Konferencja popularno-naukowa „Ewolucja a stworzenie”

advertisement
Konferencja popularno-naukowa „Ewolucja a stworzenie”
[cykl 3 czwartkowych spotkań: Dąbrówka, ul. Malinowa 50, godz. 1930 – 2130]
SPOTKANIE I: 7 kwietnia 2016
Wprowadzenie (S. Leciejewski): Biblia o Stworzeniu Świata - Bóg jako Stwórca Wszechświata



Biblia o Stworzeniu Świata (egzegeza Rdz 1,1-2,4a)
[55 minut]
2 koncepcje Boga (bóg zdeterminowany a Bóg Wszechmocny) i ich konsekwencje
odnośnie do sposobu badania świata i rozumienia jego genezy
fazy ewolucji Wszechświata: stworzenie, ewolucja fizyczna, chemiczna,
biologiczna i społeczna
Przerwa
[10 minut]
Temat 1 (S. Leciejewski): Ewolucjonizm w kosmologii i fizyce
[55 minut]

co współczesna kosmologia (fizyka) mówi o genezie i ewolucji wszechświata?
SPOTKANIE II: 14 kwietnia 2016
Podsumowanie wprowadzenia i tematu 1 (S. Leciejewski)
[10 minut]
Temat 2 (J. Holdys): Ewolucjonizm w biologii (biologia ewolucyjna)
[50 minut]



rozwój organizmów żywych odbywa się dzięki ewolucji biologicznej
jakie są mechanizmy ewolucji biologicznej?
jakie są fakty potwierdzające proces tejże ewolucji?
Przerwa
[10 minut]
Temat 3 (N. Gryzińska-Sawicka): Ewolucjonizm w archeologii (ewolucja społeczna)


rozwój społeczny odbywa się w sposób ewolucyjny
jakie są fakty potwierdzające procesy ewolucji społecznej?
[50 minut]
SPOTKANIE III: 21 kwietnia 2016
Podsumowanie wprowadzenia (S. Leciejewski)
[10 minut]
Film podsumowujący tematy 1-3
[10 minut]
Temat 4 (S. Leciejewski):
[60 minut]
Spór ewolucjonizmu z kreacjonizmem
Przerwa
Zakończenie (S. Leciejewski):
[10 minut]
Ewolucjonizm chrześcijański a kreacjonizm dwa stanowiska w sporze o powstanie świata
[30 minut]
Organizatorzy: Wspólnota Jan Chrzciciel w Poznaniu (poznan.koinoniagb.pl), Parafia rzymsko-katolicka
p.w. św. Urszuli Ledóchowskiej w Dąbrówce (dąbrówkaparafia.pl), Zakład Filozofii Techniki
i Rozwoju Cywilizacji Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Literatura wykorzystana przy opracowaniu spotkania Ewolucja a stworzenie
E. Bone, Bóg – niepotrzebna hipoteza? Wiara a nauki przyrodnicze, Wydawnictwo WAM, Kraków 2004.
M. Chaberek OP, Kościół a ewolucja, Wydawnictwo FRONDA, Warszawa 2012.
P. Davies, Kosmiczny projekt. Twórcze zdolności przyrody w porządkowaniu wszechświata, Copernicus Center PRESS,
Kraków 2014.
D. Dennett, A. Plantinga, Nauka i religia. Czy można je pogodzić?, Copernicus Center PRESS, Kraków 2014.
W.B. Drees, Stworzenie. Od nicości do teraźniejszości, Copernicus Center PRESS, Kraków 2016.
S. Fuller, Nauka vs religia? Inteligentny projekt a zagadnienia ewolucji, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2009.
J. Golbiak, M. Hereć (red.), Relacja nauka – wiara. Nowe ujęcie dawnego problemu, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014.
M. Heller, Bóg i geometria, Copernicus Center PRESS, Kraków 2015.
M. Heller, Bóg i nauka. Moje dwie drogi do jednego celu, Copernicus Center PRESS, Kraków 2013.
M. Heller, Filozofia przypadku, Copernicus Center PRESS, Kraków 2012.
M. Heller, M. Drożdż (red.), Początek świata – Biblia a nauka, Wydawnictwo BIBLOS, Tarnów 1998.
M. Heller, T. Pabjan, Elementy filozofii przyrody, Wydawnictwo BIBLOS, Tarnów 2007.
M. Heller, T. Pabjan, Stworzenie i początek wszechświata. Teologia – filozofia - kosmologia, Copernicus Center
PRESS, Kraków 2013.
W. Hensel, St. Tabaczyński, Rewolucja neolityczna i jej znaczenie dla rozwoju kultury europejskiej, Ossolineum,
Wrocław 1978.
I. Hodder, Domestication of Europe, Blackwell, Oxford 1990.
J. Holdys J., S. Leciejewski, Transfer idei z biologii do informatyki na przykładzie algorytmów genetycznych,
[w:] „Studia Metodologiczne”, Nr 34 (2015), s. 189-208.
Jan Paweł II, Encyklika FIDES ET RATIO. O relacjach między wiarą a rozumem, Pallotinum, Poznań 1998.
K. Jodkowski, Spór ewolucjonizmu z kreacjonizmem. Podstawowe pojęcia i poglądy, Wydawnictwo Megas,
Warszawa 2007.
K. Jodkowski (red.), Teoria inteligentnego projektu – nowe rozumienie naukowości?, Wydawnictwo Megas,
Warszawa 2007.
J.K. Kozłowski, Świat przed "rewolucją" neolityczną, Wielka historia świata t. I, Wydawnictwo Świat Książki,
Kraków 2004.
S. Leciejewski, Antropiczny charakter kosmicznych koincydencji, [w:] S.Janeczek (red. serii), seria „Dydaktyka
Filozofii”, tom III „Filozofia przyrody”, S.Janeczek, D.Dąbek, J.Herda, A.Starościc (red. tomu), Wydawnictwo KUL,
Lublin 2013, s. 399-412.
S. Leciejewski, Antropizm w kosmologii (od wielkich liczb do idei multiświata), [w:] „Roczniki Filozoficzne”, Tom LIX,
numer 2 – 2011, s. 165-188.
S. Leciejewski, Rola zasad antropicznych w rozwoju kosmologii, [w:] Z.Roskal (red.), Transfer idei. Od ewolucji
w biologii do ewolucji w astronomii i kosmologii, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 121-142.
S. Leciejewski, Rola zasad antropicznych w rozwoju współczesnej kosmologii. Studium metodologiczne,
Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2007.
J. Mączka, P. Polak (red.), Ewolucja życia i ewolucja wszechświata, Copernicus Center PRESS, Kraków 2011.
J. Mączka, P. Urbańczyk (red.), Teologia nauki, Copernicus Center PRESS, Kraków 2015.
E. McMullin, Ewolucja i stworzenie, Wydawnictwo BIBLOS, Tarnów 2006.
Papieska Komisja Biblijna, Interpretacja Pisma Świętego w Kościele, Pallotinum, Poznań 1994.
R. Słomski (red.), Analizy DNA. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
Poznań 2011.
E.P. Solomon, L.R. Berg, D.W. Martin, C.A. Villee, Biologia, Oficyna Wydawnicza MULTICO, Warszawa 1996.
o. E. Świerczek OFM, Na początku stworzenia, Centrum Badawczo-Wydawnicze „EMET”, Kraków 1995.
St. Tabaczyński, A. Marciniak, D. Cyngot, A. Zalewska (red.), Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji,
Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2012.
Download