ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY § 1 OPIS PRZEDMIOTU

advertisement
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
1.
2.
3.
§1
OPIS PRZEDMIOTU UMOWY
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne pn.:
,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żerniki Wrocławskie” usuniecie wad i
usterek wykonawczych. W ramach przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
Żernikach Wrocławskich realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Szczegółowy zakres robót opisany został w SIWZ oraz załączniku 1A opis przedmiotu
zamówienia.
Integralną częścią umowy jest:
1) specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
2) oferta Wykonawcy z dnia ……………
§2
TERMIN REALIZACJI
1. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie: do 31.10.2013 r.
2. Zobowiązanie Wykonawcy uznaje się za spełnione dopiero, gdy przedmiot umowy zostanie
wykonany całkowicie, pozbawiony wad oraz gdy nastąpi wydanie przedmiotu umowy – w zakresie
określonym niniejszą umową.
1.
2.
3.
4.
5.
§3
WYNAGRODZENIE
Za wykonanie przedmiotu Umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………… zł
netto + 23 % VAT, razem ……………. zł brutto (słownie: …………………………………………).
Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, składa się całość kosztów
związanych z kompleksową realizacją zadania.
Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji robót i Wykonawca nie
może żądać podwyższenia wynagrodzenia.
W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie przedmiotu Umowy jakichkolwiek robót
lub kosztów określonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowej i ich nieujęcia w
wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne
roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.
Wykonawca nie może odmówić zawarcia umowy o zamówienie dodatkowe, jeżeli okaże się, iż
zachodzi konieczność wykonania robót nieobjętych Umową, niezbędnych do jej prawidłowego
wykonania, a których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do
przewidzenia oraz zostały one zaakceptowane przez Zamawiającego w protokole konieczności.
Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia, jeśli wykonał prace dodatkowe
bez zawarcia umowy o zamówienie dodatkowe.
§4
OBOWIĄZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO
1. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot Umowy zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót,
wiedzą techniczną oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego.
2. Wykonawca odpowiada w całości za sposób organizacji budowy, w tym plac budowy, zaplecze
budowy, obsługę komunikacyjną budowy uzgodnioną w UM Siechnice.
3. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, zobowiązany jest:
1) przed rozpoczęciem robót:
a) zorganizować, zagospodarować oraz należycie zabezpieczyć plac budowy wraz z zapleczem
budowy (dojazd, doprowadzić media dla potrzeb placu budowy i odprowadzenie ścieków z
zaplecza budowy, przyłączenie mediów na podstawie uzyskanych przez Wykonawcę
warunków), ponosić koszty zużycia wody, energii elektrycznej, ogrzewania, i inne dla
potrzeb budowy,
b) wygrodzić i zabezpieczyć miejsca prowadzenia robót i terenu przed dostępem osób trzecich,
c) przedstawić do wiadomości Inwestora kopi pisemnych zgód na korzystanie z terenów
prywatnych nie będących objętych decyzją o pozwoleniu na budowę i zgłoszeniu
wykonywania robót budowlanych np. w celu wykonania zaplecza budowy lub składu
materiałów budowlanych
d) dokonać pomiarów rzędnych geodezyjnych istniejących posesji przyległych bezpośrednio do
terenu budowy i porównanie z rzędnymi projektowanej niwelety (przekazanie
Zamawiającemu wyników)
e) sporządzić – zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126) – przed rozpoczęciem
robót, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonać i zamontować w miejscu
ogólnodostępnym tablicę informacyjną i ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz niezwłocznie przekazać 1 egzemplarz planu „bioz”
Zamawiającemu,
f) do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami – w świetle
znowelizowanej ustawy o odpadach (ustawa z dnia 22.01.2010 r. o zmianie ustawy o
odpadach oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 145).
g) poinformować wszystkich zainteresowanych o przystąpieniu do robót i ewentualnych
utrudnieniach z tym związanych oraz zapewnić w miarę postępu robót dojścia do posesji
oraz awaryjny dojazd służb ratowniczych i porządkowych (wywóz śmieci),
h) powiadomić Zamawiającego na piśmie o terminie rozpoczęcia prac oraz z 14-dniowym
wyprzedzeniem o terminie ich zakończenia.
i) najpóźniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia robót złożyć w siedzibie Zamawiającego
Urząd Miasta Siechnice ul. Jana Pawła II 12 niezbędne dokumenty do zgłoszenia rozpoczęcia
robót w Nadzorze Budowlanym:
- oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków,
- kserokopię uprawnień budowlanych kierownika budowy i robót potwierdzonych za
zgodność z oryginałem,
- kserokopię aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej izby,
potwierdzonego za zgodność z oryginałem.
