Miasto Chorzów Wystąpienie pokontrolne.

advertisement
WOJEWODA ŚLĄSKI
Katowice, 14-09-2015
KOV.431.12.2015
WYSTĄPIENIE
POKONTROLNE
ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w KATOWICACH
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice
I Dane organizacyjne przeprowadzenia kontroli
Zakres kontroli:
Gospodarowanie środkami z dotacji udzielonej z budżetu państwa na
prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy
w rodzinie1.
Podstawa prawna
przeprowadzenia
kontroli:
Art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji
rządowej2, w związku z art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych3.
Jednostka
kontrolowana:
Miasto Chorzów,
Urząd Miasta Chorzów, ul. Rynek 1, 41–500 Chorzów
Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie, ul.
41-500 Chorzów4
Kierownik jednostki
kontrolowanej:
Zespół kontrolerów
i nr upoważnienia:
Termin kontroli:
Kruszcowa
22,
Pan Andrzej Kotala, Prezydent Miasta Chorzów
 Antoni Chmielewski, starszy inspektor wojewódzki, kierujący zespołem
kontrolnym, upoważnienie nr KOV.0030.25.2015 z 26.06.2015 r.
 Dariusz
Daniel,
inspektor
wojewódzki,
upoważnienie
nr
KOV.0030.26.2015 z 26.06.2015 r.
30 czerwca 2015 r. do 27 lipca 2015 r.
II Ocena ogólna do zakresu skontrolowanej działalności
Ocena ogólna:
Oceniam pozytywnie gospodarowanie środkami z dotacji udzielonej z budżetu
państwa na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar
przemocy w rodzinie.
Komórki
wykonujące zadania
z zakresu objętego
kontrolą:
Skarbnik Miasta Chorzów
Wydział Budżetu i Analiz Urzędu Miasta Chorzów
Ustalenia,
stanowiące
podstawę oceny:
W 2014 r. Miasto Chorzów otrzymało dotację na zadania zlecone na
prowadzenie SOWOPR w dziale 852, rozdziale 85205 § 2110 w wysokości
349.600,00 zł, zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego. OPS w Chorzowie
wykorzystał dotację w kwocie 346.739,06 zł, co stanowiło 99,18 % dotacji
ogółem. Miasto Chorzów prawidłowo dokonało zwrotu niewykorzystanych
środków w wysokości 2.860,94 zł w dniu 12.01.2015 r., zgodnie z art. 168
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych5.
Główny Księgowy OPS
Dział Księgowości OPS
W skrócie SOWOPR
Dz. U. Nr 185, poz. 1092
3 Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.
1
2
4
W skrócie OPS
5
Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
2
Kontroli poddano łącznie wydatki na kwotę 301.411,43 zł, tj. 86,22 % dotacji
ogółem. Na podstawie analizy wydatków w § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120,
4170, 4210, 4220, 4280, 4300 i 4410 obejmujących, między innymi,
wynagrodzenia i pochodne, umowy zlecenia, zakup towarów i usług oraz
podróże służbowe, stwierdzono, że środki wydatkowane zostały zgodnie
z przeznaczeniem.
W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w 10 przypadkach, na 39 zbadanych
zdarzeń, stwierdzono, że wypłata wynagrodzenia nastąpiła z opóźnieniem od
1 do 14 dni po terminie, ustalonym na 10 dzień następnego miesiąca
w zawartej umowie zlecenia, czym naruszono art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Niezgodny z umową termin
wypłaty wynagrodzenia nie wiązał się z koniecznością zapłaty odsetek.
Przyczyna: ustalenie w umowie zlecenia sztywnego terminu wypłacania
wynagrodzenia, niezależnie od terminu przedłożenia rachunku przez
zleceniobiorcę.
W § 4300 Zakup usług pozostałych w 6 przypadkach na 12 zbadanych zdarzeń
wydatkowane środki zakwalifikowano do niewłaściwego paragrafu wydatków
budżetowych. Naruszono w ten sposób zasady kwalifikacji wydatków
określonych w załączniku Nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków,
przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł
zagranicznych6. W 4 przypadkach wydatek dotyczył usług zdrowotnych
(§ 4280), a w kolejnych 2 przypadkach dotyczył czynszu za lokal SOWOPR
(§ 4400).
Przyczyna: błędna interpretacja przepisów prawa.
Skutek: nieprawidłowa
informacja
o
wydatkach
poniesionych
w poszczególnych paragrafach.
Ewidencję księgową w badanym zakresie prowadzono na bieżąco, na
właściwych kontach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia
5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont
dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek
budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy
celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej7.
Wydatki zostały prawidłowo udokumentowane dowodami księgowymi,
zatwierdzonymi pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym
przez upoważnionych pracowników oraz opisane zgodnie z wymogami art. 21
6
7
Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.
Dz. U. z 2013 r. poz. 289
3
i 22 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości8, a także art. 54
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Z wyjątkiem kwoty 3.724,04 zł wydatkowanej w § 4300 pozostała część
skontrolowanych wydatków przyporządkowana została do właściwych
paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji
dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących
ze źródeł zagranicznych.
Z wyjątkiem kwoty 2.213,28 zł wydatkowanej w § 4170 z przekroczeniem
terminu wskazanego w umowie zlecenia w pozostałych przypadkach
terminowo regulowano zobowiązania wynikające z dowodów księgowych.
Sprawozdania Rb-50 kwartalne o dotacjach/wydatkach związanych
z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2014 r. były
przez jednostkę budżetową sporządzone zgodnie z ewidencją księgową.
Sprawozdania zbiorcze Rb-50 kwartalne o dotacjach/wydatkach w 2014 r.
zostały przekazane przez organ samorządu terytorialnego w terminach
określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r.
w sprawie sprawozdawczości budżetowej9.
Osoby
odpowiedzialne za
wykonywanie zadań
w zakresie
stwierdzonych
nieprawidłowości:
Nie dotyczy.
III Uwagi i zalecenia pokontrolne
Zalecenia
pokontrolne
1. Przestrzegać terminów wypłat wynagrodzeń zleceniobiorcom realizującym
umowy zlecenia,
2. Kwalifikować wydatki do właściwych paragrafów wydatków budżetowych.
IV Pouczenie
Oczekuję przedstawienia przez Pana Prezydenta, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego
wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wniosków, bądź
o działaniach podjętych w celu ich realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań.
Podpisano przez
Piotra Litwę Wojewodę Śląskiego
bezpiecznym podpisem elektroniczny
– certyfikat kwalifikowany
w dniu 14 września 2015 r.
8
9
Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.
Dz. U. z 2014 r. poz. 119
4
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards