Załącznik 1. Wykaz istotnych źródeł informacji wykorzystanych do

advertisement
Załącznik 1. Wykaz istotnych źródeł informacji wykorzystanych do opracowania planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisły
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Aktualizacja krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych z 2010 roku
Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r.
ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodne (Dz.Urz. WE. L 327
z 22.12.2000, str. 1 z późn. zm.)
Dyrektywa 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie
odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom
wyrządzonym
środowisku
naturalnemu
ustanawiającej
zasady
odpowiedzialności
administracyjnej za szkody w środowisku w oparciu o zasadę zanieczyszczający płaci (Dz.Urz.
UE L 143 z 30.04.2004, str. 56 z późn. zm.)
Dyrektywa 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. dotycząca
zarządzania jakością wody w kąpieliskach i uchylająca dyrektywę 76/160/EWG (Dz.Urz. UE L
64 z 04.03.2006, str. 37 z późn. zm.)
Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r.
w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dz.Urz. UE L 288 z 06.11.2007,
str. 27)
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/113/WE z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie
wymaganej jakości wód, w których żyją skorupiaki (Dz.Urz. WE L 376
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/118/WE z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie
ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu (Dz.Urz. UE L
372 z 27.12.2006, str. 19 z późn. zm.)
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/44/WE z dnia 6 września 2006 r. w sprawie
jakości wód słodkich wymagających ochrony lub poprawy w celu zachowania życia ryb (Dz.Urz.
UE L 264 z 25.09.2006, str. 20 z późn. zm.)
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r.
ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (Dz.Urz. UE
L 164 z 25.06.2008, str. 19)
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie
ochrony dzikiego ptactwa (Dz.Urz. UE L 20 z 26.01.2010, str. 7 z późn. zm.)
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie
emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola (Dz.Urz.
UE L 334 z dnia 17.12.2010, str. 17)
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie
kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi,
zmieniająca, a następnie uchylająca dyrektywę Rady 96/82/WE 9 (Dz.Urz. UE L 197
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/39/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. zmieniająca
Dyrektywy 2000/60/WE i 2008/105/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środowiskowych
norm jakości w dziedzinie polityki wodnej, w zakresie substancji priorytetowych w dziedzinie
polityki wodnej (Dz.Urz. UE L 226 z 24.08.2013, str. 1)
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniająca
dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia
publiczne i prywatne na środowisko (Dz.Urz. UE L 124 z 25.04.2014, str. 1)
Dyrektywa Rady 86/278/EWG z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony środowiska,
w szczególności gleby, w przypadku wykorzystywania osadów ściekowych w rolnictwie (Dz.Urz.
WE L 181 z 04.07.1986, str. 6 z późn. zm.)
Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków
komunalnych (Dz.Urz. WE L 135 z 30.05.1991, str. 40 z późn zm.)
Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed
zanieczyszczeniami przez azotany pochodzenia rolniczego (Dz.Urz. WE L 375 z 31.12.1991,
str. 1 z późn. zm.)
18. Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych
oraz dzikiej fauny i flory (Dz.Urz. WE L 206 z 22.07.1992, str. 7, z późn. zm.)
19. Dyrektywa Rady 94/37/WE z dnia 27 czerwca 1994 r. zmieniająca dyrektywę 91/689/EWG
w sprawie odpadów niebezpiecznych (Dz.Urz. WE L 168 02.07.1994, str. 28)
20. Dyrektywa Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi (Dz.Urz. WE L 330 z 05.12.1998, str. 32 z późn. zm.)
21. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030
22. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020
23. Masterplan dla obszaru dorzecza Wisły, KZGW, Warszawa 2014
24. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (M.P. z 2011 r. nr 49, poz. 549)
25. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku
26. Polityka Transportowa Państwa na lata 2006-2025
27. Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z Planem
działań na lata 2014-2020
28. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
29. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
30. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
31. Program wodno-środowiskowy kraju, Warszawa 2010
32. Rozporządzenie (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r.
w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń
i zmieniającym dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (Tekst mający znaczenie dla
Europejskiego Obszaru Gospodarczego) (Dz.Urz. UE L 33 z 04.02.2006, str. 1)
33. Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 30
lipca 2012 r. w sprawie określenia w regionie wodnym Warty w granicach województwa
kujawsko-pomorskiego wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł
rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych
do tych wód należy ograniczyć
34. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie
szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania
(tekst jednolity: Dz.U. 2014 poz. 393)
35. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej
ochrony ptaków (Dz.U. z 2011 r., nr 25, poz. 133 z późn. zm.)
36. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także
kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura
2000 (tekst jednolity: Dz.U. 2014 poz. 1713)
37. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu
prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz.U. 2011
nr 258, poz. 1550)
38. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie parków narodowych lub
niektórych ich obszarów, gdzie za wstęp pobiera się opłaty (Dz.U. 2013 poz. 400)
39. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych
i podziemnych (Dz.U. 2013 poz. 1558)
40. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu
klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości
dla substancji priorytetowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1482)
41. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania
wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz.U. 2002 nr 241
poz. 2093)
42. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych
wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie odpływu
azotu ze źródeł rolniczych (Dz.U. 2003 nr 4 poz. 44)
43. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu
oceny stanu wód podziemnych (Dz.U. 2008 nr 143 poz. 896)
44. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań jakim
powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę
przeznaczoną do spożycia (Dz.U. 2002 nr 204 poz. 1728)
45. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz.U. 2012 poz. 358)
46. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim
powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach
naturalnych (Dz.U. z 2002 r., nr 176, poz. 1455)
47. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie klasyfikacji stanu
ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód
powierzchniowych (Dz.U. 2011 Nr 258 poz. 1549)
48. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz.U. poz. 1261)
49. Rozporządzenie nr 1/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku
z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie określenia w regionie wodnym Dolnej Wisły w granicach
województwa pomorskiego wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł
rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych
do tych wód należy ograniczyć ze zm.
50. Rozporządzenie nr 12/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
z dnia 10 września 2012 r. w sprawie określenia wód powierzchniowych i podziemnych
wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów
szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy
ograniczyć na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
51. Rozporządzenie nr 14/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
z dnia 8 października 2012 r. w sprawie określenia wód powierzchniowych wrażliwych na
zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z
których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć na terenie
województwa podlaskiego
52. Rozporządzenie nr 2/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku
z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie określenia w regionie wodnym Dolnej Wisły w granicach
województwa kujawsko-pomorskiego wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze
źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł
rolniczych do tych wód należy ograniczyć
53. Rozporządzenie nr 2/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wód powierzchniowych wrażliwych na
zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z
których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć na terenie
województwa łódzkiego
54. Rozporządzenie nr 3/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
z dnia 8 października 2012 r. w sprawie określenia wód powierzchniowych wrażliwych na
zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z
których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć na terenie
województwa wielkopolskiego
55. Rozporządzenie nr 4/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie określenia wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych
na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie
narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć na
terenie województwa mazowieckiego
56. Rozporządzenie nr 5/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku
z dnia 27 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia w regionie wodnym
Dolnej Wisły w granicach województwa pomorskiego wód wrażliwych na zanieczyszczenia
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ
azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć
Rozporządzenie nr 6/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
z dnia 12 października 2012 r. w sprawie określenia wód powierzchniowych i podziemnych
wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów
szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy
ograniczyć na terenie województwa lubelskiego
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października
2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające Dyrektywy Rady
79/117/EWG i 91/414/EWG
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów
dorzeczy i regionów wodnych (Dz.U. z 2006 r. nr 126, poz. 878, z późn. zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie szczegółowego zakresu
opracowania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (Dz.U. z 2013 r. poz. 578)
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020
Strategia Gospodarki Wodnej
Strategia rozwoju energetyki odnawialnej
Strategia Rozwoju Kraju 2020
Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku)
Uchwała Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2013 r. nr 118/2013 Plan działania w zakresie
planowania strategicznego w gospodarce wodnej
Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz.
625)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 627)
Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 621,
z późn. zm.)
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne wraz z aktami wykonawczymi (tekst jednolity:
Dz.U. z 2015 r., poz. 469)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r.
poz. 1232, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz.
885, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst
jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1235)
Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. 2014 r. poz. 850)
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 139)
Rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
9 listopada 2011 roku w sprawie klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych
oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. Nr 257, poz. 1545)
Inne materiały:
78. Analiza kosztów środowiskowych i zasobowych zgodnie z art. 9 RDW 2000/60/WE. KZGW,
2013
79. Analiza obecnego systemu ochrony przeciwpowodziowej na potrzeby opracowania planów
zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych, konsorcjum
MGGP S.A. i IMGW-PIB, Kraków 2013
80. Antropopresja (Mapa geośrodowiskowa Polski w skali 1:50000, etap V lata 2008-2011
(kontynuacja i aktualizacja), część II – aktualizacja Mapy geośrodowiskowej Polski
81. Badania ichtiofauny w latach 2010-2012 dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód wraz
z udziałem w europejskim ćwiczeniu interkalibracyjnym – rzeki – Etap IV, Instytut Rybactwa
Śródlądowego, Żabieniec/Olsztyn, 2013
82. Białokoz W., Chybowski Ł., Wołos A., Zdanowski B., Draszkiewicz-Mioduszewska H. Warunki
referencyjne – ichtiofauna jezior, GIOŚ, Giżycko – Olsztyn, 2011
83. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa 2011, Ocena stanu chemicznego i ilościowego
jednolitych części wód podziemnych w 2010
84. Błachuta i wsp., Ocena potrzeb i priorytetów udrożnienia ciągłości morfologicznej rzek
w kontekście osiągnięcia dobrego stanu i potencjału wód w Polsce, Warszawa 2010
85. Błachuta J., Picińska-Fałtynowicz J., Kotowicz J., Mazurek M., Strońska M. Wdrożenie metody
oceny stanu ekologicznego rzek na podstawie badań fitoplanktonu oraz opracowanie klucza do
oznaczania fitoplanktonu w rzekach i jeziorach. Sprawozdanie z realizacji II etapu. GIOŚ,
Wrocław 2011
86. Charakterystyka wód podziemnych zgodnie z zapisami załącznika II.2 Ramowej Dyrektywy
Wodnej (RDW)[w] Opracowanie analizy presji i wpływów zanieczyszczeń antropogenicznych
w szczegółowym ujęciu wszystkich kategorii wód dla potrzeb opracowania aktualizacji
programów działań i planów gospodarowania wodami – wody podziemne, IMGW, Kraków 2013
87. Charakterystyka zlewni Małej Wisły, Pectore – Eco Sp. z o.o., Gliwice 2012
88. Charakterystyka zlewni Przemszy, Pectore – Eco Sp. z o.o., Gliwice 2012
89. Ciecierska H, Kolada A., Soszka H., mgr Gołub M. Opracowanie podstaw metodycznych dla
monitoringu biologicznego wód powierzchniowych w zakresie makrofitów i pilotowe ich
zastosowanie dla części wód reprezentujących wybrane kategorie i typy. Etap II: Opracowanie
metodyki badań terenowych makrofitów na potrzeby rutynowego monitoringu wód oraz metoda
oceny i klasyfikacji stanu ekologicznego wód na podstawie makrofitów. Tom II – Jeziora, MŚ,
Warszawa – Poznań – Olsztyn, 2006
90. Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej, KZGW 2010
91. Dokument roboczy służb Komisji, państwo członkowskie: Polska, towarzyszący dokumentowi:
Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wdrażania ramowej
dyrektywy wodnej (2000/60/WE) Plany gospodarowania wodami w wodami w dorzeczu
92. Duarte C.M., Conley D.J., Carstensen J., Sanchez-Camacho M.: Return to Neverland: Shifting
Baselines Affect eutrophication restoration targets. Estuaries and Coasts, 32:29-36, 2009
93. Duda R., Witczak S., Żurek A, 2011 [Rysunek wrażliwości wód podziemnych Polski na
zanieczyszczenie 1:500000]
94. Dynowska I., Odpływ rzeczny. [w:] Najgrakowski M. (red.), Atlas Rzeczypospolitej Polskiej,
Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława
Leszczyckiego, Warszawa 1994
95. H. Soszka, A. Kolada, A. Pasztaleniec; Weryfikacja wartości granicznych dla oceny stanu
ekologicznego rzek i jezior w zakresie elementów fizykochemicznych z uwzględnieniem
warunków charakterystycznych dla poszczególnych typów wód; Opracowanie wykonane w 2012
roku dla Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
96. Hobot A. i inni (praca zbiorowa): Ustalenie celów środowiskowych dla jednolitych części wód
powierzchniowych (JCWP), podziemnych (JCWPd) i obszarów chronionych, Gliwice 2013
97. http://www.ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm
98. http://www.gliwice.rzgw.gov.pl
99. http://www.helcom.fi
100. http://www.krakow.rzgw.gov.pl
101. http://www.kzgw.gov.pl/Dyrektywa-Azotanowa.html
102. http://www.lupki.mos.gov.pl
103. http://www.rdw.org.pl/pl/punkty-kontaktowe
104. http://www.warszawa.rzgw.gov.pl/
105. Hutorowicz A., Pasztaleniec A. Opracowanie metodyki oceny stanu ekologicznego jezior
w oparciu o fitoplankton, GIOŚ, Warszawa – Olsztyn 2009
106. Hutorowicz A., Pasztaleniec A., 2014. Phytoplankton metric of ecological status assessment for
Polish lakes and its performance along nutrient gradients, Polish Journal of Ecology, 62: 525542
107. Identyfikacja znaczących oddziaływań antropogenicznych wraz z oceną wpływu tych
oddziaływań na wody powierzchniowe i podziemne w regionie wodnym Małej Wisły, RZGW
w Gliwicach, Gliwice 2012
108. Identyfikacja znaczących oddziaływań antropogenicznych wraz z oceną wpływu tych
oddziaływań na wody powierzchniowe i podziemne w regionie wodnym Dolnej Wisły, Pectore
– Eco Sp. z o.o., Gliwice 2012
109. Informacja Państwowej Służby Hydrogeologicznej na temat stanu zasobów wód podziemnych
w Polsce (stan na dzień 31.12.2013r.), marzec 2014
110. Kazimierski B. i wsp., Program monitoringu JCWPd na terenie Polski, 2005
111. Knyszyński F., Stępień M., Janigacz E., Klasyfikacja JCWPd pod względem potencjalnego
zakresu działań podstawowych i uzupełniających, 2014
112. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu
Ekonomiczno-Społecznego i komitetu Regionów. Plan ochrony zasobów wodnych Europy, KE,
Bruksela 14 XI 2012
113. Kondracki J., Geografia regionalna Polski, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1998
114. Kossowska-Cezak U., Wawer J., Skrajności termiczne w klimacie Warszawy (1947-2013),
2014, Prace i Studia Geograficzne, WGSR UW, Warszawa 2014
115. Kożuchowski K. (red): Zmienność opadów atmosferycznych w Polsce w XX i XXI wieku, [w:]
Kożuchowski K., (red.), Skala, uwarunkowania i perspektywy współczesnych zmian
klimatycznych w Polsce, Łódź 2004
116. Kożuchowski K., Żmudzka E., 100-Year Series of Areally Averaged Temperatures and
Precipitation Totals in Poland, [w:] J.L. Pyka, M. Dębicka, A. Szczepankiewicz-Szmryka, M.
Sobik, M. Błaś (red.), Man and Climate in the 20th Century, Studia Geograficzne, 75, Acta
Universitatis Wratislaviensis, 2542, Wrocław 2003
117. Krajowy program zwiększania lesistości
118. Kuczyńska A. (kierownik zadania), listopad 2013 – Raport o stanie chemicznym oraz
ilościowym jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w podziale na 161 i 172
JCWPd, stan na rok 2012. Zadanie 8: Interpretacja wyników monitoringu stanu chemicznego i
ilościowego, ocena stanu chemicznego i ilościowego jednolitych części wód podziemnych (w
podziale na 161 i 172 JCWPd), opracowanie raportu o stanie jednolitych części wód
podziemnych w dorzeczach, wykonane w ramach realizacji II etapu umowy nr 21/2012/F z dnia
20.08.2012 Wyk. PIG-PIB. str. 138
119. Mały rocznik statystyczny Polski 2014, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa
120. Metodyka określająca procedury identyfikacji presji i oceny wpływów/oddziaływań oraz ryzyka
nieosiągnięcia celów środowiskowych w odniesieniu do wszystkich kategorii wód
powierzchniowych [w] Opracowanie analizy presji i wpływów zanieczyszczeń
antropogenicznych w szczegółowym ujęciu wszystkich kategorii wód dla potrzeb opracowania
aktualizacji programów działań i planów gospodarowania wodami, IMGW, Kraków 2013
121. Metodyka opracowania aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju, Mott MacDonald,
Warszawa 2014
122. Ocena realizacji programów działań wynikających z planów gospodarowania wodami oraz
programu wodno-środowiskowego kraju wraz z opracowaniem sprawozdania zgodnie z art. 15
ust. 3 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Etap III. T. Walczykiewicz (red.), Kraków 2012
123. Ocena stanu środowiska morskiego Polskiej Strefy Ekonomicznej Bałtyku na podstawie danych
monitoringowych z roku 2013 na tle z dziesięciolecia 2003-2012, Inspekcja Ochrony
Środowiska, 2014
124. Ochrona przed suszą w planowaniu gospodarowania wodami. Metodyka postępowania. Kraków
2013
125. Opracowanie analizy presji i wpływów zanieczyszczeń antropogenicznych w szczegółowym
ujęciu wszystkich kategorii wód dla potrzeb opracowania aktualizacji programów działań i
planów gospodarowania wodami KZGW, Kraków 2013
126. Opracowanie analizy zwrotu kosztów za usługi wodne z uwzględnieniem prognozy rozwoju na
obszarach dorzeczy, KZGW, 2013
127. Opracowanie metodyki weryfikacji silnie zmienionych i sztucznych części wód przejściowych
i przybrzeżnych, IMGW, Gdynia 2011
128. Opracowanie metodyki weryfikacji silnie zmienionych i sztucznych części wód jeziornych,
IMGW, Poznań 2011
129. Palak-Mazur D. (kierownik tematu), czerwiec 2014 – Synteza wyników oceny stanu wód
podziemnych w dorzeczach według danych z 2012 Wyk. PIG-PIB. str. 54
130. Picińska-Fałtynowicz J., Błachuta J., Wytyczne metodyczne do przeprowadzenia oceny stanu
ekologicznego jednolitych części wód rzek i jezior oraz potencjału ekologicznego sztucznych
i silnie zmienionych jednolitych części wód płynących Polski na podstawie badań fitobentosu.
Wrocław 2010
131. PIG-PIB, Raport o stanie chemicznym oraz ilościowym jednolitych części wód podziemnych
w dorzeczach w podziale na 161 i 172 JCWPd, stan na rok 2012, Warszawa 2013
132. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu rozporządzenia w sprawie warunków
korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły, Zielone Oko, Świdnica 2013
133. Program polskiej energetyki jądrowej
134. Protokół z XIII Posiedzenia Polsko-Słowackiej Komisji do spraw Wód Granicznych, Kraków
18-20 czerwca 2013
135. Protokół z XV Posiedzenia Polsko-Ukraińskiej Komisji do spraw Wód Granicznych, Hoczew
09-11 lipca 2014
136. Przewodnik do oceny stanu ekologicznego rzek na podstawie makrobezkręgowców
bentosowych. GIOŚ, Warszawa 2012
137. Przytuła E., Herbich P., Bilans wodnogospodarczy wód podziemnych z uwzględnieniem
oddziaływań z wodami powierzchniowymi w części dorzecza Wisły, informator PSH,
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2012
138. Raport dla Obszaru Dorzecza Wisły z realizacji art. 5 i 6, zał. II, III, I V Ramowej Dyrektywy
Wodnej 2000/60/WE. Ministerstwo Środowiska. Warszawa 2005
139. Raport o stanie chemicznym oraz ilościowym jednolitych części wód podziemnych w
dorzeczach w podziale na 161 i 172 JCWPd, stan na rok 2012, PIG-PIB, Warszawa 2013
140. Wiśniewolski W. i in., Restytucja ryb wędrownych a drożność polskich rzek, WWF Poland,
Warszawa 2004
141. Soszka H., Kolada A., Pasztaleniec A., Ochocka A., Kutyła S., Koprowska K., 2013. Ocena
stanu jezior w latach 2010-2012 wraz z udziałem w ćwiczeniu interkalibracyjnym oraz
opracowaniem metodyki oceny stanu ekologicznego jezior na podstawie makrobezkręgowców
bentosowych. Etap V. Praca wykonana na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony
Środowiska i sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej. Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
(maszynopis)
142. Sporządzenie wykazu wielkości emisji i stężeń substancji priorytetowych oraz innych
zanieczyszczeń dla których zostały określone środowiskowe normy jakości w regionie wodnym,
Pectore – Eco Sp. z o.o., Gliwice 2013
143. Sprawozdanie z realizacji zadań Sekretariatu ds. Morza Bałtyckiego za rok 2013,GIOŚ,
Warszawa, marzec 2014
144. Szczegółowe wymagania, ograniczenia i priorytety dla potrzeb wdrażania planu
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Polsce, praca zbiorowa [red.] A. Hobot,
MGGP, Kraków 2010
145. Szoszkiewicz K., Zbierska J., Jusik Sz., Zgoła T., Opracowanie podstaw metodycznych dla
monitoringu biologicznego wód powierzchniowych w zakresie makrofitów i pilotowe ich
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
zastosowanie dla części wód reprezentujących wybrane kategorie i typy, Warszawa – Poznań –
Olsztyn 2006
Typologia wód powierzchniowych i wyznaczenie części wód powierzchniowych i podziemnych
zgodnie z wymogami RDW 2000/60/WE, IMGW, IOŚ, PIG, Instytut Morski, Warszawa 2004
Udział Polski w europejskim ćwiczeniu interkalibracyjnym w zakresie metod oceny stanu
ekologicznego rzek i jezior w oparciu o fitobentos okrzemkowy, Materiały GIOŚ
Uszczegółowienie metodyki w zakresie ostatecznego wyznaczania silnie zmienionych
i sztucznych części wód w Polsce, RS-EKO Pracownia Projektowa i Konsultingowa, Kraków
2007
Weryfikacja wyznaczenia silnie zmienionych części wód przejściowych i przybrzeżnych wraz
ze szczegółowym uzasadnieniem RZGW w Szczecinie, Szczecin 2012
Wibig J., Jakusik E., Warunki klimatyczne i oceanograficzne w Polsce i na Bałtyku
południowym spodziewane zmiany i wytyczne do opracowania strategii adaptacyjnych w
gospodarce krajowej, IMGW-PIB 2012
Wytyczne do analizy presji i oddziaływań zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną, opracowane
przez Grupę Roboczą IMPRESS, 2002
Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji. Warszawa 2013
Zawora T., Ziernicka A., Precipitation variability in time in Poland in the light of multi-annual
mean values (1891-2000). Studia Geograficzne 75 Acta Universitatis Wratislaviensis No 2542,
Wrocław 2003
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards