na
miejscu dawnego
ogrodu włoskiego
ok. 1783-85
Dwór zb. XVIII/XIX,
murowany z cegły,
otynkowany
Rojaczyn
Kościół par. wzm. 1395, obecny zb.
na innym miejscu jako kaplica
dworska 1597, zbarokizowany
Naprzeciw kościoła
barokowa, kamienna
figura przydrożna z datą
1743 Św. Józefa z
Dzieciątkiem; we wsi 2
rzeźba Chrystusa
Frasobliwego,
drewniana, ludowa
Kościół par. pierwotny z XIII w.,
obecny murowany, zb. 1850-1,
odnowiony o cechach
neoromańskich
Figura przydrożna Św.
Jana Nepomucena,
barokowa 2.poł. XVIII
w.
Figura przydrożna
Chrystusa Frasobliwego,
ze sztucznego kamienia
z 1879 r.
Robaczysko
Radomicko
Zespół pałacowy W
XVIII 1.poł.XVIII
w.dwór drewniany.
Obecny pałac zb.
1779-83. zespół
klasycystyczny.
Dekoracja wnętrz
klasycystyczna,
sztukatorska, galerie,
oficyny, domki
odźwiernych
Dwór zb. XVIII/XIX w.,
późnobarokowy,
murowany
174
Rydzyna
Rezydencja.
Murowany zamek
zb. 1 ćw. XV w., na
jego fundamentach
zb. 1685-95 zamek
barokowy, o
elewacjach
późnobarokowych
1742-55. Murowany
z cegły, w partiach z
XV w. o układzie
gotyckim z użyciem
kamienia,
otynkowany. Po
pożarze w 1945 r.,
odbudowany 195065, kompozycja
przestrzenna
rezydencji
barokowa;
Brama i mist zb. ok.
1750 r.,
późnobarokowe;
Oficyny i budynki
gospodarcze zb.
1750-62r.;
Lapidarium na
dziedzińcu przed
oficynami
zgromadzone
fragmenty rzeźb:
rzeźba 1. Figura św.
Józefa z
dzieciątkiem,
kamienna, barokowa
z ok. poł. XVIII w.,
zachowana do
polowy; 2-3 – dwie
rzeźby sfinksów,
kamienne, 4 –
fragmenty
rokokowej fontanny
ogrodowej z
piaskowca, 5-7
wazony ogrodowe
rokokowoklasycystyczne, wyk.
ok. 1770 r.;
zabudowa folwarku
Kłoda –
Pierwotny założony
współcześnie z
budową zamku, ok.
1685-95, regularny,
francuski, otoczony
kanałem łączącym
się z fosą zamkową.
Obecnie zachowały
się częściowo
kanały z alejami
lipowymi. W parku
budynki: Nowej
Oranżerii z ok.
1770-80 –
przebudowanej na
mieszkania i
strzelnica z 1773 r.,
remontowana 1845
i 1972.
Kościół par. wzm. 1406, obecny
wzn. 1746-51, późnobarokowy,
plebania, bud. 1765-1774,
przebudowana w XIX w.;
Kościół poewangelicki zb. 1779-83,
późnobarokowy, użytkowany jako
magazyn, zniszczony.
Pomnik Trójcy Św. Na
środku Rynku 1760-1
rokokowy, z piaskowca;
Kapliczka przydrożna na
przedmieściu
leszczyńskim z datą
1703, odnowiona
całkowicie po 1945,
pozbawiona wyraźnych
cech stylowych.
Dawny konwent pijarów
zb. ok. 1780 r.
równocześnie z
symetrycznym budynkiem
kolegium (rozebranym),
użytkowany przez szkołę,
pozbawiony niemal
wartości zabytkowej;
Ratusz zb. 1752, barokowy;
Domy przy rynku –
najstarsze z 1. poł w.
XVIII, przebudowane,
niektóre wzn. Na nowo lub
przebudowane ok. 1900 r.,
przeważnie o konstrukcji
mieszanej: murowane z
cegły i konstrukcji
szkieletowej wypełnianej
gliną.
175
Świerczyna
Świeciechowa
Trzebiny
Wilkowo
Leszczyńskie
Pałac data
wzniesienia I dworu
nieznana. Obecny
wzn ok. 1680-90,
gruntownie
przebudowany,
barokowy o cechach
neorenesansowych.
zdewastowany
Kościół par. wzm. 1412, obecny zb.
3.ćw. w. XVII, drewniany,
konstrukcji zrębowej, przy nawie
kaplica o cechach neogotyckich;
Kaplica na cmentarzu grzebalnym,
przeniesiona na obecne miejsce z
Osiecznej w 1854 r., drewniana
Kościół par. , 1409 wzm. proboszcz.
Obecny zb. 1.poł. XV w. 1730-50
całkowicie przebudowany,
remontowany, barokowy z gotycką
wieżą;
Brama w murze otaczającym
cmentarz kościelny z końca XVIII
w., odnawiana 1927,
późnobarokowa
Figura przydrożna na
cokole z 1929 r.- rzeźba
Św. Jana Nepomucena
późnobarokowa
2.poł.XVIII w. z
piaskowca
Kościół prar., proboszcz wzm. 1421.
Obecny kościół wzn. XVI w.,
restaurowany, w zrębie
późnogotycki, na skutek
przebudowy niemal stracił cechy
stylowe, murowany z cegły
Figura przydrożna na
nowszym cokole rzeźba
Św. Jana Nepomucena,
barokowa 1740 r.
Figury przydrożne: 1.
św. Jana Nepomucena,
barokowa 2. ćw. XVIII
w., kamienna, barokowy
cokół, na którym rzeźba
świętego; 2. Matki
boskiej z Dzieciątkiem,
barokowa XVIII w.,
przemalowana
W parku
krajobrazowym zał.
po poł. W. XIX
obelisk barokowy
ok. 1706 r.,
kamienny z płaskorzeźbionymi
scenami Sądu
Ostatecznego i
Pasji. Na skraju
praku kaplica
grobowa,
neogotycka
2.poł.XIX w., z
ołtarzykiem
marmurowym,
neorenesansowym
176
Włoszakowice
Wolkowo
Zaborowo
Zbarzewo
Zespól pałacowy
XV-XVI w. wzm.
fortalicjom. Ok.
1641-3 budowa
pałacu. Obecny zb.
1749-52 jako
pałacyk myśliwski
dla księcia A.
Sułkowskiego,
przebudowy XIX i
XX w. zniekształciły
pierwotna, barokową
konstrukcję;
późnobarokowy,
murowany z cegły,
oficyny wzn. XVIII
w.
Kościół par.; Parafia wzm. 1409.
Obecny zb. 1640-43,
wczesnobarokowy, murowany z
cegły
Dwór z ok. poł. XIX w.
późnoklasycystyczny,
murowany, kaplica
dworska zb. 1847 do
1964 neogotycka,
przebudowana,
pozbawiona cech
zabytkowych
Kościół fil. zb. jako zbór
ewangelicki w poł. XVII w.,
odnowiony lub zb. na nowo 1795
restaurowany, konstrukcji
szkieletowej, wypełnionej cegłą,
elementy barokowego wyposażenia
Kościół par. zb. 1470, restaurowany
2. Pol. XVII w., gotycki, murowany
z cegły
wzm.-wzmiankowany, wzn.-wzniesiony, zb. - zbudowany
Źródło: Katalog zabytków sztuki w Polsce. T.V woj. Poznańskie, *powiat wolsztyński z. 28, 1970; powiat leszczyński z. 12,1975; Majątki wielkopolskie, powiat leszczyński T. IV 1996
177
Download