Umowy nr

advertisement
Załącznik nr 2 do
Umowy nr ………………………
Szczegółowy Opis Sposobu Realizacji Umowy – wzór
 Uzupełnienie koncepcji i metodologii badawczej od 0 do 60 pkt.
I. Zwiększenie grupy badawczej i wskazanie dodatkowych problemów badawczych (max. 30 pkt)
A. Propozycja Wykonawcy dotycząca przeprowadzenia badania na zwiększonej liczebności
próby badawczej w badaniu CATI (max. 15 pkt)
L.p.
Podmioty
Liczebność/wielkość
próby wymagana
przez
Zamawiającego
mikro, małe i
średnie
przedsiębiorstwa
CATI (MŚP) mające
siedzibę w
obszarze
przygranicznym
Ocena punktowa za
zwiększenie
liczebności próby
zaproponowaną
przez Wykonawcę
Deklarowane zwiększenie
liczebności próby przez
Wykonawcę o:
(deklarowaną liczbę
zaznaczyć obok znakiem X)
0 pkt
0
3 pkt
10
6 pkt
20
9 pkt
30
12 pkt
40
15 pkt
50
150
B. Wskazanie problemów badawczych służących realizacji celów badania, tj. problemów, które
nie mają charakteru narzędziowego oraz nie wykraczają poza cele badania. (max. 15 pkt)
L.p.
1.
2.
3.
Obszar badawczy, w ramach
którego wprowadzony
zostanie problem badawczy
Problem badawczy
Uzasadnienie problemu
w kontekście celów
badania i obszaru, w który
został wkomponowany
II. Uzupełnienie metodologii badawczej (max 30 pkt)
Wskazanie dodatkowych metod/technik badawczych (wraz ze wskazaniem grup respondentów),
które nie zostały wymienione w SIWZ, nie wykraczają poza cele badania, odpowiadają
sformułowanym problemom badawczym, wraz z uzasadnieniem ich użyteczności dla realizacji
celów badania:
Lp.
Dodatkowe
metody/techniki
badawcze wraz
ze wskazaniem
grup
respondentów
Uzasadnienie metody/techniki
badawczej w kontekście użyteczności
dla realizacji celów badania (wraz
ze wskazaniem na jakie problemy
badawcze Wykonawca uzyska
odpowiedź za pomocą dodatkowej
metody/techniki badawczej)
Wskazanie i uzasadnienie wielkości
(wielkość próby – liczebność, którą
Wykonawca zobowiązuję się osiągnąć
w pełni tj. w 100%1), doboru i struktury
próby (wraz z wyczerpującą
charakterystyką jej składowych tzn.
ze wskazaniem konkretnych cech, które
muszą posiadać składowe próby
zapewniających rzetelną realizację
wskazanych metod/technik badawczych)
1.
2.
3.
…………………………………………
(miejscowość, data)
1
…………………………………………………………………………………………………
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
W przypadku objęcia badaniem całej populacji należy wpisać liczebność populacji, z zastrzeżeniem,
że konieczne będzie dotarcie do wszystkich elementów populacji. W takim przypadku nie wypełnia się doboru
i struktury próby.
Download