Ćwiczenia 7 - Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

advertisement
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
Katedra: Promocji Zdrowia
Zakład: Biomedycznych Podstaw Zdrowia
Fizjologia człowieka
Osoby prowadzące przedmiot:
Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Jastrzębski
[email protected]
Materiały informacyjne dla studentów AWFiS kierunku Turystyka i Rekreacja
Temat ćwiczeń 7
Układ krąŜenia
Materiały informacyjne dla studentów AWFiS kierunku Turystyka i Rekreacja
SERCE
Centralny narząd układu krwionośnego
pełniący funkcję pompy ssąco tłoczącej.
OSIERDZIE
Serce połoŜone jest wewnątrz
trójwarstwowego worka pełniącego funkcje
ochronną – osierdzia.
Osierdzie składa się z dwóch części:
Osierdzia surowiczego
Osierdzia włóknistego
OSIERDZIE
Przekrój przez serce
w miejscu styku z
typowym duŜym
naczyniem
krwionośnym
przedstawia warstwy
osierdzia i ścianę jamy
serca
BUDOWA SERCA
BUDOWA SERCA
Serce dorosłego człowieka ma wielkość
zaciśniętej pięści. Składa się z 4 jam:
Prawego przedsionka
Lewego przedsionka
Prawej komory
Lewej komory
BUDOWA SERCA
BUDOWA SERCA
PRAWY PRZEDSIONEK SERCA
Otwiera się do dolnej jamy, nazywanej komorą. Do prawego
przedsionka dostaje się krew uboga w tlen, dopływająca duŜymi
Ŝyłami (Ŝyłami głównymi: górną i dolną) ze wszystkich stron
ciała. Mięsień sercowy wtłacza ją do prawej komory, skąd jest
pompowana do płuc, gdzie ponownie nasyca się tlenem. Krew
przepływająca przez prawy przedsionek i komorę nie miesza się z
krwią płynącą przez lewe jamy serca.
LEWY PRZEDSIONEK SERCA
Górna lewa jama to lewy przedsionek serca, który połączony
jest z leŜącą poniŜej komorą. Krew utleniona dostaje się do
lewego przedsionka duŜymi Ŝyłami płucnymi. Kiedy serce się
kurczy krew jest wtłaczana z lewego przedsionka do lewej
komory, z której następnie zostaje wypompowana do aorty.
Ściany przedsionków są cieńsze od ścian komór, poniewaŜ
wypychają krew tylko do następnej jamy.
PRAWA KOMORA SERCA
Prawa komora serca to jedna z dolnych jam serca. Ściana
lewej komory jest cieńsza od ściany lewej komory (prawie
trzykrotnie), poniewaŜ prawa komora tłoczy krew do stosunkowo
blisko połoŜonych płuc, podczas gdy lewa musi dostarczyć krew
do całego ciała. Skurcz prawej komory wypycha krew do pnia
płucnego, tj. duŜej tętnicy dostarczającej krew do płuc.
LEWA KOMORA SERCA
Lewa komora serca ma grubszą ścianę niŜ prawa
(trzykrotnie), gdyŜ wykonuje cięŜszą pracę, a jej skurcz jest
odpowiedzialny za dostarczenie krwi do całego organizmu,
podczas gdy prawa komora wtłacza krew jedynie do płuc.
Podczas skurczu lewej komory krew jest wypychana do aorty,
największej spośród tętnic.
LEWA KOMORA SERCA
BUDOWA SERCA
1. śyły płucne prawe
2. Tętnica płucna prawa
3. śyła główna górna
4. Aorta
5, 6, 7. Tętnice:
szyjna lewa, bezimienna
i podobojczykowa lewa
8. śyły płucne lewe
9. Zastawka dwudzielnamitralna
10. Zastawka aorty
11. Zastawka pnia płucnego
12. Zastawka trójdzielna
13. śyła główna dolna
14. Prawy przedsionek
15. Prawa komora
16. Lewa komora
17. Lewy przedsionek
BUDOWA SERCA
PRZEPŁYW KRWI PRZEZ
SERCE
PRZEPŁYW KRWI PRZEZ
SERCE
Z czynnością serca ściśle
związane są zjawiska:
Elektryczne
Mechaniczne
Akustyczne
CZYNNOŚĆ
BIOELEKTRYCZNA SERCA
Poza komórkami mięśnia w sercu występują równieŜ komórki
układu przewodzącego. Znajdują się one bezpośrednio pod
wsierdziem i tworzą następujące skupienia:
Węzeł zatokowo-przedsionkowy (Keitha-Flacka)
II. Węzeł przedsionkowo-komorowy (Aschoffa-Tawary)
III.Pęczek przedsionkowo-komorowy (Paladino-Hisa)
I.
Fizjologia Czł
Człowieka w Zarysie , W. Z. Traczyk ,2005
CZYNNOŚĆ
BIOELEKTRYCZNA SERCA
Komórki ukł. przewodzącego samoistnie i
rytmicznie pobudzają do pracy mięsień
sercowy tworząc tym samym tzw.
rozrusznik (pacemaker).
Najszybciej pobudzają się komórki węzła
zatokowo-przedsionkowego (70-80/min.)
narzucając swój rytm wszystkim komórkom
zarówno ukł. przewodzącego jak i mięśnia
sercowego.
Fizjologia Czł
Człowieka w Zarysie , W. Z. Traczyk ,2005
CZYNNOŚĆ
BIOELEKTRYCZNA SERCA
Pobudzenie komórek węzła zatokowo-przedsionkowego jest
wywołane powolną depolaryzacją błony komórkowej występującą
pomiędzy potencjałami czynnościowymi.
Ten tzw. prepotencjał rozrusznika występuje na skutek
nasilania się dokomórkowego prądu jonów Ca+ aŜ do osiągnięcia
potencjału progowego
Fizjologia Czł
Człowieka w Zarysie , W. Z. Traczyk ,2005
CZYNNOŚĆ
BIOELEKTRYCZNA SERCA
Potencjał czynnościowy powstający w węźle
zatokowo-przedsionkowym rozchodzi się na mięsień przedsionków,
a następnie za pośrednictwem trzech pęczków międzywęzłowych
(przedni-Bachmana, środkowy-Wenckebacha, tylny-Thorela) na
węzeł przedsionkowo-komorowy
Fizjologia Czł
Człowieka w Zarysie , W. Z. Traczyk ,2005
CZYNNOŚĆ
BIOELEKTRYCZNA SERCA
Z węzła przedsionkowo-komorowego depolaryzacja przewodzona
jest do mięśnia komór za pośrednictwem pęczka o tej samej nazwie
W obrębie komór pęczek przedsionkowo-komorowy dzieli się na
dwie odnogi:
a) Prawą – biegnącą do prawej komory
b) Lewą – biegnącą do lewej komory
Odnoga lewa w obrębie lewe)j komory dzieli się a dwie wiązki
(przednią i tylną)
Odnoga prawa i wiązki odnogi lewej przechodzą pod wsierdziem w
komórki mięśniowe sercowe przewodzące – włókna Purkinjego i
depolaryzacja zaczyna się szerzyć na komórki mięśnia komorowego.
Fizjologia Czł
Człowieka w Zarysie , W. Z. Traczyk ,2005
Potencjał
czynnościowy
Potencjał
czynnościowy
Węzeł zatokowo-przedsionkowy
Mięśnie
prawego
przedsionka
Mięśnie
lewego
przedsionka
Węzeł przedsionkowo-komorowy
O
dn
og
pr
aw a
a
Pęczek przedsionkowo-komorowy
O
dn
og
le
a
w
Wiązka przednia i
a
Mięśnie prawej
komory
Włókna
Purkinjego
tylna
Mięśnie lewej
komory
CZYNNOŚĆ
BIOELEKTRYCZNA SERCA
CZYNNOŚĆ MECHANICZNA
SERCA
Za falą depolaryzacji szerzy się skurcz mięśnia przedsionków i
mięśnia komór, repolaryzacja zaś wyprzedza ich rozkurcz.
Skurcz i rozkurcz przedsionków i komór powtarzają się cyklicznie (w
spoczynku 70-80/min.). Jeden cykl pracy serca trwa zatem około
0,8 s.
Krew szybko napływa z obu zbiorników Ŝylnych do przedsionków i
przez otwarte ujścia przedsionkowo-komorowe do komór w fazie
rozkurczu.
CZYNNOŚĆ MECHANICZNA
SERCA
Jako pierwszy kurczy się mięsień przedsionków na skutek czego
krew zostaje wtłoczona z jam przedsionków do komór przez
otwarte ujście przedsionkowo-komorowe prawe i lewe
Następnie skurczem izowolumetrycznym rozpoczyna się skurcz
komór.
Zastawki przedsionkowo-komorowe (prawa – trójdzielna i lewa –
dwudzielna) zamykają się, a napięcie mięśnia komór szybko się
zwiększa.
CZYNNOŚĆ MECHANICZNA
SERCA
W momencie, gdy ciśnienie krwi w komorach przewyŜszy
ciśnienie w zbiornikach tętniczych. zastawka pnia płucnego i
zastawka aorty otwierają się i krew wtłaczana jest do
zbiorników tętniczych.
Faza rozkurczu komór rozpoczyna się z chwilą, gdy ciśnienie w
komorach zaczyna opadać.
Potem występuje rozkurcz izowolumetryczny komór, w czasie
którego zastawki pnia płucnego, aorty i przedsionkowokomorowe są zamknięte
Bibliografia
Fizjologia Człowieka w Zarysie , W. Z. Traczyk ,2005
Fizjologiczne podstawy Wysiłku fizycznego , J. Górski, 2001
Wprowadzenie do fizjologii klinicznej, Kozłowski S., Nazar K., Warszawa
1999
Physiology of sport and exercise, Wilmore J.H., Costill D. L., Human
Kinetics 2004
Materiały informacyjne dla studentów AWFiS kierunku Turystyka i Rekreacja
Download