Reklama

advertisement
Równanie Van der Waalsa. Przewodnictwo cieplne. Prawo Stefana Boltzmana. Stała Plancka.
Gaz rzeczywisty – gaz jest tym bardziej rzeczywisty im większe jest jego ciśnienie I im niższa
temperatura. Gdy ciśnienie rośnie, a temp. maleje, wszystkie gazy rzeczywiste znliżają się do stanu
krytycznego, w którym zanikają różnice między gazem a cieczą. W gazie rzeczywistym objętości
własne cząsteczek I wzajemne oddziaływania między nimi zależą od natury gazu, zatem stanów
różnych gazów nie można określić tylko jednym równaniem. Równanie Van der Waalsa(dla jednego
mola gazu): {P+ a/V2}{V – b} = RT a i b – są wielkościami zależnymi od rodzaju substancji I
muszą być znalezione empirycznie p – ciśnieniV – objętościąR – stałą gazowąT – temp.
bezwzględną a/V2 – oddziaływanie międzycząsteczkowe b- bjętość własna cząsteczek W gazie
rzeczywistym siły przyciągania działające we wszystkich kierunkach równoważą się we wnętrzu
gazu, jednak przy ścianach ograniczających jego makroskopową objętość występuje wypadkowa
siła skierowana do wnętrza gazu, która powoduje powstanie dodatkowego ciśnienia pomagającego
ciśnieniu zewnętrznemu w utrzymaniu cząsteczek substancji w danej objętości. Stałe a i b w
równaniu Van der Waalsa można wyznaczyć, mierząc objętość, ciśnienie i temp. badanego gazu w
różnych stanach. Sposoby przekazywania ciepła: przewodnictwo cieplne, przewodnictwo
temperatueowe, knwekcja, promieniowanie. Przewodnictwo temp. gleby. Konwekcja – transport
energii odbywa się nie tylko w warstwie granicznej, lecz także wraz z przemieszczaniem się materii.
Wymiana ciepła przez unoszenie (konwekcję) jest to proces przenoszenia ciepła razem z materią w
obrębi układu, którego temp jest funkcją położenia i czsu. Wymiana ciepła przez k. w istotny sposób
zależy od fiz. właściwości ośrodka oraz od charakteru jego ruchu, który może zachodzić pod
działaniem sił zewnętrznych lub pod działaniem sił wynikających
Gaz rzeczywisty - gaz jest tym bardziej rzeczywisty im większe jest jego ciśnienie I im niższa
temperatura. Gdy ciśnienie
rośnie, a temp. maleje, wszystkie gazy rzeczywiste znliżają się do stanu krytycznego, w którym
zanikają różnice między gazem
a cieczą. W gazie rzeczywistym objętości własne cząsteczek I wzajemne oddziaływania między
nimi zależą od natury gazu, zatem stanów różnych gazów nie można określić tylko jednym
równaniem.
Równanie Van der Waalsa(dla jednego mola gazu): {P+ a/V2}{V - b} = RT
a i b - są wielkościami zależnymi od rodzaju substancji I muszą być znalezione empirycznie
p - ciśnieniV - objętościąR - stałą gazowąT - temp. bezwzględną a/V2 - oddziaływanie
międzycząsteczkowe b- bjętość własna
cząsteczek
W gazie rzeczywistym siły przyciągania działające we wszystkich kierunkach równoważą się we
wnętrzu gazu, jednak przy
ścianach ograniczających jego makroskopową objętość występuje wypadkowa siła skierowana do
wnętrza gazu, która powoduje
powstanie dodatkowego ciśnienia pomagającego ciśnieniu zewnętrznemu w utrzymaniu cząsteczek
substancji w danej objętości.
Stałe a i b w równaniu Van der Waalsa można wyznaczyć, mierząc objętość, ciśnienie i temp.
badanego gazu w różnych stanach.
Sposoby przekazywania ciepła: przewodnictwo cieplne, przewodnictwo temperatueowe, knwekcja,
promieniowanie. Przewodnictwo
temp. gleby. Konwekcja - transport energii odbywa się nie tylko w warstwie granicznej, lecz także
wraz z przemieszczaniem się materii.
Wymiana ciepła przez unoszenie (konwekcję) jest to proces przenoszenia ciepła razem z materią w
obrębi układu,
(…)
… wczesnego Wszechświata do mikrofal w
przypadku ciał o temperaturze kilku K, najczęściej jest to jednak promieniowanie podczerwone lub
światło).Podstawowe
własności emisji i absorpcji promieniowania cieplnego przez ciała opisują prawa promieniowania
Kirchhoffa. Zależność
całkowitego natężenia promieniowania cieplnego od temperatury ciała opisuje prawo Stefana
Boltzmana.Rozkład długości fal
promieniowania cieplnego (dla ciała doskonale czarnego w danej temperaturze) opisuje prawo
promieniowania Plancka. Długość
fali odpowiadająca maksimum natężenia promieniowania cieplnego opisuje prawo Wiena.Plancka
prawo promieniowania, prawo
opisujące emisję światła przez ciało doskonale czarne znajdujące się w danej temperaturze.Zgodnie
z nim emisja (i absorpcja)
światła odbywa się w porcjach (kwantach) o energii h…
… równaniem: Q = - ?grad T, Q - wektor gęstości strumienia cieplnego, ? - współczynnik
przewodzenia ciepła, T - temperatura. Dla ciał stałych:
? = ?e+?s (odpowiednio współczynniki przewodzenia ciepła dla gazu elektronowego i sieci
krystalicznej).Przewodnictwo ciepła
jest jednym ze zjawisk opisywanych przez teorię transportuP
promieniowanie cieplne - wszystkie ciała emitują promieniowanie termiczne…
Mechanizmy ruchu ciepła - omówienie
Podstawy wymiany ciepła-opracowanie
Fizyka budowli - pytania i odpowiedzi 2,3
Pojęcia ciepłownictwa - omówienie
Podstawy wymiany ciepła przez promieniowanie-opracowanie
Wpływ trudnych warunków klimatycznych na organizm ludzki-opracowanie
Reklama































Administracja publiczna
Działalność gospodarcza
Kodeks postępowania administracyjnego
.
Download