Załączniki nr 2 - 6 do SIWZ w wersji edyt

advertisement
Załącznik nr 2 do SIWZ
Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego
Polskiej Akademii Nauk
ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
Nazwa Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………
Siedziba Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………………..
Nr telefonu i faksu:
…………………………………………………………………………………………………………..
Adres e-mail:
……………………………………………………………………………………………………………
FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamówieniu i w nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (siwz) w postępowaniu o zamówienie publiczne (znak: A-2401-27/13) na
dostawę wyposażenia dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w
Lublinie, w ramach realizacji projektu pn. Określenie wpływu zróżnicowania budowy i właściwości
gleby na wzrost i plon roślin w obszarze lessowym w uproszczonej konserwacyjnej uprawie roli,
składamy ofertę o treści odpowiadającej treści siwz:
1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z przedmiotem zamówienia i wymaganiami określonymi
w siwz - za cenę :
Część 1: Dostawa przenośnej stacji meteorologicznej:
Netto - .....................( słownie:........................................................ ……………………….) zł
stawka podatku VAT........ %, tj. ........................... (słownie: .............................................) zł
Brutto - ....................( słownie: ............... ........................................................................... ) zł
Część 2: Dostawa sondy do pomiaru wilgotności gleby z pamięcią przenośną i oprzyrządowaniem:
Netto - .....................( słownie:........................................................ ……………………….) zł
stawka podatku VAT........ %, tj. ........................... (słownie: .............................................) zł
Brutto - ....................( słownie: ............... ........................................................................... ) zł
Część 3: Dostawa łaźni wodnej z wytrząsaniem:
Netto - .....................( słownie:........................................................ ……………………….) zł
stawka podatku VAT........ %, tj. ........................... (słownie: .............................................) zł
Brutto - ....................( słownie: ............... ........................................................................... ) zł
Część 4: Dostawa laptopa z systemem operacyjnym i oprogramowaniem:
Netto - .....................( słownie:........................................................ ……………………….) zł
stawka podatku VAT........ %, tj. ........................... (słownie: .............................................) zł
Brutto - ....................( słownie: ............... ........................................................................... ) zł
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią siwz i nie wnosimy do niej żadnych uwag i zastrzeżeń.
3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w siwz.
4. Udzielamy gwarancji i rękojmi na dostawy objęte przedmiotem zamówienia na okres wskazany
w siwz.
5. Wyrażamy zgodę na warunki płatności określone przez Zamawiającego w siwz.
6. Czujemy się związani ofertą do czasu wskazanego w siwz.
7. Części zamówienia, których wykonanie powierzam/my Podwykonawcom1:
………….…………………………………………………………………
8. Oświadczamy, że wzór umowy wraz z załącznikami został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń;
w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych
we wzorze oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
9. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia
10. W przypadku konieczności udzielenia wyjaśnień dotyczących przedstawionej oferty prosimy
o zwracanie się do:
…………………………………………… tel./fax. ………………………………………………
………………………….
(miejscowość i data)
…………………………………………………………
(podpis, pieczątka imienna osoby
upoważnionej do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy)
1
Nie wypełnienie zostanie uznane jako informacja, że Wykonawca zamierza wykonać zamówienie samodzielnie
Załącznik nr 3 do SIWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W TRYBIE ART. 22 UST. 1
USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę wyposażenia dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej
Akademii Nauk w Lublinie, w ramach realizacji projektu pn. Określenie wpływu zróżnicowania
budowy i właściwości gleby na wzrost i plon roślin w obszarze lessowym w uproszczonej
konserwacyjnej uprawie roli (znak: A-2401-27/13).
Oświadczam, że:
Nazwa Wykonawcy:
...................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy:
....................................................................................................................................................................
może ubiegać się o zamówienie i spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), a w szczególności:
1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiada wiedzę i doświadczenie;
3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
………………………….
(miejscowość i data)
…………………………………………………………
(podpis, pieczątka imienna osoby
upoważnionej do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy)
Załącznik nr 4 do SIWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
NA PODSTAWIE ART. 24 UST 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę wyposażenia dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej
Akademii Nauk w Lublinie, w ramach realizacji projektu pn. Określenie wpływu zróżnicowania
budowy i właściwości gleby na wzrost i plon roślin w obszarze lessowym w uproszczonej
konserwacyjnej uprawie roli (znak: A-2401-27/13).
Oświadczam, że:
Nazwa Wykonawcy:
...................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy:
....................................................................................................................................................................
nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
………………………….
(miejscowość i data)
………………………………………………………
(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
Załącznik nr 5 do SIWZ
INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę wyposażenia dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej
Akademii Nauk w Lublinie, w ramach realizacji projektu pn. Określenie wpływu zróżnicowania
budowy i właściwości gleby na wzrost i plon roślin w obszarze lessowym w uproszczonej
konserwacyjnej uprawie roli (znak: A-2401-27/13).
Oświadczam, że:
Nazwa Wykonawcy:
...................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy:
....................................................................................................................................................................
1. *nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. 2007 r., Nr 50, poz. 331 ze zm.)
2. *należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. 2007 r., Nr 50, poz. 331 ze zm.), i poniżej przedkładam listę podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej:
1) ……………………………………………………………..
2) ……………………………………………………………..
3) ……………………………………………………………..
4) …………………………………………………………….
………………………….
(miejscowość i data)
………………………………………………………
(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
* niepotrzebne skreślić
Załącznik nr 6A do SIWZ
OPIS OFEROWANEGO TOWARU
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę wyposażenia dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej
Akademii Nauk w Lublinie, w ramach realizacji projektu pn. Określenie wpływu zróżnicowania
budowy i właściwości gleby na wzrost i plon roślin w obszarze lessowym w uproszczonej
konserwacyjnej uprawie roli (znak: A-2401-27/13).
Część 1: Dostawa przenośnej stacji meteorologicznej;
Przenośna stacja meteorologiczna
Producent: ………………………………………………………………………………..
Typ / model: ………………………………………………………………………….
Lp. Opis minimalnych wymagań:
Oferowane – wypełnia Wykonawca:
1
Przeznaczenie: pomiar i rejestracja podstawowych
parametrów
agrometeorologicznych
oraz
wilgotności w profilu gleby.
2
Specyfikacja szczegółowa:
stacja do pomiaru i rejestracji parametrów
agrometeorologicznych (szt. 1). Zintegrowane
elementy
stacji:
deszczomierz
(klasa
deszczomierza: 0,1 mm) z dataloggerem
(rejestratorem) zintegrowanym z modułem
transmisji danych GSM/GPRS, z zasilaniem
solarnym, (szt. 1), czujnik temperatury i
wilgotności
względnej
powietrza
(pomiar
temperatury: dokładność ±0.1oC, zakres: -40…+60
o
C; pomiar wilgotności względnej powietrza:
dokładność ±2%, zakres: 0-100%; zasilanie 3,315V) (szt. 1); wiatromierz zintegrowany (pomiaru
prędkości: dokładność 3% dla v>1m/s, zakres:
0…60 m/s; próg czułości przetworników: lepszy
niż 0,4 m/s; maksymalna nieniszcząca prędkość
wiatru: 75m/s; zakres temperatur otoczenia: 40…+60oC; pomiar kierunku: 0…360o bez strefy
martwej; metoda pomiaru kierunku: tarcza kodowa
Gray’a; dokładność: 1/64 kąta pełnego) (szt. 1),
osłona antyradiacyjna do czujnika temperatury i
wilgotności względnej powietrza (8 talerzyków)
(szt. 1). Czujniki temperatury i wilgotności
powietrza oraz prędkości i kierunku wiatru
wyposażone w interfejs MODBUS umożliwiające
podłączenie do dataloggera. Czujniki i osłona
mocowane na maszcie. Pozostałe elementy stacji:
maszt teleskopowy rurowy, aluminiowy 10 m
wzmocniony, komplet z postumentem i odciągami
(szt. 1) oraz sonda profilowa do pomiaru
wilgotności na 6 poziomach głębokości profilu
gleby: 10, 20, 30, 40, 60 i 100 cm (1 szt.),
rejestrator danych do długoterminowego zapisu
zmian wilgotności (2 szt.), kabel do rejestratora
danych (2 szt.), rury cienkościenne z włókna
szklanego do sondy profilowej wraz z pokrywkami
(12 szt.).
………………………….
(miejscowość i data)
…………………………………………………………
(podpis, pieczątka imienna osoby
upoważnionej do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy)
Załącznik nr 6B do SIWZ
OPIS OFEROWANEGO TOWARU
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę wyposażenia dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej
Akademii Nauk w Lublinie, w ramach realizacji projektu pn. Określenie wpływu zróżnicowania
budowy i właściwości gleby na wzrost i plon roślin w obszarze lessowym w uproszczonej
konserwacyjnej uprawie roli (znak: A-2401-27/13).
Część 2: Dostawa sondy do pomiaru wilgotności gleby z pamięcią przenośną i oprzyrządowaniem;
Sonda do pomiaru wilgotności gleby z pamięcią przenośną i oprzyrządowaniem:
Producent: ………………………………………………………………………………..
Typ / model: ………………………………………………………………………….
Lp. Opis minimalnych wymagań:
Oferowane – wypełnia Wykonawca:
1
Przeznaczenie: pomiar i rejestracja rozkładu
wilgotności w profilu gleby.
2
Specyfikacja szczegółowa:
Sonda profilowa do pomiaru i rejestracji
wilgotności gleby na 6 poziomach głębokości
profilu gleby: 10, 20, 30, 40, 60 i 100 cm (2 szt.),
czytnik do odczytów przenośnych (1 szt.),
rejestrator danych do długoterminowego zapisu
zmian wilgotności (1 szt.), kabel do czytnika
danych (1 szt.), kabel do rejestratora danych (1
szt.), rury cienkościenne z włókna szklanego do
sondy profilowej wraz z pokrywkami (25 szt.).
………………………….
(miejscowość i data)
…………………………………………………………
(podpis, pieczątka imienna osoby
upoważnionej do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy)
Załącznik nr 6C do SIWZ
OPIS OFEROWANEGO TOWARU
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę wyposażenia dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej
Akademii Nauk w Lublinie, w ramach realizacji projektu pn. Określenie wpływu zróżnicowania
budowy i właściwości gleby na wzrost i plon roślin w obszarze lessowym w uproszczonej
konserwacyjnej uprawie roli (znak: A-2401-27/13).
Część 3: Dostawa łaźni wodnej z wytrząsaniem;
Łaźnia wodna z wytrząsaniem:
Producent: ………………………………………………………………………………..
Typ / model: ………………………………………………………………………….
Oferowane – wypełnia Wykonawca:
Lp. Opis minimalnych wymagań:
Przeznaczenie: do pracy ciągłej w laboratorium
1
chemicznym.
Specyfikacja szczegółowa:
2
Zasilanie: 230V, 50Hz; pobór mocy do 2000 W,
zakres regulacji amplitudy drgań: 50-500
cykli/min., cyfrowa nastawa i odczyt
temperatury, zakres regulacji temperatury: 3050oC, dokładność regulacji temperatury ±0,1oC;
objętość wody w łaźni: 6-12 dm3; dopuszczalne
obciążenie stołu: 3,5 kg; wymiary pojemnika z
wodą >30x30cm; stół z 9 uchwytami do naczyń
Erlenmayera o pojemności 0,25 dm3;
wyposażenie dodatkowe: stół bez uchwytów (1
szt.).
………………………….
(miejscowość i data)
…………………………………………………………
(podpis, pieczątka imienna osoby
upoważnionej do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy)
Załącznik nr 6D do SIWZ
OPIS OFEROWANEGO TOWARU
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę wyposażenia dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej
Akademii Nauk w Lublinie, w ramach realizacji projektu pn. Określenie wpływu zróżnicowania
budowy i właściwości gleby na wzrost i plon roślin w obszarze lessowym w uproszczonej
konserwacyjnej uprawie roli (znak: A-2401-27/13).
Część 4: Dostawa laptopa z systemem operacyjnym i oprogramowaniem;
Laptop z systemem operacyjnym i oprogramowaniem - 1 sztuka
Producent: ………………………………………………………………………………..
Typ / model: ………………………………………………………………………….
Nazwa
Opis minimalnych wymagań:
Oferowane – wypełnia Wykonawca:
podzespołu/
parametry:
Procesor zaprojektowany do pracy w notebookach
Procesor
powinien osiągać w teście wydajności PassMark
Performance Test (wynik dostępny:
w załączniku pobrany ze strony http://www.cpuben
chmark.net/laptop.html) co najmniej wynik 3,279
punktów
Passmark CPU Mark (wynik na dzień 14.10.2013
r.)
Pamięć RAM
4 GB
Dysk twardy
320 GB
Typ ekranu
15,6” , LED, WXGA (LED HD) 1366 x 768 (16:9),
matowy
Obudowa
Metalowa
Typ
karty Zintegrowana
graficznej
Komunikacja
WLAN (a/b/g/n), Bluetooth, LAN 1Gb
Złącza
Wyjście VGA, 4 USB(standard 2x2.0, 2x3.0, port
szeregowy
RS232,
zintegrowana
kamera
internetowa o rozdzielczości 720p HD
Wymiary
Waga max 2,6 kg, suma wymiarów laptopa nie
powinna przekroczyć 659 mm (np. 251 mm + 374
mm + 34 mm)
Praca
na 7 h
baterii
Gwarancja
12 miesięcy gwarancji
System
Zainstalowany stabilny system operacyjny w języku
operacyjny
polskim, zainstalowany na sprzęcie komputerowym
objętym przedmiotem zamówienia, w pełni
obsługujący pracę w domenie i kontrolę
użytkowników w technologii ActiveDirectory,
zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i
konfigurację systemu w technologii Group Policy.
Edytor
tekstów
Wyposażenie
dodatkowe
Najnowsze stabilne oprogramowanie biurowe
zawierające
następujące
elementy:
procesor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do
prezentacji, w pełni wspierający formaty plików
.docx, .xlsx, .pptx, accdb język polski zawierający
aplikację służącą do obsługi poczty elektronicznej i
organizacji czasu oraz umożliwiającą współpracę z
serwerem przy pomocy protokołu dostępu
MAPI/RPC. Zamawiający posiada edukacyjną
grupową licencję oprogramowania Microsoft.
Zamawiający może udostępnić numery umowy
licencji.
Bezprzewodowa mysz, optyczna, 3 przyciski, rolka,
nanoodbiornik, 36 miesięcy gwarancji fabrycznej.
………………………….
(miejscowość i data)
…………………………………………………………
(podpis, pieczątka imienna osoby
upoważnionej do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy)
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards