Umowa na budowę internetowej sieci komputerowej

advertisement
Umowa na budowę internetowej sieci komputerowej
zawarta w dniu .................................. w …………………………….. pomiędzy :
Wspólnotą Mieszkaniową ……………………. przy ul. …………………………………
reprezentowaną przez :
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………....
- zwaną w treści umowy Zamawiającym, a firmą …………………………….. z siedzibą przy
……………………………………………………… reprezentowaną przez
…………………………………………………………………………………………………..
- zwaną w treści umowy Wykonawcą.
Przedmiotem niniejszej umowy jest współpraca stron mająca na celu budowę i eksploatację
komputerowej sieci Internetowej, stanowiącej sieć telekomunikacyjną w rozumieniu prawa
telekomunikacyjnego, zwanej dalej siecią Internetową, na terenach i obiektach Wspólnoty
Mieszkaniowej ……………………………. przy ul. ……………………………………...
Usługa jest kierowana do użytkowników lokali mieszkalnych i usługowych zwanych dalej
Użytkownikami.
§1
1. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia i środki finansowe na realizację
przedmiotu umowy.
2. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca jest uprawniony do zainstalowania,
eksploatacji oraz modernizacji urządzeń telekomunikacyjnych służących do rozprowadzenia
sygnału Internetu.
3. Czynności związane z budową, eksploatacją i modernizacją sieci internetowej na terenie
nieruchomości zostaną przeprowadzone na wyłączny koszt Wykonawcy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do korzystania z udostępnionej infrastruktury budynków
(piwnic, klatek schodowych oraz dachów) w zakresie niezbędnym do świadczenia usług
telekomunikacyjnych oraz do prowadzenia inwestycji przy zachowaniu należytej staranności,
z uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności.
5. Podczas wykonywania przedmiotu umowy pracownicy Wykonawcy są obowiązani nosić
ubrania robocze odpowiadające wymogom przepisów bezpieczeństwa i higienie pracy oraz
zachowywać się kulturalnie w stosunku do najemców/właścicieli.
6. Wykonawca oświadcza, że instalacja sieci internetowej oraz jej dalsza eksploatacja nie
będzie kolidować z innymi instalacjami (domofonową, telewizyjną, telefoniczną i
elektryczną) i nie będzie zakłócać sygnałów, czy też utrudniać dostępu do tych instalacji, oraz
nie spowoduje naruszenia przepisów o ochronie środowiska, p-poż, BHP oraz przepisów
telekomunikacyjnych.
7. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji sieci Internetowej i podłączenia do niej
wszystkich zainteresowanych użytkowników.
§2
1. Zamawiający Wspólnota Mieszkaniowa oświadcza, że jest właścicielem/użytkownikiem
nieruchomości przy ul. ……………………………………………………………….
2. Zamawiający zapewni dostęp do infrastruktury technicznej budynków, pozwalający na
wykonanie okablowania strukturalnego oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych dla
mieszkańców nieruchomości.
3. Zamawiający gwarantuje dostęp na zasadach finansowych określonych w paragrafie §3, do
energii elektrycznej w celu zasilenia urządzeń telekomunikacyjnych.
4. Zamawiający zapewnia współpracę w prowadzeniu kampanii promocyjnej sieci Internet
wśród użytkowników lokali, których jest właścicielem lub administratorem. W tym celu
upoważni przedstawiciela Wykonawcy do przeprowadzenia rozmów z użytkownikami lokali
oraz udostępni tablice ogłoszeniowe.
§3
1. Wykonawca będzie płacił zryczałtowaną miesięczną opłatę za udostępnienie energii
elektrycznej w wysokości określanej na podstawie odrębnych ustaleń określonych w
załączniku nr 1.
2. Podstawą wyżej wymienionej opłaty będzie faktura wystawiona Wykonawcy przez
Zamawiającego na koniec każdego kwartału.
§4
1. W przypadku wyrządzenia przez Wykonawcę szkód wynikających bezpośrednio z prac
związanych z instalacją, eksploatacją, rozbudową, konserwacją, naprawą lub wymianą sieci,
szkody te będą usunięte niezwłocznie przez Wykonawcę na jego własny koszt w terminie do
14 dni od daty zgłoszenia.
2. Zgłoszenie szkód przez Zamawiającego powinno zostać przedstawione na piśmie. W
przypadku nie usunięcia szkód w wyżej wymienionym terminie Zamawiający może dokonać
ich usunięcia we własnym zakresie na koszt firmy „Internet Instalator".
3. Przez szkody wynikające bezpośrednio z prac związanych z instalacją, eksploatacją,
rozbudową, konserwacją, naprawą lub wymianą sieci strony rozumieją szkody pozostające w
normalnym związku przyczynowo-skutkowym z tymi pracami.
§5
1. Eksploatacja urządzeń telekomunikacyjnych nie spowoduje ograniczeń lub utrudnień w
korzystaniu przez mieszkańców nieruchomości, na której znajduje się sieć internetowa z
mediów, tj. m.in. energii elektrycznej, wody, gazu.
2. Eksploatacja urządzeń telekomunikacyjnych nie wywoła negatywnego wpływu na
funkcjonowanie (pracę) innych urządzeń telekomunikacyjnych znajdujących się na terenie
nieruchomości przed zainstalowaniem sieci.
§6
1. Wykonawca oświadcza że wszystkie umowy dotyczące nabywania usług Wykonawcy
zawierane będą bezpośrednio pomiędzy Wykonawcę a Abonentem na zasadach określonych
w „Regulaminie Świadczenia Usługi Dostępu do Internetu".
2. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zobowiązania wynikające z
zawartych umów abonenckich pomiędzy Wykonawcą a mieszkańcami nieruchomości.
3. Na każdym etapie realizacji sieci internetowej, Wykonawca pozostaje jej właścicielem.
4. Abonament z chwilą zapłaty za wykonanie przyłącza staje się jego właścicielem. Jako
przyłącze rozumie się odcinek sieci od punktu dystrybucji do komputera Abonenta wraz z
gniazdem końcowym i sznurem abonenckim.
§7
1. W przypadku konieczności prowadzenia prac remontowych lub konserwacyjnych,
Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie z 30 dniowym wyprzedzeniem, tak aby
Wykonawca mógł zapewnić nieprzerwane świadczenie swoich usług.
2. Zamawiający zobowiązuje się do przeprowadzania prac remontowych oraz
konserwacyjnych w sposób nie utrudniający działalności prowadzonej przez Wykonawcę,
chyba że utrudnienia tego nie da się uniknąć lub byłoby to związane z niewspółmiernie
wysokimi kosztami.
3. W przypadku uzyskania informacji o uszkodzeniu bądź manipulowaniu, całością lub
częścią sieci telekomunikacyjnej na terenie nieruchomości przez osoby nieuprawnione,
Zamawiający niezwłocznie przekaże tę informację firmie ……………………………..
§8
1. Umowę zawiera się na czas nieokreślony z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia
dla każdej ze stron.
2.Rozwiązanie umowy następuje zawsze z upływem ostatniego dnia miesiąca.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 10
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być dokonane na piśmie, w formie
aneksu podpisanego przez Strony, pod rygorem nieważności.
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
Download