Szczegółowe zasady XIII Konkursu Wewnętrznych Projektów

advertisement
Szczegółowe zasady XIII Konkursu Wewnętrznych Projektów Badawczych
w Uniwersytecie Wrocławskim
W celu wsparcia finansowego organizacji imprez naukowych planowanych w roku 2010 w
Uniwersytecie Wrocławskim uruchamia się XIII Konkurs Grantów Wewnętrznych.
Warunki realizacji XIII Konkursu określa regulamin konkursu wewnętrznych projektów badawczych
oraz niniejsze zasady:
1. Podstawą ubiegania się o grant jest złożenie wniosku aplikacyjnego wraz z wymaganymi
załącznikami w Dziale Badań Naukowych w terminie do 19.03.2010 r .
2. Dofinansowanie wewnętrznych projektów badawczych może obejmować koszty organizacji imprez
naukowych w 2010 roku w Uniwersytecie Wrocławskim. Dofinansowanie nie obejmuje wypłaty
wynagrodzenia z funduszu bezosobowego oraz zakupu aparatury naukowej.
3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykazanie uzyskania wsparcia finansowego na
realizację zgłoszonego projektu z innych źródeł oraz zgłoszenie imprezy naukowej do planu
konferencji na rok 2010.
4. O dofinansowanie mogą się ubiegać projekty badawcze przewidziane na organizację konferencji
międzynarodowych.
5. Do wniosku aplikacyjnego można dołączyć inne dokumenty potwierdzające rangę i wartość
merytoryczną konferencji, np. program konferencji, potwierdzenie udziału, itp.
6. Konkurs jest finansowany ze środków na badania własne. Przy realizacji wewnętrznych projektów
badawczych obowiązują ogólne zasady finansowania działalności naukowo-badawczej.
7. W XIII Konkursie grantów przewiduje się dofinansowanie organizacji konferencji naukowej do
wysokości 6 000 zł.
8. Ostateczną decyzję o wysokości przyznanych środków na realizację projektu badawczego
podejmuje Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z zagranicą w oparciu o opinię Komisji
Grantowej.
9. Narzut kosztów pośrednich liczony jest w wysokości 15% kosztów bezpośrednich.
10. Grant powinien być zrealizowany do 31.12.2010 r .
11. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji grantu należy złożyć w Dziale Badań
Naukowych w terminie miesiąca od zakończenia realizacji projektu.
12. Projekty badawcze wchodzą do planu zadaniowo-finansowego Instytutu/Katedry.
13. Dysponentem środków finansowych przeznaczonych na realizację wewnętrznych projektów
badawczych są kierownicy projektów. Dokumenty finansowe dotyczące realizacji projektu muszą
być akceptowane przez Dziekana/Dyrektora Instytutu/Kierownika Katedry.
Wrocław, 22.02.2010 r .
Download