starostwo powiatowe

advertisement
Będzin, 2013-02-05
Nr sprawy: BZP.272.01.2013
Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
Starosta
Będziński
Krzysztof
Malczewski
Starostwo Powiatowe
ul. Sączewskiego 6
42 – 500 Będzin
tel. + 48 032 368 07 00
fax.+ 48 032 267 79 33
W związku z wpływem do Pełnomocnika Zamawiającego pytań w sprawie
postępowania na zadanie p.n.:
„Grupowe ubezpieczenie
POWIATna pracowników oraz członków rodzin
pracowników
starostwa Powiatowego w Będzinie”
BĘDZIŃSKI
Nr sprawy: BZP.272.01.2013
oraz działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 - tekst
jednolity, z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na postawione pytania:
Pytanie 1
Dot. Załącznika nr 1 do SIWZ
Dział II.5 (karencje) – we wskazanym dziale Zamawiający wskazuje, że w
przypadku pracowników, którzy przystąpią do umowy po upływie określonych
okresów, karencje nie dotyczą zdarzeń będących następstwem nieszczęśliwych
wypadków, zaś w przypadku członków rodzin pracowników - w analogicznej
sytuacji – karencje nie dotyczą zdarzeń będących następstwem nieszczęśliwych
wypadków oraz dodatkowo, następstw zawału i udaru mózgu. W związku z tym,
że zasady wprowadzają nierówne traktowanie poszczególnych ubezpieczonych,
jak tez faworyzują osoby nie będące pracownikami Zamawiającego
(podstawowymi Ubezpieczonymi), Wykonawca uprzejmie prosi o ujednolicenie
omawianej zasady, zgodnie z którą wobec wszystkich osób, które przystąpią do
umowy ubezpieczenia po upływie określonych okresów (zgodnie z SIWZ „w
pozostałych przypadkach”) będą miały zastosowanie karencje zgodnie z
ogólnymi warunkami Wykonawców z wyłączeniem zdarzeń będących
następstwem nieszczęśliwych wypadków.
Odp.
W Załączniku nr 1 do SIWZ, Rozdział II ust. 5 (karencje) Zamawiający
wprowadza następujące brzmienie:
Karencje:
a) Pracownicy - Zamawiający wymaga, aby w stosunku do osób będących
Pracownikami w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, które przystąpią do
ubezpieczenia w ciągu 3 miesięcy od daty zawarcia umowy ubezpieczenia,
nie miały zastosowania okresy karencji w pełnym zakresie oferty. Karencji
nie stosuje się również w stosunku do osób zatrudnionych w trakcie trwania
umowy ubezpieczenia, które przystąpią do ubezpieczenia grupowego w
okresie 3 miesięcy od daty zatrudnienia. W pozostałych przypadkach
zastosowanie mają zapisy OWU dotyczące okresów karencji,
z wyłączeniem ryzyk związanych z następstwami nieszczęśliwych
wypadków (obowiązuje pełne zniesienie karencji na zdarzenia będące
następstwem NW lub zawału serca oraz udaru mózgu).
b) Członkowie rodzin Pracowników - Zamawiający wymaga, aby w stosunku do członków rodzin
pracownika, którzy przystąpią do ubezpieczenia w ciągu 3 miesięcy od daty zawarcia umowy
ubezpieczenia, nie miały zastosowania okresy karencji w pełnym zakresie oferty. Karencje nie będą
miały zastosowania również w stosunku do członków rodziny, które przystąpią do ubezpieczenia w
trakcie trwania umowy ubezpieczenia w okresie 3 miesięcy od daty zatrudnienia pracownika, od daty
zawarcia związku małżeńskiego oraz ukończenia przez dziecko 18-go roku życia. W pozostałych
przypadkach zastosowanie mają zapisy OWU dotyczące okresów karencji, z wyłączeniem ryzyk
związanych z następstwami nieszczęśliwych wypadków (obowiązuje pełne zniesienie karencji na
zdarzenia będące następstwem NW lub zawału serca oraz udaru mózgu).
Pytanie 2
Dot. Załącznika nr 1 do SIWZ
Dział II.9 (włączenie do ochrony korzystniejszych zapisów ogólnych warunków).
