Dziura ozonowa – Milena Kubiczek 1aG

advertisement
Dziura ozonowa
Milena Kubiczek 1aG
Co to takiego?

W atmosferze ziemskiej na wysokości od
10 do 50 km występuje warstwa o
podwyższonej koncentracji ozonu (O3) ozonosfera. Maksymalne stężenie ozonu
utrzymuje się na wysokości ok. 23 km.
Od końca lat 70. obserwuje się znaczny
spadek zawartości ozonu, szczególnie
nad Antarktydą, w rejonie bieguna
południowego. Zmniejszenie
koncentracji ozonu w ozonosferze jest
nazywane dziurą ozonową.
Powstanie dziury ozonowej.
 Powstaje ona wskutek
niszczenia warstwy
ozonowej przez freony.

Freony to związki chloru, fluoru i węgla
(w skrócie CFCs). Są nieaktywne i nie
reagują z substancjami z którymi się
stykają, lecz niszczą ozon. Gromadzą
się one w ozonosferze* gdzie
promieniowanie ultrafioletowe
powoduje ich rozkład. powstaje wtedy
chlor który niszczy jedyną ochronę
przed promieniowaniem UV, warstwę
ozonową.
Ozon

W warunkach normalnych ozon jest
niebieskim gazem, o większej gęstości
od powietrza. Ozon tworzy się w
momencie wyładowań elektrycznych.

Powietrze po burzy ma zapach ozonu
(powstaje w temperaturze łuku
elektrycznego podczas uderzeń
piorunów). W stanie wolnym występuje
w atmosferze, powstaje w górnych
warstwach atmosfery pod wpływem
nadfioletu w wyniku rozpadu
cząsteczek O2 pod wpływem światła.
O3
Bibliografia
www.wikipedia.org
www.bryk.pl
www.google.grfika.pl
www.ekoproblemy.2ap.pl
www.sciaga.pl
Download