Rozwój fizyczny

advertisement
Jelińska Urszula, Serocki Zbigniew
Grudziądz
13
Rozwój fizyczny
POJECIE ROZWOJU FIZYCZNEGO I SPECYFIKA TEGO ROZWOJU W WIEKU
DORASTANIA
Rozwój fizyczny to zdumiewający proces, przebiegający etapami, od
stopniowego
rozwoju
dziecka do gwałtownego pędu ku dorosłości związanego z okresem dojrzewania. Jakość rozwoju
dziecka zależy od wrodzonych cech organizmu oraz od działających na nie w ciągu życia
czynników środowiskowych [2].
Przez rozwój fizyczny rozumie się przemiany, które doprowadzają do ukształtowania z prostej
konstrukcji komórkowej tak złożonego, tak precyzyjnego i doskonałego tworu , jakim jest organizm
dorosłego człowieka. To zjawisko przemian polega na rośnięciu, różnicowaniu się komórek i tkanek,
doskonaleniu się struktury i funkcji poszczególnych narządów i zdobywaniu w ten sposób coraz
większej samodzielności osobniczej oraz dojrzałości.
„ Istotą rozwoju organizmów wyższych- jak pisze Napoleon
Wolański -wydaje się być
doskonalenie się dla uzyskania optymalnej samodzielności i przedłużenia swego istnienia przez wydanie
potomstwa"[l].
Rozwój fizyczny składa się z trzech grup odrębnych jakościowo procesów, które nazywamy
rozrostem, różnicowaniem i dojrzewaniem [3]. Rozrost lub wzrastanie jest zjawiskiem często
utożsamianym z całym procesem rozwoju fizycznego. Zjawisko to polega na zmianach ilościowych, na
zwiększeniu się wymiarów i masy ciała, co powoduje, że osobnik w każdym etapie rozwoju staje się
coraz bardziej dorosły.
Różnicowanie polega na zmianach jakościowych. Zmiany te decydują o odrębności organizmu dziecka w
poszczególnych okresach ontogenezy . Na zjawisko różnicowania składają się zmiany w komórkach i
strukturze tkanek, wyodrębnianie się z nich poszczególnych układów i zespołów oraz formowanie "
proporcji.
Przez pojęcie dojrzewania rozumie się najczęściej doskonalenie funkcji poszczególnych narządów i
układów, ich specjalizację i koordynację z innymi układami. A to z kolei decyduje o połączeniu
poszczególnych reakcji w uporządkowany system celowych czynności całego organizmu. Zjawisko
dojrzewania uważa się niejednokrotnie za najważniejszy aspekt fizycznego rozwoju człowieka.
Rozwój jest procesem progresywnym i organizm nigdy w zupełności nie wraca do fazy czy stanu
wcześniejszego. Procesy różnicowania i dojrzewania wiążą się z koncepcją stadialnego rozwoju.
Badanie rytmu rozwoju ma podstawowe znaczenie dla kontroli rozwoju dziecka, z jednej bowiem
strony może się okazać, że dziecko o wysokości ciała wyższej niż przeciętna dla danego wieku wykazuje
zbyt małe tempo rozrostu nawet w stosunku do swojego poziomu rozrostu , z drugiej zaś, że powolne
przyrosty wysokości ciała u badanego dziecka nie są wynikiem patologicznego zahamowania rozwoju,
lecz są po prostu związane z charakterystycznym dla danego wieku i typu dziecka powolnym tempem
rozwoju [3].
Ostateczne wartości, jakie osiąga dojrzały organizm człowieka, zależą od dwóch grup przyczyn
: od czynników wrodzonych, wewnątrzpochodnych, czyli endogennych oraz czynników środowiska
otaczającego, egzogennych.
Przebieg rozwoju fizycznego, jak i uzyskany jego poziom, stanowią wypadkową tych
dwóch przyczyn, działających zresztą nie zawsze z jednakową siłą. Swoistym przywilejem człowieka
jest to, że noworodek w momencie przyjścia na świat jest nie przygotowany do samodzielnego bytu, ma
nie ukształtowane struktury i mniej zaawansowane czynności niż inni przedstawiciele świata zwierzęcego.
Fakt ten pozwala na rozwój bardziej plastyczny i w większym stopniu przystosowany do rzeczywistych
warunków bytowania i jakby osłabia czynniki endogenne, które na przykład w przypadku cech
dziedzicznych są bardziej „konserwatywne" i niełatwo poddają się modyfikacjom [1]. SPECYFIKA
ROZWOJU FIZYCZNEGO W WIEKU DORASTANIA
Rozwój fizyczny w wieku dorastania polega na dalszym rozwoju struktury i funkcji organizmu.
Obejmuje on zmiany anatomiczne i fizjologiczne, a więc zwiększanie się wysokości i ciężaru ciała,
zmiany w proporcjach organów i ogólnym kształcie ciała oraz dojrzewanie fizjologiczne, znajdujące
wyraz przede wszystkim w dojrzewaniu płciowym. Procesy te są ze sobą ściśle powiązane i
wpływają na siebie nawzajem. Dla wieku dorastania, a zwłaszcza jego początków, znamienne jest ogólne
przyspieszenie tempa rozwoju w porównaniu z okresem poprzednim.
Intensywny przyrost wysokości u dziewcząt zaczyna się co najmniej od wieku 11;6 i trwa do 14;6,
po czym gwałtownie spada, chłopcy natomiast najbardziej intensywnie rosną od wieku 13;6 do 15;6.
Zwiększone tempo wzrastania występuje więc u dziewcząt o dwa lata wcześniej niż u chłopców, toteż w
wieku 13-14 lat dziewczęta są na ogół wyższe od chłopców. W następnych latach chłopcy coraz
bardziej przewyższają dziewczęta osiąganym wzrostem. Należy zwrócić na duże różnice indywidualne
występujące zarówno wśród dziewcząt, jak i wśród chłopców.
Jeśli chodzi o ciężar ciała , to u dziewcząt wzrasta on najbardziej w 14 i 15 r. ż., a u chłopców
między 15 a 17 r.ż. Tak więc zwiększone tempo przyrostu ciężaru ciała, podobnie jak wysokości,
występuje wcześniej u dziewcząt niż u chłopców. Osiągniętym ciężarem ciała dziewczęta
przewyższają chłopców średnio w wieku od 13 do 15 r.ż. Różnice indywidualne w ciężarze ciała są
jeszcze większe niż w zakresie wzrostu.
Zjawisko wzmożonego tempa przyrostu długości ciała i jego ciężaru w przeciągu stosunkowo krótkiego
czasu ( 2-3 lata ) określane jest przez badaczy tego okresu jako skok pokwitaniowy. Skok pokwitaniowy
jest zjawiskiem stałym, występuje u wszystkich dzieci, istniejące zaś różnice indywidualne i
środowiskowe dotyczą jedynie intensywności, czasu występowania i trwania tego procesu.
Skok pokwitaniowy dotyczy także innych wymiarów ciała, jak np. długości kończyn, obwodu
głowy, szerokości miednicy itp. Występuje on wcześniej u dziewcząt niż u chłopców w zakresie
wysokości i ciężaru ciała, natomiast później w zakresie podściółki tłuszczowej; jej przyrost jest jednak
większy u dziewcząt, natomiast przyrost siły mięśniowej - większy i szybszy u chłopców.
Różnice w rytmie wzrastania różnych organów, tkanek czy części ciała u młodzieży w okresie
dorastania powodują przejściowe dysproporcje w sylwetkach młodocianych. Szybkim przyrostom
wysokości i ciężaru towarzyszą zmiany kształtów ciała. Pojawiają się drugo- i trzeciorzędowe cechy
płciowe. U dziewcząt rozszerzają się kości miednicowe, formują się piersi. U chłopców rozrastają się
kości barkowe, pojawia się zarost na twarzy, następuje mutacja głosu. U obu płci pojawia się owłosienie w
okolicach narządów płciowych i pod pachami. W sposób nader charakterystyczny zmieniają się proporcje
twarzy.
Zmianom zewnętrznym w budowie i proporcjach ciała towarzyszą zmiany w budowie i
działalności organów wewnętrznych. Wzmaga się działalność gruczołów wydzielniczych skóry
(łojowych i potowych).
Układ kostny i mięśniowy rozwijają się w różnym tempie, pierwszy szybciej niż drugi. Układ
sercowo-naczyniowy ulega również swoistym przeobrażeniom. Między 12 a 16 r.ż. notuje się wzrost
ciężaru i objętości serca. Pogłębienie i zwolnienie częstotliwości skurczów wpływa na zwiększenie
ciśnienia w naczyniach krwionośnych. Pobudliwość nerwowa odbija się w znacznym stopniu na akcji
serca, powodując wahania w ciśnieniu. Naczynia krwionośne wykazują wielką nadwrażliwość.