Wykonawca pragnie zwrócić uwagę, ż o ile jest w pełni zrozumiałe odwoływanie się do postanowień
ogólnych warunków (o.w.u.) w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, to wzmiankowany zapis SIWZ,
nakazujący w sprawach uregulowanych w SIWZ przejście na korzystniejsze zapisy ogólnych o.w.u.
Wykonawców prowadzi naszym zdaniem do obejścia art. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, gdyż nie
można mówić o równym traktowaniu stron, jeżeli Wykonawca posiada w o.w.u. korzystniejsze warunki
będzie traktowany na równi z Wykonawcą, który takich warunków nie jest w stanie zaoferować.
Zamawiający wskazał nadto w punkcie II.8 maksymalną ceną ustaloną za obligatoryjny zakres
odpowiedzialności SIWZ, więc może dojść do sytuacji , że za taka sama cenę Zamawiający może uzyskać
korzystniejsze warunki ubezpieczenia, nieadekwatne do ceny. Ponadto uważamy, że wskazany zapis SIWZ
narusza również przepis art. 29 ustawy o zamówieniach publicznych, zgodnie z którym przedmiot
zamówienia powinien być opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniający wszystkie
wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. W przypadku zamieszczenia zapisu
w SIWZ, iż korzystniejsze warunki o.w.u. „automatycznie” wchodzą do zakresu ubezpieczenia nie można
mówić, iż przedmiot zamówienia jest określony w sposób jednoznaczny. W związku z powyższym
Wykonawca prosi o wykreślenie tego zapisu przy zachowaniu jasnego i jednoznacznego zapisu punktu II.10.
Odp.
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu.
Zamawiający stoi na stanowisku, że Wykonawcy mają prawo do oferowania korzystniejszych warunków niż
warunki minimalne określone w SIWZ.
Nie ma to wpływu na ocenę ofert oraz nie narusza przepisów Ustawy PZP.
Pytanie 3
Dot. Załącznika nr 1 do SIWZ
Dział III.2.C (definicja dziecka – członka rodziny) – w celu uzyskania pełnej jasności Wykonawca prosi o
potwierdzenie, że wskazana definicja dotyczy ryzyk: śmierci dziecka oraz osierocenia dziecka, zaś
pełnoletnim dzieckiem – członkiem rodziny uprawnionym do objęcia ochrona w ramach umowy
ubezpieczenia jest dziecko, które osiągnęło pełnoletniość.
Odp.
Zamawiający potwierdza.
Pytanie 4
Dot. Załącznika nr 1 do SIWZ
Dział III.4 (definicja nieszczęśliwego wypadku) – czy Zmawiający byłby skłonny przyjąć jako równoważną
następującą, doprecyzowującą definicję nieszczęśliwego wypadku?: nieszczęśliwy wypadek - niezależne od
woli i stanu zdrowia osoby, której życie lub zdrowie jest przedmiotem ubezpieczenia, gwałtowne zdarzenie
wywołane przyczyną zewnętrzną, będące wyłączną oraz bezpośrednią przyczyną zdarzenia objętego
odpowiedzialnością Wykonawcy.
Odp.
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 5
Dot. Załącznika nr 1 do SIWZ
Dział III.4 (definicja nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego) – czy Zmawiający byłby skłonny przyjąć
jako równoważną następującą, doprecyzowującą definicję nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego ?:
wypadek komunikacyjny – nieszczęśliwy wypadek:
a) wywołany ruchem pojazdów na drodze, w którym ubezpieczony brał udział jako uczestnik ruchu bądź
kierowca, z tym że „pojazd”, „droga”, „uczestnik ruchu” i „kierowca” rozumiane są zgodnie ze znaczeniem
nadanym przez obowiązujące przepisy prawa o ruchu drogowym; pojazdem jest również tramwaj,
b) wywołany ruchem pojazdu kolejowego ciągniętego przez pojazd trakcyjny, w którym ubezpieczony brał
udział jako pasażer albo członek załogi tego pojazdu, z tym że:- pojazd kolejowy oznacza pojazd
dostosowany do poruszania się na własnych kołach po torach kolejowych,- pojazd trakcyjny oznacza pojazd
kolejowy z napędem własnym, w tym metro, wypadkiem komunikacyjnym, w rozumieniu lit. b, nie są wypadki
dotyczące kolejowego transportu wewnątrzzakładowego oraz transportu linowego i linowo-terenowego,
c) wywołany eksploatacją pasażerskiego statku powietrznego koncesjonowanych linii lotniczych, który
zaistniał od chwili, gdy jakakolwiek osoba weszła na jego pokład z zamiarem wykonania lotu, do chwili
opuszczenia pokładu statku powietrznego przez wszystkie osoby znajdujące się na nim, a statek powietrzny
został uszkodzony lub nastąpiło zniszczenie jego konstrukcji albo statek powietrzny zaginął i nie został
odnaleziony, a urzędowe jego poszukiwania zostały odwołane lub statek powietrzny znajduje się w miejscu,
do którego dostęp nie jest możliwy,
d) wywołany ruchem statku, w którym ubezpieczony brał udział jako członek załogi bądź pasażer, a statek
zatonął albo został uszkodzony lub nastąpiło zniszczenie jego konstrukcji, albo statek zaginął i nie został
odnaleziony, a urzędowe jego poszukiwania zostały odwołane lub statek znajduje się w miejscu, do którego
dostęp nie jest możliwy.
Odp.
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 6
Dot. Załącznika nr 1 do SIWZ
Dział IV (tabela świadczeń).
Czy zamawiający może potwierdzić, iż wartości świadczeń wskazane w wierszach: 9-ym (Zgon małżonka
ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku) oraz 13-ym (Urodzenie martwego dziecka
ubezpieczonego) również są wartościami skumulowanymi?
Odp.
Zamawiający potwierdza.
Pytanie 7
Czy Zamawiający dopuszcza, aby obsługa grupowego ubezpieczenia na życie odbywała się drogą
elektroniczną? Wykonawca udostępni Zamawiającemu system informatyczny do obsługi ubezpieczenia?
Odp.
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 8
Dot. Załącznika nr 7 do SIWZ Oświadczenie - Zapewnimy przeprowadzenie badań w promieniu 25 km od
siedziby Zamawiającego w przypadku orzekania o wysokości trwałego uszczerbku na zdrowiu na podstawie
badania i wywiadu przed komisją lekarską (lub lekarzem orzecznikiem).
Prośba o potwierdzenie czy Zamawiający dopuszcza ocenę stanu zdrowia na podstawie dokumentacji
medycznej w tzw. trybie zaocznym?
Odp.
Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem możliwości odwołania od decyzji podjętej w tzw. trybie
zaocznym. Badanie lekarskie w trybie odwoławczym musi wówczas zostać przeprowadzone zgodnie z
zapisami Załącznika nr 7 do SIWZ.
Pytanie 9
Dot. Załącznika nr 4 do SIWZ wzór umowy – pkt 2 „Wykonawca wskazuje, że jednostką uprawnioną do
prowadzenia procesu likwidacji szkód jest”:
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość niewskazania w umowie konkretnej jednostki uprawnionej do
likwidacji świadczeń Zamawiającego? Celem skrócenia czasu likwidacji świadczenia Wykonawca może
przekierować sprawę do innej jednostki, która rozpocznie proces likwidacji bez zbędnej zwłoki?
Odp.
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 10
Czy Zamawiający dopuszcza dodatkowe ograniczenia w wypłacie świadczeń – np. wypłata za zgon w
następstwie udaru lub zawału serca jeżeli udar lub zawał serca nastąpił nie wcześniej niż po upływie 6
miesięcy od daty objęcia ochrona ubezpieczeniową a śmierć osoby ubezpieczonej nastąpiła w ciągu 30 dni
od dnia udaru lub zawału serca?
Odp.
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie11
Czy Zamawiający dopuszcza dodatkowe ograniczenia w wypłacie świadczeń – np. wypłata za trwały
uszczerbek w następstwie udaru lub zawału serca tylko jeżeli udar lub zawał serca wystąpił nie wcześniej niż
po upływie 6 miesięcy od daty objęcia ochrona ubezpieczeniową?
Odp.
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 12
Czy Zamawiający dopuszcza dodatkowe ograniczenia w wypłacie świadczeń – np. wypłata świadczenia z
tytułu śmierci w NW tylko, jeżeli nastąpiła w ciągu 6 miesięcy od dnia zajścia NW;
wypłata świadczenia z tytułu śmierci w NK tylko, jeżeli nastąpiła w ciągu 6 miesięcy od dnia zajścia WK;
wypłata świadczenia z tytułu śmierci w WP tylko, jeżeli nastąpiła w ciągu 6 miesięcy od dnia zajścia WP
Odp.
Zamawiający wyraża zgodę - zgodnie z zapisami Załącznika nr 1 do SIWZ.
Pytanie 13
Czy Zamawiający dopuszcza ograniczenia w owu Wykonawcy, które przewidują brak ochrony z tytułu
poszczególnych ryzyk po osiągnięciu przez ubezpieczonego określonego wieku (np. 60, 65 lat) – np. śmierć
w następstwie udaru mózgu lub zawału serca, trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek udaru mózgu lub
zawału serca, pobytu w szpitalu w wyniku choroby, poważnego zachorowania, operacji chirurgicznej?
Odp.
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 14
Czy Zamawiający dopuszcza pomniejszenie kwoty wypłaty świadczenia z tytułu zgonu osoby ubezpieczonej
o ile wcześniej zostało wypłacone świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu osoby
ubezpieczonej?
Odp.
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 15
Czy Zamawiający dopuszcza ograniczenia w wypłacie świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu
stanowiące, że świadczenie zostanie wypłacone, gdy wartość procentowa trwałego uszczerbku na zdrowiu
osoby ubezpieczonej w następstwie nieszczęśliwego wypadku wyniesie określona wartość ponad 20%, np.
25%?
Odp.
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 16
Czy Zamawiający dopuszcza pomniejszenie wypłaty świadczenia z tytułu OP, gdy operacja wykonywana
była metoda endoskopową (np. 50% sumy świadczenia należnej wg odpowiedniej klasy OP)?
Odp.
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 17
Czy Zamawiający dopuszcza pomniejszenie kwoty wypłaty świadczenia z tytułu zgonu osoby ubezpieczonej
o ile wcześniej zostało wypłacone świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie
zawału serca lub udaru mózgu, zgon nastąpił w ciągu 6 miesięcy od dnia wypadku i między zawałem serca
lub udarem mózgu a zgonem jest związek przyczynowo – skutkowy?
Odp.
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 18
Czy Zamawiający dopuszcza pomniejszenie kwoty wypłaty świadczenia z tytułu zgonu osoby ubezpieczonej
o ile wcześniej zostało wypłacone świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW,
zgon nastąpił w ciągu 6 miesięcy od dnia wypadku i między wypadkiem a zgonem jest związek
przyczynowo – skutkowy?
Odp.
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 19
Czy Zamawiający dopuszcza pomniejszenie kwoty wypłaty świadczenia z tytułu zgonu osoby ubezpieczonej
o ile wcześniej zostało wypłacone świadczenie z tytułu leczenia specjalistycznego, zgon nastąpił w ciągu 6
miesięcy od doręczenia wniosku o wypłatę świadczenia i między leczeniem specjalistycznym a zgonem jest
związek przyczynowo – skutkowy?
Odp.
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 20
Czy Zamawiający dopuszcza, aby ochrona ubezpieczeniowa w zakresie leczenia specjalistycznego dotyczyła
leczenia zastosowanego wskutek choroby stwierdzonej lub nieszczęśliwego wypadku zaistniałego po dniu
zawarcia umowy?
Odp.
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 21
Czy Zamawiający dopuszcza pomniejszenie kwoty wypłaty świadczenia z tytułu zgonu osoby ubezpieczonej
o ile wcześniej zostało wypłacone świadczenie z tytułu poważnego zachorowania, zgon nastąpił w ciągu 6
miesięcy od doręczenia wniosku o wypłatę świadczenia i między poważnym zachorowaniem a zgonem jest
związek przyczynowo – skutkowy?
Odp.
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 22
Czy Zamawiający dopuszcza, aby ochrona ubezpieczeniowa w zakresie operacji dotyczyła zabiegów, które
miały miejsce w przypadku gdy choroba została stwierdzona lub nieszczęśliwy wypadek zaistniał po dniu
zawarcia umowy?
Odp.
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 23
Czy Zamawiający dopuszcza, aby ochroną ubezpieczeniową objęte były operacje które były następstwem
choroby lub wypadku zaistniałych po raz pierwszy po rozpoczęciu odpowiedzialności?
Odp.
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 24
Czy Zamawiający dopuszcza pomniejszenie kwoty wypłaty świadczenia z tytułu zgonu osoby ubezpieczonej
o ile wcześniej zostało wypłacone świadczenie z tytułu operacji, zgon nastąpił w ciągu 6 miesięcy od
doręczenia wniosku o wypłatę świadczenia i między operacją a zgonem jest związek przyczynowo –
skutkowy?
Odp.
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 25
Wykonawca wnosi o rozszerzenia zapisu par. 9 ust. 3 umowy o klauzulę „bez konieczności zawarcia przez
strony umowy aneksu”.
Odp.
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 26
Czy Zamawiający wyraża zgodę, by wcześniej nieubezpieczeni Zamawiającego członkowie rodzin
pracowników, przystępując do umowy ubezpieczenia zawartej w wyniku niniejszego postępowania
wypełniali oświadczenie o stanie zdrowia (3 pytania)? Pracownicze ubezpieczenie grupowe jest przede
wszystkim skierowane do pracowników Zamawiającego. Członkowie rodzin są grupą nieopisaną, w dużej
mierze nie znaną nawet Zamawiającemu. Możliwość osób wcześniej nieubezpieczonych pozwoli uniknąć
wzrostu poziomu szkodowości a co za tym idzie istotnego pogorszenia warunków dla ubezpieczonych, w
szczególności pracowników, w przyszłym postępowaniu.
Odp.
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 27
Czy zamawiający wyraża zgodę, by pracownicy przystępujący ze „zwłoką” tzn. po 3 miesiącach od daty
nabycia uprawnień, przystępując do umowy ubezpieczenia zawartej w wyniku niniejszego postępowania
wypełniali oświadczenia o stanie zdrowia (3 pytania)? 3 miesięczny okres przystąpienia jest okresem
wystarczającym na zapoznanie się z programem oraz podjęcie decyzji dotyczącej przystąpienia do
ubezpieczenia. Możliwość weryfikacji pracowników przystępujących ze zwłoką pozwoli przygotować
bardziej korzystną ofertę uwzględniająca wymogi Klienta.
Odp.
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 28
Proszę o wykreślenie ryzyka ciężkiej choroby z pkt II.4 SOPZ „Wykonawca uzna swoją odpowiedzialność z
tytułu ciężkiej choroby, operacji chirurgicznej, pobytu w szpitalu, leczenia specjalistycznego, trwałej
niezdolności do pracy, pobytu na OIOM lub rekonwalescencji spowodowanych chorobami
zdiagnozowanymi u Ubezpieczonego przed rozpoczęciem odpowiedzialności Wykonawcy. Pod warunkiem,
że Ubezpieczony został przyjęty do ubezpieczenia bez okresu karencji z tytułu niniejszego zdarzenia.”
Roszczenie z tytułu ciężkiej choroby zgłaszane jest do Ubezpieczyciela, u którego osoba była ubezpieczona
w dacie diagnozy choroby. W sytuacji opisanej w SIWZ ubezpieczony mógłby zgłosić roszczenie z tytułu
ciężkiej choroby zarówno u poprzedniego ubezpieczyciela jak i u Wykonawcy, który zawrze umowę w
drodze niniejszego postępowania.
Odp.
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 29
Czy Zamawiający wymaga by indywidualna kontynuacja ubezpieczenia miała dożywotnią gwarancję
zakresu, sum ubezpieczenia oraz wysokości składki? Jeśli tak to proszę o wykreślenie ryzyk śmierci
ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu oraz trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek zawału
serca lub udaru mózgu.
Na rynku ubezpieczeń na życie te ryzyka nie są oferowane dożywotnio.
Odp.
Zamawiający wymaga, aby indywidualne kontynuacja ubezpieczenia miała dożywotnią gwarancję zakresu
opisanego w Załączniku nr 1 do SIWZ, Rozdział II, ust. 6.
Zamawiający nie wymaga gwarancji utrzymania sum ubezpieczenia oraz składek.
Zamawiający nie wyraża tym samym zgody na wykreślenie z zakresu indywidualnej kontynuacji ryzyka
śmierci ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu oraz trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek
zawału serca lub udaru mózgu.
Pytanie 30
Czy Zamawiający akceptuje by zamiast niezłośliwego nowotworu mózgu Wykonawca zaproponował
jednostkę chorobową” łagodne guzy mózgu – guzy mózgu nie sklasyfikowane jako złośliwe, wymagające
usunięcia lub w przypadku braku możliwości leczenia operacyjnego, powodujące wystąpienie trwałych
deficytów neurologicznych. W rozumieniu niniejszych OWDU za łagodne guzy mózgu nie uważa się
krwiaków, torbieli, cyst, ziarniniaków, malformacji naczyniowych, guzów przysadki lub rdzenia kręgowego”.
Odp.
Zamawiający akceptuje zapisy zaproponowane przez Wykonawcę.
Pytanie 31
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by przystępujący do ubezpieczenia członkowie rodzin (lub przynajmniej
wcześniej nieubezpieczeni członkowie rodzin) podlegali karencjom zgodnie z zapisami OWU Wykonawcy?
Odp.
Zamawiający nie wyraża zgody
Pytanie 32
Czy Zamawiający uzna definicję urodzenia dziecka funkcjonującą u Wykonawcy o następującym brzmieniu:
urodzenie dziecka – urodzenie się Ubezpieczonemu będącemu biologicznym rodzicem dziecka, po upływie
22 tygodnia trwania ciąży, potwierdzone urzędowym aktem urodzenia; za urodzenie się żywego dziecka
uznaje się urodzenie, w którym dziecko pozostawało przy życiu co najmniej 24 godziny od chwili narodzin?
Odp.
Zamawiający nie wyraża zgody na zapisy zaproponowane przez Wykonawcę.
Pytanie 33
Czy Zamawiający uzna definicję urodzenia martwego dziecka funkcjonującą u Wykonawcy o następującym
brzmieniu:
urodzenie martwego dziecka – urodzenie się Ubezpieczonemu będącemu biologicznym rodzicem dziecka,
po upływie 22 tygodnia trwania ciąży, potwierdzone urzędowym aktem urodzenia z odpowiednią adnotacją
o martwym urodzeniu; za urodzenie martwego dziecka uznaje się urodzenie, w którym dziecko pozostawało
przy życiu nie dłużej niż 24 godziny od chwili urodzenia, zmarło w trakcie porodu lub urodziło się martwe?
Odp.
Zamawiający akceptuje zapisy zaproponowane przez Wykonawcę.
Pytanie 34
Czy Zamawiający wymieniając zakres jednostek chorobowych objętych ubezpieczeniem z tytułu ryzyka
poważne zachorowanie ubezpieczonego wymieniając zakażenie wirusem HIV miał na myśli zakażenie
wirusem HIV w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych lub w wyniku transfuzji krwi?
Odp.
Zamawiający potwierdza.
Pytanie 35
Czy Zamawiający zgodzi się na zamienne traktowanie niezłośliwego nowotworu mózgu z łagodnym guzem
mózgu?
Odp.
Zamawiający akceptuje zapisy zaproponowane przez Wykonawcę
Pytanie 36
Czy Zamawiający zaakceptuje zapis funkcjonujący u Wykonawcy o prawie do świadczenia z tytułu śmierci
ubezpieczonego spowodowanej ZSUM w przypadku, gdy Ubezpieczony zmarł przed upływem 30 dni od
daty zawału serca lub udaru mózgu?
Odp.
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 37
Czy Zamawiający zaakceptuje definicję Dziecka funkcjonującą u Wykonawcy o następującym brzmieniu: w zakresie ryzyka śmierć dziecka
Dziecko – dziecko własne lub przysposobione przez Ubezpieczonego lub pasierb Ubezpieczonego, jeżeli nie
żyją odpowiednio matka lub ojciec, które w dniu zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową nie
ukończyło 25 roku życia
- w zakresie ryzyka osierocenie dziecka
Dziecko – dziecko własne lub przysposobione przez Ubezpieczonego lub pasierb Ubezpieczonego, jeżeli nie
żyją odpowiednio matka lub ojciec, które w dniu zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową nie
ukończyło 25 roku życia lub bez względu na wiek w przypadku, gdy dziecko jest trwale i całkowicie
niezdolne do pracy zarobkowej?
Odp.
Zamawiający akceptuje zapisy zaproponowane przez Wykonawcę.
Pytanie 38
Dot. Załącznika nr 1 do SIWZ
Rozdz. II ust. 2 w brzmieniu: „Prawo przystąpienia do ubezpieczenia przysługuje również pracownikom i
członkom rodzin pracowników, którzy byli objęci ubezpieczeniem grupowym funkcjonującym u
Zamawiającego, a którzy w momencie wprowadzania nowej ochrony przebywają na zwolnieniu lekarskim, w
szpitalu, na urlopie macierzyńskim, wychowawczym lub urlopie bezpłatnym (…)”.
Czy Zamawiający dopuszcza zdefiniowanie ubezpieczenia grupowego funkcjonującego u Zamawiającego
zgodnie z zaproponowaną definicja Wykonawcy: „Poprzednia umowa ubezpieczenia grupowego – program
ubezpieczenia grupowego funkcjonujący u danego Ubezpieczającego bezpośrednio przed zawarciem
niniejszej umowy, zawarty z innym zakładem ubezpieczeń niż z Wykonawcą, który został bezpośrednio
przed data wejścia w życie umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie przetargu nieograniczonego na
usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzi n pracowników Starostwa
Powiatowego w Będzinie?”
Odp.
Zamawiający akceptuje zapisy zaproponowane przez Wykonawcę.
Pytanie 39
Dot. Załącznika nr 1 do SIWZ
Rozdz. II ust. 4 w brzmieniu: „Wykonawca uzna swoją odpowiedzialność z tytułu ciężkiej choroby, operacji
chirurgicznej, pobytu w szpitalu, leczenia specjalistycznego, trwałej niezdolności do pracy, pobytu na OIOM
lub rekonwalescencji spowodowanych chorobami zdiagnozowanymi u Ubezpieczonego przed rozpoczęciem
odpowiedzialności Wykonawcy. Pod warunkiem, że Ubezpieczony został przyjęty do ubezpieczenia bez
okresu karencji z tytułu niniejszego zdarzenia.”
Wykonawca prosi Zamawiającego o wyrażenie zgody na zmianę powyższych zapisów, zgodnie z którymi
Wykonawca uzna swoją odpowiedzialność z tytułu ciężkiej choroby, operacji chirurgicznej, pobytu w
szpitalu, leczenia specjalistycznego, trwałej niezgodności do pracy, pobytu na OIOM lub rekonwalescencji
spowodowanych chorobami zdiagnozowanymi u Ubezpieczonego przed rozpoczęciem odpowiedzialności
Wykonawcy pod warunkiem, że Ubezpieczony był objęty ochroną ubezpieczeniową z tytułu poprzedniej
umowy ubezpieczenia, w zakres której wchodziły ww. zdarzenia.
Odp.
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 40
Dot. Załącznika nr 1 do SIWZ
Rozdz. III ust. 3 w brzmieniu: „Leczenie specjalistyczne – następujące rodzaje leczenia, którego
przeprowadzenie nastąpiło w okresie ubezpieczenia: ablacja, chemioterapia, kardiowerter/defibrylator,
radioterapia, rozrusznik serca, terapia interferonowa, dializoterapia”.
Wykonawca prosi o potwierdzenie, czy Zamawiający w przypadku zgłoszenia świadczenia z tytułu
chemioterapii lub radioterapii dopuszcza ograniczenie wypłaty świadczenia tylko z jednej procedury?
Odp.
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 41
Dot. Załącznika nr 1 do SIWZ
Rozdz. III: dotyczy Ciężkich Chorób, Leczenia Specjalistycznego, Operacji Chirurgicznych, Trwałych
Uszczerbków.
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie poniższego zapisu w warunkach dodatkowych, o których mowa
powyżej: „W razie zajścia kolejnego zdarzenia ubezpieczeniowego zakres ochrony z tytułu niniejszej
Umowy Dodatkowej będzie zredukowany o leczenie specjalistyczne/ poważna chorobę/ operację
chirurgiczną/ orzeczony stopień uszczerbku, z tytułu którego/ej Ubezpieczony otrzymał świadczenie oraz o
leczenie specjalistyczne/ poważną chorobę/ operację chirurgiczną/ orzeczony stopień uszczerbku?
Odp.
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 42
Dot. Załącznika nr 1 do SIWZ
Rozdz. III ust. 15-18 w brzmieniu:
„Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku - śmierć ubezpieczonego będąca
następstwem nieszczęśliwego wypadku, jeżeli nastąpiła w ciągu 6 miesięcy od daty nieszczęśliwego
wypadku.
Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego - śmierć ubezpieczonego będąca
następstwem wypadku komunikacyjnego, jeżeli nastąpiła w ciągu 6 miesięcy od daty wypadku
komunikacyjnego.
Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy - śmierć ubezpieczonego będąca następstwem
wypadku przy pracy, jeżeli nastąpiła w ciągu 6 miesięcy od daty wypadku przy pracy.
Śmierć ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu - śmierć ubezpieczonego będąca
następstwem zawału serca lub udaru mózgu nastąpiła w ciągu 6 miesięcy od daty wystąpienia zawału serca
lub udaru mózgu.
Wykonawca prosi Zamawiającego o potwierdzenie, że Wykonawca ma ponosić odpowiedzialność za śmierć
mającą miejsce w okresie odpowiedzialności Wykonawcy, powstałą na skutek określonej przyczyny w
przypadku której istnieje związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy śmiercią a przyczyna ją powodującą?
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i potwierdza, że Wykonawca ma ponosić odpowiedzialność za
śmierć jeżeli:
- będącą następstwem nieszczęśliwego wypadku nastąpiła w ciągu 6 miesięcy od daty nieszczęśliwego
wypadku, lub:
- będącą następstwem wypadku komunikacyjnego nastąpiła w ciągu 6 miesięcy od daty wypadku
komunikacyjnego, lub:
- będącą następstwem wypadku przy pracy nastąpiła w ciągu 6 miesięcy od daty wypadku przy pracy, lub:
- będącą następstwem zawału serca lub udaru mózgu wypadku nastąpiła w ciągu 6 miesięcy od daty zawału
serca lub udaru mózgu.
Pytanie 43
Dot. Załącznika nr 1 do SIWZ
Rozdz. III ust. 21 dotyczy Trwałego uszczerbku.
Wykonawca prosi Zamawiającego o potwierdzenie, że wysokość uszczerbku będzie ustalana zgodnie z
Tabelą uszczerbków Wykonawcy?
Odp.
Zamawiający potwierdza.
Pytanie 44
Dot. Załącznika nr 1 do SIWZ
Rozdz. IV wiersz 2 Tabeli Świadczeń:
Wykonawca prosi Zamawiającego o potwierdzenie, że w przypadku świadczenia za pobyt w OIOM
Zamawiający dopuszcza określenie takiej stawki dziennej, na podstawie której Wykonawca zrealizuje
świadczenie zgodnie z poniższym:
„W przypadku pobytu na OIOM Wykonawca wypłaci Ubezpieczonemu dodatkowo i niezależnie od innych
świadczeń należnych z tytułu umowy ubezpieczenia, w tym również niniejszej umowy dodatkowej,
świadczenie za każdy dzień pobytu na OIOM, za nie więcej niż 5 dni pobytu na OIOM, w wysokości sumy
ubezpieczenia (stawki dziennej) z tytułu pobytu na OIOM, aktualnej na pierwszy dzień pobytu na OIOM”.
Odp.
Zamawiający nie wyraża zgody.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards