Szczegółowy Opis Sposobu Realizacji Umowy (wzór)

advertisement
Załącznik nr 2 do
Umowy nr ………………………
Szczegółowy Opis Sposobu Realizacji Umowy – wzór
 Uzupełnienie metodologii badawczej od 0 do 60 pkt.
I. Zwiększenie grupy badawczej i wskazanie dodatkowych problemów badawczych (max. 30 pkt)
A. Propozycja Wykonawcy dotycząca przeprowadzenia badania na zwiększonej liczebności
próby badawczej w badaniu CATI (max. 15 pkt)
L.p.
Podmioty
Liczebność/wielkość
próby wymagana
przez
Zamawiającego
mikro, małe i
średnie
przedsiębiorstwa
CATI (MŚP) mające
siedzibę w
obszarze
przygranicznym
Ocena punktowa za
zwiększenie
liczebności próby
zaproponowaną
przez Wykonawcę
Deklarowane zwiększenie
liczebności próby przez
Wykonawcę o:
(deklarowaną liczbę
zaznaczyć obok znakiem X)
0 pkt
0
3 pkt
10
6 pkt
20
9 pkt
30
12 pkt
40
15 pkt
50
150
B. Wskazanie dodatkowych problemów badawczych służących realizacji celów badania,
tj. problemów, które nie zostały wymienione w SIWZ (nie są tożsame co do treści lub sensu
przekazu z problemami wymienionymi w SIWZ) nie mają charakteru narzędziowego oraz nie
wykraczają poza cele badania. (max. 15 pkt)
L.p.
1.
2.
3.
Obszar badawczy, w ramach
którego wprowadzony
zostanie problem badawczy
Dodatkowy problem badawczy
Uzasadnienie problemu
w kontekście celów
badania i obszaru, w który
został wkomponowany
II. Dodatkowe metody/techniki badawcze (max 30 pkt)
Wskazanie dodatkowych metod/technik badawczych (wraz ze wskazaniem grup respondentów),
które nie zostały wymienione w SIWZ, nie wykraczają poza cele badania, odpowiadają
sformułowanym problemom badawczym, wraz z uzasadnieniem ich użyteczności dla realizacji
celów badania:
Lp.
Dodatkowe
metody/techniki
badawcze wraz
ze wskazaniem
grup
respondentów
Uzasadnienie metody/techniki
badawczej w kontekście użyteczności
dla realizacji celów badania (wraz
ze wskazaniem na jakie problemy
badawcze Wykonawca uzyska
odpowiedź za pomocą dodatkowej
metody/techniki badawczej)
Wskazanie i uzasadnienie wielkości
(wielkość próby – liczebność, którą
Wykonawca zobowiązuję się osiągnąć
w pełni tj. w 100%1), doboru i struktury
próby (wraz z wyczerpującą
charakterystyką jej składowych tzn.
ze wskazaniem konkretnych cech, które
muszą posiadać składowe próby
zapewniających rzetelną realizację
wskazanych metod/technik badawczych)
1.
2.
3.
…………………………………………
(miejscowość, data)
1
…………………………………………………………………………………………………
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
W przypadku objęcia badaniem całej populacji należy wpisać liczebność populacji, z zastrzeżeniem,
że konieczne będzie dotarcie do wszystkich elementów populacji. W takim przypadku nie wypełnia się doboru
i struktury próby.
Download