Poważnym przeobrażeniom ulega również układ nerwowy. Zmiany anatomiczne dotyczą przede
wszystkim struktury mózgu i polegają na zwiększeniu się rozmiarów komórek mózgowych,
różnicowaniu się ich funkcji, wzroście rozgałęzień końcowych dendrytów i neurytów, na powstawaniu
nowych włókien i coraz większej ich specjalizacji. Zmiany funkcjonalne układu nerwowego objawiają
się w nadmiernej wrażliwości i pobudliwości tego układu oraz w zachwianiu równowagi podstawowych
procesów pobudzenia i hamowania. Do najpospolitszych chorób tego wieku należą : gruźlica płuc,
gościec, anemia, choroby nerwowe, zaburzenia gruczołów dokrewnych, zwłaszcza tarczycy.
Fizjologiczne podłoże w.w przeobrażeń stanowią wzmożone procesy wydzielania gruczołów
dokrewnych, do których należą : przysadka mózgowa, szyszynka , tarczyca, grasica, trzustka,
nadnercze i gruczoły płciowe. Wydzielają one do krwi substancje czynne, zwane hormonami, które
wywierają wpływ na przemianę materii, na szybszy lub powolniejszy rozwój poszczególnych tkanek
organizmu, powodując w ten sposób przyspieszenie lub zwolnienie jego wzrostu.
Największą rolę w dojrzewaniu płciowym odgrywają : przysadka mózgowa, nadnercze i gruczoły
płciowe ( gonady).
Hormony przysadki mózgowej działaj ą pobudzająco na czynności tarczycy i kory nadnerczy oraz
przyczyniają się do rozwoju gruczołów płciowych męskich (jądra) i żeńskich (jajniki) , które stanowią
tzw. pierwszorzędne cechy płciowe. Hormony nadnercza wpływają na rozwój drugorzędnych cech
płciowych (anatomiczne różnice w budowie narządów płciowych żeńskich i męskich). Hormony
wytwarzane przez gruczoły płciowe powodują powstawanie trzeciorzędnych cech płciowych ( głównie
różnic w budowie ciała kobiety i mężczyzny).
Badania ujawniły ścisłą zależność rozwoju płciowego i kostnego. Udowodniono, że kiedy organy
płciowe osiągają dojrzałość, następuje zahamowanie wzrostu ciała.
Tempo dojrzewania płciowego u dziewcząt i chłopców nie jest jednakowe. Dziewczęta
dojrzewają szybciej, wyprzedzając pod tym względem chłopców o około 2 lata.
Jako moment dojrzałości u dziewcząt przyjmuje się zazwyczaj pierwszą menstruację
(menarche), przypadającą przeciętnie na 13-14 r.ż. Różnice indywidualne pod tym względem są
jednak bardzo duże : normalne zdrowe dziewczęta mogą osiągnąć dojrzałość płciową w wieku od 9 do 20
lat.
Ustalenie kryterium dojrzałości u chłopców jest o wiele trudniejsze. Z reguły za takie kryterium
uważa się pierwszy wytrysk nasienia, który przypada przeciętnie na 15 - 16 r.ż., poza tym bierze się pod
uwagę : zmianę głosu, owłosienie części rodnych, owłosienie pod pachami.
Ogromne różnice indywidualne, jakie występują w procesie dojrzewania płciowego, wynikają
z różnych przyczyn. Czynniki wywierające wpływ na- te różnice mają charakter genetyczny bądź
środowiskowy. Do czynników tych należą : typ budowy fizycznej, rasa, klimat, stan zdrowotny
organizmu, odżywianie, ogólne warunki bytowe, środowisko społeczne, liczebność rodziny, warunki
ekonomiczne i warunki wychowawcze.
Oprócz zwiększenia tempa rozrostu w okresie dojrzewania, czyli skoku pokwitaniowego,
notuje się zjawisko przyspieszenia rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży z pokolenia na pokolenie.
Nazywa się je akceleracją lub trendem sekularaym. To przyspieszenie rozwoju całego organizmu w
każdej następnej generacji, w porównaniu z poprzednią, uwidacznia się specjalnie wyraźnie właśnie w
okresie dorastania i dotyczy przede wszystkim skoku pokwitaniowego.
Ogólnie za przyczynę akceleracji uważa się wzrost kultury materialnej, a co za tym idzie- polepszenie
warunków bytowych, sanitarno-higienicznych, obniżenie liczby i nasilenia schorzeń zakaźnych we
wczesnym dzieciństwie itp.[4].
BIBLIOGRAFIA
1. Przewęda R. : Rozwój somatyczny i motory czny, WSiP, Warszawa 1981
2. Świat wiedzy- ciało człowieka ( bez autora i daty)
3. Wolański N. : Metody kontroli i normy rozwoju dzieci i młodzieży , PZWL, Warszawa 1975
4. Żebrowska M. : Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, PWN, Warszawa 1977
Urszula Jelińska
Zbigniew Serocki
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Łasinie.
Download