Czym się kierować przy doborze systemu chłodzenia?

advertisement
 Temat wydania  SYSTEMY CHŁODZENIA 
Czym się kierować
przy doborze systemu chłodzenia?
Wytwarzanie chłodu odbywa się
zastąpić w ciągu roku nawet 75% jego kosztow-
często przy pomocy nieefektywnych
nego czasu pracy.
układów o nadmiernie wysokim zużyciu energii,
W porach letnich, gdy praca agregatów jest
a to z kolei wpływa na wysokie koszty zakła-
niezbędna, należy zastanowić się nad ich skutecz-
dowe, które można znacznie obniżyć dzięki
nością. ONI stosuje wyłącznie bardzo efektywne
zastosowaniu nowoczesnych, energooszczęd-
technologie, co gwarantuje niski poziom zużycia
nych systemów chłodzenia ONI.
prądu. W przypadku stosowania starszych lub
Warto nadmienić, że każdorazowo przy
niezoptymalizowanych agregatów chłodniczych
projektowaniu systemu chłodzenia firma ONI
można się spodziewać wysokiego zużycia prądu,
skupia się na tym, by w danych warunkach
które w porównaniu z nowymi, energooszczęd-
zastosować najwyższą bezpieczną dla produkcji
nymi agregatami wynosi prawie 2:1.
mgr inż. Bartłomiej Miękus
temperaturę wody chłodzącej. W takim przy-
Dzięki określeniu idealnej temperatury wody
wicedyrektor na Polskę
padku dokładnie wyliczane są klientowi nakłady
chłodzącej często możliwe jest wykorzystanie
ONI-Wärmetrafo GmbH
energii, jakie może zaoszczędzić. Co więcej,
wydzielającego się w procesie produkcji ciepła
często można chłodzić medium poprzez zasto-
odpadowego do celów grzewczych. Znajdują
sowanie chłodni wentylatorowych wykorzystu-
tutaj zastosowanie dostarczane przez firmę
jących powietrze zewnętrzne, co w rezultacie
niskotemperaturowe urządzenia grzejne dla hal,
skutkuje dziesięciokrotnie mniejszym zapotrze-
magazynów i biur oraz instalacje ogrzewania
bowaniem na energię w stosunku do zastoso-
podłogowego.
wania agregatów chłodniczych, a stosowany
Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą,
przez ONI układ odciążenia agregatu chłodni-
chętnie doradzimy i pomożemy w wyborze
najlepszego rozwiązania. 
czego poprzez chłodnie wentylatorowe może
76 
PlastNews 1’2017
Download