odpowied ź

advertisement
Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie
Wołoska 137
02-507 Warszawa
Pismo: CSKDZMiZP-2375/30/07/01/2015/4
Warszawa dnia: 2015-09-14
Do wszystkich zainteresowanych
ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2015-08-27 do Zamawiającego wpłynęły pytania
dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu
prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień
Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.)w trybie przetarg nieograniczony,
na:
zakup i sukcesywna dostawa preparatów leczniczych,
1. Czy zamawiający w pakiecie 18 tj. Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego
przeznaczony do podawania do żył centralnych, zawierający roztwór aminokwasów (8 - 10 g
N), węglowodany i elektrolity oraz emulsję tłuszczową zawierającą olej rybny. Objętość 9801250 ml; energia pozabiałkowa: 900-1075 kcal dopuści :
Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego przeznaczony do podawania do żył
centralnych, zawierający roztwór aminokwasów 6,8 g N), węglowodany i elektrolity oraz
emulsję tłuszczową zawierającą olej rybny. Objętość 980-1250 ml; energia pozabiałkowa:
900-1075 kcal ?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian
2. Czy zamawiający w pakiecie 18 tj. Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego
przeznaczony do podawania do żył centralnych, zawierający roztwór aminokwasów (8 - 10 g
N), węglowodany i elektrolity oraz emulsję tłuszczową zawierającą olej rybny. Objętość 9801250 ml; energia pozabiałkowa: 900-1075 kcal dopuści :
System ProPublico © Datacomp
Strona 1/7
Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego przeznaczony do podawania do żył
centralnych, zawierający roztwór aminokwasów (8 - 10 g N), węglowodany i elektrolity oraz
emulsję tłuszczową zawierającą olej rybny. Objętość 980-1250 ml; energia pozabiałkowa:
1195 kcal ?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian
Dotyczy umowy dla zadań nr: 5,6,14,15,17,30,32:
3. Do treści §5 ust.11 projektu umowy prosimy o dodanie słów, zgodnych z przesłanką
wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę
na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego
uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale
nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana
mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych
odnośnie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w związku z art. 144
ust.1 /in fine/ Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie
przesądzać o nieważności zapisu z §10 ust.2 pkt 3) projektu umowy. Czy z związku z
tym, Zamawiający odstąpi od tego zapisu w umowie?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian
5.
Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy
i braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to
raziło rażącą startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie
zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności
ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §10 ust.2 pkt 4) projektu umowy)?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian
Dotyczy umowy dla zadań nr: 1-4, 7,9, 12, 13, 16, 18-29, 31, 33-37:
6. Do treści §5 ust.11 projektu umowy prosimy o dodanie słów, zgodnych z przesłanką
wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na
okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają
Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian
System ProPublico © Datacomp
Strona 2/7
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie
określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć
miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych
pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w związku z art. 144 ust.1 /in fine/ Ustawy PZP, brak
określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisu z §10 ust.2 pkt
1) projektu umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tego zapisu w umowie?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian
8. Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i
braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to raziło
rażącą startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do
rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez
Wykonawcę (dotyczy zapisu §10 ust.2 pkt 4), §10 ust.2 pkt 7 ppkt e) i ust.3 projektu
umowy)?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian
9. Pakiet 18 - Czy zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 18 worek trzykomorowy do
żywienia pozajelitowego przeznaczony do podawania do żył centralnych, zawierający
roztwór aminokwasów (9 g N), węglowodany i elektrolity oraz emulsję tłuszczową. Objętość
1000 ml; energia pozabiałkowa: 840 kcal.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian
10. Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 5.2?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian
11. Czy Zamawiający w par. 5.6. zmieni termin rozpatrzenia reklamacji na 7 dni? Zgłoszona
reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem analizy dokumentów magazynowospedycyjnych oraz wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki. Wykonanietego w ciągu 3
dni jest niemożliwe.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian
System ProPublico © Datacomp
Strona 3/7
12. Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 8.3? Faktura wystawiana jest z chwilą wyjścia
towaru z magazynu, co oczywiście może mieć miejsce przed dniem dostawy. Data faktury nie
ma żadnego znaczenia prawnego dla Zamawiającego.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian
13.Czy Zamawiający zmieni wartość procentową kary umownej określoną w par. 9.1 z 1 %
do wartości max. 0,2%? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian
14. Czy Zamawiający dopisze w par. 10.2.7. na końcu frazę: „Zmiana cen w przypadku
obniżenia cen urzędowych nie ma zastosowania, jeśli w ramach Umowy towar oferowany
jest po cenie niższej”?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian
15. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z Zadania nr 24 poz. 1 Bortezomib i
utworzenie dla tej pozycji odrębnego Zadania ? Pozwoli to na złożenie oferty korzystniejszej
cenowo.
Odpowiedź: NIE
16. Pakiet nr 5 poz. 1,2
CZy Zamawiający dopuści opatrunek z klejem typu hot melt?
Reszta parametrów zgodna z SIWZ.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian
17. Pakiet 5 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści opaskę podgipsową z włókna poliestrowego?
Reszta parametrów zgodna z SIWZ.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian
Pykania dotyczące projektu umowy
18. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku
do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
Odpowiedź: TAK
System ProPublico © Datacomp
Strona 4/7
19. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust- 4 wzoru umowy pp wyrażeniu „24 godziny"
zostało dodane wyrażenie „przypadających w dni roboczę"?
Jeżeli krótki, 24-godzinny termin dostawy z § 5 ust. 4 wzory urnowy miałby
obejmować również dni wolne od pracy, zwiększałoby to koszty logistyczne ^wiązane z
obsługą dostaw. Miałoby to niekorzystny dla Zamawiającego wpływ na kalkulację ceny
oferowanej w przetargu.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian
20. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 wzoru umowy zostało dodane ttJiftpe o
następującej
(iub podobnej) treści: „Przeć rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie
wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy."?
Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy,
celowe j^st aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego
wykonawca został wezwany do należytego *" wykonywania umowy. Takie
wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę 4o należytego
wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania wrnowy, a tym sar/iym
uniknąć, skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian
21. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 wzoru umowy słowa
„opóźnień", „opóźnienia* zostały zastąpione słowem „zwłoki"?
Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione
przez Wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez
Wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności Wykonawcy także
na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej
z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nasi Kodeksu cywilnego), a
więc tradycyjnie za zwlokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy."
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian
22. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 wzoru umowy wyrażenie J%
wartości brutto zamówionej dostawy" zostało zastąpione wyrażeniem „1%
wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie"?
Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana od wartości
niedostarczonego towaru, nie zaś od wartości całego zamówienia. W
przeciwnym razie, w przypadku zwłoki w realizacji części zamówienia oraz
terminowej realizacji pozostałej części zamówienia, kara umowna byłaby
niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości towaru dostarczonego ze
System ProPublico © Datacomp
Strona 5/7
zwłoką, a nawet mogłaby przewyższać tę wartość. Taka kara mogłaby
byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian
23. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 2 pkt 8) wzoru umowy został
dodany podpunkt lit. d, o następującej (lub podobnej) treści: „przekraczającej
3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USP w stosunku do kursu z
dnia zawarcia umowy lub w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych
wskaźników cen I usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za
okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%"?
Dodanie powyższego podpunktu nie zagraża interesem Zamawiającego. Chodzi o to,
aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający
zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen
w szczególnych okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut.
Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówi^
podpisania aneksu o zmianie umowy.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian
24. Dotyczy zadania nr 2 poz.1
Czy Zamawiający wydzieli do odrębnego pakietu odpowiednią ilość produktu leczniczego
posiadającego profil bezpieczeństwa potwierdzony badaniami klinicznymi oferowanego
produktu tak aby zabezpieczyć odpowiednią ilość produktu na potrzeby pacjentów o
zwiększonym ryzyku wystąpienia działań niepożądanych?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian
25. W związku z brakiem informacji dotyczącego terminu dostawy prosimy o wskazanie
maksymalnego czasu na dostarczenie asortymentu.
Odpowiedź: Termin dostawy jest kryterium oceny ofert.
26. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy
sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 6 projektu umowy 5
dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian
27. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji
postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust 1 :
1. W razie opóźnień z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wykonaniu
obowiązków wynikających z postanowień umowy, Wykonawca zobowiązuje
się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto
niezrealizowanej części zamówionej dostawy za każdy dzień opóźnienia od
System ProPublico © Datacomp
Strona 6/7
terminów określonych w § 5 ust. 3, ust. 4 i ust. 6, jednak nie więcej niż 10%
wartości brutto niezrealizowanej części zamówionej dostawy.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian
28. Dot. Zadania nr 23. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż we wskazanym
postępowaniu Zamawiający wymaga produktu o nazwie międzynarodowej Bosentan w dawce
125 mg x 56 tabl. zarejestrowanego we wszystkich wskazaniach leku oryginalnego, tj.:
- leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP);
- ograniczanie liczby nowych owrzodzeń na opuszkach palców u pacjentów z twardziną
układową i obecnymi owrzodzeniami palców.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
29.
Dot. Zadania nr 23. Czy Zamawiający wymaga produktu o nazwie międzynarodowej
Bosentan w dawce 125 mg, który daje możliwość podziału tabletki na dwie, cztery lub na
jeszcze mniejsze części bez utraty właściwości terapeutycznych, jeśli zaistnieje potrzeba
podania pacjentowi zmniejszonej dawki preparatu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Ponadto Zamawiający informuje, że W zadaniu nr 15 poz. 1 i 2 wymaga zaoferowania
płynów w objętości 500ml.Płyny te muszą mieć możliwość bezpiecznego podgrzewania w
łaźni wodnej do temperatury min 50 stopni.
Zamawiający
.
System ProPublico © Datacomp
Strona 7/7
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards