Układ krążenia

advertisement
………………………………
(imię i nazwisko)
…………………
(klasa)
Test sprawdzający wielostopniowy z biologii dla klasy I liceum
ogólnokształcącego w zakresie podstawowym.
Z działu „Układ Krążenia”
Masz przed sobą test złożony z 15 zadań dotyczących układu krążenia człowieka.
Na rozwiązanie testu masz 40 minut. Staraj się rozwiązać wszystkie zadania w arkuszu, przy
braku miejsca użyj dodatkowej kartki. Odpowiedzi wpisuj długopisem lub piórem. Nie stosuj
korektora, jeśli się pomylisz przekreśl błędną odpowiedź i obok wpisz poprawną Dbaj o
czytelność pisma i precyzyjność formułowaniu odpowiedzi.
POWODZENIA !
Zadanie 1. (2 pkt)
Układ krwionośny składa się z ……………… ………………… i ………………………
Zadanie 2. (2 pkt)
Podaj funkcje obiegu płucnego i obwodowego …………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Zadanie 3. (1 pkt)
Z podanych elementów ułóż mały obieg krwi : prawa komora, tętnica płucna, żyła, naczynia
włosowate płuc, lewy przedsionek.
Prawa komora  ………………………………  ………………………………… 
………………………… ……………………………
Zadanie 4. (1,5 pkt)
Przyporządkuj podanym w kolumnie A naczyniom krwionośnym ich funkcje wymienione w
kolumnie B.
A
B
1.tetnica
2.żyła
3.naczynie włosowate
a) łączy żyłę z tętnicą
b) odprowadza krew z serca
c) oprowadza krew do serca
d) odprowadza i doprowadza krew do serca
1 ………, 2 ………, 3 …………
Zadanie 5. (1 pkt)
Krew składa się z :
a) płynnego osocza
b) leukocytów
c) erytrocytów
d) wszystkie wymienione odpowiedzi są poprawne
Zadanie 6. (1,5 pkt)
Podkreśl w których z wymienionych elementów układu krążenia występują zastawki : serce,
tętnice, żyły, naczynia limfatyczne.
Zadanie 7. (1 pkt)
Wybierz prawidłowa kolejność etapów w cyklu pracy serca.
a) skurcz mięsni przedsionków – pauza – skurcz ściany komór – rozkurcz komór serca
b) pauza – skurcz mięsni przedsionków – skurcz ściany komór – rozkurcz komór serca
c) pauza – skurcz ściany komór – skurcz mięsni przedsionków – rozkurcz komór serca
d) brak prawidłowej odpowiedzi
Zadanie 8. (2,5 pkt)
Rysunek przedstawia krążenie krwi u człowieka. Podpisz oznaczone cyframi elementy
budowy tego układu.
1. ……………, 2. ……………, 3. ………………, 4. …………… 5. ……………
Zadanie 9. (1 pkt)
Scharakteryzuj miażdżycę - chorobę układu krwionośnego : …………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Zadanie 10. (1,5 pkt)
Uzupełnij tabelkę :
Elementy morfotyczne krwi
Zawartość w 1 mm3 krwi
Krwinki białe
5.000.000
Płytki krwi
Zadanie 11. (1 pkt)
Prawidłowa informację zawiera szereg :
Rodzaj krwinki
Nazwa krwinki
Funkcja krwinki
a
erytrocyt
krzepnięcie krwi
b
limfocyt
obronne
c
płytki krwi
transport tlenu
d
krwinka biała
transport CO2
Zadanie 12 (2 pkt)
Przyporządkuj białko osocza w kolumnie A funkcję z kolumny B.
A
B
1.Albuminy
2.Immunoglobuliny
3.Fibrynogen
4.Lipoproteiny
a) bronią organizm przed obcymi ciałami
b) regulują fizyczne właściwości krwi
c) transportują tłuszcze i cholesterol
d) udział w krzepnięciu krwi
e) transportują tlen
1. ………, 2. .…… , 3. ………, 4. ………
Zadanie 13. (2 pkt)
W naczyniach limfatycznych wędruje płyn zwany.………………, który filtrowany jest w
………………………………
Zadanie 14. (3 pkt)
Wymień funkcje krwi :
1. ………………
2. ………………
3. ………………
Zadanie 15. (2 pkt)
Oceń prawdziwość zadań zaznaczając w kolumnie prawda , fałsz +
lp
1 Trombocyty są najmniejszymi elementami morfotycznymi krwi
pozbawionymi jądra
2 Monocyty to największe i najliczniejsze leukocyty
3 Choroba wieńcowa spowodowana jest miażdżycą naczyń
wieńcowych
4 Na choroby układu krążenia nie mają wpływu takie nawyki
żywieniowe jak : dieta bogata w tłuszcze, siedzący tryb życia,
palenie tytoniu, picie alkoholu i stres
Prawda
Fałsz
Opracowała mgr Elżbieta Mahorowska
Download