TEST na Kurs Początkowy

advertisement
Miejscowość: …………..
Data:………………
TEST
na Kurs Początkowy
W zakresie naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych oraz
klimatyzacyjnych zawierające substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami,
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2015 r.
poz. 881)
Imię
Nazwisko
PESEL
Adres
Nr dowodu osobistego
Czytelny podpis
Oświadczenie:
Oświadczam, że do rozwiązania testu posłużyły mi
jedynie: moja wiedza zdobyta przez studiowanie
dostarczonych mi pomocy naukowych, oraz inne ogólno
dostępne formy nauczania.
Podczas rozwiązywania testu nie pomagały mi osoby
trzecie, oraz nie wykorzystałem/am do tego celu
gotowego rozwiązanego testu.
Co potwierdzam własnoręcznym podpisem:
Miejscowość:
Data i własnoręczny podpis
……………………
………………………………………….
Test rozwiązujemy własnoręcznie, zaznaczając tylko jedną prawidłową odpowiedź
zakreślając a, b, lub odpowiedź c w kółku .
Przykład:
1. Fluorowane gazy cieplarniane (HFC, PFC oraz SF6) są to substancje chemiczne
zawierające w swojej cząsteczce fluor oraz odznaczające się wysokim lub bardzo
wysokim współczynnikiem ocieplenia globalnego (GWP).
Jak je nazywamy:
a. Chlorowcami
b. F- gazami
c. Gazy szlachetne
2. Efekt cieplarniany powodować może:
a. ochłodzenie klimatu
b. topnienie lodowców i podniesienie poziomu wód morskich
c. niszczenie warstwy ozonowej
3. Co oznacza skrót GWP (z ang. global warming potential) ?
a. Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego
b. Potencjał tworzenia dziury ozonowej
c. Garncarstwo Wielkopolskie
4. Co oznacza skrót ODP z ang. (Ozone Depletion Potential) ?
a. Potencjał niszczenia warstwy ozonowej
b. Potencjał wzrostu warstwy ozonowej
c. Dezynfekcja przez „Ozonowanie”
5. Wartość azotu w atmosferze wynosi:
a. 78%
b. 21%
c. 0,03%
6. Który z gazów wywołuje efekt cieplarniany?
a. dwutlenek siarki
b. tlenki azotu
c. dwutlenek węgla
7. Efekt szklarniowy przyczynia się stopniowo do:
a. zamarznięcia wód
b. obniżenia się temperatury na Ziemi do -18 C
c. ocieplenia się Ziemi
8. Czym są freony?
a. stałe frakcje zanieczyszczeń
b. tlenki azotu, siarki i węgla
c. węglowodory zawierające węgiel, chlor i fluor
9. Warstwa ozonowa zanika w wyniku:
a. reakcji z tlenkami siarki i azotu w mezosferze i egzosferze
b. reakcji chloru zawartego we freonach z ozonem i przekształceniu go w zwykły tlen
cząsteczkowy (O2)
c. działania intensywnego promieniowania ultrafioletowego
10. Który sposób ochrony przed nadmiernym promieniowaniem UV jest niewłaściwy?
a. stosowanie kremów ochronnych z odpowiednim filtrem
b. okulary przeciwsłoneczne, ale tylko ze specjalnymi szkłami ochronnymi
c. zwykłe okulary przeciwsłoneczne, odpowiednio przyciemnione
11. Wkład gazów w efekt cieplarniany wynosi:
a. dwutlenek węgla 17%, metan 50%, freon 3%, ozon 10%, tlenki azotu 20%
b. dwutlenek węgla 15%, metan 7%, freon 2%, ozon 30%, tlenki azotu 46%
c. dwutlenek węgla 50%, metan 17%, freon 20%, ozon 3%, tlenki azotu 10%
12. Globalne ocieplenie Ziemi nie może przyczynić się do:
a. przekształcenia się stepów i sawann w pustynie
b. przesunięcia się strefy lasów w kierunku biegunów
c. przesunięcia się lądolodów w kierunku równika
13. Która odpowiedź prawidłowo opisuje ozon?
a. trójatomowa cząsteczka tlenu, barwa niebieska, występuje w 90% w stratosferze, chroni
przed promieniowaniem ultrafioletowym
b. dwuatomowa cząsteczka tlenu, bezbarwna, występuje w 10% w stratosferze, chroni
przed promieniowaniem ultrafioletowym
c. jednoatomowa cząsteczka tlenu, bezbarwna, występuje w 90% w troposferze, chroni
przed promieniowaniem podczerwonym
14. Przed napełnieniem urządzenia chłodniczego czynnikiem urządzenie należy poddać
próbie……………….. oraz usunąć ujawnione w nim ……………………(wstaw
odpowiednie)
a. elektrycznej, zanieczyszczenia
b. palności, nieszczelności
c. Ciśnieniowej, nieszczelności
15. We wzierniku zamontowanym w korpusie sprężarki stwierdzono niedobór oleju:
a. należy uzupełnić olej
b. należy najpierw sprawdzić czy urządzenie chłodnicze pracuje prawidłowo
(napełnienie czynnikiem chłodniczym, powrót oleju do karteru sprężarki).
c. Bezwzględnie uzupełnić olej takim jaki mamy pod ręką.
16. Co rozumiemy pod pojęciem pompa ciepła?
a. Pompa do przetłaczana ciepłej wody użytkowej.
b. Urządzenie , które dzięki dostarczaniu energii napędowej, wykorzystuje do celów
grzewczych ciepło pobrane w niskiej temperaturze z(tzw. Dolnym źródle ciepła)
c. Pompa wykorzystywana do przetłaczania wody w układzie centralnego ogrzewania.
17. Zadaniem czynnika chłodniczego w instalacji chłodniczej jest transport……..(wstaw
odpowiednie)
a. ciepła
b. oleju
c. zanieczyszczeń
18. Zbiorniki na ciekły czynnik chłodniczy muszą być wyposażone w zawór
bezpieczeństwa:
a. przy pojemności zbiornika większej od 50L,
b. Przy pionowym ustawieniu zbiornika,
c. gdy może wystąpić w nich wysokie ciśnienie cieczy.
19. Czynnik chłodniczy pobiera ciepło gdy:
a. skrapla się,
b. odparowuje
c. ulatnia się.
20. Ciepło płynie od:
a. ciała o wyższej temperaturze do ciała o niższej temperaturze
b. ciała o niższej temperaturze do ciała o wyższej temperaturze
c. nie płynie
imię:………………
Nazwisko:………………….
Adres:………………………
__-___ ………………………
OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisana(y), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do uzyskania
Zaświadczenia o ukończeniu kursu, przez Firmę „KOSOWSKI” – zgodnie z Ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi
zmianami).
..........................................
czytelny podpis
Download