Gmina Gąsawa - Strona główna

advertisement
KONSULTACJE SPOŁECZNE 2012
FORMULARZ UWAG i OPINII
do projektu Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych
Reprezentuję grupę:






użytkownik gruntów rolnych/rolnik
organizacja rolnicza
użytkownik wód
administracja samorządowa
służba ochrony środowiska
organizacja ekologiczna
Imię i nazwisko* lub Nazwa:
 inne, jakie?
Adres/Gmina:
* dane nieobowiązkowe dla użytkowników gruntów rolnych/rolników
1. Czy projekt Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł
rolniczych został sformułowany w sposób wyczerpujący i zrozumiały?
□ tak
□ nie
□ nie mam zdania
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
2. Czy realizacja zadań określonych w projekcie Programu działań mających na celu ograniczenie
odpływu azotu ze źródeł rolniczych na terenach OSN przyczyni się do poprawy jakości wód?
□ tak
□ nie
□ nie mam zdania
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
3. Które działania związane z poprawą praktyki rolniczej (dodatkowe zapisy kierowane do
rolników na OSN, będące uzupełnieniem/rozszerzeniem przepisów prawa krajowego) zawarte
w Programie działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych wpłyną
pozytywnie na środowisko wodne, a które nie będą miały istotnego znaczenia?
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
4. Czy Program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych
powinien uwzględniać jeszcze dodatkowe wymogi lub kwestie?
□ tak
□ nie
□ nie mam zdania
W przypadku odpowiedzi pozytywnej, proszę podać jakie: …………………..............................
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
5. Jakie zagrożenia dla realizacji Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu
ze źródeł rolniczych można w tej chwili przewidzieć?
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
6. Inne uwagi
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Data i podpis
……………………………………………………………………………………………………..
Dziękujemy za wypełnienie Formularza uwag i opinii!!
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Regionalny Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu
z siedzibą przy ul. Szewskiej 1, 61-760 Poznań w celach konsultacji społecznych projektu Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu
azotu ze źródeł rolniczych.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mam prawo żądania informacji o zakresie przetwarzania moich danych osobowych, prawo dostępu do
treści tych danych, uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania danych, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Mam również
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych w wymienionym celu.
Download