Ozon, trójatomowy tlen naturalnie występujący w powietrzu działa

advertisement
Ozon,trójatomowytlennaturalnie
występującywpowietrzudziałabardzosilnie
bakteriobójczo.Dziękibardzosilnemu
działaniuutleniającemu(jeden
znajsilniejszychznanychutleniaczy)
skuteczniezabijawirusy,bakterie,
pierwotniaki,roztoczaiwielegatunków
grzybów.
Dezaktywujepestycydy,fungicydy,pyłyipyłki
alergicznewpowietrzuiwwodzie,jakogaz
docieradowszelkichprzedmiotów
wozonowanympomieszczeniunie
pozostawiającżadnychproduktówubocznych
lubsubstancjicząstkowych.
Natomiast substancje o nieprzyjemnym zapachu - odór tytoniu, stęchlizny pochodzenia
grzybowego, zapachy po pożarach i powodziach, oraz inne organiczne związki o długim
łańcuchuutleniadoprostszych,któreniesąjużtoksyczneiniewydzielająprzykregozapachu.
Niestety, występuje on w powietrzu w tak małych stężeniach, że nie ujawniają się jego
właściwości. Konieczne jest więc zwiększenie jego stężenia, za pomocą generatora ozonu.
Naukowopotwierdzono,żedziałaniebakteriobójczeozonujestblisko50razysilniejsze
i3000razyszybszeniżchloru!!!
POZYTYWNEASPEKTYOZONOWANIA:
OZONNIEMASKUJEZAPACHÓW,LECZJEUSUWA!!!
Likwidujestęchliznę-odgrzybianiepomieszczeń
Grzybypowodujązapleśnienieścian,zapachstęchlizny,chorobyskóry,jamyustnejorazoczu.
Ozon niszczy strzępki grzybni, eliminuje nie tylko same grzyby, ale również zarodniki i ich
formyprzetrwalnikowe,dającdługotrwałeefekty.
Usuwaodórdymutytoniowegoiinnezapachypopożarachipowodziach.
Dympapierosowyzawieraponad5000związkówchemicznychoddziałującychnaorganizm,
które w zetknięciu z ozonem utleniają się do związków prostszych (rozerwanie łańcucha
węglowego),mniejszkodliwychinieposiadającychostrejwonizwiązków.
Likwidujeroztocza
Roztocza powodują ataki astmy, alergie i wyczerpanie. Należą do saprofitów, czyli
organizmów odżywiających się martwą i złuszczoną materią organiczną, nieuchronnie więc
towarzysząnamtam,gdzienajczęściejlubimyspędzaćczas.Wzroststężeniaozonupowyżej
0,05ppmpowodujeśmierćtychorganizmów.
Zabijadrobnoustroje
Bakterie i wirusy powodują zakażenia, wiele chorób, gnicie pożywienia, nieprzyjemną woń
rozkładu. Bakterie beztlenowe giną już od śladowych ilości ozonu. Bakterie oddychające
tlenowoposiadająwytrzymałośćzbliżonądoprostychgrzybów.
Neutralizujepyłkikwiatowepowodującealergie
Pyłki kwiatowe powodują alergie, podrażnienia oczu, gardła i nosa. Zawarte w pyłkach
alergenypodwpływemaktywnegotlenutracąswojeniepożądanewłaściwości.
Neuralizujetlenekwęgla(niebezpiecznyczad)
Czad powstaje przy niecałkowitym spalaniu m.in. gazu ziemnego, silnie trujący, bezwonny -
dlatego jest szczególnie niebezpieczny. Z hemoglobiną tworzy trwale wiązanie,
uniemożliwiająctransporttlenuworganizmie.Zapomocąozonuutleniasiędoznaczniemniej
niebezpiecznegodwutlenkuwęgla.
Powodujerozpadrakotwórczychsubstancjizawartychwmateriałachbudowlanych
Sątozwiązkiszczególnieniebezpieczneprzydługotrwałej,przewlekłejinhalacjiichoparów.
Posiadająwłaściwościrakotwórcze,powodująprzyspieszonyrozkładkomórekkrwi,
negatywniewpływająnacentralnyukładnerwowy.Posiadajązastosowaniem.in.jako
rozpuszczalnikiorganicznedofarbilakierów.Ozonpowodujerozpadpierścieniawęglowego
iutlenieniepowstałychzwiązkówprostychdodwutlenkuwęgla,wodyoraztlenków
pierwiastkówwchodzącychwskładpochodnych.
Zestawskładasięz:
• ozonatora,
• dwóchwężykówgumowych,
• trzechkamienidyfuzyjnych,
• adapterawtyczkizwejścianagniazdko
amerykańskie,nawejściegniazdka
europejskiego.
Wykorzystaniegumowychwężykóworazkamieni
dyfuzyjnych-jedenzwężykównależyprzeznaczyć
doozonowaniamięsa,natomiastdrugido
ozonowaniawarzyw,owoców,wody.Podobnie
przedstawiasięsytuacjazkamieniamidyfuzyjnymi,
jedendoozonowaniamięsa,drugidoozonowania
warzyw,owoców,wody.Trzecikamieńwzestawie,
możebyćużywanydoozonowaniaryb,lub
pozostawionyjakozapasowy.Poużyciu,zarówno
wężyk,jakikamieńdyfuzyjnynależyprzepłukaćpod
bieżącąwodąipozostawićdowyschnięcia.
Nazdjęciuwidocznemiejsce,skąd
wydobywasięozon.Tutajnależy
takżeumieścićwężyk,anajego
drugimkońcu,kamieńdyfuzyjny.
ZASTOSOWANIE:
Ozonowaniepomieszczeń-pokoje,kuchnie,łazienki,sanitariaty,itp.
Usuwanienieprzyjemnychzapachów(dympapierosowy,zapachmoczu,świeżejfarby,
spalenizny,zapachówzwierząt)orazsterylizacjapomieszczeń.
Pomieszczeniado16m2ozonujemy2x30minutz60minutowąprzerwą.Następnie
wietrzymy.
Pomieszczeniado24m2ozonujemytrzykrotniepo30minutz60minutowąprzerwąpo
każdymcyklu.
Pozakończeniucałegoprocesuwietrzymypomieszczenie.Ozonatorlubwężykozonatora
umieścićmożliwiewysoko.Dobrzejestabywozonowanym,zamkniętympomieszczeniu
włączonybyłniedużywentylatormieszającypowietrze.Wczasieozonowaniaw
pomieszczeniuniepowinniprzebywaćludzieanizwierzęta.
Ozonowaniesamochodów
Usuwaniezwnętrzsamochodów(tapicerki,sufitu,podłogi,kanałówwentylacyjnych)
nieprzyjemnychzapachów,wirusów,bakterii,zarodnikówgrzybów.
Wnętrzaautozonujemyprzyzamkniętychdrzwiachwtrzechcyklachpo30minutz30
minutowąprzerwąpokażdymcyklu.Rurkęozonatorawprowadzamywotwórprzy
minimalnymotwarciuszyby.Kanaływentylacyjne–ozonujemywtrzechcyklachpo15minut
z15minutowąprzerwąmiędzycyklami.Rurkęozonatorawprowadzamybardzogłębokodo
wlotupowietrzaiwłączamybardzodelikatnynadmuch(najmniejszynastaw).
Wyżejopisanysposóbpolecanyjestszczególniedoautzklimatyzacją.
Pozakończeniuozonowanianależyotworzyćdrzwiiwywietrzyćsamochód.Podczascałego
procesuwsamochodzieniepowinniprzebywaćludzieanizwierzęta.
Gruntowneozonowaniesamochodówpowinnobyćprzeprowadzanedwarazydoroku.
Ozonowanielodówek
Wceluusunięciabakteriiiwszelkichniepożądanychzapachównależywłożyćgenerator
ozonudownętrzalodówkiizamknąćdrzwiczki.Ozonowaćdwarazypo15minutzprzerwą
30minut.Wtensposóbusuniemywszelkiezapachyibakterie.
Ozonowanieszafzubraniami,szafekzobuwiem
Wceluusunięcianieprzyjemnychzapachówumieścićgeneratorozonuwewnątrzobiektu.
Włączyćozonatordwarazypo10minutz40minutowąprzerwą.
Ozonowaniewodypitnej
Kamieńdyfuzyjnyzanurzamywplastykowejbutlizwodą5llubwplastykowymwiaderku
napełnionymwodązkranu.Czasozonowania6÷10minut.Skutecznienaozonujemy
idotlenimywodę,ajednocześnieoczyścimyjązchloru,amoniaku,bakteriiczymetali
ciężkich.Wodętakprzygotowanąużywamydogotowania,picia(po20minutach)oraz
płukaniaimyciazębów.Należypamiętać,abyozonatorznajdowałsięwyżejodpoziomuwody
wnaczyniu.
Usuwaniebakterii,wirusów,pleśni,grzybów,fungicydówipestycydówzowocówiwarzyw
wceluichsterylizacjiiprzedłużeniaświeżości
Warzywa,owoce-maksymalnyładunekdo5kgwłożyćdoplastikowegolubszklanego
naczynia,zalaćwodądocałkowitegozanurzenia.Nadniepojemnikaumieścićrurkę
zkamieniemdyfuzyjnym.Włączyćozonatorna10-12minutpoczymwyjąćzwody.Należy
pamiętać,abyozonatorznajdowałsięwyżejodpoziomuwodywnaczyniu.
Pozakończeniuozonowaniawarzywamożnaodrazugotować.Owoce-odczekaćprzed
spożywaniemokoło10minut,abyozonzareagowałwystarczającodługozkomórkami
owoców.Możnatorównieżwykonywaćozonemwpostacigazu.Owoce,warzywawłożyćdo
odpowiedniodużejtorebkifoliowejirurkądoprowadzićozonprzez10minut.
Odkażanieiodświeżaniemięsa,drobiu,jajwceluusunięciamikroorganizmów
Ładunekdo5kgumieścićwnaczyniu,zalaćwodą,ozonować20÷30minut.Wylaćwodę,
osuszyćnasicielubdurszlaku.Produktymożnaprzyrządzaćbezpośredniodospożycialub
przechowywaćwlodówce.Należypamiętać,abyozonatorznajdowałsięwyżejodpoziomu
wodywnaczyniu.
Ryby,owocemorza
Ozonujemywwodzieokoło20minut.Należypamiętać,abyozonatorznajdowałsięwyżejod
poziomuwodywnaczyniu.
Kąpielozonowa
Działakorzystnienaskórę,odprężaorganizm,zmniejszacellulit,likwidujechorobygrzybicze
skóry,trądzik,wypryski,usuwabrzydkizapachstóp.Rurkęzdyfuzoremumieszczamy
wnapełnionejczęściowowodąwannieotemperaturzewodydo45oCiozonujemyprzez
10minut.Należypamiętać,abyozonatorznajdowałsięwyżejodpoziomuwodywwannie.
Akwaria,oczkawodne
Usuwaniebakterii,glonów,dotlenianiewody,wydłużanieświeżościpokarmudlaryb,
ochronarybprzedpasożytamiibakteriami.Umieścićdyfuzorwakwariumluboczkuwodnym
-ozonowaćjednorazowoprzez5minut.Należypamiętać,abyozonatorznajdowałsięwyżej
odpoziomuwodywnaczyniu.
Gwarancjabezpieczeństwa
Ozonjestgazemnietrwałym.Okrespołowicznegorozpadunieprzekracza40minutwtemp.
20˚Cwczystympowietrzu,wzanieczyszczonymnieprzekracza30minut.Dlawodyokres
połowicznegorozpaduozonuwynosi30minutwtemperaturze20˚C,akilkaminutwtemp.
50˚C.Okrespołowicznegorozpadutoczaspoktórymstężeniesubstancjizmniejszasię
opołowęwstosunkudopoprzedniejwartości.Generatoryozonuowydajnoścido500mg
ozonunagodzinęsąbezpiecznewstosowaniu,gdyżnieprzekraczajądopuszczalnychemisji
ozonudlaczłowieka.
Download