MŚ - materiał uzupełniający cz3

advertisement
Załącznik 1. Wykaz istotnych źródeł informacji wykorzystanych do opracowania planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry
1. Aktualizacja krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych z 2010 roku
2. Aktualizacja Planu gospodarowania wodami dla Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry,
Projekt, Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem, 2014
3. Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r.
ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodne (Dz.Urz. WE. L
327 z 22.12.2000, str. 1 z późn. zm.)
4. Dyrektywa 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r.
w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania
szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu ustanawiającej zasady odpowiedzialności
administracyjnej za szkody w środowisku w oparciu o zasadę zanieczyszczający płaci
(Dz.Urz. UE L 143 z 30.04.2004, str. 56 z późn. zm.)
5. Dyrektywa 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. dotycząca
zarządzania jakością wody w kąpieliskach i uchylająca dyrektywę 76/160/EWG (Dz.Urz. UE
L 64 z 04.03.2006, str. 37 z późn. zm.)
6. Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r.
w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dz.Urz. UE L 288 z 06.11.2007,
str. 27)
7. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/113/WE z dnia 12 grudnia 2006 r.
w sprawie wymaganej jakości wód, w których żyją skorupiaki (Dz.Urz. UE L 376 z
27.12.2006, str. 14 z późn. zm.)
8. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/118/WE z dnia 12 grudnia 2006 r.
w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu
(Dz.Urz. UE L 372 z 27.12.2006, str. 19 z późn. zm.)
9. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/44/WE z dnia 6 września 2006 r. w
sprawie jakości wód słodkich wymagających ochrony lub poprawy w celu zachowania życia
ryb (Dz.Urz. UE L 264 z 25.09.2006, str. 20 z późn. zm.)
10. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r.
ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (Dz.Urz.
UE L 164 z 25.06.2008, str. 19)
11. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.Urz. UE L 20 z 26.01.2010, str. 7 z późn. zm.)
12. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie
kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi,
zmieniająca, a następnie uchylająca dyrektywę Rady 96/82/WE 9 (Dz.Urz. UE L 197)
13. Dyrektywa Rady 86/278/EWG z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony środowiska,
w szczególności gleby, w przypadku wykorzystywania osadów ściekowych w rolnictwie
(Dz.Urz. WE L 181 z 04.07.1986, str. 6 z późn. zm.)
14. Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków
komunalnych (Dz.Urz. WE L 135 z 30.05.1991, str. 40 z późn zm.)
15. Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed
zanieczyszczeniami przez azotany pochodzenia rolniczego (Dz.Urz. WE L 375 z 31.12.1991,
str. 1 z późn. zm.)
16. Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.Urz. WE L 206 z 22.07.1992, str. 7, z późn. zm.)
17. Dyrektywa Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi (Dz.Urz. WE L 330 z 05.12.1998, str. 32 z późn. zm.)
18. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030
19. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020
20. Krajowy program zwiększania lesistości
21. MasterPlan dla obszaru dorzecza Odry, Warszawa 2014
22. Plan Gospodarowania Wodami dla Międzynarodowego Dorzecza Odry. Raport dla Komisji
Europejskiej, Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem, Wrocław
2010
23. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (M.P. z 2011 r. nr 40, poz. 451)
24. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku
25. Polityka Transportowa Państwa na lata 2006-2025
26. Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z Planem
działań na lata 2014-2020
27. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
28. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
29. Program polskiej energetyki jądrowej
30. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
31. Rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie Ministra Środowiska
zdnia 9 listopada 2011 roku w sprawie klasyfikacji stanu jednolitych części wód
powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U.
Nr 257, poz. 1545)
32. Rozporządzenie (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006
r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń
i zmieniającym dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (Tekst mający znaczenie dla
Europejskiego Obszaru Gospodarczego) (Dz.Urz. UE L 33 z 04.02.2006, str. 1)
33. Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 30
lipca 2012 r. w sprawie określenia w regionie wodnym Warty w granicach województwa
kujawsko-pomorskiego wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł
rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł
rolniczych do tych wód należy ograniczyć
34. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie
szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich
stosowania (tekst jednolity: Dz.U. 2014 poz. 393)
35. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów
specjalnej ochrony ptaków (Dz.U. z 2011 r., nr 25, poz. 133 z późn. zm.)
36. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także
kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary
Natura 2000 (tekst jednolity: Dz.U. 2014 poz. 1713)
37. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu
prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz.U.
2011 nr 258, poz. 1550)
38. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie parków narodowych
lub niektórych ich obszarów, gdzie za wstęp pobiera się opłaty (Dz.U. 2013 poz. 400)
39. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód
powierzchniowych i podziemnych (Dz.U. 2013 poz. 1558)
40. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu
klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm
jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. 2014 poz. 1482)
41. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów
wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych
(Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2093)
42. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych
wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie
odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dz.U. 2003 nr 4 poz. 44)
43. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu
oceny stanu wód podziemnych (Dz.U. 2008 nr 143 poz. 896)
44. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań jakim
powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności
w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz.U. 2002 nr 204 poz. 1728)
45. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz.U. 2012 poz. 358)
46. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań,
jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach
naturalnych (Dz.U. z 2002 r., nr 176, poz. 1455)
47. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie klasyfikacji stanu
ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód
powierzchniowych (Dz.U. 2011 r. nr 258 poz. 1549)
48. Rozporządzenie nr 2/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Warszawie z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wód powierzchniowych
wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów
szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy
ograniczyć na terenie województwa łódzkiego
49. Rozporządzenie nr 3/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Warszawie z dnia 8 października 2012 r. w sprawie określenia wód powierzchniowych
wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów
szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy
ograniczyć na terenie województwa wielkopolskiego
50. Rozporządzenie nr 4/2012 Dyrektora RZGW we Wrocławiu z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie
określenia wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenia związkami
azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze
źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć
51. Rozporządzenie nr 6/2012 Dyrektora RZGW we Wrocławiu z dnia 16 października 2012 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wód powierzchniowych i podziemnych
wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów
szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych należy ograniczyć
52. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic
obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz.U. z 2006 r. nr 126, poz. 878)
53. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie szczegółowego
zakresu opracowania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (Dz.U. z 2013 r.
poz. 578)
54. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
55. Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020
56. Strategia Gospodarki Wodnej
57. Strategia rozwoju energetyki odnawialnej
58. Strategia Rozwoju Kraju 2020
59. Strategia Rozwoju Polski Zachodniej 2020
60. Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku)
61. Uchwała Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2013 r. nr 118/2013 Plan działania w zakresie
planowania strategicznego w gospodarce wodnej
62. Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r.,
poz. 625)
63. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz.
627, ze zm.)
64. Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 621,
ze zm.)
65. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne wraz z aktami wykonawczymi (tekst jednolity:
Dz.U. z 2015 r. poz. 469)
66. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U.
z 2013 r. poz. 1232, ze zm.)
67. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r.
poz. 885, ze zm.)
68. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.)
69. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 139)
Inne materiały:
70. Analiza kosztów środowiskowych i zasobowych zgodnie z art. 9 RDW 2000/60/WE. KZGW,
2013
71. Analiza obecnego systemu ochrony przeciwpowodziowej na potrzeby opracowania planów
zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych,
konsorcjum MGGP S.A. i IMGW-PIB na zlecenie KZGW, Kraków 2013
72. Analiza zwrotu kosztów za usługi wodne w regionie wodnym Warty
73. Antropopresja (Mapa geośrodowiskowa Polski w skali 1:50000, etap V lata 2008-2011
(kontynuacja i aktualizacja), część II – aktualizacja Mapy geośrodowiskowej Polski
74. Badania ichtiofauny w latach 2010-2012 dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód wraz
z udziałem w europejskim ćwiczeniu interkalibracyjnym – rzeki – Etap IV, Instytut Rybactwa
Śródlądowego, Żabieniec/Olsztyn, 2013
75. Bącik A. i in., Identyfikacja oddziaływań zmian poziomów wód podziemnych w obszarze
RZGW Szczecin z uwzględnieniem zmian klimatu, RZGW Szczecin, Szczecin 2012
76. Białokoz W. i in., Warunki referencyjne – ichtiofauna jezior, GIOŚ, Giżycko-Olsztyn 2011
77. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Ocena stanu chemicznego i ilościowego jednolitych
części wód podziemnych w 2010, Warszawa 2011
78. Biuletyn Państwowej Służby Hydrogeologicznej, Zadania Państwowej Służby
Hydrogeologicznej w 2013 roku, Warszawa 2014
79. Błachuta J. i in., Ocena potrzeb i priorytetów udrożnienia ciągłości morfologicznej rzek w
kontekście osiągnięcia dobrego stanu i potencjału części wód w Polsce, KZGW, Warszawa
2010
80. Błachuta J. i in., Wdrożenie metody oceny stanu ekologicznego rzek na podstawie badań
fitoplanktonu oraz opracowanie klucza do oznaczania fitoplanktonu w rzekach i jeziorach.
Sprawozdanie z realizacji II etapu. GIOŚ, Wrocław 2011
81. Charakterystyka wód podziemnych zgodnie z zapisami załącznika II.2 Ramowej Dyrektywy
Wodnej (RDW)[w] Opracowanie analizy presji i wpływów zanieczyszczeń
antropogenicznych w szczegółowym ujęciu wszystkich kategorii wód dla potrzeb
opracowania aktualizacji programów działań i planów gospodarowania wodami – wody
podziemne, IMGW, Kraków 2013
82. Ciecierska H, Kolada A., Soszka H., mgr Gołub M., Opracowanie podstaw metodycznych dla
monitoringu biologicznego wód powierzchniowych w zakresie makrofitów i pilotowe ich
zastosowanie dla części wód reprezentujących wybrane kategorie i typy. Etap II: Opracowanie
metodyki badań terenowych makrofitów na potrzeby rutynowego monitoringu wód oraz
metoda oceny i klasyfikacji stanu ekologicznego wód na podstawie makrofitów. Tom II –
Jeziora, MŚ, Warszawa – Poznań – Olsztyn, 2006
83. Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej, KZGW 2010
84. Dokument roboczy służb Komisji, państwo członkowskie: Polska, towarzyszący
dokumentowi: Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
wdrażania ramowej dyrektywy wodnej (2000/60/WE) Plany gospodarowania wodami
w wodami w dorzeczu
85. Dorzecze Odry, monografia powodzi 2010, pod red. M. Maciejewskiego i in., IMGW PIB,
Warszawa 2011
86. Duarte C. M. i in., Return to Neverland: Shifting Baselines Affect eutrophication restoration
targets. Estuaries and Coasts, 32:29-36, 2009
87. Duda R., Witczak S., Żurek A, 2011 [Rysunek wrażliwości wód podziemnych Polski na
zanieczyszczenie 1:500000]
88. Dynowska I., Dopływ rzeczny. [w:] Najgrakowski M. (red.), Atlas Rzeczypospolitej Polskiej,
Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława
Leszczyckiego, Warszawa 1994
89. Hobot A. i in. (praca zbiorowa), Szczegółowe wymagania, ograniczenia i priorytety dla
potrzeb wdrażania planu gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Polsce, MGGP,
Kraków 2010
90. Hobot A. i in. (praca zbiorowa): Ustalenie celów środowiskowych dla jednolitych części wód
powierzchniowych (JCWP), podziemnych (JCWPd) i obszarów chronionych, Gliwice 2013
91. http://lupki.mos.gov.pl
92. http://www.ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm
93. http://www.eko.wbu.wroc.pl
94. http://www.helcom.fi
95. http://www.kzgw.gov.pl/Dyrektywa-Azotanowa.html
96. http://www.rdw.org.pl/punktykontaktowe.html
97. Hutorowicz A., Pasztaleniec A. Opracowanie metodyki oceny stanu ekologicznego jezior
w oparciu o fitoplankton, GIOŚ, Warszawa-Olsztyn 2009
98. Hutorowicz A., Pasztaleniec A., Phytoplankton metric of ecological status assessment for
Polish lakes and its performance along nutrient gradients, Polish Journal of Ecology, 62: 525542, 2014
99. Identyfikacja znaczących oddziaływań antropogenicznych i ocena ich wpływu na stan wód
powierzchniowych i podziemnych w regionie wodnym Warty, RZGW Poznań, Poznań 2012
100. Identyfikacja znaczących oddziaływań antropogenicznych wraz z oceną wpływu tych
oddziaływań na wody powierzchniowe i podziemne w Reginie wodnym Górnej Odry,
RZGW Gliwice, Gliwice 2012
101. Informacja Państwowej Służby Hydrogeologicznej na temat stanu zasobów wód
podziemnych w Polsce (stan na dzień 31.12.2013r.), marzec 2014
102. Kazimierski B. i inni, Program monitoringu jednolitych części wód podziemnych Polski,
2005
103. Knyszyński F., Stępień M., Janigacz E., Klasyfikacja JCWPd pod względem potencjalnego
zakresu działań podstawowych i uzupełniających, 2014
104. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu
Ekonomiczno-Społecznego i komitetu Regionów. Plan ochrony zasobów wodnych Europy,
KE, Bruksela 14 XI 2012
105. Kondracki J., Geografia regionalna Polski, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1998
106. Kossowska-Cezak U., Wawer J., Skrajności termiczne w klimacie Warszawy (1947-2013),
2014, Prace i Studia Geograficzne, WGSR UW, Warszawa 2014
