Eksploatacja systemów polowej produkcji rolniczej

advertisement
Załącznik 2.5
Sylabus przedmiotu/modułu kształcenia
Kod przedmiotu
PZI-SI>EKSPSPPR
Nazwa przedmiotu
Eksploatacja systemów polowej produkcji rolniczej
Kierunek
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Poziom studiów
I stopnia
Profil
Ogólnoakademicki
Rodzaj przedmiotu
fakultatywny
Semestr studiów
7
Punkty ECTS/ogólne/w tym z udziałem
5
nauczyciela akademickiego
Formy zajęć (wykłady/ćwiczenia/inne)
- liczba godz.
Wykłady: 30 godz./ Ćwiczenia 15 godz.
Odpowiedzialny/a za przedmiot
Dr hab. inż. Krzysztof Lejman
Język
polski
Wymagania wstępne
Podstawy wiedzy z zakresu maszynoznawstwa oraz budowy pojazdów
wiedza ogólna dotycząca produkcji roślinnej
Skrócony opis przedmiotu (max. 500 Projektowanie procesów polowej produkcji rolniczej. Dobór maszyn i
znaków)
urządzeń do technologii procesu produkcyjnego. Eksploatacja maszyn i
urządzeń – wydajność, ocena jakości pracy, bezpieczeństwo pracy.
Diagnostyka techniczna.
Treści kształcenia (szczegółowy opis
przedmiotu)
Podstawowe pojęcia teorii eksploatacji systemów technicznych.
Systemy eksploatacji, niezawodność, tribologia, diagnostyka techniczna
i podstawy bezpieczeństwa pracy maszyn rolniczych i leśnych. Zasady
zestawiania agregatów rolniczych, dobór źródeł energetycznych i
energetyka agregatu. Wydajność i ocena jakości pracy agregatu
maszynowego. Podstawy użytkowania prostych i złożonych agregatów
w typowych pracach rolniczych i leśnych. Podstawy projektowania
parku maszynowego i procesów technologicznych.
Efekty kształcenia (max. po 3 efekty)
Nr
1
Efekt przedmiotowy
Student posiada szczegółową wiedzę
w zakresie eksploatacji agregatów
ciągnikowych stosowanych w polowej
produkcji roślin uprawnych. Definiuje
podstawowe
parametry
jakości,
wydajności i energochłonności pracy
Metoda oceny
Wiedza
Egzamin pisemny – test
Nr efektu kierunkowego
ZI1_W11
maszyn.
2
Student
ma
uporządkowaną
i
podbudowaną teoretycznie wiedzę z
zakresu procesów produkcyjnych
(technologii produkcji rolniczych roślin
uprawnych, technologii produkcji
drewna na gruntach porolnych)
obejmującą
projektowanie
i
optymalizację przebiegu procesów
produkcyjnych. Zna trendy rozwojowe
w zakresie inżynierii produkcji
rolniczej i leśnej.
Egzamin pisemny – test
ZI1_W18
3
Posiada wiedzę z zakresu budowy i
zasad działania oraz diagnostyki
układów
mechanicznych,
hydraulicznych,
pneumatycznych,
elektrycznych
oraz
rozwiązań
mieszanych
stosowanych
w
maszynach rolniczych i leśnych. Ma
podstawową wiedzę z zakresu
mechatroniki oraz automatyzacji
procesów produkcyjnych.
Egzamin pisemny – test
ZI1_W19
1
1
2
Student
nabywa
umiejętność
stosowania
odpowiedniej
nomenklatury w zakresie eksploatacji i
użytkowania rolniczych agregatów
maszynowych. Rozróżnia systemy
eksploatacji oraz posiada umiejętność
zestawiania agregatów maszynowych
w różnych technologiach produkcji.
Nabywa umiejętność wyznaczania
podstawowych
wskaźników
i
współczynników
eksploatacyjnych
oraz parametrów charakteryzujących
jakość pracy. Posiada umiejętność
projektowania
podstawowych
procesów technologicznych w zakresie
inżynierii produkcji polowej.
Umiejętności
Ocena
poprawności
doboru
technologii, parku maszynowego oraz
przebiegu procesu produkcyjnego.
Ocena umiejętności wyznaczania
parametrów
i
współczynników
eksploatacyjnych charakteryzujących
jakość pracy - zadania wykonywane
na ćwiczeniach.
Kompetencje społeczne
Student ma świadomość konieczności Dyskusja rozwiązań technologicznych
samodoskonalenia i dokształcania w w odniesieniu do wykonywanego
zakresie stosowania nowoczesnych zabiegu – rozwój nowych trendów,
rozwiązań technologicznych.
nowe technologie.
Wykazuje zrozumienie podstawowych Dyskusja konsekwencji niewłaściwego
zasad
prawidłowej
eksploatacji zestawienia agregatów oraz ich
ZI1_U09
ZI1_K01
ZI1_K03
sprzętu rolniczego. Ocenia parametry
wydajności i jakości pracy maszyn.
Znajomość zasad regulacji maszyn
rolniczych wykorzystuje w celu
podniesienia jakości i wydajności
pracy oraz ograniczenia negatywnego
oddziaływania na środowisko rolnicze.
Literatura
regulacji
w
aspekcie
jakości,
energochłonności i czasochłonności
wykonywanych prac.
Literatura uzupełniająca:
Banasiak J. (red). 1999. Agrotechnologia. PWN, Warszawa.
Kaźmierczak J. 2000. Eksploatacja systemów technicznych.
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Kuczewski J., Majewski Z. 1999. Eksploatacja maszyn rolniczych.
WSP
Lorencowicz E. 2007. Poradnik użytkowania techniki rolniczej w
tabelach. APRA Bydgoszcz
Literatura uzupełniająca:
Białczyk W., Cudzik A., Czarnecki J. 2012. Ciągniki i pojazdy
rolnicze. Oficyna Wydawnicza ATUT.
Owsiak Z. 1998. Narzędzia skrawające glebę. Wydawnictwo AR
Wrocław
Owsiak Z. Lejman K. 2012. Maszyny Rolnicze. Oficyna
Wydawnicza ATUT.
Sposób ustalania oceny łącznej z przedmiotu
ocena z wykładów 60%, ocena z ćwiczeń 40%
Uwagi
Wykaz tematów i ćwiczeń dla przedmiotu/modułu kształcenia
Tematyka wykładów:
1. Parametry eksploatacyjne maszyn i urządzeń. Napędy (mechaniczny, elektryczny, hydrauliczny,
pneumatyczny) maszyn rolniczych.
2. Proces starzenia i niszczenia w aspekcie trwałości eksploatacyjnej i jakości pracy maszyn i urządzeń
rolniczych.
3. Eksploatacja maszyn i urządzeń technicznych – zagrożenia hałasem i drganiami.
4. Diagnostyka techniczna, przeglądy okresowe i naprawy maszyn i urządzeń technicznych.
5. Charakterystyka pojazdów stosowanych w technice rolniczej. Parametry techniczne i eksploatacyjne. Zasady
bezpieczniej pracy.
6. Technologie uprawy gleby – dobór maszyn, warunki eksploatacji.
7. Technologie siewu i sadzenia – dobór maszyn, przebieg procesu.
8. Technologie pielęgnacji i ochrony roślin uprawnych – charakterystyka zabiegów.
9. Technologie zbioru zbóż i roślin okopowych.
10. Technologie produkcji pasz objętościowych – przebieg procesu produkcji.
11. Podział i kryteria doboru urządzeń nawadniających stosowanych w rolnictwie.
12. Zalesianie nieużytku rolnego – charakterystyka zabiegów, dobór środków technicznych
13. Technologie pozyskiwania drewna – kryteria wyboru. Środki techniczne do pozyskiwania drewna charakterystyka rozwiązań konstrukcyjnych i eksploatacyjnych.
14. Metody zrywki drewna – charakterystyka maszyn i urządzeń.
15. Zasady prawidłowego użytkowania wybranych agregatów ciągnikowych.
Tematyka ćwiczeń:
1. Rozwiązania konstrukcyjne napędów w wybranych maszynach i urządzeniach stosowanych w rolnictwie.
2. Definicja i klasyfikacja zjawisk korozyjnych, sposoby zabezpieczania przed niekorzystnym wpływem
czynników zewnętrznych.
3. Hałas i drgania– pomiary i obliczenia dla wybranych urządzeń technicznych.
4. Diagnostyka ciągników i maszyn rolniczych. Ocena zużycia i metody napraw.
5. Sposoby wyznaczania i analiza wybranych parametrów technicznych i eksploatacyjnych ciągników rolniczych.
6. Organizacja procesu uprawy gleby w zależności od stosowanej technologii.
7. Organizacja procesu wysiewu nasion roślin uprawnych – przygotowanie maszyn, regulacje i nastawy.
8. Wskaźniki i współczynniki eksploatacyjne maszyn do nawożenia i ochrony roślin. Warunki wykonywania
zabiegów.
9. Organizacja procesu zbioru ziemniaków i buraków cukrowych – zbiór jedno-, i wieloetapowy.
10. Przykłady eksploatacji maszyn do produkcji pasz objętościowych. Wskaźniki i współczynniki eksploatacyjne.
11. Przykłady eksploatacji urządzeń nawadniających. Wskaźniki i współczynniki eksploatacyjne.
12. Organizacja procesu zalesienia gruntu rolnego. Systemy produkcji sadzonek w szkółkach leśnych
13. Zasady użytkowania maszyn wielooperacyjnych. Analiza pracy harwestera.
14. Adaptacja ciągnika rolniczego do pracy w leśnictwie. Opory występujące przy zrywce drewna – obliczenia
trakcyjne.
15. Zasady zestawiania agregatów ciągnikowych – rozwiązywanie zadań.
Kalkulacja punktów ECTS dla przedmiotu/modułu kształcenia
Przedmiot: Eksploatacja systemów polowej produkcji rolniczej
Forma aktywności
Godziny
zajęć
Średnia liczba godzin na realizację aktywności
studia stacjonarne
studia niestacjonarne
z nauczycielem (zajęcia, 50
konsultacje, zaliczenie, egzamin)
Przygotowanie do zajęć
20
Opracowanie sprawozdania/projektu/
30
prezentacji/raportu/zielnika/makiety
Przygotowanie do egzaminu
Suma godzin (całkowity
studenta)
Punkty ECTS
w tym:
praca z nauczycielem
praca własna
20
nakład
pracy 70
5
2
3
Download