Zarządzenie Nr K/168/2017 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 12

advertisement
Zarządzenie Nr K/168/2017
Prezydenta Miasta Leszna
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie ustalenia czasu pracy w Urzędzie Miasta Leszna w miesiącach:
maju, czerwcu, sierpniu oraz listopadzie 2017 r.
Na podstawie § 38 Zarządzenia Nr K/229/2015 Prezydenta Miasta Leszna z dnia
26 maja 2015 r. w sprawie wejścia w życie regulaminu pracy w Urzędzie Miasta
Leszna, zmienionego Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna Nr K/546/2016
z dnia 17 października 2016 r., Nr K/674/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. oraz
Nr K/56/2017 z dnia 13 lutego 2017 r.
zarządzam, co następuje:
§1
Ustala się dni 2 maja 2017 r. (wtorek) oraz 16 czerwca 2017 r. (piątek) dniami
wolnymi od pracy w Urzędzie Miasta Leszna, za wyjątkiem:
1. Straży Miejskiej – czas pracy pracowników Straży Miejskiej w tych dniach będzie
wynikał z ustalonych harmonogramów,
2. Urzędu Stanu Cywilnego – czas pracy wyznaczonego pracownika zawarty będzie
w godzinach od 8:00 do 12:30,
3. Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji – Biura Strefy Płatnego Parkowania – czas
pracy pracowników kontrolujących parkingi zawarty będzie w godzinach od 10:00
do 18:00.
§2
Ustala się dni 13 maja 2017 r. (sobota) oraz 24 czerwca 2017 r. (sobota) dniami
pracy w Urzędzie Miasta Leszna w godzinach od 7:30 do 15:30, za wyjątkiem:
1. Straży Miejskiej – czas pracy pracowników Straży Miejskiej w tych dniach będzie
wynikał z ustalonych harmonogramów,
2. Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji – Biura Strefy Płatnego Parkowania – dla
pracowników kontrolujących parkingi te dni będą dniami wolnymi od pracy,
3. Centrum Informacji Turystycznej – czas pracy pracowników Centrum Informacji
Turystycznej w tych dniach zawarty będzie w godzinach od 8:00 do 16:00.
§3
Ustala się dzień 14 sierpnia 2017 r. (poniedziałek) dniem wolnym od pracy
w Urzędzie Miasta Leszna w zamian za dzień 11 listopada 2017 r. (święto
przypadające w sobotę), za wyjątkiem:
1. Straży Miejskiej – czas pracy pracowników Straży Miejskiej w tym dniu będzie
wynikał z ustalonego harmonogramu,
2. Urzędu Stanu Cywilnego – czas pracy wyznaczonego pracownika zawarty będzie
w godzinach od 8:00 do 12:30,
3. Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji – Biura Strefy Płatnego Parkowania – czas
pracy pracowników kontrolujących parkingi zawarty będzie w godzinach od 10:00
do 18:00.
§3
1. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez publikację
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Leszna.
2. Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości pracownikom Urzędu Miasta
Leszna za pośrednictwem Intranetu.
§4
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Leszna oraz naczelnikom
i kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Leszna oraz pracownikom na
stanowiskach samodzielnych.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od podania go do wiadomości
pracownikom.
Prezydent Miasta Leszna
Łukasz Borowiak
Download