107. Kożuchowski K., Zmienność opadów atmosferycznych w Polsce w XX i XXI wieku, [w:]
Kożuchowski K., (red.), Skala, uwarunkowania i perspektywy współczesnych zmian
klimatycznych w Polsce, Łódź 2004
108. Kożuchowski K., Żmudzka E., 100-Year Series of Areally Averaged Temperatures and
Precipitation Totals in Poland, [w:] J.L. Pyka, M. Dębicka, A. Szczepankiewicz – Szmryka,
M. Sobik, M. Błaś (red.), Man and Climate in the 20th Century, Studia Geograficzne, 75,
Acta Universitatis Wratislaviensis, 2542, Wrocław 2003
109. Kuczyńska A. (kierownik zadania), listopad 2013 – Raport o stanie chemicznym oraz
ilościowym jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w podziale na 161 i 172
JCWPd, stan na rok 2012. Zadanie 8: Interpretacja wyników monitoringu stanu chemicznego
i ilościowego, ocena stanu chemicznego i ilościowego jednolitych części wód podziemnych
(w podziale na 161 i 172 JCWPd), opracowanie raportu o stanie jednolitych części wód
podziemnych w dorzeczach, wykonane w ramach realizacji II etapu umowy nr 21/2012/F
z dnia 20.08.2012. Wyk. PIG-PIB. S. 138
110. Mały rocznik statystyczny Polski 2014, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2014
111. Metodyka określająca procedury identyfikacji presji i oceny wpływów/oddziaływań oraz
ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych w odniesieniu do wszystkich kategorii wód
powierzchniowych [w] Opracowanie analizy presji i wpływów zanieczyszczeń
antropogenicznych w szczegółowym ujęciu wszystkich kategorii wód dla potrzeb
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
opracowania aktualizacji programów działań i planów gospodarowania wodami, IMGW,
Kraków 2013
Metodyka opracowania aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju, Mott
MacDonald, Warszawa 2014
Migoń P. (red.), Wyjątkowe zdarzenia przyrodnicze na Dolnym Śląsku i ich skutki, Wrocław
2010
Ochrona przed suszą w planowaniu gospodarowania wodami. Metodyka postępowania.
Kraków 2013
Opracowanie analizy presji i wpływów zanieczyszczeń antropogenicznych w szczegółowym
ujęciu wszystkich kategorii wód dla potrzeb opracowania aktualizacji programów działań
i planów gospodarowania wodami, IMGW, Kraków 2013
Opracowanie analizy presji i wpływów zanieczyszczeń antropogenicznych w szczegółowym
ujęciu wszystkich kategorii wód dla potrzeb opracowania aktualizacji programów działań
i planów gospodarowania wodami – wody podziemne, IMGW, Kraków 2013
Opracowanie analizy zwrotu kosztów za usługi wodne z uwzględnieniem prognozy rozwoju
na obszarach dorzeczy, KZGW, 2013
Opracowanie metodyki weryfikacji silnie zmienionych i sztucznych części wód jeziornych,
IMGW, Poznań 2011
Opracowanie metodyki weryfikacji silnie zmienionych i sztucznych części wód
przejściowych i przybrzeżnych, IMGW, Gdynia 2011
Opracowanie metodyki weryfikacji wyznaczenia silnie zmienionych i sztucznych części
Wód Jeziornych, IMGW, Poznań 2011
Ocena stanu środowiska morskiego Polskiej Strefy Ekonomicznej Bałtyku na podstawie
danych monitoringowych z roku 2013 na tle z dziesięciolecia 2003-2012, Inspekcja Ochrony
Środowiska, 2014
Palak-Mazur D. (kierownik tematu), czerwiec 2014 – Synteza wyników oceny stanu wód
podziemnych w dorzeczach według danych z 2012 Wyk. PIG-PIB. S. 54
Picińska-Fałtynowicz J., Błachuta J., Wytyczne metodyczne do przeprowadzenia oceny
stanu ekologicznego jednolitych części wód rzek i jezior oraz potencjału ekologicznego
sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód płynących Polski na podstawie
badań fitobentosu, Wrocław 2010
Protokół z 15. rokowań Pełnomocników Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Rządu Republiki
Czeskiej do współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych, Praga
(Republika Czeska), 16-18 grudnia 2013 roku
Przewodnik do oceny stanu ekologicznego rzek na podstawie makrobezkręgowców
bentosowych. GIOŚ, Warszawa 2012
Przytuła E., Filar S., Mordzonek G., Bilans wodnogospodarczy wód podziemnych
z uwzględnieniem oddziaływań z wodami powierzchniowymi w części dorzecza Odry,
informator PSH, PIG-PIB, Warszawa 2013
Raport dla Obszaru Dorzecza Odry z realizacji art. 5 i 6, zał II, III, IV Ramowej Dyrektywy
Wodnej 2000/60/WE. Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2005
Soszka H, Kolada A., Pasztaleniec A.; Weryfikacja wartości granicznych dla oceny stanu
ekologicznego rzek i jezior w zakresie elementów fizykochemicznych z uwzględnieniem
warunków charakterystycznych dla poszczególnych typów wód; Opracowanie wykonane
w 2012 roku dla Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
Sprawozdanie z działalności Międzynarodowej Komisje Ochrony Odry przed
Zanieczyszczeniem za rok 2013, Wrocław 2014
Sprawozdanie z realizacji zadań Sekretariatu ds. Morza Bałtyckiego za rok 2013,GIOŚ,
Warszawa, marzec 2014
Sprawozdanie z udziału w spotkaniu roboczym w sprawie harmonizacji polsko – czeskich
(trans)granicznych jednolitych części wód powierzchniowych na potrzeby aktualizacji
planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, Praga 29-30 X 2013
132. Stan wdrażania programów działań na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry,
Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem Wrocław 2013
133. Szczegółowe wymagania, ograniczenia i priorytety dla potrzeb wdrażania planu
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Polsce, Region wodny Dolnej Odry
i Przymorza Zachodniego, MGGP, Kraków 2010
134. Szczegółowe wymagania, ograniczenia i priorytety dla potrzeb wdrażania planu
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Polsce, Region wodny Górnej Odry,
MGGP, Kraków 2010
135. Szczegółowe wymagania, ograniczenia i priorytety dla potrzeb wdrażania planu
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Polsce, Region wodny Środkowej Odry,
MGGP, Kraków 2010
136. Szoszkiewicz K., Zbierska J., Jusik Sz., Zgoła T., Opracowanie podstaw metodycznych dla
monitoringu biologicznego wód powierzchniowych w zakresie makrofitów i pilotowe ich
zastosowanie dla części wód reprezentujących wybrane kategorie i typy, Warszawa –
Poznań – Olsztyn 2006
137. Typologia wód powierzchniowych i wyznaczenie części wód powierzchniowych
i podziemnych zgodnie z wymogami RDW 2000/60/WE, Konsorcium IMGW, IOŚ, PIG,
Instytut Morski, Warszawa 2004
138. Udział Polski w europejskim ćwiczeniu interkalibracyjnym w zakresie metod oceny stanu
ekologicznego rzek i jezior w oparciu o fitobentos okrzemkowy, Materiały GIOŚ
139. Uszczegółowienie metodyki w zakresie ostatecznego wyznaczania silnie zmienionych
i sztucznych części wód w Polsce, KZGW, Kraków 2007
140. Walczykiewicz T. (red.), Ocena realizacji programów działań wynikających z planów
gospodarowania wodami oraz programu wodno-środowiskowego kraju wraz
z opracowaniem sprawozdania zgodnie z art. 15 ust. 3 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Etap
III. Kraków 2012
141. Weryfikacja wyznaczenia silnie zmienionych części wód przejściowych i przybrzeżnych
wraz ze szczegółowym uzasadnieniem RZGW w Szczecinie, Szczecin 2012
142. Wibig J., Jakusik E., Warunki klimatyczne i oceanograficzne w Polsce i na Bałtyku
południowym spodziewane zmiany i wytyczne do opracowania strategii adaptacyjnych
w gospodarce krajowej, IMGW-PIB, 2012
143. Woś A., Klimat Polski, Warszawa 1999
144. Wytyczne do analizy presji i oddziaływań zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną,
opracowane przez Grupę Roboczą IMPRESS, 2002Wytyczne do tworzenia i zmiany
aglomeracji. Warszawa 2014
145. Zawora T., Ziernicka A., Precipitation variability in time in Poland in the light of multiannual mean values (1891-2000). Studia Geograficzne 75 Acta Universitatis Wratislaviensis
No 2542, Wrocław 2003
Download