Prezentacja inicjatyw i działań planowanych do realizacji w ramach

advertisement
Inicjatywy innowacyjne realizowane w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Kapitał ludzki a RSI
Kapitał ludzki (wiedza, kwalifikacje i doświadczenie )
Kapitał społeczny (umiejętność współpracy dla osiągania
wspólnych celów)
Innowacje
Badania
kreatywność
Trójkąt Wiedzy
Edukacja
Edukacja
Kreowanie postaw innowacyjnych
Projekty konkursowe
9.6 Modernizacja
oferty kształcenia
– projekty innowacyjne
Proces dydaktyczny
ukierunkowany na efekty
uczenia się, w tym
kształtujący kompetencje
twórczego myślenia,
innowacyjności i pracy
zespołowej wśród uczniów
Projekty systemowe
9.1.3 Stypendia dla
najzdolniejszych uczniów
9.2 Model kształcenia w
branży gastronomicznohotelarskiej połączony z
systemem walidacji
kwalifikacji i kompetencji
formalnych
Transfer wiedzy
Przedsiębiorczość akademicka
8.2.1 Wsparcie dla
współpracy
sfery nauki i przedsiębiorstw
•Staże i szkolenia praktyczne
dla pracowników
przedsiębiorstw i pracowników
naukowych
•Tymczasowe zatrudnianie
specjalistów MŚP w firmach
8.2.2 Regionalne Strategie
Innowacji
Rozwoju sieci współpracy i
wymiany informacji
miedzy badaczami
naukowymi a
przedsiębiorcami w
zakresie innowacji i
transferu technologii
Stypendia naukowe dla
doktorantów
Innowacyjność
Przedsiębiorczość MSP
8.1.1 Wspieranie rozwoju
kwalifikacji
zawodowych i doradztwo
dla przedsiębiorstw
8.1.2 Wsparcie procesów
adaptacyjnych i
modernizacyjnych w
regionie
8.1.3 Wzmacnianie
lokalnego partnerstwa
na rzecz adaptacyjności
8.1.4 Przewidywanie zmiany
gospodarczej
Edukacja – kreowanie postaw innowacyjnych
Działanie 9.6 Projekty innowacyjne
Główny temat dla projektów innowacyjnych związany jest z tworzeniem
procesów dydaktycznych ukierunkowanych na efekty uczenia się, w tym
kształtujących kompetencje twórczego myślenia, innowacyjności i pracy
zespołowej wśród uczniów
Termin konkursu: sierpień 2010 r.
Wartość alokacji: 3 066 165 PLN
Edukacja – kreowanie postaw innowacyjnych
Projekty systemowe
Działanie 9.1.3
Realizacja regionalnych programów pomocy stypendialnej dla szczególnie
uzdolnionych uczniów (zwłaszcza w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i
technicznych) szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, których niekorzystna
sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym
Okres realizacji:07.2010- 11.2011
Wartość projektu: 1 300 000,00 PLN
Działanie 9.2
Model kształcenia w branży gastronomiczno- hotelarskiej połączony z systemem
walidacji kwalifikacji i kompetencji formalnych
Okres realizacji: 01.2010-12.2014
Wartość projektu: 4 969 950 PLN
Transfer wiedzy - Przedsiębiorczość akademicka i sieci współpracy
Działanie 8.2.1 Projekty konkursowe

Staże i szkolenia praktyczne dla:
- pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych
- pracowników naukowych (uczelni i innych jednostek naukowych) w
przedsiębiorstwach

Tymczasowe zatrudnienie w MŚP wysoko wykwalifikowanego personelu
Wartość alokacji: 3 682 301 PLN
Termin: kwiecień 2010 r.
Kryteria wyboru projektów związanych z innowacyjnością województwa
w ramach Działania 8.2.1
Najważniejsze kryteria dostępu:
 Wnioskodawcą jest podmiot, który nie jest jednocześnie beneficjentem pomocy
publicznej w ramach projektu i kieruje wsparcie do MŚP mających siedzibę na
terenie województwa warmińsko – mazurskiego.
 Projekt zakłada tymczasowe zatrudnienie wysoko kwalifikowanych pracowników
w MŚP w celu rozwiązania praktycznych problemów
technologicznych/organizacyjnych (z wyłączeniem działalności bieżącej
przedsiębiorstwa), zakończonego wdrożeniem konkretnych rozwiązań
innowacyjnych.
 Projekt zakłada organizację staży, w ramach którego każdy stażysta będzie
zobowiązany do zaproponowania przynajmniej jednego rozwiązania
innowacyjnego w MŚP.
Kryterium strategiczne:
 Projekt jest realizowany w partnerstwie podmiotów RSI, przez co najmniej dwa
podmioty z różnych sektorów gospodarki spośród następujących: jednostki
samorządu terytorialnego, sfera nauki, instytucje otoczenia biznesu,
przedsiębiorstwa.
Transfer wiedzy - Przedsiębiorczość akademicka i sieci współpracy
Projekty systemowe
Działanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji
1. Rozwój aktualizacja RSI
2. Rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji miedzy badaczami
naukowymi a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii

Regionalny System Wspierania Innowacji

Grono Menadżerów – sieć współpracy i wymiany informacji między
naukowcami a przedsiębiorcami w województwie warmińsko –
mazurskim

Regionalny System Usług – Sieć InnoWaMa

Stypendia naukowe dla doktorantów – DrINNO II
Regionalny System Wspierania Innowacji
Cel główny projektu: Rozwój sieci współpracy i wymiany informacji pomiędzy naukowcami a
przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii w województwie warmińsko – mazurskim
poprzez przygotowanie i testowanie nowoczesnych usług proinnowacyjnych w latach 2010-2011.
Działania
1. Usługi proinnowacyjne z zakresu zaspokajania zidentyfikowanych potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw
Promocja wyników badań i nowych technologii poprzez przygotowanie wsadu do bazy danych
Świadczenie usług informacyjno – doradczych
Wyszukiwanie zapotrzebowań przedsiębiorców
Rozbudowa i udoskonalenia regionalnej bazy danych ofert technologicznych
2. Kreowanie świadomości innowacyjnej przedsiębiorców
Warmińsko-Mazurska Nauka dla biznesu
spotkania seminaryjne "Nauka dla biznesu" - 20 szt.
Okres realizacji 02.2010 – 12.2011
Wartość projektu: 4 010 000 PLN
Realizator projektu: Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego/ Departament Europejskiego Funduszu
Społecznego w partnerstwie z Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego oraz Uniwersytetem
Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie
Grono Menadżerów – sieć współpracy i wymiany informacji między
naukowcami a przedsiębiorcami w województwie warmińsko-mazurskim
Cel główny projektu: Tworzenie warunków do rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji między
naukowcami a przedsiębiorcami w województwie warmińsko-mazurskim do 30.06.2011 r.
Wartość projektu: 1 533 780,00 PLN
Działania:

Powołanie Rady Projektu (10 osób);

Przeprowadzenie szkoleń dla menadżerów klastrów – 36 osób, przedstawicieli przedsiębiorców, jednostek
B+R, Instytucji Otoczenia Biznesu, jednostek samorządu terytorialnego (szkolenie zakłada 13 modułów
tematycznych z zakresu umiejętności miękkich oraz wiedzy dot. zarządzania inicjatywą klastrową,
a także praktycznego wdrażania nabytych umiejętności);

Organizacja 36 spotkań branżowych mających na celu pobudzenie współpracy podmiotów działających
w danych sektorach gospodarki oraz transfer wiedzy i innowacji z jednostek naukowo-badawczych
zajmujących się daną dziedziną;

Organizacja wizyty studyjnej w jednym z doświadczonych regionów Europy pozwalająca na bezpośrednie
zapoznanie się z modelami funkcjonowania inicjatyw klastrowych w krajach zaawansowanych gospodarczo
i nawiązanie kontaktów partnerskich (łącznie dla 61 osób);

Organizacja 4 konferencji z zakresu transferu technologii i tworzenia powiązań sieciowych

Utworzenie portalu, który będzie spełniał funkcję źródła wiedzy i informacji na temat idei klasteringu,
funkcjonujących klastrach na Warmii i Mazurach oraz podejmowanych inicjatywach sieciowych
i kooperacyjnych oraz funkcję narzędzia zarządzania informacjami i kontaktami dla przeszkolonych
menadżerów.
Realizator projektu: Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego/ Departament Europejskiego Funduszu
Społecznego
Regionalny System Usług – Sieć InnoWaMa
Cel główny projektu: Stworzenie do 2012 r. sieci nowoczesnych Instytucji Otoczenia Biznesu otwartych na
innowacje i działających na rzecz rozwoju systemu komunikowania się i wymiany informacji pomiędzy B+R
i MŚP oraz struktur zarządzania w ramach sieci Regionalnego Systemu Usług poprzez ustanowienie stałych
procedur współpracy z uwzględnieniem najlepszych praktyk.
Wartość projektu: 2 350 963,84 PLN
Działania:

Powołanie 24 osób do Jednostki Zarządzającej Projektem w Departamencie Polityki Regionalnej i Grupy
Roboczej (przedstawiciele wiodących Instytucji Otoczenia Biznesu z regionu) oraz przeszkolenie ich
w zakresie metodologii tworzenia struktur innowacyjnych sieci, metodologii monitoringu i ewaluacji projektu
oraz potrzeb budowania RSU;

Opracowanie koncepcji powstania i funkcjonowania „Regionalnego Systemu Usług – Sieci InnoWaMa”
(procedury wzajemnej współpracy pomiędzy instytucjami zrzeszonymi, instytucjami sfery B+R, MŚP)
poprzedzone badaniem: Instytucji Otoczenia Biznesu pod kątem konkurencyjności i innowacyjności
świadczonych usług oraz zapotrzebowania MŚP w zakresie wysoko wyspecjalizowanych usług innowacyjnych
oferowanych przez Instytucje Otoczenia Biznesu;

Opracowanie metodologii monitoringu i ewaluacji RSU w województwie poprzedzone analizami i wizytą
studyjną w ośrodku monitorującym;

Pakiet edukacyjny (szkolenia dla pracowników instytucji uczestniczących w projekcie, spotkania
specjalistyczne członków sieci, staże zagraniczne, studia podyplomowe, intensywny kurs biznesowy języka
angielskiego dla 25 osób z instytucji uczestniczących w projekcie; kurs języka angielskiego dla Jednostki
Zarządzającej Projektem).
Realizator projektu: Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego/ Departament Polityki Regionalnej
DrINNO II – stypendia dla doktorantów
Cel główny projektu: Stypendia naukowe i wsparcie towarzyszące (np. szkolenia
z zakresu komercjalizacji wiedzy) dla doktorantów kształcących się na
kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju
województwa
Okres realizacji 07.2010-09.2011
Wartość projektu: 2 150 000,00 PLN
Rezultaty:




50 – liczba doktorantów, którzy otrzymają stypendia
Udział co najmniej 80% doktorantów w konferencjach naukowych
Udział 80% doktorantów, którzy otrzymali stypendium, w szkoleniach dot. komercjalizacji
wyników badań
Doktoranci opublikują co najmniej 5 publikacji naukowych w czasopismach znajdujących się na
liście opracowanej przez MNiSW
Realizator projektu: Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego/
Departament Polityki Regionalnej
Innowacyjność - Przedsiębiorczość MSP
Projekty konkursowe – wsparcie bezpośrednie
Działanie 8.1.1

Ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr
zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in.: zarządzania,
identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, zarządzania
BHP, elastycznych form pracy, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych
środowisku, wykorzystania w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i
komunikacyjnych.

Doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w szczególności w zakresie ekonomii,
finansów, zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości (z wyłączeniem doradztwa
związanego
z procesami inwestycyjnymi).

Szkolenia, kursy i poradnictwo zawodowe (jako działanie uzupełniające do szkoleń
i kursów) skierowane do dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są
zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i
umiejętności (poza godzinami pracy) w szczególności dla osób zatrudnionych o niskich
lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach
(z wyłączeniem kształcenia ustawicznego w formach szkolnych realizowanego w szkołach
dla dorosłych).
Kryteria wyboru projektów związanych z innowacyjnością województwa w
ramach Działania 8.1.1
Najważniejsze kryteria dostępu:

Grupę docelową projektu stanowią konkretni przedsiębiorcy (dotyczy operacji nr 2) oraz
konkretni przedsiębiorcy i ich pracownicy (dotyczy operacji nr 1). Siedziba główna lub
oddział/filia przedsiębiorcy znajduje się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Grupę docelową w projekcie stanowią pracownicy i kadra zarządzająca mikro, małych i
średnich przedsiębiorstw (MMŚP).
Najważniejsze kryteria strategiczne:

Projekt w co najmniej 30% obejmuje wsparciem osoby w wieku 45+. Jednocześnie dla tej
grupy uczestników, projekt szkoleniowy obejmuje moduł związany z poprawą umiejętności
ICT.

Projekt zapewnia dodatkowo, poza innymi szkoleniami, moduł poświęcony na szkolenia dla
kadry kierowniczej z zakresu stosowania i wdrożenia jednej lub kilku z następujących
strategii zarządzania: intermentoring, coaching (metodologia wypracowana na podstawie
zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL) lub Techniki Zarządzania Innowacjami w firmie.
Innowacyjność - Przedsiębiorczość MSP
Projekty systemowe
Działanie 8.1.3 Badania i analizy dotyczące aktualnej sytuacji, trendów rozwojowych
i prognozowania zmian społeczno – gospodarczych zachodzących w regionie
w kontekście rynku pracy (w szczególności tworzenia i likwidacji miejsc pracy)
i struktury zatrudnienia oraz formułowania właściwych mechanizmów zaradczych
w strategiach rozwoju województwa, upowszechnienie wyników tych badań i analiz
oraz związana z nimi wymiana informacji.
Okres realizacji : 01-2010- 12.2010
Wartość projektu: 700 000 PLN
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards