raport_po_fazie_a_graf-tech

advertisement
RAPORT
po zakończeniu fazy badawczej (fazy A)
z realizacji projektu
w ramach Programu GRAF-TECH
Okres sprawozdawczy
data rozpoczęcia
realizacji fazy A
DD.MM.RRRR
data zakończenia
realizacji fazy A
DD.MM.RRRR
do
DD.MM.RRRR
A.INFORMACJE O PROJEKCIE
Numer umowy
GRAF-TECH/NCBR/…/…/…
Okres realizacji projektu
od
DD.MM.RRRR
Tytuł projektu
Akronim projektu
Słowa kluczowe
B. INFORMACJE O WYKONAWCY
Status w projekcie
Nazwa podmiotu
Nazwa skrócona
(zgodna z umową)
Wykonawca /
Lider konsorcjum
Współwykonawca 2
Współwykonawca 3
Współwykonawca ..
1 należy
wybrać: JN, PM, PŚ, PD, IN
B1. KIEROWNIK PROJEKTU
Imię i nazwisko, stopień/tytuł naukowy
Miejsce zatrudnienia
Nr telefonu, email
Strona 1 z 5
Rodzaj
podmiotu1
C. INFORMACJE O POSTĘPIE W REALIZACJI PROJEKTU W FAZIE BADAWCZEJ
Nr i tytuł zadania2
Data rozpoczęcia zadania
planowana
DD.MM.RRRR
rzeczywista
DD.MM.RRRR
Data zakończenia zadania
planowana
DD.MM.RRRR
rzeczywista3
DD.MM.RRRR
Koszt zadania (PLN)
planowany
rzeczywisty
(na koniec okresu
sprawozdawczego)
Podmioty realizujące4
Opis merytoryczny wykonanych prac i uzyskanych rezultatów w ramach zadania realizowanego w fazie A
(nie więcej niż 3 strony formatu A4 na każde zadanie realizowane w fazie A: opis wykonanych w fazie badawczej zadań oraz
uzyskanych rezultatów.
Osiągnięte rezultaty zadania5
Kamienie milowe:
Opis i uzasadnienie ewentualnych rozbieżności ze wskazaniem działań naprawczych
(Jeżeli w okresie realizacji fazy A nastąpiły odstępstwa od ustaleń rzeczowych/czasowych zawartych w umowie w ramach zadania,
należy wskazać, jakie są to odstępstwa, podać przyczyny rozbieżności, wymienić podjęte lub planowane działania naprawcze, określić
wpływ na dalszą realizację projektu oraz osiągnięcie planowanych rezultatów projektu.)
2 każde
realizowane zadanie należy wpisać do kolejnej tabeli
w przypadku, gdy zadanie nie zostało zakończone w okresie sprawozdawczym należy wpisać ,,w realizacji”
4 skrócona nazwa Wykonawcy/Współwykonawcy
5
Proszę podać symbol i opis sposobu potwierdzenia przeprowadzonych prac i uzyskanych rezultatów (np. R1: GRAFTECH/NCBR/35/16/2012 – raport cząstkowy z przeprowadzonych prac w okresie od … do….): D – dokumentacja (np. dokumentacja
techniczna, opracowanie założeń do prototypu, linii technologicznej, procesu) – symbol, numer, nazwa itp.; W – udokumentowane wyniki
pomiarów; R – raporty (raporty cząstkowe opisujące przeprowadzone prace) – symbol, nazwa; Z – zgłoszenie o certyfikację lub uznanie
zgodności z normą – numer zgłoszenia; ZP – zgłoszenie patentowe, patent – numer; C – uzyskane certyfikaty – numer; P – publikacja,
prezentacja; I – inne – jeśli wymienione kategorie nie wypełniają sposobu potwierdzenia rezultatów prac, należy wpisać literę I oraz podać
krótki opis
3
Strona 2 z 5
Strona 3 z 5
D. PLAN KOMERCJALIZACJI WYNIKÓW BADAŃ PO ZAKOŃCZENIU FAZY BADAWCZEJ
D1. OPIS MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA WYNIKÓW FAZY BADAWCZEJ W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Należy podać informację czy osiągnięte zostały cele projektu zawarte w opisie stanowiącym załączniku nr 1 do umowy oraz w jaki
sposób planowane jest zastosowanie wyników fazy badawczej w działalności gospodarczej. W przypadku gdy plany dotyczące
komercjalizacji wyników fazy badawczej wskazane w opisie projektu straciły aktualność, konieczne jest zamieszczenie nowego opisu
możliwości zastosowania wyników fazy badawczej w działalności gospodarczej.
D2. ANALIZA RYNKU
Należy opisać sytuację rynkową oraz zdiagnozować sytuację przedsiębiorstwa na rynku, przeprowadzić analizę
produktów/usług/technologii będących wynikiem fazy badawczej zarówno w kontekście produktów/usług/technologii
konkurencyjnych, jak również mogących pełnić rolę substytutów. Należy przeprowadzić szacunkową analizę kosztów wytworzenia
produktu/usługi/technologii w stosunku do planowanej ceny produktu/usługi/technologii będącego wynikiem fazy badawczej. Należy
odnieść się do planowanej ceny i jakości produktu/usługi/technologii będącego wynikiem fazy badawczej w stosunku do ceny
i jakości produktów konkurencyjnych.
Należy załączyć posiadane opinie/ankiety/opracowania potwierdzające przedstawioną analizę rynku.
E. WSKAŹNIKI PRODUKTU, REZULTATU
Lp.
1.
2.
3.
Nazwa wskaźnika
Jednostka
miary
wskaźnika
1
2
Wartość
bazowa
mierzona
przed
rozpoczęciem
realizacji
projektu
3
Wartość
docelowa
wskaźnika
Wartość wskaźnika
osiągnięta w
okresie
sprawozdawczym
Wartość
wskaźnika
osiągnięta
od
początku
realizacji
projektu
4
5
6
Liczba opracowanych
i wdrożonych rozwiązań
opartych na wykorzystaniu
grafenu
Liczba wspólnych
projektów /przedsięwzięć
realizowanych przez
jednostkę badawczą
i przedsiębiorcę w wyniku
nawiązania współpracy
w ramach Programu
Liczba nowych podmiotów,
które rozpoczęły
działalność gospodarczą
Strona 4 z 5
Stopień realizacji
wskaźnika (%)
7=(6/4)*100
4.
w związku z realizacją
Programu
Liczba recenzowanych
publikacji prezentujących
wyniki badań uzyskanych
w ramach Programu
w renomowanych
czasopismach o zasięgu
międzynarodowym
F. SPOSOBY UPOWSZECHNIANIA WYNIKÓW PROJEKTU, PROMOCJI
1.
…
Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym raporcie są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem
świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 Kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania
nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne.
Imię i nazwisko:
Osoba odpowiedzialna
za sporządzenie raportu
Telefon:
okresowego
e-mail:
podpis:
Pieczęć firmowa
Wykonawcy/Lidera
Podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy/Lidera
Strona 5 z 5
Podpis Kierownika projektu
Download