Prezentacja

advertisement
SPÓJRZ W PRZYSZŁOŚĆ
z Uniwersytetem Przyrodniczym
w Lublinie
Wizja rozwoju Uczelni 2016-2020
Prof. Wiesław Józef Piekarski
SPÓJRZ W PRZYSZŁOŚĆ
z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie
Moja wizja i strategia rozwoju, ściśle wpisuje się w Misję Uczelni.
Misja UCZELNI – wybrane elementy
• „Działalność uczelni oparta jest na bogatych tradycjach Uniwersyteckich,
których podstawy tworzą zasady twórczości, wolności akademickiej,
powszechności nauki i wartości etyczne”.
• „Uczelnia prowadzi działalność w poczuciu odpowiedzialności za jakość wiedzy
absolwentów, jakość prowadzonych badań naukowych oraz tworzenie
optymalnych warunków pracy i wynagrodzenia dla pracowników (stypendia dla
studentów)”.
Strategia działań skupiać się będzie trzech obszarach
i stworzeniu synergii działania pomiędzy tymi
obszarami
NAUKA – badania i rozwój

umiędzynarodowienie działań naukowo-badawczych (wymiana naukowa,
wspólne granty, innowacyjność badań),

stworzenie dogodnych warunków do prowadzenia badań i wsparcie jednostek
przy pozyskiwaniu i prowadzeniu projektów badawczych,

rozwój i transfer nowych technologii na linii nauka - gospodarka (wspólne
granty, innowacyjność, konsorcja, klastry, technoinkubatory),

interdyscyplinarność projektów badawczych (współpraca między jednostkami,
wydziałami, uczelniami krajami i zagranicznymi),

intensyfikacja i jakość podejmowanych badań (granty, działalność statutowa,
ekspertyzy itp.),
NAUKA – badania i rozwój

wsparcie w podniesieniu efektywności i jakości naukowej Wydziałów

w aspekcie ich kategoryzacji (oceny parametrycznej), wysoko punktowane
publikacje itp.,

wsparcie Biura Innowacji i Transferu Technologii (szkolenia, zwiększenie
efektywności działań podczas pozyskiwania i realizacji projektów),

podniesienie rangi i dostępności wydawnictw uczelnianych,

uzyskanie nowych uprawnień doktoryzowania i habilitowania.
PRACOWNICY – nowoczesne i sprawne
zarządzanie kapitałem ludzkim i uczelnią

zwiększenie kompetencji i odpowiedzialności na poszczególnych szczeblach
zarządzania w polityce finansowej, polityki kadrowej i kształcenia.

wsparcie przy wymianie kadry naukowej i studenckiej
międzynarodowej, staże naukowe, praktyki zawodowe, studia;

wsparcie rozwoju młodej kadry naukowej pozyskanie środków i utworzenie
specjalnego funduszu (w tym doktorantów),

wypracowanie czytelnego systemu awansów - korzystne zasady zatrudnienia
pracowników na wszystkich szczeblach zaszeregowania – (czas określony trudności kredytowe itp.),
na
arenie
PRACOWNICY – nowoczesne i sprawne
zarządzanie kapitałem ludzkim i uczelnią

powołanie prodziekanów ds. strategii rozwoju nauki i studiów,

promowanie pracowników zdobywających środki finansowe dla Uczelni
(obniżka pensum, nagrody, wyróżnienia itp.),

działanie w zakresie poprawy oszczędności w funkcjonowaniu Uczelni (media
– prąd, ciepła woda, remonty itp., efektywne wykorzystanie aparatury
badawczej i dbałość o jej stan techniczny oraz o infrastrukturę Uczelni
(obiekty),

zwiększenie roli i znaczenia oraz efektywności gospodarstw i zakładów
doświadczalnych, laboratoriów badawczych;

dalsza poprawa wizerunku Uniwersytetu na arenie międzynarodowej
i krajowej (tworzenie kampusu – przyjaznej przestrzeni akademickiej).

wsparcie działań zmierzających do integracji całej społeczności akademickiej
(identyfikowanie się z uczelnią, środowiskiem akademickim, regionem,
krajem),
STUDENCI - wsparcie organizacyjne i finansowe
działalności studentów i doktorantów

zwiększenie udziału studentów w pracach badawczych (granty, ekspertyzy,
badania w sekcjach naukowych, wypracowanie środków);

promocja studentów na arenie krajowej i międzynarodowej;

rozwój form i modelu kształcenia (indywidualnego, e-learningu, poprawa
mobilności studentów i kadry naukowej, wymiana edukacyjna studentów
i pracowników w ramach programów międzynarodowych);

wsparcie rozwoju intelektualnego studentów (studia międzynarodowe, Koła
Naukowe, Koła zainteresowań, konferencje, seminaria, ZPiT „Jawor” UP
Lublin, Chór, taniec towarzyski itp.);
STUDENCI - wsparcie organizacyjne i finansowe
działalności studentów i doktorantów

kompleksowe rozwiązanie problemów studiów doktoranckich (wypracowanie
pakietu działań - limity przyjęć, stypendia, unowocześnienie programów
studiów, studia środowiskowe, doskonalenie jakości kształcenia, udział
w badaniach statutowych, grantach, zwiększenie środków finansowych na
stypendia dla doktorantów);

wsparcie w nauczaniu języków obcych (obozy językowe, – dofinansowanie,
konferencje, warsztaty;

zwiększenie udziału samorządów
i poszczególnych Wydziałów,
studenckich
w
działalności
Uczelni
STUDENCI - wsparcie organizacyjne i finansowe
działalności studentów i doktorantów

podnoszenie kwalifikacji i kompetencji studentów oraz absolwentów
(doskonalenie kształcenia praktycznego studentów poprzez praktyki krajowe
i zagraniczne, zajęcia terenowe, konferencje i sympozja naukowe studentów,
rozwój w ramach działalności Kół Naukowych, debaty z organizacjami
gospodarczymi

wsparcie rozwoju studiów podyplomowych, pozyskiwanie kwalifikacji
i kompetencji zawodowych i innych zwiększających kreatywność studentów
i absolwentów.
Download