UMOWA NR ********

advertisement
UMOWA NR ……………………..
zawarta dnia…………… ……….. 2016 r pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową „Gwarków”
z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Bojkowskiej 22, NIP 631-257-02-94 reprezentowaną przez:
1. Anna Koszmider
- Prezes Spółdzielni
2. Jolanta Tchórzewska - Pełnomocnik
zwaną dalej ,, Zamawiającym ”
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
reprezentowanym przez :
1.
2.
zwanym dalej ,, Wykonawcą’’
§1
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania niżej wymienionych prac w budynkach
wielorodzinnych położonych w Gliwicach przy ul. Gwarków 10,12,16,18,20 oraz Jasnej
15,17,19,21,23 ;
1. Wymianę opraw oświetleniowych na klatkach schodowych z zastosowaniem lamp LED
z czujnikiem ruchu oraz z modułem awaryjnym w przypadku zaniku napięcia w sieci -77 szt.
2. Oprawy powinny być wyposażone w taki czujnik ruchu, który pozwoli załączyć światło tylko
na żądanej kondygnacji .
3. Oprawy powinny zawierać czuwanie nocne .
4. Wykonanie obróbki tynkarskiej po wymianie lamp i demontażu wyłączników .
5. Wykonanie robót z atestowanych materiałów , atesty stanowić będą załącznik nr 1 do
umowy .
Szczegółowy kosztorys ofertowy Wykonawcy stanowi część składową niniejszej umowy.
§2
Termin realizacji umowy od ……………… 2016 r. do ……………...2016 r.
§3
1. Strony ustaliły wynagrodzenie za wykonanie robót zgodnie z kosztorysem ofertowym,
w wysokości : ………………… zł netto ( słownie) plus obowiązująca stawka VAT
8 % tj…………. zł ( słownie ). Razem ………. ………zł brutto ( słownie ) .
2. W przypadku robót nieprzewidzianych, a związanych z wynagrodzeniem, ich
realizacja może nastąpić na podstawie protokołu konieczności, w oparciu o ustalone
stawki zatwierdzone przez Zamawiającego .
§4
Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego jest:
1. Inspektor nadzoru Pani Barbara Paliczka 607 868 497 .
1
Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy jest:
1. …………………………………………………………………………
§5
1. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy odbędzie się na
podstawie Protokołu odbioru całości robót podpisanego przez Zamawiającego
i Wykonawcę .
2. Płatność ze strony Zamawiającego na rzecz Wykonawcy nastąpi w terminie 30 dni
od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego .
3. Płatność za fakturę nastąpi przelewem bankowym na konto wykonawcy wskazane
na fakturze.
4. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP ……………………
5. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury przez Zamawiającego Wykonawca może
naliczyć Zamawiającemu odsetki za zwłokę w wysokości ustawowej.
§6
1. Wykonawca udziela ….. lat gwarancji na wykonane przez siebie prace licząc od daty
odbioru końcowego.
2. Wykonawca udziela …. lat gwarancji na materiały , z których wykona przedmiot
umowy.
3. Wykonawca w terminie 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia wad ma obowiązek
ustosunkować się do roszczeń wobec niego przez Zamawiającego, a wynikających
z warunków gwarancji. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z uznaniem roszczenia.
Termin usunięcia wad wyznacza Zamawiający w pisemnym zgłoszeniu wad.
§7
1. W razie ewentualnego powstania sporu związanego z wykonaniem umowy,
Zamawiający zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego,
kierując swoje roszczenia do Wykonawcy.
2. Jeżeli Wykonawca odmówi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi na
roszczenia w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia, to Zamawiający może wystąpić ze
swymi roszczeniami przed Sąd miejscowo właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§8
1. Wykonawca zobowiązuje się do :
a. zachowania ładu i porządku w trakcie prowadzenia prac, jak również po ich
zakończeniu ,
b. prowadzenia prac zgodnie ze sztuką budowlaną, w myśl obowiązujących norm
i przepisów.
2. Zamawiający zobowiązuje się do :
a. przekazania Wykonawcy frontu robót,
b. przystąpienia do odbioru robót w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia
go przez Wykonawcę o gotowości odbioru.
2
§9
Wykonawca zobowiązuje się do corocznego uczestniczenia w przeglądzie gwarancyjnym
na pisemne zawiadomienie Zamawiającego , oraz w przeglądzie końcowym kończącym
okres gwarancji .
§ 10
1. Kara umowna w przypadku zwłoki w przekazaniu przedmiotu umowy przez
Wykonawcę na rzecz Zamawiającego wynosi 0,1% wartości umownej przedmiotu
umowy za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po terminie określonym w §2
niniejszej umowy.
2. Kara umowna w przypadku opóźnienia w usunięciu stwierdzonych wad w okresie
gwarancji wynosi 0,1% wartości umowy za każdy dzień opóźnienia.
3. Kara umowna za nieuzasadnione odstąpienie od umowy lub jej części przez
Wykonawcę wynosi 10% wartości wynagrodzenia umownego .
4. Kara umowna za nieuzasadnione odstąpienie od umowy lub jej części przez
Zamawiającego wynosi 10% wartości wynagrodzenia umownego.
5. Pod pojęciem wartość umowy rozumie się wynagrodzenie netto , o którym mowa w
§3 ust.1 umowy.
§ 11
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. Umowę sporządzono w 2 jednakowych egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJACY
WYKONAWCA
3
Download