transport masy Przewodnictwo cieplne – transport ciepła Lepkość

advertisement
FIZYKA dla studentów
POLIGRAFII
Przejścia fazowe
Zjawiska transportu
http://osilek.mimuw.edu.pl/index.php?title=Podstawy_fizyki
Gaz van der Waalsa
Równanie stanu gazu:
Dla 1 mola gazu:
ciśnienie pochodzące od
objętość cząsteczek
oddziaływań między cząsteczkami
Ciśnienie kohezyjne p’ jest wprost
proporcjonalne do gęstości gazu i sił
działających między cząsteczkami
Siły też są proporcjonalne do
gęstości
gęstość jest
odwrotnie
proporcjonalna do
objętości
Gaz Van der Waalsa
Gdzie:
Izoterma krytyczna
Gaz Van der Waalsa
Warunki na punkt przegięcia funkcji:
Gaz Van der Waalsa
Dla nM moli gazu:
Parowanie i skraplanie
W punkcie krytycznym mamy współistnienie
pary nasyconej, cieczy i gazu
Aby skroplić gaz trzeba obniżyć jego
temperaturę poniżej temperatury krytycznej
Parowanie i skraplanie
AB - para przesycona
DC - ciecz przegrzana
Komora pęcherzykowa
Płytki tytanu
Ciekły propan
Tory cząstek naładowanych
powstałych w zderzeniu
Punkt zderzenia z jądrem ośrodka
Tor jądra węgla
Topnienie i krystalizacja
Ciało krystaliczne
Ciało amorficzne
Ciepło topnienia
Wykres stanu
Trzy krzywe odpowiadają trzem typom przejść fazowych: parowaniu,
topnieniu i sublimacji. W punkcie potrójnym Pp współistnieją
wszystkie trzy fazy (gazowa, ciekła i stała) w równowadze.
Możliwe są także bezpośrednie przejścia ze stanu gazowego do
stanu stałego, bez przejścia poprzez fazę cieczy. Taki proces nazywa
się resublimacją.
Wykres stanu
Średnia droga swobodna
zderzenie cząsteczek
  d
2
d
d
przekrój czynny na zderzenie
Średnia droga swobodna l to odległość
przebyta przez cząsteczkę gazu między
dwoma kolejnymi zderzeniami.
Chaotyczny ruch
cząsteczki w gazie
l
v

liczba zderzeń
w czasie 1 s
Średnia droga swobodna
v
  2   d2  v  n
  d2
l
średnia droga swobodna
l
1
2  n 
koncentracja cząsteczek
v

  d2
przekrój czynny na zderzenie
Zjawiska transportu
Dyfuzja – transport masy
Przewodnictwo cieplne –
transport ciepła
Lepkość – transport pędu
Procesy nieodwracalne
– entropia wzrasta
Zjawiska transportu
Dyfuzja - wyrównanie się koncentracji składników w substancji,
stanowiącej niejednorodną mieszaninę, w konsekwencji prowadzi do
transportu (przenoszenia) masy. Dyfuzja jest następstwem ruchów
cieplnych i zachodzi samorzutnie w ciałach stałych, cieczach i gazach
bez oddziaływań zewnętrznych.
n  n1  n2
z
dS
Dyfuzja w kierunku
mniejszej gęstości
n1
Koncentracja
względna:
ni
ci 
n
dc1
dc 2

dz
dz
n2
Dyfuzja
dni
Ni  D 
 dS
dz
współczynnik dyfuzji: D 
strumień masy
 mcz
1
  l
3
gradient gęstości
dm
d
M
 D 
 dS
dt
dz
pole powierzchni
prostopadłej
Zjawiska transportu
Przewodnictwo cieplne – to zjawisko przekazywania energii w
postaci ciepła w kierunku zmniejszającej się temperatury będące
rezultatem chaotycznego ruchu cząsteczek.
strumień ciepła
T + dT
dS
gradient temperatury
T
dQ
dT
Q 
  
 dS
dt
dz
pole
powierzchni
współczynnik przewodnictwa cieplnego
z
Przewodnictwo w kierunku
mniejszej temperatury
Przewodnictwo cieplne
współczynnik przewodnictwa cieplnego:
T + dT
dS
T
1
     l    cV  D    cV
3
średnia prędkość
gęstość
Ciepło molowe
przy
stałej objętości
droga swobodna
z
Przewodnictwo w kierunku
mniejszej temperatury
współczynnik
dyfuzji
Zjawiska transportu
Lepkość (tarcie wewnętrzne) – zjawisko przekazywania pędu w
kierunku zmniejszającej się prędkości będące rezultatem chaotycznego
ruchu cząsteczek i uporządkowanego ruchu z daną prędkością.
siła lepkości
z
P
gradient prędkości
dS
u + du
u
x
Lepkość w kierunku
mniejszej prędkości
dp
du
P
  
 dS
dt
dz
współczynnik lepkości
pole
powierzchni
Lepkość
współczynnik lepkości:
z
P
dS
u + du
u
1
    l   D 
3
średnia prędkość
gęstość
droga swobodna
x
Rys. Lepkość w kierunku
mniejszej prędkości
współczynnik
dyfuzji
Download