2) zapewnić stały nadzór nad mieniem oraz zawrzeć stosowne umowy ubezpieczenia mienia oraz
od odpowiedzialności cywilnej,
3) zorganizować ruch zastępczy na czas prowadzenia robót uzgodnioną ze Starostwem
Powiatowym we Wrocławiu oraz UM Siechnice
4) zorganizować zaplecze i plac budowy z obsługą komunikacyjną budowy uzgodnioną w UM
Siechnice.
5) Prowadzić roboty rozbiórkowe i budowlane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).
6) zabezpieczyć teren oraz budynki sąsiednie przed negatywnym wpływem prowadzonych robót,
7) zapewnić bezpieczne dojścia do posesji w trakcie realizacji robót,
8) przygotować i wykonać dojazd na plac budowy na podstawie uzgodnień, które Wykonawca
winien uzyskać we własnym zakresie, w trakcie realizacji robót wszelkie zmiany dotyczące
organizacji ruchu zastępczego i aktualizacje uzgodnień leżą w gestii Wykonawcy robót,
Strona 2 z 10
9) dokonać pomiaru z natury wszystkich elementów wymagających pomiaru dla potrzeb
prawidłowej realizacji inwestycji, w szczególności dla potrzeb zamówienia materiałów i
urządzeń, z uwzględnieniem istniejących warunków terenowych oraz elementów
wymagających wykonania z dostosowaniem do istniejących gabarytów,
10) przed przejęciem pasa drogowego na plac budowy zobowiązany jest do sporządzenia
inwentaryzacji istniejącego zagospodarowania infrastruktury pasa zainwestowania terenu z
podaniem ich ilości, długości lub powierzchni (studnie kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
wpusty uliczne, hydranty, zasuwy, skrzynki, oznakowanie pionowe, urządzenia komunikacji
zbiorowej, zieleń, kosze na odpadki, ławki, bariery energochłonne, słupy oświetleniowe,
studnie telekomunikacyjne itp.) wraz z dokumentacją fotograficzną.
11) przed przejęciem pasa drogowego na plac budowy zobowiązany jest do sporządzenia i
przedstawienia zestawienia zinwentaryzowanego materiału rozbiórkowego na placu budowy z
podaniem miejsca pochodzenia (nazwa ulicy), asortymentu i jego ilości.
12) odpowiednio zorganizować roboty budowlane, w tym:
a) utrzymywać porządek w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkować miejsca
wykonywania robót,
b) prowadzić roboty w sposób bezpieczny,
c) natychmiastowo i skutecznie usuwać wszelkie szkody i awarie spowodowane przez
Wykonawcę w trakcie realizacji robót, w tym odtworzenie w pasie przyległych chodników,
trawników i ulic, zniszczonych podczas wykonywania prac,
13) uczestniczyć w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach i naradach w celu omówienia
spraw związanych z realizacją przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji lub rękojmi,
14) używać materiałów i urządzeń odpowiadających wymogom dokumentacji projektowej, a
ponadto:
a) oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą zharmonizowaną
albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
b) umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację
zgodności z uznanymi regułami wiedzy technicznej, albo
c) oznakowane, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92 poz. 881 z późn. zm.), znakiem budowlanym,
d) wprowadzone do obrotu legalnie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej,
nieobjęte zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do
europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych
(EOTA), jeżeli ich właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie wymagań podstawowych
przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w odrębnych
przepisach, w tym przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej,
15) Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia
14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 21) ma obowiązek zagospodarowania powstałych
podczas realizacji zadania odpadów i ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) oraz zgłoszenie informacji o
wytwarzanych odpadach i sposobie ich zagospodarowania do Wydziału Środowiska i
Rolnictwa oraz Zamawiającego. Magazynowanie odpadów powstających podczas realizacji
inwestycji może odbywać się jedynie na terenie, do którego ich wytwórca ma tytuł prawny,
zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 21). W cenie
ryczałtowej Wykonawca ma obowiązek wywozu, składowania i utylizacji odpadów.
16) podczas wykonywania robót rozwiązanie wszelkich kolizji z istniejącymi sieciami
i przebudowę istniejącej infrastruktury.
17) roboty prowadzone w obrębie linii napowietrznych i kabli elektroenergetycznych prowadzić
zgodnie z przepisami prawa.
18) sprawować nadzór nad mieniem i ubezpieczenie budowy.
Strona 3 z 10
19) prowadzić roboty w sposób bezpieczny.
20) organizować rady budowy nie rzadziej niż 1 na dwa tygodnie oraz uczestniczenie w
wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach w celu omówienia spraw związanych z
realizacją przedmiotu umowy.
21) zgłaszać i brać czynny udział w odbiorach przez służby zewnętrzne.
22) w razie potrzeby opracowanie i zatwierdzenie w UM Siechnice projektów lub zmian do
projektów obsługi komunikacyjnej placu budowy, organizacji ruchu zastępczego.
23) utrzymywać w czystości koła pojazdów wyjeżdżających z placu budowy na ulicę,
24) utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie miejsc
wykonywania prac oraz dróg dojazdowych.
25) w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu stosować rury ochronne
oraz zachować normatywne odległości, prace prowadzić bez użycia sprzętu mechanicznego z
zachowaniem odpowiedniej ostrożności,
26) roboty prowadzone w obrębie kabli elektroenergetycznych prowadzić pod nadzorem Rejonu
Energetycznego,
27) roboty prowadzone w obrębie sieci telekomunikacyjnych prowadzić pod nadzorem właściciela
w/w sieci,
28) wyrównać szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat wynikających z braku
zasilania czy transmisji, sporządzonej przez poszkodowanego Użytkownika bądź Właściciela, w
przypadku uszkodzenia istniejących sieci i innych istniejących elementów,
29) Wykonawca będzie prowadził prace zgodnie z przepisami ochrony środowiska min:
a) roboty ziemne w obrębie koron drzew należy wykonywać ręcznie, bez użycia sprzętu
zmechanizowanego,
b) nie należy odkładać ziemi i urobku na pnie istniejących drzew i krzewów
c) nie należy lokalizować pod koronami drzew i krzewów bazy sprzętu i materiałów,
d) w zasięgu koron drzew nie należy zmieniać poziomu gruntu,
e) teren zieleni należy odtworzyć, uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego
30) zapewnić obsługę geotechniczną i geodezyjną, w tym:
a) tyczenie, wyznaczenie lokalizacji, współrzędnych punktów głównych i reperów,
b) wykonać inwentaryzację powykonawczą oraz mapę powykonawczą i przekazanie ich
Zamawiającemu po 3 egz. dla każdej branży oddzielnie; W branży drogowej wymagane jest
by pomiar powykonawczy przedstawić na całych sekcjach mapy zasadniczej w formacie A1.
c) dokonać zgłoszenia zmian w Powiatowym Zakładzie Katastralnym we Wrocławiu w
Starostwie Powiatowym we Wrocławiu oraz uzyskać mapy z Powiatowego Zakładu
Katastralnego we Wrocławiu potwierdzającej wprowadzenie zmian (pomiarów
powykonawczych),
d) opracować i dokonać zgłoszenia zmian w ewidencji gruntów w Starostwie Powiatowym we
Wrocławiu.
31) wykonać wszystkie niezbędne próby, badania, uzgodnienia, nadzory i odbiory z użytkownikami
infrastruktury, zgodnie z obowiązującymi przepisami (w razie potrzeby wystąpić do
Zamawiającego o udzielenie pełnomocnictwa), w tym:
a) uzyskać zaświadczenie o złączeniu instalacji kanalizacyjnej z siecią miejską,
b) protokół odbioru prób szczelności kanalizacji deszczowej,
c) protokół odbioru podsypki piaskowej instalacji i sieci zewnętrznych,
d) protokół odbioru zasypki piaskowej instalacji i sieci zewnętrznych,
32) sporządzić stosowne protokoły z przeprowadzonych prób i badań odbiorczych i przekazać je
Zamawiającemu,
33) skompletować i przekazać Zamawiającemu operat kolaudacyjny,
34) opracować dokumentację powykonawczą i odbiorową oraz przekazać ją Zamawiającemu w 3
egzemplarzach,
35) zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru przedmiotu Umowy i uczestniczyć w odbiorze,
36) zdemontować obiekty tymczasowe i uporządkować teren po zakończeniu robót.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania własne, swoich
pracowników oraz podmiotów, przy pomocy których realizuje przedmiot Umowy.
Strona 4 z 10
4. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić pisemnie Zamawiającego o wszelkich trudnościach
związanych z realizacją zadania w celu niezwłocznego podjęcia skutecznych działań, niezależnie
od dokonanych wpisów w dzienniku budowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć drogi dojazdowe do placu budowy od uszkodzenia
przez ruch związany z działalnością Wykonawcy i Podwykonawców, dobierając trasy i używając
pojazdów tak, aby szczególny ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu
Wykonawcy na plac budowy ograniczyć do minimum oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych
dróg. Trasy przejazdów samochodów z dostawami materiałów na teren budowy Wykonawca
winien uzgodnić z Zamawiającym na 7 dni przed rozpoczęciem robót.
6. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność wykonania
z dokumentacją przetargową, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami,
warunkami technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych oraz sztuką budowlaną. Do
wbudowania mogą być użyte materiały i urządzenia odpowiadające wymogom dokumentacji
projektowej.
7. Przed dokonaniem zamówienia materiałów, urządzeń i wyposażenia Wykonawca zobowiązuje się
przedstawić Zamawiającemu (po wcześniejszym zaakceptowaniu przez inspektora nadzoru) do
akceptacji dokument „Zatwierdzenie materiałowe”. Zatwierdzenie to musi zawierać propozycję
materiałów, urządzeń i wyposażenia do wbudowania wraz z wszelkimi niezbędnymi
dokumentami w postaci atestów, aprobat, deklaracji zgodności.
8. Wykonawca zobowiązuje się sporządzać i przekazywać Zamawiającemu do zatwierdzenia w
terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca „Raporty o realizacji robót” zawierające dane
niezbędne do ustalenia zakresu robót wykonanych w danym miesiącu.
9. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy do 14 dni od dnia podpisania Umowy.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
§4a
WARUNKI REALIZACJI PRAC PRZEZ PODWYKONAWCÓW
Wykonawca ma prawo podpisać umowę z Podwykonawcą za zgodą Zamawiającego, po
uprzednim powiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę.
W celu uzyskania zgody, o której mowa w ust. 1, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekt
umowy z Podwykonawcą. Projekt powinien zawierać m.in. zakres robót do wykonania, termin
realizacji, wynagrodzenie oraz termin zapłaty nie dłuższy niż określony między Wykonawcą, a
Zamawiającym.
Wykonawca będzie odpowiadał w stosunku do Zamawiającego za działania, zaniechania,
uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy jak za swoje własne.
Zamawiający nie będzie związany stosunkami zobowiązaniowymi z Podwykonawcami poza
wypadkiem przewidzianym w art. 647¹ § 5 kodeksu cywilnego.
Podwykonawca nie może zlecić wykonania robót innym Podwykonawcom.
Wykonawca oświadcza, że będzie dokonywał terminowo płatności na rzecz Podwykonawców i
nie narazi Zamawiającego na odpowiedzialność wynikającą z art. 647¹ k.c. wraz z fakturą
końcową Wykonawca przełoży Zamawiającemu potwierdzenia wykonania przelewów na rzecz
wszystkich podwykonawców.
W przypadku, gdy podwykonawca wystąpi w oparciu o art. 647¹ k.c. o zapłatę do
Zamawiającego, wówczas Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę, a Wykonawca
zobowiązany będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w terminie 7 dni roboczych udzielić
pisemnej odpowiedzi wraz z uzasadnieniem. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego
zwolnienia Zamawiającego z powstałego długu.
W przypadku, gdyby Wykonawca naraził Zamawiającego na odpowiedzialność solidarną z
powodu niezapłacenia Podwykonawcom wymaganych należności, wówczas Zamawiający
uprawniony jest do dochodzenia od Wykonawcy naprawienia w całości poniesionej szkody.
W razie skierowania przez któregokolwiek z Podwykonawców roszczeń o zapłatę za wykonane
przez niego roboty bezpośrednio do Zamawiającego, Zamawiający po spełnieniu roszczenia
Podwykonawcy, za które ponosi odpowiedzialność solidarną z Wykonawcą, może potrącić kwotę
spełnionego świadczenia z wierzytelności przysługujących Wykonawcy względem
Zamawiającego lub żądać od niego różnicy, gdyby roszczenie Podwykonawcy było wyższe niż
Strona 5 z 10
wierzytelności. Dotyczy to także uzasadnionych kosztów poniesionych przez Zamawiającego w
związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń Podwykonawców.
10. Wykonawca zlecając Podwykonawcom jakiekolwiek prace wynikające z zakresu przedmiotu
niniejszej umowy przyjmuje za Podwykonawców pełną odpowiedzialność cywilną, a w
szczególności ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania Podwykonawców w takim
samym stopniu, jakby to były działania lub zaniechania jego własnych przedstawicieli i
pracowników. Wykonawca odpowiada za zlecanie robót wyłącznie Podwykonawcom,
legitymującym się stosownymi uprawnieniami do danego wykonawstwa i gwarantującym
należyte wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy. Kopie dokumentów potwierdzających
powyższe uprawnienia, Wykonawca każdorazowo niezwłocznie przedkłada Zamawiającemu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.
§5
ODBIÓR PRAC
Odbioru robót zanikających i ulęgających zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość
odbioru robót zanikających i ulęgających zakryciu zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Odbiór będzie
przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. Prawidłowe
wykonanie robót zanikających potwierdza podpisany przez Inspektora Nadzoru protokół odbioru
robót zanikających. Odbiór lub odmowa odbioru robót zanikających i ulęgających zakryciu
zostaje odnotowany w Dzienniku Budowy. Brak podpisanego protokołu odbioru robót
zanikających wstrzymuje zakrycie wykonanych prac.
Wykonawca jest obowiązany zgłosić na piśmie Zamawiającemu fakt wykonania przedmiotu
Umowy i gotowości do odbioru, potwierdzone przez inspektora nadzoru. Wraz ze zgłoszeniem
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wszystkie dokumenty potrzebne do
odbioru końcowego umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, m.in.:
protokoły badań, sprawdzeń i odbiorów – umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania
przedmiotu Umowy. Skutki zaniechania tego obowiązku lub opóźnień w zgłoszeniu będą
obciążać Wykonawcę.
Zamawiający wyznaczy termin odbioru i powoła komisję odbiorową w ciągu 10 dni od daty
zgłoszenia gotowości do odbioru. Z czynności odbioru spisany będzie protokół odbioru
końcowego zawierający wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak też terminy
wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez
uczestników odbioru.
W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu Umowy nadających się do usunięcia,
Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
oraz do zawiadomienia o powyższym Zamawiającego.
Zamawiający odmówi odbioru, jeżeli przedmiot Umowy nie został w całości wykonany lub ma
wady uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z Umową.
W razie odebrania przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad
lub stwierdzenia tych wad w okresie rękojmi Zamawiający może:
1) żądać usunięcia tych wad – jeżeli wady nadają się do usunięcia – wyznaczając pisemnie
Wykonawcy odpowiedni termin,
2) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że
Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunął
wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a wady są nieistotne,
3) odstąpić od Umowy, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że
Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunął
wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a wady są istotne.
W przypadku gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć w tym
terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy oraz potrącić koszty zastępczego usunięcia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
Strona 6 z 10
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
1.
§6
WARUNKI PŁATNOŚCI
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy odbędzie się fakturą końcową.
Podstawę do wystawienia faktury VAT będzie stanowić :
1) świadectwo wykonania robót podpisane przez inspektora nadzoru i kierownika budowy,
2) w przypadku ujęcia w fakturze VAT zakresu prac realizowanych przez podwykonawców,
podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie kopia faktury VAT wystawionej Wykonawcy przez
podwykonawcę za wykonane przez niego roboty łącznie z kopią przelewu bankowego
świadczącego o dokonaniu zapłaty zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez
Wykonawcę za zgodność z oryginałem,
3) bezusterkowy protokół odbioru końcowego przedmiotu Umowy podpisany przez
uczestników odbioru,
Zapłata faktury VAT nastąpi na podstawie polecenia przelewu, w terminie do 30 dni od daty
doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT.
Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność faktury VAT nie pozostając w opóźnieniu w jej
zapłacie, do czasu przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentów, o których
mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, na co Wykonawca wyraża zgodę.
Za termin zapłaty wynagrodzenia uważany będzie termin obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
§7
KARY UMOWNE
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1
Umowy - wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy
za każdy dzień zwłoki,
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi
lub gwarancji - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1
Umowy, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego
na usunięcie tych wad,
3) za nie wypełnianie obowiązków Wykonawcy, o których mowa w §4 – 500 zł za każdy
przypadek,
4) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy lub odstąpienia przez Wykonawcę jednakże z przyczyn nie leżących po stronie
Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust.
1 Umowy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w terminie 7 dni od daty wystąpienia przez
Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary. W razie zwłoki w zapłacie kary Zamawiający może
potrącić należną mu karę z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego przez
Wykonawcę.
Zamawiający może dochodzić na ogólnych zasadach Kodeksu cywilnego odszkodowania
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy.
§8
WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI
Na przedmiot Umowy Wykonawca udziela 60 miesięcznej gwarancji. Bieg terminu gwarancji
rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu Umowy. Gwarancja
obejmuje wady materiałowe, urządzenia oraz wady w robociźnie.
Strona 7 z 10
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
Na przedmiot Umowy Wykonawca udziela 60 miesięcznej rękojmi. Bieg terminu rękojmi
rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu Umowy.
W okresie rękojmi lub gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad
bezpłatnie w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub w innym
technicznie możliwym terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.
Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. W innych przypadkach termin gwarancji ulega
przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana.
Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które
zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi.
Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość kosztów usunięcia wad.
§9
NADZÓR NAD PRACAMI
Zamawiający uprawomocnia Wykonawcę do ustanowienia Kierownika Budowy w specjalności
drogowej bez ograniczeń: Piotr Kowalczyk, tel. 608 357 793.
Funkcję kierowników robót branżowych będą pełnić:
a) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń: Tomasz Mączka.
Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą w imieniu Zamawiającego jest Sylwester
Graczyk, e-mail: [email protected], tel. 071 7860946.
Przedstawicielem Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy będzie:
……………………………………………………………………………………………..
§ 10
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy, tj. …….. zł (słownie:
………………………………………….).Zabezpieczenie zostało wniesione na rzecz Zamawiającego w
formie: ……………..
Strony ustalają:
1) 70% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota …………. zł zostanie zwrócona Wykonawcy w
terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie
wykonane.
2) 30% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota ……………….. zł przeznaczona jest na pokrycie
ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady
przedmiotu Umowy.
Zabezpieczenie wniesione w formie pieniądza, Zamawiający zwróci z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.
§ 11
UBEZPIECZENIE BUDOWY
Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenia wykonywanej działalności przez cały
okres realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiającego końcowego
odbioru jej przedmiotu.
W przypadku gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin zakończenia robót,
zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, nie później niż ostatniego dnia obowiązywania
ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia - pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia
lub przedłużenia ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu kopie (-ę) dowodów (-u)
wpłat (-y) składki ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż następnego dnia po
Strona 8 z 10
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
upływie terminu (-ów) zapłaty, pod rygorem dokonania zapłaty lub zawarcia umowy
ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia poniesionych kosztów z tytułu ubezpieczenia z
wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
Wykonawca udziela nieodwołalnego pełnomocnictwa Zamawiającemu do zawarcia w jego
imieniu umowy ubezpieczenia na warunkach wskazanych w tym paragrafie Umowy.
§ 12
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Zamawiający może odstąpić od Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli:
1) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z Umową lub pisemnymi zastrzeżeniami
Zamawiającego albo przerywa roboty ze swojej winy na okres dłuższy niż 10 dni lub opóźnia
się z wykonaniem robót przez okres 10 dni,
2) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania przedmiotu Umowy o okres dłuższy
niż 10 dni lub nie kontynuuje robót mimo wezwania złożonego na piśmie przez
Zamawiającego,
3) Wartość naliczonych kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia umownego.
Jeżeli okoliczności opisane w ust. 1 pkt. 1), 2) lub 3) ograniczają się do części przedmiotu
Umowy, Zamawiający może, według swojego wyboru, odstąpić – bez wyznaczania dodatkowego
terminu – albo od tej części przedmiotu Umowy albo od całej reszty niespełnionego świadczenia
albo od Umowy w całości.
Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od Umowy lub jej części Zamawiający ma prawo złożyć
w terminie do 60 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę do odstąpienia, lub w
przypadku terminów określonych w ust. 1 pkt. 1 i 2 od dnia następnego po upływie tych
terminów.
W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół
inwentaryzacji robót w toku w terminie 7 dni roboczych od dnia odstąpienia od Umowy.
Wykonawcy zostanie zapłacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia odstąpienia,
których zakres zostanie określony w protokole. Wartość wykonanych robót zostanie określona
wg cen przyjętych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający
może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W
przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części Umowy (art. 145 ustawy Pzp).
§ 13
ZAMÓWIENIA DODATKOWE
Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze
względu na niebezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.
Wykonawca nie może odmówić zawarcia umowy o zamówienie dodatkowe, jeżeli okaże się, iż
zachodzi konieczność wykonania robót nieujętych umową, niezbędnych do jej prawidłowego
wykonania, a których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do
przewidzenia jeżeli wykonanie przedmiotu niniejszej umowy jest uzależnione od wykonania
zamówienia dodatkowego lub jeżeli z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie
zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia
niewspółmiernie wysokich kosztów oraz zostały one zaakceptowane przez Zamawiającego w
protokole konieczności sporządzonym przez Kierownika Budowy, następnie sprawdzonym i
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiającego.
Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia jeśli wykonał prace dodatkowe
bez zawarcia umowy o zamówienie dodatkowe.
Zamówienie dodatkowe zostanie zlecone zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych w
trybie zamówienia z wolnej ręki.
Strona 9 z 10
5. Kosztorysy rozliczeniowe opracowuje się na podstawie faktycznego obmiaru robót wg stawek i
narzutów zgodnie z zaakceptowanym przez Wykonawcę oświadczeniem dotyczącym wysokości
stawek i narzutów do rozliczeń robót zanikających, zaniechanych, uzupełniających, dodatkowych
stanowiącego Załącznik do SIWZ.
6. Strony ustalają, że wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonanych robót
dodatkowych objętych niniejszą umową płatne jest na podstawie zatwierdzonych przez
Zamawiającego kosztorysów powykonawczych oraz protokołu odbioru tj. dokumentów
stanowiących podstawę do wystawienia faktury.
§ 14
ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJACE
W przypadku wystąpienia robót uzupełniających rozliczenie robót nastąpi w oparciu o ceny
jednostkowe wg stawek i narzutów zgodnie z zaakceptowanym przez Wykonawcę oświadczeniem
dotyczącym wysokości stawek i narzutów do rozliczeń robót zanikających, zaniechanych,
uzupełniających, dodatkowych stanowiącego Załącznik do SIWZ.
1.
2.
3.
4.
5.
§ 15
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Ewentualne spory wynikłe z niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez rzeczowo właściwy sąd
dla siedziby Zamawiającego z tym, że Strony dopuszczają możliwość poddania sporów
powstałych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy pod rozstrzygnięcie sądu polubownego, co
wymaga pisemnej zgody obu Stron.
Zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca może przenieść prawa wynikające z Umowy, w szczególności wierzytelność o
zapłatę wynagrodzenia, na osobę trzecią wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie, będą miały zastosowanie przepisy ustawy
Prawo Zamówień Publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa.
Umowę sporządzono w trzech (3) jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egz. otrzymuje
Zamawiający, a 1 egz. Wykonawca.
ZAMAWIAJĄCY:
WYKONAWCA:
Strona 10 z 10
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards