Efekt cieplarniany

advertisement
Globalne zagrożenia planety
Efekt cieplarniany
Czym jest efekt cieplarniany?
Ziemia posiada atmosferę o grubości ponad 1000
kilometrów. Atmosfera zawiera masy powietrza, które
zatrzymują i magazynują ciepło pochodzące ze Słońca
pod postacią promieniowania podczerwonego.
Podwyższenie temperatury powierzchni Ziemi będące
skutkiem zatrzymywania energii słonecznej przez gazy
cieplarniane nazywane jest efektem cieplarnianym lub
"szklarniowym".
Czym są gazy cieplarniane?
Gazy cieplarniane są lotnymi
substancjami chemicznymi
występującymi w atmosferze,
których budowa fizykochemiczna pozwala na
zatrzymywanie i
magazynowanie energii cieplnej
oraz przekazywanie jej do
powierzchni Ziemi w postaci
promieniowania
podczerwonego.
Powstawanie efektu cieplarnianego
Znaczna część promieniowania
słonecznego jest przepuszczana przez
atmosferę ziemską i pochłaniana
przez powierzchnię Ziemi, co
powoduje jej ogrzanie. Wskutek
ocieplenia powierzchni Ziemi
następuje emisja promieniowania
podczerwonego. Znaczna część tego
promieniowania jest pochłaniana
przez znajdujące się w atmosferze
cząsteczki wody, dwutlenku węgla i
innych gazów oraz przez drobne
kropelki wody w chmurach.
Energia cieplna jest przekazywana
przez atmosferę głównie z
powrotem do powierzchni Ziemi
w postaci tzw. promieniowania
zwrotnego, a tylko częściowo w
przestrzeń kosmiczną.
Promieniowanie zwrotne ogrzewa
ponownie powierzchnię Ziemi,
dlatego jest podstawową
przyczyną występowania na
naszej planecie efektu
cieplarnianego. Energia oddawana
przez naszą planetę jest mniejsza
od energii przyjmowanej
pochodzącej ze Słońca.
Przyczyny powstawania
• wypalanie lasów, naturalne pożary, spalanie paliw
• produkcja lodówek, zamrażarek, dezodorantów itp.
• elektrociepłownie i środki transportu
• procesy gnilne, hodowla bydła i uprawa ryżu
działalność powodująca zwiększenie stężenia
tlenków azotu i węglowodorów
Skutki efektu cieplarnianego:
• wzrost temperatury
• wysychanie rzek i jezior
• topnienie lodowców
• zalewanie niżej
położonych terenów
• susze
• zmiana lokalnych i globalnych
warunków klimatycznych Ziemi
Zapobieganie
• Rozwijanie edukacji ekologicznej
• Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych
• Zmniejszenie emisji gazów niszczących ozon
• Stosowanie alternatywnych źródeł energii
• Oszczędzanie energii
Notatka
Efekt cieplarniany – zjawisko podwyższenia
temperatury planety powodowane obecnością gazów
cieplarnianych w atmosferze.
Do gazów cieplarnianych zalicza się:
a) para wodna
b)dwutlenek węgla (CO2)
c) metan (CH4)
d) freony (CFC)
e) podtlenek azotu (N2O)
Główną przyczyną efektu cieplarnianego
są gazy cieplarniane wytwarzane podczas:
a)wycinania lasów deszczowych, co powoduje zmniejszenie
się ilości pochłanianego dwutlenku węgla, przez co zalega on
w atmosferze i powstrzymuje promieniowanie podczerwone
przed swobodnym ujściem do przestrzeni kosmicznej
b)spalania paliw kopalnych w elektrociepłowniach,
elektrowniach i coraz to nowych fabrykach, zwiększając ilość
produkowanego dwutlenku węgla, przez co rośliny nie
nadążają z jego pochłanianiem
c)transportu towarów i przewozu ludzi oraz zwiększenia się
liczby pojazdów - wraz z nimi zwiększa się emisja metanu,
dwutlenku
d) Nadmiernej eksploatacja pól uprawnych z mokrych
upraw ryżu i pastwisk pod hodowlę uwalniających metan
podczas fermentacji
e) Rosnącej masy odpadów organicznych z wielkich miast
składowane na wysypiskach śmieci, które gnijąc emitują
metan i dwutlenek węgla
f) stosowania sztucznych nawozów uwalniających tlenki
azotu
g) Reakcji fotochemicznych spalin przemysłowych i
komunikacyjnych, uwalniające niski ozon z promieniami
Słońca
Skutki ocieplania klimatu:
a)topnienie lodowców i zalewania przez ich wody obszarów
nadmorskich, co skutkuje utratą miejsc życia
b)wzrost temperatur spowoduje najprawdopodobniej przesunięcie
stref klimatycznych o 150-500 km ku biegunom do końca xxi
wieku. w gorących obszarach plony zmniejszą się, w nowych
cieplejszych zwiększą się, ale intensywnej uprawy nie wytrzymają
gleby z deficytem wód i nowymi ciepłolubnymi szkodnikami
c)szybkie zmiany klimaty zaburzą równowagę w ekosystemach
i ginięcie wielu gatunków o małych zdolnościach adaptacyjnych
d)zmiany klimatyczne zwiększą częstotliwość występowania
ekstremalnych zjawisk pogodowych i katastrof klimatycznych
e)ocieplenie klimatu spowoduje przyspieszenie parowania wody i
opadanie jej w nowych rejonach, co spowoduje zmniejszenie
zasobów wody pitnej
Dziura ozonowa
Dziura ozonowa
Co to jest ozon?
Jak powstaje ozon?
Czym jest dziura ozonowa ?
Powstawanie dziury ozonowej
Jak działa dziura ozonowa?
Skutki niszczenia warstwy ozonowej
Ochrona warstwy ozonowej
Co to jest ozon?
Ozon to forma tlenu z trzema atomami.
Blisko powierzchni Ziemi jest trucizną, która
współuczestniczy w tworzeniu smogu fotochemicznego
i kwaśnego deszczu.
Jak powstaje ozon?
Jeśli dwuatomowej cząsteczce tlenu
O2 dostarczymy odpowiednią dawkę
energii, ulegnie ona rozpadowi.
Swobodne atomy tlenu „O” teraz
mogą stosunkowo łatwo łączyć się
z cząsteczkami dwuatomowymi.
Powstają trójatomowe cząsteczki
ozonu O3.
Na szczęście w niższej warstwie
atmosfery, troposferze, znajduje
się nie więcej niż 10% ozonu.
Pozostałe 90% gromadzi się
wysoko w stratosferze.
Już 10-50km w górę od
powierzchni Ziemi ozon staje się
pożyteczny, tworzy warstwę
ochronną dla życia.
Naturalna warstwa ozonu nazywa
się również ozonosferą.
Ozon jest jedynym gazem
w atmosferze, który zatrzymuje
nadmiar promieniowania
ultrafioletowego. Stwierdzono, że
zawartą w tym promieniowaniu
energię przetwarza na ciepło,
dzięki czemu spełnia też funkcję
atmosferycznego termoregulatora.
Co to jest dziura ozonowa?
Dziura ozonowa to zjawisko ubytku
ozonu w ozonosferze, wywołane
zanieczyszczeniem atmosfery
związkami reagującymi z ozonem.
Związki te to głównie freony, ale
również i tlenki azotu, chlorek metylu
czy bromek metylu. W wyniku reakcji
następuje spadek stężenia ozonu i
tworzenie się tzw. dziur ozonowych.
Ubytki w warstwie ozonowej
obserwuje się od końca lat 70,
głównie w okolicach bieguna
południowego, nad Antarktydą.
Freon a dziura ozonowa?
Freon to związek organiczny zawierający atomy chloru i
fluoru.
Freony są niepalne i w normalnych warunkach
nieaktywne chemicznie. Jednak wysoko w atmosferze
rozkładają się pod wpływem ultrafioletu, wydzielając
węgiel, fluor i chlor. Węgiel spala się, atomy fluoru łączą
się ze sobą, a chlor wchodzi w reakcję łańcuchową z
ozonem O3 redukując go do zwykłego tlenu O2.
Cl + O3 ClO + O2
Część chloru, docierającego do górnych warstw
atmosfery, pochodzi również z gazów wulkanicznych.
Jak powstaje dziura ozonowa?
Gdzie wykorzystywano freony?
Do niedawna były powszechnie stosowane :
•
•
•
•
•
•
•
do wyrobu farb i lakierów
kosmetyków
produktów w aerozolach
pianek poliuretanowych
w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych
w przemyśle medycznym
w sprężarkach
Jak działa dziura oznowa?
• Nadmiar promieni UV może doprowadzić do
zakłócenia równowagi całych ekosystemów.
Promieniowanie ultrafioletowe przenika wodę
do kilku metrów wgłęb (w przypadku wód
czystych nawet do kilkunastu metrów).
Powoduje to zamieranie szczególnie
wrażliwych organizmów roślinnych i
zwierzęcych tworzących plankton. Zmniejszy
się więc występowanie ryb żywiących się
planktonem oraz ryb drapieżnych.
• Promieniowanie ultrafioletowe wpływa również
niekorzystnie na rośliny. Ponad dwie trzecie
gatunków roślin jest wrażliwe na promienie UV.
Należy przy tym zaznaczyć, że są to głównie
gatunki roślin uprawnych i przemysłowych.
• Promieniowanie ultrafioletowe może negatywnie wpływać
bezpośrednio na ludzi. Wśród chorób najgroźniejsze są
z pewnością choroby nowotworowe, szczególnie
nowotwory skóry. Ponadto promieniowanie ultrafioletowe
powoduje podrażnienie spojówek, a przez to występowanie
licznych chorób oczu, głównie zaćmy. Promienie UV
powodują także przyspieszenie procesów starzenia się
skóry.
•
Jak dziś?
• W latach 80. XX wieku rozpoczęły się regularne badania
nad grubością warstwy ozonowej, do czego posłużyły
satelity.
• Konwencja Wiedeńska przyniosła wymierne efekty, w
związku z czym przyszłość rysuje się jednak w jasnych
barwach. Emisja freonów powoli, ale systematycznie
maleje, jednakże na pełne odbudowanie warstwy ozonowej
musimy jeszcze poczekać około 50 lat.
• Od 1991 roku w Polsce istnieje całkowity zakaz używania
freonów. Alternatywą, może być przykładowo stosowanie
innych gazów napędowych, lub zamiast klasycznych
dezodorantów - dezodorantów w sztyfcie.
Notatka
1. Ozon w powietrzu jest szkodliwy dla wszystkich
organizmów żywych, w górnej warstwie
atmosfery (ozonosfera) chroni nas przed
szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym.
2. Powstawanie ozonu.
Pod wpływem energii świetlnej cząsteczki tlenu
rozpadają się na pojedyncze atomy, po czym
wolne (oderwane) atomy ponownie łączą się z
dwuatomowymi cząsteczkami tlenu, tworząc
cząsteczkę ozonu.
3. Dziura ozonowa powstaje na skutek zbyt dużej
emisji freonów do atmosfery.
Freony są niepalne i w normalnych warunkach
nieaktywne chemicznie. Jednak wysoko
w atmosferze rozkładają się pod wpływem
ultrafioletu, wydzielając węgiel, fluor i chlor.
Węgiel spala się, atomy fluoru łączą się ze sobą,
a chlor wchodzi w reakcję łańcuchową z ozonem
O3 redukując go do zwykłego tlenu O2.
4. Główne źródła emisji freonów:
a. przemysł chłodniczy
 sprężarki
 zamrażarki
 lodówki
 klimatyzatory
b. przemysł medyczny
c. przemysł kosmetyczny
d. przemysł chemiczny
5. Skutki dziury ozonowej:
a. zmiany klimatyczne
b. uszkodzenia komórek skóry (zmiany
nowotworowe)
c. przyspieszone starzenie się skóry
d. choroby i dolegliwości narzadu wzroku
(zaćma)
e. obniżenie ogólnej odporności organizmu
f. wzrost zapadalności na choroby wirusowe
g. uszkodzenia tkanek roślinnych (spadek
plonów)
h. niszczenie flory i fauny planktonowej
KWAŚNE
DESZCZE
Kwaśne deszcze
Są to opady atmosferyczne
o odczynie kwaśnym.
Zawierają kwasy wytworzone
w reakcji wody z pochłoniętymi
z powietrza gazami, takimi jak:
 dwutlenek siarki,
 tlenki azotu,
 siarkowodór,
 chlorowodór.
Schemat powstawania
kwaśnych opadów
Występowanie
Padają często w krajach, które
nie są odpowiedzialne za ich
powstawanie. Szkodliwe gazy
mogą być bowiem przenoszone
przez wiatr setki, a nawet tysiące,
kilometrów od miejsca
pochodzenia i wywołać
niebezpieczne opady
w regionie wolnym, zdawałoby
się, od ekologicznych zagrożeń.
Do powstania kwaśnych opadów
przyczyniają się głównie Europa
i Stany Zjednoczone.
Efekty „kwaśnych opadów”
Zagrożenia
Kwaśne deszcze powodują m.in.:
- obumieranie lasów,
- zakwaszenie wód powierzchniowych oraz gleb,
- opadanie liści drzew,
- liczne choroby ludzi i zwierząt,
- niszczenie budowli.
Smog, zanieczyszczone powietrze zawierające
duże stężenia pyłów i toksycznych gazów,
których źródłem jest głównie motoryzacja
i przemysł.
Rozróżnia się dwa rodzaje smogu:
1) smog typu Los Angeles (smog fotochemiczny,
utleniający), może wystąpić od lipca do
października przy temperaturze 24÷35°C,
powoduje ograniczenie widoczności do 0,8÷1,6
km (powietrze ma brązowawe zabarwienie).
Głównymi zanieczyszczeniami są: tlenek węgla,
tlenki azotu, węglowodory aromatyczne i
nienasycone, ozon, pyły przemysłowe. Dla
wytworzenia się smogu tego typu konieczne jest
silne nasłonecznienie powietrza, natomiast ani
dym, ani mgła nie mają większego znaczenia.
2) smog
typu londyńskiego
(kwaśny, "siarkawy"), może wystąpić w zimie
przy temperaturze -3÷5°C, powoduje
ograniczenie widoczności nawet do
kilkudziesięciu metrów. Głównymi
zanieczyszczeniami powietrza są:
dwutlenek siarki, dwutlenek węgla, pyły.
Smog powoduje duszność, łzawienie, zaburzenie
pracy układu krążenia, podrażnienie skóry.
Wywiera również silne działanie korozyjne na
środowisko.
Dziękuję za uwagę
Download