Zapraszamy na bezpłatne, współfinansowane z UE szkolenia dla

advertisement
„Kompleksowy program wsparcia dla pracowników oświaty subregionu leszczyńskiego”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego
Zapraszamy na bezpłatne, współfinansowane z UE szkolenia dla nauczycieli w
ramach projektu „Kompleksowy program wsparcia dla pracowników oświaty
subregionu leszczyńskiego”.

Zapraszamy do współpracy pracowników instytucji oświatowych wszystkich szczebli, którzy byliby zainteresowani
uzyskaniem wsparcia w procesie podniesienia swoich kompetencji zawodowych, nabyciem nowych kwalifikacji oraz
zwiększenia swojej konkurencyjności na rynku pracy.

Projekt skierowany jest do kadry nauczycielskiej i pracowników instytucji oświaty z terenu powiatu leszczyńskiego,
gostyńskiego, kościańskiego, rawickiego, wolsztyńskiego.
Projekt skierowany jest do byłych i obecnych pracowników następujących instytucji:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne oraz inne formy wychowania
przedszkolnego;
szkoły:
 podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i
mistrzostwa sportowego,
 gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi,
sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego,
 ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z od-działami integracyjnymi,
dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze i leśne,
 artystyczne;
placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie
zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego;
placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia
zawodowego, umożliwiające uzyska-nie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
placówki artystyczne – ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych;
poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne udzielające dzieciom, młodzieży,
rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku
kształcenia i zawodu;
młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16
ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację
odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego
zamieszkania;
zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli;
biblioteki pedagogiczne;
kolegia pracowników służb społecznych.
1
Realizator:
Fundacja Edukacji, Innowacji i Wdrażania Nowoczesnych Technologii
ul. Wyspiańskiego 13/6
60-751 Poznań
„Kompleksowy program wsparcia dla pracowników oświaty subregionu leszczyńskiego”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego

W ramach projektu oferujemy 4 bardzo atrakcyjne ścieżki rozwoju zawodowego, w poszukiwanych na rynku pracy
branżach takich jak : Organizacja i Zarządzanie Oświatą, Kadry i Płace / Księgowość, Doradztwo Zawodowe i
Edukacyjne oraz inne stanowiska administracyjno / biurowe.
HARMONOGRAM PROJEKTU SZKOLENIOWEGO:
I.
Poradnictwo zawodowe - udział w szkoleniach poprzedzony jest indywidualnym poradnictwem zawodowym oraz
opracowaniem indywidualnej ścieżki kariery.
Indywidualne poradnictwo zawodowe (obejmuje 1 godziną poradnictwa na osobę oraz możliwość wykorzystania
dodatkowych 2h poradnictwa). Jego celem jest zapobieżenie utracie aktywności zawodowej przez Uczestników Projektu
oraz analiza opcji kształcenia i sytuacji na rynku pracy. Po przeprowadzeniu poradnictwa zostanie indywidualnie dobrana
jedna z 4 ścieżek rozwoju:
I.

Ścieżka Szkolenia i Własna Firma (WF)

Ścieżka Szkolenia i 3-miesięczny staż (SiS)

Ścieżka Szkolenia i Poradnictwo Psychologiczne (SiPP)

Ścieżka Studia Podyplomowe i Poradnictwo Zawodowe (SPiP)
Ścieżka Własna Firma (WF)
Ścieżka składa się z następujących elementów:
PRZEZ ZŁOŻENIEM BIZNES PLANU
I PRZED OTRZYMANIEM DOFINANSOWANIA NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
a.
b.











Szkolenie indywidualne w zakresie tematyki związanej z planowaną branżą podnoszące/
uzupełniające/ zmieniające kwalifikacje zawodowe i osobiste uczestnika dobrane pod kątem
prowadzenia działalności gospodarczej w wybranej branży.
Doradztwo Grupowe które obejmuje 10 dni, 80 godzin lekcyjnych (8h x 45 min/h.). W jego skład
wchodzi:
5 dniowe doradztwo grupowe (40h) w zakresie umiejętności twardych:
rejestrowanie Działalności Gospodarczej (2h),
znajomość zasad odprowadzania podatków, opłacania ubezpieczeń społecznych i innych obowiązków
prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (8h),
przygotowywania biznesplanu (16h),
planowania strategii funkcjonowania działalności gospodarczej (6h),
marketingu i rozwijania działalności gospodarczej (8h).
5 dniowe doradztwo grupowe (40h) w zakresie umiejętności miękkich:
tworzenia organizacji inteligentnej i chwytanie szans biznesowych (16h),
pozyskiwania klientów i zarządzania relacjami (10h),
zarządzania czasem (4h)
technik negocjacji i sprzedaży (10h)
2
Realizator:
Fundacja Edukacji, Innowacji i Wdrażania Nowoczesnych Technologii
ul. Wyspiańskiego 13/6
60-751 Poznań
„Kompleksowy program wsparcia dla pracowników oświaty subregionu leszczyńskiego”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego
PROCES PRZYGOTOWAWCZY DO ZŁOŻENIA BIZNES PLANU
I OTRZYMANIA DOTACJI NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODACZEJ
a.
b.
c.
Każdy Uczestnik przygotowujący się do złożenia wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na założenie
działalności gospodarczej otrzymuje indywidulane doradztwo (2h na osobę) w zakresie konstrukcji biznesplanu,
opiniowania pomysłów i analizy SWOT.
Uczestnicy przygotują i złożą wnioski na przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz dofinansowanie
pomostowe.
24 Uczestników których Biznes Plan otrzymał najwięcej punktów, otrzyma bezzwrotne dofinansowanie na
założenie działalności gospodarczej w wysokości 20 000,00 PLN brutto oraz przez 6 miesięcy wsparcie
pomostowe w wysokości 1250zł/m-c oraz doradztwo strategiczne (5h) z praktykiem biznesu, w celu
rozwiązania bieżących problemów.
Firma może być założona wg pomysłu uczestnika lub może być prowadzona wg jednej
zaproponowanych przez nas koncepcji:
1.
2.
z dwóch
Pisarz contentu do portali internetowych, PRACA ZDALNA,
Trener do kształtowania kompetencji kluczowych z uwzględnieniem umiejętności uczenia się i rozwoju własnych uzdolnień
u uczniów szkół podstawowych.
Co oferujemy?

zapewnienie ciągłości zleceń i prowadzenie procesu sprzedaży,

know-how prowadzenia działalności gospodarczej i biznesowej,

szkolenia niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej,

unikalne doświadczenie w prowadzeniu kursów dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych (Firma Trenerska),

wyłączność w prowadzeniu działalności na terenie powiatu (Firma Trenerska),


bieżące wsparcie w prowadzeniu firmy (księgowe, administracyjne, produktowe),
pomoc przy tworzeniu własnych autorskich produktów edukacyjnych dystrybuowanych w ramach sieci franczyzowej
(Firma Trenerska),
prowadzenie działań marketingowych,
dostęp do regularnie aktualizowanych profesjonalnych materiałów dydaktycznych (Firma Trenerska),
wymiana doświadczeń w ramach sieci (firma Trenerska),
doradztwo i wsparcie techniczne.




II.
Ścieżka Szkolenia i 3-miesięczny staż (SiS)
Ścieżka składa się z następujących elementów:
a.
b.
Szkolenie indywidualne podnoszące kwalifikacje do nauki zawodu oraz połączone tematycznie z planowanym
stażem.
Trzymiesięczny płatny staż na stanowiskach i w branżach wybranych przez Uczestnika projektu i
określonych/potwierdzonych poradnictwem zawodowym. Za udział w stażu przysługuje wynagrodzenie w
3
Realizator:
Fundacja Edukacji, Innowacji i Wdrażania Nowoczesnych Technologii
ul. Wyspiańskiego 13/6
60-751 Poznań
„Kompleksowy program wsparcia dla pracowników oświaty subregionu leszczyńskiego”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego
wysokości 1250 zł brutto miesięcznie + składki ZUS i ubezpieczenie NNW dla 50 uczestników szkoleń
budujących kwalifikacje do nauki zawodu. Preferowane będą zawody deficytowe, dające szanse na zatrudnienie
Program staży jest skorelowany z programem szkoleń i opracowany wg Krajowych Standardów Kalifikacji
Zawodowych dla wybranego zawodu. Realizacja staży odbywa się pod nadzorem Kierownika Projektu i Opiekuna
Stażu u Pracodawcy.
Projektodawca zastrzega, iż osobą odpowiedzialną za wskazanie Pracodawcy oraz skontaktowanie się z
Pracodawcą, u którego Uczestnik chce odbywać staż jest sam Uczestnik. W przypadku braku samodzielnego
wskazania Pracodawcy, nie wyrażeniu zainteresowania przyjęciem Uczestnika na staż przez wskazanego
Pracodawcę, Beneficjent kieruje Uczestnika na rozmowy rekrutacyjne z Pracodawcami pozyskanymi przez
Beneficjenta. Uczestnik ma prawo wyboru Pracodawcy, niemniej jest zobligowany do ostatecznego podjęcia
realizacji stażu w terminie 30 dni od udzielenia wsparcia szkoleniowego (chyba, że Kierownik Projektu lub
Pracodawca postanowili inaczej). W przypadku braku wyboru/akceptacji wskazanego Pracodawcy po tym terminie
Beneficjent może obciążyć Uczestnika kosztami jego uczestnictwa w Projekcie.
Propozycje staży w ramach naszej firmy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Analityk baz danych (xls.) - PRACA ZDALNA,
Pisarz treści do portali internetowych (bez działalności, wskazane różne doświadczenia) - PRACA ZDALNA,
Resercher do działu szkoleń i rekrutacji - Wyszukiwanie firm, ludzi, tworzenie bez danych -PRACA ZDALNA,
Specjalista ds. kadr, płac, administracji,
WEB Developer - Tworzenie i administracja stron www (wskazanie programowanie PHP), PRACA ZDALNA,
Grafik komputerowy - PRACA ZDALNA,
Specjalista ds. marketingu internetowego,
Trener (trener warsztatu grupowego) do kształtowania kompetencji kluczowych z uwzględnieniem umiejętności
uczenia się i rozwoju własnych uzdolnień u uczniów szkół podstawowych.
Co oferujemy?

trzymiesięczny płatny staż zawodowy,

zatrudnienie po odbyciu stażu,

zapewnienie ciągłości zleceń,

szkolenia z zakresu podstaw trenerskich dla nauczycieli mające na celu zdobycie przez uczestników wiedzy i
umiejętności w zakresie pracy trenera warsztatu grupowego (w przypadku stażu trenerskiego),

szkolenie produktowe „Umiem się Uczyć” (w przypadku stażu trenerskiego),,

warsztat trenerski oraz zajęcia oparte na pracy nad opracowaniem autorskich scenariuszy podczas zajęć
superwizyjnych – warsztat tworzenia i prowadzenia autorskich szkoleń (w przypadku stażu trenerskiego),,

zdobycie odpowiednich certyfikatów uprawniających do prowadzenia zajęć z uczniami i szkoleń nauczycieli (w
przypadku stażu trenerskiego).
III.
Ścieżka Szkolenia i Poradnictwo Psychologiczne (SiPP)
Ścieżka składa się z następujących elementów:
a.
Szkolenie indywidualne związane z planowaną ścieżką kariery/rozwojem zawodowym
4
Realizator:
Fundacja Edukacji, Innowacji i Wdrażania Nowoczesnych Technologii
ul. Wyspiańskiego 13/6
60-751 Poznań
„Kompleksowy program wsparcia dla pracowników oświaty subregionu leszczyńskiego”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego
b.
c.
IV.
3h indywidualnego Poradnictwa Psychologicznego. Cel: Budowa automotywacji, przezwyciężanie trudności i
barier oraz zamiana mentalności.
2h indywidualnego Poradnictwa Pracy celem udzielenia pomocy w szukaniu ofert, pisaniu dokumentacji
aplikacyjnej i uzyskaniu umiejętności prezentacji atutów.
Ścieżka Studia Podyplomowe i Poradnictwo Zawodowe (SPiP)
Ścieżka składa się z następujących elementów:
a.
b.
2h indywidualnego Poradnictwa Pracy celem udzielenia pomocy w szukaniu ofert, pisaniu dokumentacji
aplikacyjnej i uzyskaniu umiejętności prezentacji atutów.
Realizacja dowolnie wybranych, dwusemestralnych Studiów Podyplomowych związanych z atrakcyjnymi
specjalnościami zawodowymi (również oświatowymi)
Marcin Skomra
Kierownik Projektu
+48 506 364 408
[email protected]
Fundacja Edukacji, Innowacji i Wdrażania Nowoczesnych Technologii
ul. Wyspiańskiego 13/6
60-751 Poznań
Projekt pt. „Kompleksowy program wsparcia dla pracowników oświaty subregionu leszczyńskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Fundację Edukacji, Innowacji i Wdrażania Nowoczesnych Technologii, na podstawie
umowy nr POKL 08.01.02-30-016/14 zawartej z Województwem Urzędem Pracy w Poznaniu pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie
8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.
5
Realizator:
Fundacja Edukacji, Innowacji i Wdrażania Nowoczesnych Technologii
ul. Wyspiańskiego 13/6
60-751 Poznań
Download