Atmosfera

advertisement
Atmosfera
Przygotował Wiktor
Staszewski
2.Skład Powietrza
Skład podany na tabeli na
kartce.
3.Powietrze

POWIETRZE, mieszanina gazów
tworzących atmosferę ziemską; do
atmosfery przedostają się ,także aerozole
pyły z gleb, mikroorganizmy oraz
substancje powstające w wyniku
działalności gospodarczej człowieka.
4.Para

Substancja w fazie gazowej.
5.Para Nasycona

Będąca w równowadze termodynamicznej
z cieczą, z której powstała; ma najwyższą
w danej temp. gęstość, nie podlega
prawom gazów doskonałych.
6Gaz Doskonały




Gaz doskonały - zwany gazem idealnym jest
to gaz spełniający następujące warunki:
1.Brak oddziaływań międzycząsteczkowych z
wyjątkiem odpychania w momencie zderzeń
cząsteczek.
2.Objętość cząsteczek jest znikoma w stosunku
do objętości gazu.
3.Zderzenia cząsteczek są doskonale sprężyste.
7.Para Nienasycona

Nie będąca w równowadze z cieczą, o
gęstości mniejszej od gęstości pary.
nasyconej w tej samej temp. i spełniająca
(w przybliżeniu) prawa gazów
doskonałych.
8.Para wodna

Para wodna powstaje w wyniku parowania
wody lub sublimacji lodu podczas tego
procesu cząsteczka wody odrywa się od
cieczy lub ciała stałego i przechodzi do
gazu. Takie przejście wymaga dostarczenia
energii lub powoduje oziębianie cieczy.
Przykład parowania
9.Azot

Pierwiastek chemiczny, bezwonny gaz, w
temperaturze, Pokojowej mało reaktywny, po
ogrzaniu reaguje z tlenem, wodorem, niektórymi
metalami; składnik powietrza, organizmów
żywych i skorupy ziemskiej; stosowany do
produkcji amoniaku, kwasu azotowego, do
powierzchniowej obróbki stali wytwarzania
atmosfery ochronnej. Spowodowana działalność
człowieka nadmierna obecność tlenków azotu w
powietrzu jest poważnym zagrożeniem
ekologicznym. Np.. Kwaśne deszcze.
10.ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA i
skutki

występowanie w środowisku przyrodniczym
składników obcych lub naturalnych w ilościach
powodujących zmianę stanu środowiska;
zanieczyszczenie powietrza, wód i gleby jest
spowodowane gł. działalnością człowieka:
pozyskiwaniem zasobów miner. i energii,
produkcją przem. i roln. oraz odpadami
komunalnymi; do zanieczyszczeń zalicza się nie
tylko substancje chem., ale także
promieniowanie, np. jonizujące, silne pole
elektromagnet. (w pobliżu linii wysokiego
napięcia), hałas. Do zanieczyszczeń powietrza
należą: toksyczne gazy, gł. tlenek węgla oraz
dwutlenek siarki i tlenki azotu, powodujące
ponadto zakwaszanie gleb (kwaśne deszcze) i
korozję; dwutlenek węgla, w dużych stężeniach
wpływający na zmiany klimat.
11.monitoring środowiska.

zapobiega się m.in. przez stosowanie
„bezpiecznych” technologii (np. hermetyzacja
procesów, obiegi zamknięte), oczyszczanie spalin
i ścieków, umiejętne składowanie odpadów,
utylizację odpadów, wytwarzanie substancji
ulegających biodegradacji (np. detergentów w
dużym stopniu rozkładalnych biologicznie),
nieprzedawkowywanie nawozów i środków
ochrony roślin.
12.Ciekawostki

Czy wiesz, że???
Skroplona para służy do otrzymywania
tlenu i azotu.

podtlenek azotu N2O gaz rozweselający

Ozon(O3) Tlen trójcząsteczkowy.

13.Ozon
Wzór strukturalny ozonu
Trójwymiarowy model cząsteczki ozonu
Gaz Rozweselający
Autorzy

Wiktor Staszewski
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards