Techniki niskotemperaturowe

advertisement
Techniki niskotemperaturowe - Seminarium
Temat:
Selektywne
chłodzenie
mózgu
dziecka
po
niedotlenieniu
okołoporodowym
Magdalena Kopp Ostrowska
Inżynieria mechaniczno-medyczna
Gr.2
1.Niedotlenienie okołoporodowe – informacje ogólne
Niedotlenienie okołoporodowe jest to stan kiedy mózg dziecka otrzymuje niedostateczną
ilość tlenu w wyniku czego zaburzone jest jego funkcjonowanie.
Może do tego dojść
zarówno w trakcie ciąży, porodu jak i po porodzie. Głównymi przyczynami niedotlenienia
okołoporodowego są[5]:

zaburzenie wymiany gazowej pomiędzy matką a dzieckiem,

nieprawidłowe ułożenie się płodu,

wady wrodzone dziecka,

zaburzenia adaptacyjne noworodka.
Można wymienić szereg skutków niedotlenienia. Niektóre dzieci doznają nieznacznego
porażenia układu nerwowego, inne porażenie mózgowego , padaczki bądź są upośledzone
umysłowo. Stopień upośledzenia dziecka zależy od czasu jaki mózg był niedotleniony
W niedotlenionym
powstawania
mózgu zachodzi szereg reakcji biochemicznych, które prowadzą do
wolnych
rodników
tlenowych,
niezwykle
toksycznych
związków,
uszkadzających komórki nerwowe. Jedne z nich giną natychmiast, inne jeszcze po
tygodniach. Niedotlenienie u dziecka rozpoznaje się na podstawie wywiadu klinicznego
diagnostyki biochemicznej jak i obrazowej.
.
Rys.1 Chronologia procesów zachodzących po urazie niedotlenieniowym[5]
2
2. Sposoby ograniczenia uszkodzeń powstałych w wskutek niedotlenienia
Dzisiejsza medycyna zna dwa sposoby minimalizacja uszkodzeń powstałych wskutek
niedotlenienia:

środki farmakologiczne

wprowadzenia terapeutycznej hipotermii umiarkowanej
2.1 Środki farmakologiczne
Cały czas trwają badania nad lekarstwami które za zadanie miałyby zmieszenie obszaru
mózgu dotkniętego niedotlenieniem.
Jedna z grup lekarstw wykazujących działanie jest
receptor jonotropowy NMDA. Niestety wykazuje on szereg skutków ubocznych takich jak
halucynacje czy katatonia dlatego zaleca się duża ostrożność w ich stosowaniu. Inną grupą
leków o podobnym działaniu są receptory metabotropowe mGluR. Antagonista dla nich jest
kwas glutaminowy. Kolejna grupą są antyoksydanty nazywane zamiataczami wolnych
rodników. Zmniejszają one uszkodzenia powodowane przez wolne rodniki tlenowe powstałe
w wyniku niedotlenienia[5].
Rys.2 Receptory glutaminergiczne a) metabotropowe mGluRn b) jonotropowy NMDA[5].
3
2.2 Hipotermia umiarkowana
Hipotermia to stan wychłodzenia organizmu w którym temperatura spada poniżej 35C.
Odkryto, że obniżenie temperatury o 2-3°C znacznie zmniejsza uraz spowodowany
niedokrwieniem. Dochodzi do zmieszenia metabolizmu komórek (zmniejszenie utraty rezerw
metalicznych)
oraz
hamowania
kaskady
reakcji
biochemicznych
powstałych
po
niedotlenieniu. Wykazano również hamujące oddziaływanie na reakcje odpowiedzialne za
powstanie procesu zapalnego.
Możemy wyróżnić dwa rodzaje metod wprowadzających w stan hipotermii[5]:

hipotermia ogólna czyli oziębianie całego ciała dziecka aż do osiągnięcia temperatury
wewnątrz ciała w zakres 33-33°C .

selektywne chłodzenie mózgu dziecka za pomocą specjalnego kapturka chłodzącego
nakładanego na główkę. Proces ten odbywa się przez 72 godzin i musi się rozpocząć
nie później niż w 6
godzinie po urodzeniu. W kapturku znajduje się czynnik
chłodzący obniża temperaturę główki dziecka. Całość podłączona jest do panelu
sterującego który kontroluje wszystkie parametry procesu.
Rys.3 Ideowy schemat urządzenia do selektywnego chłodzenia mózgu noworodka[4].
4
3. Warianty systemu chłodzenia mózgu noworodka
Wyróżniamy trzy podstawowe warianty systemu chłodzenia mózgu noworotka:

Bezpośredni system chłodzenia mózgu

Pośredni system chłodzenia mózgu

Hybrydowy system chłodzenia mózgu
3.1 Bezpośredni system chłodzenia mózgu
Zakłada on użycie bezpośrednio stron zimnych modułów termoelektrycznych w celu
schłodzenia
główki
noworodka.
Urządzenia
składa
się
z
kapturka
obłożonego
termoelementami odbierającego strumień ciepła z główki dziecka. Od strony goręcej ciepło
przekazywane jest w konwencjonalnej chłodnicy temperaturowej. Sterowanie odbywa się za
pomocą komputera gdzie parametrem kontrolnym jest temperatura noworodka mierzona w
odbycie. Pozostała część ciała dziecka podgrzewana jest za pomocą konwencjonalnego
promiennika podczerwieni z wbudowaną funkcją kontroli ogrzewania. Główna wadą tego
rozwiązania jest bezpośredni kontakt termoelementów z główka dziecka. Utrudniona jest
również konserwacja i sterylizacja urządzenia[3].
Rys. 4 Schemat blokowy urządzenia do bezpośredniego chłodzenia mózgu[3]
3.2 Pośredni system chłodzenia mózgu
Wykorzystuje
działanie
modułów
termoelektrycznych
w
celu
schłodzenia
płynu
pośredniczącego w wymianie ciepła, które następnie odbiera od środowiska chłodzącego.
Założenia techniczne pozostają takie same jak w systemie bezpośrednim. Główna różnicą
5
rozdzielenie jednostki chłodzącej od miejsca wymiany ciepła. System bezpośredni składa się
z czapki chłodniczej- wymiennika ciepła w którym krąży woda chłodzona do odpowiedniej
temperatury w układzie chłodzącym działającym w oparciu o ogniwo Peltiera. Urządzenie
sterowane jest za pomocą komputera gdzie najważniejszym parametrem jest temperatura ciała
noworodka mierzona w odbycie.
Również tutaj występuje promiennik podczerwieni
ogrzwejący pozostała część ciała noworodka. Rozdzielenie części chłodzącej i miejsca
odbioru ciepła pozwala na łatwy transport urządzenia. Znacznie ułatwiona jest także
sterylizacja. Niestety rozwiązanie to posiada też wady. Dochodzi do różnicy temperatur
miedzy wlotem a wylotem wymiennika.[3]
Rys. 5 Schemat blokowy urządzenia do pośredniego chłodzenia mózgu[3]
3.3 Hybrydowy system chłodzenia mózgu
System ten składa się z bloku chłodzenia obejmującego stałą, kulistą część z zatopionymi
termoelementami których strony gorące mają kontakt z wodą chłodząca znajdująca się w
płaszczu wodnym. Woda z płaszcza wodnego chłodzona jest jak w przypadku układu
bezpośredniego przy pomocy konwencjonalnej chłodnicy wentylatorowej gdzie jest ona
dostarczana dzięki pracy pompy. Strony zimne termoelementów pozostają w kontakcie z
poduszką wodną, którą można demontować. Poduszka podłączona jest do pompy o zmiennej
wydajności wymuszającej obieg wody w celu uzyskania określonych warunków wymiany
6
ciepła. Sterowanie odbywa się
dzięki komputerowej jednostce sterującej kontrolującej
wartość temperatury wewnątrz ciała. System ten pozwala na zmniejszenie bezwładności
systemu w porównaniu do pośredniego układu wodnego, poprzez zmniejszenie ilości płynu
pośredniczącego w wymianie ciepła. Można również wpłynąć na warunki wymiany ciepła po
przez regulacje wydajności pompy wymuszającej obieg wody[3].
Rys. 6 Schemat blokowy hybrydowego urządzenia do chłodzenia mózgu[3]
7
Bibliografia:
1. http://www.edziecko.pl/pierwszy_rok/1,79399,7444282,Niedotlenienie_podczas_poro
du___czy_mozna_mu_zapobiec_.html
2. Żmuda E, Nadera M, Model chłodzenia organizmu noworodka dla uzyskania stanu
hipotermii łagodnej, „Technika chłodnicza i klimatyzacja”10-11 2011,
3. Żmuda E, Selektywne chłodzenie mózgu dziecka po niedotlenieniu okołoporodowym,
„Techniki chłodnicze i klimatyzacja” 6-7 2009
4. http://www.umed.lodz.pl/noworodki/noworodki_files/File/folder/Chlodzenie_EG_wy
klad.pdf
5. Żmuda E, Aspekt techniczny i użytkowy wybranych systemów chłodzenia mózgu
noworotka dla utrzymania w warunkach umiarkowanej hipotermii, materiały
seminaryjne
8
Download